Eurokorva.fi:n yhteenvetoraportti

1,607 views

Published on

Eurokorva.fi on verkkopalvelu, jonka kautta voi nimettömästi esittää oman sekä
arvioida muiden tekemiä ehdotuksia siitä, mikä Euroopan kehittämisessä on tärkeää.

Tässä raportissa vedetään yhteen palvelun kautta kerätty kansalaismielide vuoden 2009 alkupuolen aikajaksolta.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eurokorva.fi:n yhteenvetoraportti

 1. 1. EurokorvanRAPORTTI Toukokuu 2009www.eurokorva.fi | www.toivoajatuspaja.fi | www.fountainpark.fi
 2. 2. SisällysluetteloEurokorva.fi .............................................................................................................................2Johdanto ..................................................................................................................................4Osallistujat ..............................................................................................................................5Tiedon analysointi ..................................................................................................................6Tulosten yhteenveto ...............................................................................................................7Ehdotusten listaus ................................................................................................................11 Talous .........................................................................................................................................11 Yhtenäisyys ...............................................................................................................................37 Turvallisuus ................................................................................................................................63 Kulttuuri .....................................................................................................................................81 Ympäristö ..................................................................................................................................95 Väestö ......................................................................................................................................107 Hallinto ....................................................................................................................................116 Energia .....................................................................................................................................121 Ulkopolitiikka...........................................................................................................................128 Koulutus ...................................................................................................................................134 Maatalous ................................................................................................................................139 Hyvinvointi ..............................................................................................................................143 Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 2
 3. 3. Eurokorva.fiEurokorva.fi on Suomen Toivo –ajatuspajan hanke, jonka teknisestä toteutuksestavastaa Fountain Park Oy.Suomen Toivo –ajatuspaja Fountain Park OyKansakoulukuja 3, 3. krs. Hämeentie 153 B00100 Helsinki 00560 HelsinkiPuh: +358 500 442 761 Puh: +358 10 424 3000www.toivoajatuspaja.fi www.fountainpark.fiSuomen Toivo -ajatuspaja pyrkii tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnallaan edistä-mään vastuullisen markkinatalouden vahvistumista Suomessa.Fountain Park Oy kehittää verkkopalveluita ennakoivaan ja osallistavaanjohtamiseen.Tätä julkaisua tai sen osia saa kopioida ja levittää vapaasti. Verkkopalvelusta jasiihen liittyvien julkaisuiden tuotannosta vastaa:Ville Tapioville.tapio@fountainpark.fi+358 40 590 9385 Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 3
 4. 4. JohdantoSuomen Toivo –ajatuspaja haluaa osallistaa suomalaiset keskusteluun Euroopan tulevai-suudesta ja tuoda Euroopan Unionia lähemmäksi kansalaisiaan. Eurokorva.fi on verkkopalvelu, jonka kautta voi nimettömästi esittää oman sekäarvioida muiden tekemiä ehdotuksia siitä, mikä Euroopan kehittämisessä on tärkeää.Koostamme ja raportoimme Eurokorvan tiedot Euroopan parlamentin suomalaisjäse-nille sekä julkaisemme avoimesti raportit kaikkien vapaaseen käyttöön. Pyrimme myösseuraamaan ja tiedottamaan mitä vaikutuksia välittämällämme kansalaismielipiteelläon käytännön tasolla päätöksentekoon ollut.Terveisin,Markku PyykköläToiminnanjohtajamarkku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi+358 500 442 761Osallistujat saavat omien ehdotusten esittämisen lisäksi lukea toisten tekemiä ehdotuksia viemällähiiren kursorin tikkataululla näkyvien ehdotuslaatikoiden päälle. Ehdotusten tärkeyteen omastanäkökulmasta voi ottaa kantaa raahaamalla laatikon sitä lähemmäksi keskustaa, mitä tärkeämpänäehdotusta pitää. Ehdotukset tulevat arvioitavaksi satunnaisessa järjestyksessä ja jokaisella osallistu-jalla on mahdollisuus lukea ja arvioida itsellensä sopiva määrä ehdotuksia. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 4
 5. 5. OsallistujatEurokorvaan kutsutttiin osallistujia suorilla sähköpostikutsuilla sekä useissa verkkopal-veluissa toteutettujen tiedostuskampanjoiden kautta. Esimerkiksi Facebookissa Eurokor-van mainos näkyi yli yhdeksän miljoonaa kertaa. Eurokorvalla on myös oma Facebook-sivunsa, jonka ympärille muodostuneeseen yhteisöön oli tätä raporttia kirjoitettaessaliittynyt jo 340 jäsentä. Eurokorvaa pääsi käyttämään myös Euroopan politiikkaa käsitte-levissä tilaisuuksissa, joiden järjestelyissä Suomen Toivo –ajatuspaja oli mukana. Eurokorvaan käytiin tutustumassa 7 343 kertaa. Vierailijoista 4 441 osallistui pohdin-taan tekemällä yhteensä 2 575 omaa ehdotusta sekä arvioimalla 28 203 ja lukemalla97 611 kertaa toisten tekemiä ehdotuksia. mies 59,3 % nainen 40,7 % alle 25 v. 23,2 % 25-34 v. 23,4 %  35-44 v. 17,5 %  45-54 v. 13,7 %  55-65 v. 13,5 %  yli 65 v. 8,6 % eläkeläinen 12,4 % työntekijä 43,7 %  opiskelija 12,4 %  yrittäjiä 11,9 %  työtön 4,7 %  muu 4,4 %Osallistujilta kysyttiin taustatiedoiksi ikää, sukupuolta, ammattiryhmää ja kotikuntaa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 5
 6. 6. Tiedon analysointiTätä raporttia varten aikavälillä 1.4.–17.5. kertyneet yksittäiset ehdotukset jaettiin 12luokkaan ehdotusten tekstisisältöjen samankaltaisuutta automaattisesti tulkitsevallaohjelmistolla. Luokittelun jälkeen laskettiin kuinka monta ehdotusta kuhunkin luokkaankuului, eli kuinka paljon mistäkin aiheesta osallistujien keskuudessa puhuttiin. Ehdotus-ten määrän lisäksi laskettiin kuinka tärkeänä osallistujat pitivät keskimäärin eri luokkiinkuuluneita ehdotuksia ja kuinka paljon hajontaa, eli erimielisyyttä, ehdotusten arvioin-nessa esiintyi.Yksittäinen ehdotus saattoi tulla luokitelluksi monimuotoisen sisältönsä perusteella useaankin eriluokkaan. Kuvassa luokkien välinen viiva on sitä paksumpi, mitä enemmän sisällöllisiä ristiviittauksiaeri luokkien välille syntyi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 6
 7. 7. Tulosten yhteenvetoEuroopan Unionin talouteen ja yhtenäisyyteen liittyvät aiheet herättivät määrällisestieniten keskustelua. Selkeästi tärkeimpinä pidettiin kuitenkin hieman vähemmänkeskustelua herättäneitä, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Euroopanväestörakenteen muutokseen sekä maatalouteen liittyvä keskustelu sai aikaan enitenerimielisyyttä.Pallot ovat sitä suurempia mitä useampia yksittäisiä ehdotuksia luokkaan liittyy. Pallon sijainti pysty-akselilla määräytyy luokkaan liittyvien ehdotusten tärkeyden arviointien keskiarvon mukaan. Pallonkeskipiste on sitä ylempänä mitä tärkeämpänä luokkaan liittyviä ehdotuksia on keskimäärin pidetty.Sijainti vaaka-akselilla määräytyy luokkaan liittyvien ehdotusten tärkeyden arviointien keskihajon-taluvun mukaan. Pallot ovat sitä enemmän oikealla mitä enemmän sen aihealueeseen liittyvienehdotusten arvioinneissa on ollut hajontaa (eli erimielisyyttä). Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 7
 8. 8. TalousEuroopan talous nähdään hyvinvointimme ylläpitäjänä, jonka suurimpina haasteinaovat maailmanmarkkinan kriisitilanne, muutoksessa oleva väestörakenne sekä kilpailuUSA:n ja Aasian markkina-alueiden kanssa. Euroopan talouden tärkeimpänä kehi-tystavoitteena pidetään vakautta, jonka saavuttamiseksi ehdotetaan maanosammesisämarkkinoiden yhtenäistämistä ja vapaan kaupan rajoitteiden poistamista. Globaaliakilpailukykyä parannettaan uusilla innovaatioilla, joita uskotaan syntyvän panostamallakoulutukseen ja tutkimukseen sekä työntekemisen ja yrittämisen kannustavuudenkehittämiseen.YhtenäisyysEuroopan toivotaan kehittyvän löyhien yhteisten arvojen ja sääntöjen mukaisestitoimivaksi yhteisöksi, jossa suvaitaan myös kulttuurillista erilaisuutta ja kunnioitetaanyksilön vapauksia. Ihmisten, tavaroiden, palveluiden, tiedon ja rahan vapaan liikkuvuu-den uskotaan tehostavan talousalueen tuottavuutta. Yhtenäisemmän Euroopan Unionintoivotaan myös kykenevän olemaan vahvempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen vaikuttaja.TurvallisuusEuroopan ja erityisesti Suomen turvallisuutta ei oteta itsestäänselvyytenä. Maidenvälisen rauhan ylläpitämistä ja konfliktien ehkäisemistä pidetään yhä yhtenä EuroopanUnionin tärkeimmistä tehtävistä. Natoa ja siihen liittymistä pidetään yleisesti hyvänäratkaisuna Euroopan maiden puolustuskysymykseen. Sisäisen turvallisuuden kehittämi-seksi esitetään yhteistyön tiivistämistä terrorismin ja rikollisuuden ehkäisemiseksi sekämm. energia- ja elintarviketurvallisuuden kehittämiseksi.KulttuuriIhmisoikeudet, sosiaalinen tasa-arvo ja yksilön vapaudet koetaan perusarvoiksi, joistatulee pitää kiinni myös Euroopan väestörakenteen muuttuessa. Myöskään Euroopanulkopuolisten kumppaneiden ihmisoikeusrikkomuksia ei haluta suvaita. Euroopanyhtenäistymisen toivotaan etenevän niin, että alueet voivat säilyttää kulttuurillisiaerityispiirteitään.YmpäristöYmpäristönsuojelu koetaan keskellä globaalia talouskriisiäkin Euroopan tärkeimmäksitehtäväksi. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi edellytetään toimia sekä Euroopan ettäkoko maailman tasolla. Itämeri on suomalaisille tärkeä yksittäinen suojelukohde.Myös paikallisen tason ympäristönsuojelua pidetään tärkeänä mm. kansaterveyden,asuinviihtyvyyden ja elintarvikkeiden puhtauden vuoksi. Euroopan Unionilta toivotaantiukempaa otetta kaikkien jäsenmaidensa sitouttamiseksi ympäristönsuojeluun, jolloinEuroopan Unioni voisi toimia tiennäyttäjänä myös unionin ulkopuolisille valtioille. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 8
 9. 9. VäestöLasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Nuortenkielikoulutusta sekä opiskelija- että harjoittelijavaihtoa pidetään tehokkaana tapanaedistää Euroopan yhtenäistymistä. Humanitäärisen maahanmuuton hallintaan vaaditaanselkeää muutosta. Suhteellisen pientä väestömäärää auttavan pakolaisten vastaan-oton sijasta ehdotetaan suosittavan aktiivisempaa toimintaa kriisialueiden ongelmienratkaisemiseksi. Väestön ikääntyminen aiheuttaa huolta hoitoresurssien riittävyydestä.Samalla se herättää kysymyksiä siitä, miten nuoria voitaisiin tukea paremmin perheenperustamisen ja alkavan työelämän yhteensovittamisen kanssa.HallintoEuroopan Unionin päätöksenteko koetaan kansalaisen näkökulmasta kaukaiseksi liialli-sen byrokratian, päättäjien epäselvän vastuunjaon, kansalaisten heikkojen osallistumis-mahdollisuuksien sekä päätösten vaikeaselkoisen viestinnän takia. Tarkoituksenmukai-suudeltaan vaikeasti ymmärrettävät yksittäiset direktiivit ja toimintatavat heikentävätkoko unionin uskottavuutta suhteettomassa mittakaavassa. Sääntelytason järkeistä-misellä ja päätöksentekorakenteen virtaviivaistamisella voitaisiin vähentää unioniakohtaan esiintyvää skeptisyyttä. Avoimemmalla päätösten valmistelulla ja selkokieli-semmällä viestinnällä unioni voisi saada merkittävyydentunnetta myös kansalaistenarkisessa elämässä.EnergiaEuroopalta odotetaan yhtenäistä energiapolitiikkaa, joka ulko-, turvallisuus- ja ympäris-töpoliittisista syistä tähtää omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen fossiilisista polttoai-neista. Käytännössä tämän uskotaan vaativan lyhyellä aikavälillä ydinvoiman tuotannonselvää lisäämistä. Samalla uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämi-nen koetaan tärkeäksi osaksi niin energia-, ympäristö-, kuin talouspolitiikkaakin. Talou-dellisesti energiaa säästävien sekä energian tuotantoa tehostavien ja ympäristöhaittojavähentävien innovaatioiden kehittäminen nähdään yhtenä suurimmista tulevaisuudenmahdollisuuksista parantaa Euroopan kilpailukyä.UlkopolitiikkaEuroopalta toivotaan yhtenäisempää ja aktiivisempaa ulkopolitiikkaa, jolla voidaan glo-baalisti puolustaa rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Energiaomavaraisuuden usko-taan avaavan Euroopalle enemmän liikkumatilaa ulkopoliittisissa kysymyksissä. Suo-malaisille erityisen tärkeänä ulkopoliittisena teemana pidetään Venäjän taivuttamistavastuullisempaan ympäristöpolitiikkaan varsinkin Itämeren suojelemiseksi. Yhdysvallatnähdään tulevaisuudessakin Euroopan Unionin tärkeimpänä kauppa- ja turvallisuuspo-liittisena kumppanina. Vaikka USA:n kanssa ei kaikista yksittäisistä kysymyksistä ainavoitaisikaan olla samaa mieltä, uskotaan yhteisten perusarvojen toimivan pitkäjäntei-sen yhteistyön mahdollistajina. Euroopan Unionin yhtenäisyyttä pidetään yleisesti senlaajuutta tärkeämpänä menestystekijänä, eikä liittymiskriteereistä olla valmiita jousta-maan unionin laajentumisen vauhdittamiseksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 9
 10. 10. KoulutusKansalaisten sivistystaso nähdään Euroopan tärkeimpänä globaalina kilpailuetuna. Tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautumiseen halutaan tarjota kaikille. Samalla halutaanhuolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista koulutuksen aikana. Kielikoulutus sekä tutkija- jaopiskelijavaihto kaikilla koulutusasteilla nähdään keskeisinä tekijöinä Euroopan Unioninyhtenäisyyden kehittämisessä ja uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Työnteon jaopiskelun välistä rajaa halutaan madaltaa kansalaisissa piilevän innovaatiokyvykkyydenhyödyntämiseksi. Euroopan Unionilta toivotaan toimia maiden rajat ylittävän tutkimus-ja kehitystoiminnan lisäämiseksi sekä tutkimustoiminnan jatkuvuuden takaamiseksimyös taloudellisesti haastavina aikoina.MaatalousPaikallisen tuotannon luotetaan olevan paras tapa ruuan puhtauden, turvallisuudensekä ekologisen kestävyyden varmistamiseksi. Ruuan hintaa Suomessa haluttaisiinalemmaksi ja samalla suosia sääntelyllä terveellisiä ja ekologisesti kestävästi tuotettujaelintarvikkeita. Maataloutta ollaan valmiita tukemaan maakohtaisesti, mutta EU-tasontukien jakopolitiikan oikeuden- ja tarkoituksenmukaisuus herättää epäilyksiä. Kansain-välistä elintarviketurvallisuuden valvontaa myös haluttaisiin kehittää.HyvinvointiSosiaali- ja terveysalojen asioita ei vielä kovin yleisesti mielletä Euroopan Unionintasolla käsiteltäviksi teemoiksi. Eri maiden välisiä palvelu- ja tukijärjestelmien tasoerojahalutaan pienentää Euroopan Unionin yhtenäisyyden kehittämiseksi ja turvallisuus-riskien ehkäisemiseksi. Erityisesti nuorten ja vanhusten henkisen hyvinvoinnin sekätyöikäisten työssä jaksamisen tukemisessa nähdään Euroopassa kehittämisen varaa. So-siaalisten ja terveydellisten hyvinvointipalveluiden kehittämisen edellytykseksi koetaantyöllisyyden ja innovaatioiden kautta rakentuva kestävä taloudellinen kehitys. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 10
 11. 11. Ehdotusten listausTalous 10Yhtenäisyys 36Turvallisuus 62Kulttuuri 80Ympäristö 94Väestö 106Hallinto 115Energia 120Ulkopolitiikka 127Koulutus 133Maatalous 138Hyvinvointi 142Talous1. Työn tekemisen oltava kannattavaa (importance: 96%, disagreement: 0, evaluations: 1)Kannustinloukut pois ja työn tekemisestä kannattavaa.2. Yhteisvaluutan vakaus (importance: 91%, disagreement: 9, evaluations: 21)Valuuttaunioni on luonut perustan Euroopan taloudelliselle merkityksen kasvulle.3. Yhteinen valuutta (importance: 91%, disagreement: 10, evaluations: 13)4. Talouden vakaus (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 9)Hyvässä kunnossa oleva vakaa talous5. Keskituloinenko maksaa laman laskun? (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 3)Keskituloisia on määrältään eniten palkansaajista, ja he ovat perinteisesti joutuneet rahoittamaanlaman ja valtionvelan takaisinmaksun. Heidän tulonsa esim. pääkaupunkiseudun kalleuden takiaohjautuvat pitkälti kulutukseen ja asumiseen. Myös muut tuloryhmät on tasapuolisemmin saatavamukaan.Tämän välttämiseksi veroprogressiota on kiristettävä esim. 150 000 euroa ansaitsevilta (sis.pääomatulot). Pääomatuloille on määrättävä progressiivinen verotus.6. Taloudellinen vakaus (importance: 90%, disagreement: 6, evaluations: 11)7. Yrittäjyys (importance: 90%, disagreement: 6, evaluations: 14)Mielestäni suomalaista yrittäjyyttä on kannustettava kaikin keinoin.Esim.suurempia projektejatehtäessä pitäisi urakkatarjoukset olla vapaita koko EU:lle---tuntuu täysin oudolta.Vaikka EU:nkannalla olenkin,niin jossain asioissa mennään metsään.8. Euro (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 16)9. Yrittäjyys (importance: 90%, disagreement: 8, evaluations: 5)maltillinen verotus, verkostoituminen10. Vakaa talous, yhtenäisyys ja moniarvoisuus (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 16)Euroopan talouden tulee olla vakaa, luoda työtä ja varmistaa kansalaisten hyvinvointi.päätöksenteossa tulee pyrkiä yhtenäisyyteen ja riittävän suuriin linjoihin= asioihin joilla on todellistamerkitystä maanosan kehitykselle. Moniarvoisuuden tulee olla hyväksyttyä - tämä koskee niineurooppalaista alkuperää kuin muualta tulleita kansalaisia. eri uskontojen ja tapojen tulee kyetäelämään rinnakkain, lainsäädäntöä kunnioittaen.11. Taloudellinen vakaus (importance: 89%, disagreement: 10, evaluations: 23)12. Vakaa talous alue (importance: 89%, disagreement: 6, evaluations: 11)Mielestäni Euroopalle on tärkeää vakaa talous alue. Euroopan pitäisi päästi irti pikkuveli komleksista Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 11
 12. 12. suhteessa USA:han ja nähdä oma potentiaali maailman kartalla.13. Turvatut työpaikat (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 9)Halpaa työvoimaa käyttäviin maihin siirrettävät työt kiellettävä jotta firmat eivät pääsisi vapaastisooloilemaan.14. Talous ja päätöksenteko (importance: 89%, disagreement: 6, evaluations: 9)Euroopan alueen talous yhtenäiseksi. Nyt on isoja eroja maiden suhteen. Isot EU:n maat tuntuvattekevän päätöksiä ilman pieniä maita. Näin ollen pienemmät maat joutuvat eriarvoiseen asemaan jamaksumiehiksi EU:ssa.15. Yhteinen raha (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 9)euro kaikkiin EU-maihin16. Talous. (importance: 89%, disagreement: 13, evaluations: 12)Edelleen kehitettävä vahvaa Eurooppalaista talousaluetta, jotta voidaan säilyttää vakaus vaikkamuualla horjuisi.17. Talous (importance: 88%, disagreement: 5, evaluations: 6)Suomen pitäisi saada tasapainoinen talous.Se heijastuu kaikkeen,esim.kulutukseen.18. rauha, taloudellinen tasapaino ja hyvinvointi (importance: 88%, disagreement: 12,evaluations: 11)19. Yhteinen vakaa talous (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 14)20. Yrittäjyys (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 17)Suomalaista yrittäjyyttä ja teollisuutta on tuettava siten, että ostot tapahtuvat kotimaasta. Esim.veturit ja vaunut Otanmäestä eikä Italiasta tai jostain Timbuktusta.21. Eu-maiden talous kuntoon. (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 11)Talouskehitys vaikuttaa kaikkiin toimintoihin. Tuotekehittely, tavaroiden kauppa, teollinen valmistusluo pohjan hyvinvoinnille.22. Yksityisyrittäminen (importance: 88%, disagreement: 14, evaluations: 14)Yrittämistä pitäisi kannustaa enemmän ja tehdä siitä byrokraattisesti helpompaa. Nyt tuntuu siltä,että yrittäjiä usein rankaistaan tekemästään työstä.23. Talous tärkein (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 11)Nyt on EU saatava kaikin mahdollisin keinoin nostamaan Eurooppa taloudelliseen nousuun ja luotavaEU-kansalaisiin uskoa kyiseiseen asiaan. Yhteivoimin selviämme.24. Työelämän kehittäminen (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 11)Työntekoa ja työolosuhteita on kehitettävä yksilöä arvostavaan ja työssä jaksamista edistäväänsuuntaan. Uusliberalismi on heitettävä romukoppaan. Se on kelvoton toimintaperiaate kaikissasuhteissa.25. Taloudellinen ja poliittinen vakaus (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 9)Taloudellinen ja poliittinen vakaus ovat elinehtoja kestävälle ja pitkäjänteiselle kehittymiselle.26. Pk-yritysten elinmahdollisuudet turvattava (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 10)PK-yritykset työllistävät suuren osan suomalaisista. Niiden rooli yhteiskunnassamme on erinomaisentärkeä. Edellisen taantuman hoito osoitti, miten nykyistä tilannetta ei pidä hoitaa, mikäli taantumatässtä vielä syvenee. Terveitä yrityksiä ei pidä kaataa valtion tuella, vaan likviditeettikriisiinjoutuneen yrityksen toimintaedellytykset on pyrittävä turvaamaan rakentamalla erilaisia rahoitus- jatakausmalleja. Tämä siis vain toimintaedellytykset omaaville yrityksille. Toimiva ja tuottava taloustekee meistä kilpailukykyisiä myös Euroopassa.27. Taloudellisesti vahva Eurooppa (importance: 87%, disagreement: 14, evaluations: 15)Euroopan tulee pystyä kilpailemaan Aasian ja Pohjois-Amerikan talouksien kanssa. Euroopanväestökehitys tekee hyvinvoinnin ylläpitämisestä haastavaa. Talouden ja työelämän tulee ollarakenteiltaan joustavaa ja dynaamista mutta kuitenkin oikeudenmukaista.28. EU:n talous (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 12)Kaikesta julkisuudessa olleesta tiedottamisesta johtuen tuntuu, että EU:n virkamiehet eivät hallitsetaloudellista ajattelua. Menot paisuvat jatkuvasti, usia virkamiehiä palkataan lisää. Muistaakseni nyton palkattu myös taloustaitajia selvittämään rahankäyttöä. Demokratia voisi toteutua vähemmälläkinvirkamiesmäärällä. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 12
 13. 13. 29. Yhteinen rahapolitiikka (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 21)Jotta voimme kilpailla muiden suurien alueiden rinnalla (USA, Kiina), tulee rahan liikkuvuuden ollamahdollisimman sujuvaa ja tapahtua alhaisilla kustannuksilla euroalueen sisällä. Tämä vaatii yhtenäistävaluuttaa sekä soveltuvin osin yhtenäistä rahapolitiikkaa muutoin (huomioiden alueiden erot).30. Taloudellisesti kilpailukykyisin alue maailmassa (importance: 87%, disagreement: 8,evaluations: 13)Euroopan pitää pystyä olemaan samalla viivalla Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian kanssa. Ei voida jäädäodotteleen, että muut tekevät jotain ensin ja talous elpyy niiden jälkeen. On uskallettava rohkeastimiettiä omat ratkaisut.31. Työ (importance: 87%, disagreement: 16, evaluations: 10)Ilman työtä ei ole mitään. Ei hyvinvointia eikä muutakaan.32. Euroopan kilpailukyky (importance: 87%, disagreement: 13, evaluations: 9)Euroopan tulisi keskittyä sen hyviin ja muusta maailmasta erilaisiin osaamisiin. ErilaistumallaEurooppa saavuttaa oman kilpailukykynsä huipun ei jäljittelemällä USA:ta tai Kaakkois-Aasian maita.33. Kilpailukyky (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 15)Mikäli EU ei saa omaa kilpailukykyään nousemaan, tulee se jäämään aasian ja amerikan jalkoihin.34. Talous nousuun (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 10)Vaikka joku köyhä onkin väittänyt, että raha ei tuo onnea, ei tuo myöskään köyhyys. Siksi on tärkeääsaada talous kuntoon koko Euroopassa.35. Taloudellinen kasvu (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 15)Taloudenkasvu on hvin tärkeää Euroopalle - luo hyvinvointia asukkaille.36. Talous (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 18)Yhteinen talouspolitiikka, jotta pärjäämme maailman isojen kyydissä (USA, Intia, Kiina, Japani)37. Talous (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 9)Keskeistä on eurooppalaisen kilpailukyvyn takaaminen tulevaisuudessa.38. Vahva talousalue (importance: 86%, disagreement: 16, evaluations: 9)Tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta on vahvan ja kilpailukykyisen talousalueen kehittäminen.Kilpailukykyä tulisi ylläpitää korkealla osaamisella ja laadukkaalla koulutuksella.39. Työ (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 15)Ihmisten kannustaminen työntekoon. Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotouttaminen jopa“pakkokeinoin” varsinkin nuorten kohdalla - ei ilmaista rahaa jakoon vaan töihin.40. Taloudellinen kilpailukyky (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 12)Euroopan on laitettava kampoihin Aasian maille ja Yhdysvalloille taistossa maailmanykköstalousmahdin paikasta.41. Vahva valuutta (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 16)42. Työllisyys (importance: 86%, disagreement: 11, evaluations: 14)Työpaikkoja lisää43. Talouden vakaus ja alueen yhtenäisyys (importance: 86%, disagreement: 9,evaluations: 13)Vallalla oleva taloudellinen taantuma ja hyvinvoinnin heikkeneminen edellyttää kestävänvakauden ja yhtenäsyyden aikaansaamista. Yhtenäisen Euroopan on kyettävä luomaan toimivatmarkkinat muun maailman kanssa protektonismia välttäen. Terveen kysynnän synnyttäminen jayritystoiminnan elvyttäminen luo myös sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Rahamaailmanon luovuttava hullunrohkeudesta ja muistettava, että todellinen vauraus ei synny tietokoneidenmerkkijonoista ja laskennallisista voitoista. Yritysten olisi myös ajateltava muutakin kuin kvartaaleja.44. Uutta hyvinvointia ja työllisyyttä lisäävä T&K-toiminta (importance: 86%,disagreement: 11, evaluations: 18)Uudenlaisen innovaatiotoiminnan kehittäminen vanhan, teollisen liiketoiminnan korvaamiseksi.Synnyttämällä uutta, luodaan uudet markkinat ja kysyntä ja samalla luodaan uutta hyvinvointiatalousalueelle.45. Nuorten kouluttaminen ja työvoiman saatavuus (importance: 86%, disagreement: 10,evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 13
 14. 14. Jokaisen on saatava riittävä koulutus joka sitä haluaa. Kielikylpyjä uusille työntekijöille jotka tulevatmuualta Euroopasta. Myös ikääntyville työntekijöille joustavuutta elääkkeelle siirtymisessä.46. Lamasta yhdessä selviäminen. (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 9)Nyt tarvittaisiin kaikkien Euroopan valtioiden yhteispeliä, jotta lamasta selvitään. Pahimmassatapauksessa Eurooppa “hajoaa” , jos vain ajatellaan omaa selviämistä. Esim.Ruotsi-Suomi akselillajo nähtävissä ikävää peliä. em.tarkoitan Stora-Enson suunnitelmia. Pahimmassa tapauksessakummatkin valtiot pelaavat itsensä pahasti pussiin ja paluu????????????47. Yhtenäinen järkevä talouspolitiikka (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 13)Valtioidenn ja kuntien talouden tasapaino, menot kuriin48. Vakaa taloudellinen kehitys (importance: 85%, disagreement: 7, evaluations: 21)Yhteiset normit ja säännökset sekä yksi valuutta luovan vahvan pohjan Euroopan maiden ja yritystentalouden vakaalle kehittymiselle ja kilpailukyvylle.49. Yhteinen raha, euro (importance: 85%, disagreement: 16, evaluations: 17)50. Vakaa talouskehitys ja yhtenäinen talousalue (importance: 85%, disagreement: 13,evaluations: 8)Yhtenäinen valuutta ja talousalua, luoda vakautta. Llainsäädännön yhtenäisyys, niistä osin kuin seon tarpeellista, mutta tarvitaan myös kansallista lainsäädäntöä. Mutta EU:ssa on huomioitava myöspienien jäsenmaiden edut ja luonnonolosuhteet, esim. että Suomessa säilyy omavaraisuus, josmahdollista mahdollisimman suurena.51. Talous ja tasapaino (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 6)52. Panostus työperäisiin maahanmuuttajiin, EI pakolaisiin. (importance: 85%, disagreement:15, evaluations: 13)Olisi kiva jos niin poliitikot, median edustajat kuin tavalliset tallaajatkin kykenisivät erottamaan erimaahanmuuttajaryhmät. Työperäistä siirtolaisuutta tuskin kukaan vastustaa, kuten ei myöskäänkansainvälisten sopimusten pakottamien pakolaisten vastaanottamista sen 750 vuodessa. Muttakun Katainen, Thors ym eturivin poliitikot puhuvat turvapaikanhakijoista kiintiöpakolaisina taityöperäisinä siirtolaisina niin herää kysymys tietävätkö he mistä he edes puhuvat. Mitkään kv.sopimukset eivät pakota meitä myöntämään turvapaikkoja turvapaikanhakijoille. Ja niin kauan kunturvapaikan saaneiden pakolaisten (huomaatteko: pakolainen on eri kuin kiintiöpakolainen. Suomenjohdolle pikku vinkki) työllisyys on tilastokeskuksen mukaan 12 prosenttia niin työvoimapulanpaikkaamisellakaan ei tämän tapaista politiikkaa voida perustella.53. Rauha ja taloudellinen tasapaino (importance: 85%, disagreement: 18, evaluations: 13)54. Työllisyys (importance: 85%, disagreement: 7, evaluations: 12)55. Talous,Turvallisuus,Ympäristö (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 12)56. Vakaa talous (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 13)Yhdessä kohti vakaampaa taloutta järkestämällä tukipolitiikkaa ja vähentämällä byrokratiaa57. Nykyisten EU-maiden talouksien saattaminen kuntoon (importance: 85%,disagreement: 12, evaluations: 11)Ennen laajentumista pitäisi mielestäni saada kaikki nykyiset maat suunnilleen samalle tasolle.58. Talous kuntoon (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 12)Yhteinen etu on talouden järkevä hoito. Tasapuolisuus ja eettisyys kaikkien päätösten pohjaksi.59. raha (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 16)yhteinen valuutta helpottaa matkustamista ja kanssakäymistä60. Vapaat markkinat (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 15)Ehdottomasti tärkeintä EU:lle vapaan liikkuvuuden lisäksi on jäsenmaiden välinen mahdollisimmanvapaa kaupankäynti yhteisellä valuutalla.61. Talous (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 14)Sisä markkinat62. Tutkimus ja innovaatio (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 12)Ne ovat Euroopan kohtalonkysymykset, jos niitä ei tajuta, niin Aasia vie maailmantaloutta mielensämukaan muutaman vuosikymmenen päästä Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 14
 15. 15. 63. Työllisyyden turvaaminen (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 12)Jokainen työkykyinen koulutukseen tai työhön; lisäksi tarvitsemme ns kolmannen sektorin paikkojaheikommille ja vammaisille.64. Toimiva talous (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 13)Vahva euro. Maksaminen eettisesti oikein tuotetusta palvelusta ja tavarasta. Kohtuus palkkaeroissa.65. Työmarkkinat (importance: 84%, disagreement: 10, evaluations: 10)Pitäisi rakentaa ns. työpankki, jolla voitaisiin tasoittaa tietyn alan ylikoulutusta. Eli jos Suomessakouluetaan liikaa esim. tradenomeja tai insinöörejä voisivat valmistuneet laittaa itsensä työpankkiin,jossa muut unionin maiden yhtiöt voisivat hakea itselleen juuri sopivaa osaaja.66. TYö (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 21)Työtä67. Valuutta (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 14)Vakaa euro68. Yhteismarkkinat (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 27)Euroopan unioni perustuu pitkälti taloudelliseen yhteistyöhön ja siitä syntyvään menestykseen.Kuitenkin taantuma ja maiden erilaiset kehityskulut aika ajoin nostavan protektionismin, siiskaikenlaiset vapaakaupan esteet, esille. Nyt pitäisi lähteä puolustamaan sitä miksi oikeastaan kokounioni on syntynyt. Se, että me voimme käydä kauppaa muiden eurooppalaisten kanssa - ja he voivatperustaa yrityksiä Suomeen, on kaikkien etu.69. Talouspolitiikka (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 10)Euroopan Unionin jäsenvaltioiden talouspolitiikan tulee olla yhdenmukaista ja nykyistä poikkeamistaannetuista talouden ohjearvoista pitää seurata tiukemmin. Kaikkien EU-maiden tulee liittyä EMU:un jaottaa Euro käyttöön. Verovapaat alueet tulee poistaa.70. Vakaa talous alue (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 15)Eurooppan tulisi nähdä oma potentiaali yhteisessä Euroopassa.71. Joustavat työmarkkinat Euroopassa (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 10)72. Taloudellinen vakaus (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 8)73. Markkinat (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 23)Ihmisten ja tavaroiden vapaa kulku74. Rahoitusmarkkinat yhtenäisiksi (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 16)Euroopan keskuspankin mahdollisuudet puuttua talouden ja rahamarkkinoiden vinoutumiin onmahdollistettava riittävillä oikeuksilla kaikissa Euroopan maissa.75. Yhtenäinen talousalue (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 22)Mahdollisten keskinäisten kaupantekojen ja markkinointien haittatekijät on minimoitava.76. Tehokas talous (importance: 84%, disagreement: 10, evaluations: 10)EU:n tasolla tulee pitaa huolta etta euroopan valtioiden yhteiset varat kaytetaan koko euroalueenkilpailukyvyn maksimoimiseksi.77. Työvoiman liikkuvuus (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 27)Tulisi turvata EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus yhteisillä säännöiillä esim. työaikaan, palkkaukseen jaammatillisuuden suhteen78. Finanssilaitoksia on syytä valvoa tarkasti. (importance: 84%, disagreement: 8, evaluations: 4)Vrt. USA:n talouden romahtaminen esim. pankkien valvonnan puututtua ilmeisesti lähes täysin.Uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönotossa on syytä käyttää järkeä, joten asiantuntemustatuotava enemmän liiketoimintaan valvonnan muodossa.79. yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 24, evaluations: 13)80. Innovaatiot (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 13)Eurooppalainen tieteen tekeminen ja tietynlainen laadullinen edelläkäynti tieteessä olisi syytä nostaakorkeampaan arvoon.81. Kilpailukyky (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 20)Jollain tavalla pitäisi saada eurooppaan ja Suomeen enemmän tätä high end tuotekehitystä jaesituotantoa joka on vaativaa ja kallista - tällöin meillä on myös käsissämme missä lopullinen Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 15
 16. 16. tuotanto on - ja se tuotanto kannattaa hajauttaa muuallekkin kuin kiinaan ?!?82. Yrittäjyyden nousu (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 12)Olen kirjoittanut tämän englanniksi osassa “Transatlantic Vision” http://penttilahti.tripod.com83. Työ (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 15)Kaikkien tulee tehdä työtä, joten työttymyys tulee karsia84. Talous (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 15)Yhteisen talouden jatkuvuus. Liian suuri protektiniosmi vältettävä. Vastuullinen markkinatalous onEuroopan vahvuus tulevaisuudessa.85. työllisyys (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 8)Nuorten työttömyys lisääntynyt radikaalisti.86. Yhteisvaluutta (importance: 83%, disagreement: 19, evaluations: 17)Näin taantuman aikaan on kenties opittu, että euro on turvallinen valuutta.87. Yhteistyö talous- ja ympäristöasioissa (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 12)- yhteinen raha vakauttaa talouselämää - ympäristökysymykset eivät tunne rajoja88. Pk-yritysten toimintaedellytysten parantaminen (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 23)Kansainvälitymisen tukeminen, pääomien saatavuus, työvoimakysymykset89. Turvallisuus, taloudellinen menestyminen ja omavaraisuus (importance: 83%, disagreement:14, evaluations: 13)Kaiken lähtökohtana on että saamme elää jatkossa rauhassa, ilman suuria aseellisia konflikteja.Nythän ei ole näköpiirissä sodan tai terrorin uhkaa Euroopassa, mutta tulevaisuutta tulisi rakentaaniin että turvallisuus ja rauha olisi taattu. En kuitenkaan tarkoita että pitäisi panostaa suuriin massa-armeijoihin vaan että rauhaa ja turvallisuutta rakennettaisiin päättävien ihmisten välisillä suhteilla.Globaalit markkinat vaativat yrityksiä toimimaan kansainvälisesti ja ympäri maailmaa. Yritysten pitääpystyä luomaan suhteita ulkoimaisiin toimijoihin pysyäkseen kilpailussa mukana. Karmein osoitushuonosta kilpailu asemasta on paperiala Suomessa. Hävityt kilpailut jätepaperista aasialaisille onosittain ajanut paperitehtaat todella ahtaalle. Paremmilla suhteilla olisi ollut mahdollista kilpaillajätepaperi tarjouksesta. Eurooppalaisten olisi tullut tehdä yhteistyötä siinä asiassa. Jokainen euro-maatulisi pyrkiä omavaraisuuteen energiassa ja ruuassa. Euroopppa ei saa antaa lisää avaimia Venäjälleenergian suhteen. Kaikkea energiaa ei tarvitsi itse valmistaa mutta siihen pitäisi olla resurssit ettäkyettäisiin toimimaan ilman ulkopuolista energian tuottajaa. Ettei käy Venäjä pääse kiristämäänEurooppaa energialla.90. Työn teon kannattavuus & yrittäminen (importance: 83%, disagreement: 18,evaluations: 7)Työn tekemisen on oltava kannattavaa joka puolella Eurooppaa. Uudelleen kouluttautuminen onensiarvoisen tärkeää siinä tapauksessa että henkilön oma työ on siirretty toiseen maahan. Myösyrittämisen esteet on poistettava, sillä yrittämisellä luodaan talouteen elävyyttä ja liikkumavaraa.Yrittämisellä voidaan myös saada aikaan uusia ideoita, jotka luovat taas talouteen lisää hyvinvointiaja uusia innovaatioita.91. yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 9)pitäisi saada kaikki euroopan maat euron taakse, eyyei leikittäis devalvaatiolla naapureihin nähden92. Talous nousuun (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 12)Vaikka joku köyhä onkin väittänyt, että raha ei tuo onnea, ei tuo myöskään köyhyys. Siksi on tärkeääsaada talous kuntoon koko Euroopassa.93. Taloudellinen pysyvyys (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 12)94. Työllisyyss (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 14)Mielestäni pitäisi saada aikaan hyvä työllisyystilanne täällä Suomessa tai vähintääkin pitäätyöttömyys nykyisellä tasolla.95. Talouslaman torjuminen yhteisin pelisäännöin (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 15)Talouslaman torjumisessa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja niiden toteuttamista valvotaan.Käännetään Eurooppa uuteen nousuun. Läpinäkyvyys kaikkeen taloudelliseen toimintaan, korruptiotaja vapaamatkustajia ei suvaita.96. hyvä talous ja imanko (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 5) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 16
 17. 17. 97. Yhteiskuntarauha, kestävä kehitys ja työllisyys (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 12)Eurooppalaisten toivoisi ymmärtävän kestävän kehityksen merkityksen, ilmastonmuutoksenhuomioiden ja monipuolisen kulttuurin ja osaamisen kehittäminen.98. Koulutus ja innovaatiot (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 20)Euroopassa tulee lisätä koulutusta ja innovaatioita , uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi.kilpailukyky perinteisillä alueilla ei enää toimi, tarvitaan uusia ratkaisuja.99. Hyvän talouden ylläpito (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 12)Mielestäni Euroopan pitää huolehtia oman talousalueensa menestyksestä. Muiden maidenvaltioavusteisille yrityksille ei saa antaa suurta etua kiristyvillä maailmanmarkkinoilla.100. turvallisuus ja turvattu talous (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 11)101. Ennakoitavissa oleva talous (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 10)Talouden vakaus ja ennakoitavuus on tärkeää Euroopan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja säilyttämiseksi.Taloudelliset lähtökohdat säätelevät kuitenkin EU:nkin tekemisiä.102. Sisämarkkinat (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 11)Toimivat sisämarkkinat on paras tae talouden hyvinvoinnille ja sitä kautta poliittiselle vakaudelle.103. ihmiset ja talous (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 5)104. Vakautta talouteen (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 10)Eu:n talousalue takaa vientituotteillemme menekkiä. Talouden heilahtelut voidaan vakauttaayhdessä.105. Hyvä taloustilanne (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 11)106. Työllisuuden takaaminen, nimenomaan tuotannollisilla oloill (importance: 83%,disagreement: 6, evaluations: 13)Ehdottomasti tärkein asia. Tällä varmistetaan se, että tarvittavat palvelut pystytään maksamaan.107. Yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 13)Koko Euroopan Unionin (myöhemmin ehkä koko Euroopan) olisi hyvä ottaa yhteisvaluutta käyttöön108. Talousongelmien hoitaminen (importance: 82%, disagreement: 12, evaluations: 13)109. Vakaa talous Euroopassa (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 13)EU ja Euro ovat vakauttaneet Suomen taloutta. Suomi on voinut parantaa EUssa myös imagoaaneurooppalaisempaan suuntaan. Se auttaa kaupankäyntiä myös EUn ulkopuolelle.110. Yhteinen valuutta ja vapaasti liikkuminen EU-maasta toiseen. (importance: 82%,disagreement: 13, evaluations: 13)Yhteinen valuutta on vaivaton ja helppo tapa asioida rahan kanssa EU-alueilla. Baltian maita tulisikannustaa euron käyttöönotossa.111. Euro olisi paras valuutta kaikille EU:n jäsenille (importance: 82%, disagreement: 17,evaluations: 12)Voisi olla tukevampaa politiikkaa, jos kaikki jäsenmaat yltäisivät eurovaluutan tasolle.112. Talouden normalisoituminen (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 9)113. Tasa-arvo työssä (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 9)Naisille pitää maksaa samanverran palkkaa kuin miehille kaikissa EU-maissa. Naiset ovattyövoimavara kaikissa Euroopan maissa -työssäkäyvien naisten määrää voidaan kasvattaa tasa-arvoisella palkkauksella.114. talous (importance: 82%, disagreement: 18, evaluations: 15)toimiva yhteinen talouselämä ja -alue115. Kotimaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden turvaamine (importance: 82%,disagreement: 16, evaluations: 13)116. Talous (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 16)Turvata asukkaiden hyvinvointi ja palvelut117. Kilpailutus (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 12)Kilpailutuslainsäädäntöä pitää muuttaa niin, että on suositeltavinta valita ympäristöä vähiten Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 17
 18. 18. kuluttava lähellä tuotettu vaihtoehto.118. Pienten yritysten kansainvälistymisen tukeminen (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 28)EU-maiden välistä pk-yritysten kauppaa pitäisiä tukea ja helpottaa. Pienet ja keskisuuret yrityksetovat ketterimpiä innovoimaan ja reagoimaan muuttuvaan maailmaan. Pienentämällä liiketoiminnankansainvälistämisen byrokraattisia haasteita ja tarjoamalla varhaisen vaiheen kansainvälistymiseenkannustavaa tukea nuorille yrityksille saadaan Euroopan alueelle aikaiseksi uusia teollisuuden aloja janiillä nopeaa kasvua.119. Talous (importance: 82%, disagreement: 10, evaluations: 12)Vakaa ja yhdessä suunniteltu ja toteutettu talouspolitiikka luo turvallisuutta kaikilla sektoreilla.120. Euro käyttöön kaikkialla Euroopan unionissa (importance: 82%, disagreement: 16,evaluations: 21)Euroopan sisäisen talouden vahvistaminen ja markkinoiden tehostuminen olisi erittäin tärkeäävakaan talouskasvun kannalta ja euron käyttöönottaminen mahdollisimman monessa jäsenvaltiossaolisi myös askel kohti yhtenäisempää Eurooppaa.121. Järkevä rahan käyttö (importance: 82%, disagreement: 23, evaluations: 7)Palkkaeroja ja ihmisten eriarvoisuutta tulee supistaa ja rahat tulee suunnata kouluihin,terveydenhuoltoon ja ihmisten työllistämiseen.122. Rauha, suvaitsevaisuus, talouden kasvu, tasa-arvo (importance: 82%, disagreement: 10,evaluations: 8)selviä sanoja, eivät kaipaa täsmennystä123. Työt ja köyhyys (importance: 82%, disagreement: 24, evaluations: 11)jos ei ole töitä vaikka kuinka haluaisi tehdä niin ei silloin voi ottaa sosiaalitukea pois. pitäisikölapsiperheiden vain kuolla pois kun rahat eivät meinaa millään riittää elämiseen124. Pysyä yhtenäisenä talousalueena (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 13)125. Teollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen (importance: 82%, disagreement: 14,evaluations: 17)Teollisuuden siirtyminen EU alueellaa maasta toiseen lopetettava. Kuilpailukyky ei saa perustua vainesim. palkkatasoon. Puolassa miehen kustannus n. 400 eur / kk meillä n. 4000 eur / kk. Jotain pitäätehdä..126. Kilpailukyky (importance: 82%, disagreement: 13, evaluations: 9)Kilpailukyvystä on huolehdittava.127. Talous turvallisuus tasapuolisuus (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 12)Ainoastaan tasapuolisella asioiden hoitamisella EU pysyy kasassa.128. Ilmastonmuutos ja globaali kilpailukyky. (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 15)Kaikki ylikansalliset asiat, mitä vaan yksi kansa ei voi hoitaa. Pienet asiat , esimerkkinäkurkun käyryyden mittaukset myyntikiellon aikaan saamiseksi, tulee todella lopetta.Yksimielisistä päätöksistä tulee luopua.Demokraattisen enemmistöpäätökset voimaan. Tätkeistäasioista(perustuslaki) voitaisiin päättää esim. 4/5 enemmistöllä.Turha matkustelu Strasbourginja Brysselin välillä on ehdottomasti lopetettava.Se on veronmaksajien rahojen tuhlausta.Demokraattinen päätöksenteko vie isoilta(R,S,I ja E)ylivallan ja toisaalta uudet jäsenmaat eivät pääseesittämään kohtuuttomia liittymisehtoja EU:ssa jo oleville jäsenmaille. Muutewn on vaarassa kokosysteemin hajoaminen.129. Vakaa talouspolitiikka (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 13)130. Talous (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 16)On tärkeää, että Eurooppa on taloudellisesti vahva alue, jonka sisällä tavaran, rahan ja ihmistenliikkuvuus on mahdollisimman helppoa.131. Taloudellinen kilpailukyky (importance: 81%, disagreement: 19, evaluations: 13)Tehokas ja tuottava talous muodostaa pohjan kansalaisten hyvinvoinnille. Tämä syntyymarkkinataloudessa, jossa päätöksenteko on hajautettu kuluttajille, sijoittajille ja palveluiden/tuotteiden tuottajille. Innovaatiot, luovuus, kekseliäisyys ja yrittelijäisyys syntyvät vain vapaassaavoimessa moniarvoisessa yhteiskunnassa.132. Kilpailukykyä parannettava (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 16) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 18
 19. 19. Missä on eurooppalainen tietokoneteollisuus, Olivetti, Siemens, Honeywell. Nokia vielä sinnittelee.Autoteollisuus on pian ahdingossa.133. Työnteon kannustamista lisää, lusmuilijat kuriin. (importance: 81%, disagreement: 15,evaluations: 11)Työn tekeminen täytyy olla kannattavaa Kansalaispalkka lisää vapaamatkustajia, joilla kyky jamahdollisuus elättää itsensä134. vakaan talouden takaaminen ja aikaan saaminen (importance: 81%, disagreement: 9,evaluations: 10)135. Talous on tärkein. (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 15)136. Vahva talous (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 14)On tärkeää, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä ja vahvana talousalueena.137. Kilpailukyvyn ja toimivuuden varmistaminen (importance: 81%, disagreement: 12,evaluations: 11)Vanha manner on kovasti jäämässä Aasian maiden jalkoihin. Tarvitaan realistista ja aktiivista(=Kokoomuslaista) raikasta näkemystä miten kilpailussa pärjätään. Sen viestittäminen suomalaisilletuo Toivoa.138. Vakaa talousalue (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 14)139. Kilpailukyky (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 12)Että pystytään pitämään työpaikat euroopassa, eikä menetetä niitä aasian halvalle työvoimalle140. työllisyys (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 22)Joustavat työmarkkinat141. raha (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 15)142. Teollisuus, ympäristö ja taloustaantuma saadaan hoidettua (importance: 81%,disagreement: 14, evaluations: 10)Suomessa koko teollisuus on tällä hetkellä hirveessä laskussa. Koko Euroopan tilanne on varmastimenossa samaan tai on sitä jo... Itse teollisuus työntekijänä huomaan sen, että kun isot firmat ja nytpuhun lähinnä yrityksistä jotka tekevät tuulivoimaloita, turbiineita yms. tuotteita joilla hyödynnetäänuusiutuvia energiavarojamme niin näillä kun menee huonosti niin se vaikuttaa meihin pienempiinyrityksiin kanssa ja rankemmalla kädellä. Jokaisen valtion pitäisi NYT aloittaa tuulipuistojen yms.suunnittelu ja valmistaminen sekä olla omalla osallaan teollisuuden pelastaja. Nyt tarvitaan valtioltatilauksia ja nopeasti. Se olis investointina tällä hetkellä kaikista paras koska ihmiset saisivat pitäätyönsä. Nyt tää tulee maksamaan valtioille TODELLA paljon.143. Euroopan työllisyys (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 19)On tärkeää havaita, että niinsanotut työvoimavaltaiset alat ovat siirtymässä pois euroalueeelta,Aasiaan halvemman kustannutason alueelle. Tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisujatäystyöllisyyden saavuttamiseksi.144. Yhteinen valuutta (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 9)Yhteinen valuutta luo yhteenkuuluvuuden tunneta145. Työnteko ja opiskelu helpommaksi ulkomaille. (importance: 81%, disagreement: 10,evaluations: 7)Mielestäni on erittäin tärkeää, että mahdollissimman monessa esim. ammattikoulussa,ammattikorkeassa, yliopistoissa annettaisiin opiskelijoille huomattavasti enemmän päästä ulkomailletyöharjoitteluun jne.. Kun sitä kansainvälisyyttä korostetaan muutenkin jatkuvasti enemmän.146. Työn tekeminen ja opiskelu EU:n alueella (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 17)EU:n kansalaisten vapaa liikkuminen on hieno ja puolustettava arvo. Tähän liittyvät työttömyysturva-,verotus- jne. kysymysten pitäisi olla helposti ymmärrettäviä ja hoidettavia.147. Innovatiivisuus (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 14)148. Taloudellinen yhtenäisyys ja markkinatalouden turvaaminen (importance: 81%,disagreement: 13, evaluations: 12)Euroopan Unionin muodostavien valtioiden tulisi yhtenäistää markkinoita sääteleviä lakeja, japyrkiä protektionismin hillitsemiseen. Yhtenäinen Eurooppa voisi toimia suunnannäyttäjänä kokomaailmalle säätämällä luottolaitostoimintaa sääteleviä lakeja, jotka hillitsisivät markkinataloudenaaltoliikettä (taantumaa jne.). Muuttamalla velkojansuojan tiukasti hakemuksen varaiseksi Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 19
 20. 20. luottolaitostoiminnassa, voitaisiin pitää huolta siitä, että luototusta tapahtuisi pääsääntöisesti vainvakavaraiselta vakavaraiselle. Vain harvat ja valitut luottolaitokset saisivat velkojansuojan, mikämerkittävästi vähentäisi niiden yrityksien/yhteisöjen määrää, jotka myötävät lainoja (eteenkinniitä, jotka myöntävät lainoja ilman vakuuksia ja takaajia). Reaalivakuuden merkitys kasvaisi.Kokonaisvaikutukseltaan tällaiset lait suojelisivat koko markkinataloutta talouden ylikuumenemisenaiheuttamalta romahdukselta. Ottakaamme siis esimerkkiä Kiinasta, missä säästäväisyys hallitseevelaksi ostamisen kustannuksella.149. Taloudellinen toimivuus ja tasa-arvo (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 12)Eri maissa toimitaan eri tavoin, mutta toivon löytyvän edes jollakin tapaa yhteisetä kieltä käsitellämaiden väistä taloutta.150. EU:n talous (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 9)Talouden tulee edistää kilpailukykyä, hyvinvointia, maiden kansallisia talouksia sekä EU:n yhteistäylikansallista taloutta.151. euroopan yhtenäisyys taloudellisesti ja henkisesti (importance: 80%, disagreement: 15,evaluations: 15)pan eurooppa liitto tyyppinen ratkaisu152. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 15)Euro on kouriintuntuvin asia, jonka EU on tuonut tullessaan. Se on helpottanut huomattavasti niinkaupankäyntiä kuin matkustamistakin. Euro käyttöön kaikissa EU-maissa!153. Monopolien purku. (importance: 80%, disagreement: 11, evaluations: 16)Vakuutusmarkkinat vapaiksi. Autovero yhtenäiseksi, koska se vääristää kilpailua ja luo eriarvoisuuttamuihin eurooppalaisiin nähden154. Taantumasta selviäminen (importance: 80%, disagreement: 26, evaluations: 11)Tässä taloustilanteessa uusia jäsenmaita ei missään nimessä pidä ottaa EU:iin. Varsinkin Afrikastatulevien ns. “pakolaisten” virta tulee tyrehdyttää ja säätää erittäin tiukka, erityisesti välittömänpalautuksen salliva yhtenäinen EY-sääntely. Näistä asioista pitää voida keskustella eri foorumeissailman, että puhuja leimataan “rasistiksi”! Kansallisten kannattavien ja siis hyvää tulosta tekevienyritysten siirtäminen EU:n ulkopuolisiin ns. “halpoihin maihin” tulee pääsääntöisesti estääharmonisoivalla sääntelyllä.155. Ikärasismi tulee kitkeä työmarkkinoilta. (importance: 80%, disagreement: 8, evaluations: 4)Virallinen taho kannustaa tekemään pitkän työuran, nelikymppinen alkaa käytännössä ollaepäilyttävän vanha työntekijä! Lainsäädäntöön on laadittava työnantajille sanktioita ikääntyviensyrjinnästä.156. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 12)EURO on yksi tärkeimmistä EU:n saavutuksista arkisessä elämässä. Pidetään eurosta huoltavastuulisella talouspolittikalla!157. Vakaa talous. (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 17)Euroopassa tulee olla vakaa talous, joka kestää laman.158. Yhteiset arvot ja talous etusijalla (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 14)Nämä EU:n alkuperäiset ydinasiat ovat edelleen tärkeimpiä. Meidän on itse huolehdittavakansallisista eduistamme, joita EU:n ydinjoukkoon pyrkiminen ja siellä pysyminen edistää monintavoin. Pitää vain varoa luottamasta liikaa suurten EU-maiden kiinnostukseen meidän eduistammeEU:n päätöksenteossa ja esim. turvallisuuspolitiikassa.159. Työvoiman liikkuvuus (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 15)Kaikin keinoin pitäisi edistää työvoiman likkuvuutta ja poistaa siltä mahdollisuuksien mukan esteitä.Suomen korkea verotus ja kielivaikeudet, joillekin myös ilmasto (toisille taas houkutin), ovat asioita,joihin pitäisi puuttua. Mielestäni koulutetun työvoiman saanntia EU-maista tulisi edistää kaikinkeinoin sekä turvata myös omalle koulutetulle työvoimalle mahdollisuudet kotimaassamme sekämyös liikkuminen ja tiedon hakeminen ulkomailta Turvapaikan hakijat tulisi hoitaa erillään tästä jataata heille hyvät kotoutumisen edellytykset. Vasta kielen ja kulttuurin oppimisen jälkeen he ovatpidemmällä tähtäyksellä myös hyvää työvoimaa.160. Vapaakauppa (importance: 80%, disagreement: 21, evaluations: 10)Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen tulee AIDOSTI saada liikkua vapaasti. Tätä varten pitää järjestäätiedostusta (jatkuvaa), neuvontaa sekä kampanjointia. Kauppaan liittyen kaikkialla täytyy valtioidensitoutua kertomaan kansalaisilleen, mitkä vapaakaupan hyödyt ovat. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 20
 21. 21. 161. luonto, yhdessä olo kesä ja kärpäset. Raha euroina euroo (importance: 80%, disagreement:17, evaluations: 12)Meille eurooppalaisille etenkin suomalaisille on tärkeää puhdas luonto ja vaihtelevat vuoden ajat.Nautimme keväästä ja kesästä koska se on kovin lyhyt meillä suomessa. Viherpeukalot kasvattavatsisätiloissa kukkasia , vihanneksia niin että keritään nauttia sitten kesällä sadosta ja kukka loistosta.Rahalla ei saa kaikkea kaunista luontoa, solisivia puroja ja lapin erämaan rauhaa.162. Toimivat sisämarkkinat (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 18)Myös verotuksen harmonisointi ainakin osittain olisi tärkeää, jotta veroparatiisit EU:n sisällä eivät saisikohtuutonta kilpailuetua. Palveluiden alv:t pitäisi olla samat kaikkialla.163. Työttömyyskehityksen pysäyttäminen -töitä työhaluisil (importance: 80%, disagreement:10, evaluations: 10)164. Yhteisen talousalueen vahvistuminen (importance: 80%, disagreement: 19, evaluations: 15)EU:n ydintehtävä.165. Vakaa talous (importance: 80%, disagreement: 20, evaluations: 12)Riittävän yhtenäisellä talous- ja veropolitiikalla luomme yhteistä turvallisuutta arkeen.166. Vakaa talous - vakaa veroäyri. Rauha ja tasainen talouskehi (importance: 80%,disagreement: 9, evaluations: 11)167. Taloudellinen pysyvyys (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 10)Euroalueen talouden hoitaminen järkevästi. USA on antanut huonon esimerkin; tavoitteena tulee ollafiskaalinen tasapaino. Palveluja pitää olla ja suojaverkon toimia, mutta täytyy olla myös maksamaanveroja sen eteen.168. Euroopan kilpailukykyä parannettava (importance: 80%, disagreement: 23, evaluations: 13)EU:n tulee kaikissa päätöksissään selvittää, mitä ne vaikuttavat Euroopan kilpailukykyyn suhteessaUSA:han ja kehittyneisyytensä osalta, ei siis pelkästään hintojen osalta, nouseviin Aasiantalousmahteihin nähden. Yritysten tuotekehitystomintaa tulee stimuloida aktiivisemmaksi ja senaktivoimiseksi pitää miettiä hyviä porkkanoita. Porkkanoiden ei tule olla suoranaista rahallistatukea, mutta esim. veronmaksun viivästyminen mm. poistosäännöksin voisi olla hyvä porkkana.Pakkosäädöksiä on luotava erittäin harvoissa tilanteissa ja niiden tilanteiden todelliset hyödyt onhuolellisesti ja perustellusti laskettava. Pakkosäädökset eivät usenkaan sovellu koko siihen kenttään,johon ne on tehty, vaan aiheuttavat osalle vahinkoa. Ympäristöasiat ovat tärkeitä, mutta niitäkinkoskevat direktiivit ja lait eivät saa olla yksioikoisesti velvoittavia, vaan ohjaus tulee tapahtua kepeinja porkkanoin, jotka sitten vaikuttavat normaalien markkinalakien mukaisesti. Porkkanat ja kepitkinon laadittava aina kilpailukykymme huomioon ottaen.169. Talouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin varmistaminen (importance: 80%,disagreement: 12, evaluations: 14)Eurovaluuttaa ei saisi päästää liikaa inflatoitumaan. Keskuspankin setelirahoitusta tulee välttääviimeiseen asti, vaikka esim USA ja Britannia stitä tekisivätkin. Jäsenvaltioiden velkaantumista tuleerajoittaa ja hillitä ( koskee myös Suomea ). >Ei pelkästään rahamääräisetä velkaantumista,vaan myösvelkaantumisvauhtia (valtionvelan vuotuista kasvuprosenttia) tulisi jopa rajoittaa ja sanktioida.170. Harmonisointi ja toimivat sisämarkkinat (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 14)EUn talouden onnistuminen näinä kriisiaikoina riippuu siitä kuinka hyvin unioni pystyy realisoimaantoimivat sisämarkkinat koko EUn alueella. Se on ainoa keino pärjätä globaalissa kilpailussa ja luodauutta kasvua.171. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 10)Mielestäni euroopalle on tärkeää saada kaikki jäsenvaltiot yhteisen valuutan piiriin. Eräiden maidensooloilu, tässäkin asiassa, vain heikentää Euroopan Unionin vaikutusvaltaa.172. Talouspolitiikka (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 15)Talouspolitiikassa on ehdottamsti pidettävä kiini sovituista rajoista ,eikä niistä saa yksikään maalipsua. Oli sitten suuri valtio tai pieni valtio. Sakkomaksuja pitää niille maille korottaa,jotka eivätnoudata yhteisiä sopimuksia,ei mitään lipsumisia.173. Verotus (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 25)Tuloverotus harmonisoitava174. Työttömyyden hallinta (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 12)Mielestäni talouden tasapaino pitäisi ennakoida paremmin, ettei tule suurtyöttömyyttä Eurooppaan. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 21
 22. 22. Talouden epävakauden tuoma työttömyys tuo mukanaan syrjäytymistä, kasvavia sairauksia janiiden kuluja. Kulut, sosiaaliset ongelmat ja kurjistuminen ovat suorassa yhteydessä työttömyyteen.Maailmahan on täynnä tekemätöntä työtä, mutta sen järjestäminen, että ihminen voisi saadasiitä jokapäiväisen toimeentulonsa, on päättäjien ratkaistava yhtälö eikä vain kasvattaa vain hyvintoimeentulevien hyvinvointia.175. Taloudellisesti vakaa Eurooppa (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 11)Euroaluetta tulisi laajentaa, mikä luonnollisesti tapahtuu sitä mukaa kuin siihen liittyvät maattäyttävät kriteerit. On ollut erittäin hyvä, että Suomi kuuluu euroalueeseen. Tavattoman ikävätdevalvaatiot ovat ohi.176. Talous ja kilpailukyky kuntoon (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 16)EU:n ensisijainen aktiivisuuden kohde on saada EU-alueen talous kuntoon. Eräänä osana tästä voisiolla tietynlaisen yhteisen rahoitustarkastuksen luominen siten, että sillä on toimivalta kaikissajsäenmaissa. Tällä ehkä estettäisiin nykysien kaltaisen tilanteen syntyminen ja vahvistettaisiinmahdollisuuksia tästä notkosta nousuun. Tämä merkitsee myös rahamarkkinoiden säännöstelyä. EU-alueen kilpailukyvyn turvaaminen ja parantaminen on ensisijaista, jotta Eurooppa pärjää kilpailussaKauko-Idän valtioden ja jonkin ajan kuluttua jaloilleen nousevan USA:n kansaa.177. Kansainvälinen kauppa (importance: 79%, disagreement: 24, evaluations: 13)Kielitaito Suomessa on hyvä. Riittävästi ei kauppasuhteita solmittaessa kiinnitetä huomiota vieraanmaan kulttuuriin. Korkeakouluissa mm. kaupallisten aineiden opiskelussa tulisi tämä puoli ottaakorostuneesti mukaan opinto-ohjelmiin ja kaikin tavoin edistää eri kulttuurien tuntemusta.178. Tasainen Talous (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)Taantuma taitettava yhteisesti tasaisella taludella ilman protektionismin piirteitä.179. Yrittäjyys (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 15)Maailman laajuinen finanssikriisi on vienyt kaikki euroopan maat syvään taloudelliseen suohon,siihen ei ole mitään muuta apua kun uusien asioiden kehittäminen ja työpaikkojen luominen, tällähetkellä uskon että moni muu asia jää tämän varjoon.180. Yritä, jos valtio antaa yrittää (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 8)Suomessa on yrittämisen estävää toimintaa. Valtio itse ja kunnat sekä kaupungit toimivat omillaliiketoimillaan estäen vapaata kilpailua ja yrittämistä vääristäen. Liikelaitokset toimivat arvonlisäverovapaassa ympäristössä ilman konkurssiriskiä, reilua hei.... Suomen valtio puuhastelee monillaliiketoiminnan alueilla ; mikä se Valtion tehtävä aidosti on?181. Taloudellinen vakaus (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 8)Vakaa talous, yhteinen valuutta, stabiilit markkinat.182. Verotus yhtenäiseksi (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 13)Kyllähän tietysti jäsenmailla on oikeus verottaa omalla tavallaan, mutta kun tämä syrjii esim.suomalaisia ihan kohtuuttomasti. Käsittääkseni on mahdollista tehdä verolinjaukset siten, ettäniitä voidaan lähes täysin noudattaa jokaisessa EU maassa.Suomen ns. himoverotus tulee saattaakohtuulliselle tasolla mahdollisimman pian. Verokanta on erityisen paha esim. alkoholissa,ravintolapalvleuissa, marginaaliverossa, autoverotuksessa vain muutaman räikeän esimerkinmainitakseni.183. Taloudellisesti ja henkisesti vahva Eurooppa (importance: 79%, disagreement: 19,evaluations: 15)voi lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa kehitysmaissa184. Yhteisestä talouspolitiikasta kiinni pitäminen (importance: 79%, disagreement: 14,evaluations: 10)185. Työnteon helpottuminen Euroopassa (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 11)Työntekijät pystyisivät tekemään töitä vapaasti ja helposti koko Euroopassa, tämä tuo lisääkokemuksia ja työuramahdollisuuksia186. Globalisaatio vahvuudeksi (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 14)Regulaation on ohjattava siten, että Euroopassa tehdään sitä missä ollaan hyviä tai missä halutaantulla hyviksi. Bulkkia meidän ei kannata tehdä eikä tukea. Tehdään tuottavasti myyvää laatuatoisillemme ja pidetään kasvu Euroopassa. Jätetään halpistuotteiden valmistus ja ostaminen muillemaanosille.187. Yhtenäinen turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka (importance: 79%, disagreement: Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 22
 23. 23. 16, evaluations: 13)1) Turvallisuus Viime kädessä NATO turvaa EU-alueen. Turvaamisen tulisi koskea kaikkia jäsenmaita.2) Talous Taloudessa kaikkien maiden tulisi olla tasaveroisia, niin periaatteissa kuin käytännöntoteutuksessakin. Toteutukseen tulee saada myös vielä EU:n ulkopuolella olevat Norja, Islantija Sveitsikin. Tasapuolisen toteutuksen tulee koskea myös maatalouspolitiikkaa. 3) YmpäristöTasapuolisuuden tulee koskea kaikkia - niin vlimerellisiä kuin pohjoisiakin jäseniä.188. Vapaa työvoiman liikkuvuss (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 14)Työvoiman on voitava liikkua vapaasit sinne missä on mahdollisuuksia ja voimavaroja189. Talous kuntoon kaikissa EU-maissa (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)Lamantappotalkoot käyntiin!190. Euroopasta taloudellinen ja poliittinen auktoriteetti (importance: 79%, disagreement: 12,evaluations: 10)Euroopasta tulee luoda taloudellisesti ja poliittisesti merkittävä tekijä Yhdysvaltain sekä Aasianvaikutusvaltaisimpien maiden vastapainoksi.191. Euro (importance: 79%, disagreement: 25, evaluations: 16)EU:n tulee toimia, jotta mahdollisimman suuri osa euroopan maisita saadaan käyttämääneuro-valuuttaa.192. Talouden vakauttaminen (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)193. Työllisyys (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 11)194. Vakaa valuutta (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 20)195. Kilpailukyky globaaleilla markkinoilla (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 15)196. Innovaatiot (importance: 78%, disagreement: 11, evaluations: 17)Pienissä yrityksissä tehdyt innovaatiot esiin. Nykyään siirtyvät liian herkästi suuryrityksille.197. yhteinen raha (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 15)hienoa, että on yhteinen raha198. Öljyriippuvuuden vähentäminen > Sähköautot markkinoille (importance: 78%,disagreement: 13, evaluations: 13)Tulevien öljykriisien välttämiseksi olisi hyödyllistä vähentää riippuvuutta öljystä kehittelemälläviimeinkin esim sähköautot finaaliin, niin että jengi alkais niitä ostamaan. Kaikki tietävät, etteiöljy ole loputon luonnonvara. Siksi olisikin tärkeää hoitaa hommat kuntoon ennen kuin OPEC-maattaas näyttää länsimaille kuinka riippuvaisia me olemme mustasta kullasta. Euroopan tulisi näyttäämuille esimerkkiä ja olla edelläkävijä näissä asioissa! Hyödyllistä tietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vaihtoehtoiset_energianlähteet_öljylle http://fi.wikipedia.org/wiki/Sähköauto http://fi.wikipedia.org/wiki/Öljykriisi http://www.taloussanomat.fi/porssi/2008/05/11/joko-tama-on-kolmas-oljykriisi/200812816/170?rss=4 http://www.tekniikkatalous.fi/kommentit/article37400.ecehttp://www.hs.fi/autot/artikkeli/Uusi+öljykriisi/HS20080427SI1VS06amt http://www.vihrealanka.fi/node/894 http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/uudetenergiantuotantotekniikat/fuusioenergia http://ec.europa.eu/research/leaflets/fusion/page_89_fi.html http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/ydinturvallisuus/fi_FI/ydin5/199. autoverotus (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 10)se vitun jyrki-boy kusetti taas - autoverolle lasketaan arvonlisävero ja laskun jälkeen nimi muutetaanautoveroksi200. Euroopan kilpailukyvyn ylläpitäminen (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 9)201. Protektionismin välttäminen (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 12)Tässä taloustilanteessa on mielestäni entistä tärkeämpää että päätöksentekijät ottavat vastuunsaeivätkä sorru populistiseen protektionismiin, joka olisi lopullinen kuolinisku taloudelle ja sen myötähyvinvoinnille.202. Talouskasvu (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 15)Vain kasvun kautta syntyy uutta jaettavaa, taantumasta on noustava ja haettava tulevaisuuden alojajoissa Eurooppa voi olla vahva vaikuttaja.203. Taloudellinen yhdentyminen (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 12)Periaatteessa yhtenäisasiakirjan neljä vapautta (ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 23
 24. 24. vapaa liikkuvuus yli kansallisten rajojen) ovat olleet voimassa jo pitkään, mutta käytännössä monettekijät rajoittavat niitä edelleen. Nykyisessä taantumassa on taas kerran nähty, kuinka protektionisminostaa rumaa päätään. EU:n kaikkein keskeisin tehtävä olisi tehdä neljästä vapaudesta käytännöntodellisuutta niin, että kansalliset rajat unionin sisällä lopullisesti häviäisivät.204. Suomen elinkeinoelämä (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 14)Suomessa on tällä hetkellä hyvin valvottua tuotantoa ja siksi olisi hyvä turvata jatkossakin omatuotantomme, niin maataloudessa, kuin teollisuudessa.205. Pankkien valvonta tiukemmaksi (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 13)Pankkikriisien torjunta. Luomalla yhteiset valvonta ja tarkastusmenetelmät. Tulospalkkioille jaoptioille selvät ylärajat ja avoin valvonta.206. Kaikilla Eu mailla yhteinen valuutta (importance: 78%, disagreement: 20, evaluations: 12)Yhteinen valuutta helpottaisi huomattavasti esim. matkailua.207. Talouden taantuman kehittäminen (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 12)Talouden taantuman kehittäminen ja sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminenkuuluvat unionin perustaan.208. Euro yhteiseksi valuutaksi (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 11)Todellakin, euro kaikkialle.209. Yhteinen veropolitiikka (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 10)Mielestäni on käsittämätöntä, että Suomessa kannetaan muista jäsenvaltioista poikkeavaa korkeaaautoveroa. Tutkitusti Suomessa tästä syystä on melko vanha autokanta. Tämän huomaa erityisestipikkukaupungeissa ja maaseudulla, ei pääkaupunkiseudulla. Unionin keskeinen päämääräon ympäristönsuojelussa, vanhat autot saastuttavat moninkertaisesti. Ruuan arvonlisäveroaollaan alentamassa, suuntaus on ehdottomasti oikea. Verotus ylipäänsä tulisi harmonisoidasamankaltaiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.210. Työn tekemisen arvo kunniaan. (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 14)211. Yhteiset, selkeät päämäärät taloudelliselle pärjääm (importance: 78%, disagreement: 13,evaluations: 9)Miten saada Euroopasta maailman paras toimialue ja yritysten mallimaanosa? Edelleen parantaaperusasioiden vapaata liikkuvuutta. Pelisäännöt WTO:n toiminnan tehostamiseksi luotava Ihmistenhyvinvointi lähtee kuitenkin hyvinvoivista yrityksistä.212. Rahojen siirtäminen veroparatiisiyhtiöihin estettävä. (importance: 78%, disagreement: 29,evaluations: 9)Veroparatiisiin rahan siirto on yhteiskunnan rakentamisen vesitystä ja vapaamatkustamistapalkansaajien kustannuksella. Suomelta jää saamatta vuosittain huimia summia verorahaa esim.palvelujen kustantamiseksi. Valtion verorahoja nauttivat yritykset eivät missään tapauksessa saakiertää verotusta veroparatiisien kautta. Kummallista esimerkkiä...213. Fuusioenergian T&K -toiminnan rahoittaminen (importance: 78%, disagreement: 13,evaluations: 16)Energiapolitiikka on osittain myös turvallisuuspolitiikkaa etenkin näiden maakaasujupakoidentakia. Eurooppa on käsittääkseni maailman johtava taho fuusioenergian tutkimuksessa, muttateknologisten ongelmien ratkaisemiseksi mittavat panostukset koereaktoreihin ovat välttämättömiä;mikäli Eurooppa mielii huolehtia jäsenvaltioidensa energiansaannista puhtaasti, tehokkaasti jaturvallisesti tulevaisuudessa. Fuusioenergia on 40-50 vuoden päässä ja teknologian valjastamiseksikäyttöön riittävä investoiminen fuusioreaktoreihin on erittäin kannattavaa. Mietitäänpä esimerkiksimillainen vaikutus standardiksi muodostuneella fuusiovoimalaitoksella ja sen myymiselläolisi Euroopan taloudelle - valtava. Lähde: http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/uudetenergiantuotantotekniikat/fuusioenergia214. Yhteiset työehdot (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 10)Pitäisikö sopia yhteiset työehdot euroopan valtioille. etteivät yritykset pysty kilpailemaan jakäyttämään euroopan sisällä halvempaa työvoimaa hyväksi ja ihmisten olisi turvallista liikkuaeuroopassa ja vaihtaa työpaikkaa, kun tietää työehtojen pysyvän samana. esim irtisanomistilanteet,palkanlasku, loma-ajat.215. talouden integraatio (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 10)216. taloussääntöjen johdonmukaisuus (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 15) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 24
 25. 25. taloussäädösten yhtenäiset noudattamisperiaatteet ja talousrikosten torjunta ja rangaistukäytännöt217. Talous (importance: 78%, disagreement: 25, evaluations: 14)Pyritään edelleen tasaamaan talouden heilahteluja. Tukiasiat.218. Yksi rahayksikkö (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 15)Tekee EU-kansalaisten liikkumista helpommaksi, ymmärrämme myös toisten talousasioitaparemmin.219. Sisämarkkinat, liikkuvuus, vahvuus globaalitaloudessa (importance: 78%, disagreement:20, evaluations: 10)EU perusideologian, subsidiariteetin mukaan tulisi kaikkien unionin maiden ja kansalaistentoimintaympäristön lähentyä ja harmonisoitua, jotta liikkuvuus ja keskinäinen ymmärtäminenlisääntyisi. Näin syntyy voimaa, jolla yhteiset ongelmat ratkaistaan ja vahvistetaan maanosammehyvinvointia ja globaalia asemaa. Sisämarkkinoiden vahvuutta on lisännyt huomattavastitietoyhteiskuntaa tukeneet hankkeet, esim. yksikertaisesti toteutetulla verkkokaupalla on ylitettymonta aikaisempaa tuonti- ja vientibyrokratian ja kuljetuksen koukeroa. Tietoverkoissa toimivatkaupan esteet ovatkin sitten toisenlaisia: huijaustapaukset, yrityksen kotipaikan todentamiset jne...mutta uskon kuitenkin että pääsääntöisesti eurooppalaiset bisnestavat ovat reiluja ja kuluttajatoppivat entistä enemmän toimimaan verkottuneilla sisämarkkinoilla. Niiden helppous huojentaamyös kilpailutilannetta ja eurooppalaiset markkinat koetaan kotimarkkinoiksi.220. Yhteiset sisämarkkinat (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 12)Mielestäni Europpalle ja Euroopan unionille on erittäin tärkeää ylläpitää ja kehittää yhteisiäsisämarkkinoita, koska sitä kautta koko unioni vaurastuu221. työntekoon kannustaminen (importance: 77%, disagreement: 17, evaluations: 9)222. Yhteinen valuutta (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 16)223. Eurooppa tarvitsee työvoimaa (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 12)Eurooppa tarvitsee lisää työvoimaa ja se voi saada sitä vain maahanmuuton kautta. Eurooppalaistasiirtolaispolitiikkaa tulisi ohjata pitkälti siitä näkökulmasta että pyrkisimme houkuttelemaanunionin alueelle työkykyistä ja -haluista väkeä. Heille pitää myös taata perheineen hyvät olot jamahdollisuudet kotoutua ja sosiaalistua uuteen kotimaahansa. Työperusteinen siirtolaisuus ei oleristiriidassa humanitaaristen velvotteiden kanssa. On kuitenkin muistettava että vain tuottavaatyötä tekemällä voimme rahoittaa myös humaanit teot kuten pakolaisten tai omien yhteiskunnastasyrjäytyneiden kansalaistemme tukemisen.224. Talous (importance: 77%, disagreement: 24, evaluations: 15)Ilman yhteistä sopimusta kohtuullisesta kasvusta ja toimivista toimenpiteistä ylikuumien kuplienestämiseksi ei meillä ole suht rauhallista tulevaisuutta.225. Taloudellinen liitto! (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 12)Keskeisintä on toimivat yhteismarkkinat ja klilpailukyky!226. Työn tekeminen kunniaan kaikkialla Euroopassa (importance: 77%, disagreement: 25,evaluations: 13)Hyvinvointi maksetaan työn tekemisellä. Työtä tekevää, tätä yhteiskuntaa ylläpitävää ihmistä pitääkunnioittaa. Työn verottaminen alemmaksi!227. EU:n talous kuntoon. (importance: 77%, disagreement: 11, evaluations: 10)Talous on tärkeä asia. Kun se on kunnossa voidaan keskittyä muihin asioihin. mm ilmastonmuutos,tasa-arvo yms asioihin.228. Yhtenäinen talouspolitiikka (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 7)Ei edes laman varjolla protektionismia.229. Päästä talouskriisistä ohi (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 15)Ettei tarvitse ryhtyä sosiaalietuuksien leikkeuksiin Pankkien täytyy antaa selonteko kaikistaepävarmoista saamisista ja sijoituksista Kaikki maat ovat samassa veneessä, Yhteistoimintaatarvitaan - pitää kehittää yhteisiä normeja kaikille maille Pankkitoimintaan saatava läpinäkyvätsijoituskohteet - eli onko niillä katetta? Turvallisuus maailmassa - miten ?230. Veroparatiisit kuriin (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 9)Veroparatiisit ovat parasiitteja, jotka imevät rahaa hyvinvointivaltioilta pois ja tekeväthyvinvointivaltioiden olemassaolon uhatuksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 25
 26. 26. 231. Järjettömän kasvun ihannoinin lopettaminen (importance: 77%, disagreement: 21,evaluations: 18)On tullut aika unohtaa nopean talouskasvun vaihe. Fossiilisen energian tuoma kasvu on taittunuthitaasti 70-luvulta alkaen - maailmantalouden hullut vuodet ovat ohi. Vaihe kesti 1940-luvun lopultalähelle nykyhetkeä ja oli historiallisesti ainutlaatuinen eikä se enää palaa. Yhteiskunnan on syytäsopeutua hitaamman kasvun aikaan. Talouskasvua ruokkisi eriarvoisuuden väheneminen - nobelistiKrugmanin tutkimusten mukaan tuloerojen tietoinen kasvattaminen 70-luvulta alkaen on hidastanuttalouskasvua. 1000 euroa 300 sadalle opettajalle ruokkii kasvua tehokkaammin kuin 300 000yhdelle yritysjohtajalle.232. Euro tasapainottaa finanssielämää (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 15)Euron on vahva valuttaa ja sellaisena pysyy.233. Yhteinen rahavaluutta (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 10)Voi liikkua Europaassa eikä tarvitse miettiä rahanvaihtoja.234. Järkevä taloudenhoito (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 11)Euroopan Unionin maiden pitää hoitaa paremmin ja järkevämmin talouttaan: palvelut (eritotensosiaali- ja terveyspalvelut ja kulttuuripalvelut) on ulkoistettava yksityiselle sektorille, sillätehokkuus, palkat ja laatu paranisi tuntuvasti kilpailun vuoksi. Koulutus on myös yritettävä siirtäämahdollisimman yksityiseksi, ja jokaisen koulun on erikoistuttava tiettyyn alaan tai aiheeseen, jottatasapäistämistä ei synny. Parhaat saapuvat maaliin ensimmäisinä ja heikoimmat myöhemmin.235. Elinkeinopolitiikka (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 12)Talouden kehittäminen EU:ssa siten, että nykyisestä lamasta selvitään ja sen seurauksenayritystoimintaa edistetään. Tässä tulee olla tarkkana, että taloudellista toimeliaisuutta ei lannistetadirektiiveillä, vaan edistetään EU:n sekä sisäistä että ulkoista kauppaa (G20). Sekä rahoitussektoriettä yritystoiminta vaativat kuitenkin selkeät pelisäännöt, jotta globalisaation kielteisiä seurauksiavoidaan lievittää.236. innovaatioita palkittava paremmin (importance: 77%, disagreement: 22, evaluations: 11)EU:n alueella keksintöjen patentointi helpommaksi.Kannustetaan keksimään ja yrittämään.237. Talous (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 16)Veropolitiikkaa tulisi yhtenäistää verokilpailun estämiseksi. Sosiaalista eurooppaa tulisi kehittää.Työvoima pysyy mielummin kotimaassaan se ei liiku niin liukkaasti kuin raha.238. TYÖVOIMAN LIIKKUMINEN (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 16)Työvoiman vapaa liikkuminen on tärkeää, mutta samalla on tärkeää pitää huolta siitä, että tästäliikkumisesta johtuvat lieveilmiöt eivät pääse riistäytymään käsistä.239. Taloudellinen vakaus (importance: 77%, disagreement: 12, evaluations: 13)Rahan arvo ja ihmisten ostovoima säilyy hyvänä240. Talousrealismi (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 12)Unohdetaan jo sumutus kilpailukyvystä ja ikuisesta kasvusta - kasvu loppuu ja kilpailukykyärakennetaan hyvinvoinnille ja eurooppalaisten tasa-arvolle: ei bonuksille, optioille, heikommalleirtisanomissuojalle tai ikuiselle mantralle tehokkuudesta. Rakennetaan Eurooppaan malliksi muillekestävä talous niin ekologisesti kuin demografisesti.241. Yhteisen rahan velvoitus kaikille jäsenille. (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 16)Oman rahan säilyttäminen vaikeuttaa toisten unionin jäsenten talouspolitiikkaa.242. Vapaus liikkua ja työskennellä sekä yrittää Euroopassa (importance: 77%, disagreement:16, evaluations: 10)EU antaa mahdollisuudet toimia monella tapaa Euroopan alueella ja erityisen hyvä asia on ettäkoko alue on yhtä markkinatalousaluetta. Useimmissa maissa on sama valuutta, euro joka antaamahdollisuuden verrata hintoja suoraan eri puolilla Eurooppaa. Vapaa kilpailu on tervetullutta jaliikkuminen maasta toiseen on helppoa. Passeja ja muita matkustusasiakirjoja ei vaadita rajoilla jokaon nopean liikkumisen este. Samoin on hyvä asia että EU:n sisällä ei ole tullirajoja joka mahdollistaamyös tavaroiden vapaan liikkumisen. EU mahdollistaa myös sen että turvallisuusasiat ovat kokoEuroopan yhteisiä eikä esim. Venäjä voi enää uhata Suomea yksittäisenä maana kuin että jos Suomiolisi vain yksittäinen valtio ilman liittoutumista.243. Tärkeää Euroopalle (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 13)Yhtenäinen talous ja kulttuuri, Eu-maalaisilla liikkumisvapaus, myös työnhaussa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 26
 27. 27. 244. Eurooppalaiseen pankkijärjestelmään yhteiset säännöt (importance: 77%, disagreement:20, evaluations: 12)245. Kauppapolitiikka (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 13)Rationaalinen liberaali kauppapolitiikka (siis tullimuurit alas ja tuet pois!)246. Kilpailukyky maailmalla (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 12)Minusta eurooppalaisen valtioiden ei pitäisi kilpailla tuotteilla kovasti keskenään vaan yhdistäärivimme kasvavaa itää ja Amerikkaa vastaan.247. Talouden tasapaino (importance: 77%, disagreement: 14, evaluations: 12)Lamasta on päästävä nopeasti ja työllisyyttä parannettava!248. yhteiset toimet taantuman voittamiseksi (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 9)249. rahaliitto (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 10)250. T&K strategia (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 13)Innovaatiotoiminnan tärkeyttä tulee edelleen korostaa. Nykyisessä kilpailutilanteessa erityisestikannaattaa tuloksiin pyrkiä innovaatioiden kautta. Euroopan innovaatiostrategian kirkastamista onjatketta ja luoda näin pohjaa yrityksille näiden kehittäessä t&k strategioitaan.251. Myös Eurooppa tarvitsee työnteon arvostamista (importance: 76%, disagreement: 14,evaluations: 11)On tärkeää, että teema kaiken työn arvokkuudesta myös eurooppalaisessa mittakaavassa tuleevoimakkaasti esille. Miten saisimme eurooppalaisiin sitä tekemisen meininkiä mihin USAn tulevakinnousu pohjautuu? Miten saada näistä vanhoillisista arvoista muodikkaita? Miten liittää työntekemisen arvokkuuden uudella lailla kestävyyteen, ympärsitöön, pehmeisiin arvoihin?252. Talouden nousuun kääntäminen (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 14)EU:lle on ensiarvoisen tärkeää kääntää uhkaava lama mahdollisuuksiksi. Selvää lienee se, että kaikkiperinteiset teollisuuden alat eivät tule olemaan Euroopan kilpailukyvyn mukaisia. Pitäisi löytää nevahvuudet, joilla EU pystyy kilpailemaan muiden kanssa vähintään tasapäisesti253. työ (importance: 76%, disagreement: 25, evaluations: 13)työpaikkojen lisääminen254. Europpan kilpailukyky (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 15)Tutkimuspanokset hajoavat Euroopassa liian pieniksi sirpaleiksi. Vakavasti otettavat ja riittävästiresurssoidut tutkimushankkeet EUn budjetissa ykkössijalle. Rahaa voi ottaa maataloustukiaisista.Maataloustuotannon siirtyinen Euroopasta vaikkapa Afrikkaan olisi sitä paitsi aitoa ja oikeaakehitysapua, ei rahan kaataminen keinotekoisiin projekteihin. Nyt tuemme keinotekoisestieurooppalaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä verorahojen kautta EUn kanavoimana. Järjetöntä!255. Työelämä/arvomaailma (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 10)Mielestäni koko eurooppalainen yhteisö ylikorostaa työn, talouden ja kilpailukyvyn merkitystä. Sejohtaa nykyisenlaisiin ahdistaviin, materialistisiin ja hengettömiin yhteiskuntiin. Haluan, että jatkossatehdään vähemmän ja löysemmin työtä, eletään myös muutoin kuin työn kautta. Se on vain elannonansaitsemista varten. Voimme pärjätä vähemmälläkin. Jos siinä kilpailukyky menee, niin ollaan sittenvähemmän kilpailukykyisiä!256. talouden tasapaino (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 18)Jatketaan tiukkaa taloudene pitoa257. Työn ja perhepolitiikan yhteensovittaminen tuloloukutta (importance: 76%, disagreement:15, evaluations: 8)258. Työvoiman vapaata liikkumista maasta toiseen vahvistetaan. (importance: 76%,disagreement: 15, evaluations: 11)Pyritään yhtenäistämään valtioiden välisiä virka- ja työehtosopimuskäytäntöjä, jotta saavu-tamme mahdollisimman tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset työelämän säännöstöt.Pyrimmevastaanottamaan ulkomaisen työvoiman ilomielin ja hyväksymään synergiaedut.259. Työpaikkojen varmistaminen (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 11)Euroopassa on varmistettava tasapuolisesti mahdollisimman korkea työllistymisen aste. Onkehitettävä menetelmiä, joilla oppilaitoksista ja korkeakouluista valmistuvat integroituvattyöelämään helpommin ja varmemmin. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 27
 28. 28. 260. Vallan ja talouden tasapaino (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 13)Valta ei saa keskittyä EU:n suurimmille maille, vaan kaikilla valtioilla tulee olla tosiasiallisiavaikutusmahdollisuuksia Eurooppaa, sen erilaisia alueita ja valtioita koskeviin päätöksiin. Taloudellistahyvinvointia tulee tasapainottaa ja jakaa oikeudenmukaisesti siten, että köyhyys vähenee jahyvinvointierojen kuilu kapenee. Järjestäytyneeseen talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteenpureutumiseksi tulee kehittää lainsäädäntöä, varmistaa voimavarat ja keksiä keinot.261. Talouden yhtenäistäminen, hintataso samanlaiseksi Euroopas (importance: 76%,disagreement: 9, evaluations: 9)262. Yhtenäiset verotusratkaisut (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 14)EU:n jäsenmaiden verotusta tulisi yhtenäistää263. Kannattamattomuuden tukeminen on viime vuosituhannen juttu (importance: 76%,disagreement: 15, evaluations: 12)Euroopan unioinin on luovuttava tehottoman maatalouden tukemisesta. Nykyinen järjestelmäsaastuttaa Itämeren ja pitää kehitysmaat köyhinä. Kaiken lisäksi lasku lankeaa veronmaksajille.“Onhan se kivaa ihastella edullisia elintarvikkeita, kun niistä on jo veroissa osa maksettu” Samallatavalla kuin yritystenkin välillä: “jollakin on aina suhteellinen etu tietyllä alalle toiseen toimijaannähden”, pätee se, että eurooppalaisilla on suhteellinen etu joidenkin alojen parissa. Maatalous eivoi kuulua tähän, sillä etelämmäs mentäessä satojen määrä kasvaa. Eurooppalaisen maataloudentulevaisuus on markkinaehtoinen luomu, joka onkin ainut maatalouden muoto, jonka markkinaosuuson kasvussa. Maatalouden lisäksi kaiken muun kannattamattoman taloudellisen toiminnantukeminen julkisin varoin vääristää kilpailua ja luo tehottomuutta (mm. telakat) Sitäpaitsi, eiutsjokelaista kioskiyritäjääkään auteta verovaroista, jos kioski on pystytetty kanattamattomaanpaikkaan.264. Talous. Luterilaisuus. (importance: 76%, disagreement: 18, evaluations: 11)265. Vastavoima Yhdysvalloille (talous!) (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations: 9)266. Uusien innovatiivisten ajatusten ja yhteisöjen tukeminen (importance: 76%, disagreement:18, evaluations: 11)Ei niin että pelkästään kangistuneet kaavat rullaavat267. Työllisyys (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 20)Talouslaman aikana on jokaisen Euroopan maan keskityttävä työllisyyden hoitoon. Ensin kuntoonoman maan asiat, sitten voi auttaa muita.268. Nuorten työttömyys on erityisen huolestuttavaa (importance: 76%, disagreement: 16,evaluations: 7)Tänä vuonna moni nuori huomasi esim. tammikuussa armeijasta kotiuduttuaan olevansa työtön.Koskam moni tutkinnonkin suorittanut on työtön, heidän on erityisen vaikeaa saada työtälama-Suomessa.269. Markkinatalouden vaaliminen (importance: 76%, disagreement: 12, evaluations: 10)Euroopan on lopetettava talouden säätely ja antaa talouden pyörittää talouttaa. Talous on tehtyihmistä varten.270. Yhtenäinen talouspolitiikka ja turvallisuus. (importance: 75%, disagreement: 13,evaluations: 14)Luonnon olosuhteitten vaikutus talouspolitiikkaan. Kriisien hallinta ja niiden torjunta mahdollisimmanvarhaisessa vaiheessa. Painostustoimet unionin ulkopuolelle ei unionin jäseniin. Neuvotteluyhteyssäilyttettävä kaikissa sisäisissä tilanteissa.271. Taloudellinen kilpailykyky turvattava (importance: 75%, disagreement: 21, evaluations: 12)Euroopan taloudellinen kilpailukyky Amerikkaan ja Aasiaan verrattu tulee kaikin tavoin turvata.Kehityssatsausten vaikuttavuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Nyt rahaa jaetaan runsaasti,mutta tulokset ovat heikonlaiisa. Jakoa läheisyysperiaatteella voitaisiin kehittää. Suomessa TEKESvoisi olla R&D-hankkeiden EU-rahoituksen jakajana.272. Työvoiman todellinen liikkuvuus (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 15)Työpaikan hakeminen EU-alueen muista maista pitäisi olla todella mahdollinen vaihtoehto.273. Yrittäjyys (importance: 75%, disagreement: 25, evaluations: 10)Yritys,joka kykenee työlistämään ihmisiä ja siten lisäämään veronmaksajia olisi ansainnutyritykselleen verovapauden, varsinkin jos mahdollisen voiton investoi yrityksen kehittämiseen. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 28
 29. 29. 274. Laman jälkeen on elämää (importance: 75%, disagreement: 18, evaluations: 13)Tällä hetkellä näyttää siltä, että usko huomiseen on mennyt. Vaikeampiakin aikoja on ollut. Onuskottava, että koittaa vielä parempi aika ja pyrittävä sinnittelemään vaikeuksista huolimatta.275. talouden integraatio (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 9)276. Yrittäjyys ja työvoima. (importance: 75%, disagreement: 25, evaluations: 14)Kansalaisia on kannustettava tekemään lapsia. Perhepolitiikka on siis tärkeätä. Työvoimapula ei olemaassamme vastaisuudessakaan mikään merkittävä ongelma. Jos työvoimasta on puutetta, niinsitä on saatavissa ulkomailta. On harjoittava valikoivaa siirtolaispolitiikkaa. Tuodaan maahan sellaisiasiirtolaisia, joista meille on hyötyä. Näinhän muuallakin on tehty. Nykyinen tasavallan presidentti onriittävän tyhmä ollakseen ymmärtämättä tällaista tosiasiaa Hyvinvointi ja tulevat eläkkeet voidaanturvata sillä että meillä on vastaisuudessakin riittävästi ammattitaitoisia tekijöitä. Panostetaankoulutukseen ja mm. siirtolaisten parempaan kotouttamiseen. Maahanmuuttopolitiikassa tulisi ollaselkeät pelisäänöt. Jokaiselle siirtolaiselle on kerrottava kuinka Suomessa eletään ja käyttäydytään.Jos näitä pelisääntöjä ei hyväksytä, niin maasta pois. Vihreä teknologia antaa maallemmemahdollisuuksia. Aurinkoenergian mahdollisuuksia on huonosti ymmärretty maassamme. Ruotsissaaurinkopaneeleja on suhteellisestikin katsoen kymmenkertainen määrä Suomeen verrattuna jaSaksassa 40-kertainen määrä. Kysymys pn tietämättömyydestä.277. Liian tiukat rajat poistetaan elinkeinoelämältä (importance: 75%, disagreement: 23,evaluations: 10)On otettava huomioon kunkin valtion erikoisolosuhteet ja maantieteellinen sijainti. Ei ole mitäänjärkeä pitää maatalouden tilakokoja tai sallittuja tuotantoeläinmääriä yhtä suurina kaikkialla.Hölmöydet, esimerkkinä kurkkujen maksimi tai minimipituudet poistettava. Lapissa saattaaporonhoito kärsiä ja ihmisten elinkeino vaarantua kun ylläpidetään lukumääräkiintiöitä.278. Elintason parantaminen EU:n sisällä (importance: 75%, disagreement: 9, evaluations: 9)EU:n köyhimpiä maita on autettava EU:n ulkopuolisen viennin parantamisessa.279. Onko innovaatioita ja vapaata yrittämistä ? (importance: 75%, disagreement: 14,evaluations: 7)Suomen valtio pitäytyy perustehtävässään. Suomen valtio luopuu liiketoimintaa vääristävistäyhtiöistään ja osakeomistuksistaan.280. Pk-yrittäjien kansainvälistymisen tukeminen (importance: 75%, disagreement: 17,evaluations: 14)Euroopan unioni tarjoaa pienille ja keskisuurille yrittäjille laajat ja yhtenäiset markkinat, joillainnovatiiviset yritykset yhteistyössä tasokkaiden tutkimuskeskusten kanssa luovat hyvinvointitasostakiinnipitämiseksi välttämätöntä taloudellista kasvua ja paikkaavat globaalisaation haasteiden parissakamppailevien suuryritysten kasvun hiipumista.281. EURO on Pop - sen globaalia roolia on vahvistettava (importance: 75%, disagreement: 14,evaluations: 13)Euro on hyvä valuutta. Se kestää maailman talousheilahtelut paremmin kuin usea pikkuvaluutta. EU:nolisi hyvä raijata Euroa Dollarin tilalle kansainväliseksi reservivaluutaksi ja öljykaupan valuutaksi.282. Tuotannon siirtäminen ulkomaille lopetettava. (importance: 75%, disagreement: 22,evaluations: 4)Vrt. lyhytjännitteisen kvartaalitalouden kriisi.283. EU:n talousaluetta vahvistettava (importance: 75%, disagreement: 22, evaluations: 7)EU:n olisi ehkä lisättävä omavaraisuuttaan, globaali talous on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi.Teollisuus pakotettava pysymään Euroopassa? Suojatulleja käyttöön? Yhtiöiden tilinpäätökset olisitehtävä maittain, jotta satoja miljardeja euroja eurooppalaista potentiaalia verorahaa ei vietäisiverotuksen ulottumattomiin. Palkansaajille suositellaan tuloneuvotteluissa nollalinjaa samaan aikaankun optio- ja bonusjärjestelmät ovat käytössä monopoliyrityksissä (Suomessa esim. Fortumissa).lukion lehtorille 5 euroa ja Fortumin tiedottajalle 500 000 euroa? Kaikki mukaan lamatalkoisiin.284. Talous ja yksilö (importance: 75%, disagreement: 10, evaluations: 10)Myös pienimuotoiselle maatalousyrittämiselle taattava mahdollisuus toimeentuloon285. Kilpailukyky (importance: 75%, disagreement: 23, evaluations: 11)Koko unionin pitää uudistua niin, että sen alueella toimivat yritykset säilyttävät kilpailukykynsaglobaaleilla markkinoilla. Unionin pitää myös puolustaa kansainvälisen kaupan vapautta.286. Talous (importance: 74%, disagreement: 26, evaluations: 17) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 29

×