Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Social Business - Common Business Pains

907 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Social Business - Common Business Pains

 1. 1. The Social Business:Как социалният софтуер за бизнеса отговаря на най-често срещаните болки в организацията? Лидия Викулова | IBS
 2. 2. Бизнесът се превръща в Social…
 3. 3. •74% интегрират Уеб 2.0 инструменти с целподобряване двустранната връзка с клиенти;•75% интегрират Уеб 2.0 инструменти заповишаване ефективността на работа наслужителите;•71% интегрират Уеб 2.0 инструменти за работа спартньори и доставчици. изследване на McKinsey сред 1700 изпълнителни директори
 4. 4. Social Business-ът сe Ангажира къмклиенти, служители, доставчици,партньори
 5. 5. Social Business-ът e Прозрачен.Премахва бариерите!
 6. 6. Social Business-ът e Гъвкъв.
 7. 7. Защо и Аз да съм като тях? - Social
 8. 8. Всяка седмица 42% от хората взиматрешения на база погрешнаинформация.
 9. 9. Служителите губят30% отвремето си втърсене на информация. Accenture Мениджърите търсят информация по 2 часа 50% от на ден, която е без стойност. Accenture
 10. 10. Само 44% от служителитеуспяват да намерят файла,който търсят. Forrester
 11. 11. Как социалният софтуер за бизнесаотговаря на най-често срещаните болки ворганизацията?
 12. 12. Липса на по-неформален канал закомуникация и мрежа междуслужителите
 13. 13. IBM Connections Forums
 14. 14. IBM Connections Microblogging
 15. 15. IBM Connections – набор от инструментиза взаимодействие
 16. 16. IBM Connections Forums, Microblogging,BlogsForums - Обратна връзка и свободноизявяване на мнение, оценка и дискусияMicroblogging – Взаимодействие сколегите в неформална обстановкаРазнообразие от инструменти за оценка,препоръка, коментиране, споделяне,следенеBlogs – лично място за споделяне на опит имисли в неформална обстановка
 17. 17.  Комуникационни бариери междуотделните звена в компанията Каскадирано предаване наинформацията „Изолираност“.
 18. 18. IBM Connections Communities
 19. 19. Blogs Announcements
 20. 20. IBM Connections Ideation Blogs
 21. 21. Интеграция – IBM Connections – MS Lync
 22. 22. IBM Connections Communities – веднъж публикувана, подразлична форма, информацията достига до всеки служителна компанията безпрепятственоРазлични комуникационни канали – микроблогване,блогване, нотификации, споделяне на идеи – премахваткомуникационните прегради между хора и екипи.Всеки има възможност да следи публикуваната информацияBlogs Announcements – важните съобщения се виждат отвсички веднага, след като бъдат публикуваниIdeation Blogs – всеки има право на мнение!Интеграция IBM Connections-MS Lync - Осигурявастартиране на онлайн комуникация в контекста на работатас всеки от компанията
 23. 23. Знание за продуктите и услугите, коитосе предлагат на пазара
 24. 24. IBM Connections Communities
 25. 25. IBM Connections Communities - Включват възможности за споделяне наинформация под различна форма –блогове, форуми, уикита, файлове, медиягалерия – видео и снимки, място за идеи. - Търсене на информация за продукта поключова дума
 26. 26. Липсва общо място/платформа,където колеги със сходнипрофесионални интереси да обменятинформация и идеи
 27. 27. IBM Connections Communities Page
 28. 28. IBM Connections Communities - Всеки от компанията има възможносткакто да стартира, така и да се присъединикъм Общност по желание или по интерес. - В IBM Communities информацията сесподеля под различна форма с целпостигане на по-ефективна комуникация
 29. 29. Работа по проекти: често в тях савключени много хора от различни звена ипонякога има липса на информация заетапа на проекта и сроковете.
 30. 30. IBM Connections Activities
 31. 31. IBM Connections Activities - Дава възможност на екипите да включатчленовете на екипа, да разпределят задачите, дазададат сроковете. В Activities се събира цялатаинформация, разделена на секции - маркетингматериали, стратегии, PR-и, оферти, документи....презентации. Може да се проследипоследователността на изпълнение, завършенитезадачи и пр. - Всеки нов колега в екипа може бързо и лесно дасе запознае с цялата информация, тъй катопоследната е събрана на едно място.
 32. 32. Трудно е да намериш точния колегаза въпроса, който имаш, задачата, коятотрябва да бъде свършена или да решишвъзникнал проблем.
 33. 33. IBM Connections Profiles
 34. 34. IBM Connections Profiles:Визитната картичка на служителя. Събранана едно място информация за опит, знание,интереси. - В какви проекти участва? - Какво съдържание създава? - Какъв опит има? - Може да бъде намерен по ключова дума(таг) - Как и къде може да бъде достъпен?
 35. 35. В лабиринта от информация е труднода се ориентираш и да намериш точнотова, което търсиш. Информацията яима, но е на различни места, интранет,други програми, сървъри и т.н.
 36. 36. IBM Connections Search; Tagging
 37. 37. IBM Connections Activities
 38. 38. Search – бързо и лесно търсене наинформация под различна форма спомощта на ключови думиTagging – спомага подреждането,търсенето и сортирането на информацияIBM Connections Activities – цялатаинформация по проекта на едно мястоIBM Connections Communities – цялатаинформация по дадена тема на едно място
 39. 39. Отворената и социална организация е по-високо конкурентноспособна.
 40. 40. Корпоративната социална платформаще донесе стойност на организацията,САМО когато:Нейните членове АКТИВНО УЧАСТВАТ!и СЪЗДАВАТ СЪДЪРЖАНИЕ!
 41. 41. БЛАГОДАРЯ!

×