Successfully reported this slideshow.

2011. gada atskaite

2,920 views

Published on

2011. gada kopsavilkums

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011. gada atskaite

 1. 1. VIĻAKAS BIBLIOTĒKAS PĀRSKATSPAR DARBU 2011.GADĀ
 2. 2. 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums: Viļakas bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir vietējais kultūras uninformācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu veidu zināšanām uninformācijai. 2011.gads Viļakas bibliotēkas dzīvē ienesis būtiskas pārmaiņas. Pilsētābija izveidojusies situācija, pastāvot divām – Viļakas un Susāju bibliotēkām. 2011.gadā Viļakas novada Dome realizēja Eiropas Lauksaimniecībasfonda Lauku attīstībai pasākuma Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiemprojektu ,,Viļakas novada bibliotēkas izveidošana”, rekonstruējot esošāsSusāju bibliotēkas telpas un veicot piebūvi Tautas ielā 6. Viļakas un Susājubibliotēku optimizācijas mērķis bija izveidot Viļakas novada bibliotēku - 21.gadsimta publisko bibliotēku pilsētā ar funkcionāli piemērotām telpām, kurāstiek sniegts visiem lietotājiem līdzvērtīgs, kvalitatīvs un mūsdienīgsbibliotekārais pakalpojums. Gada nogalē, 29.decembrī durvis vēralaikmetīga, daudzfunkcionāla Viļakas novada bibliotēka. Bibliotēkā ir ganlasītāju apkalpošanas zona, bērnu stūrītis, lasītava, vieta jauniešiem, kursaturīgi pavadīt brīvo laiku, internetlasītava, izstāţu zāle, gan darbiniekutelpas.Tuvākajā nākotnē mēs redzam bibliotēku, kas vārda tiešā nozīmē pārtopnovada ,,Gaismas pilī”, kuras sūtība ir veicināt noturīgu un nepārtrauktuViļakas novada sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību. Tā harmoniskiiekļausies novada kultūras, informācijas un tūrisma telpā, koordinējot novadabibliotēku darbību.Bibliotēka mazpilsētā ir kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītību,kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Pašreizējos ekonomiski un sociālismagajos apstākļos bibliotēkas loma un iedzīvotāju vajadzības pēc tāspakalpojumiem ievērojami pieaug. Tā ir vieta, kur satiekas un brīvo laikupavada domubiedri. Te ir izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts ar 12datoru vietām, ir iespēja izmantot printeri, skeneri, kopētāju. Te notiekdaţādi pasākumi mērķauditorijām un izmantojot laikmetīgas informācijastehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli.  Īss situācijas raksturojums Administratīvi teritoriālās reformas apstākļos, kad mainījās ierastāpašvaldību struktūra, izveidojoties Viļakas novadam, Viļakas pilsētasbibliotēka kļūst par Viļakas bibliotēku – novada bibliotēku tīkla vietējosadarbības centru. Bibliotēkas sūtība ir veicināt noturīgu un nepārtrauktuViļakas novada sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, nodrošināt ar 2
 3. 3. informāciju un koordinēt novada bibliotēku darbību. Viļakas bibliotēka irvietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un metodiski vada BalvuCentrālā bibliotēka. Balvu CB sadarbība ar Viļakas novada bibliotēkāmvērsta vairākos virzienos – elektroniskā kopkataloga un novadpētniecībasdatu bāzes veidošanā, bibliotēku darba koordinācijas, metodiskā darba unkonsultatīvās palīdzības nodrošināšanā, statistikas datu apkopošanā.Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikaiViļakas pilsētas iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Susāju, Ţīguru,Kupravas, Medņevas, Vecumu, arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkaspakalpojumus izmanto Viļakas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, mūzikas unmākslas skolu audzēkņi. Te zinātkārais var saņemt nepieciešamoinformāciju, bet pēc kultūras dzīves aktivitātēm alkstošie veldzi savaidvēselei, apmeklējot bibliotēkas organizētos pasākumus ar radošāmpersonībām.Pašreizējā bibliotēkas atrašanās vieta (pilsētas galveno ielu krustojumā) unģeogrāfiskais izvietojums uz ielas, kur atrodas pamatskola, Valsts ģimnāzijaun kultūras nams, ir labs esošo un iespējamo lietotāju piesaistes centrs.Priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas blakus esošajamvalsts nozīmes autoceļam uz ES austrumu robeţu.Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēciestādes logo, gan pēc mājas lapas:http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/Kopš 2010. gada oktobra arī šeit: http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspxBibliotēkas akreditācijas apliecība izsniegta 2009.gada 26.janvārī 3
 4. 4. 2. Krājuma komplektēšanas unorganizācijas politikaBibliotēkas krājums uz 2012.gada 1.janvāri 16972eksemplāri.Bibliotēka intensīvi strādāja pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas unrekomplektēšanas, norakstot nolietoto literatūru.2011.gadā norakstīti 1113eksemplāri: 725grāmatas un 388seriēlizdevumi.2011.gadā iegādātas grāmatas: 234eksemplāri 822.31Ls,Viļakas novada Domes budţeta līdzekļi -567.60LsDāvinājumi -180.94LsKKF-BŢ – 73.77Ls2011.gadā turpinājās darbs pie bibliotēkas darba procesu automatizācijas,darbojoties Alises 4i serverī, tika veikta Viļakas bibliotēkas krājumarekataloģizācija, lasītāju reģistrēšana un ar 2011.g.10.martu tika uzsāktabibliotēkas lietotāju elektroniska apkalpošana.Gada nogalē tika apvienoti Susāju un Viļakas bibliotēkas fondi, Susājubibliotēkas fonds tika marķēts/izdevumiem, kuriem ir svītrkodi/. Atlicisrekataloģizēt 10-15% apvienoto bibliotēku krājuma.Preses izdevumi tika pasūtīti /606Ls apmērā/ oktobrī uz visu gadu, kadizdevniecības piedāvāja pasūtīšanu par īpaši izdevīgām cenām. Viļakasbibliotēka piedāvā 26 preses izdevumus daţādām lasītāju vecuma grupām uninteresēm.3. Pakalpojumu piedāvājums unpieejamība:  Bibliotēkas izmantošanaGalvenie bibliotēkas rādītāji Lietotāju sk. Apmeklējums Grām.izsniegums2011 669 24011/12500 332602010 718 24853/11819virt. 383852009 721 23823/10859virt. 38176 -49 -161 -5125Viļakas bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām, ir samazinājusi bibliotēkasgalvenos rādītājus, jo vienu mēnesi tā bija slēgta, bet oktobrī, novembrīnotika daļēja bibliotēkas krājuma pārcelšana uz jauno ēku Tautas ielā 6.Saitē http://www.vilakabiblio.wordpress.com 4
 5. 5. 2011. gadā saitē http://www.vilakabiblio.wordpress.com bibliotēkai bija ap11000 apmeklējumu. Sidnejas Operas namā vietas ir 2700 skatītājiem. Ja šoskaitli attiecina uz bibliotēkas mājas lapu, tad tas ir līdzvērtīgs skatītājuskaitam 4 koncertiem Sidnejas Operā!2011. gadā blogā tika ievietoti 69 jauni raksti, kas kopējo rakstu arhīvupalielināja līdz 202. Emuārā gada laikā ievietotas 97 bildes. Visvairāk, 250apmeklējumu, blogā bija oktobrī.Saitē: http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ - 1300 (2009.g.), 1636 (2010.g.),1670 (2011.g.)  Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 1. Bibliotēka lietotājiem atvērta 45 stundas nedēļā, katru dienu no pl.9.00- 17.00, sestdienās no pl.10.00-15.00, brīvdiena – svētdiena. Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm pieejama informācijas stendā un bibliotēkas mājas lapā: http://www.vilakabiblio.wordpress.com  Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi 5
 6. 6. Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Viļakas novada Domes sēdē2009.gada 24.septembrī.Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu sniegšana,datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība tradicionālo unelektronisko resursu izmantošanā.Maksas pakalpojumi: kopēšana, drukāšana, skenēšana, informācijasierakstīšana daţādos informācijas nesējos, interneta un datoru izmantošanaizklaides nolūkos /1h bezmaksas/Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamieresursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika, nais.2011. gadā sniegta 536 uzziņa. Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem,studentiem, uzņēmējiem, darba meklētājiem. Pieprasītākās tēmas – daţādutautu kultūra un māksla, tradīcijas, darba iespēja ES valstīs, kultūras undabas pieminekļi Latvijā un pasaulē u.c.Bibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. 2011.gadā izsniegtas 6 grāmatasŢīguru, Rekavas, Balvu CB, saņemtas 5 grāmatas no Balvu CB un Rekavasbibliotēkas.Bibliotēkas mājas lapu 2011.gadā apmeklējuši 10830 virtuālie apmeklētāji.Kopš 2009. gada augusta bibliotēka sastopama Twitterī:http://twitter.com/vilakabiblio 6
 7. 7. 4. Darbs ar bērniem un jauniešiem Bibliotēkas pakalpojumi bērniem ir viens no svarīgākajiemViļakas bibliotēkas uzdevumiem. Bērnu informācijas, kultūras, izklaidesprasības ir galvenā prioritāte mūsu darbā.Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir veidot mobilu, kvalitatīvu bērnuun jauniešu literatūras krājumu, lai tas sekmētu lasītprasmi, jaunu zināšanuatklāsmes un iztēles valdzinājumu. Bibliotēkas krājumos pieejamasgrāmatas, ţurnāli, brošūras visu vecuma grupu bērniem, rotaļlietas,izglītojošas spēles, 10 datori ar interneta pieslēgumu. Jau astoņus gadus bibliotēka iesaista bērnus un jauniešus , arī vecākus,skolotājus, bibliotekārus piedalīties lasīšanas veicināšanas programmas,,Bērnu – jauniešu ţūrija” lasīšanas maratonā. Iesaistot skolu audzēkņus,grāmatu lasīšanā un vērtēšanā, tiek stiprinātas lasīšanas tradīcijas, bērniiemācās patstāvīgu domāšanu, spēju diskutēt, publiski izteikt savas domas.Šogad ţūrijas grāmatas lasīt pieteicās 25 skolnieki no 1.- 9. klasei. Daudzibērni, kā ,,Bērnu ţūrijas” eksperti, ir jau vairākus gadus un ar nepacietībugaida izteikt vērtējumu jaunajām grāmatām. Visaktīvākie šoreiz bija 3.-4.klašu skolnieki (17 bērni)., toties visčaklāk un ātrāk izlasīja 1-2. klases un 9.-12. klases ţūrijas dalībnieki.• Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju uniemaņu attīstīšanaVeicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamieresursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes –LETONIKA,NAIS, Balvu CB kultūrvēstures datu bāze. Bibliotēkā ir plašs tematisko 7
 8. 8. mapju klāsts (19), kuras izmanto skolēni gan projektu nedēļu ietvaros, ganmācību procesā un brīvā laika pavadīšanas pasākumos.Tematiskās mapes:  Mana Latvija  Eiropas Valstis  Latviskā gadskārta  Ziemassvētki, Lieldienas, Vasaras Saulgrieţi  Mākslas stili  Ģimenes tradīcijas  Senču zīmes  Caur sidraba birzi gāju  Mātes diena  Mājas kultūra  Pasaules brīnumi  Mājas mīluļi  Mācīsimies svētkus svinēt  Latvijas daba Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanāĻoti veiksmīgs risinājums ir tas, ka bērnu nodaļa atrodas vienās telpās arpieaugušo nodaļu. Bieţi pirmskolas un sākumskolas vecuma apmeklētāji uzbibliotēku ierodas ar vecākiem, vecvecākiem, vecākajiem brāļiem un māsām,tas veicina paaudţu interešu kopību.Svarīgākie notikumi darbā ar bērniem un jauniešiemJanvārisBaltā 26. janvāra ziemas dienas rītā Viļakas bibliotēkā ciemojās ņiprie unzinātkārie Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupas audzēkņi.Februāris21. februārī Viļakas bibliotēkas internetlasītavā pulcējās Viļakas pamatskolas5. klases bērni, lai radošā pasākuma “DRAUGIEM DRAUDI INTERNETĀ” 8
 9. 9. laikā izstrādātu aptaujas lapu “Par draudiem internetā” un kopīgā bērnu,bibliotekāru, vecāku un pašvaldības darbinieku diskusijā noskaidrotuinternetā izplatītos riskus.MartsSaulainā 3. marta pēcpusdienā bibliotekāres Vija un Aija devās uz skolu piebibliotēkas draugiem – 1. klasītes uz “Ābeces svētkiem”.Viļakas bibliotēka draugiem bija sarūpējusi dāvanas. Bibliotekāre AijaLesniece iepazīstināja mazos lasītprasmes apguvējus ar Jura Zvirgzdiņagrāmatām. Saviem svētkiem bērni bija sagatavojuši uzvedumu no JuraZvirgzdiņa grāmatas “Pele, punkts un Gūtenbergs”. Aija iepazīstināja arlācīti Tobiasu un citiem rakstnieka grāmatu varoņiem, kuru gaitām bērnivarēs sekot, izlasot šīs grāmatiņas. Savukārt Vija kā dāvanu pasniedza“Labas uzvedības” grāmatu, kur grāmatas varoņi – saticīgā Cepumiņuģimene bērniem atgādinās labas uzvedības pamatus un, cerams, sagādāsdaudz priecīgu brīţu. Neizpalika arī kopīga fotografēšanās un mielošanās arsaldumiem.Aprīlis8. aprīlī ikviens, kam čaklas rokas, izdoma un fantāzija, bibliotēkā varējapiedalīties radošā darbnīcā, kur daiļdarbu meistares Inas Rēdmanes vadībāizgatavoja pašam vien tīkamāko konfekšu pušķi. 9
 10. 10. MaijsRakstnieces Vizmas Belševicas atcerei, saulainā maija dienā, bibliotēkaaicināja Viļakas pamatskolas 5.klasi pāršķirstīt Vizmas Belševicas atmiņas,Billes acīm raugoties pasaulē. Maijā uzsākta Viļakas novada bibliotēkaspiebūves celtniecība Tautas ielā 6.Jūnijs, jūlijsAicinājām atbalstīt Viļakas novada skaistāko un teiksmaināko leģenduautorus, balsojot par viņu pievienotajām vietām „Latvijas Leģendu Mājaskarte” mājas lapā www.latvijaslegendas.lvPašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”sadarbībā ar FotoAkadēmiju, lielāko privāto fotoskolu Baltijā, jūnijā bijaizsludinājis fotogrāfiju konkursu jauniešiem, kuri nevar iedomāties savudzīvi bez bibliotēkas, lepojas ar savu bibliotēku un ir savas pilsētas vaipagasta patrioti, kā arī mīl fotografēt un ir gatavi pieņemt izaicinājumuuzņem savas bibliotēkas foto un piedalīties konkursā par kādu no balvām sevvai savai bibliotēkai! Konkursā piedalījās arī 9 Viļakas bibliotēkasapmeklētāji. Starp dalībniekiem bija arī Viļakas bibliotēkas internetlasītavasaktīvs apmeklētājs Andis Kravalis, kurš konkursā “Es mīlu tavu foto” guvaatzinību.AugustsStraujiem soļiem tuvojas brīdis, kad Viļakas bibliotēka apvienojoties arSusāju pagasta bibliotēku, mājos pārveidotās un arī no jauna piebūvētāstelpās Tautas ielā 6. Šobrīd vēl notiek remontdarbi iekštelpās un apkārtnessakārtošanā, bet jau pēc daţiem mēnešiem, iespējams, bibliotēka uzņemssavu pakalpojumu lietotājus labiekārtotās un mūsdienīgas bibliotēkasvajadzībām piemērotās telpās. 10
 11. 11. Bibliotēkas aktīva apmeklētāja Ilze Keiša salīdzina un novērtē mobilāratiņkrēslu pacēlāja priekšrocības un trūkumus.Septembris„Rudens nav tukšums, kas atkailina kokus un laukus dara rudus… Rudens irpiepildīšanās laiks, kad apcirkņi piepildās ar jauno raţu, ligzda arpēcnācējiem un cilvēka dvēsele ar gara dāvanām… Rudens ir laiks, kaddzejnieks pasauli piepilda ar sapni, ar sapni par visaptverošu mīlestību..”, –tā, 22. septembrī Viļakas bibliotēkā, uzrunājot sapulcējušos vietējos literātusbiedrības „Viļakas Pegazs” gadskārtējā sanāksmē, teica bibliotēkas vadītājaVija Circāne.Oktobris21. oktobra agrā rīta stundā, kad “sarkanus kļavlapu pirkstaiņus, dzeltenuslieplapu dūraiņus rudentiņš, rudenīts tirgo…“, Viļakas bibliotēkā sanācaViļakas pamatskolas 2. klases skolēni un audzinātāja Inese Rēvalde, lairunātu par dzejnieka Ulda Ausekļa dzīvi un dzeju.Bibliotēkas darbinieces Vija un Aija 2. klases skolniekus iepazīstināja arUlda Ausekļa radošo biogrāfiju un izstaigāja dzejnieka dzīves ceļu. Bērnizīmēja runci Franci un skaitīja dzejolīšus no jaunās Ausekļa grāmatas“Runcis Francis jeb pasaule sēd uz velosipēda”, kuru lasa arī “Bērnu Ţūrijas”dalībnieki. 11
 12. 12. Novembris15. novembra rītā Viļakas bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 3.klases skolēni un audzinātāja Irēna, lai Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļasietvaros klausītos un paši lasītu Rītausmas stundas lasījumā TurbjērnaĒgnera darbu bērniem „Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki šurumburummeţā”.Decembris29. decembrī Viļakā, Tautas ielā 6, tika atklātas Viļakas novada bibliotēkasjaunās telpas. Svinīgajā jauno telpu atklāšanas brīdī simbolisko Zaļo lentupārgrieza Viļakas novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs unViļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne.Jaunās telpas Tautas ielā 6 iesvētīja Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests,dekanāta dekāns Jāzeps Kornaševskis.Viļakas novada bibliotēku, kura apvieno bijušās Viļakas pilsētas un Susājupagasta bibliotēkas, jauno telpu atklāšanas svētkos sveica novada iestāţukolektīvu pārstāvji, sadarbības partneri, bibliotēkas draugi un bibliotēkaspakalpojumu lietotāji.5. Informācijas un komunikācijastehnoloģiju nodrošinājums:Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēciestādes logo, gan pēc mājas lapas: 12
 13. 13. http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/Kopš 2010. gada oktobra arī šeit: http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspxKopš 2009.gada augusta Viļakas bibliotēka ir atrodama vispasaulespopulārajā sociālajā tīklā Twitterī un arī Twitpic. Ikviens interesents, kas irSkype lietotājs, ar bibliotēku var sazināties izmantojot bibliotēkas Skypeadresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir izveidots buklets.No 28. februāra līdz 2. martam „Eiropas e-prasmju nedēlas” ietvaros pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji bija aicināti bibliotēkasinternetlasītavā apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru. 10. martā bibliotēkauzsāka elektronisko lasītāju apkalpošanu integrētās informācijas sistēmāALISE.2011.gadā turpinājās darbs pie bibliotēkas darba procesu automatizācijas,darbojoties Alises 4i serverī, tika veikta Viļakas bibliotēkas krājumarekataloģizācija, lasītāju reģistrēšana un ar 2011.g.10.martu tika uzsāktabibliotēkas lietotāju elektroniska apkalpošana.Gada nogalē tika apvienoti Susāju un Viļakas bibliotēkas fondi, Susājubibliotēkas fonds tika marķēts/izdevumiem, kuriem ir svītrkodi/. Atlicisrekataloģizēt 10-15% apvienoto bibliotēku krājuma.6.Novadpētniecības darbsJo tālāk nākotnē, jo vērtīgāks pagātnes mantojums. Līdz ar to bibliotēkai,pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē svarīgi izceltpersonības un darbus, kas sakņojoties vēsturē veido atmiņu koku arpinumiem rītdienā.Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vāktmateriālus par novadniekiem un notikumiem.Atceroties izcilo Viļakas novada un Latgales dzejnieku, publicistu unkultūras darbinieku Antonu (Ontonu) Slišānu, 11. septembrī notika 13
 14. 14. piemiņas pasākums ar Sv. Misi Šķilbanu (Rekovas) Sāpju Dievmātes Romaskatoļu baznīcā un dzejnieka atdusas vietā Brieksīnes kapos.19. oktobrī Viļakas novada Domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa,Viļakas muzejs un Viļakas bibliotēka aicināja latgaliešu literāta unsabiedriskā darbinieka Jāņa Cibuļska (Jōņa Cybuļska) pazinējus un visusinteresentus uz viņa 100. dzimšanas dienas atceres pasākumu Viļakā.2011. gada 26.maija Viļakas novada domes sēdē deputāti apstiprinājaViļakas novada karogu. Novada karoga skiču, tāpat kā Viļakas novadaģerboņa autors ir bibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs.Balsojums par Viļakas novada karoga skices variantiem bija pieejams arīinternetā, Viļakas bibliotēkas mājas lapā. 14
 15. 15. Novadpētniecības materiāli savākti un apkopoti mapēs:  Viļaka – pilsēta, kas atmirdz ezerā;  Viļakas dabas un kultūrvēstures objekti;  Viļakas skolu vēstures lappuses;  Viļakas bibliotēku vēsture;  Viļakas Dievnami;  Uzņēmumi Viļakā līdz 1991. gadam;  Kultūras dzīve Viļakā;  Biedrība dāmu klubs „Marienhauzena” 4 (četrās) mapēs;  Folkloras kopa „Atzele”;  Etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”;  Veselības aprūpe Viļakā;  Valsts robeţsardzes Viļakas pārvalde;  Novadnieku domu pērles;  Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdētājs Bruno Logins;  Pīters Miglinīks;  Cilvēka arhīvs;  Viļaka vēstures mirkļos;  Viļaka – Ziemeļlatgales pērle;  Joņs CybuļskisBibliotēkas novadpētniecības fondā ir vērtīgi izdevumi grāmatas, kas izdotasViļakā Joņa Cibuļska apgādā 1939. gadā. Tās un citus izzinošus materiālusbibliotēkai dāvinājis novadnieks – bibliofils Ivars Logins.Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar novadniekiem – rakstniekiem. Te notiekgrāmatu atvēršanas svētki un tikšanās ar autoriem, dzejas dienu pasākumi.Bibliotēkā ar apmeklētājiem un saviem lasītājiem tikušies Santa Meţābele,Ontons Slišāns, Valerjans Rundzāns, Rutta Jeromāne, Zinaīda Logina, IlzeKeiša, Vilis Bukšs, Aelita Bukovska.Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdis Bruno Logins ir dāvinājisplašu un daudzpusīgu trimdas literatūras klāstu. 15
 16. 16. Foto materiāli par Viļaku senāk un tagad skatāmi foto izstādē „Viļaka laikulokos – senāk un tagad”. Gadalaiku pieskārieni un pilsēta ikdienā redzamaizstādē „Viļaka fotoattēlos”.7.Projektizstrāde 2011.gadā tika iesniegts VKKF projekts ,,Bērnu - jauniešu ţūrija”,saņemot atbalstu 73,77Ls vērtībā, Viļakas novada Domes atbalsts – 33.79Ls. 2011.augustā Balvu CB izsludināja VKKF Latgales kultūrasprogrammas projektu konkursā atbalstīto projektu Latgolys folklorysvoukuma konkurss ,,Apleicīne”. Bibliotēkas vadītājas V.Circānes ierosināta,dalību konkursā ņēma Viļakas Mūzikas un mākslas skolotāja Ilona Bukša,iesniedzot aprakstu par Viļakas tautasdziesmu teicēju un dziedātāju AnnuPrancāni. 2011.gada novembrī bibliotēkas vadītāja V.Circāne Lauku atbalstadienestam iesniedza projektu ,,Abrenes novada tautas tērpa pilnveidošana”,kurš gada nogalē tika atbalstīts, bet realizēts tiks 2012.gadā , piesaistot ESEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus 982.50Ls apmērā.8. Metodiskā un konsultatīvā darba unsadarbības raksturojums2011.gadā tika apmeklēti sekojoši mācību semināri Balvos, ko organizējaBalvu Centrālā bibliotēka:(11.martā) Iepazīšanās ar Balvu novada muzeju(20.maijā) Iepazīšanās ar BVĢ muzeju(28.septembris) Iepazīšanās ar Balvu pamatskolu(20.decembrī) gada noslēguma seminārs Balvu CB.Kultūrvēsturisko studiju brauciens uz Igauniju (13.jūlijs)Grāmatu svētki Balvos (14.oktobris)Kultūrvēstures konference Balvu muzejā (26.oktobris) 16
 17. 17. Viļakas bibliotēka novada bibliotēkām organizēja divus tālākizglītībasseminārus. Viens no tiem notika 30.martā. Rīta ceļš bibliotēku darbiniekusveda uz Viļakas muzeju. Te muzeja vadītāja Maija Boldāne iepazīstināja armuzeja darbību, eksponātiem. Lietišķā sarunā nonācām pie secinājuma, kaīpaši jāsadarbojas muzejam ar visām Viļakas novada bibliotēkām Viļakasnovada kultūrvēstures saglabāšanā.Atgriezušies bibliotēkā, sirsnīgā sarunā iepazināmies ar Viļakas novadakultūras darba metodiķi Sandru Ločmeli. Viļakas bibliotēkas vadītāja VijaCircāne sniedza ieskatu bibliotēku darbā, informēja par aktuāliem bibliotēkudarba jautājumiem, par sadarbības iespējām ar pašvaldības iestādēm, parbibliotēku vietu mūsdienu sabiedrībā.Novada bibliotekāri pārrunāja arī savstarpējās komunikācijas iespējassociālajos tīklos un ar datortehnikas ekspluatāciju saistītos jautājumus.Novada bibliotekāriem bija tikšanās ar grāmatas “Testamentā… MODUSVIVENDI” autoru Andreju Buţu.2011. gada 6. jūnijā Viļakas novada bibliotekāri ņēma dalību pieredzesbraucienā uz Saldus novadu, Paldies novada IKS nodaļas kultūras darbametodiķei S.Ločmelei par iespēju apmeklēt Saldus un Brocēnu novadubibliotēkas, skatīt kultūrvēsturisko mantojumu Kurzemē.3.novembrī Ţīguru bibliotēkā tikās Viļakas novada bibliotēku vadītāji, laipārrunātu aktuālos darba jautājumus - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļasnorise, iezīmēja svarīgākās aprises 2012.gada notikumiem bibliotēku darbā,iepazinās ar Ţīguru kultūras un izglītības iestādēm.9. Bibliotēku materiālā un tehniskāstāvokļa vērtējums:2011.gadā tapusi Viļakas novada bibliotēkas ēka, realizējot EiropasLauksaimniecības fonda Lauku attīstībai pasākuma Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem, projektu ,,Viļakas novada bibliotēkasizveidošana.” Ieguldītie līdzekļi ēkas rekonstrukcijai ir 122 398Ls. 17
 18. 18. Bibliotēkas inventārs – krēsli, galdi, mīkstās mēbeles bērniem un jauniešiem,apgaismes ķermeņi, drēbju skapis, grāmatu plaukti tika iegādāti 2002.35Lsapmērā.10. Bibliotēkas personāls: Bibliotēkas kolektīvs radošs, atvērts jaunām pārmaiņām un sadarbībai.Vilis Bukšs – bibliotēkas internetlasītavas darbinieks, informācijasspeciālists, veic VNB mājas lapas administrēšanu, kolorīta personība –filozofs, laika zīmju pētnieks, Viļakas novada ģerboņa autors un daudzuinovatīvu ideju realizētājs. 18
 19. 19. Aija Lesniece – gudra, profesionāla darbiniece ar 40 gadu pieredzi bibliotēkudarba jomā, daudzus gadus veiksmīgi vadījusi Viļakas bērnu bibliotēku,ieteiks vispiemērotāko grāmatu ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.Regīna Dūna – aktīvi iekļāvās Susāju un Viļakas bibliotēku reorganizācijasprocesā, realizēja vairākas radošas ieceres. Regīnas pārziņā bibliotēkaslasītava, te novada lauksaimnieki varēs saņemt konsultācijas un praktiskupalīdzību, kārtojot dokumentāciju VID, LDC, LAD. 2011.gadā bibliotēkas kolektīvs iekļāvās Susāju un Viļakas bibliotēkasapvienošanās procesā. Iekārtojot jaunās bibliotēkas telpas mēs domājām, laibibliotēka būtu tādas mīļas mājas ikvienam apmeklētājam. Mums bija svarīgiradīt tādu pozitīvu auru jaunā mājā, dzīvot laikam līdzi, lai telpunoformējums būtu pievilcīgs videi. Bibliotēkai neapšaubāmi jābūt bagātai arkrājumiem, jo grāmata ir neaizvietojama vērtība ikviena cilvēka dzīvē,neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tuvākajā nākotnē mēs redzam bibliotēku, kas vārda tiešā nozīmē pārtopnovada ,,Gaismas pilī”, kuras sūtība ir veicināt noturīgu un nepārtrauktuViļakas novada sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību. Tā harmoniskiiekļausies novada kultūras, informācijas un tūrisma telpā, koordinējot novadabibliotēku darbību.11. Finansiālais nodrošinājums: 2011.gadā tapusi Viļakas novada bibliotēkas ēka, realizējot EiropasLauksaimniecības fonda Lauku attīstībai pasākuma Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem, projektu ,,Viļakas novada bibliotēkasizveidošana.” /122 398Ls/2011.gadā Viļakas novada domes finansējums jaunu grāmatu un periodikasiegādei – 1166Ls, tas nedaudz samazinājies, bet toties tika iegādātsbibliotēkas inventārs par 2002.35Ls.Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai, papildus piesaistot līdzekļus,piedaloties projektu konkursā KKF ,,Bērnu Ţūrija” – 73.77Ls, dāvinājumi -180.94Ls.Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību:Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās Viļakas pilsētas un novadaorganizētajos pasākumos. Tiek organizēti kopīgi kultūras pasākumi arViļakas skolām, KN, Viļakas novadpētniecības muzeju. Informāciju parnotikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē var lasīt laikrakstā ,,Vaduguns”,Viļakas novada ziņās, latgaliešu kultūras portālā http://lakuga.lv/ ,bibliotēkas mājas lapā -www.vilakabiblio.wordpress.com, 19
 20. 20. un vietnēs: www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php unhttp://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspxPirms trīs gadiem, 2008. gada 19. augustā, Viļakas bibliotēkas emuārs(blogs) bibliotēkai atvēra logu uz globālo telpu un reizē arī pasauli ielaidasevī. Viļakas bibliotēka iegāja Latvijas bibliotēku blogosfērā.Šajā laikā publicēti 202 raksti, 9 lapās ievietots desmitiem daţādu ziņu,interneta albumos simtiem foto, 15 aptaujas un saņemta 25 atsauksme. Pirmsdiviem gadiem izveidots bibliotēkas twitter konts.Trīs gadu laikā blogu apmeklējuši 36993 (WordPress Statistika) virtuālieviesi. Šoreiz ieskatam statistikas skaitļi. Bloga apmeklējums pa gadiem,mēnešiem un vidēji dienā.Kopš 2009.gada augusta Viļakas bibliotēka ir atrodama vispasaulespopulārajā sociālajā tīklā Twitterī un arī Twitpic. Ikviens interesents, kas irSkype lietotājs, ar bibliotēku var sazināties izmantojot bibliotēkas Skypeadresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir izveidots buklets.Laikazīmes un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukšainterpretācijā lasāmi izdevumos – „Ieva”, „Dārza Pasaule”, „Vaduguns”,„Diena” un daudzviet citur, gan interneta portālos, gan preses izdevumos.Bibliotēka arvien vairāk kļūst par kultūras un sociālo kontaktu centru pilsētāun novadā. Daudzas aktivitātes tiek organizētas sadarbojoties ar Viļakas KN,nevalstisko sektoru, muzejiem. 20
 21. 21. 2011.gadā vairāki pasākumi raksturo bibliotēkas un Kultūras namaveiksmīgu sadarbību:1. decembrī Viļakas kultūras namā notika Valerijana Rundzāna pirmāstipogrāfijā iespiestas dzejas grāmatiņas ,,Nav manis bez Dzimtenesdziesmas” atvēršanas svētki.3. decembrī Viļakas kultūras nams un bibliotēka aicināja interesentus uzrakstnieces Santas Meţābeles jaunās grāmatas “Aiz loga dziedāja vējš”atvēršanas svētkiem un rakstnieces 70 gadu dzīves jubileju.Pagājušais gads (2011) bibliotēkai bija veiksmīgs ar dalību daţādāsaktivitātēs. Konkursā „Par drošību internetā” ar pasākumu "Draugiem draudiinternetā" piedalījās Viļakas pamatskolas 5. klase. Pasākuma gaitā notikadiskusija par iespējamiem riskiem internetā un kā no tiem izsargāties.Viļakas novada sociālā dienesta darbiniece Vēsma Mieriņa tēlaini unuzskatāmi parādīja, kādi riski var būt otrpus ekrānam un cik svarīgi, laimājās vecāki sekotu skolas vecuma bērniem viņu gaitām virtuālajā pasaulē.Skolotāja un bibliotekāre Rutta Jeromāne atzina, ka arī viņa ir saskārusies arviltus piedāvājumiem internetā un no virtuālās pasaules draudiem navpasargāts neviens. Savukārt Evijas Kravales mamma apbrīnoja tos bērnus unarī pieaugušos, kuri stundām var sēdēt pie datora un spēlēt internetspēlītes…“Tas taču kaitē ne tikai veselībai, bet veido atkarību”, – tā Evijas mamma.No 28. februāra līdz 2. martam „Eiropas e-prasmju nedēļas” ietvaros pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji bija aicināti bibliotēkasinternetlasītavā apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru.Atsaucība nebija liela, bet četras kundzes, kuras izteica vēlēšanos piedalītiesun apmeklēt nodarbības, nebija vīlušās. Terēsija Medne, Taisija Frolova,Vija Circene un Marika Nikolajeva centās izprast ne tikai pamatdarbībasprogrammā Word, bet ielauzījās arī interneta vidē un nodarbību pēdējā dienāvēl paspēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketu internetā.Pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”sadarbībā ar Foto Akadēmiju, lielāko privāto foto skolu Baltijā, jūnijā bijaizsludinājis fotogrāfiju konkursu jauniešiem, kuri nevar iedomāties savu 21
 22. 22. dzīvi bez bibliotēkas, lepojas ar savu bibliotēku un ir savas pilsētas vaipagasta patrioti, kā arī mīl fotografēt un ir gatavi pieņemt izaicinājumuuzņem savas bibliotēkas foto un piedalīties konkursā par kādu no balvām sevvai savai bibliotēkai!Konkursā piedalījās arī 9 Viļakas bibliotēkas apmeklētāji. Starp dalībniekiembija arī Viļakas bibliotēkas internetlasītavas aktīvs apmeklētājs AndisKravalis, kurš fotokonkursā “Es mīlu tavu foto” guva atzinību.2011. gadā Viļakas bibliotēkā bija skatāmas rokdarbnieču izstādes un notikavairākas meistardarbnīcas.28.februārī neformālās mūţizglītības nodarbības Viļakas bibliotēkā vadījameistare Skaidrīte Veina. Izrādās, viss ir ļoti vienkārši – pēdējie adatasdūrieni un piespraude gatava! 18.marta pievakarē bibliotēkā sanāca krietnsinteresentu pulciņš – 25 rokdarbnieces no visiem Viļakas novada pagastiemapgūt tapošanas mākslu. Ināra un Arvis Voicehoviči no Ogres novada dalījāssavās prasmēs apgūt šo seno adīšanas – tamborēšanas veidu.16. decembrī Susāju pagasta pārvaldes telpās 12 radošas un aktīvasrokdarbnieces skolotājas un meistares Ivetas Usenieces vadībā apguvaZiemassvētku atklātņu izgatavošanas un veidošanas noslēpumus.2011. gadā bibliotēkā tika organizētas tikšanās gan ar vietējiem unpārnovadu literātiem, gan ar citiem interesantiem cilvēkiem.30. marta pēcpusdienā Viļakas bibliotēkā uz tikšanos ar apmeklētājiemieradās 2010. gada nogalē iznākušās grāmatas “Testamentā… MODUS 22
 23. 23. VIVENDI” autors, bibliofils un pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gadosatturības kustības aizsācējs Ziemeļlatgalē Andrejs Buţs.14. aprīļa pēcpusdienā bibliotēkā pulcējās interesenti, lai tiktos ar Viļakasnovada psiholoģi Skaidrīti Krakopi un parunātu par domu spēku, pozitīvodomāšanu un par dzīvi vispār.Viļakas bibliotēkas apmeklētājas Nellijas Strupkas sirsnība un labvēlība, kābākuguņu gaisma sabangotā jūrā, vairākkārt pie viņas atvedusi nabagačetrkājainās un spārnainās dvēselītes. Tā arī šoreiz. Pirmsjāņu nedēļā Nellijasrokās nonāca no ligzdiņas izkritis ţubītes mazulis…Veiksmīga sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar nevalstiskajāmorganizācijām – biedrībām dāmu klubs „Marienhauzena”, Viļakaspensionāru biedrību, literātu biedrību „Viļakas Pegazs”. 6. augustā Viļakānotika Latgales novada 10. senioru dziesmu un deju festivāls „Ai. Latgale,Tu dvēselīte mana”. Visi novada bibliotēku darbinieki aktīvi iekļāvāsfestivāla sagatavošanā un norisē.Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks. Tās ir gan Viļakas skolas,Viļakas Kultūras nams, Viļakas Novadpētniecības muzejs, Viļakas Sociālaisaprūpes centrs, Susāju pagasta pārvalde, SIA „Ķira”.Turpinot Viļakas bibliotēkas labās sadarbības tradīcijas ar Viļakas Sociālāsaprūpes centra kolektīvu, arī šoreiz, pirms Klusās nedēļas un Pūpolsvētdienaspriekšvakarā bibliotēkas speciālists Vilis Bukšs bija aicināts Sociālās aprūpescentrā uz tikšanos ar tā iemītniekiem, lai pastāstītu par dabas un laikavērojumiem, par Lieldienu mistēriju un vienkārši parunātos par Dzīvi… 23
 24. 24. Sadarbība ar nevalstisko sektoru, pašvaldības iestādēm, pašvaldību,organizējot daţādus pasākumus pilsētā – popularizē ne tikai bibliotēku,padarot to atvērtāku, bet nostiprina bibliotēkas kā kultūras, izglītības,informācijas un sabiedriskās saskarsmes vietu sabiedrībā.13. Veiksmes stāstiLaba sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar reģionālajiem plašsaziņaslīdzekļiem. Bibliotēkas pēdējais „Veiksmes stāsts” atspoguļots LatgalesReģionālajā televīzijā.Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne2012.gada 23.janvārī 24

×