Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M avad ang_okt_2013x

323 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M avad ang_okt_2013x

 1. 1. 2012./2013.M.G. VALSTS PĀRBAUDES DARBU ANGĻU VALODĀ REZULTĀTU APKOPOJUMS Lidija Mitrofanova
 2. 2. SKOLĒNU SKAITS 2013: 16 968 2012: 19 160 2011: 22 174 2010: 22 638 2009: 23 652
 3. 3. PUNK TU SADALĪJUMS VIDĒJAIS REZULTĀT S VALS TĪ : 5 4,72 (201 2:52,96 2011:49,94 2010:51 ,24)
 4. 4. LASĪŠANA 48.59 (2012:49.69 2011:48.42 2010:44.58)
 5. 5. LASĪŠANA 48.59 No Uzdevuma veids Vid% 2012 Vid% 2013 U1 savietošanas uzdevums 54.25 51.06 U2 savietošanas uzdevums 47.92 52.89 U3 savietošanas uzdevums 45.12 39.54
 6. 6. KLAUSĪŠANĀS 52.80 (2012:58.98 2011:53.78 2010:55.12)
 7. 7. KLAUSĪŠANĀS 52.80 No Uzdevuma veids Vid% 2012 Vid% 2013 U1 atbilžu izvēles uzdevums 82,65 53.20 U2 atbilžu izvēles uzdevums 52,75 61.01 tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums 31,29 41.96 U3
 8. 8. VALODAS LIETOJUMS 50.63 (2012:39.86 2011:37.61 2010:46.75)
 9. 9. VALODAS LIETOJUMS 50.63 No Uzdevuma veids Vid% 2012 Vid% 2013 U1 atbilžu izvēles uzdevums 44,56 60.22 U2 savietošanas uzdevums 45,93 56.89 U3 rediģēšanas uzdevums 34,03 39.56 U4 tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums 32,50 42.30
 10. 10. RAKSTĪŠANA 55.82 (2012:49.92 2011:45.53 2010:47.06)
 11. 11. RUNĀŠANA 65.73 (2012:66.27 2011:64.42 2010:62.62)
 12. 12. PROCEDŪRU KOMISIJAS LĒMUMS Rakstīšanas daļa 2012 nevērtēt uzdevumu nevērtēt eksāmena daļu KOPĀ 2013 15 18 2 4 17 22
 13. 13. KORELĀCIJAS STARP EKSĀMENA DAĻĀM korelācija ir ļoti vāja korelācija ir vāja 0,2 - 0,4 korelācija ir vidēji cieša Klausīšanās līdz 0,2 0,4 - 0,7 korelācija ir cieša virs 0,7 Lasīšana 0,817 Lasīšana Runāšana 0,706 0,676 Runāšana Valodas lietojums 0,837 0,850 0,707 Valodas lietojums Rakstīšana 0,700 0,691 0,748 0,729
 14. 14. EIROPAS VALODU PRASMES LĪMEŅU SADALĪJUMS nav piešķirts B1 B2 C1 4557 7780 4572 62 26,85% 45,84% 26,94% 0,37%
 15. 15. IETEIKUMI, GATAVOJOTIES EKSĀMENAM www.visc.gov.lv Vispārējā izglītība Metodiskie materiāli “Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem”
 16. 16. 1.PIELIKUMS – PAŠNOVĒRTĒJUMA TABULA SVEŠVALODU LĪMEŅU APRAKSTI A1 A2 B1 B2 C1 C2 Lasīšana Klausīšanās Prot caurskatīt garākus tekstus, lai atrastu un iegūtu informāciju no dažādām teksta daļām vai no dažādiem tekstiem konkrēta uzdevuma izpildei. Prot tajos atrast un saprast vajadzīgo informāciju. Prot caurskatīt garus un sarežģītus tekstus, ātri atrod vajadzīgo informāciju. Prot lasīt patstāvīgi, lasīšanas veidu un tempu piemērojot konkrētam tekstam vai lasīšanas mērķim. Grūtības var sagādāt retāk lietotas idiomas. Prot caurskatīt un detalizēti saprot garus, sarežģītus dažāda veida un satura tekstus, uztverot smalkas nianses. Izprot stila atšķirības un tieši vai netieši izteiktus viedokļus. Ja ir nepieciešams, grūtākās vietas pārlasa vēlreiz. Bez grūtībām var izlasīt un saprast dažāda veida, uzbūves un valodas ziņā sarežģītus tekstus. Prot caurskatīt un uztvert tajos smalkas stilistiskas atšķirības, tieši vai netieši izteikto vārdu nozīmi. Saprot ļoti lēni artikulētu runu, kurā ieturētas garas pauzes. Saprot pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes. Saprot atsevišķas frāzes un izteikumos biežāk lietotos vārdus, saistītus ar aktuālām vajadzībām, ja runā skaidri un lēni. Uztver galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos tekstos. Saprot svarīgāko skaidri artikulētā, samērā lēnā un literāri pareizā runā par pazīstamām tēmām, uztver gan vispārīgo informāciju, gan atsevišķas detaļas. Var kopumā izprast informāciju, ja temats ir pazīstams, izklāsts vienkāršs un skaidri strukturēts. Saprot galveno domu izvērstā runā, uztver informāciju gan par konkrētiem, gan abstraktiem jautājumiem, arī ar sarežģītu argumentāciju, ja temats ir pietiekami pazīstams. Saprot literārā valodā teikto gan klātesot, gan ierakstā par zināmām un nezināmām tēmām. Saprot izvērstu runu par abstraktiem un sarežģītiem tematiem ārpus sava interešu loka, arī tad, ja tai nav skaidras uzbūves un ir vāji izteiktas loģiskās sakarības. Atpazīst idiomātiskus un sarunvalodas izteicienus, izprot valodas stila un attieksmes maiņu. Bez grūtībām saprot jebkuru runas veidu - gan tiešā saziņā teikto, gan ierakstā, arī tad, ja tiek runāts ātrā tempā. Saprot idiomātiskus un sarunvalodas izteicienus. Uztver runu, kurā lietoti dialektismi vai nepazīstama terminoloģija. Lieto atsevišķus vārdus un frāzes saistītas ar biežāk lietotām, zināmām situācijām. Lieto dažas vienkāršas iegaumētas gramatiskās konstrukcijas un teikuma modeļus. Lieto ikdienā visbiežāk nepieciešamos vārdus un frāzes. Lieto vienkāršas gramatiskās konstrukcijas. Pieļauto kļūdu daudzums netraucē saziņu. Ir pietiekams vārdu krājums, lai varētu sazināties iepriekš paredzamās situācijās. Parasti laba gramatiskā kontrole, kaut arī manāma dzimtās valodas ietekme. Pieļautas kļūdas netraucē saziņu. Laba gramatiskā kontrole. Prot variēt formulējumus, lai izvairītos no atkārtošanās. Leksiskā precizitāte parasti ir augsta, atsevišķos gadījumos neprecīza vārdu izvēle netraucē saziņu. Dažreiz pieļauj nenozīmīgas kļūdas. Ir plašs vārdu krājums, kas ļauj izvairīties no atkārtošanās. Lieto sarunvalodas vārdus un idiomātiskus izteicienus. Stabili prot saglabāt augstu gramatiskās pareizības līmeni. Spēj patstāvīgi labot pieļautās kļūdas. Ir ļoti plašs vārdu krājums. Lieto sarunvalodas vārdus un idiomātiskus izteicienus, izprot vārdu dažādās nozīmes. Vārdu krājumu lieto pareizi un atbilstoši. Stabili prot saglabāt augstu gramatiskās pareizības līmeni sarežģītā tekstā. Prot uzrakstīt vārdus, vienkāršas frāzes un teikumus. Valodas lietojums Prot izlasīt un saprast īsus, vienkāršus tekstus par zināmām tēmām ar ikdienā visbiežāk lietotajiem vārdiem, no kuriem daļa ir internacionālismi. Prot tajos atrast vajadzīgo informāciju. Prot uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu par ikdienišķiem jautājumiem, izmantojot iemācītus izteicienus un personīgo pieredzi. Prot uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par zināmiem jautājumiem atbilstoši savām interesēm. Prot samērā brīvi rezumēt, paust savu viedokli par apkopoto faktu materiālu ikdienišķos vai neikdienišķos jautājumos atbilstoši savai personīgajai pieredzei. Prot uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par zināmiem un abstraktiem jautājumiem atbilstoši savām interesēm. Prot apkopot, izvērtēt informāciju, argumentēt savu viedokli. Prot izveidot skaidru, labi strukturētu, sarežģītas tematikas, detalizētu tekstu, labi pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus. Prot diezgan plaši izvērst un argumentēt savu viedokli. Prot skaidri un saprotami uzrakstīt strukturētu, sarežģīta satura tekstu. Prot plaši un izvērsti argumentēt savu viedokli. Prot izvēlēties valodas stilu atbilstoši dotajam uzdevumam, lietot idiomātiskus izteicienus. Prot vienkāršā veidā sazināties. Saziņas process ir atkarīgs no sarunu biedra iespējām runāt lēnā tempā un, ja nepieciešams, atkārtot/izteikt citiem vārdiem sacīto. Prot uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz sarunu biedra jautājumiem par zināmām tēmām. Lieto vienkāršus, savstarpēji nesaistītus izteikumus. Prot sazināties iepriekš paredzamās situācijās un piedalīties īsās sarunās, kurās sarunu biedrs nepieciešamības gadījumā var sniegt palīdzību. Komunikatīvo līdzekļu klāsts ir ierobežots. Prot lietot vienkāršus izteiksmes līdzekļus, lai īsi izteiktu apgalvojumu, salīdzinātu priekšmetus un lietas. Prot diezgan pārliecinoši sazināties par zināmām un mazāk zināmām tēmām. Prot apmainīties ar informāciju, to pārbaudīt un/vai apstiprināt. Prot pārvarēt saziņas grūtības arī neierastās situācijās. Prot veidot vienkāršu plānveidīgu stāstījumu arī par abstraktiem jautājumiem, īsi pamatot savu viedokli. Prot runāt brīvi un uzturēt sarunu, īpaši nemeklējot vārdus. Prot atbilstoši uzsākt, uzturēt un noslēgt sarunu. Prot veidot plānveidīgu, loģiski pamatotu, detalizētu stāstījumu. Savu viedokli izsaka precīzi un to pārliecinoši argumentē. Prot brīvi un pārliecinoši sarunāties par dažādām tēmām bez iepriekšējas sagatavošanās. Prot izveidot skaidru, raiti plūstošu, labi strukturētu runu arī par sarežģītiem tematiem. Apzināti izmanto savienojuma un saskaņošanas līdzekļus. Izvēlas situācijai atbilstošu runas stilu. Prot veidot pārdomātu stāstījumu, izmantojot piemērotus argumentus, akcentējot atsevišķus jautājumus un izdarot atbilstošus secinājumus. Bez grūtībām piedalās jebkurā sarunā vai diskusijā, prasmīgi lieto idiomātiskus izteicienus. Izvēlas situācijai atbilstošu runas stilu. Runā pilnīgi brīvi un precīzi, lieto plašu vārdu krājumu, kas ļauj izprast vārda nozīmes nianses. Prot veidot skaidru, brīvi plūstošu, labi strukturētu runu, izmantojot piemērotus argumentus, akcentējot atsevišķus jautājumus un izdarot atbilstošus secinājumus. Runāšana Rakstīšana Prot izlasīt un saprast ļoti īsus, vienkāršus tekstus, lasot pa atsevišķām frāzēm, uztver tekstā pazīstamus nosaukumus, vārdus un elementārus izteicienus, vajadzības gadījumā pārlasot tekstu.
 17. 17. VALSTS PĀRBAUDĪJUMU UN VĒRTĒŠANAS GRAFIKS  CE angļu valodā: 17. – 19.martā  Svešvaloda 9.kl.: 28. – 29.maijā Vērtēšana: 02. – 05.jūnijā Vērtētāju pieteik.: no 1.02.2014. – 1.03.2014.
 18. 18. PIETEIKUMI VĒRTĒŠANAI  Elektroniskā centralizēto eksāmenu darbu vērtētāju pieteikuma forma: www.visc.gov.lv Aktualitātes Iepirkumi Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 1.martam
 19. 19. PALDIES PAR UZMANĪBU!  Tālr. 67814469  E-pasts: lidija.mitrofanova@visc.gov.lv www.visc.gov.lv

×