Kuntakorva 2008 Raportti

507 views

Published on

Suomen Toivo –ajatuspaja halusi löytää demokraattisen tavan osallistaa Kokoomuksen
jäsenistö, kansalaisjärjestöt sekä suuri yleisö kunnallispoliittisen ohjelman valmisteluun
sekä herättää kiinnostusta kunnallispolitiikkaa ja syksyn 2008 kunnallisvaaleja kohtaan.

Tässä raportissa esitellään käytetty menetelmä ja tulokset.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuntakorva 2008 Raportti

 1. 1. KuntakorvanRAPORTTI Huhtikuu 2008www.kuntakorva.fi | www.toivoajatuspaja.fi | www.fountainpark.fi
 2. 2. SiSällySluetteloJohdantoKuntakorvan synty 3teoriapohja 4osallistujat 5teemojen ehdottaminen 6teemojen arviointi 7tiedon analysointi 8Laadullinen analyysi 8Määrällinen analyysi 8Muutosten ennakointi 9tuloKSetyhteenveto yleisellä tasolla 10arviointien vertailu ikäluokittain 11yhteenveto alle 30-vuotiaista 12yhteenveto 30-55-vuotiaista 13yhteenveto yli 55-vuotiaista 14arviointien vertailu sukupuolittain 15yhteenveto miehistä 16yhteenveto naisista 17arviointien vertailu ammateittain 18yhteenveto yrittäjistä 19yhteenveto opiskelijoista 20yhteenveto työntekijät 21yhteenveto eläkeläisistä 22lisäraportit 23 Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 2
 3. 3. JOhdAnTOKuntaKorvan SyntySuomen toivo –ajatuspaja halusi löytää demokraattisen tavan osallistaa kokoomuksenjäsenistö, kansalaisjärjestöt sekä suuri yleisö kunnallispoliittisen ohjelman valmisteluunsekä herättää kiinnostusta kunnallispolitiikkaa ja syksyn 2008 kunnallisvaaleja kohtaan. Menetelmäksi valittiin suomalaisen Fountain Park Oy:n kehittämä verkkohaastattelu,jota on aikaisemmin sovellettu laajasti yritysmaailmassa strategisessa suunnittelussa sekätulevaisuuden trendien ennakoinnissa.Palvelu on avoimessa käytössä osoiteessa www.kuntakorva.fi. Lisätietoja antavat SuomenToivo –ajatuspajan puolesta Markku Pyykkölä ja Fountain Park Oy:n puolesta Ville Tapio.Markku Pyykkölä Ville Tapiomarkku.pyykkola@kansio.fi ville.tapio@fountainpark.com0500 442 761 040 590 9385 Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 3
 4. 4. teoriapohJaMenetelmä perustuu yhden modernin strategisen suunnittelun tärkeimmän vaikuttajanIgor Ansoffin ajatukseen kolmesta filtteristä, jotka heikentävät organisaatioiden kykyähyödyntää toimintaympäristössä olevaa tietoa.1) Havainnointifiltteri estää hyödyntämästä tietoa, joka tulee henkilökohtaisen suun-tautumisen rajaaman näkökenttämme ulkopuolelta. uudet trendit yllättävät meidät useintakavasemmalta.2) Mentaalifiltteri estää hyödyntämästä havaitsemaamme tietoa, jolla emme uskooman rajallisen käsityskykymme ja menneisyyden kokemustemme perusteella olevanmerkitystä.3) Valtafiltteri estää hyödyntämästä tietoa, joka suodattuu hierarkisen organisaationpäätöksentekoprosessin tai voimakkaiden vallalla olevien tapojen tai uskomusten takia.Igor Ansoff lanseerasi myös käsitteen heikot signaalit (weak signals). Ansoffin mukaanstrategiset yllätykset antavat itsestään viitteitä etukäteen. Viitteet, eli heikot signaalit,ovat aluksi epämääräisiä ja vaikeasti tulkittavia, mutta ajan myötä ne vahvistuvat jakonkretisoituvat. Havaitsemalla heikot signaalit ajoissa ja valmistautumalla niiden vahvistumiseen, or-ganisaatio voi saavuttaa merkittävän kilpailuetuaseman tilanteessa, jossa heikko signaalivahvistuu nopeassa tahdissa merkittäväksi trendiksi. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 4
 5. 5. oSalliStuJatkutsu lähetettiin noin 15000 kokoomuslaiselle, joiden sähköpostiosoitteet olivat saatavillapuolueen jäsenrekisteristä. kuntakorvaan avaaminen vaati osallistujilta vain internetyh-teyden ja selaimen. kuntakorvassa käytiin ensimmäisen kuukauden aikana noin 14000 kertaa. kaikilla osal-listuneilla oli haastattelun päätteeksi mahdollisuus lähettää omille ystävilleen sähköpostitsehaaste vierailla kuntakorvassa. haasteita on lähetetty yli 1500 kappaletta. Tuloksia pystyy vertailemaan osallistujen sukupuolen, iän, ammattin ja äänestyskunnanmukaan. Osallistujajakauma on esitetty oheisessa kuvaajassa. miehiä on 56.6 % naisia 43.4 % 30-55–vuotiaita 48.9 % yli 55-vuotiaita 34.2 % n alle 30-vuotiaita 16.9 % työntekijöitä 49.7 % n opiskelijoita 10.5 % n yrittäjiä 17.2 % n eläkeläisiä 16.6 % n muita 5.9 %0 20 40 60 80 100kuntakorvaan tullaan seuraavassa vaiheessa haastamaan mukaan myös kansalaisjärjestöjäsekä suuri yleisö. Laajan joukon osallistaminen auttaa Ansoffin havainnointifiltterin kiertä-misessä ollen samalla kiinnostusta herättävää, parhaimmillaan jopa toimintaan aktivoivaa,viestintää. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 5
 6. 6. teemoJen ehdottaminenOsallistujia pyydettiin ehdottamaan kunnallispoliittisia teemoja kolmessa eri vaiheessa.1) Ensimmäisessä vaiheessa osallistujilla oli mahdollisuus antaa haluamansa määräehdotuksia, jotka heillä päällimmäisenä oli mielessä.2) Toisessa vaiheessa osallistujat haastettiin miettimään ehdotuksia heille ehkä vieraam-masta näkökulmasta. Satunnaisesti osallistujille valikoituneita haasteista olivat mm. Ajattele omakotiasujan näkökulmasta Ajattele maahanmuuttajan näkökulmasta Ajattele yksinhuoltajan näkökulmastaHaastavilla näkökulmilla pyrittiin saamaan osallistujat tuottamaan enemmän ehdotuksiaja avaamaan havainnointi- ja mentaalifilttereitä ehdotusten monipuolistamiseksi.3) Kolmannessa vaiheessa osallistujilla oli jo ollut mahdollisuus lukea muiden tekemiäehdotuksia. Tällä pyrittiin edelleen avartamaan ihmisten näkökulmia ja stimuloimaanluovaa ajattelua. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 6
 7. 7. teemoJen arviointiVälttääksemme suodattamasta tietoa valtafiltterillä, annoimme osallistujille vastuun myösehdotettujen teemojen tärkeyden arvioinnista. Jokainen osallistuja sai arvioitavakseenvalitsemansa määrän muiden vastaajien tuottamia ehdotuksia autenttisessa muodossaan.Ehdotusten tärkeyteen otettiin kantaa raahaamalla ehdotus tikkataululla sitä lähemmäksikeskustaa mitä tärkeämpänä osallistuja ehdotusta piti. Huomionarvoista on myös se, että haastattelu oli kaikilta vaiheiltaan anonyymi, elikaikki osallistujat ja ehdotukset olivat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 7
 8. 8. tiedon analySointilaadullinen analyysiAnalysointi aloitettiin luokittelemalla noin 9000 erillistä ehdotusta 17 luokkaan ehdotustentekstisisältöjen samankaltaisuutta automaattisesti tulkitsevalla, itseorganisoituvien karttojenteoriaan perustuvalla ohjelmistolla. Luokiksi valittiin vertailun vuoksi vuoden 2004 kunnallispoliittiseen ohjelmaan kuu-luneet kahdeksan teemaa sekä lisäksi kerätyssä aineistossa vahvimmin esille nousseetyhdeksän uutta teemaa.määrällinen analyysiLuokittelun jälkeen laskettiin kuinka monta ehdotusta kuhunkin luokkaan kuului, eli kuinkapaljon mistäkin teemasta osallistujien keskuudessa puhuttiin. Ehdotusten määrän lisäksi laskettiin kuinka tärkeänä osallistujat pitivät keskimäärineri luokkiin kuuluneita ehdotuksia ja kuinka paljon hajontaa, eli erimielisyyttä, ehdotustenarvioinnissa esiintyi. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 8
 9. 9. muutosten ennakointiErityisen mielenkiintoisina voidaan pitää niitä teemoja, joihin liittyviä ehdotuksia tulimäärällisesti melko vähän, mutta jotka koettiin arviointivaiheessa silti erittäin tärkeiksi.Näissä teemoissa saattaa olla potentiaalia enemmän kuin julkista keskustelua seuraamallavoisi kuvitella. ”Yhteisöllisyys oli vasta 17. yleisin, mutta peräti 3. arvostetuin teema”Toinen mielenkiintoinen ryhmä ovat ne yksittäiset ehdotukset, joiden keskimääräinenarvostus jäi matalaksi, mutta joiden arvioiden korkea hajontaluku kertoi vahvasta erimie-lisyydestä – pieni joukko ihmisiä piti näitä ehdotuksia suurista joukoista poiketen erittäintärkeänä. kyseessä saattaa joidenkin tähän joukkoon kuuluvien ehdotusten kohdallaolla ilmiö, jossa pieni visionäärijoukko osaa jo ennakoida asian merkityksen vahvistuvantulevaisuudessa. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 9
 10. 10. TulOkseTyhteenveto yleiSellä taSollaOn tärkeää huomioida, että teemoista tulleiden ehdotusten määrä ei korreloi teemojentärkeyden arvioinnin kanssa. Työ on ylivoimaisesti eniten ehdotuksia synnyttänyt teema,kun taas sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeimmäksi arvioitu teema. Määrällisestivähän ehdotuksia keränneistä teemoista päivähoito sekä yhteisöllisyys koettiin erittäintärkeiksi. Yhteisöllisyydessä korostui kuntalaisten halu käyttää yhteisöjä turvaverkostoinaja syrjäytymisen ehkäisijöinä sekä vuorovaikuttaa muiden kuntalaisten kanssa. Myöshallintoon ja päätöksentekoon liittyvissä ehdotuksissa avoimuuden ja vuorovaikutuk-sen tärkeyttä korostettiin. Maahanmuuttajia ei ole yleisesti pidetty tärkeänä teemana,mutta arviointien korkea hajontaluku kertoo osan antaneen päinvastaisia arvioita. Muitavahvasti mielipiteitä jakaneita teemoja olivat kulttuuri, ympäristö ja liikenne. Tuloksissaon havaittavissa suuria vaihteluita ikäryhmittäin, sukupuolittain, ammattikunnittain sekäalueellisesti vertailtaessa.Sininen palkki kuvaajissa kertoo kuinka paljon teemaan liittyviä ehdotuksia on määrällisestitullut ja punainen palkki kuinka tärkeänä ehdotuksia on keskimäärin pidetty. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 10
 11. 11. arviointien vertailu iKäluoKittainAlle 30-vuotiaat:“Nuori väestö tulee muualta maakunnista, eikä apua lasten ja kodin hoitamiseen olesaatavissa sukulaisilta.”“Yrittäjyyden ja työllistämisen kannustaminen on tärkeää varsinkin väestötappiokunnissa.kehittyvä elinkeinoelämä saa nuoretkin pysymään kunnan asukkaina.”30-55-vuotiaat:“kuntalaisten arjen turvallisuus ja sujuvuus esimerkkeinä puhtaan veden takaaminen jarakennuskannan turvallisuus (hometalot). ”“Yhteisöllisyys palautettava kunniaan yltiöyksilöllisyyden aikakautena. kuntien on tuotettavajulkisen ja yksityisen sektorien palveluita täydentävää yhteisöllistä järjestötyötä.”Yli 55-vuotiaat:“koko sosiaalisektori on täynnä ummehtuneita pykäliä, vanhaa tsaarinvallan asennelöyh-kää, välinpitämätöntä puuhastelua ”viran puolesta” ja mutruisia kasvoja.”“Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluihin on kiinnitettävä enem-män huomiota. kannattaisi keskittyä avopalveluihin laitoshoidon sijasta.” Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 11
 12. 12. yhteenveto alle 30 -vuotiaiStaTyö on selkeästi yleisimmin ehdotettu teema, mutta arvioinnissa moni muu asia koetaantärkeämmäksi. Yrittämisestä puhutaan melko vähän, mutta sitä arvostetaan enemmänkuin mitään muuta teemaa. Päivähoitoon ja yhteisöllisyyteen liittyviä ehdotuksia on hyvinvähän, mutta ne ovat arvioinnissa pärjänneet hyvin. kuntien roolia vanhempien tukenaja edellytysten antajana kasvatuksessa korostetaan. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 12
 13. 13. yhteenveto 30 -55-vuotiaiStaAsuminen ja rakentaminen sekä viihtyvyys ja turvallisuus koetaan selvästi tärkeämmäksikuin nuoremmassa ikäryhmässä. Päivähoito ja yhteisöllisyys saavat edelleen korkeitaarvioita, vaikka niihin liittyvät ehdotukset eivät ole yleisiä. Yleisesti ottaen keski-ikäisetarvioivat kokonaisuudessaan asioita tärkeämmiksi ja pienemmällä hajonnalla kuin nuorettai vanhemmat, mikä osoittaa, että tämän ikäiset kokevat useampia asioita tärkeiksi. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 13
 14. 14. yhteenveto yli 55-vuotiaiStaSosiaali- ja terveyspalvelut sekä ikääntyvien palvelut painottuvat selkeästi sekä mää-rässä että tärkeydessä vanhemmalla ikäryhmällä. Työ laskee tärkeydessä, vaikka säilyyedelleen yleisimmin ehdotettuna teemana. Tässä ikäryhmässä asioiden tärkeydessä oneniten hajontaa, eli teemojen tärkeydestä ollaan eniten eri mieltä. Huomattavaa on, ettäpäivähoito sekä opetus ja koulutus arvioidaan tärkeäksi kaikissa ikäryhmissä. Maahan-muuttajiin liittyvät ehdotukset yli 55-vuotiaat kokevat huomattavasti muita ikäryhmiävähemmän tärkeiksi. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 14
 15. 15. arviointien vertailu SuKupuolittainMiehet:“Omalääkäri systeemi on erinomainen, kun se toimii. Siihen olisi satsattava. Sähköisenviestinnän käyttöä olisi lisättävä potilaan ja lääkärin välillä.”“Oman kunnan yrittäjienvoimakas tukeminen ja huomioiminen tulee huomioida.”“kunnan kuuluu huolehtia terveydenhoidosta vauvasta vaariin, peruskoulutuksesta, tur-vallisuudesta, perussosiaalihuollosta ja infrastruktuurista. kunnan ei tarvitse huolehtians. ylellisyysasioista kuten urheilun tukemisesta ja kulttuurista. kun raha on tiukalla, onpanostettava välttämättömyyteen.”Naiset:“Terveydenhuollon painopistettä siirrettävä ennaltaehkäisyyn.”“Riittävät kodinhoitopalvelut kotona asuville vanhuksille, pois laitoshoidosta mahdolisim-man moni.””Ihmisillä on vastuu itsestään ja läheisistään. Ei yhteiskunnan vastuulle voi sysätä kaikkea- varsinkaan lasten kasvatusta.” Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 15
 16. 16. yhteenveto miehiStäYleisesti miehet arvioivat kaikkia teemoja vähemmän tärkeiksi kuin naiset. Hallinto japäätöksenteko, kuntatalous, yrittäjyys, asuminen ja rakentaminen sekä yhteisöllisyyspainottuvat suhteellisessa vertailussa naisiin. Päivähoito, yhteisöllisyys sekä sosiaali- jaterveyspalvelut ovat kuitenkin miehillekin tärkeimpiä teemoja. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 16
 17. 17. yhteenveto naiSiStaNaiset arvostavat selvästi miehiä enemmän maahanmuuttajiin ja ympäristöön liittyviäehdotuksia. Muita suhteellisessa vertailussa miehiin painottuvia teemoja ovat perhe,liikenne, päivähoito, viihtyvyys ja turvallisuus sekä kulttuuri. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 17
 18. 18. arviointien vertailu ammateittainYrittäjä:“kansalaisten aito kuunteleminen ennen päätöksiä pitäisi olla kaikkien kunta- ja valtiotasonisojen ja pienten poliitikkojen intohimo.”Opiskelija:“Jokaiselle maahanmuuttajalle tarjotaan kotouttamisohjelma, joka sisältää kielikurssin jakulttuuriohjelman. Toimeentulotuki sidotaan kurssin suorittamiseen. Yrittäjyysohjelma jatyöpajatoiminta jatkokurssina..”Työntekijä:“Panostus ennaltaehkäiseviin, ruohonjuuritason sosiaali- ja terveyspalveluhin tuottaahyvinvoivia ja tyytyväisiä kuntalaisia.“”Eläkeläinen:“kulttuurin ja siihen liittyvän harrastustoiminnan arvostuksen kohottaminen. Se mitäkulttuuriin panostetaan, saadaan takaisin sosiaali- ja sairaanhoidon menojen vähenemi-senä.” Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 18
 19. 19. yhteenveto yrittäJiStäYrittäjien arvioinneissa tärkeät asiat erotetaan vähemmän tärkeistä selkeästi. kuntatalous,hallinto ja päätöksenteko sekä maahanmuuttajat korostuvat suhteellisessa vertailussamuihin ammattiryhmiin. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 19
 20. 20. yhteenveto opiSKeliJoiStaOpiskelijat pitävät yrittäjyyttä lähes yhtä tärkeänä teemana kuin yrittäjät itse. Suhteel-lisessa vertailussa viihtyvyyden ja turvallisuuden arvostus jää todella kauaksi muistaammattiryhmistä. Päivähoito ja liikenne koetaan tärkeämmiksi teemoiksi kuin muissaammattiryhmissä. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 20
 21. 21. yhteenveto työnteKiJätTyöntekijät arvostavat muita ammattiryhmiä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluita,perhettä, viihtyvyttä ja turvallisuutta sekä koulutusta ja opetusta. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 21
 22. 22. yhteenveto eläKeläiSiStäEläkeläiset arvostavat ikääntyvien palveluiden lisäksi ympäristöä ja kulttuuria huomattavastimuita ammattiryhmiä enemmän. Myös harrastumahdollisuudet, asuminen ja rakentaminensekä yhteisöllisyys koetaan tärkeämmäksi kuin muissa ammattiryhmissä. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 22
 23. 23. liSäraportitkuntakorvan aineisto on erittäin laaja ja kasvaa jatkuvasti. Voit tilata tarkempia analyysejasinua erityisesti kiinnostavista teemoista (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut) tai eri taus-tamuuttujien yhdistelmistä (esim. nuoret kaupunkilaisnaiset). käytetyt taustamuuttujatovat sukupuoli, ikä, ammatti ja äänestyskunta. Raportteja voi hyödyntää esimerkiksikunnallisvaaliohjelmien suunnittelussa tai eri aihealueiden kehittämiseen pureutuvientyöpajojen aineistona. Tuloksissa on havaittavissa suurta aluekohtaista vaihtelua ja merkittävä määrä alue-sidonnaisia ehdotuksia (esim. länsimetro), minkä takia uskomme erityisesti kunta- taiäänestyspiirikohtaisilla raporteilla olevan suurta arvoa tulevia kunnallisvaaleja ajatellen. Raportit tuottaa Fountain Park Oy. Tuotantokustannuksista vastaa tilaaja. Tuotettavat li-säraportit julkaistaan tilaajan niin salliessa osoitteessa: www.toivoajatuspaja.fi/julkaisutTilaukset ja tiedustelut:Ville Tapio040 590 9385ville.tapio@fountainpark.comFountain Park tarjoaa verkkopohjaisia menetelmiä ennakoivaan johtamiseen. Avullammeotat organisaatiosi sekä sidosryhmiesi viisauden käyttöösi ja ennakoit toimintaympäristösimuutokset ennen kilpailijoitasi. Kuntakorvan raportti • huhtikuu 2008 | sivu 23

×