Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VERTINIMAS UGDYMO PROCESE
Vertinimo mokykloje paskirtis, tikslas ir uždaviniai  <ul><li>VERTINIMAS – TAI PAGALBA . </li></ul><ul><li>Ugdymo(si) pas...
MOKYTOJUI <ul><li>Ugdymo pažangos vertinimas turi padėti  mokytojui: </li></ul><ul><li>įvertinti kiekvieno mokinio indiv...
MOKYKLAI IR ŠVIETIMO INSTITUCIJOMS <ul><li>Ugdymo(si) pažangos vertinimas turi padėti : </li></ul><ul><li>mokyklai įsive...
Vertinimo principai <ul><li>Ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimas mokykloje grindžiamas individualizavimo principu...
Vertinimo metodikos <ul><li>Vertinimo metodikos mokykloje gali būti įvairios, bet visos jos turi būti tokios, kurios: </...
Metodai ir procedūros <ul><li>Vertinimo metodai ir procedūros mokykloje turi atitikti: </li></ul><ul><li>amžiaus tarpsni...
VERTINIMO S ĄVOKOS Formuojamasis vertinimas Diagnostinis vertinimas Apibendrinamasis vertinimas
Formuojamasis vertinimas <ul><li>- padeda numatyti moksleivio ateities ugdymo(si) kryptį , perspektyv ą bei konkrečius vei...
PASIEKIMŲ ĮVERTINIMAS <ul><li>Vertinamieji sprendimai (įvertinimas); </li></ul><ul><li>Vertinimo informacijos fiksavima...
Diagnostinis vertinimas <ul><li>- skirtas diagnozuoti esam ą situacij ą - išsiaiškinti asmens teigiamas ir neigiamas m...
Apibendrinantysis vertinimas <ul><li>-rezultatai yra skirti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms </li></ul><ul><li>...
ĮVERTINIMAS <ul><li>Vertinamieji sprendimai (įvertinimas) turėtų būti daromi, remiantis įvairiais būdais gauta informaci...
Vertinimo informacijos fiksavimas ir kaupimas <ul><li>Tinkamiausiomis vertinimo informacijos kaupimo ir fiksavimo proced...
Vertinimo informacija <ul><li>Informacija , sukaupta vertinimo aplankuose, aprašuose ar kt., turi būti: </li></ul><ul><li>...
VERTINIMO INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS <ul><li>Mokytojas, atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus : </li></ul><ul><li>numato ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03 mokytojams vertinimas

1,387 views

Published on

Vertinimo sistemos metodai, principai ir teorija.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03 mokytojams vertinimas

 1. 1. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE
 2. 2. Vertinimo mokykloje paskirtis, tikslas ir uždaviniai <ul><li>VERTINIMAS – TAI PAGALBA . </li></ul><ul><li>Ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimas mokykloje turi padėti mokiniui: </li></ul><ul><li>skleisti individualybę, brandinti asmenybę, didinti pasitikėjimo savimi jausmą; </li></ul><ul><li>kurti ir įtvirtinti pageidautinas vertybines nuostatas; </li></ul><ul><li>plėtoti asmens kompetenciją (socialinę, komunikacinę, pažinimo, mokymosi, kūrybos, sveikatos); </li></ul><ul><li>kelti mokymosi motyvaciją, skatinti norą nuolat tobulintis; </li></ul><ul><li>stiprinti savivoką,gebėjimą vertinti save, savikontrolę. </li></ul>
 3. 3. MOKYTOJUI <ul><li>Ugdymo pažangos vertinimas turi padėti mokytojui: </li></ul><ul><li>įvertinti kiekvieno mokinio individualią mokymosi pažangą (lyginant ankstesnius mokinio pasiekimus su dabartiniais) </li></ul><ul><li>įvertinti mokymosi sunkumus bei spragas; </li></ul><ul><li>numatyti reikiamą pagalbą ir jos suteikimo būdus; </li></ul><ul><li>nustatyti ugdymo krypties, programos ar mokymo metodo efektyvumą; </li></ul><ul><li>įvertinti visuminį ugdymo proceso rezultatą. </li></ul>
 4. 4. MOKYKLAI IR ŠVIETIMO INSTITUCIJOMS <ul><li>Ugdymo(si) pažangos vertinimas turi padėti : </li></ul><ul><li>mokyklai įsivertinti savo darbo kokybę, numatyti mokyklos raidos perspektyvą; </li></ul><ul><li>švietimo vadybos institucijoms - įvertinti mokyklos veiklos sėkmę. </li></ul>
 5. 5. Vertinimo principai <ul><li>Ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimas mokykloje grindžiamas individualizavimo principu, t.y. vertinimi kiekvieno mokinio pasiekimai atskirai, nelyginant jo su kitais; </li></ul><ul><li>Vertinimas atliekamas, lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais. </li></ul><ul><li>Vertinama, atsižvelgiant į prigimtines vaiko išgales (fizines, intelektines, emocines). Reikalavimai mokiniui orientuojami į „artimiausio vystymosi zoną“ (plg.L.Vygotskis). </li></ul><ul><li>Ypatingas dėmesys vertinant skiriamas mokinio įgytoms bendrosioms kompetencijoms: komunikavimo, socialumo, pažinimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, bei mąstymo, problemų sprendimo bei kt. gebėjimams. </li></ul>
 6. 6. Vertinimo metodikos <ul><li>Vertinimo metodikos mokykloje gali būti įvairios, bet visos jos turi būti tokios, kurios: </li></ul><ul><li>ugdytų, o ne slopintų, skatintų, o ne baustų; </li></ul><ul><li>neskirstytų mokinių į „gerus“ ir „blogus“, nežeistų jų žmogiškojo orumo; </li></ul><ul><li>fiksuotų individualią pažangą, o ne lygintų vaikus vienus su kitais; </li></ul><ul><li>nerūšiuotų vaikų pagal prigimtines galias, intelektinius ar kt. gabumus. </li></ul>
 7. 7. Metodai ir procedūros <ul><li>Vertinimo metodai ir procedūros mokykloje turi atitikti: </li></ul><ul><li>amžiaus tarpsnio psichologinius ypatumus(kiekviename koncentre – savaip); </li></ul><ul><li>individualius (suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, emocijų, valios) ypatumus , mokini o temperamento bei charakterio sav ybes; </li></ul><ul><li>ugdymo tikslus (žinias vertinsim – vienaip, gebėjimus – kitaip; ir pan.); </li></ul><ul><li>darbo metodus (....); </li></ul><ul><li>ugdymo srities ar dalyko specifiką (....). </li></ul>
 8. 8. VERTINIMO S ĄVOKOS Formuojamasis vertinimas Diagnostinis vertinimas Apibendrinamasis vertinimas
 9. 9. Formuojamasis vertinimas <ul><li>- padeda numatyti moksleivio ateities ugdymo(si) kryptį , perspektyv ą bei konkrečius veiksmus, skirtus padėti mokiniui daryti pažangą; </li></ul><ul><li>atliekamas ugdymo proceso metu, siekiant suteikti detalią informaciją apie tolesnio moksleivio mokymo(si) bei tobulėjimo galimybes; </li></ul><ul><li>skatina moksleivius mokytis, kelia mokymosi motyvaciją, padeda moksleiviams atskleisti jų stipriąsias ir silpnąsias puses, analizuoti esamus pasiekimus ar nesėkmes </li></ul><ul><li>formuojamasis vertinimas yra efektyvus, kai yra siejamas su nuolatiniu diagnozavimu ir grįžtamuoju ryšiu; </li></ul><ul><li>formuojamojo vertinimo tikslas sunkiai dera su kontrole (m okytojas turėtų atsisakyti įžeidžiančių komentarų, raudono pieštuko ir pan. šis vertinimas nedera ir su pažymiu); </li></ul><ul><li>kadangi formuojantysis vertinimas yra grindžiamas moksleivio ir mokytojo bendradarbiavimu, šio vertinimo rezultatai turi būti konfidencialūs. </li></ul>
 10. 10. PASIEKIMŲ ĮVERTINIMAS <ul><li>Vertinamieji sprendimai (įvertinimas); </li></ul><ul><li>Vertinimo informacijos fiksavimas ir kaupimas; </li></ul><ul><li>Vertinimo informacija. Kokia ji?; </li></ul><ul><li>Vertinimo informacijos panaudojimas . </li></ul>
 11. 11. Diagnostinis vertinimas <ul><li>- skirtas diagnozuoti esam ą situacij ą - išsiaiškinti asmens teigiamas ir neigiamas mokymosi puses norint suteikti pagalbą ir numatyti tolesnius mokymosi žingsnius; </li></ul><ul><li>paprastai atliekamas prieš pradedant , arba baigiant tam tikrą mokymosi etapą; </li></ul><ul><li>jis sudaro prielaidas derinti mokiniui keliamus reikalavimus su jo išgalėmis, siūlant jam individualias programas, specialius ugdymo metodus, atsižvelgiant į individualius poreikius ar negales </li></ul><ul><li>jis vertingas tada, kai atliekamas sistemingai ir yra orientuotas į grįžtamosios informacijos suteikimą moksleiviui, jo tėvams; </li></ul><ul><li>tačiau diagnostinis vertinimas neturėtų būti skirtas suskirstyti moksleivius į grupes, t.y. tarnauti jų selekcijai ir segregacijai ir turėtų būti taikomas labai atsakingai. </li></ul>
 12. 12. Apibendrinantysis vertinimas <ul><li>-rezultatai yra skirti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms </li></ul><ul><li>atliekamas mokymosi periodo pabaigoje; </li></ul><ul><li>remdamasis apibendrinančiojo vertinimo rezultatais mokytojas sprendžia apie tolesnio mokymo(si) galimybes, sertifikuoja ankstesnio mokymosi rezultatus, formaliai patvirtina pasiekimus ugdymo programos pabaigoje, </li></ul><ul><li>jais remiasi institucijų vadovai, kurie atlieka atranką bei priėmimą, vertina institucijos ir mokytojų veiklą); </li></ul><ul><li>naudodamasis apibendrinančiojo vertinimo rezultatais, mokinys taip pat gali spręsti apie savo pasiekimus ir pažangą, tolesnio mokymosi kelią. </li></ul>
 13. 13. ĮVERTINIMAS <ul><li>Vertinamieji sprendimai (įvertinimas) turėtų būti daromi, remiantis įvairiais būdais gauta informacija: </li></ul><ul><li>stebėjimu; </li></ul><ul><li>klausinėjimu (žodžiu ir raštu); </li></ul><ul><li>klasės ir namų užduotimis; </li></ul><ul><li>klausimynais, testais; </li></ul><ul><li>užrašais, pastabomis; </li></ul><ul><li>mokinių darbų aprašais; </li></ul><ul><li>mokinių darbų aplankais; </li></ul><ul><li>garso įrašais, </li></ul><ul><li>video medžiaga ir kt. </li></ul>
 14. 14. Vertinimo informacijos fiksavimas ir kaupimas <ul><li>Tinkamiausiomis vertinimo informacijos kaupimo ir fiksavimo procedūromis laikytini: </li></ul><ul><li>komentarai; </li></ul><ul><li>recenzijos; </li></ul><ul><li>vertinimo aprašai, </li></ul><ul><li>vertinimo aplankai (portfolio), </li></ul><ul><li>vertinimo dienoraščiai, </li></ul><ul><li>mokytojo užrašai, </li></ul><ul><li>vertinimo knygelės ir pan. </li></ul>
 15. 15. Vertinimo informacija <ul><li>Informacija , sukaupta vertinimo aplankuose, aprašuose ar kt., turi būti: </li></ul><ul><li>aiški, suprantama; </li></ul><ul><li>objektyvi, patikima; </li></ul><ul><li>nežeidžianti, nežeminanti; </li></ul><ul><li>orientuota į laimėjimus, o ne į nesėkmes; </li></ul><ul><li>galima patikrinti; </li></ul><ul><li>numatanti tolesnius žingsnius. </li></ul>
 16. 16. VERTINIMO INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS <ul><li>Mokytojas, atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus : </li></ul><ul><li>numato tolesnius mokymosi žingsnius, p erspektyv ą; </li></ul><ul><li>koreguoja savo darbo metodus, </li></ul><ul><li>atrenka ugdymo turinį, </li></ul><ul><li>pasveria keliamus reikalavimus, </li></ul><ul><li>konkretina ugdymo tikslus; </li></ul><ul><li>t.p.informuoja tėvus, administraciją. </li></ul>

×