Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010.gada atskaite

4,507 views

Published on

pārskats

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010.gada atskaite

 1. 1. VIĻAKAS BIBLIOTĒKAS PĀRSKATSPAR DARBU 2010.GADĀ
 2. 2. 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums: Viļakas bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir vietējais kultūras uninformācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu veidu zināšanām uninformācijai.Bibliotēka mazpilsētā ir kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītību,kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Pašreizējos ekonomiski un sociālismagajos apstākļos bibliotēkas loma un iedzīvotāju vajadzības pēc tāspakalpojumiem ievērojami pieaug. Tā ir vieta, kur satiekas un brīvo laikupavada domubiedri. Te ir izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts ar 12datoru vietām, ir iespēja izmantot printeri, skeneri, kopētāju. Te notiekdaţādi pasākumi mērķauditorijām un izmantojot laikmetīgas informācijastehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli.  Īss situācijas raksturojums Administratīvi teritoriālās reformas apstākļos, kad mainījās ierastāpašvaldību struktūra, izveidojoties Viļakas novadam, Viļakas pilsētasbibliotēka kļūst par Viļakas bibliotēku – novada bibliotēku tīkla vietējosadarbības centru. Bibliotēkas sūtība ir veicināt noturīgu un nepārtrauktuViļakas novada sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, nodrošināt arinformāciju un koordinēt novada bibliotēku darbību. Viļakas bibliotēka irvietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un metodiski vada BalvuCentrālā bibliotēka. Balvu CB sadarbība ar Viļakas novada bibliotēkāmvērsta vairākos virzienos – elektroniskā kopkataloga un novadpētniecībasdatu bāzes veidošanā, bibliotēku darba koordinācijas, metodiskā darba unkonsultatīvās palīdzības nodrošināšanā, statistikas datu apkopošanā.Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikaiViļakas pilsētas iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Susāju, Ţīguru,Kupravas, Medľevas, Vecumu, arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkaspakalpojumus izmanto Viļakas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, mūzikas unmākslas skolu audzēkľi. Te zinātkārais var saľemt nepieciešamoinformāciju, bet pēc kultūras dzīves aktivitātēm alkstošie veldzi savaidvēselei, apmeklējot bibliotēkas organizētos pasākumus ar radošāmpersonībām.Pašreizējā bibliotēkas atrašanās vieta (pilsētas galveno ielu krustojumā) unģeogrāfiskais izvietojums uz ielas, kur atrodas pamatskola, Valsts ģimnāzijaun kultūras nams, ir labs esošo un iespējamo lietotāju piesaistes centrs.Priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas blakus esošajamvalsts nozīmes autoceļam uz ES austrumu robeţu. 2
 3. 3. Vispasaules tīmeklī un plašsaziľas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēciestādes logo, gan pēc mājas lapas:http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/Kopš 2010. gada oktobra arī šeit: http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspxBibliotēkas akreditācijas apliecība izsniegta 2009.gada 26.janvārī2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība:  Bibliotēkas pakalpojumu attīstībaViļakas bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, novada bibliotēku:Kupravas, Medľevas, Rekavas, Susāju, Upītes, Vecumu, Ţīguru bibliotēkutīkla sadarbības vietējais centrs. Lai ekonomiskāk un efektīvāk izmantotunovada budţeta līdzekļus tai jāsekmē novada bibliotēku darbībaskoordinācija krājumu veidošanā, periodikas pasūtīšanā, krājumu kopīgāizmantošanā. Uz esošās bibliotēkas globālā tīmekļa vietnes pamata izveidoun administrē novadu bibliotēku tiešsaistes informācijas sistēmas.Bibliotēkas piedāvātie un sniegtie pakalpojumi ir ieinteresējuši unpiesaistījuši daudzveidīgu lietotāju loku. Vairums bibliotēkas apmeklētāju irskolas vecuma bērni un jaunieši, kā arī pensijas vecuma cilvēki, kuri šeit netikai lasa grāmatas un periodiku, bet arī izmanto moderno tehnoloģiju plašāsiespējas. Kopš 2007. gada, kad interneta pieejamība kļuvusi bezmaksas,strauji pieaudzis tīmekļa lietotāju skaits. Līdz ar projekta „Trešais tēva dēls”ienākšanu sācies jauns posms bibliotēkas attīstībā. Savukārt pašiemmazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot „Bērnu stūrīša”radošās priekšrocības.2010.gadā bērnu stūrītis ir papildinājies ar jaunāmgalda spēlēm, mīkstām rotaļlietām, bilţu un krāsojamām grāmatām pašiemmazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. 3
 4. 4. Daţāda vecuma un dzimuma bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem pieejamsplašs uzziľu, nozaru un daiļliteratūras klāsts. Izmantojot internetā pieejamāsdatu bāzes - letonika, nais, news ikviens var daţu minūšu laikā atrast sevnepieciešamo informāciju. Pieaugusi interneta izmantošana darbameklēšanai, informācijas meklēšanai par precēm un pakalpojumiem, ibankasun lursoft pakalpojumu izmantošana. Pieaudzis to apmeklētāju skaits, kuriizmanto internetu, lai iegādātos preces. Pasūtītu aviobiļetes. Internets aizstājpasta un banku klātbūtni, lietotājs ietaupa naudu un laiku, apmaksājotrēķinus internetā. Bibliotēkā var izmantot kopēšanas, izdrukāšanas,skenēšanas iespējas un informācijas ierakstīšanu datu nesējos.  Bibliotēkas izmantošanaGalvenie bibliotēkas rādītāji Lietotāju sk. Apmeklējums Grām.izsniegums2010 718 24853/11819virt. 383852009 721 23823/10859virt. 38176 -3 +1030 +209Virtuālie apmeklētāji 2009/2010Saitē http://www.vilakabiblio.wordpress.comSaitē: http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ - 1300 (2009.g.) un 1636 (2010.g.) 4
 5. 5.  Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 1. Bibliotēka lietotājiem atvērta 45 stundas nedēļā, katru dienu no pl.9.00- 17.00, sestdienās no pl.10.00-15.00, brīvdiena – svētdiena. Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm pieejama informācijas stendā un bibliotēkas mājas lapā: http://www.vilakabiblio.wordpress.com  Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Viļakas novada Domes sēdē 2009.gada 24.septembrī. Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziľu sniegšana, datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā. Maksas pakalpojumi: kopēšana, drukāšana, skenēšana, informācijas ierakstīšana daţādos informācijas nesējos, interneta un datoru izmantošana izklaides nolūkos.  Pasākumi, lai atvieglotu lasītāju darbību bibliotēkā Apmeklētāju konsultēšana un apmācība Bibliotēkā tika organizētas konsultācijas un apmācības apmeklētājiem,īpašu uzmanību pievēršot elektroniskās informācijas resursu izmantošanasprasmēm. Te ir sniegtas nepieciešamās teorētiskās un praktiskās nodarbībaspirmo datoriemaľu apgūšanā bērniem invalīdiem, cilvēkiem ar kustībutraucējumiem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm un pensijas vecumacilvēkiem izmantot mūsdienīgas datortehnikas un globālā tīkla priekšrocības.  Lasītāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu attīstībā Bibliotēkā iekārtota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. Lai lasītājus iesaistītu bibliotēkas pakalpojumu attīstībā, tiek veiktas aptaujas, ar kuru palīdzību tiek pētītas apmeklētāju vēlmes un ierosinājumi, tiek uzklausīti un vērā ľemti mutvārdu ieteikumi bibliotēkas krājuma komplektēšanā. 5
 6. 6. Paldies par grāmatu dāvinājumiem bibliotēkas labvēļiem – LaimaiTimmermanei, Vinetai Zeltkalnei, Ivaram Kokorevičam, ValteramAleksānam, Aleksandram Arhipovam, kuri atsaucās ,,Draudzīgā aicinājuma”idejai.  Telpu vizuālais noformējumsTelpu vizuālais noformējums veidots, lai tas būtu tīkams apmeklētājiem.Bibliotēkas telpas ir gaišas, siltas, viesmīlīgas. Iespēju robeţās tiekatjaunotas mēbeles (2008. gadā – lasītāju apkalpošanas galds, datorgaldi,datorkrēsli, ţurnālu galdiľš, bērnu stūrītis, paklājs). Floristikas darbu, bērnuzīmējumu izstādes patīkami atdzīvina un izgaismo telpas auru.Bibliotēku apmeklētājiem pievilcīgu dara dabiskās un mākslīgās gaismassaspēle, ziedu kompozīcijas un bibliotēkas darbinieku labsirdīgais smaids.Bibliotēkas kolektīvam tuva ir Zentas Mauriľas atziľa - Puķes- mūţībasspogulis acumirklī, un grāmatas-neiznīcīgā mantojuma glabātājas, laika,telpas un brīvības simboli, ceturtās dimensijas īstenotājas. Kas dzīvo grāmatuun puķu pasaulē, ar to klusuma stunda ir saruna.Bibliotēka atbilst mūsdienīgas bibliotēkas tēlam gan aprīkojuma, gan vizuālaizskata ziľā, tā atvērta ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.  Pakalpojumi attālinātiem lasītājiem – uzziņas, SBA pasūtījumi pa e-pastu, informācija mājas lapāVeicot uzziľu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamieresursi – uzziľu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika, nais.2010. gadā sniegta 691 uzziľa.Bibliotēkas mājas lapu 2010.gadā apmeklējuši 10183 virtuālie apmeklētāji. 6
 7. 7. Kopš 2009. gada augusta bibliotēka sastopama Twitterī:http://twitter.com/vilakabiblioVisvairāk uzziľu sniegts skolu audzēkľiem, uzľēmējiem, zemniekiem.Pieprasītākās tēmas – darba iespējas ES, ES reģionālā politika, daţādu tautukultūra, māksla, tradīcijas, ekoloģijas problēmas Latvijā.Bibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. Ikviens bibliotēkas lasītājupieprasījums tiek apmierināts izmantojot arī Balvu Centrālās bibliotēkas,Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumus.Pa e-pastu no LNB pasūtīta1grāmata.3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikaBibliotēkas krājums uz 2011.gada 1.janvāri – 17851eksemplārs.Viena no bibliotēku prioritātēm ir darbs ar bibliotēkas krājumu, radotkvalitatīvu, mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas fondu, kas dotu iespējubibliotēkas lietotājiem operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju un arīvizuāli tas būtu pievilcīgāks. Bibliotēkas intensīvi strādāja pie krājumarekomplektēšanas no maz izmantotās literatūras, saturā novecojušiem unfiziski nolietotiem izdevumiem.2010.gadā norakstīti 1849 eksemplāri: 1639 grāmatas, 210 seriālizdevumi.2010.gadā iegādātas grāmatas:Viļakas novada domes budţeta līdzekļi - 267eks. /1008.32Ls/Dāvinājumi – 185eksemplāri /541.71Ls/ 7
 8. 8. KKF – 1eks. /4.18Ls/2010.gada oktobrī akcijas laikā pasūtīti prese izdevumi 2011.gadam23 nosaukumi 488.05Ls vērtībā.4. Informācijas pakalpojumu attīstība:• KatalogiBibliotēkā izveidots topogrāfiskais katalogs, bibliotekārajā darbā tasnepieciešams veicot fonda pārbaudi – inventarizāciju.• Reģiona elektroniskais katalogsBibliotēka turpina bibliotēkas darba procesu automatizāciju, darbojoties IISAlises 4i serverī, veicot fonda rekataloģizāciju.2010.gadā veikta gandrīz visabibliotēkas fonda rekataloģizācija, ar 2011.gada 1.martu bibliotēka sākselektronisku lasītāju apkalpošanu.Reģiona elektroniskajā kopkatalogā ir informācija par aptuveni 13485bibliotēkas krājumā esošiem eksemplāriem. No kopējā bibliotēkas krājumatas ir 80 procenti.• elektronisko datu bāţu (tiešsaistē un CD) piedāvājums Bibliotēka saviem lietotājiem bez maksas piedāvā: LETONIKA,Akadēmiskās bibliotēkas, uzziľu, nozaru, tiesību, izglītības un citusinformācijas avotus.• Uzziľu informācijas darbsVeicot uzziľu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamieresursi – uzziľu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes LETONIKA,NAIS. 2010. gadā sniegta 691 uzziľa.Visvairāk uzziľu sniegts skolu audzēkľiem, uzľēmējiem, zemniekiem.Pieprasītākās tēmas – darba iespējas ES, ES reģionālā politika, daţādu tautukultūra, māksla un arhitektūra (Svētā Paula katedrāle, Bakingemas pils,Aglonas bazilika), tradīcijas, ekoloģijas problēmas Latvijā, Latvijas mazāsupes, to flora un fauna, ūdens struktūra, tā nozīme cilvēka dzīvē.Bibliotēkā ir plašs tematisko mapju klāsts (16), kuras izmanto skolēni ganprojektu nedēļu ietvaros, gan mācību procesā.Tematiskās mapes:• Mana Latvija• Eiropas Valstis• Latviskā gadskārta 8
 9. 9. • Ziemassvētki, Lieldienas, Vasaras Saulgrieţi• Mākslas stili• Ģimenes tradīcijas• Senču zīmes• Caur sidraba birzi gāju• Mātes diena• Mājas kultūra• Pasaules brīnumi• Mājas mīluļi• Mācīsimies svētkus svinēt• Latvijas daba  SBA pakalpojumu piedāvājumsBibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. Ikviens bibliotēkas lasītājupieprasījums tiek apmierināts izmantojot arī Balvu Centrālās bibliotēkas,Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumus.Saľemtās grāmatas SBAGads Balvu CB Latvijas NB2010. 3 15. Novadpētniecības darbsJo tālāk nākotnē, jo vērtīgāks pagātnes mantojums. Līdz ar to bibliotēkai,pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē svarīgi izceltpersonības un darbus, kas sakľojoties vēsturē veido atmiľu koku arpinumiem rītdienā.Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vāktmateriālus par novadniekiem un notikumiem.17. septembrī ar Svēto Misi Viļakas Romas katoļu baznīcā un atceres brīdipie Pītera Miglinīka piemiľas akmens Viļakas pilsētas skvērā, notika vairākipasākumi, kas bija veltīti Pīteram Miglinīkam – izcilai personībai Latgaleskultūras vēsturē. Viľa dzīvē viss bija neilgi, bet neaizmirstami! Dienas gaitāpasākumu virkne ļāva iepazīt daudzšķautnaino P.Miglinīka personību-kācīnītāju par savas tautas interesēm, drošsirdi un stiprinieku, dziesminieku untautas muzikantu, latgaļu patriotisma tēvu. 9
 10. 10. Pasākumu norises gaisotni var raksturot ar Miķeļa Bukša “Latgaļu Atmūdā”citēto Pītera Miglinīka saukli: “Zalta telim nasaklonit, Cytu laimei naskaudit,Pret šōs zemes vareigajim Capures jyus nalauzit!”Gada nogalē sveicām vēsturnieci, novadpētnieci, Viļakas Valsts ģimnāzijasilggadējo skolotāju Leontīni Maksimovu ar Triju Zvaigţľu ordeľa I pakāpesgoda zīmi.Viļakas novada domes deputāti 2010. gada 25.februāra domes sēdēapstiprināja „Ideju konkursa par Viļakas novada ģerboľa skiču izveidi”nolikumu un izsludināja novada ģerboľa ideju konkursu. Ideju konkursāpiedalījās arī bibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs.26.augusta Viļakas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu parViļakas novada ģerboľa skices apstiprināšanu. Domes sēdē piedalījās trīsmākslinieki: Vilis Bukšs no Viļakas, Ilze Šulja no Gulbenes novada un DainaAsarīte no Ogres. Mākslinieki prezentēja deputātiem savu ideju parizstrādāto skici. Deputāti aizklātā balsošanā balsoja par trīs skiču idejām unpar labāko atzina Viļa Bukša ideju – „Zilā laukā zelta ceļmalu krusts. Zeltagalvā trīs zili pieclapu linu ziedi. Pēdā robots zelta ķieģeļu mūris”.2010. gada 16. decembrī Vilis Bukšs Latvijas Republikas Heraldikaskomisijā iesniedza galīgo Viļakas novada ģerboľa mapi, ar izstrādātajiemattēliem un pielikumiem. Kopš tā brīţa Viļakas novadam ir savs ģerbonis arheraldisko aprakstu: „Zilā laukā apvienots zelta bultu krusts ar šķērskrustu,zelta galvā trīs zili pieclapu linu ziedi, pēdā zelta mūris ar dzeguļiem”. 10
 11. 11. Te saitē: http://www.youtube.com/watch?v=ss2KDd_uMuANovadpētniecības materiāli savākti un apkopoti mapēs:  Viļaka – pilsēta, kas atmirdz ezerā;  Viļakas dabas un kultūrvēstures objekti;  Viļakas skolu vēstures lappuses;  Viļakas bibliotēku vēsture;  Viļakas Dievnami;  Uzľēmumi Viļakā līdz 1991. gadam;  Kultūras dzīve Viļakā;  Biedrība dāmu klubs „Marienhauzena” 4 (četrās) mapēs;  Folkloras kopa „Atzele”;  Etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”;  Veselības aprūpe Viļakā;  Valsts robeţsardzes Viļakas pārvalde;  Novadnieku domu pērles;  Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdētājs Bruno Logins;  Pīters Miglinīks;  Cilvēka arhīvs;  Viļaka vēstures mirkļos;  Viļaka – Ziemeļlatgales pērle; 11
 12. 12.  Joľs CybuļskisBibliotēkas novadpētniecības fondā ir vērtīgi izdevumi grāmatas, kas izdotasViļakā Joľa Cibuļska apgādā 1939. gadā. Tās un citus izzinošus materiālusbibliotēkai dāvinājis novadnieks – bibliofils Ivars Logins.Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar novadniekiem – rakstniekiem. Te notiekgrāmatu atvēršanas svētki un tikšanās ar autoriem, dzejas dienu pasākumi.Bibliotēkā ar apmeklētājiem un saviem lasītājiem tikušies Santa Meţābele,Ontons Slišāns, Valerjans Rundzāns, Rutta Jeromāne, Zinaīda Logina, IlzeKeiša, Vilis Bukšs, Aelita Bukovska.Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdis Bruno Logins ir dāvinājisplašu un daudzpusīgu trimdas literatūras klāstu.Foto materiāli par Viļaku senāk un tagad skatāmi foto izstādē „Viļaka laikulokos – senāk un tagad”. Gadalaiku pieskārieni un pilsēta ikdienā redzamaizstādē „Viļaka fotoattēlos”.Foto materiālu izstāde ,,Iz teātra dzīves Viļakā” aicināja ielūkoties Viļakasdramatiskā kolektīva iestudējumu gaitās pag.gs.70-90gados.2010.gada nogale pienāca ar ļoti skumju vēsti - neaptverami liels zaudējumsvisai novada kultūras-novadpētnieku saimei, mums kolēģiem un visaiLatgalei Upītes bibliotēkas un kultūrvēstures muzeja vadītāja OntonaSlišāna aiziešana mūţībā.TU aizej laikā, kad Saule vistuvāk Zemei un Mēness apaļš, kā piepildītasDzīves aizvēries zieds, lai sidraba ziedlapas kaisītu un Desmit paaudzēmtālāk Gaismu raisītu… 12
 13. 13. TU aizej laikā, kad Cilvēkiem Sirdīs Brīnums dzimst, lai ar Ziemassvētkurozes rīta skaľām, Tava Dvēsele mums atnestu Pavasari…TU aizej laikā, kad Tavas Sirds zvani nerimus zvanot sazvanījuši Mūţīgumīlu Latgalei… Patiesu cieľu Cilvēkam… Sentēvu spēku Ģimenei…Lai Latgales zeme, kā decembra sniegi sedz Tavus pīšļus un Mūžībaszvaigznes Tavai Dvēselei izgaismo Aizsaules ceļus!…6. Projektu izstrāde2010.gadā tika sagatavots un iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūrasprojekts Bērnu žūrija – 2010. Īstenojot šo projektu gandrīz visas grāmatastika iepirktas par Viļakas novada domes budţeta līdzekļiem. Gada nogalēpienāca informācija no Bērnu literatūras centra, ka VKKF ir piešķīris nelielufinansējumu Bērnu ţūrijas grāmatu iegādei. Bibliotēka saľems I.Zanderes,,Latviešu zvēri”, I.Samauska "Pilsēta no A līdz Z..."A.Kivirehks "Sirli, Sīms un noslēpumi".Viļakas bibliotēka Bērnu ţūrijas darbā iesaistījusi 25 vērtēt un lasīt kārosBērnu ţūrijas ekspertus.7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbībasraksturojums:Visi bibliotēkas darbinieki apmeklēja Balvu Centrālās bibliotēkasrīkotos tālākizglītības kursus, konferences un kultūrvēsturiskās studijasPreiļu novadā. Rudenī interesanta un saturīga izvērtās ekskursija uzPreiļiem, apmeklējot gan bibliotēkas, gan savdabīgas dabas unkultūras vietas Preiļu, Riebiľu un Aglonas novados.Pēc administratīvi teritoriālās reformas, izveidojoties novadiem,Viļakas pilsētas bibliotēka kļūst par Viļakas novada bibliotēku vietējosadarbības centru, sniedzot konsultācijas, padomus, praktiskasnodarbības par aktuāliem bibliotēku darba jautājumiem. Daţādasbibliotekārā darba konsultācijas un praktiski padomi sniegti visāmnovada bibliotēkām. Kā zinātkāru, radošu personību var raksturotjauno Ţīguru bibliotēkas vadītāju Anastasijai Plačindu, kreatīvas darbaformas bibliotekārajā darbā izmanto Šķilbēnu bibliotēkas vadītājaAnita Kokoreviča, ar izdomu un saturīgi interesanti pasākumi, īpaši 13
 14. 14. novadpētniecības jomā tiek veikti Vecumu bibliotēkā, arī Medľevasbibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar skolu, kultūras namu,organizējot tematiskas pēcpusdienas bērniem un pieaugušajiem,Kupravas bibliotekāre bijusi uzľēmīga, izdodot savu dzejas grāmatu,,Ne sapnis, ne īstenība...” interneta vidē, Susāju bibliotēkā sadarbībāar Lauku atbalsta dienestu tiek rīkoti semināri-radošas darbnīcassievietēm, kurām patīk adīšana, netradicionālo rokdarbu prasmjuapguve, sniedz konsultācijas zemniekiem ES fondu apguvē.Gada nogalē neizsakāms zaudējums bija kolēģa - Upītes bibliotēkasvadītāja, izcilā Latgales kultūrvēstures pētnieka, dzejnieka OntonaSlišāna aiziešana mūţībā.3. martā Viļakas novada Susāju pagasta bibliotēkas telpās notikaViļakas novada bibliotekāru seminārs.  Semināra dalībnieki noskatījās reţisora Jāľa Streiča mākslas filmu “Rūdolfa mantojums”;  Viļakas novada bibliotēku darbu 2009. gadā analizēja Viļakas novada speciāliste kultūras jautājumos Ruta Cibule;  piedaloties Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Zigrīdai Vancānei un izpilddirektoram Aldim Pušpuram – pārrunāja bibliotēku darbības pamatvirzienus 2010. gadā;  Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne sveica novada jaunāko bibliotekāri – Ţīguru pagasta bibliotēkas vadītāju Anastasiju Plačindu jaunajā amatā un Susāju bibliotēkas vadītāju Regīnu Dūnu ar mācību pabeigšanu Malnavas koledţā.Pēc kopīgas sanāksmes novada bibliotekārus ar novada bibliotēku nākotnesredzējumu iepazīstināja Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne.Pēc pamatnodarbībām Susāju bibliotēkā semināra dalībnieki izmantojaiespēju apskatīt “Sievietes rotaslietu” izstādi Viļakas bibliotēkasmājīgajās telpās un praktiskajās nodarbībās, kuras vadīja Viļakasbibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs, bibliotekāri 14
 15. 15. pilnveidoja prasmes un iemaľas savu bibliotēku mājas lapuadministrēšanā.8. Darbs ar bērniem un jauniešiemViļakas bibliotēkas iespējas izmanto Viļakas pamatskolas, Viļakas Valstsģimnāzijas, Viļakas mākslas un mūzikas skolas, kā arī apkārtējo pagastuskolu audzēkľi.Bibliotēkai nepārtraukti jāreaģē uz augošajām izmaiľām sabiedrībā, jāsekolīdzi bērnu informācijas, kultūras un izklaides aktualitātēm.Pasākumi bērniem un jauniešiem 2010.gadā.JanvārisKārļa Ulmaľa “Draudzīgā aicinājuma” 75. gadadienas ietvaros 28. janvārībibliotēkā, Viļakas pamatskolas 2. klases bērni joku spēlē izspēlēja savupasaku par dzīvniekiem, minēja mīklas, stāstīja piedzīvojumus. Bērniem tikadāvinātas grāmatzīmes un I.Zanderes grāmata.Marts10. martā bibliotēkā notika Erudīcijas konkurss „Vai tu zini, ka…”, kurāpiedalījās Viļakas pamatskolas 4. klases bērni. Visāķīgākie jautājumi bijajāmeklē no plašā enciklopēdiju klāsta.Uzvarētāju ţetonus “Grāmatu prezidents“ un grāmatzīmes saľēma: Vaira Strupka,Jeļizaveta Sovetova, Dinija Romanova, Evija Kravale. 15
 16. 16. Aprīlis20. aprīlī bibliotēkā ciemojās Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes vecākāsgrupiľas bērni un viľu audzinātājas.Bibliotēkas darbinieces Vija Circāne un Aija Lesniece bērniem saprotamāun viegli uztveramā veidā iepazīstināja ar bibliotēkas pakalpojumu klāstuskolas un pirmsskolas vecuma bērniem. Bērni aktīvi piedalījās mīkluminēšanā un arī bibliotēkas darbiniekiem uzdeva pašu sacerētās mīklas.Pateicībā par interesantiem minējumiem, jautājumiem un atbildēmpirmskolas iestādes audzēkľi no bibliotēkas saľēma uzlīmes, kuras mājāsjāielīmē savā mīļākajā grāmatiľā.Daudziem bērniem tā bija pirmā tikšanās ar bibliotēku.MaijsBērnu rakstniekam Mārim Rungulim 16. maijā apritēja 60!14. maijā literāra stundas „Māra Runguļa stāstu laiks” (Māra Runguļadaiļrades apskats) laikā Viļakas pamatskolas 3.klases bērni un audzinātājaInese Rēvalde ciemojās bibliotēkā un kopīgi ar bibliotekārēm Viju un Aijuradīja ļoti aizkustinošu un necerēti interesantu pasākumu.Necik ilgi pirms bērnu atnākšanas bibliotēku apciemoja Kaķu ģenerālis(runčuks no ielas)… Arī Mārim Rungulim ir tāda grāmata… Vispirms“četrkājainais ģenerālis” pa perimetru izstaigāja bibliotēku, un tad mierīgiapgūlās un gulēja… Kad bērni atnāca, kaut kur pamuka (pa kāpnēm uz2.stāvu), bet kad iestājās klusums un bibliotekāres Vija un Aija sāka stāstītpar rakstnieka Māra Runguļa bērnību, darbošanos un daiļradi… arī “kaķuģenerālis” bija klāt un visa uzmanība tika pievērsta ,,grāmatas galvenajamvaronim“„… Sākās fotosesija ar galveno varoni, kurš pa klēpjiem apstaigājavisus bērnus, nesmādēja grāmatu galdu ar bērnu rakstnieka grāmatām ungrāmatu plauktus… 16
 17. 17. 21.maijā Viļakas bibliotēka uz literāro pēcpusdienu “Apaļš kā kālis, dzeltenskā cālis, Visam apaļam Apaļš brālis” aicināja Viļakas pamatskolas 1.klasesskolēnus un audzinātāju Irēnu Loginu.Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar Māra Runguļa stāstiem undzejas pantiem, lai kopā minētu atskaľu mīklas.Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne pastāstīja par autoru, mēneša jubilāru MāriRunguli. Bibliotekāre Aija Lesniece iepazīstināja ar dzejnieka daiļradi.Bērnu rakstnieka pūrā ir grāmatiľa “Pele un karamele“, tāpēc ciemos ieradāsPele (Vija), kura kopā ar pirmklasniekiem minēja atskaľu mīklas. Bērniradīja arī savas mīklas un minējumus.Pele un Kaķu ģenerālis (runčuks), kura klātbūtne bija jūtama it visur, ar Pelisadzīvoja draudzīgi un novēlēja bērniem – būt draudzīgiem un izpalīdzīgiem,vasarā neaizmirst lasīt grāmatas un apmeklēt bibliotēku.Sveicienus no rakstnieka-jubilāra Māra Runguļa bibliotēka saľēma nedaudzvēlāk. Nu, lūk, vēstule!Labdien, mīļie!Beidzot es tiku klāt Jūsu atsūtītajām bildēm. Atzīšos: daţas mani sirsnīgiaizkustināja – pat tik sirsnīgi, ka tās noglabāju savā privātajā arhīvā. Nu,protams, tos foto, kur “Kaķu ģenerālis” redzams kopā ar īstu minku unlasītājiem. Tagad man ļoti ţēl, ka neiznāca tur pašam pabūt un visu redzēt arsavām acīm. Tādējādi jūtos tāds kā parādnieks.Bet, lai parāda smago nastu drusku samazinātu, es vēstulei arī pievienojuvienu bildi no Islandes, no kurienes teju, teju atgriezos. Šajā bildē esmu 17
 18. 18. redzams ļoti tuvu vulkānam Eija-Fjatla-Jokula, kas visu Eiropas gaisa telpupiebēra pilnu ar pelniem… Pats vulkāns gan ir augšā – miglā, bet pa tospraugu kreisajā pusē ilgstoši gāzās ārā dubļu un ūdens straumes no kūstošāledāja. Savukārt es pats esmu aptupies uz milzīgi augsta pelnu kalna –apmēram 0,5 km no vulkāna malas.Liels paldies Jums par bildēm un entuziasmu manas grāmatas lasīt!Vissirsnīgākie sveicieni visiem, kas lasīja, piedalījās un fotografēja!Ar sveicieniem,Māris Rungulis,ţurnāla “Zīlīte” galvenais redaktors,www.ziliteunezis.lvOktobris-novembrisOktobrī varēja skatīt-degustēt ābolus no SIA,,Kira” dārziem rudens āboluizstādē un ľemt dalību interaktīvā pasākumā - ,,Tādā dzelteni rudā rudenī,pāri zemei āboli veļas...’’Radošas darbnīcas „Ābola pārvērtības” ietvaros Viļakas pamatskolas 3. – 4.klašu audzēkľi ābolus pārvērta gan “atjautīgajā ezī”, gan “rudens vīriľā”,gan teiksmainu dzīvnieku figūrās…Interesantāko darbu autori bija –E.Kravale, K.Ostrovska, R.Rēvalde, R.Sīlis. 18
 19. 19. Ar aicinājumu “Piedalies dažādās zaļajās aktivitātēs“, 5. novembrī Viļakasbibliotēkā viesojās Balvu novada Stacijas pamatskolas 6. klases skolēniSintija Pitkeviča, Karina Stepanova, Līva Supe un skolotājs konsultantsGunita Pugeja. Viľu mērķis bija kopā ar Viļakas pamatskolas skolēniemMārtiľu Ķerānu, Eviju Kravali, Rasmu Rēvaldi, Vairu Strupku un AigaruGruševu izspēlēt spēli, lai paglābtu Zemi no klimata izmaiľām.Spēlei atvēlētais laiks bija 24 minūtes, bet komandas uzdevumu paveica 20minūtēs!Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros 8. novembra rīta stundā bibliotēkuapmeklēja Viļakas pamatskolas 1. klases skolēni. Kopā ar bibliotekārēmlasīja un klausījās grāmatas „Leduslācēns Ille” fragmentus un sarunājās parTobiasu, Ilzīti un citiem lāčukiem, ielūkojās rotaļu lāču izstādē.Savukārt Viļakas pamatskolā 6. klasei Lēnes Koberbēlas romāna„Kauninātāja meita” fragmenta lasījumus veica skolas bibliotekāre RuttaJeromāne.  apmācība bibliotēkas darba iemaņās un informācijas apguves prasmēTiek organizētas konsultācijas un apmācība apmeklētājiem, īpašu uzmanībupievēršot elektroniskās informācijas resursu izmantošanas prasmēm.2010.gada vasarā, bērniem ar kustību traucējumiem un pensionāriem sniegtanepieciešamā teorētiskā un tehniskā palīdzība pirmo datoriemaľu apgūšanā. 19
 20. 20. Ikdienā tiek sniegtas konsultācijas individuāli bibliotēkas resursuizmantošanā.  lasītāju interešu izpēte2010.gadā tika veikta 1.-9.klašu audzēkľiem aptauja par mīļāko grāmatu.Aptaujas rezultāti liecina, ka1.-3.klašu grupā vislabāk patīk lasīt pasakas,4.-6.kl. – piedzīvojumu literatūru (E.Blaitonas, M.Runguļa darbus),7.-9.kl. – ir fani ārzemju autoru darbiem - St.Meieres ,,Krēsla”, St.Lārsona,,Meitene ar pūķa tetovējumu”, S.Kolinsas ,,Bada spēles”.Maijā bibliotēkā darbojās atsauksmju kabata ,,Vai viegli būt pusaudzim?”Daudzi raksti liecināja, kā lielāko problēmu – paaudţu konfliktu,nesaprašanos ar vecākiem un skolotājiem, ka skolā būtu nepieciešamspsihologs. Šis jautājums tika aktualizēts Viļakas novada domē, sapulcēiestāţu vadītājiem.  lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanaSvarīgi iesaistīt bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērnus, lai saikne ar literatūruveidotos pēc iespējas agrāk.Katru gadu tiek organizētas Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes bērnuekskursijas uz bibliotēku.Veicot aptauju skolēnu vidū, tika konstatēts, ka Viļakas bibliotēku izmantoprocentuāli lielāks skolēnu skaits nekā skolas bibliotēku – skolas bibliotēku25%, Viļakas bibliotēku – 75%. Aptauja veikta 1.-6.klašu grupā.Īpaša sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar Viļakas pamatskolas 1 -5.klašuaudzēkľiem. Vienu reizi mēnesī tiek organizētas tematiskas pēcpusdienas,konkursi, erudīcijas spēles, tikšanās ar novadniekiem – interesantiemcilvēkiem (Valerijanu Rundzānu, Vili Bukšu, Santu Meţābeli) rīkotas dzejasun labo padomu stundas, zīmējumu konkursi.  sava bibliotēkas zona bērniem, kas viegli atpazīstamaAr Viļakas pašvaldības atbalstu iekārtots „Bērnu stūrītis”, atsevišķs stūrītisbērniem – ar paklāju, mazu galdiľu un krēsliem, logo klucīšiem, galda 20
 21. 21. spēlēm un īpašu šī stūrīša princesi Alisi, kurai netradicionālu tērpu darinājabibliotēkas apmeklētāja Nellija.  Sadarbība ar skolām, skolu bibliotēkāmGadu gaitā bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar Viļakas skolām –pamatskolu, Valsts ģimnāziju, Mūzikas un mākslas skolu. Tie ir kopīgiorganizētie pasākumi – dzejas dienas, tikšanās ar novadniekiem, literāraspēcpusdienas, erudīcijas konkursi. Veiksmīga sadarbība izveidojusies arskolas bibliotekārēm – R.Jeromāni un V.Riekstiľu. Ikgadu novembrī tiekrīkoti Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīti pasākumi gan Viļakaspamatskolā, gan bibliotēkā.9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums:Bibliotēkas telpu stāvoklis ir pietiekami labs. Telpas ir siltas, mājīgas,atbilstošas bibliotēkas prasībām. 2007. gadā ar pašvaldības atbalsturenovēta administratīvā telpa. Varētu būt plašākas krātuves telpas.Lasītāju darba vietas ir pietiekamas, labi apgaismotas. Bibliotēkaaprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju. 2004. gadā pilnīgi renovētasbibliotēkas lietošanas telpas. 2006. gadā renovēta apkures sistēma.2008. gadā veikts kosmētiskais remonts. No 2004. līdz 2009. gadamiegādāti 14 datorgaldi, 14 datorkrēsli, drēbju pakaramais. 2008. gadā –lasītāju apkalpošanas galds, ţurnālu galdiľš, bērnu galds un krēsli,paklājs bērnu stūrītim.10. Bibliotēkas personāls:No 2009. gada 25.jūnija bibliotēkā strādā 3 darbinieki. 21
 22. 22. Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne ar augstāko profesionālo izglītību, darbapieredze 33 gadi, darbojas NVO sektorā, dzied etnogrāfiskajā ansamblī,,Abrenīte”, LNB Atbalsta biedrības balvas „Pagasta bibliotekārs – Gaismasnesējs” ieguvēja Latgales reģionā 2009.gadā.Bērnu nodaļas vadītāja Aija Lesniece ar vidējo profesionālo izglītību, darbapieredze 39 gadi, piedalās erudīcijas konkursos, kolekcionē senas atklātnes,pēta savas dzimtas vēsturi.Informācijas speciālists Vilis Bukšs ar vidējo speciālo izglītību, ilgus gadusstrādājis vadošā kultūras darbā, ar lielu pieredzi projektu izstrādē unvadīšanā, labi pārzina informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas,daudzpusīgi radošs, piemīt filozofa, mākslinieka, dabas vērotāja talants, patspēdējais viľa veikums Viļakas novada ģerbonis.Kolektīvs radošs, profesionāli izglītots, aktīvi piedalās pilsētas kultūrasdzīvē.Pēc Ineses Vaideres uzaicinājuma Eiropas Parlamentā Briselē 2. jūnijāieradās 25 viesi no Latvijas novadiem. Tie bija lauku novadu bibliotekāri,kuri aktīvi līdzdarbojušies „Grāmatu svētku” organizācijā un akcijas“Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros, piedāvājuši novadu iedzīvotājiemklātienē tikties ar kultūras, mākslas, ekonomikas un politikas sfērupārstāvjiem.Ineses Vaideres viesi apmeklēja Eiropas Parlamentu, tikās ar deputāti,apskatīja viľas darba kabinetu, uzklausīja Eiropas Parlamenta Apmeklējumuun semināru nodaļas sagatavoto informāciju par Eiropas Savienībasinstitūciju darbību, kā arī iepazinās ar Briseli.Starp uzaicinātajiem viesiem šoreiz bija arī mūsu puses aktīvākie “Grāmatusvētku” dalībnieki – Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne; Viļakasnovada Vecumu pagasta bibliotekāre Aija Locāne; Balvu Centrālāsbibliotēkas bibliotekāre Ināra Bobrova un Balvu Valsts ģimnāzijasskolotāja, vēsturniece Irēna Šaicāne.Sabiedrības attīstības dinamisko procesu ietvaros arī bibliotēku darbiniekiemnepārtraukti jāpapildina savas zināšanas un jāapgūst jaunas iemaľas.2010.gadā visi bibliotēkas darbinieki apmeklēja Balvu Centrālās bibliotēkasrīkotos seminārus un tālākizglītības kursus - ,,Datorprasmju uninformācijpratības apguve sākumskolas vecuma bērniem”, ,,Interneta un 22
 23. 23. televīzijas iespējas informācijas laikmetā”, ,,Mentorings bibliotēkā darbam arbērniem”, konferences un pieredzes braucienus uz citu novadu bibliotēkām.11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums: Finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei sniedzpašvaldība.2010.gadā piešķirtais finansējums grāmatu un periodikas iegādei – 1866Ls,pietiekams līdzekļu daudzums tika nodrošināts bibliotēkas funkcijuveikšanai.Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 2010 VērtējumsLietotāji 718 Nedaudz samazināsFinansējums krājuma 1866 Stabili pieaugkomplektēšanai (Ls)Līdzekļi krājuma kompl. uz 2.6 Pieaugvienu lietotājuLīdzekļi krājuma kompl. uz 1.16 Pieaugvienu iedzīvotāju pašvaldībāMinistru kabineta noteikumi paredz , ka līdzekļi krājuma komplektēšanai irjābūt Ls0.30 uz vienu iedzīvotāju. 2010.gadā tas ir Ls1.16., bibliotēkasfinansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.Bibliotēkā pieejami 23 nosaukumu preses izdevumi, bet bibliotēkas prioritātekrājuma komplektēšanā ir uzziľu literatūras, vārdnīcu, enciklopēdiju iegāde.Īpaša uzmanība tiek pievērsta nozaru – pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas,juridiskās, ekonomikas literatūras atlasei.Ieľēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir 179.50Ls. Krājuma komplektēšana balstās uz mērķtiecīgu daţādu lietotāju grupuinformacionāli izglītojošo vajadzību apmierināšanu – mācību procesaveicināšanai, uzziľu un daţādas informācijas ieguvei, daţādu sociālo grupulasīšanas atbalstīšanai.Vajadzība pēc grāmatām, īpaši cilvēkiem pusmūţa gados un dzīvespārbaudījumu skartajiem, pašlaik ir liela. Līdz ar to Viļakas bibliotēka 10Saeimas pirmsvēlēšanu laikā nosūtīja politiskajām partijām un apvienībāmvēstules ar lūgumu iespēju robeţās atbalstīt bibliotēku jaunu grāmatu iegādē.Paldies politiskajām partijām un apvienībām - ,,Vienotība‟‟-personīgiG.Rancānei, S.Ķikustei, I.Dundurei,, ,,Par labu Latviju”-personīgiL.Aleksānei, I.Ľikuļinai, A.Rugātei, ,,ZZS”- personīgi S.Pilātei, kuras 23
 24. 24. atbalstīja bibliotēku ar jaunām grāmatām. Paldies SIA ,,Stella” par grāmatas,,Dzelzceļi Latvijā” dāvinājumu. Šīs grāmatas līdzautore ir Viļakas Valstsģimnāzijas 2003.gada absolvente Karīna Augustāne.2010.gadā iegādātas grāmatas:Viļakas novada domes budţeta līdzekļi - 267eks. /1008.32Ls/Dāvinājumi – 185eksemplāri /541.71Ls/KKF – 1eks. /4.18Ls/2010.gada oktobrī akcijas laikā pasūtīti prese izdevumi 2011.gadam23 nosaukumi 488.05Ls vērtībā.12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību:Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās pilsētas organizētajos pasākumos. Tiekorganizēti kopīgi kultūras pasākumi ar Viļakas skolām, KN. Informāciju parnotikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē var lasīt laikrakstā ,,Vaduguns”,Viļakas novada ziľās, arī ,,Praktiskā Latvieša” 23.decembra numurā,bibliotēkas mājas lapā - www.vilakabiblio.wordpress.com, un vietnē:www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.phpDigitālā laikmeta iespaidā arī Viļakas bibliotēka kopš 2009.gada augusta iratrodama vispasaules populārajā sociālajā tīklā Twitterī un arī Twitpic.Ikviens interesents, kas ir Skype lietotājs, ar bibliotēku var sazinātiesizmantojot bibliotēkas Skype adresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkasdarbību ir izveidots buklets.Laikazīmes un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukšainterpretācijā lasāmi izdevumos – „Ieva”, „Dārza Pasaule”, „Vaduguns”,„Diena” un daudzviet citur, gan interneta portālos, gan preses izdevumos.Bibliotēka piedalījās divos valsts mēroga informācijas meklēšanaskonkursos.Portatīvo datoru lietotāji, kas izmanto Viļakas bibliotēkas WiFi (bezvaduinternets) informācijas meklēšanai, 1. jūlijā plkst. 19.00 pulcējās piebibliotēkas ēkas, lai piedalītos pasākumā “Bezvadu zemene”.Konkursa dalībnieces - Sanita Baronova un Dace Dortāne veiksmīgas izlozesrezultātā saľēma TTD maisiľu un piezīmju bloknotu.Rudenī (novembrī) Letonikas konkursā, „Meklē un atrodi datu bāzēletonika.lv” kurš tika pārstāvēts abās līgās (bibliotekāru un bibliotēkaslasītāju). ” 24
 25. 25. Konkursi tika organizēti, lai popularizētu bibliotēku apmeklēšanu, pastāstītupar iespējām, kādas lasītājiem piedāvā Latvijas publiskās bibliotēkas, parelektroniskajiem resursiem, kādi pieejami lasītājiem bibliotēkās bez maksas,kā arī, lai veicinātu šo datu bāţu apgūšanu un izmantošanu.Bibliotēka arvien vairāk kļūst par kultūras un sociālo kontaktu centru pilsētā,daudzas aktivitātes tiek organizētas sadarbojoties ar Viļakas KN, nevalstiskosektoru.2010.gadā vairāki pasākumi raksturo bibliotēkas un Kultūras namaveiksmīgu sadarbību:26.februārī Viļakas kultūras namā notika Andas Beitānes grāmatas ,,Vēlīnāsizcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā” atvēršanassvētki Viļakas novadā. Šie svētki tika piedzīvoti kopā ar etnogrāfiskajiemansambļiem no Šķilbēniem, Upītes, Baltinavas, Brieţuciema, Medľevas unViļakas, kuru dziedāt prasme ir pētīta un aprakstīta grāmatā. Grāmatasdāvinājumu no autores rokām saľēma arī Viļakas bibliotēka.30. martā Viļakas kultūras nams un bibliotēka aicināja interesentus uzrakstnieces Santas Meţābeles jaunās grāmatas “Skaistulis un meţiniekameita” atvēršanas svētkiem.Santa literātu telpā ienāca ar pavasara vēja šalkām “Tēva priedē” unziemeļvēja sapurināto “Uz priekšu, meitenes”. Tad nāca Sieviete “Naktī uzsvētdienu” ar dzīvespriecīgo un drosmīgo “Vienu lustīgo sievieti” unpamājusi sveikas “Baltajam mikroautobusam” gāja meklēt noslēpumu, jo“Rītausmā te rēja lapsa”.Varbūt tāpēc, ka ziema bija sniegaina un gara, noslēpums zem sniega segasbrieda un kā sniegpulkstenītis, ar pirmajiem marta siltās saules stariem,piedzima Viľš, Skaistulis – “Skaistulis un mežinieka meita”!… 25
 26. 26. Literatūras popularizēšanas pasākumi ir viens no svarīgākajiem bibliotēkassabiedrisko attiecību elementiem. 2010.gadā bibliotēka saviemapmeklētājiem piedāvāja literatūras un rokdarbu, seno atklātľu izstādes,tikšanās pēcpusdienas ar interesantiem cilvēkiem, seminārus-radošasdarbnīcas, bibliotēka ir kļuvusi par informācijas tehnoloģiju apgūšanas vietudaţāda vecuma, dzimuma, sociālās piederības cilvēkiem.Martā Viļakas bibliotēkā bija skatāma sieviešu rotaslietu izstāde ,,Kādasman tev dāvāt daiļas rotas?”…Burvīgi lakatiľi un šalles… Rudenīgi koši un pavasarīgi silti auskari, krellesun kuloni. Skaistas un elegantas brošas, aproces un roku sprādzes gaišamnoskaľojumam un jaukam garastāvoklim…Izstādē ar sievietes smalkās pasaules noslēpumu piederumiem dalījās astoľasšarmantas dāmas: Ilze Zaremba, Vita Zondaka, Jūlija Bloha, ValentīnaBratuškina, Ināra Kudure, Ērika Bratuška, Dace Lesniece un VijaCircāne.17. martā bibliotēka aicināja savus apmeklētāju uz tikšanos – sarunu arţurnālisti Zinaīdu Loginu. Sarunas galvenā tēma par sakārtotu cilvēka domupasauli un par Dzīvi, kas pakārtota indivīda “domu ceļam”. Abpusēji svētīgasaruna beidzās ar atziľu: “Kā domāsi – tā dzīvosi” Zina Logina: “Skaistudomu pasaule sievieti dara laimīgu!”…ir labi, tā, ziemas beigās pasmaidīt un sakārtot domas pavasarim…22.martā bibliotēkā Viļakas novada bezdarbnieku grupai notikakonkurētspējas paaugstināšanas apmācības ,,Lietišķajā etiķetē”, koorganizēja NVA Viļakas filiāle. 26
 27. 27. AprīlisJurģu nedēļa bibliotēkā pagāja Bibliotēku nedēļas zīmē. No 19. aprīļa līdz24. aprīlim Viļakas bibliotēka Bibliotēku nedēļas ietvaros ikvienu aicināja uzdaţādiem grāmatas un bibliotēku popularizējošiem pasākumiem. Neizpalikaarī talkā iešana, Jura dienas gadatirgus Viļakā un rumulēšanās…Bibliotēku nedēļā seniori iepazinās ar interneta priekšrocībām un ar saukli“Tu to vari!” pāršķīra jaunas lappuses globālā tīmekļa ceļvedī…Albīnas Veinas ceļojumu - atmiľu pēcpusdiena klātesošajos atraisījapozitīvas emocijas, kā arī deva iespēju uzzināt daudz interesantu faktu unneparastu skatu Apvienotajos Arābu Emirātos un Grieķijā. Un visi kopāviennozīmīgi atzina, ka nekur nav tik labi kā mājās…2.-4.klašu audzēkľi klausījās pasakas portālā www.pasakasnet.lv Klausotiespasakas, tiek trenēta koncentrēšanās spēja, kā arī attīstīta fantāzija. Pasakasattīsta iekšējo redzi un sekmē lasītāja kreativitāti. Bērni it kā spēlējotiesklausās pasakas un paplašina savu pieredzi, jo tās vēsta par dzīvi un pasauli,viľi iepazīstas ar citu tautu kultūru un tradīcijām. Pasaka neizraisa dusmas, jovienmēr labais uzvar ļauno.JūnijsNedēļā pirms Jāľiem Viļakas bibliotēkā pulcējās etnogrāfiskā ansambļa„Abrenīte” dziedātājas, lai ielīgotu Jāľus un vēlāk apmeklējot Viļakassociālās aprūpes centru iepriecināja tā iemītniekus ar drastiskām Līgodziesmām.Bibliotēkā ansambļa sievas noskaidroja kāds laiks būs Līgo vakarā un Jāľunaktī Viļa Bukša interpretācijās, tāpat arī viena otrai atklāja garšīgākā Jāľusiera darināšanas un Jāľu zāļu dziedinošā spēka noslēpumus.Pasākuma izskaľā neizpalika arī bez nerātnas dzejas un vēlējumiem –ikvienam sameklēt savu Papardes ziedu! 27
 28. 28. JūlijsPortatīvo datoru lietotāji, kas izmanto Viļakas bibliotēkas WiFi (bezvaduinternets) informācijas meklēšanai, 1. jūlijā plkst. 19.00 pulcējās piebibliotēkas ēkas, lai piedalītos pasākumā “Bezvadu zemene”.Saulainā, siltā Imanta dienas pievakarē no sešiem iepriekš pieteiktajiemdalībniekiem ieradās pieci. Bezvadu interneta lietotājus Daci Dortāni, SigituLoginu, Jāni Dortānu, Sanitu Baronovu un Tatjanu Matancevu pavadījaun sacensību gaitā līdzi juta viľu draugi, vecāki un protams, Viļakasbibliotēkas vadītāja Vija Circāne un darbinieks Vilis Bukšs.Par pasākuma galveno “varoni” Zemeni, bija parūpējies SIA “Ķira” vadītājsJaroslavs Kozlovs. Uzľēmums sacensību dalībniekiem bija sagādājis grozuar zemenēm.Wi-Fi lietotāju sacensības notika ceturtdien, 2010. gada 1. jūlijā no plkst.19:00-20:00Augusts4. augusta pēcpusdienā Viļakas bibliotēkā ciemojās un ar bibliotēkasapmeklētājiem tikās 9. Saeimas deputāte, grāmatas “100 galvas runā” autoreSarmīte Ķikuste. 28
 29. 29. Sarmīte pastāstīja par savas grāmatas ideju, tapšanas procesu un klātesošosiepazīstināja ar tās saturu. Protams, izvērtās arī diskusija par Saeimas darbu,deputātiem un Latgales nākotni. Andis Kravalis, kurš bija viens nojaunākajiem šīs tikšanās dalībniekiem un kurš šoruden pirmo reizi ies pieSaeimas vēlēšanu urnām, Sarmītei Ķikustei uzdeva vienkāršu un precīzujautājumu: “Kad beigsies krīze?”…Ikviens tikšanās dalībnieks dāvanā saľēma grāmatu ar autores ierakstu.Vasaras mēnešos, kad skolēniem un studentiem ir brīvdienas, bibliotēkaspakalpojumu lietotāju skaits internetlasītavā acīmredzami pieaug. Pirmkārtjau tāpēc, ka vasaras brīvdienās Viļakā dzīvojošos vecvecākus apciemomazbērni no citām Latvijas vietām. Arī no ārzemēm. Otrkārt, Viļakaituvākajās bibliotēkās darbiniekiem atvaļinājumu laiks un tās strādā atbilstošivasaras atvaļinājumu grafikam. Treškārt, aizvien vairāk bibliotēkaspakalpojumus izmanto cilvēki, kas sadzīves apstākļu pasliktināšanās dēļ iratteikušies no mājas datora, uzskatot to par luksusa preci…Internetlasītavas pakalpojumus dienā vidēji izmanto 40 līdz 45 lietotāji. Jasalīdzina ar ziemas mēnešiem, tad apmeklējumu skaits pieaudzis par 12apmeklējumiem. Protams, sākoties mācību gadam vietējās skolās, straujipieaugs skolas bērnu skaits, kas izmantos sabiedriskos datorus un internetumācību vajadzībām un pašizglītībai.Pirms diviem gadiem, 2008. gada 19. augustā, Viļakas bibliotēkas emuārs(blogs) bibliotēkai atvēra logu uz globālo telpu un reizē arī pasauli ielaidasevī. Viļakas bibliotēka iegāja Latvijas bibliotēku blogosfērā.Šajā laikā publicēti 135 raksti, 9 lapās ievietots desmitiem daţādu ziľu,interneta albumos simtiem foto, 11 aptaujas un saľemta 21 atsauksme. Pirmspusotra gada izveidots bibliotēkas twitter konts. Twitterī ar pirmo blogagadadienu 2009. gada 19. augustā mūs sveica: @Parlielupe @meiravietis@veradalberga Mīļs PALDIES! Mēs no Jums mācāmies! 3:17 PM Aug 19th,2009 via web in reply to Parlielupe 29
 30. 30. Divarpus gadu laikā blogu apmeklējuši 26132 (WordPress Statistika)virtuālie viesi. Šoreiz ieskatam statistikas skaitļi. Bloga apmeklējums vidējidienā.Augusta nogalē Viļakas bibliotēku apmeklēja mākslinieku Rancānu ģimene.Pazīstamais koktēlnieks Antons Rancāns un viľa meita Gundega Rancāne.Gundega bibliotēkai uzdāvināja jaukas grāmatas un novēlēja arī turpmākbibliotēkai būt par “Gaismas logu uz plašo pasauli…”Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne savukārt pateicās par dāvinājumubibliotēkai un uzdāvināja skaistu rudens ziedu pušķi ar ceļavārdiem“nepagurt”…Septembris 1. septembrī, Zinību dienā, Viļakas bibliotēkā ciemojās novadniece Ināra Dundure. Kā jau ierasts, viesi ierodas ar ciemmaizi. Šoreiz Ināra bibliotēkai uzdāvināja tautsaimniecības rakstu krājumu “Pārraut sastingumu”.Draudzīgā sarunā ar bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem novadnieceiepazīstināja ar grāmatas autoru, tostarp pašas Ināras, redzējumu par tālākorīcību pašpietiekamas valsts un sabiedrības attīstībā.Ināras vēlējums bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem un darbiniekiem: “Lailatgalietim pietiek spēka pierādīt savu varēšanu un aizstāvēt sava novadaintereses!”Spārnus sašūpo “Pegazs”Viļakas bibliotēkā literātu biedrība “Pegazs” 9.septembrī bija noorganizējusitikšanos ar lirisku nosaukumu “Tev, rudens, pateicos par zīli, kastani un vēsolietus lāsi…”.Patiesību, kādēļ šis dzejas pasākums notiek tieši tagad, atklāja literātubiedrības vadītāja, romānu autore Santa Meţābele, īstajā vārdā Antoniľa 30
 31. 31. Ločmele. Izrādās, “Pegazam” jau viena gada jubileja. “Mums līdzās dzīvocilvēki ar atvērtu sirdi plaukstā, jo tikai dzejnieka spēkos ir veidot mīlestībassabiedrību un ikvienu iedrošināt uz mīlestības starojumu,” saka bibliotēkasdirektore Vija Circāne. Un tiešām, Viļakas puses dzejnieki un rakstniekilikuši par sevi runāt ne tikai savā, bet arī ārpus novada, iekļūstot ikgadējādzejas almanahā “Rēzekne 2010″. Šogad tajā var lasīt Antoniľas Ločmeles,Valerjana Rundzāna un Ruttas Jeromānes dzeju.Daudz labu vārdu “Pegaza” jubilejā saľēma arī Vilis Bukšs, un ne tikai pardzeju, bet arī par vēsturiski, filozofiski un zinātniski izstrādāto Viļakasnovada ģerboľa ideju. Regīna Brokāne pauda prieku, ka dzejoļu krājums“Dzīves mīlēšana”, kurā ir arī Ilzes Keišas dzejoļi, ir pasniegta Valstsprezidentam. Viľa aicināja radošos cilvēkus iemūţināt vēsturi, jo arīvakardiena, lai cik siltu, emocionālu un dzejisku mirkļu pilna, jau iegājusivēsturē.Oktobrī etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” dalībnieces izmantoja rudensdārza piedāvājumu un iespēju apskatīt firmas “Ķira” dārzos izaudzēto āboluizstādi, un dalīties iespaidos par savos dārzos iegūto raţu, ābeļu šķirnēm undegustēt ābolu virtuves gardumus…Pasākums ritēja ar devīzi: “Visa pasauleābolā…”Laikā, kad vēlā rudens lietus lāses, cita citu nomainīdamas mijās ar agrāsziemas baltajām sniegpārslām, Viļakas bibliotēkā 25.novembrī pulcējāsliterātu biedrības “Viļakas Pegazs” dalībnieki un citi radošu domu bagāticilvēki, lai pirms Adventa sveču gaismiľā runātu dzeju un pārdomās vārdiempiešķirtu nozīmi… 31
 32. 32. Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne iekūra teiksmaino rudens vakaruburvestību ugunskuru un rakstniece Santa Meţābele lika dzirksteļotdzejnieku sirdīm…Izjustiem un stipriem vārdiem runāja dzejniece Rutta Jeromāne un IlzeKeiša, pārdomās dalījās dzejniece un ţurnāliste Zinaīda Logina, betpatriotiskas noskaľas modināja publicists Pēteris Keišs un bibliotēkasdarbinieks Vilis Bukšs. Arī klātesošie aktīvi piedalījās brīnišķīgā vakaragaisotnes uzturēšanā…DecembrisPirmssvētku noskaľā, 17.decembra pēcpusdienā, Viļakas bibliotēkā sanācarokdarbnieces, lai ľemtu dalību seminārā – radošā darbnīcā ,,Novitātes vilnasun tekstila darinājumos“.Tā bija iespēja zinošas skolotājas Skaidrītes Veinas vadībā apgūt modernušallīšu adīšanu, izmantojot gan vilnas, gan lentīšu dziju.Katra semināra dalībniece ar prieku apguva, sākumā šķietami sareţģītāsvolānveida šallītes adīšanas noslēpumu un šķīrās ar domu tikties atkal unatkal, lai apgūtu ziedu, filcēto piesprauţu un daţdaţādu citu, sievietesikdienā skaistu un derīgu lietiľu darināšanas mākslu.Decembrī apmeklētāju uzmanību piesaistīja bibliotekāres Aijas Lesniecesseno Ziemassvētku pastkaršu un eglītes rotājumu izstāde ,,Kā pastkartēsenā viz mirdzošā rotā, gan smildziņa sīka, gan čiekurots zars.” 32
 33. 33. Veiksmīga sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar nevalstiskajāmorganizācijām – biedrībām dāmu klubs „Marienhauzena”, Viļakaspensionāru biedrību.Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks. Tās ir gan Viļakas skolas,Viļakas Kultūras nams, Viļakas Novadpētniecības muzejs, nevalstiskāsorganizācijas, Valsts robeţsardzes Viļakas pārvalde, SIA „Ķira.”Sadarbība ar nevalstisko sektoru, pašvaldības iestādēm, pašvaldību,organizējot daţādus pasākumus pilsētā – popularizē ne tikai bibliotēku,padarot to atvērtāku, bet nostiprina bibliotēkas kā kultūras, izglītības,informācijas un sabiedriskās saskarsmes vietu sabiedrībā.Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne2010.gada 12.janvārī 33

×