Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eng skolotaji comenius 15-10-2012

533 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eng skolotaji comenius 15-10-2012

 1. 1. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius Rīga 2012.gada 15.oktobris
 2. 2. Comenius vēsture• 1995.g. – 1999.g. programmas SOCRATES I programmas ietvaros• 2000.g. – 2006.g. programmas SOCRATES II oetvaros• 2007.g. – 2013.g. Mūžizglītības programmas Comenius sektorālā programma• 2014.g. – 2020.g. ??? (Erasmus for all)  Latvija programmā iesaistās no 1998.g. novembra Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 3. 3. Mūžizglītības programmas - struktūra Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Skolas izglītība Augstākā izglītība Profesionālā izglītība un Pieaugušo izglītība apmācībaCaurviju programma (http://eacea.ec.europa.eu/index.htm)4 aktivitātes• politikas attīstība (arī vadošo izglītības darbinieku Mācību braucieni),• valodu apguve,• jaunās tehnoloģijas,• labākās pieredzes izplatīšanaJean Monnet programma•Eiropas integrācija akadēmiskajā jomā;•atbalsts Eiropas mēroga izglītības un praktiskās apmācības iestādēm un asociācijām Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 4. 4. Comenius stratēģiskais mērķis Mūžizglītības programmā• Panākt, lai visā Mūžizglītības programmas darbības periodā (2007-2013) katra skola vismaz vienu reizi iesaistās Comenius aktivitātēs Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 5. 5. Comenius aktivitātes• Skolu partnerības projekti (2013.gada 21. februāris)• Comenius Regio partnerības projekti (2013.gada 21.februāris)• Projektu sagatavošanas vizītes (no 2012.gada 1.jūlija)• Individuālās profesionālās pilnveides stipendijas (3x gadā)• Comenius asistentūras topošajiem skolotājiem (2013.g. 31.janvāris)• Comenius asistenta uzņemšana skolā (2013.g. 31.janvāris)• Skolēnu individuālā mobilitāte uz partnerskolu (2012.g. 3.decembris) Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 6. 6. Kas var iesaistīties Comenius programmā ?• Vispārizglītojošās izglītības iestādes (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās vidusskolas, speciālās skolas) (skolu un Regio partnerības, asistenta uzņemšana, skolēnu individuālā mobilitāte, sagatavošanas vizītes)• Pilsētu un novadu domes un to izglītības departamenti/ nodaļas (Comenius Regio partnerības)• Pedagoģiskie darbinieki (skolu un Regio partnerības projektu darbā, individuāli - personāla profesionālā pilnveide)• Topošie skolotāji (Comenius asistentūras)• Skolēni (skolu un Regio partnerības projektu darbā, skolēnu individuālajās mobilitātēs) Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 7. 7. Kur iegūt informāciju• Informācija par aktivitātēm, ieskaitot detalizētus Eiropas Komisijas izstrādātus aprakstus, rokasgrāmatas (skolu partnerībām, asistentūrām), ceļvežus (skolēnu individuālajai mobilitātei), iesniegumu veidlapu aizpildīšanas instrukcijas, vērtēšanas kritērijus un iesniegšanas prasības VIAA mājas lapāhttp://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/ Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 8. 8. Ja ar to ir par maz...• Informatīvi semināri par aicinājumu iesniegt projektu iesniegumus 2013.gadā (Rīgā un reģionos)• Konsultatīvi semināri pirms katra projektu iesniegšanas termiņa• Individuālas konsultācijas pie programmas speciālistiem pēc iepriekšējas pieteikšanās Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 9. 9. Iesakām gūt idejas un iedvesmotiesVIAA mājas lapā saite uz European Shared Treasure projektu datu bāze http://www.europeansharedtreasure.eu/• VIAA mājas lapas sadaļaProjektu pieredze – Skolēnu individuālā mobilitāte – Partnerības – Profesionālā pilnveide – Asistentūras Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 10. 10. Comenius skolu partnerībasDaudzpusēja sadarbība starp skolām (vismaz trīs Mūžizglītības programmas valstis)Projekta aktivitātes var būt orientētas:• uz skolēnu aktīvu līdzdalību• uz pedagoģiskajām metodēm un skolas vadībuDivpusējās partnerības iespējamas, ja projektā ir uzsvars uz valodas apguvi un notiek skolēnu grupu apmaiņa vismaz 10 dienu garumā Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 11. 11. Kas var piedalīties skolu partnerībās?• Pirmsskolas izglītības iestāde• Pamatskola• Vidusskola / Ģimnāzija / Licejs / Koledža• Speciālā internātskola/ Speciālā internātpamatskola• Vakara vidusskola/ Vakara (maiņu) vidusskola• Profesionālā skola* / Profesionālā vidusskola• Mākslas un mūzikas skola*/ Mūzikas skola*• u.c. izglītības iestādes* Skolas var piedalīties partnerībā, ja izglītības iestādē līdztekus profesionālai programmai tiek īstenota arī vispārizglītojošā programma. Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 12. 12. Comenius partnerības Divpusēja vaidaudzpusēja sadarbība, Finansiāls atbalsts brīvi izvēlēta tēma projekta aktivitātēm (Ilgums 2 gadi) Finansējuma apmērs atkarīgs no mobilitāšu skaita Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 13. 13. Comenius skolu partnerību finansējums 2 gadu projekts Mobilitāšu skaits Finansējums (Eiro) 4 6 000 8 10 000 12 14 000 24 21 000 Finansējumu izmanto: - mobilitātēm (mobilitāte – 1 cilvēka 1 ārvalstu brauciens) - projekta vietējām aktivitātēm Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 14. 14. Skolu partnerības – īpašie administratīvie noteikumi 2013• Viena skola var iesniegt tikai vienu skolu partnerības projekta iesniegumu. Divus partnerības iesniegumus var iesniegt tās skolas, kurās skolēnu skaits pārsniedz 600. Ja skola šo noteikumu neievēros, visi šīs skolas projektu iesniegumi tiks noraidīti.• Skolas, kuras īsteno skolu partnerību, vienu jaunu iesniegumu var iesniegt, ja skolēnu skaits skolā pārsniedz 600. Ja skola šo noteikumu neievēros, tad šīs skolas iesniegtais jaunās partnerības projekta iesniegums tiks noraidīts. Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 15. 15. Skolu partnerības – nacionālās prioritātes2013.gadā papildus punktus saņems:• Skolas, kas vispārizglītojošā plūsmā integrē skolēnus ar īpašām vajadzībām (invaliditāti) un skolēnus no sociāli nelabvēlīgām grupām – papildus 5 kvalitātes punkti• Skolas, kas nekad nav īstenojušas Comenius skolu partnerības projektu – papildus 5 kvalitātes punkti Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 16. 16. Comenius Regio partnerības Starptautiska sadarbība 2 gadu garumā starp divu valstu institūcijām, kas atbildīgas par skolu izglītību novadu vai pilsētu mērogā Nodrošina iespēju šādām institūcijām strādāt kopā pie abpusēji interesējošas ar izglītības jautājumiem saistītas tēmas Partnerībā jāiesaista vismaz viena skola un vēl kāda institūcija, kas saistīta ar projekta tēmu Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 17. 17. Regio partnerība Telpu īre, Lektoru atalgojums Konference Mājas lapas veidošana un uzturēšana p s um Lum Mobilitātes Seminārs Publikācija Maketēšana,Iespiešanas darbi fotografēšana, izplatīšana Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 18. 18. Comenius Regio partnerību finansējums 2 gadu projekts, finansējums (Eiro) Mobilitāšu Mazi attālumi Lieli attālumi skaits (<300 km) (>300 km) 4 2 000 3 200 8 4 000 6 400 12 5 000 9 600 24 1 000 19 200 Papildus nepieciešamais finansējums, piem., aprīkojuma iegādei, semināru un konferenču organizēšanai un personāla darba apmaksai jāpieprasa atbilstoši to faktiskajām izmaksām Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 19. 19. Regio partnerības – īpašie administratīvie noteikumi 2013• Viena pašvaldība var iesniegt tikai 1 Regio partnerības pieteikumu. Ja tiek saņemti vairāki pieteikumi, visi tiek noraidīti.• Pašvaldības, kuras īsteno partnerību, jaunu pieteikumu iesniegt nevar.• Nacionālo tematisko prioritāšu nav Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 20. 20. Kā atrast partnerus?• Starp līdzšinējiem sadarbības partneriem• Izmantojot skolēnu, pedagogu vai vecāku personiskos kontaktus• Mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Comenius Sadarbības piedāvājumi vai www.etwinning.net• Kontaktseminārs, ko organizē ES Mūžizglītības programmas dalībvalstu Nacionālās aģentūras• Sagatavošanās vizītes – brauciens uz partnerskolu, lai satiktos ar potenciālajiem partneriem Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 21. 21. Sagatavošanas vizītes• Mērķis - palīdzēt mācību iestādēm atrast iespējamos partnerus Comenius partnerību projektu izstrādāšanai.• Projekta pieteikumu iesniedz juridiska persona - mācību iestāde ( gadā 1 x).• Sagatavošanās vizītes ilgums – līdz 5 darba dienām.• Sagatavošanās vizītes veidi: - Kontaktseminārs - Sagatavošanas vizīte pie pašu izvēlēta partnera. (maksimālais iespējamais finansējums 1000 eiro) Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 22. 22. Iesniegšanas termiņi• Sagatavošanas vizīšu pieteikšanās termiņi 2012.gadā – projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2012. gada 1. jūlija un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes. – projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā izsludinātajiem konkrētā pasākuma termiņiem; Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 23. 23. Sagatavošanas vizīšu administratīvie noteikumi un nacionālā prioritāte• 2012. un 2013.gadā vienai skolai tiks piešķirts finansējums vienai personai vienas Comenius sagatavošanas vizītes īstenošanai,• Skolas, kuras īsteno partnerību, atbalstu vienas sagatavošanas vizītes īstenošanai var saņemt, ja skolēnu skaits skolā pārsniedz 600.•• 2012.un 2013.gada nacionālā prioritāte – Skolas, kas nekad nav darbojušās Comenius partnerībās, saņems papildus 10 punktus kvalitātes vērtējumā. Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 24. 24. Profesionālās pilnveides stipendijas• Šīs aktivitātes mērķis ir palīdzēt uzlabot skolu izglītības kvalitāti, sniedzot iespēju skolu darbiniekiem iziet apmācību valstī, kurā viņi nestrādā vai nedzīvo• Pieteikumus individuāli skolotāji var iesniegt 3 reizes gadā 2013.g. 16.janvāris 2013.g. 30.aprīlis 2013.g. 17.septembris Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 25. 25. Profesionālās pilnveides stipendijas Profesionālās pilnveides kursi Kolēģu darba vērošana un prakse partnerskolā Eiropas līmeņa konference (aktīva līdzdalība) Valodas apguves kursi ◦ personālam, kas aktīvi iesaistīts Comenius partnerības darbā, ◦ skolotājiem, kas pārkvalificējas, ◦ skolotājiem, kas māca svešvalodā, ◦ pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kas māca svešvalodu, ◦ mazāk izplatīto valodu skolotājiem, ◦ skolotāji, kas organizē skolēnu individuālo mobilitāti ( ilgums 1 – 6 nedēļas) Nākošais pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 16.janvāris mācībām periodā 01.05.2013.-31.08.2013. Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 26. 26. Kādus izdevumus sedz stipendija?• Ceļa izdevumus - (no dzīves vietas līdz kursu norises vietai un atpakaļ)• Kursu maksu – kursu organizatoru noteikta• Uzturēšanās izdevumus - viesnīcu vai dzīvošanu viesģimenē, vietējo sabiedrisko transportu, apdrošināšanu - atbilstoši organizatora norādītajam un nepārsniedzot EK noteiktās normas• Valodas prasmju pilnveides izdevumus tiem, kas nav valodu skolotāji (100,00 vai 150,00 EUR) Vidējā stipendija 2012.gadā – 2017,00 EUR Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 27. 27. Profesionālās pilnveides stipendijas – administratīvie noteikumi 2013• 2013.gadā Comenius profesionālās pilnveides stipendiju projektu iesniegumi tiks atzīti par atbilstošiem tikai no tiem pretendentiem, kuri pēdējo divu gadu laikā šādas stipendijas nav saņēmuši (līgumi 2011. un 2012. gada projektu konkursu ietvaros). Iesniegumi ar identisku motivācijas daļu tiks noraidīti.• Ja no vienas skolas uz vienu un to pašu aktivitāti būs vairāki iesniegumi, atbalstīts tiks tikai kvalitatīvi labākais iesniegums. Ja no vienas skolas uz vienu un to pašu aktivitāti tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vienādu kvalitāti, šiem iesniegumiem tiks veikta papildu kvalitātes vērtēšana.• Ja uz vienu un to pašu aktivitāti būs vairāki iesniegumi, atbalstīti tiks tikai 3 kvalitatīvi labākie iesniegumi. Nepieciešamības gadījumā iesniegumiem uz vienu un to pašu aktivitāti tiks veikta papildu kvalitātes vērtēšana Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 28. 28. Profesionālās pilnveides stipendijas – nacionālās prioritātes 2013• Pretendenti, kuri nekad Comenius profesionālās pilnveides stipendijas nav saņēmuši - papildus 10 kvalitātes punkti• Pretendenti, kuri izvēlējušies darba vērošanu partnerskolā – papildus 5 kvalitātes punkti Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 29. 29. 2012.gada 1. un 2.termiņa statistika160140 137120 9810080 69 72 Pretendenti Stipendiāti6040 3720 0 1.termiņš 2.termiņš 3.termiņš Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 30. 30. Kas nepieciešams, lai pieteiktos Comenius profesionālajai pilnveidei?1) Atbilstība mērķgrupai2) Priekšreģistrācijas apliecinājums no kursu organizatoriem / uzaicinājums uz darba vērošanu no uzņemošās izglītības iestādes; aktivitātes detalizēts apraksts, dienas kārtība. Kursus var meklēt COMENIUS/GRUNDTVIG kursu datu bāzē http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/3) Pietikuma veidlapa (2 eksemplāri, iesieti, parakstīti: pretendenta un darba devēja paraksti)4) Curriculum Vitae Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 31. 31. Comenius asistentūra topošajiem skolotājiem • Asistentūras aktivitātes mērķis :  Iegūt labāku sapratni par citu valstu izglītības sistēmām, mācību procesu un metodēm;  Palielināt apgūto svešvalodu skaitu un svešvalodu zināšanu līmeni;  Iegūt darba pieredzi un pedagoģiskās prasmes;  Vairot Eiropas dimensiju skolās Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 32. 32. Asistentūras mērķisSkolām – asistenta uzņemšana• Paaugstināt skolēnu svešvalodu prasmes, mācot valodas vai citus mācību priekšmetus svešvalodā;• Dot papildus izglītības iespējas mazāk spējīgiem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ar grūtībām svešvalodu apguvē, talantīgajiem bērniem;• Dot iespēju skolēniem uzzināt vairāk par asistenta pārstāvēto valsti, tās ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru un tradīcijām;• Dot papildus resursus skolām sagatavojot vai īstenojot dažādus projektus, tajā skaitā Comenius skolu partnerības un/vai Comenius skolēnu individuālās mobilitātes projektus starp uzņemošo skolu un skolām no citām valstīm;• Papildināt mācību materiālu bāzi skolā Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 33. 33. Īpašie nosacījumi aktivitātes dalībniekiem• Pieteikumi tiek pieņemti no topošajiem skolotājiem, kas ieguvuši skolotāja kvalifikāciju vai studējuši vismaz 2 pilnus gadus, bet nekad vēl nav strādājuši par skolotājiem• Asistentūras stipendija tiek piešķirta tikai 1 reizi• Skolas var iesniegt pieteikumus un uzņemt asistentu atkārtoti• Finansējumu saņem tikai asistenti savas valsts NA• Prioritāšu nav. Pieteikumi tiek gaidīti arī no jebkāda tipa un lieluma skolas no visiem Latvijas novadiem un pilsētām asistenta uzņemšanai, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādēm un profesionālajām vidusskolām Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 34. 34. Comenius asistentūras finansējums• Stipendijas saņem asistenti. Stipendija sedz ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus, valodniecisko, pedagoģisko un kultūras sagatavošanos• Ar uzņemošajām skolām NA līgumus neslēdz un finansējumu nepiešķir• Skola ar asistentu slēdz savstarpēju vienošanos par veicamajiem darbiem Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 35. 35. Latvijas asistentu dalība Comenius asistentūrā • 1999 - 201218 1616 15 1999-2009 15 1414 1312 11 1010 9 8 8 6 6 5 5 4 4 4 2 0 Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 36. 36. Asistentu uzņemošās Latvijas skolas12 1110 98 7 6 66 5 5 5 4 44 3 22 10 Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 37. 37. Skolēnu individuālās mobilitātesaktivitāte - Dod iespēju skolēniem 3-10 mēnešus mācīties citā Mūžizglītības dalībvalsts skolā - Dot skolēniem iespēju iepazīt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un iegūt nepieciešamās kompetences viņu personības attīstībai Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 38. 38. Skolēnu individuālās mobilitātes aktivitāteAktivitātes mērķi: Dot vērtīgu starptautisku pedagoģisku pieredzi skolotājiem, kas iesaistīti šādas mobilitātes organizēšanā un īstenošanā Palīdzēt veidot ilgtspējīgu sadarbību starp skolām Eiropā Mudināt skolas atzīt mācības partnerskolā citā valstī Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 39. 39. Atbilstības kritērijiKas var iesniegt pieteikumus? Skolas no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm (izņemot UK, DE, IE, CY) Skolas, kas bijušas vai pašlaik darbojas kopējā partnerībāKā pieteikties? Pieteikumus iesniedz nosūtošā skola. 2013./2014.mācību gadam pieteikumi jāiesniedz līdz 2012.gada 3.decembrim Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 40. 40. Skolēnu individuālās mobilitātes aktivitāte Vismaz 14 gadus veci skolēni, kas mācās iesaistītajās skolās (Skolēnu atlasi veic nosūtošā skola) Dzīvo viesģimenēs, kuras atrod un izvēlas uzņemošā skola Skolas un skolēni saņem visu nepieciešamo atbalstu aktivitātes īstenošanai (ieskaitot finansiālo) Skolas sagatavo un iesniedz:  Mācību vienošanos starp nosūtošo un uzņemošo skolu  Skolēnu pieteikuma veidlapu  Vecāku vienošanās dokumentu Skolotājiem un skolēniem tiek nodrošinātas īpašas mācības pirms aizbraukšanas un pēc ierašanās uzņemošajā valstī. Tās organizē NA. Jāiepazīstas ar visiem iespējamiem riskiem un ārkārtas situāciju risināšanas procedūrām Skolai jāiesniedz gala atskaite Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 41. 41. 2011./2012. mācību gadā izbraucošie skolēniSkola Uzņemošā Skolēnu Ilgums valsts skaits mēnešosRīgas Centra humanitārā vidusskola Francija 3 3Blīdenes pamatskola Spānija 2 3,9Dagdas vidusskola Spānija 4 3Līgatnes novada vidusskola Polija 2 3J. Jaunsudrabiņa Neretas vidusskola Slovēnija 1 3 Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 42. 42. Caurviju programmas Mācību braucieni• Jaunas, mūsdienīgas informācijas iegūšana par izglītības nozares attīstību citās valstīs• Citu dalībvalstu pieredzes apgūšana par izglītības sistēmām• Vietējā, reģionālā un valsts līmeņa izglītības nozares vadītāju iespēja sava darba pārskatīšanai un pārveidošanai šīs pieredzes apguves rezultātā Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 43. 43. Mācību brauciens• 3 -5 dienas citā dalībvalstī iepazīstas ar izglītības sistēmu un dažādo problēmu risinājumu• nedēļas programmā iekļauti izglītības iestāžu apmeklējumi, tikšanās un diskusijas ar iestāžu vadītājiem un izglītības administratoriem• dalībnieki – daudznacionāla neliela grupa (max 15 dalībnieki) Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 44. 44. Mācību brauciena iespējamie dalībnieki• administratīvais personāls vietējā, reģionālajā un valsts līmenī (t. sk. ministrijās un valdības departamentos)• izglītības iestāžu vadītāji• izglītības inspektori• izglītības nozares padomnieki• skolotāju izglītotāji• vecāku komiteju vadītāji• profesionālās izglītības iestāžu un apmācības centru vadītāji;• valsts un reģionālo pārvaldes iestāžu attīstības aģentūru pārstāvji Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 45. 45. Kā iesaistīties Mācību braucienu programmā • Saņemot stipendiju braucienam 2012.gadā 2 pieteikumu termiņi: 30.marts braucieniem 01.09. 2012.- 02.28.2013. apstiprināti 19 stipendiāti 12.oktobris braucieniem 01.03.2013.- 01.07.2013. • Organizējot uzņemošo Mācību braucienu Ikgadējā katalogā 3 braucieni uz Latviju Braucieni jāpiesaka VIAA līdz 12.oktobrim Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 46. 46. Ienāc www.viaa.gov.lv• esi informēts par Mūžizglītības programmas iespējām un aktualitātēm www.viaa.gov.lv/muzizglitiba !• piesakies VIAA jaunumiem un saņem tos e-pastā!• piedalies diskusiju forumā!• uzraksti e-vēstuli un saņem atbildi!• iepazīsti Latvijas izglītības iespējas portālā www.niid.lv Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris
 47. 47. Paldies par uzmanību! Comenius un Mācību braucienu programmu nodaļaBaiba Sermuliņa (mācību braucieni)Nodaļas vadītāja, baiba.sermulina@viaa.gov.lv, tel . 67814329Zane Gailīte (profesionālā pilnveide un Comenius asistentūra)Vecākā programmas speciāliste, zane.gailite@viaa.gov.lv , tel. 67814740Maija Vītuma (skolu un Regio partnerības)Vecākā programmas speciāliste, maija.vituma@viaa.gov.lv , tel. 67359071Vineta Bringule (sagatavošanas vizītes un kontaktsemināri)Programmas speciāliste, vineta.bringule@viaa.gov.lv , tel. 67814739 Kuldīga, 2012.gada 2.oktobris

×