Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Copy of Open File1.qxd 11/23/2014 9:49 PM Page 1 
www.vijaynews.in epaper.vijaynews.in 
ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ 
Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë,U‚Ê◊½ffSX...
oe◊¸-Σ§◊¸ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in w 
Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë 
Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ 
•Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ 
‚Ê◊flÊ⁄U wy Ÿfl...
Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë 
Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ 
ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ 
ÁOEÀ‹Ë ãÿÍ¡ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in x 
•Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ 
‚Ê...
24112014
24112014
24112014
24112014
24112014
24112014
24112014
24112014
24112014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

24112014

Download to read offline

Latest Hindi News, hindi news headlines in Hindi, Hindi movie news, movie photos and videos from VIJAY NEWS Hindi news. Find breaking news in hindi Web : www.vijaynews.in

  • Be the first to like this

24112014

  1. 1. Copy of Open File1.qxd 11/23/2014 9:49 PM Page 1 www.vijaynews.in epaper.vijaynews.in ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë,U‚Ê◊½ffSX 24 Ÿflê’⁄UU, wÆvy ⁄UÊC˛UËÿ Á„UãOEË OEÒÁŸΣ§ ÁOEÀ‹Ë, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ, ©UûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê fl ⁄UÊ¡SÕÊŸ ‚ ∞Σ§‚ÊÕ ¬˝Σ§ÊÁ‡ÊUà Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë, fl·¸ — vÆ , •¥Σ§ — w{z, ◊ÍÀÿ — w L§¬ÿ, ¬ÎDU — vw S◊ÎÁà Ÿ πÊÁ⁄U¡ Σ§Ë ‚¥SΣ§ÎÃ Σ§Ù •ÁŸflÊÿ¸ ÷Ê·Ê ’ŸÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª •ª‹ ‚Ê‹ ‚ Ÿß¸ ⁄UÊC˝Ëÿ Á‡ÊˇÊÊ ŸËÁà ‹ÊŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ß‚ Σ§flÊÿOE ◊¥ Á‡ÊˇÊÊ ‚ ¡È«Π ‚÷Ë flªÙ¸ Σ§Ù ‡ÊÈ◊Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Á‡ÊˇÊÊÁflOEÙ¥ •ı⁄U Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ Σ§Ë ⁄UÊÿ Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ¬ÊΔ˜ÿR§◊Ù¥ ¬⁄U ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ •Á÷÷ÊflΣ§Ù¥ Σ§Ë ÷Ë ⁄UÊÿ ‹Ë ¡Ê∞ªË– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¿ÊòÊÙ¥ ‚ ’ÊÃøËà ◊¥ OEπÊ ªÿÊ ÁΣ§ fl„ Áfl·ÿÙ¥ ◊¥ Σ§È¿ ÁflΣ§À¬ ∞‚ øÊ„Ã „Ò¥ ¡Ù ©ã„¥ ÷Áflcÿ Σ‘§ Á‹∞ ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄U¥ •ı⁄U Σ§È¿ Áfl·ÿ ∞‚ øÊ„Ã „Ò¥ ¡Ù √ÿfl„ÊÁ⁄UΣ§ •ı⁄U •Ê¡ Σ§Ë OEÈÁŸÿÊ Σ‘§ „Ù¥– OE‚flË¥ ◊¥ Á»§⁄U ‚ ’Ù«¸ Σ‘§ ßÁêÄʟ Σ§⁄UÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª ¬⁄U ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÿ »Ò§‚‹Ê ‚Ë∞’Ë߸ Σ§Ù ‹ŸÊ „Ò– ’«Π ŸËÁêà »Ò§‚‹ ‚Ë∞’Ë߸ ‹ªË •ı⁄U ß‚◊¥ ©Ÿ‚ ¡È«Π ⁄UÊíÿÙ¥ Σ§Ê ÷Ë ‡ÊÈ◊Ê⁄U „٪ʖ Ÿß¸ ÁOEÑË, wx Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– OE‡Ê Σ§Ë Á‡ÊˇÊÊ ◊¥òÊË „ÙŸ Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE Σ‘§¥OE˝Ëÿ ◊¥òÊË S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Σ§Ù SΣ§Í‹ ◊¥ •¬Ÿ ’ëøÙ¥ Σ§Ê OEÊÁπ‹Ê Σ§⁄UÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÁΣ§‚Ë •Ê◊ ◊ÊÃÊ Á¬ÃÊ Σ§Ë Ã⁄U„ SΣ§Í‹ ◊¥ ¡ÊΣ§⁄U ߥ≈U⁄U√ÿÍ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠÊ– ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊoeŸ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊË S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Ÿ ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ÁΣ§∞ ª∞ ∞Σ§ ‚flÊ‹ ¬⁄U Σ§„Ê, „Ê¥ Á’ÀΣ§È‹– ‚„Ë ◊¥, ◊ȤÊ ߥ≈U⁄U√ÿÍ OEŸÊ ¬«ΠÊ– ¡’ ◊Ò¥ ◊È¥’߸ ‚ ÁOEÑË •ÊÿË, ÃÙ ¬„‹ ∞Σ§ ◊„ËŸ ◊¥ ◊Ò¥Ÿ OEçUÃ⁄U •ı⁄U ÉÊ⁄U ◊¥ ÃÊ‹◊‹ Á’ΔÊŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ– ‹ÁΣ§Ÿ ◊Ò¥ Σ§⁄U Ÿ„Ë¥ ‚Σ§Ë ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ◊⁄U ¬Ê‚ ◊È¥’߸ ¡ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ‘§fl‹ ¿„ ÉÊ¥≈U „ÙÃ Õ– ◊⁄U OEÙ ¿Ù≈U ’ëø „Ò¥– ∞Σ§ vv ‚Ê‹ Σ§Ê •ı⁄U OEÍ‚⁄UÊ vx ‚Ê‹ Σ§Ê– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ, ◊⁄U Á‹∞ ÿ„ ◊ÈÁ‡Σ§‹ ÕÊ •ı⁄U ◊Ò¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁOEÑË •Ê ¡Ê•Ù– •ı⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ◊⁄UË ’Êà ‚ÈŸË– ÿ„ ’OE‹Êfl Σ§Ê»§Ë ◊ÈÁ‡Σ§‹ ÕÊ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ◊⁄UÊ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§÷Ë ÿ„Ê¥ Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ê ÕÊ •ı⁄U ÿ„Ê¥ •ÊŸ ¬⁄U ‚’‚ ¬„‹Ë øË¡ ¡Ù Σ§⁄UŸË ¬«ΠË fl„ ÿ„, ÁΣ§ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ Σ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ߥ≈U⁄U√ÿÍ OEŸÊ ¬«ΠÊ– ’¡≈U ‚òÊ Σ§Ë Ã⁄U„ ªÈ¡⁄UªÊ ‡ÊËÃΣ§Ê‹ËŸ ‚òÊ — ¬Ë∞◊ Ÿß¸ ÁOEÑË– Σ§‹ ‚ ‡ÊÈM§ „Ù ⁄U„ ‡ÊËÃΣ§Ê‹ËŸ ‚òÊ ‚ ¬„‹ ’È‹Ê߸ ªß¸ ‚fl¸OE‹Ëÿ ’ÒΔΣ§ ◊¥ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ ©ê◊ËOE ¡ÃÊ߸ „Ò ÁΣ§ Á¡‚ Ã⁄U„ ‚ ’¡≈U ‚òÊ ΔËΣ§ ΔÊΣ§ ÁŸ¬≈U ªÿÊ ÿ„ ‚òÊ ÷Ë ‚„Ë ‚ ¬Í⁄UÊ „Ù ¡Ê∞ªÊ– „Ê‹Ê¥ÁΣ§ Σ§ß¸ ¬ÊÁ≈U¸ÿÙ¥ Ÿ •¬Ÿ L§π ◊¥ Ÿ⁄U◊Ë Σ‘§ Σ§Ù߸ ‚¥Σ‘§Ã Ÿ„Ë¥ ÁOE∞ „Ò¥– •Ê¡ ‹ÙΣ§‚÷Ê S¬ËΣ§⁄U mÊ⁄UÊ ’È‹Ê߸ ªß¸ ‚fl¸OE‹Ëÿ ’ÒΔΣ§ ◊¥ ÷Ë ÿ„ ’Êà S¬C M§¬ ‚ ‚Ê◊Ÿ •Ê߸– ¡OEÿÍ ◊„Ê‚Áøfl Σ‘§‚Ë àÿÊªË Ÿ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë ¬Ê≈U˸ ‚◊à ¡OEÿÍ, ‚ˬ˕Ê߸ ∞◊ •ı⁄U ’Ë∞‚¬Ë ’Ë◊Ê Á’‹ ‚◊à •ãÿ ◊ÈOEΠOEÙ¥ ¬⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê ‚ÊÕ ÁΣ§‚Ë ‚Í⁄Uà ‚ Ÿ„Ë¥ OE¥ªË– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§Ê¥ª˝‚ ‚ ÷Ë •¬Ë‹ Σ§Ë „Ò ÁΣ§ fl„ ÷Ë ©ŸΣ§Ê „ÊÕ ◊¡’ÍÃ Σ§⁄U¥– ߟ ¬ÊÁ≈U¸ÿÙ¥ Ÿ Σ§Ê¥ª˝‚ ‚ ÷Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê ‚ÊÕ Ÿ OEŸ Σ§Ë •¬Ë‹ Σ§Ë „Ò– Σ‘§¥OE˝Ëÿ ◊¥òÊË flÒ¥Σ‘§ÿÊ ŸÊÿ«Í Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‡ÊËÃΣ§Ê‹ËŸ ‚òÊ Σ§Ù ‚ÈøÊM§ M§¬ ‚ ø‹ÊŸ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË •ãÿ ¬ÊÁ≈U¸ÿÙ¥ Σ§Ë ÷Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁflÁ÷ÛÊ ◊ÈOEΠOEÙ¥ ¬⁄U •ãÿ ¬ÊÁ≈U¸ÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ÁOE∞ ª∞ ‚ȤÊÊflÙ¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ Σ§Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ Σ‘§ L§π ¬⁄U ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ fl„ „◊¥ ‚◊¤Ê Ÿ„Ë¥ ¬Ê ⁄U„Ë „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ‚Ê»§ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ‚Ë’Ë•Ê߸ mÊ⁄UÊ ©ŸΣ§Ë ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ŸÃÊ Σ§Ë Áª⁄U»Π§ÃÊ⁄UË ◊¥ Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê Σ§Ù߸ „ÊÕ Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ‚Ë‚≈U Σ‘§ ◊ÈOEΠOE ¬⁄U OEÙ’Ê⁄UÊ ÁfløÊ⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ê ÷Ë ‚¥Σ‘§Ã ÁOEÿÊ •ı⁄U •ãÿ ¬ÊÁ≈U¸ÿÙ¥ ‚ ß‚ ◊ÈOEΠOE ¬⁄U ‚ȤÊÊfl OEŸ Σ§Ë ÷Ë •¬Ë‹ Σ§Ë „Ò– fl„Ë¥ ◊ÁÑΣ§Ê¡È¸Ÿ π«Πª Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡Ù ÷Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ „Ò ©Ÿ Á’‹Ù¥ Σ§Ù ‚⁄UΣ§Ê⁄U ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ ‚ ‚OEŸ ◊¥ ¬‡Ê Σ§⁄UªË– ©ã„Ù¥Ÿ ©ê◊ËOE ¡ÃÊ߸ ÁΣ§ •ãÿ ¬ÊÁ≈U¸ÿÊ¥ ßŸΣ§Ê ‚◊Õ¸Ÿ Σ§⁄U¥ªË– ߟ ‚÷Ë Σ‘§ ’Ëø Á‡Êfl‚ŸÊ Ÿ ‡ÊËÃΣ§Ê‹ËŸ ‚òÊ ◊¥ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê ‚ÊÕ OEŸ Σ§Ê »Ò§‚‹Ê ÁΣ§ÿÊ „Ò– ¬Ê≈U˸ ŸÃÊ ‚¥¡ÿ ⁄UÊ©Ã Ÿ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë ¬Ê≈U˸ Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ‹Ê∞ ª∞ Á’‹Ù¥ Σ§Ê ‹ÙΣ§‚÷Ê ◊¥ ‚◊Õ¸Ÿ Σ§⁄UªË– Ÿß¸ ÁOEÑË, wx Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– OE‡Ê ◊¥ •ë¿ ÁOEŸ •ÊŸ flÊ‹ „Ò¥ Σ§Ê ŸÊ⁄UÊ OEŸ flÊ‹Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ê OEı⁄U „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ ¬˝ÃËà „Ù ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ πÈOE Σ§Ù ß¸E⁄U ’ÃÊŸ flÊ‹ ’Ê’Ê•Ù¥ Σ‘§ ’È⁄U ÁOEŸ ø‹ ⁄U„ „Ò¥– πÈOE Σ§Ù ÷ªflÊŸ ’ÃÊŸ flÊ‹ ÁflflÊÁOEà Sflÿ¥÷Í ‚¥Ã ⁄UÊ◊¬Ê‹ ߟ ÁOEŸÙ¥ •¬Ÿ ÁOEŸ ¡‹ ◊¥ Σ§Ê≈U ⁄U„ „Ò¥– ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ‘§ ’ÊOE •’ ‹ª ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ •OEÊ‹Ã Σ‘§ ÁŸ‡ÊÊŸ ¬⁄U „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ‘§ „Ë ∞Σ§ •Ù⁄U ’Ê’Ê „Ò¥– Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§ ¬¥øΣ§Í‹Ê Σ§Ë ‚Ë’Ë•Ê߸ Σ§Ù≈U¸ Ÿ Á‚⁄U‚Ê ◊¥ «⁄UÊ ¡◊Ê∞ ‚ëøÊ ‚ıOEÊ Σ‘§ ◊ÈÁπÿÊ ªÈ⁄U◊Ëà ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊ Á‚¥„ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ Á‡ÊΣ§¥¡Ê Σ§‚ ÁOEÿÊ „Ò– ’ËÃË vz Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù •OEÊ‹Ã Ÿ ∞Σ§ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ „Ò ÁΣ§ Á¡‚◊¥ Σ§„Ê ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ’‹ÊàΣ§Ê⁄U •ı⁄U „àÿÊ Σ‘§ ¡Ù ◊Ê◊‹ ø‹ ⁄U„ „Ò¥, ©ŸΣ§Ë •‹ª-•‹ª ‚ÈŸflÊ߸ „٪˖ •OEÊ‹Ã Ÿ ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ «⁄UÊ ÁŸflÊ‚Ë Σ‘§ ÿıŸ ©à¬Ë«ΠŸ Σ‘§ ◊Ê◊‹ Σ§Ë •ª‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ Σ§Ê ÁOEŸ w~ Ÿfl¥’⁄U Ãÿ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ß‚Σ‘§ •Ê‹ÊflÊ OEÙ ¬Ë∞◊ Ÿ ◊⁄U •Á÷ÿÊŸÙ¥ Σ§Ë ŸΣ§‹ Σ§Ë — ◊È‹Êÿ◊ ‹πŸ™§– ‚◊Ê¡flÊOEË ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ◊ÈÁπÿÊ ◊È‹Êÿ◊ Á‚¥„ ÿÊOEfl Ÿ Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË ¬⁄U ©ŸΣ‘§ mÊ⁄UÊ ø‹Ê∞ ª∞ •Á÷ÿÊŸÙ¥ Σ§Ù Σ§ÊÚ¬Ë Σ§⁄UΣ‘§ ‹ÊªÍ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ „Ò– ©ŸΣ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ¡Ù ÿÙ¡ŸÊ∞¥ •ı⁄U •Á÷ÿÊŸ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË mÊ⁄UÊ •’ ‡ÊÈM§ ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥ fl„ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ •¬Ÿ ⁄UÊíÿ ◊¥ Σ§Ê»§Ë ‚◊ÿ ¬„‹ „Ë ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOE∞ Õ– ◊È‹Êÿ◊ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ªÊ¥flÙ¥ Σ§Ù ªÙOE ‹Ÿ Σ§Ê Σ§Ê◊ „Ù ÿÊ Á»§⁄U ‚÷Ë ÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ≈UÊÿ‹≈U ’ŸflÊŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ „Ù ÿ„ ‚’ ©ûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê ◊¥ ¬„‹ ‚ ‚¬Ê ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UflÊ∞ ¡Ê øÈΣ‘§ „Ò¥– ßŸΣ§Ë OEπÊ-OEπË ¬Ë∞◊ Ÿ •’ ÿ„ •Á÷ÿÊŸ ‡ÊÈM§ ÁΣ§∞ „Ò¥– ‚¬Ê ◊ÈÁπÿÊ Ÿ ◊ÙOEË ¬⁄U Ã¥¡ Σ§‚Ã „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ fl·¸ v~~Æ ◊¥ „Ë ©ã„Ù¥Ÿ ªÊ¥fl ªÙOE Á‹ÿÊ ÕÊ– ß‚Σ‘§ •‹ÊflÊ ß‚Ë OEı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ „⁄U ÉÊ⁄U ◊¥ ≈UÊÿ‹≈U ’ŸÊŸ Σ§Ë ÷Ë ◊ÈÁ„◊ ‡ÊÈM§ Σ§Ë ÕË– ∞Σ§ ‚◊Ê⁄UÙ„ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË ¬⁄U flÊ⁄U Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ fl„ ª¥OEªË OEÍ⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§⁄UÃ „Ò¥, ‹ÁΣ§Ÿ ÿÁOE ª⁄UË’Ë πà◊ „Ù ¡Ê∞ ÃÙ ª¥OEªË •¬Ÿ •Ê¬ „Ë πà◊ „Ù ¡Ê∞ªË– ß‚ OEı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ •¬Ÿ ‚÷Ë ◊¥ÁòÊÿÙ¥ •ı⁄U ÁfloeÊÿΣ§Ù¥ ‚ OEÙ ªÊ¥fl ªÙOE ‹Σ§⁄U ©ã„¥ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ÁflΣ§Á‚Ã Σ§⁄UŸ Σ§Ë Á„OEÊÿà OEË– •¬Ÿ ¡ã◊ÁOEŸ Σ‘§ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ©Δ πø¸ Σ‘§ ‚flÊ‹ ¬⁄U ÷Ë ©ã„Ù¥Ÿ •¬Ÿ Áfl¬ÁˇÊÿÙ¥ Σ§Ù Σ§⁄UÊ⁄UÊ ¡flÊ’ ÁOEÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ß‚ OEı⁄UÊŸ „È∞ ‚◊Ê⁄UÙ„ ◊¥ ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ •¬Ÿ π¡ÊŸ ‚ Σ§Ù߸ ¬Ò‚Ê πø¸ Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ ‚¬Ê ¬˝◊Èπ Σ‘§ ¡ã◊ÁOEŸ Σ‘§ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ⁄UÊ◊¬È⁄U ◊¥ |z »§Ë≈U ‹¥’Ê Σ‘§Σ§ Σ§Ê≈UÊ ªÿÊ •ı⁄U ©ŸΣ§Ê ¡ã◊ÁOEŸ ’„OE ‡ÊÊ„Ë •¥OEÊ¡ ◊¥ ◊ŸÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ◊È‹Êÿ◊ Σ‘§ ¡ã◊ÁOEŸ ¬⁄U „È∞ πø¸ Σ‘§ ’Ê’Ã ∞Σ§ ‚flÊ‹ ¬⁄U Σ‘§¥OE˝Ëÿ ◊¥òÊË •Ê¡◊ πÊŸ Ÿ ÿ„ ÃΣ§ Σ§„ ÁOEÿÊ ÕÊ ÁΣ§ ß‚ OEı⁄UÊŸ „È∞ πø¸ ◊¥ ÃÊ‹Ë’ÊŸË »§¥« ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– Ÿß¸ ÁOEÑË– ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊoeŸ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊË S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ©ã„Ù¥Ÿ ¬ÊΔ˜ÿR§◊ ◊¥ ‚¥SΣ§ÎÃ Σ§Ù •ÁŸflÊÿ¸ ÷Ê·Ê ’ŸÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª πÊÁ⁄U¡ Σ§⁄U OEË „Ò– ß‚Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE ©Ÿ ¬⁄U Á‡ÊˇÊÊ Σ‘§ ÷ªflÊΣ§⁄UáÊ Σ‘§ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊ∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– ‚¥SΣ§ÎÃ Σ§Ù ’Ãı⁄U •ÁŸflÊÿ¸ ÷Ê·Ê ¬…ΠÊ∞ ¡ÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ù ©ã„Ù¥Ÿ πÊÁ⁄U¡ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚¥ÁfloeÊŸ Σ‘§ •ŸÈë¿OE •ÊΔ ◊¥ ‚ÍøË’h wx ÷Ê⁄UÃËÿ ÷Ê·Ê•Ù¥ ◊¥ ‚ ÁΣ§ã„Ë ÃËŸ ÷Ê·Ê•Ù¥ Σ§Ù ¬…ΠÊ∞ ¡ÊŸ Σ§Ê »§Ê◊͸‹Ê ’„Èà „Ë S¬C „Ò– Σ‘§¥OE˝Ëÿ ◊¥òÊË S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Ÿ ∞Σ§ ‚ÊˇÊÊàΣ§Ê⁄U ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡Ù ‹Ùª ©Ÿ ¬⁄U •Ê⁄U∞‚∞‚ Σ§Ê ø„ ⁄UÊ „ÙŸ ÿÊ ¬˝ÁÃÁŸÁoe „ÙŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÃ „Ò¥ fl„ ©ŸΣ‘§ •ë¿ Σ§Ê◊ ‚ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ê äÿÊŸ ÷≈UΣ§ÊŸÊ øÊ„Ã „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ fl„ ߟ „◊‹Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ÃÒÿÊ⁄U „Ò¥ •ı⁄U ©ã„¥ Σ§Ù߸ ¬⁄U‡ÊÊŸË Ÿ„Ë¥ „Ò– oe◊¸ ‚ ™§¬⁄U ‚¥ÁfloeÊŸ Σ§Ù ⁄UπÊ — S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ fl„ Ÿ„Ë¥ ‚◊¤Ê ¬Ê ⁄U„Ë¥ ÁΣ§ ߟ Áfl·ÿÙ¥ ◊¥ oe◊¸ÁŸ⁄U¬ˇÊÃÊ ÄUÿÙ¥ •Ê„à „ÙÃË „Ò •ı⁄U Á‡ÊˇÊÊ Σ‘§ ÷ªflÊΣ§⁄UáÊ ‚flÊ‹ ÄUÿÙ¥ ©ΔÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ߟ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ oe◊¸ ‚ ™§¬⁄U ‚¥ÁfloeÊŸ Σ§Ù ⁄UπΣ§⁄U ÁŸáʸÿ Á‹∞ „Ò¥– ©OEÊ„⁄UáÊ OEÃ „È∞ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁOEÑË ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË Σ§Ê øÊ⁄U fl·Ë¸ÿ FÊÃΣ§ ¬ÊΔ˜ÿR§◊ „≈UÊÃ „È∞ ÷Ë ©ã„Ù¥Ÿ ÿ Ÿ„Ë¥ ‚ÙøÊ ÁΣ§ ß‚ ¬…ΠŸ flÊ‹ ¿ÊòÊ ÁΣ§‚ ‚◊ÈOEÊÿ ÿÊ ÁΣ§‚ ˇÊòÊ Σ‘§ „Ò¥– ⁄UÊC˛¬Áà Ÿ ªÈL§ Ãª’„ÊOEÈ⁄U Σ§Ù Ÿ◊Ÿ ÁΣ§ÿÊ Ÿß¸ ÁOEÑË, wx Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– ⁄UÊC˝¬Áà ¬˝áÊ’ ◊Èπ¡Ë¸ Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù ªÈL§ Ãª’„ÊOEÈ⁄U Σ§Ë ‡Ê„ÊOEà ÁOEfl‚ ¬⁄U ©ã„¥ Ÿ◊Ÿ Σ§⁄UÃ „È∞ OE‡ÊflÊÁ‚ÿÙ¥ ‚ ©ŸΣ‘§ ’ÃÊ∞ ◊ʪ¸ ¬⁄U ø‹Ÿ Σ§Ê •ÊuÊŸ ÁΣ§ÿÊ– ⁄UÊC˝¬Áà Ÿ ∞Σ§ ’ÿÊŸ ◊¥ Σ§„Ê, ªÈL§ Ãª’„ÊOEÈ⁄U Σ‘§ ’Á‹OEÊŸ ÁOEfl‚ ¬⁄U „◊ ‚÷Ë Σ§Ù ©ŸΣ‘§ ’Á‹OEÊŸ, ¬˝◊ Σ‘§ ‚¥OE‡Ê, ‡ÊÊ¥Áà •ı⁄U ‚÷Ë ‚◊ÈOEÊÿÙ¥ Σ§Ë ∞Σ§ÃÊ Σ‘§ ‚¥OE‡ÊÙ¥ Σ§Ù ÿÊOE Σ§⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê, c©ŸΣ§Ë Á‡ÊˇÊÊ „◊ ‚÷Ë Σ§Ù OE‡Ê Σ§Ë •π¥«ÃÊ •ı⁄U ‚Ê¥¬˝OEÊÁÿΣ§ ‚ı„ÊOE¸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ Σ§Ù ¬˝Á⁄UÃ Σ§⁄U– Ÿ»§⁄Uà •ı⁄U Á„¥‚Ê „◊Ê⁄U ◊Ÿ ◊¥ SÕÊŸ Ÿ ’ŸÊ ¬Ê∞ •ı⁄U ªÈL§ Ãª ’„ÊOEÈ⁄U Á¡‚ ‚Ê„‚ •ı⁄U ◊ÊŸflÃÊ Σ‘§ Á‹∞ ¡ÊŸ ¡ÊÃ „Ò¥, fl„ „◊Ê⁄UÊ ◊ʪ¸OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄U– ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸÙ¥ Σ§Ù Sflë¿ÃÊ Σ‘§ Á‹∞ ªÙOE ‹¥— ¬˝÷È Ÿß¸ ÁOEÑË, wx Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– ⁄U‹ ◊¥òÊË ‚È⁄U‡Ê ¬˝÷È Ÿ ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸÙ¥ ¬⁄U Sflë¿ÃÊ ‚ÈÁŸÁpÃ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ß‚ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ¬Á⁄Ufl„Ÿ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ‚ȤÊÊfl ÁOEÿÊ ÁΣ§ fl ∞Σ§ ∞Σ§ S≈U‡ÊŸ Σ§Ù ªÙOE ‹ ‚Σ§Ã „Ò¥– ¬˝÷È Σ‘§ ß‚ ‚ȤÊÊfl Σ§Ù ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Σ‘§ Sflë¿ ÷Ê⁄Uà •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ Á„S‚ Σ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U OEπÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¬˝÷È Ÿ Á≈Uå¬áÊË Σ§Ë, ⁄U‹fl ◊¥ Sflë¿ÃÊ ÁΣ§‚Ë ∞Σ§ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË Ÿ„Ë¥ „Ò– ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸÙ¥ Σ§Ù Sflë¿ •ı⁄U ‚È⁄UÁˇÊà ⁄UπŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝÷È Ÿ å‹≈U»§ÊÚ◊¸ ¬⁄U πÊl ‚Ê◊ª˝Ë ¬Σ§ÊŸ ¬⁄U ⁄UÙΣ§ ‹ªÊŸ •ı⁄U ÷Ù¡ŸÊ‹ÿÙ¥ ‚Á„à √ÿfl‚ÊÁÿΣ§ S≈UÊÚ‹Ù¥ Σ§Ù å‹≈U»§ÊÚ◊¸ ‚ „≈UÊŸ Σ§Ë ÷Ë flΣ§Ê‹Ã Σ§Ë– ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, Σ§⁄UË’ |ÆÆ S≈U‡ÊŸÙ¥ Σ§Ë ¬„øÊŸ Σ§Ë ªß¸ „Ò, Á¡ã„¥ •ª‹ ◊„ËŸ ‚ ‚Ê»§-‚»§Ê߸ Σ‘§ Á‹∞ •ÁoeΣ§Ê⁄UË ªÙOE ‹¥ª– ⁄U‹fl ’Ù«¸ Σ‘§ •äÿˇÊ •ı⁄U •ãÿ ‚¥’¥Áoeà •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ÷¡ ∞Σ§ ŸÙ≈U ◊¥ ¬˝÷È Ÿ Σ§„Ê „Ò ⁄U‹fl ◊¥ ‚Ê»§-‚»§Ê߸ ÁΣ§‚Ë ∞Σ§ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË Ÿ„Ë¥ „Ò– ‚Ê»§-‚»§Ê߸ Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË Ÿ„Ë¥ ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ÁøÁΣ§à‚Ê, √ÿflÊ‚ÁÿΣ§ •ı⁄U ߥ¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ‡ÊÊπÊ•Ù¥ ◊¥ πË¥øÃÊŸ ‹ªÊÃÊ⁄U ø‹ÃË ⁄U„ÃË „Ò– ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË •ÊoeÊ⁄U ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù ¡Ê⁄UË ⁄UπŸ Σ‘§ ¬ˇÊoe⁄U Ÿß¸ ÁOEÑË, wx Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄UãOE˝ ◊ÙOEË •ÊoeÊ⁄U ¬¥¡ËΣ§⁄UáÊ Σ‘§ ¬ˇÊoe⁄U „Ò¥ •ı⁄U ß‚Σ‘§ Äà ¬˝àÿˇÊ ‹Ê÷ •¥Ã⁄UáÊ («Ë’Ë≈UË) Σ§Ù Á»§⁄U ‚ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸÊ øÊ„Ã „Ò¥– ‚ÍøŸÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄U (•Ê⁄U≈UË•Ê߸) Σ‘§ Äà ÁflûÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ √ÿÿ Áfl÷ʪ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ‚¥¬˝ª ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ Σ‘§ ’Ëø ¬˝àÿˇÊ ‹Ê÷ •¥Ã⁄UáÊ («Ë’Ë≈UË) Σ§Ù ‹Σ§⁄U ¡Ù Áfl⁄UÙoe Õ, ©‚Σ§Ê ÁŸ⁄UÊΣ§⁄UáÊ flø◊ÊŸ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ Σ§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– ◊¥òÊÊ‹ÿ Ÿ ’ÃÊÿÊ, c¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄UãOE˝ ◊ÙOEË •ÊoeÊ⁄U ¬¥¡ËΣ§⁄UáÊ Σ‘§ ¬ˇÊoe⁄U „Ò¥ •ı⁄U ß‚Σ‘§ Äà ¬˝àÿˇÊ ‹Ê÷ •¥Ã⁄UáÊ («Ë’Ë≈UË) Σ§Ù Á»§⁄U ‚ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸÊ øÊ„Ã „Ò¥– fl„Ë¥, ÷Ê⁄UÃËÿ ÁflÁ‡ÊC ¬„øÊŸ ¬˝ÊÁoeΣ§Ê⁄U (ÿÍ•Ê߸«Ë∞•Ê߸) Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÿÍ•Ê߸«Ë ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§ Σ§Ù ¬˝OEûÊ vw •¥Σ§Ù¥ Σ§Ë ¬„øÊŸ „Ò ¡Ù ©‚Σ§Ë Σ§È¿ ÁflÁ‡ÊCÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ¬˝OEÁ‡Ê¸Ã Σ§⁄UÃÊ „Ò– ’ÊÿÙ◊Á≈˛Σ§ ¬„øÊŸ ¬˝áÊÊ‹Ë Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ÿ„ ‚ÈÁŸÁpà „ÙÃÊ „Ò ÁΣ§ ¬˝àÿΣ§ √ÿÁQ§ Σ§Ù Σ‘§fl‹ ∞Σ§ ÿÍ•Ê߸«Ë „Ë ¬˝OEÊŸ Σ§Ë ¡Ê∞– Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ Σ§Ê øÈŸÊfl ‹«ΠΣ§⁄U ÁOEπÊ∞¥ ÁøOE¥’⁄U◊— ÁOEÁÇfl¡ÿ Ÿß¸ ÁOEÑË– Σ§Ê¥ª˝‚ ◊„Ê‚Áøfl ÁOEÁÇfl¡ÿ Á‚¥„ Ÿ Á»§⁄U Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ù ◊ÈÁ‡Σ§‹ ◊¥ «Ê‹ ÁOEÿÊ „Ò– ∞Σ§ ÁŸ¡Ë øÒŸ‹ ‚ ’ÊÃøËà ◊¥ ÁOEÁÇfl¡ÿ Ÿ flÁ⁄UD ¬Ê≈U˸ ŸÃÊ ¬Ë. ÁøOE¥’⁄U◊ Σ§Ù Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ¬OE Σ§Ê øÈŸÊfl ‹«ΠŸ Σ§Ë øÈŸıÃË OE OEË „Ò– ÁOEÁÇfl¡ÿ ‚ ¡’ ‚flÊ‹ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Σ§Ù Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ë Σ§◊ÊŸ ‚ı¥¬Ÿ ¬⁄U •Ê¬ ÄUÿÊ Σ§„ŸÊ øÊ„Ã „Ò¥? ß‚¬⁄U ÁOEÁÇfl¡ÿ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ©ŸΣ§Ù ¬Ê≈U˸ Σ§Ë ¬Í⁄UË Á¡ê◊OEÊ⁄UË ÁŸ÷ÊŸË øÊÁ„∞– •ı⁄U íÿÊOEÊ ‚ÁR§ÿÃÊ ‚ ◊ËÁ«ÿÊ •ı⁄U ¡ŸÃÊ Σ‘§ ’Ëø ¡ÊŸÊ øÊÁ„∞– ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Σ§Ù Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ’ŸŸÊ øÊÁ„∞– Σ§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ¬OE Σ§Ê øÈŸÊfl ‹«ΠŸ ¬⁄U ÁOEÁÇfl¡ÿ Ÿ ¡flÊ’ ÁOEÿÊ ÁΣ§ ªÊ¥oeË ¬Á⁄UflÊ⁄U ‚ ’Ê„⁄U ÷Ë Σ§Ù߸ Σ§Ê¥ª˝‚ ‚OESÿ ¬Ê≈U˸ •äÿˇÊ Σ§Ê øÈŸÊfl ‹«Π ‚Σ§ÃÊ „Ò– „àÿÊ•Ù¥ Σ‘§ ø‹ ⁄U„ ◊Ê◊‹ Σ§Ë •ª‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ Σ‘§ Á‹∞ { ÁOE‚¥’⁄U Σ§Ê ÁOEŸ Ãÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ß‚ ‚ÈŸflÊ߸ ◊¥ ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊ ©¬ÁSÕà Ÿ„Ë¥ „È∞ •ı⁄U flËÁ«ÿÙ Σ§ÊÚ㻧˝¥Á‚¥ª Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ©ã„Ù¥Ÿ •¬ŸË ©¬ÁSÕÁà OE¡¸ Σ§⁄UÊ߸– äÿÊŸ ⁄U„ ÁΣ§ ’ËÃË vy Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù ¬¥¡Ê’ •ı⁄U „Á⁄UÿÊáÊÊ „Êß¸Σ§Ù≈U¸ Ÿ „Á⁄UÿÊáÊÊ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù ‹ÃÊ«Π ‹ªÊ߸ ÕË •ı⁄U ¬Í¿Ê ÕÊ ÁΣ§ „àÿÊ •ı⁄U Σ§Ù≈U¸ Σ§Ë •fl◊ÊŸŸÊ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ flÊ¥Á¿Ã ’Ê’Ê•Ù¥ Σ§Ù Σ§Ù≈U¸ ◊¥ ¬‡Ê Σ‘§ Á‹∞ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ŸÊΣ§Ê◊ ÄUÿÙ¥ „Ù ⁄U„Ë „Ò– ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ÃÊ¡Ê ÿÊÁøΣ§Ê ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ¡ÁS≈U‚ Σ‘§. Σ§ÛÊŸ Ÿ Σ§„Ê, •OEÊ‹Ã¥ ’Ê’Ê•Ù¥ Σ‘§ •ÊOE‡Ê ‚ Ÿ„Ë¥ ø‹ÃË– »§¡Ë¸ ’Ê’Ê ‹Ùª •¬Ÿ •Ê¬Σ§Ù ‚◊¤ÊÃ ÄUÿÊ „Ò¥? ©ã„¥ ¬ÃÊ „ÙŸÊ øÊÁ„∞ ÁΣ§ ÷ªflÊŸ Σ§ÎcáÊ Ÿ ÷Ë Σ§È¿ ‚◊ÿ ¡‹ ◊¥ Á’ÃÊÿÊ ÕÊ– •OEÊ‹ÃÙ¥ Σ§Ù ãÿÊÿÊoeË‡Ê ø‹ÊÃ „Ò¥, ’Ê’Ê Ÿ„Ë¥– •ÄU≈UÍ’⁄U ◊„ËŸ ◊¥ Σ§Ù≈U¸ Ÿ ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ⁄U¬ •ı⁄U „àÿÊ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ‚ ¡È«Π ‚Ê⁄U OESÃÊfl¡ ◊Ê¥ª Õ– ¬Á⁄U¸Σ§⁄U Σ§Ê flÊOEÊ ⁄UˇÊÊ Áfl÷ʪ ◊¥ ª‹ÁÃÿÊ¥ Σ§ûÊ߸U ◊Ê¥»§ Ÿ„Ë¥ ªÈ«ΠªÊ¥fl– ⁄UˇÊÊ ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U ¬ÊÁ⁄U¸Σ§⁄U Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù Σ§„Ê ÁΣ§ „◊ Σ§„Ë¥ ÷Ë •ÊΣ˝§Ê◊Σ§ ŸËÁÃ Σ§Ê •ŸÈ‚⁄UáÊ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U¥ª– ‚ÊÕ „Ë ©ã„Ù¥Ÿ flÊOEÊ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ⁄UˇÊÊ ‚ ‚¥’¥Áoeà ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ª‹ÁÃÿÊ¥ Σ§ûÊ߸ ’OEʸ‡Ã Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ªÈ«ΠªÊ¥fl ◊¥ ŸflË Σ‘§ ß㻧ÊÚ◊¸‡ÊŸ ◊ÒŸ¡◊¥≈U ∞¥« ∞ŸÊÁ‹Á‚‚ ‚¥≈U⁄U [•Ê߸∞◊∞‚Ë] Σ‘§ ©hÊ≈UŸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ „◊¥ OE‡Ê Σ§Ù ◊¡’Íà ’ŸÊŸ Σ§Ê ≈UÊSΣ§ ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò ÃÊÁΣ§ Σ§Ù߸ ÷Ë √ÿÁQ§ „◊Ê⁄UË Ã⁄U»§ •Ê¥π ©ΔÊ Σ§⁄U Ÿ OEπ ‚Σ‘§– ◊Ò¥ •Ê¬‚ flÊOEÊ Σ§⁄UÃÊ „Í¥ ÁΣ§ ◊Ò¥ ß‚ ≈UÊSΣ§ Σ§Ù ¬Í⁄UÊ Σ§M§¥ªÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÷Ê⁄Uà Ÿ Σ§÷Ë ÁΣ§‚Ë OE‡Ê ¬⁄U ‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ– ÿ„ ’Êà ∞Σ§ „OE ÃΣ§ ¬«ΠÙ‚Ë OE‡Ê øËŸ ¬⁄U ÷Ë ‹ÊªÍ „ÙÃÊ „Ò– ß‚ OE‡Ê Σ§Ê ÿ„Ë ßÁÄʂ „Ò– ÿ„Ê¥ ÃΣ§ ÁΣ§ ⁄UÊ◊ Ÿ ÷Ë ‹¥Σ§Ê Σ§Ù Áfl÷Ë·áÊ Σ§Ù ⁄UÊ¡ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ OE ÁOEÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚È⁄UˇÊÊ Σ§Ê ‚’‚ ’„Ã⁄U Ã⁄UËΣ§Ê „Ò ÁΣ§ „◊ πÈOE Σ§Ù ◊¡’Íà ’ŸÊ ‹¥– ◊Ò¥ ÁΣ§‚Ë Σ‘§ ‚Ê◊Ÿ ¤ÊÈΣ§Ÿ flÊ‹Ê Ÿ„Ë¥ — ◊Ê¥¤ÊË ¬≈UŸÊ– Á’„Ê⁄U Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¡Ëß ⁄UÊ◊ ◊Ê¥¤ÊË Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù ◊Ò¥ ¤ÊÈΣ§Ÿ flÊ‹Ê Ÿ„Ë¥ „Í¥– „◊ •¬ŸË ’Êà ‚„Ë …¥ª ‚ ⁄Uπ¥ª– ‚Ë∞◊ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡Ù ‹Ùª ‚ȤÊÊfl OE ⁄U„ „Ò¥ ©Ÿ‚ íÿÊOEÊ ôÊÊŸË ◊Ò¥ „Í¥– ‚Ë∞◊ ¬≈UŸÊ ◊¥ ∞‚‚Ë ∞‚≈UË «ÊÚÄU≈U⁄UÙ¥ Σ‘§ ‚ê◊‹Ÿ Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeÃ Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Á¡‚ Ã⁄U„ ¡ŸÃÊ ‚◊¤ÊÃË „Ò fl„ ©‚Ë Ã⁄U„ ‚ ©ã„¥ ‚◊¤ÊÊŸ Σ§Ë Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê Σ§⁄UÃ „Ò¥– ß‚‚ ¬„‹ ªÿÊ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •ª⁄U Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Á’„Ê⁄U Σ§Ù Áfl‡Ê· ⁄UÊíÿ Σ§Ê OE¡Ê¸ OEÃË „Ò ÃÙ fl„ Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Á¡¥OEÊ’ÊOE Σ‘§ ŸÊ⁄U ‹ªÊ∞¥ª– ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ ◊Ê¥¤ÊË Σ‘§ ÁflflÊÁOEà ’ÿÊŸÙ¥ ¬⁄U ©ŸΣ§Ë „Ë ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ŸÃÊ ©ã„¥ Ÿ‚Ë„Ã OE ⁄U„ „Ò¥– ◊„Ê‚Áøfl Σ‘§‚Ë àÿÊªË Σ‘§ ’ÊOE ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ¡OEÿÍ Σ‘§ ¬˝OE‡Ê •äÿˇÊ flÁ‡ÊD ŸÊ⁄UÊÿáÊ Á‚¥„ Ÿ ÷Ë ©ã„¥ ∞‚ ’ÿÊŸÙ¥ ‚ ¬⁄U„¡ ⁄UπŸ Σ§Ë ‚‹Ê„ OEË ÕË– ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ‘§ ’ÊOE Σ§Ù≈U¸ Σ‘§ ÁŸ‡ÊÊŸ ¬⁄U ⁄UÊ◊ ⁄U„Ë◊! Ÿß¸U ⁄UÊC˛UËÿ Á‡ÊˇÊÊ ŸËÁà S◊ÎÁÃ Σ§Ù ÷Ë ’ëøÙ¥ Σ‘§ OEÊÁπ‹ Σ‘§ Á‹∞ OEŸÊ ¬«ΠÊ ß¥≈U⁄U√ÿÍ ¡◊¸Ÿ Σ§Ù ÃË‚⁄UË ÷Ê·Ê ’ŸÊŸ Σ§Ë ¡Ê¥ø ‡ÊÈM§ Σ‘§¥OE˝ Σ‘§ ‚¥øÊÁ‹Ã zÆÆ Σ‘§¥OE˝Ëÿ ÁfllÊ‹ÿÙ¥ ◊¥ ¡◊¸Ÿ ÷Ê·Ê Σ§Ë ¡¥ª„ ‚¥SΣ§ÎÃ Σ§Ù ’Ãı⁄U ÃË‚⁄UË ÷Ê·Ê ¬…ΠÊŸ Σ‘§ ÁflflÊOEÊS¬OE »Ò§‚‹ ¬⁄U ©ã„Ù¥Ÿ S¬C ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ß‚ Áfl·ÿ ◊¥ wÆvv ◊¥ ‚Êߟ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ∞◊•ÙÿÍ OE⁄U•‚‹ •‚¥flÒoeÊÁŸΣ§ ÕÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡◊¸Ÿ Σ§Ù ÃË‚⁄UË ÷Ê·Ê Σ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ’…ΠÊÿÊ ¡ÊŸÊ ‚¥ÁfloeÊŸ Σ§Ê ©Ñ¥ÉÊŸ „Ò– ß‚ Áfl·ÿ ◊¥ ∞◊•ÙÿÍ ÄUÿÙ¥ ‚Êߟ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ß‚ ¬⁄U ¡Ê¥ø ’ÒΔÊ߸ ¡Ê øÈΣ§Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁflOE‡ÊË ÷Ê·Ê Σ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ¡◊¸Ÿ ¬…ΠÊ߸ ¡ÊÃË ⁄U„ªË– •ª⁄U »§˝¥ø, ◊¥«ÊÁ⁄UŸ ¬…ΠÊ߸ ¡Ê ‚Σ§ÃË „Ò ÃÙ ¡◊¸Ÿ ÄUÿÙ¥ Ÿ„Ë¥–
  2. 2. oe◊¸-Σ§◊¸ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in w Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ •Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ ‚Ê◊flÊ⁄U wy Ÿflê’⁄UU,UU wÆvy ª÷¸flÃË ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ‘§ Á‹ÿ ‚Ê¥‚ ‚ ‚ê’¥Áoeà øÊ⁄U √ÿÊÿÊ◊ ¬˝ªŸ¥‚Ë Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‚„Ë ’˝ËÁOE¥ª ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– ß‚Σ‘§ ¬Ë¿ Σ§Ê⁄UáÊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ ’ëø Σ‘§ ¬Íáʸ ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ Á‹∞ •ı⁄U ‡Ê⁄UË⁄U Σ‘§ ‚ÈøÊM§ Σ§Êÿ¸ Σ‘§ Á‹∞ •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ Σ§Ë ¬ÿʸ# •Ê¬ÍÁø ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ Σ§Ë ¬ÿʸ# •Ê¬ÍÁø ‚ ’ëø Σ§Ê ÁflΣ§Ê‚ Ã¡Ë ‚ „ÙÃÊ „Ò •ı⁄U èM§áÊ Σ§Ù •Êfl‡ÿΣ§ ¬Ù·áÊ Á◊‹ÃÊ „Ò– ß‚Á‹∞ ’˝ËÁOE¥ª ÃΣ§ŸËΣ§ Σ§Ù ‚„Ë •ı⁄U ‚¥‡ÊÙÁoeÃ Σ§⁄UŸÊ ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– ¬˝ªŸ¥‚Ë Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‚„Ë ’˝ËÁOE¥ª ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– ß‚Σ‘§ ¬Ë¿ Σ§Ê⁄UáÊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ ’ëø Σ‘§ ¬Íáʸ ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ Á‹∞ •ı⁄U ‡Ê⁄UË⁄U Σ‘§ ‚ÈøÊM§ Σ§Êÿ¸ Σ‘§ Á‹∞ •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ Σ§Ë ¬ÿʸ# •Ê¬ÍÁø ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ Σ§Ë ¬ÿʸ# •Ê¬ÍÁø ‚ ’ëø Σ§Ê ÁflΣ§Ê‚ Ã¡Ë ‚ „ÙÃÊ „Ò •ı⁄U èÊÍ˝áÊ Σ§Ù •Êfl‡ÿΣ§ ¬Ù·áÊ Á◊‹ÃÊ „Ò– ß‚Á‹∞ ’˝ËÁOE¥ª ÃΣ§ŸËΣ§ Σ§Ù ‚„Ë •ı⁄U ‚¥‡ÊÙÁoeÃ Σ§⁄UŸÊ ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ Σ§Ë ¬Íáʸ ‚å‹Ê߸ Σ‘§ Á‹∞ „◊ •Ê¬Σ§Ù ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥ Σ§È¿ ‚ÊoeÊ⁄UáÊ ’˝ËÁOE¥ª ∞ÄU‚⁄U‚Êß¡¡ ¬≈U ‚ ‚Ê¥‚ ‹ŸÊ ß‚ ’Ò‹Ë ’˝ËÁOE¥ª ÷Ë Σ§„Ã „Ò¥– •¬Ÿ ¬Ò⁄UÙ¥ Σ§Ù ◊Ù«ΠΣ§⁄U •Ê⁄UÊ◊OEÊÿΣ§ ◊ÈOE˝Ê ◊¥ ’ÒΔ¥– •¬Ÿ ¡’«ΠÙ¥, Σ§ãoeÙ¥ •ı⁄U ÁŸÃê’Ù¥ ‚◊à •¬Ÿ ¬Í⁄U ‡Ê⁄UË⁄U Σ§Ù …Ë‹Ê ¿Ù«Π OE¥– •¬ŸÊ ∞Σ§ „ÊÕ •¬Ÿ ¬≈U ¬⁄U ⁄Uπ¥ •ı⁄U OEÍ‚⁄UÊ ß‚Σ‘§ ™§¬⁄U ⁄Uπ¥– ÁŸø‹ Á„S‚ ‚ ª„⁄UË ‚Ê¥‚ ‹¥ •ı⁄U ¬≈U Σ§Ù „flÊ ‚ ÷⁄U ‹¥ ß‚Σ‘§ ’ÊOE } ÃΣ§ ÿÊ Á¡ÃŸ ◊¥ •Ê¬ ‚„¡ ◊„‚Í‚ Σ§⁄U¥ ©ÃŸË ÁªŸÃË ÁªŸ¥– ©ÃŸË „Ë Σ§Ê©¥Á≈U¥ª Σ§⁄UÃ „È∞ ß‚ oeË⁄U oeË⁄U ¿Ù«Π OE¥– ¡’ ÃΣ§ ÿ„ ‚„¡ M§¬ ‚ ŸÊ „Ù ¡Ê∞¥ Ã’ ÃΣ§ ß‚ ⁄UÙ¡ÊŸÊ vÆ Á◊Ÿ≈U ÃΣ§ Σ§⁄U¥– ÿÁOE ÷Ê⁄UË ¬≈U Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ •Ê¬ ∞‚Ê Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U ¬Ê ⁄U„Ë „Ò¥ ÃÙ •Ê¬ ÿ„ ¬˝ÁR§ÿÊ ÉÊÈ≈UŸÙ¥ ¬⁄U „ÕÁ‹ÿÙ¥ Σ§Ù ⁄UπΣ§⁄U ÷Ë Σ§⁄U ‚Σ§ÃË „Ò¥– ¿ÊÃË ‚ ‚Ê¥‚ ‹ŸÊ ‚Ëoe π«¥ „Ù¥ •ı⁄U •¬Ÿ ¬Ò⁄U ∞Σ§ OEÈ‚⁄U Σ‘§ ‚Ê◊ÊŸÊ¥Ã⁄U ⁄Uπ¥– •¬Ÿ ◊È„ Σ§Ù ’¥OE ⁄Uπ¥ •ı⁄U vÆ ÃΣ§ ÁªŸÃ „È∞ ª„⁄UË ‚Ê¥‚ ‹¥– •¬Ÿ „ÊÕÙ¥ Σ§Ù ¿ÊÃË ¬⁄U ⁄Uπ¥– ‹ÁΣ§Ÿ äÿÊŸ ⁄Uπ¥ ßã„ ¿ÊÃË ¬⁄U ¡Ù⁄U ‚ Ÿ„Ë¥ OE’Ê∞¥– ‚Ê¥‚ ‹Ã „È∞ ¡Ò‚-¡Ò‚ •Ê¬Σ‘§ »‘§»§«Π »§Í‹¥ flÒ‚ „Ë •¬Ÿ „ÊÕÙ¥ Σ§Ù »Ò§‹Ê∞¥– Σ§È¿ ‚◊ÿ ÃΣ§ ‚Ê¥‚ ⁄UÙΣ‘§¥ •ı⁄U Á»§⁄U oeË⁄U-oeË⁄U ¿Ù«Π OE¥– Á¡ÃŸÊ ‚◊ÿ ‚Ê¥‚ ‹Ÿ ◊¥ Á‹∞ ©ÃŸÊ „Ë ‚Ê¥‚ ¿Ù«Ÿ ◊¥ ‹¥– •Ê¬ OEٟ٥ ÁR§ÿÊ•Ù¥ ◊¥ ‚◊ÊŸ M§¬ ‚ ÁªŸÃË ÁªŸÃ „È∞ ÷Ë ∞‚Ê Σ§⁄U ‚Σ§ÃË „Ò¥– »§ÊÿOE Σ‘§ Á‹∞ ß‚ √ÿÊÿÊ◊ Σ§Ù vÆ ’Ê⁄U Σ§⁄U¥– ‚ÊÃfl ◊Ê„ Σ‘§ ’ÊOE ÿ„ ∞ÄU‚⁄U‚Êß¡ ÕÙ«ΠË Σ§ÁΔŸ „Ù ¡ÊÃË „Ò, ß‚Σ§Ê äÿÊŸ ⁄Uπ¥ •ı⁄U Á¡ÃŸÊ •Ê¬ •Ê⁄UÊ◊ ‚ Σ§⁄U ‚Σ‘§¥, ©ÃŸÊ „Ë Σ§⁄U¥– ©Õ‹ ‚Ê¥‚ ‹ŸÊ (‡ÊÒ‹Ù ’˝ËÁOE¥ª) äÿÊŸ ⁄Uπ¥ ÁΣ§ ‡ÊÒ‹Ù ’˝ËÁOE¥ª ÁOEŸ ÷⁄U Σ§⁄UŸÊ ΔËΣ§ Ÿ„Ë¥ „Ò ÄUÿÙ¥ ÁΣ§ ß‚‚ ’ëø Σ§Ù •ÊÚÄU‚Ë¡Ÿ Σ§Ë ‚„Ë •Ê¬ÍÁø Ÿ„Ë¥ „ÙÃË „Ò– Á»§⁄U ÷Ë ÁOEŸ ◊¥ Σ§È¿ Á◊Ÿ≈UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ß‚ Σ§⁄UŸÊ »‘§»§«ΠÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ •ë¿Ê „Ò–ß‚ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ‚„Ë Ã⁄UËΣ§Ê „Ò ÁΣ§ •Ê¬ •¬Ÿ ÉÊÈ≈UŸÙ¥ Σ§Ù ◊Ù«ΠÃ „È∞ ¬Ë¿ Σ§Ë •Ù⁄U ¤ÊÈΣ§ ¡Ê∞¥ •ı⁄U Á»§⁄U ¬Ò⁄UÙ¥ Σ§Ù ‚Ê◊ÊŸÊ¥Ã⁄U ⁄UπÃ „È∞ ‚Ëoe π«Π „Ù¥– Á’ŸÊ Á»§˝¡ Σ‘§ ΣÒ§‚ ⁄Uπ¥ πÊl ¬OEÊÕ¸ ‚È⁄UÁˇÊà •ª⁄U •Ê¬ •¬Ÿ ÉÊ⁄U ‚ OEÍ⁄U ⁄U„Ã „Ò¥ ¡„Ê¥ •Ê¬ Σ‘§ ¬Ê‚ Á»§˝¡ Σ§Ë √ÿflSÕÊ Ÿ„Ë¥ „Ò, ÃÙ ©‚ OEı⁄UÊŸ »§‹ •ı⁄U ‚Áé¡ÿÙ¥ Σ§Ù ‚È⁄UÁˇÊà ⁄UπŸÊ ÕÙ«ΠÊ ◊ÈÁ‡Σ§‹ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– ÿ„Ë Ÿ„Ë¥ •ª⁄U ⁄UÊÃ Σ§Ê ’øÊ „È•Ê ÷Ù¡Ÿ ‚È’„ ÃΣ§ ø‹ÊŸÊ „Ù ÃÙ ÷Ë ’«ΠË Σ§ÁΔŸÊ߸ •ÊÃË „Ò– ’„Èà ‚ ‹Ùª ∞‚ ÷Ë „ÙÃ „Ò¥ ¡Ù Á’¡‹Ë Σ§Ê πøʸ ’øÊŸ Σ‘§ Á‹ÿ ÷Ë Á»§˝¡ Σ§Ê ßSÃ◊Ê‹ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UÃ– ◊ª⁄U OEÍoe ÿÊ ◊Ë≈U •ÊÁOE •ª⁄U Δ¥« SÕÊŸ ¬⁄U ŸÊ ⁄UπÊ ¡Ê∞ ÃÙ fl„ ¡ÀOEË π⁄UÊ’ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– „Ê¥‹ÊÁΣ§ ∞‚Ê Ÿ„Ë¥ „Ò ÁΣ§ •ª⁄U •Ê¬Σ‘§ ¬Ê‚ Á»§˝¡ Ÿ„Ë¥ „Ò ÃÙ Σ§Ù߸ πÊl ¬OEÊÕ¸ ‚È⁄UÁˇÊà Ÿ„Ë¥ ⁄U„ ‚Σ§ÃÊ– •Ê¬ •¬Ÿ πÊŸ Σ§Ù ’«ΠË „Ë •Ê⁄UÊ◊ ‚ ‚È⁄UÁˇÊà ⁄Uπ ‚Σ§Ã „Ò¥, „◊Ê⁄U ÿ Á≈Uå‚ ¬…Π Σ§⁄U– „◊ •Ê¬Σ§Ù ∞‚ •Ê‚ÊŸ ‚ ©¬Êÿ ’ÃÊ∞¥ª Á¡ŸΣ§Ë ◊OEOE ‚ •Ê¬ ⁄U‚Ù߸ ◊¥ ’ø „È∞ ÷Ù¡Ÿ ÿÊ Á»§⁄U ‚ʪ-‚Áé¡ÿÙ¥ Σ§Ù Á’ÀΣ§È‹ ‚È⁄UÁˇÊà ⁄UÊ ‚Σ§Ã „Ò¥– •Êßÿ ¡ÊŸÃ „Ò¥ fl„ ©¬Êÿ... ¬ÊŸË Σ§Ê ÷⁄UÊ Σ§≈UÙ⁄UÊ ‚Áé¡ÿÙ¥ Σ§Ù •ª⁄U ‚È⁄UÁˇÊà ⁄UπŸÊ „Ù ÃÙ ©‚ Δ¥« ¬ÊŸË Σ‘§ Σ§≈UÙ⁄U ◊¥ ⁄Uπ¥– ß‚‚ ¬ÊŸË ◊¥ ⁄UπË „È߸ ‚é¡Ë ¡ÀOEË π⁄UÊ’ Ÿ„Ë¥ „٪˖ ‹ÁΣ§Ÿ Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê Σ§⁄U¥ ÁΣ§ ßã„¥ Σ§È¿ „Ë ÁOEŸÙ¥ ◊¥ πÊ Σ§⁄U πÃ◊ Σ§⁄U OE¥ Ÿ„Ë¥ ÃÙ ÿ„ ‹¥’ ‚◊ÿ Ÿ„Ë¥ ø‹¥ªË– Δ¥«Ë „flÊ ◊¥ •ª⁄U ⁄UÊà ◊¥ πÊŸÊ ’ø ¡Ê∞ ÃÙ ©‚ Σ§≈UÙ⁄U ◊¥ ⁄Uπ Σ§⁄U ÁΣ§‚Ë πÈ‹Ë „È߸ Áπ«ΠΣ§Ë Σ‘§ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ OE¥, Á¡‚‚ Δ¥«Ë „flÊ Σ‘§ ’„Êfl ‚ fl„ π⁄UÊ’ ŸÊ „Ù– ÿÁOE •Ê¬Σ‘§ ÉÊ⁄U ¬⁄U Σ§Í‹⁄U ÿÊ ∞‚Ë Σ§Ë √ÿflSÕÊ ÃÙ ÷Ë ÿ„ Σ§Ê◊ •Ê‚ÊŸË ‚ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ’»§¸ Σ§Ê Σ§≈UÙ⁄UÊ ÷Ù¡Ÿ Σ§Ù ÁΣ§‚Ë ’»§¸ ‚ ÷⁄U Σ§≈UÙ⁄U ◊¥ ⁄Uπ Σ§⁄U ‹¥’ ‚◊ÿ ÃΣ§ •Ê⁄UÊ◊ ‚ ø‹ÊÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ’‚ •Ê¬Σ§Ù Σ§„Ë¥ ‚ ’»§¸ Σ§Ê ß¥Ã¡Ê◊ •¬Ÿ •Ê¬ Σ§⁄UŸÊ „٪ʖ flÒ‚ ◊ÊΣ‘§¸≈U ◊¥ •Êß‚ ÄUÿÍé‚ Σ§◊ OEÊ◊Ù¥ ◊¥ ©¬‹éoe „Ù ¡ÊÃË „Ò¥– ∞‚Ê Ÿ„Ë¥ „Ò ÁΣ§ •Ê¬ ’»§¸ ◊¥ Σ‘§fl‹ ‚Áé¡ÿÊ¥ •ı⁄U »§‹Ù¥ Σ§Ù „Ë ‚È⁄UÁˇÊà ⁄Uπ ‚Σ§ÃË „Ò¥ ’ÁÀΣ§ Σ§ß¸ •ı⁄U ÷Ë πÊl ¬OEÊÕ¸ ÷Ë ‚È⁄UÁˇÊà ⁄Uπ ¡Ê ‚Σ§Ã „Ò¥– ‚ÈπÊ Σ§⁄U Σ§È¿ πÊl ¬OEÊÕ¸ Σ§Ù •Ê¬ ‚Í⁄U¡ Σ§Ë oeͬ ◊¥ ‚ÈπÊ Σ§⁄U ÷Ë Σ§ß¸ ÁOEŸÙ¥ ÃΣ§ ø‹Ê ‚Σ§ÃË „Ò¥– ‚Ê⁄UŸÊÕ fl flÊ⁄UÊáÊ‚Ë Σ‘§ ÉÊÊ≈UÙ¥ Σ§Ë ¬⁄UπË ‚È⁄UˇÊÊ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë– Σ§Ê‡ÊË ÁflEŸÊÕ ◊¥ÁOE⁄U Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ-√ÿflSÕÊ ¬⁄UπŸ Σ‘§ ’ÊOE ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl •ÁŸ‹ ªÙSflÊ◊Ë Ÿ ª¥ªÊ ÉÊÊ≈UÙ¥ fl ‚Ê⁄UŸÊÕ Σ§Ê ÷˝◊áÊ Σ§⁄U fl„Ê¥ Σ‘§ ‚È⁄UˇÊÊ ß¥Ã¡Ê◊Ù¥ Σ§Ù •¬ŸË •Ê¥πÙ¥ ◊¥ ΣÒ§OE ÁΣ§ÿÊ– ’ŸÊ⁄U‚ ◊¥ ◊ËÁ«ÿÊ ‚ OEÍ⁄UË ’ŸÊΣ§⁄U ⁄UπŸ flÊ‹ Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl ª¥ªÊ ÉÊÊ≈UÙ¥ fl ‚Ê⁄UŸÊÕ Σ§Ê ÷˝◊áÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE Áfl‡Ê· Áfl◊ÊŸ ‚ ÁOEÑË ⁄UflÊŸÊ „Ù ª∞– Σ§Ê‡ÊË ÁflEŸÊÕ ◊¥ÁOE⁄U ‚◊à •ãÿ ¬˝◊Èπ SÕ‹Ù¥ Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ-√ÿflSÕÊ Σ‘§ ’Ê’Ã Á⁄U¬Ù≈U¸ ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄U ªÎ„ ◊¥òÊÊ‹ÿ fl ¬Ë∞◊•Ù Σ§Ù ‚ı¥¬¥ª– Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl •ÁŸ‹ªÙSflÊ◊Ë ‚¬%ËΣ§ ªÈL§flÊ⁄U Σ§Ù ’Ê’Ê OE⁄U’Ê⁄U ¬„È¥ø •ı⁄U ◊¥ª‹Ê •Ê⁄UÃË ◊¥ ÷ʪ Á‹ÿÊ– ß‚ ’„ÊŸ ÷Ù⁄U ◊¥ ¡flÊŸÙ¥ Σ§Ë ◊ÈSÃÒOEË OEπŸ Σ‘§ ’ÊOE fl„ OE‡ÊÊE◊oe ÉÊÊ≈U ¬„È¥ø– ◊Ù≈U⁄U ’Ù≈U Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ¬„‹ ‚¥Ã ⁄UÁflOEÊ‚ ÉÊÊ≈U ÃΣ§ ª∞ •ı⁄U Á»§⁄U fl„Ê¥ ‚ ⁄UÊ¡ÉÊÊ≈U ÃΣ§ Σ§Ê ÁŸ⁄UˡÊáÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE OE‡ÊÊE◊oe •Ê∞– •S‚Ë ‚◊à •ãÿ ÉÊÊ≈UÙ¥ ¬⁄U ¡◊Ê Á◊^Ë Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬Í¿Ê Ã’ ¬ÃÊ ø‹Ê ÁΣ§ ’Ê…Π Σ‘§ OEı⁄UÊŸ Σ§Ë ¡◊Ê Á◊^Ë •’ ÃΣ§ Ÿ„Ë¥ „≈UŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ∞‚Ê „Ò– ÉÊÊ≈UÙ¥ ¬⁄U ◊ı¡ÍOE ª¥OEªË OEπΣ§⁄U ÷Ë Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl Ÿ ŸÊ⁄UÊ¡ªË ¡ÃÊ߸, Ã’ ‚ÊÕ ◊ı¡ÍOE ¬ÈÁ‹‚ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ Ÿª⁄U ÁŸª◊ Σ§Ë ‹Ê¬⁄UflÊ„Ë Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ∞‚Ê „Ò– ‚»§Êß¸Σ§◊˸ ∞Σ§ ’Ê⁄U „Ë ‚»§Ê߸ Σ§⁄UÃ „Ò¥ •ı⁄U ¡’ Σ§Ù߸ flË•Êß¬Ë •ÊÃÊ „Ò Ã’ OEÙ ’Ê⁄U– ÉÊÊ≈U ‚‡Ê„⁄U Σ§Ë •Ù⁄U ¡ÊŸ flÊ‹Ë Ã¥ª ªÁ‹ÿÙ¥ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷Ë Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl Ÿ πÈÁ»§ÿÊ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ’ÊÃøËÃ Σ§Ë– ª¥ªÊ ÉÊÊ≈UÙ¥ Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ-√ÿflSÕÊ ¬⁄UπŸ Σ‘§ ’ÊOE Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl ÁOEŸ ◊¥ Σ‘§¥OE˝ fl ¬˝OE‡Ê Σ‘§ πÈÁ»§ÿÊ fl SÕÊŸËÿ ¬ÈÁ‹‚ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ‚Ê⁄UŸÊÕ ¬„È¥ø– oe◊π SÃͬ Σ§Ë ¬Á⁄UR§◊Ê Σ‘§ ’ÊOE ◊Í‹ª¥oe Σ§È≈UË ’ıh ◊¥ÁOE⁄U ¬„È¥ø– ¬Í¡Ÿ Σ‘§ ’ÊOE ’ıhflÎˇÊ ‚◊Ã π¥«„⁄U ¬Á⁄U‚⁄U Σ§Ù OEπÊ– •oeˡÊáÊ ¬È⁄UÊÃàflÁflOE •¡ÿ üÊËflÊSÃfl fl ÁŸÃ‡Ê ‚ÄU‚ŸÊ Ÿ ß‚ OEı⁄UÊŸ ‚Ê⁄UŸÊÕ Σ§Ë ∞ÁÄÊÁ‚Σ§ÃÊ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl Ÿ ß‚ ’Ëø ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ‹ª ‚Ë‚Ë ΣÒ§◊⁄UÙ¥ Σ§Ë ‹ÙΣ‘§‡ÊŸ fl ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ Á⁄US¬Ê¥‚ ≈UÊß◊ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ¬Í¿ÃÊ¿ Σ§Ë– ‚Ê⁄UŸÊÕ ◊¥ ’ıh ◊¥ÁOE⁄U ¬˝÷Ê⁄UË Á÷ˇÊÈ Ÿ¥OEÊ fl¥‡Ê ‚ ¬ÈÁ‹‚ mÊ⁄UÊ ÁΣ§∞ ¡ÊŸ flÊ‹ ‚„ÿÙª •ÊÁOE ¬⁄U ÷Ë øøʸ Σ§Ë– ‚Ê⁄UŸÊÕ Σ§Ê ÷˝◊áÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ‚Áøfl ∞ÿ⁄U¬Ù≈U¸ ⁄UflÊŸÊ „È∞ •ı⁄U fl„Ê¥ ‚ ÁOEÑË Σ‘§ Á‹∞ ©«ΠÊŸ ÷⁄UË– øËŸ Σ‘§ OEflÃÊ Σ§Ë ⁄UÊ¡oeÊŸË ‹ÙÿÊ¥ª øËŸ ◊¥ ÿ„ ¬˝øÁ‹Ã „Ò ÁΣ§ ÿÁOE •Ê¬ øËŸ Σ‘§ ©àÕÊŸ •ı⁄U ¬ÃŸ Σ§Ë OEÊSÃÊŸ ‚ M§’M§ „ÙŸÊ øÊ„Ã „Ò¥ ÃÙ ∞Σ§ ’Ê⁄U ‹ÙÿÊ¥ª ‡Ê„⁄U Σ§Ê L§π •fl‡ÿ Σ§ËÁ¡∞– øËŸ Σ‘§ „ŸÊŸ ¬˝Ê¥Ã Σ‘§ ¬Áp◊Ë Á„S‚ •ı⁄U ¬Ë‹Ë ŸOEË Σ‘§ OEÁˇÊáÊË Ã≈U ¬⁄U ’‚ ß‚ ‡Ê„⁄U Σ§Ë SÕʬŸÊ ߸‚ʬÍfl¸ vw flË¥ ‚OEË ◊¥ „È߸ ÕË •ı⁄U ÿ„ øËŸ Σ§Ë •ÊΔ ’«ΠË ¬˝øËŸ ⁄UÊ¡oeÊÁŸÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞Σ§ „Ò– øËŸ ◊¥ ÿ„ ¬˝øÁ‹Ã „Ò ÁΣ§ ÿÁOE •Ê¬ øËŸ Σ‘§ ©àÕÊŸ •ı⁄U ¬ÃŸ Σ§Ë OEÊSÃÊŸ ‚ M§’M§ „ÙŸÊ øÊ„Ã „Ò¥ ÃÙ ∞Σ§ ’Ê⁄U ‹ÙÿÊ¥ª ‡Ê„⁄U Σ§Ê L§π •fl‡ÿ Σ§ËÁ¡∞– øËŸ Σ‘§ „ŸÊŸ ¬˝Ê¥Ã Σ‘§ ¬Áp◊Ë Á„S‚ •ı⁄U ¬Ë‹Ë ŸOEË Σ‘§ OEÁˇÊáÊË Ã≈U ¬⁄U ’‚ ß‚ ‡Ê„⁄U Σ§Ë SÕʬŸÊ ߸‚ʬÍfl¸ vw flË¥ ‚OEË ◊¥ „È߸ ÕË •ı⁄U ÿ„ øËŸ Σ§Ë •ÊΔ ’«ΠË ¬˝øËŸ ⁄UÊ¡oeÊÁŸÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞Σ§ „Ò–øËŸË ßÁÄʂ Σ§Ê ÿ„ ßΣ§‹ıÃÊ ∞‚Ê ‡Ê„⁄U „Ò Á¡‚ OEflÃÊ Σ§Ë ⁄UÊ¡oeÊŸË Σ‘§ ŸÊ◊ ‚ •Á÷Á„à ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ‹ÙÿÊ¥ª vx ⁄UÊ¡fl¥‡ÊÙ¥ Σ§Ë ⁄UÊ¡oeÊŸË ⁄U„Ê „Ò ÿÊŸË ß‚ ‡Ê„⁄U Σ§Ù vzÆÆ ‚Ê‹ ÃΣ§ ⁄UÊ¡oeÊŸË „ÙŸ Σ§Ê ªı⁄Ufl Á◊‹Ê „Ò– ‹ÙÿÊ¥ª øËŸË ‚èÿÃÊ Σ‘§ •„◊ ¡ã◊SÕÊŸÙ¥ ◊¥ ‚ ∞Σ§ ⁄U„Ê „Ò– ÿ„Ë¥ ¬⁄U ◊Ê•ÙflÊOE •ı⁄U Σ§¥çUÿÍÁ‡Êÿ‚flÊOE Σ§Ê ¡ã◊ „È•Ê– ÿ„ ‡Ê„⁄U øËŸ Σ‘§ ‡ÊË·¸ ¬ÿ¸≈UŸSÕ‹Ù¥ ◊¥ ‚ „Ò ¡„Ê¥ Σ‘§ øå¬-øå¬ ¬⁄U ‚Ê¥SΣ§ÎÁÃΣ§ oe⁄UÙ„⁄U¥ Á’π⁄UË ¬«ΠË „Ò¥– ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ øÊßŸÊ ⁄UÁ«ÿ٠ߥ≈U⁄UŸ‡ÊŸ‹ Σ§Ë Á„¥OEË ‚flÊ mÊ⁄UÊ øËŸ Σ‘§ •ÊΣ§·¸Σ§ ‡Ê„⁄UÙ¥ Σ§Ù øÈŸŸ Σ‘§ Á‹∞ Á‹∞ ø‹ ⁄U„Ë •ÊÚŸ‹Êߟ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ‹ÙÿÊ¥ª ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ß‚ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ •¬ŸË ¬‚¥OE Σ‘§ ‚’‚ •ÊΣ§·¸Σ§ øËŸË ‡Ê„⁄UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ OEÈÁŸÿÊ ÷⁄U Σ‘§ ŸÁ≈U¡Ÿ ‚Ë•Ê⁄U•Ê߸ mÊ⁄UÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ß‚ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ •ÊÚŸ‹Êߟ ◊ÃOEÊŸ ◊¥ Á„S‚Ê ‹ ⁄U„ „Ò¥– ÿ„Ê¥ ◊ı¡ÍOE ¬˝ÊøËŸ ⁄UÊ¡oeÊŸË Σ‘§ •fl‡Ê·, ◊¥ÁOE⁄U, ªÈ»§Ê∞¥, ◊Σ§’⁄U ß‚Σ§Ë ‚Ê¥SΣ§ÎÁÃΣ§ Áfl⁄UÊ‚Ã Σ§Ù ‚◊Îh ’ŸÊÃ „Ò¥– ‹È¥ª◊Ÿ ªÈ»§Ê ÿ„Ê¥ ◊ı¡ÍOE oe⁄UÙ„⁄UÙ¥ ◊¥ ‚’‚ πÊ‚ „Ò– ß‚ ªÈ»§Ê SÕ‹ Σ§Ù ¬„‹ ÿË ŸOEË Σ§Ê mÊ⁄U Σ§„Ê ¡ÊÃÊ ÕÊ– ’ÊOE ◊¥ ß‚ ‹Èª◊Ÿ ÿÊ «˛ÒªŸ mÊ⁄U Σ§„Ê ¡ÊŸ ‹ªÊ– ߟ ’ıh ªÈ»§Ê•Ù¥ ¬⁄U Σ§Ê⁄U˪⁄UÙ¥ Ÿ ©‚ ‚◊ÿ Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸÊ ‡ÊÈM§ ÁΣ§ÿÊ ¡’ ©ûÊ⁄UË flß Σ‘§ ‚◊˝Ê≈U Ÿ OEÊÃÙ¥ª Σ§Ë ¡ª„ ‹ÙÿÊ¥ª Σ§Ù •¬ŸË ⁄UÊ¡oeÊŸË ’ŸÊÿÊ– ÿ„Ê¥ ◊ı¡ÍOE Σ§Ê⁄U˪⁄UË OEÊÃÙ¥ª Σ§Ë Σ§Ê⁄U˪⁄UË Σ§Ê „Ë ÁflSÃÊ⁄U „Ò– ‹È¥ª◊Ÿ ◊¥ Σ§Ê◊ ‚Êà ⁄UÊ¡fl¥‡ÊÙ¥ Σ‘§ Σ§Êÿ¸Σ§Ê‹ ÃΣ§ ø‹Ê– ÿ„Ê¥ vxÆÆ ‚ íÿÊOEÊ ªÈ»§Ê∞¥, yÆ ¿Ù≈U ¬ªÙ«ΠÊ •ı⁄U Σ§⁄UË’ vÆÆ, ÆÆÆ ’ıh ¬˝ÁÃ◊Ê∞¥ „Ò¥ Á¡ŸΣ§Ê ™§¥øÊ߸ ∞Σ§ ߥø ‚ ‹Σ§⁄U z| »§È≈U ÃΣ§ „Ò– ßã„¥ øËŸ ◊¥ ’ıh ‚¥SΣ§ÎÁÃ Σ§Ë ©àΣ§ÎC oe⁄UÙ„⁄U ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ¬ß¸◊Ê ◊¥ÁOE⁄U øËŸ Σ§Ê ¬˝Õ◊ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ’ıh ◊Δ „Ò Á¡‚Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ fl„Ê¥ ’ıh oe◊¸ Σ§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ‘§ ’ÊOE •ÊÁoeΣ§ÊÁ⁄UΣ§ Ãı⁄U ¬⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ ‡Ê„⁄U ◊¥ ⁄U¥ª-Á’⁄U¥ª ¬ËÿÙŸË ÿÊ ø¥OE˝¬Èc¬ Áπ‹Ã „Ò¥ •ı⁄U ß‚ ¬Èc¬ Σ§Ê ‚Ê◊˝Êíÿ ÷Ë Σ§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò– ÿ„ ¬Èc¬ ‡ÊÊ¥Áà •ı⁄U ‚◊ÎÁh Σ‘§ ¬˝ÃËΣ§ „Ò¥– „⁄U ‚Ê‹ ¡’ vz •¬˝Ò‹ ‚ •ÊΔ ◊߸ ÃΣ§ ø¥OE˝¬Èc¬Ù¥ Σ‘§ ¬ÈÁc¬Ã-¬ÁÑflà „ÙŸ Σ§Ê ◊ı‚◊ ø⁄U◊ ¬⁄U „ÙÃÊ „Ò ÃÙ ‡Ê„⁄U ◊¥ ø¥OE˝¬Èc¬ ◊‹ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „ÙÃÊ „Ò– ÁflE¬˝Á‚h ⁄U‡Ê◊ ◊ʪ¸ ÿ„Ë¥ ‚ „ÙΣ§⁄U ªÈ¡⁄UÃÊ ÕÊ– ‡ÊÊOEË Σ‘§ ’ÊOE ‚ȄʪŸ ÁSòÊÿÊ¥ ◊Ê¥ª ◊¥ Á‚¥OEÍ⁄U ‚¡ÊÃË „Ò¥ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ÿ„ ‚Ȅʪ Σ§Ê Áøã„ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ∞‚Ë ◊ÊãÿÃÊ „Ò ÁΣ§ ß‚‚ ¬ÁÃ Σ§Ë ©◊˝ ‹¥’Ë „ÙÃË „Ò– ¡’ÁΣ§ flÒôÊÊÁŸΣ§ OEÎÁCΣ§ÙáÊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ Á‚¥OEÍ⁄U ◊ÊÕ ¬⁄U ©‚ SÕÊŸ ¬⁄U ‹ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ¡„Ê¥ ÷ÊflŸÊ•Ù¥ Σ§Ù ÁŸÿ¥ÁòÊÃ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ë ª˝¥ÕË ◊ı¡ÍOE „ÙÃË „Ò– ß‚‚ ◊Ÿ •ı⁄U ÷ÊflŸÊ•Ù¥ ¬⁄U ÁŸÿ¥òÊáÊ ’…ΠÃÊ „Ò– ‚ÊÕ „Ë Á‚¥OEÍ⁄U ◊¥ ◊ı¡ÍOE Ãàfl ⁄UQ§ ‚¥øÊ⁄U Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ÿıŸ ˇÊ◊ÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ÷Ë ’…ΠÊŸ Σ§Ê ÷Ë Σ§Ê◊ Σ§⁄UÃ „Ò¥ ¡Ù flÒflÊÁ„Σ§ ¡ËflŸ Σ‘§ Á‹∞ ¡L§⁄UË ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ◊Á„‹Ê∞¥ •¬Ÿ ¬Ò⁄UÙ¥ Σ§Ê üÊÎ¥ªÊ⁄U Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬Ê¡’ •ı⁄U ¬Êÿ‹ ¬„ŸÃË „Ò¥– ß‚Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ ¬Êÿ‹ Ÿ Á‚»§¸ ©ŸΣ‘§ ¬Ò⁄UÙ¥ Σ§Ë πÍ’‚Í⁄UÃË Σ§Ù ’…ΠÊŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ Σ§⁄UÃÊ „Ò ’ÁÀΣ§ ÿ„ ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ ∞Σ§ Á⁄U¥ª Σ§Ê Σ§Ê◊ ÷Ë Σ§⁄UÃÊ „Ò– ß‚ Á⁄U¥ª Σ§Ë fl¡„ ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ‚ ÁŸΣ§‹ flÊ‹Ë ÁflhÈà ©¡Ê¸ flʬ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ ‹ı≈U ¡ÊÃË „Ò •ı⁄U ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ „ÙŸ flÊ‹Ë Σ§ß¸ ¬⁄U‡ÊÊÁŸÿÙ¥ ‚ ÷Ë ’øÊÃË „Ò– ÿ„ ÷Ë ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ¬Êÿ‹ ¬≈U •ı⁄U ‡Ê⁄UË⁄U Σ‘§ Á¬¿‹ ÷ʪ ◊¥ ø’˸ Σ§Ù ’…ΠŸ ‚ ⁄UÙΣ§ÃÊ „Ò Á¡‚‚ ©ŸΣ§Ê ‡Ê⁄UËÁ⁄UΣ§ ªΔŸ •ÊΣ§·¸Σ§ ’ŸÊ ⁄U„ÃÊ „Ò– Σ§ÊŸÙ¥ ◊¥ ’Ê‹Ë •ı⁄U ¤ÊÈ◊Σ‘§ ß‚Á‹∞ Ÿ„Ë¥ ¬„ŸÃË „Ò¥ ‹«ΠÁΣ§ÿÊ¥ ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë ‚È¥OE⁄UÃÊ Σ§Ë ÃÊ⁄UË»§ „Ù– •‚‹ ◊¥ ß‚Σ§Ê flÒôÊÊÁŸΣ§ Σ§Ê⁄UáÊ „Ò– ÁøÁΣ§à‚Ê ÁflôÊÊŸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U Σ§ÊŸ ◊¥ ߸ÿ⁄U Á⁄U¥ª oeÊ⁄UáÊ Σ§⁄UŸ ‚ ø„⁄U Σ§Ë àfløÊ ◊¥ Σ§‚ʬŸ •ÊÃÊ „Ò Á¡‚‚ àfløÊ ¬⁄U Ç‹Ù •ÊÃÊ „Ò– Σ§áʸ ¿OEŸ Σ§⁄UflÊŸ ‚ ’ıÁhΣ§ ˇÊ◊ÃÊ •ı⁄U ‚ÙøŸ ‚◊¤ÊŸ Σ§Ë ˇÊ◊ÃÊ ’…Π ¡ÊÃË „Ò– •Ê¬Ÿ OEπÊ „ÙªÊ ÁΣ§ ‚ȄʪŸ ÁSòÊÿÊ¥ „ÊÕÙ¥ ◊¥ •¥ªÍΔË ¬„Ÿ ÿÊ Ÿ„Ë¥ ¬„Ÿ ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ •¥ªÍΔË ¡Ò‚ ÁOEπŸ flÊ‹Ê ª„ŸÊ Á¡‚ Á’¿È•Ê Σ§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò ¡L§⁄U ¬„ŸÃË „Ò¥– ß‚Σ§Ê oeÊÁ◊¸Σ§ Σ§Ê⁄UáÊ ‚Ȅʪ Σ§Ë ‹¥’Ë ©◊˝ ‚ „Ò ¡’ÁΣ§ flÒôÊÊÁŸΣ§ OEÎÁCΣ§ÙáÊ ÿ„ Σ§„ÃÊ „Ò ÁΣ§ ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ •¥ªÍΔ Σ‘§ ’ÊOE ¡Ù OEÍ‚⁄UË ©¥ª‹Ë „ÙÃË „Ò ©‚Σ§Ë ª˝¥ÕË ª÷ʸ‡Êÿ •ı⁄U NOEÿ ‚ „ÙΣ§⁄U ªÈ¡⁄UÃË „Ò– Á’¿È•Ê ¬„ŸŸ ‚ ª÷ʸ‡Êÿ Σ§Ù ’‹ Á◊‹ÃÊ „Ò •ı⁄U ÿıŸ ˇÊ◊ÃÊ ’…ΠÃË „Ò ‚ÊÕ „Ë ◊ÊÁ‚Σ§ oe◊¸ Σ‘§ ‚◊ÿ „ÙŸ flÊ‹Ë ¬⁄U‡ÊÊÁŸÿÙ¥ ◊¥ Σ§◊Ë •ÊÃË „Ò– ‡ÊÊOEË „Ù ÿÊ ÃË¡ àÿÙ„Ê⁄U ◊Á„‹Ê∞¥ •¬Ÿ „ÊÕÙ¥ •ı⁄U ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ ◊¥„OEË ¡L§⁄U ‹ªÊÃË „Ò¥– ß‚Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ Á‚»§¸ ‚ı¥OEÿ¸ ’…ΠÊŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò ’ÁÀΣ§ ß‚Σ§Ê ‚¥’¥oe SflÊSâÿ ‚ „Ò– ◊¥„OEË Σ§Ê ßSÃ◊Ê‹ •ÊÿÈfl¸OE ◊¥ Σ§ß¸ ⁄U٪٥ Σ§Ë •ı·oeË Σ‘§ L§¬ ◊¥ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÿ„ ßÊfl Σ§Ù OEÍ⁄U Σ§⁄UŸ ◊¥ Σ§Ê⁄Uª⁄U „ÙÃÊ „Ò– ÿıŸ ßë¿Ê•Ù¥ Σ§Ù ÷Ë ÁŸÿ¥ÁòÊÃ Σ§⁄UÃÊ „Ò ¡Ù ߟ •fl‚⁄UÙ¥ ¬⁄U •Êfl‡ÿΣ§ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ◊Á„‹Ê∞¥ •¬ŸË Σ§‹Ê߸ Σ§Ù ‚¡ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ øÍÁ«ΠÿÊ ¬„ŸÃË „Ò¥– ‹ÁΣ§Ÿ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ‘§ •ãÿ üÊÎ¥ªÊ⁄U ‚ÊoeŸ Σ§Ë Ã⁄U„ øÍÁ«ΠÿÊ¥ oeÊ⁄UáÊ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ÷Ë flÒôÊÊÁŸΣ§ Σ§Ê⁄UáÊ „Ò– ¬ÈL§·Ù¥ Σ§Ù OEËflÊŸÊ ’ŸÊ OEÃË „Ò „Ê߸ „Ë‹ •ª⁄U •Ê¬ ÷Ë ¬ÈL§·Ù¥ Σ§Ù •¬ŸÊ OEËflÊŸÊ ’ŸÊŸÊ øÊ„ÃË „Ò¥ ÃÙ „Ê߸ „Ë‹ ¬„ŸŸÊ ‡ÊÈL§ Σ§⁄U OEËÁ¡∞ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ „Ê߸ „Ë‹ ¬„ŸŸ flÊ‹Ë ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ë ◊OEOE Σ‘§ Á‹∞ ¬ÈL§· •ÁoeΣ§ •ÊÃÈ⁄U ⁄U„Ã „Ò¥– ∞Σ§ Ÿ∞ ‡ÊÙoe ‚ ¬ÃÊ ø‹Ê „Ò ÁΣ§ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ë „Ê߸ „Ë‹ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ‘§ ¬˝Áà „ÙŸ flÊ‹ ¬ÈL§·Ù¥ Σ‘§ √ÿfl„Ê⁄U Σ§Ù ΣÒ§‚ ¬˝÷ÊÁflÃ Σ§⁄UÃË „Ò– ß‚ ‡ÊÙoe ‚ ’Êà Á‚h „È߸ „Ò ÁΣ§ ¡Ò‚-¡Ò‚ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ë „Ë‹ ◊¥ flÎÁh „ÙÃË ªÿË flÒ‚ „Ë ¬ÈL§· ÷Ë ©ŸΣ§Ë ‚„ÊÿÃÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ •ÁoeΣ§ ©à‚ÊÁ„à Õ– »§˝Ê¥‚ Σ‘§ Á⁄U‚ø¸⁄U ÁŸΣ§Ù‹‚ ªÈߪÈߟ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÈL§·Ù¥ Σ§Ë Ã⁄U„ •ãÿ ◊Á„‹Êÿ¥ ß‚‚ ¬˝÷ÊÁflà Ÿ„Ë „ÙÃË– ‡ÊÙoe Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ‘§ ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝Σ§Ê⁄U Σ‘§ ¡ÍÃÙ¥ Σ§Ë Ã⁄U„ ©ŸΣ‘§ ¬˝Áà ¬ÈL§·Ù¥ Σ§Ê √ÿfl„Ê⁄U ÷Ë •‹ª-•‹ª „ÙÃÊ „Ò– ‚fl¸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U çU‹Ò≈U ¡ÍÃ Σ§Ë ¡ª„ ¡’ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Ÿ „Ê߸ „Ë‹ ¬„ŸË „È߸ ÕË ÃÙ ¬ÈL§·Ù¥ Ÿ ©ŸΣ§Ë ’ÊÃÙ¥ Σ§Ê ’„Èà •Ê‚ÊŸË ‚ •ı⁄U •ë¿Ë Ã⁄U„ ¬Ê‹Ÿ ÁΣ§ÿÊ–∞Σ§ •ãÿ ¬˝ÿÙª ◊¥ ‡ÊÙoeΣ§Ãʸ Ÿ ¬ÊÿÊ ÁΣ§ ∞Σ§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡’ ∞Σ§ ◊Á„‹Ê çU‹Ò≈U ¡ÍÃÙ¥ Σ§Ë ¡ª„ „Ê߸ „Ë‹ ¬„Ÿ Σ§⁄U •Ê ªÿË ÃÙ ¬ÈL§· ©‚‚ øÒÁ≈U¥ª Σ§⁄UŸ ‹ª ªÿ– ß‚ ‡ÊÙoe ‚ ÿ„ ÁŸcΣ§·¸ ÁŸΣ§‹Ê „Ò ÁΣ§ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ë „Ê߸ „Ë‹ ‚ ¬ÈL§· ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ‘§ ¬˝Áà •ÊΣ§Á·¸Ã „ÙÃ „Ò¥– ‚„Ã÷⁄UË πȇʟÈ◊Ê ‚ÁOE¸ÿÊ¥ πÊ¥‚Ë, ¡ÈΣ§Ê◊, ‚Ê¥‚ ◊¥ ÁOEP§Ã...Δ¥« Σ§Ê ◊ı‚◊ •ÊÃ „Ë ÿ ‚’ ÷Ë „◊Ê⁄UË Á¡¥OEªË Σ§Ê Á„S‚Ê ’Ÿ ¡ÊÃ „Ò¥– ÷‹ „Ë ‚OE˸ Σ§Ê ◊ı‚◊ •Ê¬Σ§Ù ÷ÊÃÊ „Ù, ¬⁄U SflÊSâÿ ‚ ¡È«ΠË …⁄UÙ¥ ÁOEP§ÃÙ¥ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ÷Ë ß‚ ◊ı‚◊ ◊¥ ÃÒÿÊ⁄U ⁄U„ŸÊ „ÙÃÊ „Ò– Δ¥« Σ‘§ ◊ı‚◊ ◊¥ •¬ŸË ‹Êß»§S≈UÊß‹ ◊¥ ΣÒ§‚ ‚ÈoeÊ⁄U ‹Ê∞¥ ÃÊÁΣ§ •¥OE⁄U ‚ ◊¡’Íà ⁄U„¥, ’ÃÊ ⁄U„Ë „Ò¥ „◊... πÊ¥‚Ë, ¡ÈΣ§Ê◊, ‚Ê¥‚ ◊¥ ÁOEP§Ã...Δ¥« Σ§Ê ◊ı‚◊ •ÊÃ „Ë ÿ ‚’ ÷Ë „◊Ê⁄UË Á¡¥OEªË Σ§Ê Á„S‚Ê ’Ÿ ¡ÊÃ „Ò¥– ÷‹ „Ë ‚OE˸ Σ§Ê ◊ı‚◊ •Ê¬Σ§Ù ÷ÊÃÊ „Ù, ¬⁄U SflÊSâÿ ‚ ¡È«ΠË …⁄UÙ¥ ÁOEP§ÃÙ¥ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ÷Ë ß‚ ◊ı‚◊ ◊¥ ÃÒÿÊ⁄U ⁄U„ŸÊ „ÙÃÊ „Ò– Δ¥« Σ‘§ ◊ı‚◊ ◊¥ •¬ŸË ‹Êß»§S≈UÊß‹ ◊¥ ΣÒ§‚ ‚ÈoeÊ⁄U ‹Ê∞¥ ÃÊÁΣ§ •¥OE⁄U ‚ ◊¡’Íà ⁄U„¥, ’ÃÊ ⁄U„Ë „Ò¥ „◊– ‚ÁOE¸ÿÊ¥ Σ§ß¸ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ê ¬‚¥OEËOEÊ ◊ı‚◊ „ÙÃÊ „Ò– •OE⁄UΣ§ flÊ‹Ë øÊÿ, ◊Í‹Ë Σ‘§ ¬⁄UÊ¥Δ •ı⁄U ◊ÕË Σ‘§ ‚ʪ ¡Ò‚Ë øË¡Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ •ÁoeΣ§Ê¥‡Ê ‹Ùª Δ¥« Σ§Ê ß¥Ã¡Ê⁄U Σ§⁄UÃ „Ò¥– ¬⁄U „◊Ê⁄U Ÿ øÊ„Ã „È∞ ÷Ë ß‚ ◊ı‚◊ ◊¥ ‚„à ‚ ¡È«ΠË ‚◊SÿÊ∞¥ „◊Ê⁄UË Á¡¥OEªË Σ§Ê Á„S‚Ê ’Ÿ ¡ÊÃË „Ò¥– Á‚¥OEÍ⁄U ‚ Á’Á¿ÿÊ ÃΣ§ ¡ÊÁŸ∞ ÁSòÊÿÙ¥ Σ‘§ üÊÎ¥ªÊ⁄U Σ§Ê ⁄UÊ¡ Page 2 Open File.qxd 11/23/2014 10:30 PM Page 1 ß»ü ÂãðUÜè- 1631 ÎñçÙ·¤ çßÁØ ‹ØêÁ S߈ßæçÏ·¤æÚUè (Âý·¤æàæ·¤, ×éÎý·¤ ß ×æçÜ·¤) çßÁØ ·¤é×æÚU çÎßæ·¤ÚU Ùð °â°â ç´ýÅUÚU, OEÜæÅU Ù´. w®v, ÂýÍ× ÖßÙ, Øê·Ô¤-w, §·¤ôÅUð·¤-x, âêÚUÁÂéÚU ¥õlôç»·¤ ÿæð˜æ, »ýðÅUÚU Ùô°Çæ, »õÌ×Õém Ù»ÚU âð ×éçÎýÌ ·¤ÚUßæ·¤ÚU ×éØ ·¤æØæüÜØ y®~, ¿õÍè ×´çÁÜ, ÂýÌæ ÖßÙ, ÕãæÎéÚUàææã ÁȤÚU ×æ»ü, ¥æ§üÅUè¥ô, Ù§ü ç΄è-vv®®®w âð Âý·¤æçàæÌ ç·¤ØæÐ â´Âæη¤ Ñ çßÁØ ·¤é×æÚU çÎßæ·¤ÚU, ¥æÚU°Ù¥æ§ü Ù´.Ñ DELHIN/13428/04 Âè¥æÚUÕè °€UÅU ·Ô¤ ¥´Ì»Ìü â×æ¿æÚUô´ ·Ô¤ ¿ØÙ ãðÌé çÁ×ðÎæÚU ÌÍæ ©Ùâ𠩈Âóæ â×SÌ çßßæÎ Ù§ü çÎ„è ‹ØæØæÜØ ·Ô¤ ¥ÏèÙ ãô»ð´Ð â·éü¤ÜðàæÙ çßÖæ»Ñ w{w, ßðSÅUÙü ×æ»ü, ÙÁÎè·¤ »æÇüÙ ¥æòȸ¤ Ȥæ§ß âð´â, âñÎéÜæÁæÕ, ‹Øê ç΄è-vv®®x®
  3. 3. Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ ÁOEÀ‹Ë ãÿÍ¡ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in x •Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ ‚Ê◊flÊ⁄U wy Ÿflê’⁄UU,UU wÆvy Ÿß¸ ÁOEÑË, (fl’flÊÃʸ)– øÊ⁄U ‚ı ‚Ê‹ ¬È⁄UÊŸË ÁOEÑË Σ§Ë ¡Ê◊Ê ◊ÁS¡OE ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù •¬Ÿ vyfl¥ ŸÊÿ’ ‡ÊÊ„Ë ß◊Ê◊ ‚ÒÿOE ‡ÊÊ’ÊŸ ’ÈπÊ⁄UË Σ§Ë OESÃÊ⁄U’¥OEË Σ§Ë ªflÊ„ ’ŸË– ⁄U¥ª-Á’⁄U¥ªË ‹Êß≈U fl »§Í‹Ù¥ ‚ ‚¡Ë ◊ÁS¡OE ◊¥ ‚™§OEË •⁄U’, ߸⁄UÊŸ fl OE‡Ê Σ‘§ Σ§ß¸ ©‹◊Ê•Ù¥, •ÊÁ‹◊, oe◊¸ªÈL§•Ù¥ ‚◊à •ãÿ ‹ÙªÙ¥ Ÿ Á„S‚Ê Á‹ÿÊ– ¬⁄U¥¬⁄UÊ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§ OESÃÊ⁄U’¥OEË Σ‘§ ’ÊOE ‚Êà ªÙ‹ ¿Ù«Π ª∞– ß’ÊOEà fl ‡Ê⁄UÙ¥-‡ÊÊÿ⁄UË Σ‘§ ’Ëø ©‹◊Ê•Ù¥ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ OESÃÊ⁄U’¥OEË Á„¥OEÈSÃÊŸ Σ‘§ ßÁÄʂ ◊¥ Ÿß¸ ÃÊ⁄UËπ Á‹πªË– fl„Ë¥, ‡ÊÊ’ÊŸ Σ§Ë ÃÊ¡¬Ù‡ÊË ¬⁄U ©Δ ⁄U„ ‚flÊ‹Ù¥ ¬⁄U ÷Ë ¡flÊ’ OEÃ „È∞ Σ§„Ê ªÿÊ ÁΣ§ ¡Ù flÄU»§ ’Ù«¸ •¬ŸË ¡ÊÿOEÊOE ¬⁄U Σ§é¡Ê Ÿ„Ë¥ ⁄UÙΣ§ ¬Ê ⁄U„Ê, fl„ ◊ÁS¡OEÙ¥ ◊¥ ΣÒ§‚ OEπ‹ Σ§⁄U ‚Σ§ÃÊ „Ò– Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ‚È⁄UˇÊÊ Σ‘§ Σ§«Π ߥáÊ◊ ÁΣ§∞ ª∞ Õ– ‡ÊÊ◊ z.wz ’¡ ◊ªÁ⁄U’ Σ§Ë Ÿ◊Ê¡ Σ‘§ ‚ÊÕ ¡Ê◊Ê ◊ÁS¡OE ÁOEÑË »§Ê©¥«‡ÊŸ ≈˛S≈U Σ‘§ ’ÒŸ⁄U Ë Σ§Êÿ¸R§◊ Σ§Ë ‡ÊÈL§•Êà „È߸– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ©‹◊Ê Σ‘§ ‡ÊÊÁ„OE ⁄U¡Ê Ÿ ◊¥ø ‚¥øÊ‹Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ߸⁄UÊŸ ‚ •Ê∞ Σ§Ê⁄UË ‚ÒÿOE •‹Ë ⁄U¡Ê fl ⁄UÊ◊¬È⁄U Σ‘§ Σ§Ê⁄UË •ÃËΣ§©ÑÊ„ Ÿ Σ§È⁄UÊŸ Σ§Ë ÁËÊflà ¬…ΠË– Á»§⁄U ¡’ ‡ÊÊÿ⁄U •¡„⁄U ߟÊÿÃË Ÿ ‚⁄U Ÿ „Ù ÁΣ§ „ÙΔÙ¥ ¬⁄U ŸÊ◊ ∞ Ÿ’Ë Ÿ „Ù¥– ¡Ù ‚Ê¥‚ ‹ ⁄U„¥ „Ù¥, Σ§„Ë¥ •ÊÁπ⁄UË Ÿ „Ù¥.. ª¡‹ ¬‡Ê Σ§Ë ÃÙ ◊ÁS¡OE ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ◊ı¡OE ‹ÙªÙ¥ Ÿ „ÊÕ ©ΔÊ flÊ„flÊ„Ë Σ§⁄U ©ŸΣ§Ê „ı‚‹Ê ’…ΠÊÿÊ– ß‚Σ‘§ ’ÊOE •»§¡‹ ◊¥ª‹ı⁄UË Ÿ »§¡‹ ⁄U’ ‚ „Ò ‡Ê◊Ê¥ ÿ, •¡◊ÃÙ¥ Σ‘§ ¡ÊŸ Σ§Ê ¡‡Ÿ ∞ OESÃÊ⁄U ß◊Ê◊Ã, •Ê¡ „Ò ‡ÊÊ’ÊŸ Σ§Ê •ı⁄U ¡ÊŸ¥‡ÊËŸ ©‚◊È‚‹ •ı⁄U Á◊¥’⁄U Σ§Ë Á◊‹Ë Á¡‚ Σ‘§ flÊÁ⁄U‚ ¬ ¡ÃŸ ª¡‹ ¬˝SÃÈÃ Σ§Ë– Σ§⁄UË’ |.Æw ’¡ ‚ÒÿOE •„◊OE ’ÈπÊ⁄UË Ÿ ◊¥ø ¬⁄U ‡ÊÊ’ÊŸ ’ÈπÊ⁄UË Σ§Ù ŸÊÿ’ ‡ÊÊ„Ë ß◊Ê◊ ’ŸÊ∞ ¡ÊŸ Σ§Ê ∞‹ÊŸ Σ§⁄UÃ „È∞ ©ŸΣ§Ë OESÃÊ⁄U’¥OEË ⁄UËÁÃÁ⁄UflÊ¡ Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§Ë– Ÿß¸ ÁOEÑË – ÁOEÑË ¡‹ ’Ù«¸ •’ ÉÊ⁄UÙ¥ Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ Σ§Ë ÷Ë ◊⁄Uê◊Ã Σ§⁄UªÊ– ß‚Σ‘§ Á‹∞ ¡‹ ’Ù«¸ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄U ‹Ë „Ò– „Ê‹Ê¥ÁΣ§, ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù •÷Ë ¡‹ ’Ù«¸ Σ§Ë ’ÒΔΣ§ ‚ ◊¥¡Í⁄UË Á◊‹ŸÊ ’ÊΣ§Ë „Ò– ◊¥¡Í⁄UË Á◊‹Ÿ Σ‘§ ’ÊOE ¡‹ ’Ù«¸ ÉÊ⁄UÙ¥ Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ Σ§Ë ◊⁄Uê◊Ã Σ§⁄UŸ •ı⁄U ©‚ ’OE‹Ÿ Σ§Ë ÁOE‡ÊÊ ◊¥ Σ§OE◊ ©ΔÊ∞ªÊ– ¡‹ ’Ù«¸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, Á»§‹„Ê‹ ÿÙ¡ŸÊ ‡ÊÈL§•ÊÃË SÃ⁄U ¬⁄U „Ò– ◊ı¡ÍOEÊ ‚◊ÿ ◊¥ Σ§⁄UË’ wv ‹Êπ ÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ¡‹ ’Ù«¸ Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ Σ§Ê Σ§ŸÄU‡ÊŸ „Ò– ¡‹ ’Ù«¸ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ Σ§⁄UË’ vz ‹Ê𠩬÷ÙQ§Ê•Ù¥ Σ‘§ ÉÊ⁄UÙ¥ Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ ◊¥ π⁄UÊ’Ë „Ò Á¡‚ ’OE‹ŸÊ ¬«Π ‚Σ§ÃÊ „Ò– •÷Ë ÁOEÑË ¡‹ ’Ù«¸ ¬ÊŸË Σ§Ë ◊ÈÅÿ ¬Ê߬‹Êߟ fl Σ§ÊÚ‹ÙÁŸÿÙ¥ ◊¥ ¬ÊŸË •Ê¬ÍÁø Σ‘§ Á‹∞ Á’¿Ê߸ ªß¸ ¬Ê߬‹Êߟ Σ§Ë „Ë ◊⁄Uê◊Ã Σ§⁄UÃÊ „Ò– ¡‹ ’Ù«¸ Σ§Ë ⁄Uʟ˒ʪ ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ ‚◊ˇÊ •ÁŸ‡ÊÊ ‡Ê◊ʸ Ÿ vÆ »§⁄Ufl⁄UË, wÆvx Σ§Ù ¬Áà ◊ÿ¥Σ§ ¬ÊΔΣ§, ‚‚È⁄U, ‚Ê‚ •ı⁄U ŸŸOE Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ◊Ê⁄U¬Ë≈U fl OE„¡ ¬˝ÃÊ«ΠŸÊ Σ§Ë Á‡ÊΣ§Êÿà OEË ÕË– ¬ËÁ«ΠÃÊ Σ§Ê Σ§„ŸÊ ÕÊ ÁΣ§ ©‚Σ§Ë ‡ÊÊOEË { ◊߸, wÆvv Σ§Ù ◊ÿ¥Σ§ ‚ „È߸ ÕË– ‡ÊÊOEË ◊¥ ©‚Σ‘§ Á¬ÃÊ Ÿ wz ‹Êπ L§¬ÿ ŸΣ§OE fl •ãÿ ‚Ê◊ÊŸ ÁOEÿÊ ÕÊ– ‡ÊÊOEË Σ‘§ ’ÊOE ¬Áà Ÿ ¬˝ÃÊÁ«ΠÃ Σ§⁄UŸÊ ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– { »§⁄Ufl⁄UË, wÆvx Σ§Ù ©‚Σ‘§ ¬ÁÃ Σ§Ê ¡ã◊ÁOEŸ ÕÊ– ¬Áà Ÿ ¡ã◊ÁOEŸ ¬⁄U ©‚Σ‘§ ◊ÊÿΣ‘§ flÊ‹Ù¥ ‚ ◊„¥ª •Ê߸»§ÙŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë– ◊Ù’Êß‹ Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ÿ ¬⁄U ◊ÿ¥Σ§ Ÿ ©‚Σ§Ë ‹ÊÃ-ÉÊÍ‚Ù¥ ‚ Á¬≈UÊ߸ Σ§Ë– ¬Ê߬‹Êߟ ‚ ÉÊ⁄U ◊¥ •ÊŸ flÊ‹Ë ¬Ê߬‹Êߟ Σ§Ë ◊⁄Uê◊Ã Σ§Ë Á¡ê◊OEÊ⁄UË ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë „Ò– ¡‹ ’Ù«¸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, Σ§⁄UË’ |z »§Ë‚OE ©¬÷ÙQ§Ê•Ù¥ Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ vÆ ‚Ê‹ ‚ ¬È⁄UÊŸË „Ù øÈΣ§Ë „Ò– ß‚Σ‘§ ø‹Ã ©Ÿ◊¥ ¿OE „Ù ªÿÊ „Ò Á¡‚‚ ¬ÊŸË Á⁄U‚Êfl „ÙÃÊ „Ò– ß‚‚ ∞Σ§ •Ù⁄U ¡„Ê¥ ¬ÊŸË ’’ʸOE „Ù ⁄U„Ê „Ò fl„Ë¥ OEÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ ÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ª¥OE ¬ÊŸË Σ§Ë •Ê¬ÍÁø „ÙÃË „Ò, ¡Ù ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ SflÊSâÿ Σ‘§ Á‹∞ πÃ⁄UŸÊΣ§ „Ò– ‹Ùª ª¥OE ¬ÊŸË Σ§Ë •Ê¬ÍÁø „ÙŸ ¬⁄U •ÄU‚⁄U ¡‹ ’Ù«¸ Σ§Ù Á¡ê◊OEÊ⁄U ’ÃÊÃ „Ò¥– ¡’ÁΣ§ •‚‹ ‚◊SÿÊ ÉÊ⁄U Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ ◊¥ „ÙÃË „Ò– ∞‚ ◊¥ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ fl ¡‹ ’Ù«¸ OEٟ٥ Σ§Ù ŸÈΣ§‚ÊŸ „Ù ⁄U„Ê „Ò– ß‚Σ‘§ ø‹Ã ¬Ê߬‹Êߟ ◊⁄Uê◊Ã Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U Σ§Ë ªß¸ „Ò– ∞‚Ê „ÙŸ ¬⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ⁄UÊ„Ã Á◊‹ªË– Ÿß¸ ÁOEÑË — ÁflflÊÁ„ÃÊ Σ§Ê ‚’‚ ’«ΠÊ ‚¬ŸÊ „ÙÃÊ „Ò ÁΣ§ fl„ ◊Ê¥ ’Ÿ– ß‚ ‚Èπ Σ§Ë ¬˝ÊÁ# Σ‘§ Á‹∞ fl„ ª÷¸oeÊ⁄UáÊ Σ§⁄UÃË „Ò– •ª⁄U Σ§Ù߸ √ÿÁQ§ ÁΣ§‚Ë ª÷¸flÃË ◊Á„‹Ê Σ§Ù ¡ÊŸfl⁄UÙ¥ Σ§Ë Ã⁄U„ ¬Ë≈U •ı⁄U ª÷¸ ◊¥ ¬‹ ⁄U„ ’ëø Σ§Ë ◊ıÃ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ’Ÿ ¡Ê∞ ÃÙ fl„ ‚’‚ ’«ΠÊ •¬⁄UÊoeË „ÙÃÊ „Ò– •ª⁄U ÿ„ •¬⁄UÊoe ◊Á„‹Ê Σ§Ê ¬ÁÃ Σ§⁄U ÃÙ ¡Å◊ ¡ËflŸ÷⁄U ÷È‹Ê∞ Ÿ„Ë¥ ¡Ê ‚Σ§Ã– ∞‚Ê •¬⁄UÊoe Σ§⁄UŸ flÊ‹Ê √ÿÁQ§ ÁΣ§‚Ë ÷Ë ‚Í⁄Uà ◊¥ ⁄U„◊ Σ‘§ ‹ÊÿΣ§ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÿ„ Á≈Uå¬áÊË Σ§⁄UÃ „È∞ ÁOEÑË „Ê߸ Σ§Ù≈U¸ Σ§Ë ãÿÊÿ◊ÍÁø ‚ÈŸËÃÊ ªÈ#Ê Σ§Ë π¥«¬ËΔ Ÿ ª÷¸flÃË ¬%Ë Σ§Ë Á¬≈UÊ߸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Ê⁄UÙ¬Ë √ÿÁQ§ ◊ÿ¥Σ§ ¬ÊΔΣ§ Σ§Ù ⁄UÊ„Ã OEŸ ‚ ßãΣ§Ê⁄U Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò– 𥫬ËΔ Ÿ ◊ÿ¥Σ§ Σ§Ë ¡◊ÊŸÃ ÿÊÁøΣ§Ê Σ§Ù πÊÁ⁄U¡ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ©‚Σ‘§ mÊ⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ •¬⁄UÊoe ª¥÷Ë⁄U ¬˝flÎÁûÊ Σ§Ê „Ò, ∞‚ ◊¥ ¡◊ÊŸÃ Ÿ„Ë¥ OEË ¡Ê ‚Σ§ÃË– 𥫬ËΔ Ÿ ¬ËÁ«Πà ÿÈflÃË Σ‘§ •ÁoeflQ§Ê ‚ÈŸË‹ Σ§È◊Ê⁄U Á◊ûÊ‹ Σ§Ë ©Ÿ OE‹Ë‹Ù¥ Σ§Ù ‚„Ë Δ„⁄UÊÿÊ „Ò, Á¡‚◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÕÊ ÁΣ§ ◊Á„‹Ê•Ù¥ mÊ⁄UÊ •ÄU‚⁄U ¬Áà ¬⁄U ¬˝ÃÊ«ΠŸÊ Σ‘§ ¤ÊÍΔ ◊Ê◊‹ ÷Ë OE¡¸ Σ§⁄UÊ∞ ¡ÊÃ „Ò¥– ◊ª⁄U, Σ§È¿ ◊Ê◊‹ ∞‚ „ÙÃ „Ò¥, ¡Ù ‚ø „ÙÃ „Ò¥– ◊ı¡ÍOEÊ ◊Ê◊‹Ê ÷Ë Σ§È¿ ∞‚Ê „Ë ¬˝ÃËà „Ù ⁄U„Ê „Ò– ’OE„Ê‹ ¡Ù„«ΠÙ¥ Σ‘§ ¬˝Áà •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ„Ë¥ „Ò¥ ª¥÷Ë⁄U ‚Ê¥‚OE Ÿ ÁΣ§ÿÊ ‚«ΠΣ§ fl ‚Ëfl⁄U ‹Êߟ Σ§Ê Á‡Ê‹ÊãÿÊ‚ ¬Ífl˸ ÁOEÑË — ªÙΣ§‹¬È⁄U ÁfloeÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ Σ‘§ ª¥ªÊ Áfl„Ê⁄U ß‹ÊΣ‘§ ◊¥ ‚Ëfl⁄U ‹Êߟ ‚Á„à ªÙΣ§‹¬È⁄UË ◊Ÿ ⁄UÙ« fl »§È≈U¬ÊÕ Σ‘§ ¬ÈŸÁŸ¸◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ‡ÊÈM§ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ¬ÈŸÁŸ◊ʸáÊ Σ§ÊÿÙ¸ Σ§Ê Á‡Ê‹ÊãÿÊ‚ ©ûÊ⁄U ¬Ífl˸ ÁOEÑË Σ‘§ ‚Ê‚OE ◊ŸÙ¡ ÁÃflÊ⁄UË fl ˇÊòÊËÿ ÁŸflø◊ÊŸ ÁfloeÊÿΣ§ ⁄U¥¡ËÃ Σ§‡ÿ¬ Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ߟ Σ§ÊÿÙ¸ Σ§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ§⁄UÊŸ Σ‘§ Á‹∞ SÕÊŸËÿ ÁŸflÊÁ‚ÿÙ¥ Ÿ ÁŸflø◊ÊŸ ÁfloeÊÿΣ§ Σ§Ù oeãÿflÊOE ÁOEÿÊ– ªÙΣ§‹¬È⁄UË ◊Ÿ ⁄UÙ« Σ‘§ ‚ÈoeÊ⁄UËΣ§⁄UáÊ Σ§Ê Σ§Ê◊ Σ§È¿ ’ÊoeÊ•Ù¥ Σ‘§ ø‹Ã ‹≈UΣ§Ê „È•Ê ÕÊ– Á¡‚Σ‘§ Á‹∞ SÕÊŸËÿ ¡Ÿ¬˝ÁÃÁŸÁoeÿÙ¥ Ÿ Σ§Ê»§Ë ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ– ‚Ê¥‚OE fl ÁfloeÊÿΣ§ mÊ⁄UÊ „·¸ Áfl„Ê⁄U ◊¥ ◊ÈÅÿ ◊ʪ¸ fl ¡‹ ⁄UÙ« Σ§Ê ©fÊ≈UŸ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ ◊ÈÅÿ ◊ʪ¸ Σ§Ë „Ê‹Ã ÷Ë Á¬¿‹ Σ§ß¸ fl·Ù¸ ‚ ’„Èà π⁄UÊ’ ÕË– Á¡‚Σ‘§ ø‹Ã ˇÊòÊËÿ ¡ŸÃÊ Σ§Ù •Êflʪ◊Ÿ ◊¥ Σ§Ê»§Ë ◊ÈÁ‡Σ§‹Ù¥ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«Π ⁄U„Ê ÕÊ– ß‚Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ ‚ SÕÊŸËÿ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ⁄UÊ„Ã Á◊‹ªË– Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ‚Ê¥‚OE ◊ŸÙ¡ ÁÃflÊ⁄UË Ÿ •¬Ÿ ‚¥’ÙoeŸ ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ¡Ÿ¬˝ÁÃÁŸÁoe •¬Ÿ Σ§Êÿ¸ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ Á‹∞ ¡ËÃÙ«Π ¬˝ÿÊ‚ Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ©ûÊ⁄UË ¬Ífl˸ Á¡‹ ◊¥ •÷Ë ’„Èà ‚ Σ§Ê◊ „ÙŸ ’ÊΣ§Ë „Ò¥– ‚ÊÕ „Ë Σ§„Ê ÁΣ§ Á¡‚ ⁄UçUÃÊ⁄U ÷Ê¡¬Ê ÿ„Ê¥ ÁflΣ§Ê‚ Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UÊ ⁄U„Ë „Ò– ¡ÀOE „Ë ÿ„ Á¡‹Ê ÷Ë ⁄UÊ¡oeÊŸË Σ‘§ •ãÿ Á¡‹Ù¥ Σ§Ù ÁflΣ§Ê‚ Σ‘§ ˇÊòÊ ◊¥ ≈UP§⁄U OEŸ ‹ªªÊ– SÕÊŸËÿ ÁŸflÊÁ‚ÿÙ¥ Ÿ ŸflËŸ ‡ÊÊ„OE⁄UÊ Σ‘§ ÷Ê¡¬Ê Á¡‹Ê •äÿˇÊ «ÊÚ. •ÁŸ‹ ªÈ#Ê, ˇÊòÊËÿ ‚Ê‚OE ◊ŸÙ¡ ÁÃflÊ⁄UË fl ÁŸflø◊ÊŸ ÁfloeÊÿΣ§ ⁄U¥¡ËÃ Σ§‡ÿ¬ Σ§Ê SflÊªÃ Σ§⁄U ÁflΣ§Ê‚ Σ§ÊÿÙ¸ Σ§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ‘§ Á‹∞ •Ê÷Ê⁄U ÷Ë ¡ÃÊÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ◊¥«‹ •äÿˇÊ ⁄UÊ¡‡Ê ΔÊΣ§È⁄U ‚Á„Ã Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ÁflcáÊÈ ‡Ê◊ʸ, ◊ËŸÊ øıoe⁄UË, ⁄UÊ◊ªÙ¬Ê‹ Á‚¥„, flË⁄U‚Ÿ, •‡ÊÙΣ§ ÃÙ◊⁄U, ∞«flÙΣ‘§≈U ø◊Ÿ ‡Ê◊ʸ, ߥOE˝flË⁄U Σ§‡ÿ¬, Ã¡ ¬˝Σ§Ê‡Ê ªÈ#Ê, ©◊‡Ê ‡Ê◊ʸ, OEȪ¸‡Ê ‡Ê◊ʸ, ª¡¥OE˝ Á‚¥„, ¬flŸ ‡Ê◊ʸ, ‚Ã¥OE˝ ÃflÁÃÿÊ fl ÷Ê⁄UË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ◊ı¡ÍOE Õ– ¡Ù ¬àŸË Σ§Ù ¡ÊŸfl⁄UÙ¥ Σ§Ë Ã⁄U„ ¬Ë≈U ⁄U„◊ Σ‘§ Σ§ÊÁ’‹ Ÿ„Ë¥ Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ OE’Êfl ◊¥ Σ§Ê◊ Σ§⁄U ⁄U„Ë ¬ÈÁ‹‚ — •Ê¬ Ÿß¸ ÁOEÑË — (fl’flÊÃʸ)– •Ê◊ •ÊOE◊Ë ¬Ê≈U˸ (•Ê¬) Ÿ ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ ¬Ífl¸ ÁfloeÊÿΣ§ fl Ÿß¸ ÁOEÑË Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹Σ§Ê ¬Á⁄U·OE (∞Ÿ«Ë∞◊‚Ë) Σ‘§ ©¬ÊäÿˇÊ Σ§⁄UáÊ Á‚¥„ Ã¥fl⁄U ¬⁄U ÁfloeflÊ ◊Á„‹Ê ‚ ◊Ê⁄U¬Ë≈U Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ „Ò– ¬Ê≈U˸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ „Ò ÁΣ§ ◊Á„‹Ê mÊ⁄UÊ ÕÊŸ ◊¥ Á‡ÊΣ§Êÿà OE¡¸ Σ§⁄UÊ∞ ¡ÊŸ Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ¬˝ÊÕÁ◊Σ§Ë OE¡¸ Ÿ„Ë¥ Σ§Ë– ¬Ê≈U˸ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ „Ò ÁΣ§ ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ OE’Êfl ◊¥ Σ§Ê◊ Σ§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ¬Ê≈U˸ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ øÃÊflŸË OEË ÁΣ§ ÿÁOE OEÙ ÁOEŸ Σ‘§ •¥OE⁄U ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ Σ§⁄U Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Ÿ„Ë¥ Σ§Ë ÃÙ ¬Ê≈U˸ Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ß‚Σ‘§ Áfl⁄UÙoe ◊¥ ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄U¥ª– •Ê¬ ŸÃÊ •Ê‡ÊÈÃÙ· •ı⁄U ÁOEÑË ΣÒ§¥≈U ‚ ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ¬Ífl¸ ÁfloeÊÿΣ§ Σ§◊Ê«Ù ‚È⁄U¥OE˝ Á‚¥„ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ ÁΣ§ ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ Σ§⁄UáÊ Á‚¥„ Ã¥fl⁄U •ı⁄U ©ŸΣ‘§ ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ Ÿ ∞Σ§ ÁfloeflÊ ◊Á„‹Ê Σ‘§ ‚ÊÕ ªÊ‹Ëª‹ı¡ Σ§Ë •ı⁄U ©‚Σ§Ë ¡◊Σ§⁄U Á¬≈UÊ߸ Σ§Ë– ¬Í⁄U ◊Ê◊‹ Σ§Ê flËÁ«ÿÙ ©ŸΣ‘§ ¬Ê‚ „Ò– ÉÊ≈UŸÊ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬Í¿Ÿ ¬⁄U •Ê‡ÊÈÃÙ· Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ§Ê⁄UáÊ øÊ„ ¡Ù ÷Ë ⁄U„Ê „Ù ‹ÁΣ§Ÿ ÿ„ ªÒ⁄UΣ§ÊŸÍŸË „Ò– ¬ËÁ«ΠÃÊ Ÿ ÃËŸ ’Ê⁄U ŸÊ⁄UÊÿáÊÊ ÕÊŸ ◊¥ Á‡ÊΣ§Êÿà OE¡¸ Σ§⁄UÊ߸, ‹ÁΣ§Ÿ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ– ¬Ê≈U˸ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¬ÈÁ‹‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‹Ê¬⁄UflÊ„Ë ’⁄Uà ⁄U„Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‹ÙΣ§‚÷Ê øÈŸÊfl ‚ ¬„‹ ÷Ê¡¬Ê Ÿ ◊Á„‹Ê ‚È⁄UˇÊÊ Σ§Ù ‹Σ§⁄U Ã◊Ê◊ flÊOE ÁΣ§∞ Õ– ’Ê„⁄UË ÁOEÑË — ‚Ê‹Ù¥ ‚ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊÙ¥ Σ‘§ ¡Ù„«Π ’OE„Ê‹Ë Σ§Ê OE¥‡Ê ¤Ê‹ ⁄U„ „Ò¥– ¡Ù„«Π Σ§Ë ¡◊ËŸ ¬⁄U ÷ÍÁ◊ ◊ÊÁ»§ÿÊ Ÿ Σ§é¡Ê Σ§⁄U ⁄UπÊ „Ò ÃÙ ©Ÿ◊¥ ª¥OEªË „ÙŸ ‚ ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ Σ§Ù ÁOEP§Ã Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«Π „Ò– ¡Ù„«ΠÙ¥ ◊¥ ¬ÊŸË Ÿ„Ë¥ „Ò¥ •ı⁄U •ÁSÃàfl πÙŸ Σ‘§ Σ§ªÊ⁄U ¬⁄U ¬„Èø ߟ ¬˝ÊΣ§ÎÁÃΣ§ ¡‹ dÙÃ Σ§Ë ’OE„Ê‹Ë Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ÷Í¡‹ SÃ⁄U ŸËø Áª⁄UÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ fl ÁflÁ÷ÛÊ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ‚¥ªΔŸÙ¥ Ÿ Σ§ß¸ ’Ê⁄U ÁOEÑË ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ‚¥’¥Áoeà Áfl÷ʪ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë , ‹ÁΣ§Ÿ ÁΣ§‚Ë Ÿ ÷Ë ª¥÷Ë⁄UÃÊ Ÿ„Ë¥ ÁOEπÊ߸– ß‚‚ ¡Ù„«ΠÙ¥ Σ‘§ ¡ËáÊÙ¸hÊ⁄U Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ •’ ÃΣ§ ‹ÊªÍ Ÿ„Ë¥ „Ù ‚Σ§Ë „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ ߟ ¡Ù„«ΠÙ¥ Σ§Ë ’OE„Ê‹Ë Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê ⁄UÊC˝Ëÿ „Á⁄Uà ãÿÊÿÊÁoeΣ§⁄UáÊ (∞Ÿ¡Ë≈UË) ÃΣ§ ¬„È¥øÊ ÃÙ ◊Ê◊‹ ◊¥ ª¥÷Ë⁄U L§π •¬ŸÊÃ „È∞ ÁOEÑË ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ◊ÈÅÿ ‚Áøfl ‚◊à ¬ÿʸfl⁄UáÊ ‚Áøfl fl ÁOEÑË ¬˝OEÍ·áÊ ÁŸÿ¥òÊáÊ Σ§◊≈UË Σ§Ù ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË Σ§⁄U ¡’Ê’ Ë’ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ◊Ê◊‹ Σ§Ë •ª‹Ë ‚ÈŸflÊ߸ z ÁOE‚¥’⁄U Σ§Ù „٪˖ ©‚ ÁOEŸ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ¡flÊ’ OEÊÁπ‹ Σ§⁄UŸÊ „٪ʖ ◊Ê◊‹ ◊¥ ◊ÊŸflÊÁoeΣ§Ê⁄U Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ⁄UÙÁ„áÊË ÁŸflÊ‚Ë ⁄UÊ¡„¥‚ ’¥‚‹ Ÿ Σ§¥¤ÊÊfl‹Ê, ‹Ê«¬È⁄U, ‚„ˬÈ⁄U, ◊¥ªÙ‹¬È⁄U Σ§‹Ê¥ ‚◊à Ÿ’‚⁄UÊÿ ÁSÕà ¡Ù„«ΠÙ¥ Σ§Ë ’OE„Ê‹Ë Σ§Ë Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ§Ë ÕË– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ߟ ¡Ù„«ΠÙ¥ Σ§Ë ÁSÕÁà ‚Ê‹Ù¥ ‚ π⁄UÊ’ „Ò– •Ê‹◊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ ¡Ù„«Π ◊¥ ¬ÊŸË Ÿ„Ë¥ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ¬‡ÊÈ¬Ê‹Σ§Ù¥ Σ§Ù ¬⁄U‡ÊÊŸË „Ù ⁄U„Ë „Ò– ¡Ù„«Π Σ§Ë ¡◊ËŸ ¬⁄U •ÁÃR§◊áÊ Σ§⁄U •flÒoe ÁŸ◊ʸáÊ Σ§⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ „Ò– ‚¥’¥Áoeà Áfl÷ʪ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚¥ôÊÊŸ ◊¥ „ÙŸ Σ‘§ ’ÊOE ÷Ë Σ§Ù߸ •ÁÃR§◊áÊΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ Σ§Ê⁄U¸flÊß Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ß‚Σ‘§ Á‹∞ OESÃÊfl¡Ë ‚’ÍÃÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ »§Ù≈UÙ •ÊÁOE ÷Ë ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ÕÊ– ⁄U¥ªËŸ ◊≈˛Ù Ÿ ÷⁄UË ⁄UçUÃÊ⁄U Ÿß¸ ÁOEÑË — ¬„‹Ë ’Ê⁄U ÁflôÊʬŸ ‚ ⁄U¥ªËŸ ◊≈˛Ù ≈˛Ÿ Ÿ ⁄UçUÃÊ⁄U ÷⁄UË– ß‚Σ§Ê ¬Á⁄UøÊ‹Ÿ é‹Í ‹Êߟ ¬⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ¡Ù mÊ⁄UΣ§Ê ‚ flÒ‡ÊÊ‹Ë Σ‘§ Á‹∞ ⁄UflÊŸÊ „È߸– ÁOEÑË ◊≈˛Ù ⁄U‹ ÁŸª◊ Ÿ ⁄UÊ¡Sfl ’…ΠÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ◊≈˛Ù Σ§Ùø Σ‘§ ’Ê„⁄UË Á„S‚ ¬⁄U ÷Ë ÁflôÊʬŸ ‹ªÊŸ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ ‡ÊÈM§ Σ§Ë „Ò– «Ë∞◊•Ê⁄U‚Ë Ÿ Ãÿ ÁΣ§ÿÊ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÈL§•Êà ◊¥ vz ◊≈˛Ù ≈˛Ÿ Σ§Ë Σ§Ùø Σ‘§ ’Ê„⁄UË Á„S‚ ¬⁄U ÁflôÊʬŸ ‹ªÊ∞ ¡Ê∞¥ª– ß‚◊¥ ‚Êà ≈˛Ÿ ¡„Ê¥ªË⁄U¬È⁄UË-„È«Ê Á‚≈UË ‚¥≈U⁄U M§≈U ¬⁄U ø‹¥ªË •ı⁄U •ÊΔ ≈˛Ÿ Ÿ mÊ⁄UΣ§Ê ‚ÄU≈U⁄U wv-ŸÙ∞«Ê Á‚≈UË ‚¥≈U⁄U/flÒ‡ÊÊ‹Ë M§≈U ¬⁄U ø‹¥ªË– ¡„Ê¥ªË⁄U¬È⁄UË-„È«Ê Á‚≈UË ‚¥≈U⁄U ‹Êߟ ¬⁄U •ª‹ ‚#Ê„ ÁflôÊʬŸ ‚ ⁄U¥ªËŸ ◊≈˛Ù Σ§Ê ¬Á⁄UøÊ‹Ÿ ‡ÊÈM§ „٪ʖ Á»§‹„Ê‹ Á‚»§¸ ¿„ Σ§Ùø flÊ‹Ë ◊≈˛Ù ≈˛Ÿ ¬⁄U „Ë ÁflôÊʬŸ ‹ªÊ∞ ª∞ „Ò¥– «Ë∞◊•Ê⁄U‚Ë Ÿ ÁflôÊʬŸ ‹ªÊŸ Σ‘§ Á‹∞ OEÙ ∞¡¥Á‚ÿÙ¥ Σ§Ù ΔΣ§Ê ÁOEÿÊ „Ò– ¡Ù ÁflôÊʬŸ Σ‘§ ’OE‹ «Ë∞◊•Ê⁄U‚Ë Σ§Ù flÊÁ·¸Σ§ ‹Êß‚¥‚ ‡ÊÈÀΣ§ Σ§Ê ÷ȪÃÊŸ Σ§⁄U¥ªË– ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ ¬„‹ ◊≈˛Ù Σ§Ùø Σ‘§ •¥OE⁄U „Ë ÁflôÊʬŸ „ÙÃÊ ÕÊ– √ÿʬÊ⁄U ◊‹ Σ‘§ ø‹Ã ◊≈˛Ù ◊¥ ’…ΠË ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ÷Ë«Π Ÿß¸ ÁOEÑË — ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ √ÿʬÊ⁄U ◊‹ ◊¥ •ÊŸ fl ¡ÊŸ flÊ‹ ‹Ùª ◊≈˛Ù Σ§Ë ‚flÊ⁄UË íÿÊOEÊ ¬‚¥OE Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ‡ÊÊ◊ ‚Êà ’¡ ÃΣ§ v,z},ywv ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë •ÊflÊ¡Ê„Ë ⁄U„Ë– S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ÷Ë«Π Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ≈UÙΣ§Ÿ ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ‹¥’Ë Σ§ÃÊ⁄U OEπË ªß¸– ÁOEÑË ◊≈˛Ù ⁄U‹ ÁŸª◊ («Ë∞◊•Ê⁄U‚Ë) Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ ¬⁄U ‡ÊÊ◊ ‚Êà ’¡ ÃΣ§ ~{,zyy ‹Ùª ©Ã⁄U– ¡’ÁΣ§ {v,}}z ‹ÙªÙ¥ Ÿ ≈UÙΣ§Ÿ fl S◊Ê≈U¸ Σ§Ê«¸ Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ÿ„Ê¥ ‚ flʬ‚Ë Σ‘§ Á‹∞ ≈˛Ÿ ¬Σ§«ΠË– ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ ‚ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë •ÊflÊ¡Ê„Ë ‚Ê◊Êãÿ ÁOEŸÙ¥ Σ§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ¬Ê¥ø ªÈŸÊ íÿÊOEÊ ⁄U„Ë– ‚Ê◊Êãÿ ÁOEŸÙ¥ ◊¥ ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ S≈U‡ÊŸ ¬⁄U Σ§⁄UË’ xÆ „¡Ê⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë •ÊflÊ¡Ê„Ë ⁄U„ÃË „Ò– ¡’ÁΣ§ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù ÿ„ •Ê¥Σ§«ΠÊ «…Π ‹Êπ Σ‘§ ¬Ê⁄U ø‹Ê ªÿÊ– •Ê¬ Ÿ ÷Ê·Ê ÁflflÊOE ¬⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù Σ§Ù‚Ê Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– •Ê◊ •ÊOE◊Ë ¬Ê≈U˸ Ÿ •Ê¡ ÷Ê·Ê ÁflflÊOE •ı⁄U Σ‘§ãOE˝Ëÿ ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊoeŸ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ Á‹∞ Σ§È¿ »Ò§‚‹Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù Σ§Ù‚Ê •ı⁄U ß‚ ’øΣ§ÊŸÊ ‡Êª‹ ’ÃÊÿÊ– flÁ⁄UD ¬Ê≈U˸ ŸÃÊ ÿÙªãOE˝ ÿÊOEfl Ÿ Σ§≈UÊˇÊ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ‘§ãOE˝Ëÿ ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊoeŸ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊË S◊ÎÁà ߸⁄UÊŸË Σ‘§ Σ§È¿ „ÊÁ‹ÿÊ »Ò§‚‹ ÁOEπÊÃ „Ò¥ ÁΣ§ ◊Ê◊‹Ù¥ Σ§Ù „‹ Σ§⁄UŸ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄U ÁΣ§ÃŸË ‚¥¡ËOEÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê, ◊¥òÊË Σ§Ù ÃËŸ ÷Ê·Ê »§Ê◊͸‹Ê •ı⁄U ’„È ÷Ê·Ê ’„‚ ◊Ê‹Í◊ Ÿ„Ë¥ „Ò •ı⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ß‚ ‚¥SΣ§Îà ’ŸÊ◊ ¡◊¸Ÿ ÁflflÊOE ’ŸÊ «Ê‹Ê– ÿÊOEfl Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊¥òÊË Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ‚¥ÁfloeÊŸ Σ§Ë }flË¥ •ŸÈ‚ÍøË ◊¥ ©ÁÑÁπà ÁΣ§‚Ë ÷Ë ÷Ê·Ê Σ§Ù ÃË‚⁄UË ÷Ê·Ê Σ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ¬…ΠÊÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ß‚‚ ÿ„ ÷Ë ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „Ò ÁΣ§ ◊¥òÊË Σ§Ù ‚¥ÁfloeÊŸ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Ÿ„Ë¥ „Ò, ¡Ù ©Ÿ ÷Ê·Ê•Ù¥ Σ§Ù ÷Ë SΣ§Í‹Ù¥ ◊¥ ¬…ΠÊŸ ‚ Ÿ„Ë¥ ⁄UÙΣ§ÃÊ „Ò ¡Ù ‚¥ÁfloeÊŸ Σ§Ë }flË¥ •ŸÈ‚ÍøË ◊¥ Ÿ„Ë¥ „Ò– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ »Ò§‚‹Ù¥ Σ§Ë •Ê‹ÙøŸÊ Σ§⁄UÃ „È∞ ¬Ê≈U˸ ¬˝flQ§Ê •ÊÁÇÊË ◊‹¸ŸÊ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ§Ë Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ ?’øΣ§ÊŸÊ ‡Êª‹? Σ‘§ •‹ÊflÊ •ı⁄U Σ§È¿ Ÿ„Ë¥ „Ò– ¿ÊòÊÊ•Ù¥ Ÿ π‹ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ•Ù¥ ◊¥ ÁOEπÊÿÊ OE◊ Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– ¡„Ê¥ªË⁄U¬È⁄UË •Êß-é‹ÊΣ§ ÁSÕà ÁŸª◊ ¬˝ÁÃ÷Ê Σ§ãÿÊ ÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U Σ§Ù flÊÁ·¸Σ§ π‹ ÁOEfl‚ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ß‚◊¥ ¿ÊòÊÊ•Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ÁflÁ÷ÛÊ π‹Σ§ÍOE ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ •ÊÿÙÁ¡Ã Σ§Ë ªß¸– ¿ÊòÊÊ•Ù¥ Ÿ OEı«Π, ™§¥øË Σ§ÍOE, ‹¥’Ë Σ§ÍOE, ’ÊoeÊ OEı«Π fl Σ§’aË •ÊÁOE ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ÷ʪ ‹Σ§⁄U ¬˝ÁÃ÷Ê Σ§Ê ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ’„Ã⁄U ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ë ¿ÊòÊÊ•Ù¥ Σ§Ù •ÁÃÁÕÿÙ¥ Ÿ ‚ê◊ÊÁŸÃ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ– Σ§Êÿ¸R§◊ Σ§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ◊Êø¸ ¬ÊS≈U ‚ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ¬˝ÁÃÿÙÁªÿÙ¥ Ÿ ’Ò¥« Σ‘§ oeÈŸÙ¥ ¬⁄U π‹ ◊ÒOEÊŸ Σ‘§ øÊ⁄UÙ¥ •Ù⁄U ÷˝◊áÊ ÁΣ§ÿÊ– ‚◊Ê⁄UÙ„ ◊¥ ’Ãı⁄U ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ¬Ífl¸ ◊„ʬı⁄U ◊„‡Ê ø¥OE ‡Ê◊ʸ Ÿ ’ëøÙ¥ Σ§Ù π‹Σ§ÍOE Σ‘§ ¬˝Áà ¬˝Ùà‚ÊÁ„à ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U Σ§„Ê ÁΣ§ π‹Σ§ÍOE „◊Ê⁄U ¡ËflŸ Σ‘§ Á‹∞ ◊„àfl¬Íáʸ „Ò– π‹ ‚ •ŸÈ‡ÊÊ‚Ÿ Σ‘§ ‚ÊÕ ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄UΣ§ fl ◊ÊŸÁ‚Σ§ ÁflΣ§Ê‚ „ÙÃÊ „Ò– π‹ ÷ÊflŸÊ „◊¥ ∞Σ§ÃÊ Á‚πÊÃË „Ò •ı⁄U ß‚‚ ¬˝ÁÃS¬OE¸˜oeÊ Σ§Ë ÷ÊflŸÊ ¬ÒOEÊ „ÙÃË „Ò, ¡Ù ¡ËflŸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ ¬ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ’„OE ¡M§⁄UË „Ò– ©ûÊ⁄UË ÁOEÑË Ÿª⁄U ÁŸª◊ Σ‘§ Á‡ÊˇÊÊ ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ ¬Ífl¸ •äÿˇÊ ⁄UÊ◊ÁΣ§‡ÊŸ ’¥‡ÊËflÊ‹ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ π‹Ù¥ Σ§Ù ’…ΠÊflÊ OEŸ Σ‘§ Á‹∞ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË SÃ⁄U ¬⁄U •ı⁄U íÿÊOEÊ ¬˝ÿÊ‚ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ¡M§⁄Uà „Ò– •’ ÉÊ⁄U Σ§Ë ¬Ê߬‹Êߟ Σ§Ë ◊⁄Uê◊Ã Σ§⁄UªÊ ¡‹ ’Ù«¸ ‚ÒÿOE ‡ÊÊ’ÊŸ ’ÈπÊ⁄UË ’Ÿ ŸÊÿ’ ‡ÊÊ„Ë ß◊Ê◊ ߸-Á⁄UÄU‡ÊÊ Σ§Ù ‚ÍøË’h Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ vw ¡ª„ ‹ªÊ∞ Á‡ÊÁfl⁄U ¬Ífl˸ ÁOEÑË — ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ÁŸOE¸‡ÊÙ¥ Σ‘§ Äà ’Ò≈U⁄UË Á⁄UÄU‡ÊÊ ‚¥ÉÊ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ flø◊ÊŸ ߸-Á⁄UÄU‡ÊÙ¥ Σ§Ù ‚ÍøË’h ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚Σ‘§ Á‹∞ ‚¥ÉÊ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ⁄UÊ¡oeÊŸË ◊¥ OE¡¸Ÿ÷⁄U •‹ª-•‹ª SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ‚„ÊÿÃÊ Á‡ÊÁfl⁄UÙ¥ Σ§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ’Ò≈U⁄UË Á⁄UÄU‡ÊÊ ‚¥ÉÊ Σ‘§ •äÿˇÊ ¡ÿ÷ªflÊŸ ªÙÿ‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÁOEÑË ◊¥ ÃΣ§⁄UË’Ÿ }Æ „¡Ê⁄U ߸-Á⁄UÄU‡ÊÊ „Ò¥– ∞‚ ◊¥ ßã„¥ ‚ÍøË’h Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ‚◊ÿ Σ§Ë Σ§◊Ë Σ§Ù OEπÃ „È∞ vw ¡ª„ ‚„ÊÿÃÊ Á‡ÊÁfl⁄U ‹ªÊ∞ ª∞ „Ò¥– ß‚‚ øÊ‹Σ§ íÿÊOEÊ ‚ íÿÊOEÊ ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ߸- Á⁄UÄU‡ÊÙ¥ Σ§Ù ‚ÍøË’h Σ§⁄UÊ ¬¥¡ËΣ§⁄UáÊ Σ§Ë •ı¬øÊÁ⁄UΣ§ÃÊ ¬Í⁄UË Σ§⁄UÊ ‚Σ‘§¥ª– ¡ÿ÷ªflÊŸ ªÙÿ‹ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ v} Ÿfl¥’⁄U ‚ ‚¥ÉÊ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ‡ÊÊ„OE⁄UÊ øıΣ§, Á⁄UÄU‡ÊÊ S≈UÒ¥« ª≈U Ÿ¥’⁄U-w, ‚ÄU≈U⁄U-~ mÊ⁄UΣ§Ê ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ, ¿Ù≈UÍ⁄UÊ◊ oe◊¸‡ÊÊ‹Ê ⁄UÊ◊ ¬È⁄UÊ ⁄U« ‹Êß≈U, Ÿ¡OEËΣ§ •‡ÊÙΣ§ ¬ÊΣ§¸ ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ ∞fl¥ ⁄UÙÁ„áÊË ‚ÄU≈U⁄U-vÆ, ª˝Ê©¥« ¬≈˛Ù‹ ¬¥¬ Σ‘§ Ÿ¡OEËΣ§ øÊ⁄U Á‡ÊÁfl⁄U ‡ÊÈM§ ÁΣ§∞ ª∞ Õ– ÿ„ „Ò ◊Ê◊‹Ê ÁŸ◊¸‹ oe⁄UÊ •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ •¥Ãª¸Ã •Ê¡ ‚È’„ ◊Ù‹« ’¥OE ◊ÊÁΣ§¸≈U ◊¥ ‚»§Ê߸ •Á÷ÿÊŸ Σ§⁄UÃÊ ÷ªÃ Á‚¥„ ÿÈflÊ Σ˝§Ê¥Áà OE‹ •ı⁄U ‚È⁄UãOE˝ Á‚¥„ Á’oeÈ«Ë,◊ŸË· ÷Ê≈UË(◊¥òÊË ÿÈflÊ ◊Ùøʸ ) ªªŸ Σ§‚ÊŸÊ ÃÕÊ ‚¥ÃÙ· Á‚¥„ (⁄UÊÁC˝ÿ •äÿˇÊ-÷ªÃ Á‚¥„ ÿÈflÊ Σ˝§Ê¥Áà OE‹)Á¬˝ÿÊ üÊËflÊSÃfl (‚¥ÿÙ¡Σ§ -oeÿ¸)– Page 3 Open File.qxd 11/23/2014 8:35 PM Page 1

Latest Hindi News, hindi news headlines in Hindi, Hindi movie news, movie photos and videos from VIJAY NEWS Hindi news. Find breaking news in hindi Web : www.vijaynews.in

Views

Total views

226

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×