Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viļakas novada bibliotēkas darba Pārskats 2014

1,849 views

Published on

Viļakas novada bibliotēkas kopskats par darbu 2014. gadā.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viļakas novada bibliotēkas darba Pārskats 2014

 1. 1. VIĻAKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR DARBU 2014.GADĀ
 2. 2. 2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 3. lpp. 2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 5. lpp. 3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 7. lpp. 4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 8. lpp. 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 17. lpp. 6. Novadpētniecības darbs 18. lpp. 7. Projektizstrāde 20. lpp. 8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 20. lpp. 9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 21. lpp. 10. Bibliotēkas personāls 21. lpp. 11. Finansiālais nodrošinājums 22. lpp. 12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 22. lpp. 13. Veiksmes stāsti 30. lpp.
 3. 3. 3 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums  Īss situācijas raksturojums Viļakas novada bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Viļakas novada domes dibināta un budžeta iestādes ,,Viļakas novada pašvaldība” pārraudzībā esoša patstāvīga, izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde kā publisko tiesību juridiska persona, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Savā darbībā bibliotēka ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, tai skaitā Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumus, starptautiskās tiesību normas, Viļakas novada domes lēmumus, kā arī šo normatīvo aktu grozījumus, labojumus un papildinājumus. Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu veidu zināšanām un informācijai. Kultūras, interešu, izglītības un sociālo kontaktu dibināšanas telpa Viļakas centrā. Mēs esam atvērti ikvienam un piedāvājam brīvu pieeju informācijai gan tradicionālā, gan elektroniskā veidā, nodrošinot ikvienam iespēju sevi izglītot un pilnveidot. Mēs strādājam, lai saglabātu interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Izmantojot bibliotēkā esošo izdevumu krājumu un apkopoto informāciju, nodrošinām pieeju vietējās nozīmes kultūras mantojumam. Izmantojot laikmetīgas informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli. Bibliotēkā ir gan lasītāju apkalpošanas zona, bērnu stūrītis, lasītava, vieta jauniešiem, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku, internetlasītava, izstāžu zāle, gan darbinieku telpas. Tā harmoniski iekļaujas novada kultūras, informācijas un tūrisma telpā, koordinējot novada bibliotēku darbību. Viļakas novada bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un metodiski vada Balvu Centrālā bibliotēka. Balvu CB sadarbība ar Viļakas novada bibliotēkām vērsta vairākos virzienos – elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības datu bāzes veidošanā, bibliotēku darba koordinācijas, metodiskā darba un konsultatīvās palīdzības nodrošināšanā,
 4. 4. 4 statistikas datu apkopošanā. Viļakas novada bibliotēka ir kļuvusi par Viļakas novada bibliotēku tīkla vietējo sadarbības centru. Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikai Viļakas pilsētas iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Susāju, Žīguru, Kupravas, Medņevas, Vecumu, arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Viļakas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, mūzikas un mākslas skolu audzēkņi. Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem.  Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 2014.gadā tika samazinātas darbinieku slodzes. Bibliotekārie darbinieki ir 5, slodzes 3,6, nepilnas slodzes – 3. Lasītavas darbinieces strādā 0,4 un 0,45 slodzi, abonementā 0,8. Neskatoties uz darba slodžu samazinājumu, bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta 45stundas nedēļā. Kopš 2012. gada 1. janvāra bibliotēkas adrese ir Tautas ielā 6, Viļaka. Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēc iestādes logo, gan pēc mājas lapas: http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ Bibliotēkas akreditācijas apliecība izsniegta 2009.gada 26.janvārī. 2015.gada maijā paredzēta bibliotēkas atkārtota akreditācija.
 5. 5. 5 2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika Bibliotēkas grāmatu komplektēšanas galvenais uzdevums ir veidot kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, kurš nodrošinātu Viļakas novada iedzīvotājiem piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā, veicinātu izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām. Prioritātes krājuma komplektēšanā: uzziņu resursi, literatūra bērniem un jauniešiem, literatūra studiju atbalstam, lietotāju pieprasītā daiļliteratūra, oriģinālliteratūra. Bibliotēka veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu fondu, kurā tiek vākti materiāli par Viļaku un tās novadu, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas. Bibliotēkas krājums uz 2015.gada 1.janvāri 16575 eksemplāri. Viļakas novada bibliotēkas krājumu veido apvienotais Viļakas pilsētas, bērnu bibliotēkas un Susāju bibliotēkas krājums. Pārskata periodā daudz strādāts pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. Pēc Viļakas pilsētas bibliotēkas un Susāju bibliotēkas reorganizācijas, apvienojot abas bibliotēkas un izveidojot vienu Viļakas novada bibliotēku, arī abu bibliotēku fondi tika mehāniski apvienoti, iegūstot kvantitatīvi lielu, bet ne kvalitatīvu bibliotēkas krājumu. Nopietns darbs tika paveikts attīrot fondu no dubletiem, sakārtojot dokumentu izvietojumu fondos atbilstoši lietotāju mērķu grupām. Apjoma ziņā mazāks, taču augstas kvalitātes krājums tiks izmantots labāk, nekā milzīgs krājums ar proporcionāli lielu, vecu, nolietotu un saturā novecojušu materiālu. Darbs pie fonda kvalitātes uzlabošanas jāturpina arī turpmāk. Aizvadītajā gadā bibliotēka veica bibliotēkas krājuma inventarizāciju. 2014.gadā praktiski tika pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija. Inventarizācijas rezultātā tika norakstīti 389 iespieddarbi. 3222 iespieddarbi tika norakstīti kā nolietoti, 60.-70.gadu izdevumi. Jaunieguvumi – 1198: grāmatas 447, seriālizdevumi 746, audiovizuālie 5. Inventarizācijas rezultātā, nācās secināt, ka jāturpina strādāt pie krājuma uzskaites sakārtošanas, lai manuālā uzskaite sakristu ar elektronisko un turpmākajā darbā tiktu izmantot elektroniskā uzskaite. Šajā laikā ir ieviesti vienoti kritēriji krājuma uzskaitē. Lai pilnībā pārietu uz automatizēto bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, elektroniskajā katalogā tika ievadīti
 6. 6. 6 bibliotēkas krājumā esošie periodikas izdevumi. Līdz ar to kopš 2013.gada krājuma uzskaitē tiek ņemti visi seriālizdevumi – prese. Tas nodrošina automatizēto preses izsniegšanu. Krājuma attīstību raksturojošie rādītāji: Rādītājs 2012 2013 2014 Krājuma apgrozība 2.1 2.1 2.1 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 57.3 46.3 44.9 Krājums 15956 15600 16575 Izsniegums 34010 33239 34950 Lietotāju skaits 593 717 739 2014.gadā bibliotēkas grāmatu krājums tika papildināts gan ar lietotāju, gan ar grāmatniecību saistītu iestāžu dāvinājumiem, gan piesaistot projekta līdzekļus no VKKF, LNB Atbalsta biedrības, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Bibliotēkas krājums tika papildināts pēc sekojošiem piegādes avotiem: Pašvaldības budžeta līdzekļi 154 eks. – 1066,60 EUR Projekta ,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra” 53eks. – 401,35 Projekts ,,Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2014” 9eks. – 62,36 Programma ,,Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana” 27eks. – 301,30 Bezatlīdzībā nodots 72eks. – 828,8 Ind.dāvinājumi 93eks. – 301,83 Kupravas pamatskola 72eks. – 36,00 2014.gadā bibliotēka saņēma novadnieku vērtīgu grāmatu dāvinājumus. Saņemot grāmatu dāvinājumus, tiek ievēroti kritēriji – aktualitāte, izdošanas laiks - pēdējo 2- 4 gadu literatūra, izdevuma nolietojuma pakāpe. Paldies Annai Raubenai no Rīgas par priestera J.Svilāna ,,Sprediķi katrai svētku dienai’’, priesteriem Ivaram Vigulim, Staņislavam Prikulim, Tēvam Staņislavam par garīgas literatūras dāvinājumu, arī Viļakas un novada iedzīvotāji – V.Bukovska, L.Šnepere, V.Zeltkalne, I.Dzanuška, L.Kļaviņa, M.Voika, M.Upīte, A.Kitova, Ņ.Tokareva, L.Ņjuša, O.Jefimovs bija atsaucīgi daloties grāmatu dāvināšanas priekā. Vidēja un vecāka gadagājuma cilvēki nelabprāt lasa laikrakstus un žurnālus elektroniskā formā, priekšroku dodot iespiestajiem materiāliem. Preses izdevumi tiek pasūtīti oktobrī uz visu gadu, kad izdevniecības piedāvāja pasūtīšanu par īpaši izdevīgām cenām. Bibliotēka piedāvāja 38 preses izdevumus dažādām lasītāju vecuma grupām un interesēm.
 7. 7. 7 3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: Galvenie bibliotēkas rādītāji Lietotāju sk. Apmeklējums Grām.izsniegums 2013 717 25163/9472 33239 2014 739 23954/9141 34950 +22 -1209/-331 +1711 Pārskata periodā bibliotēkas lietotāju skaits nedaudz ir palielinājies. Teritoriālais aptvērums ir sekojošs: Viļakas iedzīvotāji 564, Susāju pagasta – 60, Medņevas – 21, Vecumu – 29, Žīguru – 22, Kupravas – 3, Šķilbēnu 10, citi novadi – 30. Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā :01.01.2014. – 5923 Viļakā: 1478 01.01.2015. – 5709/ -214 Viļakā : 1443/ -35 Ekonomiskā un demogrāfiskā situācijā valstī kopumā un novadā (iedzīvotāju skaits pēdējo 10 gadu laikā samazinājies, Viļakas novadā salīdzinot ar 2013.gadu par 214), atstāj iespaidu uz bibliotēkas apmeklētāju skaitu un pakalpojumu pieprasījumu. Statistikas dati norāda uz oficiālajām iedzīvotāju skaita izmaiņām, taču ikdienā sastopamies ar faktisko iedzīvotāju skaita samazinājumu diemžēl tas ir daudz lielāks par statistikā norādīto – informācija no tuviniekiem par aizceļojušajiem, darbā ar parādniekiem bieži atklājam, ka meklējamais vairs nedzīvo ne tikai Viļakas novadā, bet arī Latvijā. Tāpat izmaiņas novada izglītības sistēmā ietekmē jaunāko bibliotēkas apmeklētāju skaitu. Tendence novecot vietējai sabiedrībai ietekmē bibliotēkas pakalpojumu attīstību. Joprojām priekšroka tiek dota tradicionālajiem pakalpojumiem – iespieddarbu un citu materiālu saņemšanai-nodošanai-līdzņemšanai, preses lasīšanai, pasākumu apmeklējumiem. Neapšaubāmi bibliotekāro pakalpojumu kvalitāti traucēja darba slodžu samazinājums, darbinieku darba nespēja /slimošana/. Lai radītu pieprasījumu pēc jauniem, mūsdienīgiem pakalpojumiem, bibliotēkai jāstrādā pie apmeklētāju izglītošanas, informācijpratības pilnveidošanas. Aizvadītajā gadā samazinājies virtuālo un internetlasītavas apmeklējumu skaits, jo IT ienāk gandrīz katrā mājā, mobilos tālruņos. Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika, nais. 2014. gadā sniegta 956 uzziņas. Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, darba meklētājiem. Pieprasītākās tēmas – darba
 8. 8. 8 iespēja ES valstīs, daudzi jautājumi tika meklēti gatavojoties Latvijas Dabas muzeja organizētajam konkursam ,,Cielavas gudrības”, Viļakas novada muzejam – dažādu senu priekšmetu apraksti /gludināšanas priekšmetiem, pirtslietām, skolas solu vēsturi, pionieru atribūtiku/, par vulkānu izvirdumiem Islandē – Bardarbunga 14.09.2014. un Eijafjadlajegidls, par Viļakas sadzīves pakalpojuma kombināta darbību senākā pagātnē, par linkopību Viļakas apkārtnē, par p/s Viļaka, filatēliju, matemātika-skaitļos, dzejā, spēlēs, rotaļās.  Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums Bibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. 2014.gadā izsniegtas citām bibliotēkām 23 grāmatas – Balvu CB - 1, Briežuciema – 3, Medņevas – 2, Upītes – 1, Žīguriem – 16. Saņemtas 24 grāmatas; no Balvu CB - 6, Balvu CB bērnu nodaļa – 6, Rekavas - 1, Vecumu - 8, Medņevas - 1, Žīguru – 2. Bibliotēkas mājas lapas 2014.gadā apmeklējuši 9141 virtuālie apmeklētāji.  Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai (darba laika atbilstība lasītāju interesēm u.c.) Bibliotēka lietotājiem atvērta 45 stundas nedēļā, katru dienu no pl.9.00- 17.00, sestdienās no pl.10.00-15.00, brīvdiena – svētdiena. Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm pieejama informācijas stendā un bibliotēkas mājas lapā: http://www.vilakabiblio.wordpress.com Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Viļakas novada Domes sēdē 2009.gada 24.septembrī. Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu sniegšana, datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā. Maksas pakalpojumi: kopēšana, drukāšana, skenēšana, informācijas ierakstīšana dažādos informācijas nesējos. Bibliotēkas ieņēmumi 2014.gadā, sniedzot maksas pakalpojumus ir 153 EUR. 4. Darbs ar bērniem un jauniešiem Piedāvājot plašu grāmatu un lasītveicināšanas aktivitāšu klāstu, bibliotēka sniedz bērniem un jauniešiem iespēju izbaudīt lasīšanas, zināšanu apguves un radošo darbu atklāsmes prieku. Bērniem kopā ar viņu vecākiem jāmāca, kā vislabāk izmantot bibliotēkas krājumu un kā attīstīt iespieddarbu
 9. 9. 9 un citu informācijas avotu izmantošanas prasmes. Bibliotēkai ir īpaša atbildība līdzdarboties lasīšanas apmācības procesā un bērniem paredzēto grāmatu un citu informācijas avotu popularizēšanā. Bērnus jāiedrošina izmantot bibliotēkā pieejamos resursus jau agrā vecumā, lai tie nākotnē kļūtu par bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem. Viens no šādas darbības veidiem ir lasītveicināšanas pasākumu organizēšana, iesaistot tajos arī vecākus un pārējos pieaugušos. Jaunieši, intensīvi attīstoties, kļūst par patstāvīgiem sabiedrības locekļiem ar savu individuālo kultūru. Bibliotēkai jānodrošina jaunieši ar atbilstošiem materiāliem, tai skaitā arī elektroniskās informācijas resursiem, kas atspoguļotu viņu intereses un atbilstu viņu vajadzībām un uztveres īpatnībām. Lai veicinātu jauniešos interesi par bibliotēkas piedāvājumu, jāorganizē ne tikai atbilstoša satura pasākumu, bet arī jāveido jauniešiem draudzīga vide. Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir veidot mobilu, kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūras krājumu, lai tas sekmētu lasītprasmi, jaunu zināšanu atklāsmes un iztēles valdzinājumu. Bibliotēkas krājumos pieejamas grāmatas, žurnāli un brošūras visu vecuma grupu bērniem, rotaļlietas, izglītojošas spēles, 10 datori ar interneta pieslēgumu. Bērniem un pusaudžiem nepieciešama īpaša uzmanība, lai tie iegūtu labprātīgas lasīšanas ieradumu, tāpēc bibliotekāram jāveicina viņu iepazīstināšana ar plašo grāmatu klāstu, atbilstoši mainīgajām interesēm. Bērnu nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas vajadzības. Bibliotēkas krājumu skolēni izmanto zinātniski pētniecisko darbu, projektu un referātu sagatavošanā. Pieprasījumu izpildei izmantojam arī tematiskās mapes, datu bāzes www.periodika.lv , www.letonika.lv , piemēram, par Latvijas fotogrāfijas vēsturi audzēknis izmantoja materiālus no www.periodika.lv P.Korsaks Fotogrāfijas vēsture, Zvaigzne, 1983. Vienas no sarežģītākajām uzziņām – par pašnāvībām jauniešu vidū, kur tika izmantoti raksti no periodikas - ,,Psiholoģijas pasaule’’, ,,Annas psiholoģija”, gan literatūra ētikas, psiholoģijas, juridisko zinātņu nozarēs. Pārskata periodā tika sniegtas uzziņas par skolēnu dziesmu un deju svētkiem, numeroloģiju, tetovējumiem, modi gadsimtu gaitā, pasaules valstis un to virtuve, mākslas un arhitektūras stili, konkursam ,,Cielavas gudrības”.  Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte Pārskata periodā skolu audzēkņiem bibliotēkā tika veiktas divas aptaujas - ,,Labākā bērnu grāmata Viļakas novada bibliotēkā” un ,,Kāpēc es gribu iet uz
 10. 10. 10 bibliotēku?”. Abas aptaujas veiktas pamatskolas audzēkņiem. Labākās grāmatas pa vecuma grupām bija: 1.klase – Koko un Riko 2.klase - Klapatu Penija, Vinnijs Pūks 3.klase – Grega dienasgrāmata 4. klase - Grega dienasgrāmata, Pepija Garzeķe. Pavisam bija nosauktas 35 grāmatas, kuras 1 - 4. klases skolēni minēja kā interesantākās. Pamatskolas skolotājas kā labāko minēja ,,Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties”. Rudenī, atsākot skolas gaitas, bērni rakstīja domrakstu ,,Kāpēc es gribu iet uz bibliotēku?” Bērni rakstīja, ka bibliotēka ir zinību krātuve, ka tur ir daudz interesantu grāmatu, ka patīk jaunas grāmatas, patīk, ka bibliotēkā ir datori, spēles un rotaļlietas. 3.klases skolēns Leonards raksta - „Lasīt grāmatu ir veselīgāk nekā spēlēt spēles datorā’’, lai gan reālajā dzīvē bērni vairāk apmeklē datorus, nekā lasa grāmatas. Ar bērniem pārrunājām abu aptauju rezultātus un secinājām, ka arī mūsdienās grāmata ir vērtība, kur var gūt plašāku un dvēseliskāku skatījumu uz dzīvi un dabu, nekā no interneta.  Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu pakalpojumu organizācijā Gadu gaitā bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar PII ‘’Namiņš”, Viļakas skolām – pamatskolu, Viļakas Valsts ģimnāziju, Mākslas un mūzikas skolu. Organizējam kopīgus pasākumus, Viļakas Mūzikas un mākslas skola regulāri rīko bibliotēkas telpās bērnu darbu izstādes. bibliotēkas telpās.  Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi Mūsdienās bērniem daudz laika aizņem internets, slodze skolā, nodarbības sporta skolā, mākslas un mūzikas skolā. Bērniem patīk apmeklēt bibliotēku, satikt draugus, bet lasīt grāmatas pietrūkst laika un pacietības, jo virtuālajā vidē viss noris straujāk un bez lielas piepūles. Bērnus vecumā no 12 – 16 gadiem vairāk saista datorspēles nevis grāmatu lasīšana.  Pasākumi dažāda vecuma grupām. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes Pozitīvas attieksmes veidošanu pret lasīšanu sekmē lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija – 2014”.2014.gada lasīšanas maratonā ir iesaistījušies 40 skolēni no 1-12.klasei, arī vecāki. 1.-2.klases un 3.- 4.klases bērni grāmatas lasīja klasē, tās tika izsniegtas klašu audzinātājām, 5.-7.klašu grupā pieteicās 12, bet izlasīja 7skolēni. 9.-12.kašu grupā – 4. Pirmā anketu aizpildīja 5.klases skolniece Mārīte Kolomejeva, meitene lasa daudz un viena no pirmajām iesaistījās lasīšanas maratonā.. Aktīvākās
 11. 11. 11 lasītājas – Samanta Martiņenko, Ērika Baikova (2.kl.), Evija Kitova (12.kl.), Evija Kravale (8.kl.) 29.maijā dažādās Latvijas vietās, arī bibliotēkā norisinājās lasīšanas dienas zibakcija, lai atgādinātu par lasītprieku, ko rada lasītprasme un tās saistību ar cilvēka dzīves kvalitāti. Uz mirkli pieklusa datori, un internetlasītavā galveno lomu spēlēja Grāmatas! Visiem bija interesanti un neparasti vienoties kopīgā lasīšanas priekā. Katram bija savs vienreizējs piedzīvojums. Dalību zibakcijā ņēma gan četru bērnu māmiņa Terēze, gan 1.klaes un 4.klases audzēkņi, gan jaunieši, kuri apmeklē regulāri internetlasītavu. Svarīgākie notikumi darbā ar bērniem un jauniešiem Janvāris 14. janvārī Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 5. klases skolēni. Viņi noklausījās bibliotekāru sagatavotu apskatu par jaunākajiem žurnāliem un laikrakstiem. Iepazinās ar jaunākajiem periodiskiem izdevumiem un rakstu krājumiem. Uzdeva jautājumus bibliotēkas darbiniekiem un piedalījās diskusijā par jaunākajiem bērnu un jauniešu preses izdevumiem. Interneta vietnē šeit Februāris 27. februārī Viļakas novada bibliotēkā noslēdzās „Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2013’” lasīšanas maratons, kas pulcēja 29 grāmatu ekspertus. 1. – 2. klašu grupā piedalījās 7 bērni. 3. – 4. klašu grupā 18 Viļakas pamatskolas audzēkņi. 7. klasi pārstāvēja Anastasija Sediha un 11. klasi – Evija Kitova. Vecāku žūrijas vērtētāji bija Inese Rēvalde un Antoņina Ločmele. Bibliotēka, turpinot jauku tradīciju, ik gadu pasākuma dalībniekus iepazīstina ar kādu interesantu personību tepat mums līdzās. Pagājušajā gadā tā bija Meža muzeja vadītāja, žīguriete Anna Āze. Šogad bērniem bija iespēja uzzināt daudz jauna par naudas laikiem Latvijā no vērdiņa līdz latam un eiro, klausoties kolekcionāra Dzintara Dvinska stāstījumu. Lai saruna par naudas
 12. 12. 12 vēsturi Latvijā būtu abpusēja, bērniem bija jāatbild uz kolekcionāra jautājumiem: Kāda nauda bija 20. gadsimta sākumā? Kad sākās naudas haoss? Cik sver 5 kapeiku vara monēta? Pasākuma dalībnieki, kas bija vērīgi un uzmanīgi klausījās, saņēma žetonus. Dzintara interesantais stāstījums skolēniem pavēra jaunu lappusi vienā no Latvijas vēstures stāstiem – naudas laikiem Latvijā. Laikiem, kas nākuši, gājuši, mijušies… 2014. gads sākās ar eiro stāstu, kas ļaus atgriezties Riharda Zariņa veidotajai tautumeitas monētai un kļūt ne vien par Latvijas, bet arī Eiropas naudas veidolu. Noslēgumā „Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2013’” lasīšanas maratona eksperti saņēma Viļakas novada bibliotēkas Atzinības rakstus un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra dāvātās pildspalvas. Lai arī turpmāk mūs visus vienotu grāmatu lasīšanas prieks, pasākuma izskaņā galdā tika likts garšīgs svētku kliņģeris! Vairāk skatīt šeit Marts 13. martā Viļakas novada bibliotēkā skolotājas un bibliotekāres pavadībā ieradās Viļakas pamatskolas 4. klases bērni, lai piedalītos pēcpusdienā “Ļausim bērniem iepazīt Latvijas putnus“. Interneta vietnē šeit Jūnijs 4. jūnijā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes bērni, kurus pavadīja skolotājas Guna un Viviāna. Viņu mērķis bija iepazīties ar jaunumiem bibliotēkā un piedalīties pasākumā “Pie mums ir brīnumlabi”.
 13. 13. 13 Bibliotēkas vadītāja Vija iepazīstināja ar bibliotēkas vasaras zaļumiem. Bibliotekāres Regīna un Aija ar žurnālu un grāmatu jaunumiem. Interneta vietnē šeit Augusts Turpinās „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014’” grāmatu lasīšanas maratons. Viļakas novada bibliotēkā grāmatu lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un jauniešu žūrija 2014’” ietvaros pirmā dalībniece, Viļakas pamatskolas 5. klases skolniece Simona Zaremba, lasīšanu uzsāka 28. jūlijā. Otra bija 2. klases skolniece Ērika Baikova, bet trešā – Viļakas pamatskolas 9. klases skolniece Karīna Aleksāne. Aktīvāki ir piekto līdz septīto klašu jeb 11+ vecuma grupas bērni. Labs paraugs un piemērs, kā ģimene iesaistās žūrijas ekspertu rindās, ir Marika Nikolajeva un viņas meitas Evija (piedalās 15+ vecuma grupā) un Katrīna (11+). Līdz 20. augustam „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014’” ekspertos bija iesaistījušies: – 2. klase – 3 dalībnieki; – 4. klase – 1 dalībnieks; – 7. klase – 9 dalībnieki; – 12. klase – 4 dalībnieki. Vecāku žūrijā aktīvi darbojas 2 dalībnieki. Vairāk skatīt šeit
 14. 14. 14 Septembris Viļakas novada bibliotēkā 30. septembra pēcpusdienā pulcējās Viļakas pamatskolas 3. un 4. klases bērni, lai piedalītos dzejas dienu pasākumā “Zib ik zarā, slēpjas katrā ēnā vārdos nenosaukti dzejolēni”. Pasākums, kuru sadarbībā ar Susāju pagasta kultūras pasākumu organizatoru organizēja Viļakas novada bibliotēka, noritēja dzejnieka Jāņa Baltvilka jubilejas zīmē. Interneta vietnē šeit Oktobris UNESCO nedēļas “Baltijas ceļam – 25″ ietvaros 14. oktobrī Viļakas novada bibliotēkā bija organizēta atmiņu stunda ,,Ja vajadzētu, stāvētu atkal!”. Pasākumā piedalījās Viļakas pamatskolas 6. klases bērni (skolotāja Ilze Šaicāne) un ar viņiem tikās Latvijas Ordeņu brālības biedre, VKKF stipendiāte, Baltijas ceļa un 1991. gada barikāžu dalībniece, pensionētā skolotāja Albīna Veina. Atklājot “Baltijas ceļam” veltīto pasākumu bibliotēkas vadītāja Vija Circāne atsaucās uz mūsu tautas pasaku varoni Sprīdīti, kurš devās pasaulē laimi meklēt un atgriezies no ceļojumiem pa tālajām zemēm atzina, ka nekur nav tik labi kā mājās. Vijas teiktais tikai apliecināja to, ka “mājas” atbilst jēdzienam “laime”. Baltijas ceļš pirms 25 gadiem mūs, trīs Baltijas valstis, vienoja šajā mūsu tautu kopīgajā telpā, ko mēs saucam par “mājām”. Vairāk šeit 21. oktobrī Noras Ikstenas daiļrades pasaulei ”Prāta pasaule, dvēseles pasaule, pasaules pasaule’’ bija veltīts grāmatu apskats. Pārdomās kopā ar
 15. 15. 15 bibliotekāri Aiju Lesnieci par Noras Ikstenas grāmatām dalījās skolotāja Sarmīte Šaicāne un divdesmit 12.klases skolnieki. Saruna ne tikai par Noru Ikstenu, bet par lasīšanu, par jauniešu pašizpausmi literatūrā, arī par Jauniešu žūrijas grāmatām. Šie ir jaunieši un skolotāja, kuri vienmēr tikšanos ar bibliotēku un grāmatu tver ar prieku un gaišām emocijām. Interneta vietnē šeit Novembris 10. novembra rītā Viļakas novada bibliotēkā ieradās Viļakas pamatskolas 2. klases skolēni, lai Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros piedalītos tematiskā rīta stundā “Troļļu un rūķu pasaulē”. Bibliotēkas vecmāmiņa (Vija Circāne) un Bibliotēkas Rūķis (Aija Lesniece) sagaida 2.klases audzēkņus un skolotāju Irēnu Loginu, un studenti- praktikanti Loritu Klimoviču, lai sveču gaismā, kura skolas bērniem bija tīkama, tā nemanāmi pieklusinot citkārt čalojošos zēnus un meitenes, ieklausītos stāstījumā par troļļiem, par viņu dažādo raksturu un dzīvi, jo sākusies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kuras tēma ,,Troļļi Ziemeļos.” Vairāk šeit No 10. līdz 19. novembrim bibliotēkā notika Patriotisma nedēļa. „Ar vienu pilienu sākas jūra, ar vienu cilvēku – tauta, ar vienu sirdi – pasaule”, sākot Latvijas nedēļas pasākumu virkni Viļakas novada bibliotēkā, klātesošos uzrunāja bibliotēkas vadītāja Vija Circāne, aicinot ņemt dalību akcijā ,,Dāvā Gaismu Latvijai”. Bibliotēkas vadītāja aicināja šajā nedēļā kaut dažas minūtes veltīt savu labo gribu, meditēt sirds klusumā vai lūgties sirds vārdiem par GAISMU un MIERU LATVIJAI UN PASAULEI.
 16. 16. 16 Lai Latgale kā trešā zvaigzne iemirdzētos Brīvības piemineklī, būtu vienota ar Latviju, ir jāgodina Lielais Latgalietis – Francis Trasuns. Pateicoties viņa pūlēm, Latgale izkļuva no Vitebskas guberņas un pievienojās Latvijas valstij. Brīnišķīgs piemineklis Francim Trasunam Klūgu mūka veidā, ko uzrakstījusi Inga Ābele. Latgales, Latvijas vēsturi vajadzētu mācīties, lūk, lasot šo grāmatu, - teica Vija Circāne. Sekoja novadpētnieka Dzintara Dvinska prezentācija par 7. Siguldas kājnieku pulku, kuru noklausās 7.,11.klase, skolotājas Ineta Lindenberga un Aija Leitena. Mums jābūt pateicīgiem arī tiem cilvēkiem, kuri dzīvo mums līdzās un rūpējas par novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Un, neapšaubāmi, tāds ir novadnieks, novadpētnieks un senlietu kolekcionārs Dzintars Dvinskis, kurš veltīja savu laiku un zināšanas, lai pāršķirtu Latvijas Armijas vēstures lappusi. Vairāk šeit Decembris 15. decembra rītā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 1. klases bērni un viņu skolotāja Inese Rēvalde. Mazie pirmklasnieki ekskursijas laikā iepazinās ar bibliotēkas telpām un piedalījās tematiskā priekšpusdienas stundā ,,Pasaules ceļos sasildīs tevi viens vārds”, kas veltīta dzejniekam Leonam Briedim. Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas piedāvājumu plašo klāstu un skolas jaunāko klašu bērniem piedāvāto literatūru. Bibliotekāre Aija Lesniece pastāstīja par dzejnieka Leona Brieža daiļradi un lasīja pasakas no 2014. gadā mazo lasītāju mīļākās Kārļa Skalbes grāmatiņas “Kaķīša dzirnavas”. Interneta vietnē šeit
 17. 17. 17 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot milzīgu informācijas daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta, kur iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvājums prasa ieguldījumus tehnoloģiju uzturēšanā un attīstībā – datortehnika, interneta pieslēgums, kopētāji, printeri, multifunkcionālās iekārtas. 2007.-2008.gadā bibliotēkā, īstenojot „Trešā tēva dēla” projektu tika saņemta jauna datortehnika ar programmatūras nodrošinājumu, kas deva iespēju izveidot 14 mūsdienīgas datorizētas darba vietas bibliotēkas apmeklētājiem. Līdz šī projekta realizācijai bibliotēkā darbojās Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros iegūtā datortehnika. Kopumā bibliotēka saņēmusi bezatlīdzības lietošanā – 20 datorkomplektus. Bibliotēka nodrošina 16 datorizētas darba vietas bibliotēkas apmeklētājiem. Problēma – nekas tik ātri nenoveco un nenolietojas, kā datortehnika. Tās uzturēšana prasa lielu finansējumu no pašvaldības līdzekļiem, kas ne vienmēr ir ekonomiski izdevīgākais risinājums. Novecojusi, šodienas lietotāja prasībām neatbilstošās tehnoloģijas neveicina apmeklētāju pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem. Savukārt datortehnikas īpašnieks (šajā gadījumā „Kultūras informācijas sistēmu centrs”) nav gatavs veikt ieguldījumus bezatlīdzības lietošanā nodotās datortehnikas uzlabojumos vai to nomaiņai. Novecojot datortehnikai un programmatūrai, bibliotēkai ir grūti konkurēt ar citiem - līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem. Bibliotēkā tika nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Lai sekmētu senioru informācijas tehnoloģiju prasmju apguvi un uzlabošanu, bibliotēka regulāri organizē datorapmācības kursus senioriem - iesācējiem, kuros tie apgūst pirmās iemaņas datora lietošanā, e-pastu izveidošanā un lietošanā, komunikācijā sociālajos tīklos, interneta bankas un bibliotēkas veidoto informācijas resursu izmantošanā. Vienlaikus bibliotēkas darbinieki nodrošina individuālās apmācības elektroniskā kataloga lietošanā. Mūsu dzīvē arvien vairāk ienāk viedtālruņi, iPhone, planšetdatori. Kopš 1. novembra Balvu reģiona publisko bibliotēku lietotājiem elektroniskais kopkatalogs ir kļuvis pieejams arī mobilajās ierīcēs. Tagad lasītājiem un bibliotēku darbiniekiem e-katalogs, reģionālais kopkatalogs un novadpētniecības datu bāze ir ērti pieejami lietošanai jebkurā diennakts laikā
 18. 18. 18 no dažādām mobilām ierīcēm, viedtālruņiem un planšetdatoriem. E-kataloga mobilā versija piedāvā jaunas iespējas arī bibliotekāriem. Atrodoties ārpus bibliotēkas, var skatīt ziņas par bibliotēkas krājumu un izmantot tās krājuma komplektēšanā. Daudz tika strādāts, lai palīdzētu cilvēkiem apgūt elektroniskās datu ievades sistēmas šādās mājaslapās:  www.ldc.gov.lv - kā elektroniskā veidā aizpildīt dzīvnieka piedzimšanas, apzīmēšanas aktus.  www.lad.gov.lv – platību maksājumu pieprasījuma iesniegšana, lauku bloku karšu iesniegšana, labojumu veikšana, akcīzes degvielas pieprasījuma veidlapu iesniegšana  www.vid.gov.lv - ceturkšņa atskaites par izlietotām kvītīm iesniegšana, gada deklarācijas iesniegšana.  www.ibanka.lv – dažādu maksājumu veikšana Palīdzība tika sniegta arī dažādu pieteikumu aizpildīšanā papīra formātā un izdrukā, bloku karšu un pieteikumu izdrukāšanā no E- pieteikšanās sistēmas, par bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātēm un maksājumu pieprasījumu veidlapu aizpildīšanu, kā arī atskaišu un ražošanas plānu sastādīšanu . 6. Novadpētniecības darbs Viļakas novada bibliotēka ir atbildīga par vietējās informācijas vākšanu, apkopošanu, sistematizēšanu un tās pieejamības nodrošināšanu. Tā darbojas kā pagātnes atmiņu krātuve, vācot, saglabājot un nodrošinot pieeju materiāliem par pilsētas un novada vēsturi, ievērojamām personībām un nozīmīgiem notikumiem. Bibliotēka ir viena no galvenajām vietējās sabiedrības institūcijām, kas vāc, saglabā un nodrošina informācijas pieejamību par vietējās kultūras sasniegumiem, kultūrvēsturisko mantojumu, izmantojot visdažādākos paņēmienus: novadpētniecības materiālu apkopošana, izstādes. „Pasaules vēsture un mūsu dzīvesstāsti ir rakstīti ar vienu roku” ( P.Koelju) Viļaka ir maza pilsēta, kurai ir sava vēsture, tradīcijas un savas svētās vietas, ievērojami cilvēki un ticība rītdienai. Tāpēc bibliotēkas novadpētniecības darbs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Darbs tiek veikts daudzu gadu garumā. Bibliotēkas uzdevums ir vākt, apkopot, glabāt, popularizēt un nodrošināt pieejamību novadpētniecības resursiem. Galvenokārt materiāli
 19. 19. 19 tiek vākti par Viļakas pilsētu un Susāju pagastu, jo apvienojās Viļakas pilsētas bibliotēka un Susāju pagasta bibliotēka. Saglabājamas ir grāmatas un materiāli, kas attiecas uz novada vēsturi, kultūras mantojumu un iedzīvotāju sasniegumiem. Novadpētniecības materiāli apkopoti mapēs. Bibliotēkas lasītavā ir novadpētniecības dokumentu stūrītis-plaukts. Regulāri tiek apkopota informācija par Viļakas novada vēsturi, muzejiem, uzņēmējdarbību, medicīnu, iestādēm, skolām, kultūru, kultūrvēsturiskajām tradīcijām, sportu, tūrismu, un, mūsu lielāko vērtību-novada ievērojamiem cilvēkiem. Lasītavā, kur atrodas novadpētniecības izdevumi, tika veidotas novadpētniecības izstādes: Viļakas novada skolas laikmetu griežos, Viļakas novads-laba vieta tavām mājām, Folklora un literārais mantojums Viļakas novadā, Viļakas novada skolu vēsture, Krāsu harmonija un gaismas vibrācija J.Pīgožņa gleznās, Cilvēki un viņu dzīvesstāsti Viļakas novadā, Susāju pagasta cilvēki un notikumi laiku lokos. Janvārī bija apskatāma izstāde „Viļakas novada skolas laikmetu griežos”. Izstādē varēja apskatīt bildes no Aijas Lesnieces un Dzintara Dvinska privātkolekcijām. Te bija skatāmas Viļakas vidusskolas un ģimnāzijas 16 bildes, Kupravas pamatskola 4 bildes, Zvaigznes pamatskola 2 bildes, Krustacelma p/skola 7 bildes, Krievkalna p/skola 2 bildes. Karigovas p/skola 2 bildes, kā arī pa 2-3 bildēm no Aizgalīnas, Viduču, Semenovas skolām. Varēja aplūkot arī to laiku liecības, klases žurnālus, atestātus u.c Par Viļakas skolu vēsturi digitalizēti 46fotoattēli. Novadpētnieks Dz.Dvinskis bibliotēkas lietošanā nodevis grāmatas „Tepenīcas ciems un tās iedzīvotāji” melnrakstu. Gada sākumā tika veikts darbs pie novadpētniecības materiālu izvietošanas mapēs, kā arī izveidotas jaunas mapes: Viļakas iestādes un uzņēmumi; Viļaka- cilvēki un notikumi; Viļakas novada cilvēki (novadnieki, intervijas, dzīvesstāsti); Viļakas novada skolu dzīve; Bibliotēku ikdiena; Bērnu un jauniešu centri; Dabas un kultūras pieminekļi un vides aizsardzība novadā; Viļakas novada tradīcijas; Susāji-cilvēki un notikumi, Sociālās aprūpes centrs, Mūzikas un mākslas skola, Viļakas novada Sporta skola, Viļakas novada muzejs. 2014.gadu aizvadījām goreidznīka, sabīdrisko darbinīka, rakstnīka F.Trasuna zīmē,-„Ir breiveiba dūta nu Dīva Breivs dzymu, breivs grybu es miert. Nu taisneibas, tautas un Dīva, Nivīns mani navaries šķiert.
 20. 20. 20 Turpinājās darbs pie novadpētniecības dokumentu vākšanas, sistematizēšanas, rekataloģizācijas un novadpētniecības datubāzes papildināšanas /82 ieraksti no izdevuma ,,Viļakas novada ziņas’’/. Bibliotēka sadarbojas ar novadpētniekiem, vēsturniekiem- I. Loginu, Dz. Dvinski, L. Maksimovu, kā arī ar novada muzejiem, Balvu Centrālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku. Bibliotēkas lasītavā izvietots foto attēls uz kanvas materiāla – Viļaka, Tautas iela 20.gadsimta 30.gadi, kurš kompozicionāli iekļaujas lasītavas telpās, kur plašs novadpētniecības materiālu klāsts. Arī bibliotēkas patreizējā atrašanās vieta ir Tautas iela. 7. Projektizstrāde Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, 2014.gadā Viļakas novada bibliotēkas krājumi tika papildināti ar jaunām un vērtīgām grāmatām. 2014.gadā tika iesniegts VKKF projekts ,,Bērnu - jauniešu žūrija”, saņemot atbalstu 62,36EUR vērtībā. Augustā VKKF iesniedzām kultūras projektu ,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, saņemot finansējumu 401,35 EUR, programma ,,Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana” 301,30 EUR. Ar jauniegūto grāmatu starpniecību tika veicināta Latvijas un pasaules kultūras vērtību iepazīšana, popularizēta oriģinālliteratūra un literatūra kultūrvēstures un mākslas jomā. 8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 2014.gadā tika apmeklēti 6 Balvu reģiona bibliotēku darbinieku semināri, konsultāciju dienas, ko organizēja Balvu Centrālā bibliotēka. Veicot krājuma inventarizāciju, konsultatīvo atbalstu saņēmām no Balvu CB darbinieces, BIS Alise administratores I.Bobrovas 28.martā bibliotēka organizēja semināru Viļakas novada bibliotekāriem, kur dalību ņēma Balvu CB direktore R.Cibule, Viļakas novada IKS nodaļa, pašvaldības darba aizsardzības speciāliste. Par aktuāliem bibliotekārā darba jautājumiem metodiskas konsultācijas tika sniegtas Kupravas, Žīguru, Vecumu, Upītes, Rekavas, Medņevas bibliotēku vadītājām. Aprīlī bibliotēkas darbiniece A.Lesniece apmeklēja Rīgā padziļinātos kursus darbam ar BIS Alise.
 21. 21. 21 Rudenī 3 bibliotēkas darbinieces piedalījās lektorijā ,,Ziemeļlatgales kultūras darbinieku tālākizglītība kopā ar Juri Cibuli”, ko organizēja Balvu CB. Balvu muzejā iepazināmies ar mūsdienīgi atspoguļotām ekspozīcijām – etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas kultūras vērtības Ziemeļlatgalē. Visi bibliotēkas darbinieki ņēma dalību KIS centra seminārā ,,Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”. Viļakas novada domē iestāžu vadītājiem tika apmeklēta lekcija ,,Lietu nomenklatūra”. 9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums: Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 10. Bibliotēkas personāls: 2014.gadā bibliotēkā strādāja 6 darbinieki. Gada sākumā tika samazinātas bibliotekāro darbinieku slodzes. Bibliotekārie darbinieki - 5, slodzes 3,65, nepilnas slodzes – 3 darbinieki. Lasītavas darbinieces strādā 0,4 un 0,45 slodzi, abonementā 0,8. Viens tehniskais darbinieks. Lasītavas darbinieces apmeklē profesionālās pilnveides kursus LNB mācību centrā, apgūstot 240 stundu programmu ,,Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Visi bibliotēkas darbinieki regulāri papildina savas zināšanas un prasmes profesionālās pilnveides kursos, kā arī regulāri piedaloties semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos, konferencēs. Lai pilnveidotu savas darba prasmes un rastu idejas jaunu pakalpojumu ieviešanā, kā arī esošo pakalpojumu uzlabošanā, vismaz reizi gadā bibliotēkas darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas braucienā. 2014.gada jūnijā kopā ar literātu biedrību ,,Viļakas Pegazs” Viļakas novada bibliotēku darbinieki apmeklēja Krieviju- Puškina vietas Mihailovskā, Pečorus, Izborsku. Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās pilsētas, novada rīkotajos kultūras pasākumos, ņem dalību to organizēšanā un veiksmīgā norisē. Jūlijā, novada svētkos ,,Ar latgalīša prīku sirdie’’, bibliotēkas darbinieki iesaistījās radošajā darbnīcās: tapošana, avīzes otrā elpa-cepuru izgatavošana, ziedu veidošana no papīra. Laika prognozi svētku dienai un vasarai kopumā sniedza bibliotēkas darbinieks Vilis. Ar bibliotēkas veidoto baneri un krāšņām magonēm bibliotēkas darbinieki radīja spilgtu akcentu svētku gājienā.
 22. 22. 22 11. Finansiālais nodrošinājums: Finansējums krājuma komplektēšanai – 2062EUR: 1130,00 EUR grāmatām, 932,00 EUR presei. Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību: Bibliotēkā izveidota mūsdienīga un kvalitatīva informācijas vide, kas nodrošina bibliotēkas sniegto pakalpojumu pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam atbilstoši tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm. Tā izveidojusies par vienotu informācijas saņemšanas vietu ikvienam apmeklētājam neatkarīgi no viņa sociālā, materiālā stāvokļa, vecuma un etniskās izcelsmes, saglabājot tradicionālo informācijas avotu pieejamību un piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus. Pilnveidota pakalpojumu pieejamība, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas:  Balvu reģiona elektroniskajā kopkatalogā atspoguļots viss Viļakas novada bibliotēkas krājums,  bibliotēkā pilnībā ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana,  iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām,  pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu informācijas avotu nosūtīšana uz e-pastiem. Bibliotēka sevi akcentējusi kā nozīmīgu vietējo kultūras centru, organizējot ne tikai dažādus pasākumus, bet dodot iespēju skatīt dažādas tematiskās un mākslas izstādes. 2014.gads sākās ar skaistu un nozīmīgu akciju ,,Grāmatu draugu ķēdi’ 18.janvāra rītā Gaismas ceļā uz Rīgu devās bibliotēkas darbinieki, lai sadotos rokās Grāmatu draugu ķēdē, apliecinot kultūras nozīmi un vērtību sistēmu Latvijā. Tā bija īpaša gandarījuma sajūta, ņemot dalību unikālā un vēsturiskā akcijā, ar kuru atveram durvis jaunajai LNB ēkai un Rīgai, kā Eiropas kultūras galvaspilsētai. 28.augustā ar plašu kultūras programmu norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas nedēļas Novadu diena, kuras ietvaros Gaismas pils Mezonīnā notika fotoizstādes ,,LATVIJAS MAZĀS GAISMAS PILIS” atklāšana. Septembrī noslēdzās LNB Bērnu literatūras centra organizētais domrakstu konkurss bērniem ,,Kā atmodināt Saulcerīt?” Konkursā dalību ņēma arī Viļakas pamatskolas skolnieces –
 23. 23. 23 S.Saida, K.Narubina, S.Harkina, E.Kokoreviča, I.Martiņenko, K.Orlovska. 8.septembrī Starptautiskajā rakstpratības dienā norisinājās vērienīgs karnevāla gājiens ,,Gribu iet uz bibliotēku”. Uz Rīgu devās Viļakas pamatskolas skolotāja Inese Rēvalde un konkursantes. Līdzi devās arī Viļakas simbols - ezis. Krāšņais tērps piesaistīja daudzu dalībnieku uzmanību un vēlēšanos kopā nofotografēties. Bērniem bija prieks apmeklēt Gaismas pili un tur skatīt Dainu skapi, piedalīties Gaismas pils iepazīšanas spēlē, ieklausīties dzejas lasījumos un atkārtoti satikties ar dzejnieci Inesi Zanderi, noklausīties lielisku koncertu, dāvanā saņemt grāmatu ,,Atmodināt Saulcerīti”. Gads bija zīmīgs popularizējot Latvijas kultūras kanonu gan bibliotēkā, gan ārpus tās. Martā, Viļakas novada skolu metodiskajā dienā ,,Izglītība. Skola un mācīšanās 21.gadsimtā” bibliotēkas direktore un Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Rutta Jeromāne vadīja darba grupu ,,Tradicionālie un netradicionālie informācijas resursi”. Skolotājas tika iepazīstinātas ar jaunāko grāmatu apskatu – oriģinālliteratūrā, literatūrzinātnē un kultūrvēsturē. Lai rosinātu un veicinātu Latvijas Kultūras kanona atpazīstamību notika sarunas par kultūras vērtībām – tautas tradīcijām Ziemeļlatgalē, jo tās šeit ir īpaši stipras. Katrā vietā ir atmiņas, kas stiprina saites ar pagātni. Jo vairāk saskaramies ar globalizāciju, jo vairāk domājam par katra novada vērtībām. Svarīgi, lai mēs šīs vērtības zinātu, ar tām darbotos, lepotos ar tiem cilvēkiem, kuri atstājuši paliekošas pēdas novada kultūrvēsturē. Augustā, konkursa ,,Eiropas gada pašvaldība 2014” vērtēšanas komisija apmeklēja Viļakas novadu, arī Viļakas novada bibliotēku. Konkursa žūrijai bija iespēja iepazīties ar daudzām vietām un cilvēkiem, kurus vieno kopīgs mantojums, kultūras telpas attīstība, tradīcijas un vērtību izpratne- tas nodrošina piederības izjūtu novadam un veicina sabiedrības saliedētību. 22.septembris – Baltu vienības diena. Baltu vienības dienas būtība ir veicināt latviešu un lietuviešu , šodien pasaulē vienīgo baltu valodu runātāju, tuvināšanos un draudzību, kā arī sekmēt visu to, kas vieno Latviju un Lietuvu. Tautu-latviešu un lietuviešu vienotība ir spēks, un tas nav zudis, ko pierādīja arī Baltijas ceļš pirms 25 gadiem. Pieminot tālo dienu notikumus pirms 778 gadiem, dažādi piemiņas pasākumi notiek gan Latvijā, gan Lietuvā, arī Viļakā - pie Viļakas luterāņu baznīcas tika iedegts ugunskurs , dziedātas dziesmas un bibliotēkas darbinieka stāstījums – atskats tālākā pagātnē, sildīja apmeklētāju sirdis un radīja vienotības sajūtu..
 24. 24. 24 Pagājušais gads (2014) bibliotēkai bija ražens notikumu un dažādu aktivitāšu ziņā. No 1. līdz 15. februārim Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē skatāma Susāju pagasta cilvēku vaļasprieku un rokdarbu izstāde „Neturi sveci zem pūra”. Vairāk šeit 12. februārī Viļakas novada bibliotēkā viesojās Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas administrācijas delegācijas pārstāvji, kuri bija ieradušies Viļakas novadā, lai vienotos par turpmāko sadarbību. Šeit 14. februārī bibliotēkas Izstāžu zālē notika sveču liešanas darbnīca, kuru organizēja Susāju pagasta kultūras pasākumu organizatore Linda Biseniece- Mieriņa. Vairāk šeit Savukārt 17. februārī Viļakas novada bibliotēkā interesentiem bija iespēja piedalīties radošā darbnīcā “Adīšana ar pērlītēm”. Nodarbības vadīja skolotāja Skaidrīte Veina. Šeit „Simts gadu ir bagāts mūžs. Un rakstniecei aizejot, paliek viņas darbi, mīļi kā vecmāmiņas stāsti Latvijas bērniem visā pasaulē”, tā par Margaritas Stārastes aiziešanu mūžība rakstīja bibliotēkas vadītāja Vija Circāne. Bibliotēkā bija skatāma izstāde ,,Margaritai Stārastei aizejot….un tomēr paliekot mūsu sirdīs…vairāku paaudžu bērnu sirdīs….” Šeit Februārī
 25. 25. 25 sērojām par novadnieka, Jēkabpils dekāna Jāņa Bratuškina aiziešanu mūžībā. Šeit 6. martā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedri, draugi un labvēļi, lai visi kopā atcerētos biedrībai darbīgos pagājušos piecus gadus, lasītu dzeju, dziedātu un pārrunātu turpmāko. Vairāk šeit 14. martā Viļakas novada bibliotēkā ar vietējo sabiedrību un skolu jaunatni tikās pasaules karsto punktu žurnālists, grāmatas “Personiskā Latvija” autors un dokumentālās filmas “Četrreiz katrs viens” līdzautors Atis Klimovičs un latviešu dzejniece un grāmatu redaktore, bērnu literatūras autore un izdevēja Inese Zandere. Skatīt šeit No 18. marta Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē un bibliotēkas 2. stāvā bija skatāma krievu mākslinieces Natālijas Pugačovas radošo darbu izstāde. Vairāk 28. martā Viļakas novada bibliotēkā notika novada publisko bibliotēku darbinieku seminārs. Šeit Aprīlī bija skatāma Lieldienu atklātņu izstāde no privātkolekcijas „Senās atklātnes”. Šeit
 26. 26. 26 8.maijā bibliotēkā viesojās dzejnieks Egils Dambis no Rīgas. Dzejas cienītāji veldzējās autora stāstījumā par dzīvi, mīlestību, patiesību un mūžību. Viņa dzīves grāmatas lapas ir pilnas ar cerībām, sāpēm, ilgām un piepildījumu. 3. jūnijā Viļakas novada bibliotekāri piedalījās literātu biedrības “Viļakas Pegazs” organizētajā braucienā uz Pleskavas apgabalu Krievijā. Kultūrvēsturisko studiju programmas ietvaros bibliotekāri un literātu biedrības biedri apmeklēja Pushkinskie Gory (Puškina Kalni) Aleksandra Puškina muzeju “Mihailovska”. Šeit Jūnijā bibliotēkā bija skatāmas mākslu MA skolotāju darbu un Jāņu laika izstādes. Šeit un šeit 26. un 30. jūnijā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja un ar bibliotēkas darbiniekiem tikās Rēzeknes Augstskolas filologi, kuri rīkoja folkloras ekspedīciju Viļakas pusē. Vairāk 27. jūnijā Balvu novada Briežuciema pagastā notika Balvu reģiona bibliotekāru seminārs, kurā piedalījās arī Viļakas novada bibliotekāri. Vairāk 11. un 12. jūlijā Viļakā ar dažādām aktivitātēm aizritēja Viļakas novada svētki “Ar latgalīša prīku sirdie”. Skolotājas – meistares Skaidrītes Veinas vadībā arī bibliotēkas darbinieces piedalījās radošajās meistardarbnīcās un rezultātā uzziedēja krāšņas sarkanās magones, kas svētku gājienā vasaras saules staros mirdzēja kā latgalītes prīka pučes… Šeit Augustā Viļakā ciemojās un bibliotēku apmeklēja tautiete no Kanādas Karlīna Kauliņš. Šoreiz savu lielo dzīves gadu dēļ (90) nevarēja ierasties Karlīnas vecmamma un novadnieka, nu jau mūžībā aizgājušā Bruno Logina dzīvesbiedre Irēna Logina. Vairāk 28.augustā ar plašu kultūras programmu norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas nedēļas Novadu diena, kuras ietvaros Gaismas pils Mezonīnā notika fotoizstādes ,,LATVIJAS MAZĀS GAISMAS PILIS” atklāšana. Šeit
 27. 27. 27 Lai atsvaidzinātu atmiņas par viena no latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Jāņa Cibuļska darbību Viļakā, 11. septembrī Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Jāņa Cibuļska (Jōņa Cybuļska) mazmeita Silvija Cibuļska un radinieki Andrejs Kaļāns un Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvojošais Pēteris Ragaušs. Šeit Vasaras nogalē un 3. oktobrī Viļakas novada bibliotēkā ciemojās pensionētā skolotāja un bibliotekāre, kādreizējā Viļakas bērnu bibliotēkas vadītāja un aktīva kultūras darbiniece Ņina Tokareva. Bijusī viļacēniete šobrīd dzīvo Rēzeknē un kā pati saka, tad dzīve viņu iemācīja gudri dzīvot un vajadzīgā brīdī būt tur, kur tevi gaida… Šeit 16. oktobra pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedri un dzejas mīļotāji, lai gadskārtējā rudens tikšanās reizē runātu dzeju, izteiktu pārdomas un baudītu zeltaino tēju. Vairāk šeit 1.oktobris – Starptautiskā senioru diena. Bibliotēka piedāvāja iespēju gan senjoriem, gan ikvienam apmeklētājam veikt bezmaksas kāju vēnu pārbaudi. Novembra nogalē rokdarbnieces bibliotēkas izstāžu zālē apguva dažādas iespējas, kā vienkāršu audumu pārvērst neatkārtojamā auduma apdrukāšanas mākslā. Prieks radīt savu neatkārtojamu dāvanu-apdrukātu priekšautu, somu un lakatu Ziemassvētkos! Vairāk
 28. 28. 28 12. decembrī Viļakas novada bibliotēkā viesojās Rūjienas novada bibliotēku un pašvaldību darbinieki. Dienas pirmajā pusē ciemiņi no Rūjienas apmeklēja Baltinavas novadu. Viļakā rūjienieši, jeb kā viņi paši saka, rūvenieši, pabija Viļakas novada muzejā, Kultūras un radošo industriju centrā, apmeklēja Viļakas Romas katoļu baznīcu un iepazina Viļakas vēsturi. Šeit Gada nogalē bibliotēkā ienāca Ziemassvētku gaisotne... Vairāk šeit Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās Viļakas pilsētas un novada organizētajos pasākumos. Tiek organizēti kopīgi kultūras pasākumi ar Viļakas skolām, KN, Viļakas novadpētniecības muzeju. Informāciju par notikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē varēja lasīt laikrakstos: Viļakas novadā ( 9) 1. Grāmatas, kuras turējām savās rokās( 2014, 20. janv.) 2. Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 ballīte pulcē dalībniekus Viļakas novada bibliotēkā ( 2014, 18. marts) 3. Viļakas novada bibliotekāru seminārs( 2014, 14. apr.) 4. Pavasarīgi tikšanās mirkļi bibliotēkā ( 2014, 14. apr.) 5. Natālijas Pugačovas darbu izstāde Viļakas novada bibliotēkā ( 2014, 14. apr.) 6. Gribu iet uz bibliotēku( 2014, 23. sept.) 7. Latvijas mazās Gaismas pilis( 2014, 23. sept.) 8. Novadu diena Gaismas pilī ( 2014, 23. sept..) 9. Kā mazi zvirbuļi dzejas krūmā ( 2014, 21. okt.) Vaduguns (5) 1. Vāc un saglabā ( 2014, 03. janv. ) 2. Grāmatu uz Gaismas pili ( 2014, 21. janv.) 3. Bibliotēkā nokrīt piekaramie griesti( 2014, 19. augusts ) 4. Gaismas pilī atzīmē Novadu dienu ( 2014, 02. sept.) 5. Fāter mācies( 2014, 05. sept.) Latvijas avīze (1) ,, Saule aust šeit ,, ( 2014, 12. sept.) Logs (1) ,, Pa Viļakas novadu kopā ar ezi un Sprīdīti,, ( 2014, sept. – okt. ) VIP Ezis ( 4)
 29. 29. 29 Viļakas p- skolas avīze ( 2014, sept. – okt. ) 1. Gribu iet uz bibliotēku 2. Dzejas pasākums Viļakas novada bibliotēkā 3. Atmiņu stunda 4.Novembris skolā Latvijas mēnesis, bet Latvija – tie esam mēs paši Latgaliešu kultūras portālā http://lakuga.lv/ , bibliotēkas mājas lapā - www.vilakabiblio.wordpress.com, un vietnēs: www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php un http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspx Foto bildēs te: http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/ Vairāk kā pirms sešiem gadiem, 2008. gada 19. augustā, Viļakas bibliotēkas emuārs (blogs) bibliotēkai atvēra logu uz globālo telpu un reizē arī pasauli ielaida sevī. Viļakas bibliotēka iegāja Latvijas bibliotēku blogosfērā. Šajā laikā publicēts 361 raksts, 9 lapās ievietots desmitiem dažādu ziņu, interneta albumos 3390 fotobildes. Pirms pieciem gadiem izveidots bibliotēkas twitter konts. Šobrīd kontam ir 284 sekotāji. Sešu gadu laikā blogu apmeklējuši 61712 (WordPress Statistika) virtuālie viesi. 2014. gadā 6890. Šoreiz ieskatam statistikas skaitļi. Bloga apmeklējums pa gadiem, mēnešiem un vidēji dienā. 2014.gadā blogos un twitter: 9141 apmeklētāji. 2014.gadā blogā ievietoti 52 jauni raksti un 75 fotoattēli. Blogu apmeklējuši apmeklētāji no 28 pasaules valstīm.
 30. 30. 30 Kopš 2009.gada augusta Viļakas bibliotēka ir atrodama vispasaules populārajā sociālajā tīklā Twitterī. Ikviens interesents, kas ir Skype lietotājs, ar bibliotēku var sazināties izmantojot bibliotēkas Skype adresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir izveidots buklets. Kopš 2014. gada aprīļa Viļakas novada bibliotēka organizē darbu un ievada informāciju vietnē http://vilaka.balvurcb.lv/. Balvu reģiona centrālās bibliotēkas datorspeciālists Guntis Laicāns par šo jauninājumu saka: „Šāda tipa sistēmās var organizēt un koordinēt jebkuras darba grupas darbu un failu koplietošanu, apmaiņu”. Laikazīmes un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša interpretācijā lasāmi izdevumos – „Zintnieks”, „Ieva”, „Dārza Pasaule”, „Vaduguns”, „Diena” un daudzviet citur, gan interneta portālos, gan preses izdevumos. Bibliotēka arvien vairāk kļūst par kultūras un sociālo kontaktu centru pilsētā un novadā. Daudzas aktivitātes tiek organizētas sadarbojoties ar Viļakas KN, nevalstisko sektoru, muzejiem, Tūrisma informācijas centru. 13. Veiksmes stāsti Latvijā ir vairāk kā 800 publisko bibliotēku-unikāls izziņas un informācijas avots - Gaismas tīkls. Pēdējo desmit gadu laikā no jauna uzceltas vai pārbūvi piedzīvojušas daudzas Latvijas publiskās bibliotēkas. Tas liecina par pašvaldību apņēmību un izpratni par bibliotēkas funkcijām, saturu un nepieciešamību vietējai sabiedrībai. Arī Viļakas novada pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus Viļakas novada bibliotēkas /VNB/ attīstībā. 2012.gada vasarā bibliotēkā ieradās Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, arhitekts Jānis Dripe, lai iemūžinātu renovētās Viļakas novada bibliotēkas telpas, iekļaujot VNB projektā ,,Latvijas Gaismas pilis. 21.gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”. Tā ir lieliska iespēja pastāstīt sabiedrībai daudz plašākā kontekstā par notiekošajām pārmaiņām šeit - Viļakas novadā. 28.augustā ar plašu kultūras programmu norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas nedēļas Novadu diena, kuras ietvaros Gaismas pils Mezonīnā notika fotoizstādes ,,LATVIJAS MAZĀS GAISMAS PILIS” atklāšana. Fotoizstādē apskatāmas 59 Latvijas bibliotēkas, kas pēdējo gadu laikā piedzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. Izstādes rīkotāji vēlas uzsvērt, ka uzcelta ne vien jauna Nacionālās bibliotēkas ēka, arī Latvijas pilsētas un
 31. 31. 31 pagasti iegūst savas vietējās Gaismas pilis. Izstādei tiek veltīts katalogs, kur līdzās fotogrāfijām ir arī bibliotekāru stāsti par savu pilsētu un bibliotēku. Izstādes atklāšanā arhitekts un izstādes kurators Jānis Dripe sacīja: "Šis ir gaismas punktu vizualizācijas projekts un stāsts par pozitīviem procesiem Latvijas bibliotēkās no Līvāniem līdz Valmierai, no Kursīšiem līdz Medumiem vai Jumurdai, Mārupei un Zorģiem. Lai arī mērogi un rocība bieži ir nesalīdzināmi, mēs centāmies pamanīt ne vien izcilību, bet arī labo gribu visos Latvijas novados. Mūsdienīga bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu glabātuve. Labajos piemēros tā ir vietas dvēsele. Tur kopā lieliski sadzīvo kultūras mantojums un mūsdienu tehnoloģijas, grāmata un virtuālais teksts, mazpilsētu miers un pasaules elpa, arhitektūra un saturs." Izstāde "Latvijas mazās gaismas pilis" bija skatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā līdz 18. septembrim. Pēc tam tā tiksa izstādīta arī citviet Latvijas novados. Viļakas novada bibliotēkā tā būs skatāma 2015.gada maijā. Paldies Viļakas novada Domei par iespēju apmeklēt izstādes atklāšanu, folkloras kopai un kapelai ,,Egle” par emocionālo dziedāšanu un muzicēšanu visas dienas garumā, piepildot jauno Gaismas pili ar senatnes elpu, ar Latgalei raksturīgo kolorītu un dzīvīgumu, jo dzīves krāsas, smaržas un gara mirdzums, ko paši radām un kopjam, ir tas pamats, uz kura katrs no mums var sākt celt savu pili – Gaismas! Vija Circāne, 2015.gada 20.janvārī

×