Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Pitch (90 sec)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

19112014 (VIJAY NEWS)

Download to read offline

Latest Hindi News, hindi news headlines in Hindi, Hindi movie news, movie photos and videos from VIJAY NEWS Hindi news. Find breaking news in hindi

  • Be the first to like this

19112014 (VIJAY NEWS)

  1. 1. Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë, ’ÈäʽffSX 19 Ÿflê’⁄UU, wÆvy www.vijaynews.in epaper.vijaynews.in ⁄UÊC˛UËÿ Á„UãOEË OEÒÁŸΣ§ ÁOEÀ‹Ë, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ, ©UûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê fl ⁄UÊ¡SÕÊŸ ‚ ∞Σ§‚ÊÕ ¬˝Σ§ÊÁ‡ÊUà Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë, fl·¸ — vÆ , •¥Σ§ — w{Æ, ◊ÍÀÿ — w L§¬ÿ, ¬ÎDU — vw ¬ÈÁ‹‚ Ÿ Áª⁄UÊ߸ ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ‘§ •ÊüÊ◊ Σ§Ë OEËflÊ⁄ ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ Ÿ π«ΠË Σ§Ë Á‚‹¥«⁄UÙ¥ Σ§Ë Σ§ÃÊ⁄ Á„‚Ê⁄U („Á⁄UÿÊáÊÊ). „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ‘§ ‚ËÙΣ§ •ÊüÊ◊ Σ‘§ ‚¥øÊ‹Σ§ ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ§Ù •fl◊ÊŸŸÊ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ Σ§Ù≈U¸ ◊¥ ¬‡ÊË Σ‘§ Á‹∞ ¬Σ§«ΠŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§ß¸ ÁOEŸÙ¥ ‚ ÃÒŸÊà ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù •ÊÁπ⁄U ∞ÄU?‡ÊŸ Á‹ÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ ∞ÄU?‡ÊŸ ‹Ã „Ë ’Ê’Ê Σ‘§ ‚◊Õ¸Σ§ Á„¥‚Σ§ „Ù ª∞– ©ã?„Ù¥Ÿ •ÊüÊ◊ Σ‘§ ÷ËÃ⁄U ‚ ¬ÈÁ‹‚ ¡flÊŸÙ¥ ¬⁄U ¬à?Õ⁄U »‘§¥Σ‘§, ªÙÁ‹ÿÊ¥ ø‹Ê߸– Σ§È¿ ◊ËÁ«ÿÊ Á⁄U¬Ù≈U¸˜‚ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ◊¥ª‹flÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ¬ÈÁ‹‚ •ÊüÊ◊ Σ§Ë ∞Σ§ •Ù⁄U Σ§Ë OEËflÊ⁄U Áª⁄UÊΣ§⁄U •¥OE⁄U OEÊÁπ‹ „Ù ªß¸– ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, •ÊüÊ◊ flÊ‹Ù¥ Ÿ •¥OE⁄U ‚ ∞‹¬Ë¡Ë Á‚‹¥«⁄UÙ¥ Σ§Ë Σ§ÃÊ⁄U¥ π«ΠË Σ§⁄U OEË „Ò¥– ß‚Σ‘§ •‹ÊflÊ, ¬≈˛Ù‹ ’◊ ÷Ë »‘§¥Σ‘§ ª∞– ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ÁΣ§‚Ë ’«Π „ÊOE‚ ‚ ’øŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ ⁄UÙΣ§ŸË ¬«ΠË •ı⁄U •’ Ÿ∞ Á‚⁄U ‚ ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U Σ§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– «Ë¡Ë¬Ë Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ⁄UÊ◊¬Ê‹ •’ ÷Ë •ÊüÊ◊ Σ‘§ •¥OE⁄U „Ë „Ò¥– ’ÃÊ OE¥ ÁΣ§ •ÊüÊ◊ Σ‘§ ¬˝flQ§Ê Ÿ Σ§„Ê ÕÊ ÁΣ§ ‚¥Ã ⁄UÊ◊¬Ê‹ •ÊüÊ◊ ◊¥ „Ë Ÿ„Ë¥ „Ò¥ •ı⁄U ß‹Ê¡ Σ§⁄UÊŸ ’Ê„⁄U ª∞ „Ò¥ •ı⁄U •ª⁄U ©ŸΣ§Ë ‚„à ΔËΣ§ ⁄U„Ë ÃÙ wv Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù Σ§Ù≈U¸ ◊¥ ¬‡Ê „Ù¥ª– vw ¡È‹Ê߸, wÆÆ{ Σ§Ù „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ‘§ ⁄UÙ„ÃΣ§ Σ‘§ Σ§⁄Uı¥ÕÊ ◊¥ ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ‚¥øÊÁ‹Ã ‚ËÙΣ§ •ÊüÊ◊ Σ‘§ ’Ê„⁄U ¡◊Ê ÷Ë«Π ¬⁄U „È߸ »§ÊÿÁ⁄U¥ª ◊¥ ¤Êí¡⁄U Σ‘§ ∞Σ§ ÿÈflΣ§ Σ§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ ÕË– ◊ÎÃΣ§ Σ‘§ ÷Ê߸ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ªÙ‹Ë •ÊüÊ◊ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ø‹Ë ÕË– ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬Ê‹ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ x| ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ◊ÈΣ§OE◊Ê OE¡¸ „Ò– Σ§⁄Uı¥ÕÊ ÁSÕà ‚ËÙΣ§ •ÊüÊ◊ Σ§Ê SÕÊŸËÿ ª˝Ê◊ËáÊ Áfl⁄UÙoe Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ß‚Ë ◊Èg ¬⁄U vw ◊߸, wÆvx Σ§Ù Σ§⁄UıÕÊ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ fl ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ Σ‘§ ’Ëø Á„¥‚Σ§ ¤Ê«Π¬ ◊¥ ÃËŸ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ ÕË– vy ◊߸, wÆvx Σ§Ù ¬ÈÁ‹‚ Ÿ •ÊüÊ◊ πÊ‹Ë Σ§⁄UÊÿÊ– ‚¥Ã ⁄UÊ◊¬Ê‹ ’⁄UflÊ‹Ê ÁSÕà •ÊüÊ◊ ◊¥ ø‹ ª∞– Σ§⁄Uı¥ÕÊ •ÊüÊ◊ Σ§Ù ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ Σ§é¡ ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ– ßã„Ë¥ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬Ê‹ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ •ŸÈÿÊÁÿÿÙ¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ◊ÈΣ§OE◊Ê ø‹ ⁄U„Ê „Ò– ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ§Ë ¬‡ÊË ‚ ¿Í≈U πà◊ „ÙŸ Σ‘§ ’ÊOE Á„‚Ê⁄U Σ§Ù≈U¸ ◊¥ vy ◊߸, wÆvy Σ§Ù ©ŸΣ§Ë flËÁ«ÿÙ Σ§ÊÚ㻧˝¥Á‚¥ª Σ‘§ ¡Á⁄U∞ ¬‡ÊË „È߸– ‚ÈŸflÊ߸ Σ‘§ ÁOEŸ ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ Ÿ Σ§Ù≈U¸ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ÉÊÈ‚Σ§⁄U ’flÊ‹ Σ§Ê≈UÊ– flΣ§Ë‹Ù¥ ‚ „ÊÕʬÊ߸ Σ§Ë, ¡¡Ù¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ŸÊ⁄U’Ê¡Ë ÷Ë Σ§Ë– „Êß¸Σ§Ù≈U¸ Ÿ πÈOE ‚¥ôÊÊŸ Á‹ÿÊ– ©ŸΣ§Ù ¬‡Ê „ÙŸ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ÁOEÿÊ ªÿÊ– Σ§ß¸ ‚ÈŸflÊ߸ ¬⁄U ’Ê’Ê ¬‡Ê Ÿ„Ë¥ „È∞ ÃÙ •OEÊ‹Ã Ÿ ⁄UÊ◊¬Ê‹ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ •ŸÈÿÊÿË fl ‚flÊ ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ •äÿˇÊ ⁄UÊ◊Σ§È◊Ê⁄U …ÊΣ§Ê Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ªÒ⁄U ¡◊ÊŸÃË flÊ⁄U¥≈U ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ– …ÊΣ§Ê ¬‡Ê „Ù øÈΣ‘§ „Ò¥, ©ã„¥ ¡◊ÊŸÃ ÷Ë Á◊‹ ªß¸ „Ò– „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ‘§ ‚ٟˬà Á¡‹ Σ§Ë ªÙ„ÊŸÊ Ã„‚Ë‹ Σ‘§ ªÊ¥fl oeŸÊŸÊ ◊¥ v~zv ◊¥ ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ§Ê ¡ã◊ „È•Ê ÕÊ– ©ŸΣ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ’ÃÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ©ã„Ù¥Ÿ ߥ¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ◊¥ Á«å‹Ù◊Ê Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE Á‚¥øÊ߸ Áfl÷ʪ ◊¥ ŸıΣ§⁄UË Σ§Ë ÕË– ∞◊‚Ë¡Ë ¬⁄U ◊ÙOEË Ÿ ¬Ífl¸ ÁOEǪ¡Ù¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ÁΣ§ÿÊ ÁflE Σ§¬ ≈˛ÊÚ»§Ë Σ§Ê •ŸÊfl⁄UáÊ Ÿß¸ ÁOEÑË– •Ê¡ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ߸ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ≈UÙŸË ∞’ÊÚ≈U mÊ⁄UÊ Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Σ‘§ Á‹∞ ∞ÁÄÊÁ‚Σ§ ◊‹’Ÿ¸ ÁR§Σ‘§≈U ª˝Ê©¥« ¬⁄U ∞Σ§ πÊ‚ Á«Ÿ⁄U •ÊÿÙÁ¡Ã ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á¡‚Σ‘§ Á‹∞ ◊ÙOEË ¬Ífl¸ ÷Ê⁄UÃËÿ Σ§#ÊŸ Σ§Á¬‹ OEfl, ‚ÈŸË‹ ªÊflSΣ§⁄U •ı⁄U flËflË∞‚ ‹ˇ◊áÊ Σ‘§ ‚ÊÕ fl„Ê¥ ¬„È¥ø– fl„Ê¥ ¬⁄U •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ߸ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ‚Á„à ¬Ífl¸ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ߸ Σ§#ÊŸ ∞‹Ÿ ’ÊÚ«¸⁄U, S≈UËfl flÊÚ •ı⁄U Ç‹Ÿ ◊ÒÄUª˝Ê ÷Ë ◊ı¡ÍOE Õ– ◊ÙOEË Ÿ ߟ ‚÷Ë ÁR§Σ‘§≈U ÁOEǪ¡Ù¥ Σ‘§ ’Ëø ÁflE Σ§¬ ≈˛ÊÚ»§Ë fl ’ÊÚ«¸⁄U- ªÊflSΣ§⁄U ≈˛ÊÚ»§Ë Σ‘§ ‚ÊÕ »§Ù≈UÙ ÷Ë Áπ¥øflÊ߸– ◊ÙOEË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ flÙ ’˝«◊ÒŸ •ı⁄U ‚ÁøŸ Σ§Ê ∞Σ§ „Ë Ã⁄U„ ‚ ‚ê◊ÊŸ Σ§⁄UÃ „Ò¥– v}zy ◊¥ ’Ÿ ß‚ ∞ÁÄÊÁ‚Σ§ ◊ÒOEÊŸ ¬⁄U •Ê¡ ¡Ò‚ „Ë ◊ÙOEË Σ§OE◊ ⁄UπÊ ÃÙ flÙ ∞Σ§ πÊ‚ Á‹S≈U ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ª∞– ÄUÿÙ¥ „Ò ÿ Á‹S≈U ’„OE πÊ‚, •Êß∞ ¡ÊŸÃ „Ò¥– OE⁄U•‚‹, ß‚‚ ¬„‹ ß‚ ◊ÒOEÊŸ ¬⁄U ÁΣ§‚Ë ÁflOE‡ÊË ŸÃÊ Σ§Ë ∞‚ ◊¡’ÊŸË Σ§⁄UŸ Σ§Ë ¬˝ÕÊ Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ë „Ò– ÿ„Ê¥ ¬⁄U Σ§ß¸ ◊‡Ê„Í⁄U ⁄UÊÚΣ§S≈UÊ‚¸ Ÿ Σ§Êÿ¸R§◊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§∞ „Ò¥ •ı⁄U Σ§ß¸ oeÊÁ◊¸Σ§ ªÈL§•Ù¥ Ÿ ÷Ë ‹ÁΣ§Ÿ ß‚ ’Ê⁄U ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ∞’ÊÚ≈U Ÿ ß‚ ¬È⁄UÊŸË ¬⁄U¥¬⁄UÊ Σ§Ù ÃÙ«ΠΣ§⁄U ◊ÙOEË Σ‘§ Á‹∞ ÿ„Ê¥ Á«Ÿ⁄U •ÊÿÙÁ¡Ã ÁΣ§ÿÊ „Ò– ß‚ ◊ÒOEÊŸ ¬⁄U ’Ë≈UÀ‚, ◊ÊßΣ§‹ ¡ÒÄU‚Ÿ, ◊Ò«ÙŸÊ fl ∞À≈UŸ ¡ÊÚŸ ¡Ò‚ Σ§ß¸ ÁOEǪ¡ ⁄UÊÚΣ§S≈UÊ‚¸ Ÿ Σ§Êÿ¸R§◊ ¬˝SÃÈà ÁΣ§∞ „Ò¥– Ÿı ÁOEŸ Σ‘§ Á‹∞ •¥«⁄Uª˝Ê©¥« „È∞ Σ‘§¡⁄UËflÊ‹! Ÿß¸ ÁOEÑË, v} Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– „⁄U ’«ΠÊ ŸÃÊ •ı⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ OE‹ ÁOEÑË ◊¥ øÈŸÊflÙ¥ Σ§Ë ⁄UáÊŸËÁà ’ŸÊŸ ◊¥ ¡È≈U „Ò¥– ∞‚ ◊¥ Σ‘§¡⁄UËflÊ‹ Ÿ ߟ ‚’ ‚ •‹ª ø‹ ¡ÊŸ Σ§Ê »Ò§‚‹Ê ÁΣ§ÿÊ „Ò– •‚‹ ◊¥ Σ‘§¡⁄UËflÊ‹ Ÿ ≈U˜flË≈U Σ§⁄U ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ fl„ •ª‹ •ÊΔ ÁOEŸÙ¥ ÃΣ§ ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ¡ËflŸ ‚ OEÍ⁄U ⁄U„¥ª ÄUÿÙ¥ÁΣ§ fl„ Áfl¬‡ÿŸÊ ◊¥ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥–’ÃÊ OE¥ ÁΣ§ Áfl¬‡ÿŸÊ ◊Á«≈U‡ÊŸ Σ§Ê Ã⁄UËΣ§Ê „Ò– ß‚ OEı⁄UÊŸ Σ‘§¡⁄UËflÊ‹ Ÿ ÃÙ ◊ËÁ«ÿÊ ‚ Á◊‹¥ª •ı⁄U Ÿ „Ë Σ§Ù߸ ¬Áé‹Σ§ ⁄UÒ‹Ë Σ§⁄U¥ª– v{ Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù ≈U˜flË≈U Σ§⁄UÃ „È∞ ©ã„Ù¥Ÿ •¬Ÿ ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ ‚ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ •’ ©ŸΣ§Ë ◊È‹ÊΣ§Êà wy Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù „ÙªË, Ã’ ÃΣ§ Σ‘§ Á‹∞ •Ê¬ ‚’ Σ§Ù ’Êÿ– ¬≈UŸÊ, v} Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– Á’„Ê⁄U Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¡Ëß ⁄UÊ◊ ◊Ê¥¤ÊË Ÿ •Ê¡ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË ¬⁄U Σ§Ê‹oeŸ Σ‘§ ◊Èg ¬⁄U ª¥÷Ë⁄U Ÿ„Ë¥ „ÙŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ– ÿ„Ê¥ ∞Σ§ •áÊ ◊ʪ¸ ÁSÕà ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •ÊflÊ‚ ¬⁄U •Ê¡ •ÊÿÙÁ¡Ã ¡ŸÃÊ Σ‘§ OE⁄U’Ê⁄U ◊¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ§Êÿ¸R§◊ Σ‘§ ’ÊOE ¬òÊΣ§Ê⁄UÙ¥ ‚ ’ÊÃøËÃ Σ§⁄UÃ „È∞ ◊Ê¥¤ÊË Ÿ Σ§„Ê, Σ§È¿ Ÿ„Ë¥ Σ§Ê‹ÊoeŸ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ „flÊ’Ê¡Ë Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥– fl„ (◊ÙOEË) •¬ŸÊ flÊOEÊ ¬Í⁄UÊ Σ§⁄U¥– ©ã„Ù¥Ÿ OEÊflÊ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ »§≈UΣ§Ê⁄U ‹ªÊ∞ ¡ÊŸ Σ‘§ ’ÊOE ÁflOE‡ÊË ’Ò¥Σ§Ù¥ ◊¥ πÊÃÊ ⁄UπŸ Ÿ⁄UãOE˝ ◊ÙOEË Σ§Ê Σ§Ù߸ «¥Σ§Ê Ÿ„Ë¥ ’¡ ⁄U„Ê „Ò — ‹Ê‹Í ⁄UÊ¥øË, v} Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– ⁄ U Ê C ˝ Ë ÿ ¡ŸÃÊ OE‹ Σ‘§ •äÿˇÊ •ı⁄U ¬Ífl¸ ⁄U‹ ◊¥òÊË ‹Ê‹Í ¬˝‚ÊOE ÿÊOEfl Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁflOE‡ÊÙ¥ ◊¥ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄UãOE˝ ◊ÙOEË Σ§Ê Σ§Ù߸ «¥Σ§Ê Ÿ„Ë¥ ’¡ ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U fl„ ∞Ÿ•Ê⁄U •Ê߸ „Ù ªÿ „Ò– üÊË ÿÊOEfl Ÿ •Ê¡ ÿ„Ê¥ ‚¥flÊOEOEÊÃÊ•Ù¥ ‚ ’ÊÃøËà ◊¥ Σ§„Ê ÁΣ§ üÊË ◊ÙOEË •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ◊¥ ªÈ¡⁄UÊÃË √ÿʬÊÁ⁄UÿÙ¥ „Ù≈U‹ √ÿfl‚ÊÿË •ı⁄U „Ë⁄UÊ √ÿʬÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù OE¥«flÃ Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ◊ËÁ«ÿÊ Σ§Ù π⁄UËOE Σ§⁄U ¤ÊÍΔÊ ¬˝øÊ⁄U Σ§⁄UflÊ ⁄U„ „Ò¥– flÊ‹ {w| ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ‚ÍøË ‚ı¥¬Ë ªÿË „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ ©‚◊¥ ‚ •Êoe ‚ •ÁoeΣ§ ◊¥ ⁄UÊÁ‡Ê „Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– ÿ„ ¬Í¿ ¡ÊŸ ¬⁄U ÁΣ§ ¡ËwÆ OE‡ÊÙ¥ Ÿ Σ§Ê‹oeŸ Σ‘§ ◊Èg ¬⁄U ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Σ§Ê ‚◊Õ¸Ÿ ÁΣ§ÿÊ „Ò, ◊Ê¥¤ÊË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÄUÿÊ ©ã„Ù¥Ÿ ¡ŸÃÊ ‚ ÿ„Ë flÊOEÊ ÁΣ§ÿÊ ÕÊ (•¥Ã⁄UÊC˝Ëÿ ◊¥ø ¬⁄U ß‚ ◊Èg Σ§Ù ©ΔÊŸÊ)? ◊Ê¥¤ÊË Ÿ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ¬⁄U Á’„Ê⁄U Σ§Ù Áfl‡Ê· ⁄UÊíÿ Σ§Ê OE¡Ê¸ OEŸ Σ‘§ •¬Ÿ flÊOE Σ§Ù ÷Ë ¬Í⁄UÊ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ– ◊È‹Êÿ◊ •ı⁄U ◊ÊÿÊflÃË Ÿ ’Ê¥≈UÊ ‚◊Ê¡ — ¬Ê‚flÊŸ ‹πŸ™§– Σ‘§¥OE˝Ëÿ πÊl ∞fl¥ ŸÊªÁ⁄UΣ§ •Ê¬ÍÁø ◊¥òÊË ÃÕÊ ‹ÙΣ§ ¡Ÿ‡ÊÁQ§ ¬Ê≈U˸ Σ‘§ ⁄UÊC˝Ëÿ •äÿˇÊ ⁄UÊ◊ Áfl‹Ê‚ ¬Ê‚flÊŸ Ÿ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ¡„Ê¥ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄UãOE˝ ◊ÙOEË Σ§Ë ¡◊Σ§⁄U ÃÊ⁄UË»§ Σ§Ë, fl„Ë¥ ‚¬Ê ◊ÈÁπÿÊ ◊È‹Êÿ◊ Á‚¥„ ÿÊOEfl fl ’‚¬Ê •äÿˇÊ ◊ÊÿÊflÃË ¬⁄U Σ§⁄UÊ⁄UÊ ¬˝„Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ– Σ§„Ê, ߟ OEٟ٥ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ‚◊Ê¡ Σ§Ù ’Ê¥≈UŸ Σ§Ê Σ§Ê◊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ◊ÊÿÊflÃË Ÿ OEÁ‹ÃÙ¥ Σ‘§ ’Ëø OEËflÊ⁄U π«ΠË Σ§Ë ¡’ÁΣ§ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ Σ§Ê ◊‚Ë„Ê ’ŸŸ flÊ‹ ◊È‹Êÿ◊ Ÿ ÷Ë Σ§÷Ë ©ŸΣ§Ê ÷‹Ê Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ⁄UÊ¡OE ¬˝◊Èπ ‹Ê‹Í ¬˝‚ÊOE ÿÊOEfl mÊ⁄UÊ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Σ§Ù ∞Ÿ•Ê⁄U•Ê߸ ’ÃÊŸ ¬⁄U ÷Ë øÈ≈UΣ§Ë ‹Ë •ı⁄U ©ã„¥ ∞ÄU‚¬Êÿ«¸ ◊Á«‚Ÿ ’ÃÊÿÊ „Ò– ⁄UÊ◊ Áfl‹Ê‚ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ⁄UÊ¡oeÊŸË Σ‘§ ‹ˇ◊áÊ ◊‹Ê ◊ÒOEÊŸ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ‹Ù¡¬Ê Σ‘§ ¬˝OE‡Ê Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ‚ê◊‹Ÿ Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeÃ Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊ÊÿÊflÃË ◊Ë’ Σ‘§ Á„‚Ê’ ‚ ŸÊ⁄U ª…ΠÃË „Ò¥, ‹ÁΣ§Ÿ ©ŸΣ§Ë ¬Ù‹ πÈ‹ øÈΣ§Ë „Ò– ‹ÙΣ§‚÷Ê ◊¥ •’ ©ŸΣ§Ê ŸÊ◊ ‹Ÿ flÊ‹Ê ÷Ë Σ§Ù߸ Ÿ„Ë¥ ’øÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ‚flÊ‹ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ …Ê߸ ‚Ê‹ ‚ ©¬˝ ◊¥ ‚¬Ê Σ§Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U „Ò ‹ÁΣ§Ÿ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ Σ§Ù wÆ ¬˝ÁÇÊà •Ê⁄UˇÊáÊ Σ‘§ ©ŸΣ‘§ flÊÿOE Σ§Ê ÄUÿÊ „È•Ê– ©¬˝ ◊¥ ◊È‚‹◊ÊŸÙ¥ Σ§Ë „Ê‹Ã OEÁ‹ÃÙ¥ ‚ ÷Ë ’OEÃ⁄U „Ù ªÿË „Ò– ◊ÙOEË Σ§Ë ÃÊ⁄UË»§ Σ‘§ ¬È‹ ’Ê¥oeÃ „È∞ ¬Ê‚flÊŸ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •◊⁄UËΣ§Ê •ı⁄U •ÊS≈˛Á‹ÿÊ ◊¥ ◊ÙOEË Σ§Ë ¡Ÿ‚÷Ê•Ù¥ ◊¥ Á¡ÃŸË ÷Ë«Π „ÙÃË „Ò ©ÃŸË ©¬˝ Σ§Ë ‚÷Ê•Ù¥ ◊¥ ◊ÊÿÊflÃË •ı⁄U ◊È‹Êÿ◊ Ÿ„Ë¥ ¡È≈UÊ ¬ÊÃ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÁfløÊ⁄U Σ§Ê ‚ê’¥oe πÍŸ Σ‘§ ‚ê’¥oe ‚ ÷Ë ªÊ…ΠÊ „ÙÃÊ „Ò •ı⁄U ‹Ù¡¬Ê ÁfløÊ⁄UÙ¥ Σ§Ê ‚ê’¥oe ’ŸÊŸ Σ§Ë Á„◊ÊÿÃË „Ò– ◊ÈÁ‡Σ§‹ ◊¥ ⁄UÊ„È‹ Σ§Ù ÿÊOE •Ê߸ ª¥ªÊ Ÿß¸ ÁOEÑË– ¬¥Á«Ã Ÿ„M§ Σ§Ë vwzflË¥ ¡ÿ¥ÃË ¬⁄U •ÊÿÙÁ¡Ã ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥oeË Σ§Ù ª¥ªÊ •ı⁄U ÿ◊ÈŸÊ ’„Èà ÿÊOE •Ê߸– Ÿ„M§Σ§Ù ÿÊOE Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’„ÊŸ ¬˝ÿʪ Σ§Ë ÁòÊfláÊË ◊¥ «È’Σ§Ë ‹ªÊÃ-‹ªÊÃ ª¥ªÊ Σ‘§ ¬˝Áà ŸÃ◊SÃΣ§ „È∞– ÷⁄U¬Í⁄U «È’Σ§Ë ‹ªÊ߸– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ß‚Ë ¬˝ÿʪ Σ§Ë ◊„ÊŸ oe⁄UÃË ¬⁄U ¡ã◊ ¬¥Á«Ã Ÿ„M§ Ÿ OEÈÁŸÿÊ Σ§Ù ‡ÊÊ¥ÁÃ Σ§Ê ‚¥OE‡Ê ÁOEÿÊ– ⁄UÊ„È‹ Ÿ OEÈÁŸÿÊ Σ§Ë πÍŸË R§Ê¥ÁÃÿÙ¥ ¬⁄U ⁄UÙ‡ÊŸË «Ê‹Ã „È∞ ª¥ªÊ-¡◊ÈŸË Ã„¡Ë’ ‚ ÁŸΣ§‹ ¡flÊ„⁄U‹Ê‹ Ÿ„M§ Σ‘§ •Á„¥‚Êà◊Σ§ •Ê¥OEÙ‹Ÿ Σ§Ê Á¡R§ ÁΣ§ÿÊ– OE⁄U•‚‹, ª¥ªÊ Σ§Ë ◊„ûÊÊ Σ§Ù ‚◊¤ÊÃ „È∞ „Ë ⁄UÊ„È‹ Ÿ ©ûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê ◊¥ •¬Ÿ Ÿÿ Á‚ÿÊ‚Ë ‚»§⁄U ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ∞‹ÊŸ Σ§⁄U ⁄UπÊ „Ò– ß‚Ë R§◊ ◊¥ fl„ ¡ÀOEË „Ë ’ŸÊ⁄U‚ Σ‘§ ∞ÁÄÊÁ‚Σ§ SÕ‹ ‚Ê⁄UŸÊÕ ‚ ÿÊòÊÊ Σ§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ Σ§⁄UŸ flÊ‹ „Ò¥– Σ§Ê‹oeŸ Σ‘§ ◊Èg ¬⁄U ◊ÙOEË ª¥÷Ë⁄U Ÿ„Ë¥ — ◊Ê¥¤ÊË ⁄UÊ◊ Áfl‹Ê‚ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ⁄UÊ¡oeÊŸË Σ‘§ ‹ˇ◊áÊ ◊‹Ê ◊ÒOEÊŸ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ‹Ù¡¬Ê Σ‘§ ¬˝OE‡Ê Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ‚ê◊‹Ÿ Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeÃ Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊ÊÿÊflÃË ◊Ë’ Σ‘§ Á„‚Ê’ ‚ ŸÊ⁄U ª…ΠÃË „Ò¥, ‹ÁΣ§Ÿ ©ŸΣ§Ë ¬Ù‹ πÈ‹ øÈΣ§Ë „Ò– Σ§ß¸ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ë ◊ıà •ÊüÊ◊ Σ‘§ ¬˝flQ§Ê ⁄UÊ¡Σ§¬Í⁄U Ÿ OEÊflÊ ÁΣ§ÿÊ „Ò ÁΣ§ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ ◊¥ } ‚ vÆ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ „Ò– ⁄UÊ¡Σ§¬Í⁄U Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ◊⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ◊¥ ◊Á„‹Ê∞¥ •ı⁄U ’ëø ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ‘§ «Ë¡Ë¬Ë ∞‚∞Ÿ flÁ‡Êc?Δ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ªÙ‹Ë ‹ªŸ ‚ OEÙ ¡flÊŸ •ı⁄U ’Ê’Ê Σ‘§ ‚◊Õ¸Σ§ ÉÊÊÿ‹ „È∞ „Ò¥– ©ã?„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ’Ê’Ê Σ‘§ ‚◊Õ¸Σ§ ¬ÈÁ‹‚ ¬⁄U „◊‹Ê Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ Ã¡Ê’ ÷Ë Á‹∞ „È∞ „Ò¥– ’Ê’Ê Σ‘§ ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ Ÿ Σ§ß¸ ¬ÈÁ‹‚flÊ‹Ù¥ Σ§Ù ÉÊÊÿ‹ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– ◊ËÁ«ÿÊΣ§Á◊¸ÿÙ¥ ¬⁄U ÷Ë „◊‹ „È∞– ß‚ ¤Ê«Π¬ ◊¥ vzÆ ‚ íÿÊOEÊ ‹Ùª ÉÊÊÿ‹ „È∞ „Ò¥– Σ‘§¥OE˝Ëÿ ªÎ„ ◊¥òÊÊ‹ÿ Ÿ „Á⁄UÿÊáÊÊ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ‚ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊Ê¥ªË „Ò– Σ§ıŸ „Ò¥ ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬Ê‹ wÆÆÆ ◊¥ Á‚¥øÊ߸ Áfl÷ʪ ‚ ¡߸ Σ§Ë ŸıΣ§⁄UË ¿Ù«ΠŸ flÊ‹ ⁄UÊ◊¬Ê‹ Ÿ Σ§¥’Ë⁄U¬¥Õ •¬ŸÊÿÊ– ¡ÍŸ, wÆÆ{ ◊¥ ‚¥Ã ⁄UÊ◊¬Ê‹ Ÿ ◊„Á·¸ OEÿÊŸ¥OE ¬⁄U Σ§ÁÕà Ãı⁄U ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË Σ§Ë– ©‚Ë flQ§ ‚ ⁄UÊ◊¬Ê‹ ‚◊Õ¸Σ§Ù¥ •ı⁄U •Êÿ¸ ‚◊Ê¡ Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ’Ëø ÁflflÊOE ø‹ ⁄U„Ê „Ò– ÄUÿÙ¥ •Ê߸ ÿ„ Ÿı’à •fl◊ÊŸŸÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ªÒ⁄U ¡◊ÊŸÃË flÊ⁄U¥≈U Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE ‚ËÙΣ§ •ÊüÊ◊ Σ‘§ ‚¥øÊ‹Σ§ ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ§Ù OEÙ ÃÊ⁄UËπÙ¥ (vÆ •ÊÒ⁄U v| Ÿfl¥’⁄U) ¬⁄U Ÿ„Ë¥ ¬‡Ê ÁΣ§∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ¬¥¡Ê’ ∞fl¥ „Á⁄UÿÊáÊÊ „Êß¸Σ§Ù≈U¸ Ÿ ‚Åà L§π •¬ŸÊÿÊ „Ò– Σ§Ù≈U¸ Ÿ •’ wv Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù ’Ê’Ê Σ§Ù ¬‡Ê Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§„Ê „Ò– ⁄UÊ◊¬Ê‹ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ªÒ⁄U ¡◊ÊŸÃË flÊ⁄U¥≈U ¡Ê⁄UË „ÙŸ Σ‘§ ’ÊOE vÆ Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù „Ë Á„‚Ê⁄U ◊¥ ¬Ò⁄UÊ Á◊Á‹≈˛Ë »§Ù‚¸ •ı⁄U „Á⁄UÿÊáÊÊ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë Σ§¥¬ÁŸÿÊ¥ •ÊŸË ‡ÊÈM§ „Ù ªß¸ ÕË¥– ß‚Σ‘§ ’ÊOE »§Ù‚¸ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ ‹ªÊÃÊ⁄U ’…ΠÃË ªß¸– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÿ„ ‚¥ÅÿÊ yÆ „¡Ê⁄U ÃΣ§ ¬„È¥ø ªß¸– ß‚ ¬⁄U •’ ÃΣ§ yÆ Σ§⁄UÙ«Π L§¬∞ ‚ íÿÊOEÊ πø¸ „Ù øÈΣ‘§ „Ò¥– Page 1 Open File.qxd 11/18/2014 10:48 PM Page 1
  2. 2. oe◊¸-Σ§◊¸ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in w Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ •Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ ’ÈäÊflÊ⁄U v~ Ÿflê’⁄UU,UU wÆvy üÊÊh ¬ˇÊ ◊¥ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U¥ ∞‚Ë ª‹ÃË Á¬Ã⁄U OE¥ª ‡Êʬ üÊÊh ¬ˇÊ ø‹ ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U ߟ ÁOEŸÙ¥ ÁflÁ÷ÛÊ ‹ÙΣ§Ù¥ ◊¥ ª∞ Á¬Ã⁄U oe⁄UÃË ¬⁄U •Ê∞ „È∞ „Ò¥– wx Á‚Ã¥’⁄U Σ§Ù ‚fl¸Á¬ÃÎ üÊÊh „Ò– ß‚ÁOEŸ ‚÷Ë Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ê üÊÊh „ÙªÊ ß‚Σ‘§ ’ÊOE ¡Ù Á¬Ã⁄U Á¡‚ ‹ÙΣ§ ‚ •Ê∞ „È∞ „Ò¥ flʬ‚ •¬Ÿ ‹ÙΣ§ ◊¥ ø‹ ¡Ê∞¥ª– Ã’ ÃΣ§ •Ê¬Σ§Ù Σ§È¿ ÁŸÿ◊Ù¥ Σ§Ê ¬Ê‹Ÿ Σ§⁄UŸÊ øÊÁ„∞ fl⁄UŸÊ Á¬Ã⁄UÙ¥ ‚ •Ê‡ÊËflʸOE Á◊‹Ÿ Σ§Ë ’¡Êÿ ‡Êʬ Á◊‹ ‚Σ§ÃÊ „Ò–Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ê ‡Êʬ OEflÃÊ•Ù¥ ‚ ÷Ë •ÁoeΣ§ Σ§CΣ§Ê⁄UË „ÙÃÊ „Ò– íÿÙÁ÷‡ÊÊSòÊ ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ Á¡ŸΣ‘§ Á¬Ã⁄U ŸÊ⁄UÊ¡ „Ù ¡ÊÃ „Ò¥ ©ŸΣ§Ë ª˝„ OE‡ÊÊ •ë¿Ë ÷Ë „Ù Ã’ ÷Ë ©ŸΣ‘§ ¡ËflŸ ◊¥ „⁄U ¬‹ ¬⁄U‡ÊÊŸË ’ŸË ⁄U„ÃË „Ò– ’ŸÃ Σ§Ê◊ •øÊŸΣ§ ‚ Á’ª«Π ¡ÊÃ „Ò¥ •ı⁄U ’Ê⁄U-’Ê⁄U •ÊÁÕ¸Σ§ ¬⁄U‡ÊÊÁŸÿÙ¥ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠÃÊ „Ò– •ª⁄U •Ê¬Σ‘§ ‚ÊÕ ÷Ë ∞‚Ê „Ù ⁄U„Ê „Ò ÃÙ ß‚Σ§Ê ∞Σ§ ’«ΠÊ Σ§Ê⁄UáÊ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ë ŸÊ⁄UÊ¡ªË „Ù ‚Σ§ÃË „Ò– ß‚Á‹∞ Á¬ÃάˇÊ ◊¥ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ù ¬˝‚ÛÊ Σ§⁄UŸ flÊ‹ Σ§Ê◊ Σ§⁄U¥ •ı⁄U ∞‚Ë Σ§Ù߸ ª‹ÃË Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U¥ Á¡Ÿ‚ Á¬Ã⁄U ŸÊ⁄UÊ¡ „ÙΣ§⁄U •Ê¬Σ‘§ ‡Êʬ OE¥– ◊ÒÕÈŸ ∞fl¥ Σ§Ê◊ÈΣ§ ¬˝flÎÁÃÿÙ¥ ‚ ’ø¥:- Á¬ÃάˇÊ Σ‘§ Áfl·ÿ ◊¥ ‡ÊÊSòÊÙ¥ ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ߟ ÁOEŸÙ¥ ◊ŸÈcÿ Σ§Ù •¬ŸÊ •Êø⁄UáÊ ‡ÊÈh •ı⁄U ‚ÊÁàflΣ§ ⁄UπŸÊ øÊÁ„∞– ß‚Á‹∞ ÷Ù¡Ÿ ◊¥ ◊Ê¥‚-◊¿‹Ë, ◊ÁOE⁄UÊ •ı⁄U ÃÊ◊Á‚Σ§ ¬OEÊÕÙ¥¸ ‚ ¬⁄U„¡ ⁄UπŸÊ øÊÁ„∞– ÄUÿÙ¥ÁΣ§ •Ê¬ ¡Ù ÷Ù¡Ÿ Σ§⁄UÃ „Ò¥ ©Ÿ◊¥ ‚ ∞Σ§ •¥‡Ê Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ù ÷Ë ¬˝Ê# „ÙÃÊ „Ò– ߟ ÁOEŸÙ¥ ◊Ÿ •ı⁄U ÷ÊflŸÊ•Ù¥ ¬⁄U ÁŸÿ¥òÊáÊ ⁄UπŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ Σ§⁄U¥ •ı⁄U Σ§Ê◊-flÊ‚ŸÊ ‚ ’ø¥– ‡ÊÊSòÊÙ¥ ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ◊ŸÈcÿ Σ§Ù üÊÊh ¬ˇÊ ◊¥ ◊ÒÕÈŸ ∞fl¥ üÊÊh ¬ˇÊ ø‹ ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U ߟ ÁOEŸÙ¥ ÁflÁ÷ÛÊ ‹ÙΣ§Ù¥ ◊¥ ª∞ Á¬Ã⁄U oe⁄UÃË ¬⁄U •Ê∞ „È∞ „Ò¥– wx Á‚Ã¥’⁄U Σ§Ù ‚fl¸Á¬ÃÎ üÊÊh „Ò– ß‚ÁOEŸ ‚÷Ë Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ê üÊÊh „ÙªÊ ß‚Σ‘§ ’ÊOE ¡Ù Á¬Ã⁄U Á¡‚ ‹ÙΣ§ ‚ •Ê∞ „È∞ „Ò¥ flʬ‚ •¬Ÿ ‹ÙΣ§ ◊¥ ø‹ ¡Ê∞¥ª– Ã’ ÃΣ§ •Ê¬Σ§Ù Σ§È¿ ÁŸÿ◊Ù¥ Σ§Ê ¬Ê‹Ÿ Σ§⁄UŸÊ øÊÁ„∞ fl⁄UŸÊ Á¬Ã⁄UÙ¥ ‚ •Ê‡ÊËflʸOE Á◊‹Ÿ Σ§Ë ’¡Êÿ ‡Êʬ Σ§Ê◊ÈΣ§ ¬˝flÎÁÃÿÙ¥ ‚ ’øŸÊ øÊÁ„∞– ÄUÿÙ¥ÁΣ§ •Ê¬ ¡Ù Σ§È¿ ÷Ë Σ§⁄UÃ „Ò¥ fl„ ‚’ Á¬ÃΪáÊ OEπ ⁄U„ „ÙÃ „Ò¥– •ª⁄U •Ê¬Σ§Ê √ÿfl„Ê⁄U •ı⁄U •Êø⁄UáÊ ΔËΣ§ Ÿ„Ë¥ ‹ªÊ ÃÙ Á¬ÃΪáÊ •Ê¬‚ Σ§ÈÁ¬Ã „Ù ‚Σ§Ã „Ò¥– ªL§«Π ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ù •ÛÊ ¡‹ Σ§Ë ¬˝ÊÁ# ©ŸΣ‘§ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ‘§ ‚OESÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ÁOE∞ ª∞ •ÛÊ ¡‹ ‚ „ÙÃË „Ò– ß‚Á‹∞ ¬Í⁄U fl·¸ ¡’ •Ê¬ ‚Íÿ¸ Σ§Ù ¡‹ OEŸ Σ‘§ ‚ÊÕ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ù ÿÊOE Σ§⁄UÃ „È∞ •¥ªÍΔ Σ‘§ ‚„Ê⁄U ¬ÊŸË oe⁄UÃË ¬⁄U Áª⁄UÊ∞¥ ß‚‚ ÿ„ ¡‹ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ù ¬˝Ê# „Ù ¡ÊÃÊ „Ò–•ª⁄U •Ê¬ ¬Í⁄U ‚Ê‹ Ÿ„Ë¥ ÷Ë Σ§⁄U ¬Ê∞¥ ÃÙ Á¬ÃάˇÊ ◊¥ ∞‚Ê ¡L§⁄U Σ§⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ‡ÊÊSòÊÙ¥ ◊¥ ∞‚Ê ÷Ë ©Ñπ Á◊‹ÃÊ „Ò ÁΣ§ FÊŸ Σ§⁄UÃ ‚◊ÿ ‚¥ÃÊŸ Σ‘§ ‡Ê⁄UË⁄U ‚ ¡Ù ¡‹ ÷ÍÁ◊ ¬⁄U Áª⁄UÃÊ „Ò ©‚‚ ÷Ë Á¬ÃÎ ÃÎ# „ÙÃ „Ò¥ ß‚Á‹∞ FÊŸ Σ§⁄UÃ ‚◊ÿ ÷Ë ÷ªflÊŸ Σ‘§ ‚ÊÕ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ê äÿÊŸ ¡L§⁄U Σ§⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ∞Σ§ Σ§Ê◊ ÿ„ ÷Ë Σ§⁄U¥ ÁΣ§ ߟ ÁOEŸÙ¥ ¡Ù ÷Ë ÷Ù¡Ÿ ’ŸÊ∞¥ ©Ÿ◊¥ ‚ ∞Σ§ Á„S‚Ê ÁŸΣ§Ê‹Σ§⁄U ªÊÿ ÿÊ Σ§ÈûÊ Σ§Ù Áπ‹Ê OE¥ •ÕflÊ ÁΣ§‚Ë ‚ÈŸ‚ÊŸ SÕÊŸ ◊¥ ⁄Uπ •Ê∞¥– •Ê¬Σ‘§ ßÃŸÊ Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ ‚ Á¬Ã⁄U •àÿ¥Ã ¬˝‚ÛÊ „Ù ¡Ê∞¥ª– üÊÊh¬ˇÊ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ •Ê¬Σ‘§ ÉÊ⁄U •ª⁄U Σ§Ù߸ •ÁÃÁÕ •Ê ¡Ê∞ ÃÙ ©‚ ¬˝‚ÛÊÃÊ ¬Ífl¸Σ§ ÷Ù¡Ÿ Σ§⁄UÊ∞¥– Á÷πÊ⁄UË •ı⁄U •Ÿ¡ÊŸÊ √ÿÁQ§ ÷Ë •ÛÊ ¡‹ Σ§Ë øÊ„Ã Á‹∞ •Ê¬Σ‘§ ÉÊ⁄U •Ê∞ ÃÙ ©‚Σ§Ê ÁŸ⁄UÊOE⁄U Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U¥ ’ÁÀΣ§ ©ã„¥ üÊhʬÍfl¸Σ§ ÷Ù¡Ÿ •ı⁄U ¡‹ OE¥– ∞‚Ê ß‚Á‹∞ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ‡ÊÊSòÊÙ¥ Σ§Ê ◊à „Ò ÁΣ§ üÊÊh ¬ˇÊ ◊¥ Á¬Ã⁄U Σ§ß¸ ’Ê⁄U ¡Ëfl-¡¥ÃÈ ÿÊ ◊ŸÈcÿ Σ‘§ L§¬ ◊¥ •¬Ÿ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Σ‘§ ÉÊ⁄U ¬„È¥øÃ „Ò¥– •ª⁄U ©‚ ‚◊ÿ ©ã„¥ •ÛÊ ¡‹ Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ê •ı⁄U fl„ ŸÊ⁄UÊ¡ „ÙΣ§⁄U ø‹ ª∞ ÃÙ ‚◊¤Ê ‹ËÁ¡∞ •Ê¬Σ‘§ ’È⁄U ÁOEŸ •ÊŸ flÊ‹ „Ò¥– •Ê¬Σ§Ë Á¡ÃŸË üÊhÊ •ı⁄U ‚Ê◊Õ¸˜ÿ „Ù ©‚ •ŸÈ‚Ê⁄U •Ê¬ OEÊŸ •ı⁄U ’˝Ê±◊áÊ ÷Ù¡Ÿ Σ§⁄UflÊ ‚Σ§Ã „Ò¥– ß‚ Σ§Ê◊ Σ§Ù Σ§⁄UŸ ‚ Á¬Ã⁄U ’„Èà ¬˝‚ÛÊ „ÙÃ „Ò¥– ¡Ù ∞‚Ê Σ§⁄UÃÊ „Ò ©‚ ¬⁄U ¬Í⁄U ‚Ê‹ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ë Σ§Î¬Ê ’ŸË ⁄U„ÃË „Ò– •Ê◊Ãı⁄U Σ§ÈûÊ, Á’ÁÑÿÙ¥ ∞fl¥ ªÊÿ Σ§Ù ¬‡ÊÈ ◊ÊŸΣ§⁄U ‹Ùª ©Ÿ ¬⁄U «¥« ’⁄U‚Ê OEÃ „Ò¥ ÿÊ OEÈàΣ§Ê⁄U Σ§⁄U ÷ÊªÊ OEÃ „Ò¥– •ª⁄U •Ê¬ ÷Ë ∞‚Ê Σ§⁄UÃ „Ò¥ ÃÙ •¬Ÿ √ÿfl„Ê⁄U ¬⁄U ‚¥ÿ◊ ⁄Uπ¥ •ı⁄U ¬Í⁄U üÊÊh ¬ˇÊ ◊¥ Σ§ÈûÊ, Á’ÁÑÿÙ¥ ∞fl¥ ªÊÿ Σ§Ù ◊Ê⁄UŸ Σ§Ë ª‹ÃË Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U¥– ‡ÊÊSòÊÙ¥ ◊¥ Σ§ß¸ ∞‚ ©OEÊ„⁄UáÊ ÁOE∞ ª∞ „Ò¥ ¡’ Á¬ÃάˇÊ ◊¥ Á¬ÃΪáÊ ßŸ ¬‡ÊÈ•Ù¥ Σ‘§ L§¬ ◊¥ •¬Ÿ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ ‚ •ÛÊ ¡‹ ◊Ê¥ªŸ ¬„È¥ø– ‹ÁΣ§Ÿ •ÛÊ ¡‹ Á◊‹Ÿ Σ§Ë ’¡Êÿ ßã„¥ Á¬≈UΣ§⁄U ÷ªÊ ÁOEÿÊ ªÿÊ– ß‚Σ§Ê ¬Á⁄UáÊÊ◊ ÿ„ „È•Ê ÁΣ§ Á¬ÃΪáÊ R§ÙÁoeà „ÙΣ§⁄U ‡Êʬ OE ª∞ •ı⁄U ©Ÿ‚ OEflË ‹ˇ◊Ë L§ΔΣ§⁄U ø‹Ë ªß¸– ß‚Á‹∞ ß‚ ¬Í⁄U üÊÊh ¬ˇÊ ◊¥ ªÊÿ Σ§Ù ªÈ«Π Σ‘§ ‚ÊÕ ⁄UÙ≈UË Áπ‹Ê∞¥ •ı⁄U Σ§ÈûÊ, Á’ÑË •ı⁄U Σ§ı•Ù¥ Σ§Ù ÷Ë •Ê„Ê⁄U OE¥– ß‚‚ Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ê •Ê‡ÊËflʸOE •Ê¬ ¬⁄U ’ŸÊ ⁄U„ªÊ– ªÿÊ •ı⁄U ª¥ªÊ ◊¥ üÊÊh Σ§Ê •ÊÁπ⁄U ÄUÿÙ¥ „Ò ßÃŸÊ ◊„àfl? üÊÊh ¬ˇÊ ‡ÊÈL§ „ÙÃ „Ò ªÿÊ •ı⁄U ª¥ªÊ Ã≈U ¬⁄U ‹Ùª ¡È≈UŸ ‹ªÃ „Ò¥– ߟ ÁOEŸÙ¥ ߟ OEٟ٥ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ◊‹ ¡Ò‚ Ÿ¡Ê⁄UÊ ⁄U„ÃÊ „Ò– ß‚Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ üÊÊh ¬ˇÊ ◊¥ ª¥ªÊ •ı⁄U ªÿÊ Ã≈U ¬⁄U üÊÊh Σ§⁄UŸÊ ’«ΠÊ „Ë ¬ÈáÿOEÊÿË ◊ÊŸÊ ªÿÊ „Ò– ‡ÊÊSòÊÙ¥ •ı⁄U ¬È⁄UÊáÊÙ¥ Σ§Ê ∞‚Ê ◊ŸŸÊ „Ò ÁΣ§ ߟ OEٟ٥ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U üÊÊh Σ§⁄UŸ ‚ Á¬Ã⁄U ’„Èà ¬˝‚ÛÊ „ÙÃ „Ò¥ •ı⁄U üÊhʬÍfl¸Σ§ ÁOEÿÊ ªÿÊ •ÛÊ ¡‹ ¬˝◊ ¬Ífl¸Σ§ SflËΣ§Ê⁄U Σ§⁄UÃ „Ò¥– ªÿÊ Σ‘§ Áfl·ÿ ◊¥ ÿ„ ÷Ë Σ§„Ê ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ÷ªflÊŸ ⁄UÊ◊ ÷Ë ‹ˇ◊áÊ •ı⁄U ‚ËÃÊ Σ‘§ ‚ÊÕ •ÊΣ§⁄U ÿ„Ê¥ ¬⁄U •¬Ÿ Á¬ÃÊ OE‡Ê⁄UÕ ¡Ë Σ§Ê üÊÊh ÁΣ§ÿÊ ÕÊ Á¡‚‚ OE‡Ê⁄UÕ ¡Ë •Êà◊Ê Σ§Ù ◊ÈÁQ§ Á◊‹ ªÿË ÕË– ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ª¥ªÊ ◊¥ •ÁSÕÿÊ¥ Áfl‚Á¡¸Ã Σ§⁄UŸ ‚ ∞fl¥ ª¥ªÊ ÁΣ§ŸÊ⁄U ¬˝ÊáÊ àÿʪ Σ§⁄UŸ ‚ ÿ◊‹ÙΣ§ ◊¥ ¬˝Ê# „ÙŸ flÊ‹ Σ§CÙ¥ ‚ ◊ÈÁQ§ Á◊‹ÃË „Ò •ı⁄U Sflª¸ ◊¥ SÕÊŸ Á◊‹ÃÊ „Ò– ß‚ ◊ÊãÿÃÊ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ÿ„ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÊSòÊÙ¥ ◊¥ ª¥ªÊ Σ§Ù Sflª¸ Σ§Ë ŸOEË Σ§„Ê ªÿÊ „Ò– ª¥ªÊ Σ§Ù ÁòÊ¬ÕªÊ ÷Ë Σ§„Ã „Ò¥ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ ª¥ªÊ ∞Σ§ ◊ÊòÊ ŸOEË „Ò ¡Ù ÃËŸÙ¥ ‹ÙΣ§Ù ÿÊŸË Sflª¸, ¬ÎâflË •ı⁄U ¬ÊÃÊ‹ ◊¥ ÷Ë ’„ÃË „Ò– Σ§Á¬‹ ◊ÈÁŸ Σ‘§ ‡Êʬ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ÷c◊ „È∞ ⁄UÊ¡Ê ‚ª⁄U Σ‘§ ¬ÈòÊÙ¥ Σ§Ù ◊ÈÁQ§ ÁOE‹ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ⁄UÊ¡Ê ÷ªË⁄UÕ Ÿ Σ§ΔÙ⁄U ìSÿÊ Σ§Ë ÕË– ß‚‚ ª¥ªÊ Σ§Ù ¬ÎâflË ¬⁄U •ÊŸÊ ¬«ΠÊ ÕÊ– ª¥ªÊ Σ‘§ S¬‡Ê¸ ◊ÊòÊ ‚ ‚ª⁄U Σ‘§ ¬ÈòÊ ¬Ê¬ •ı⁄U ‡Êʬ ◊ÈQ§ „ÙΣ§⁄U Sflª¸ ø‹ ª∞– ◊„Ê÷Ê⁄Uà ◊¥ ÷Ë ª¥ªÊ Σ§Ù ◊ÈÁQ§ OEÊÁÿŸË ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ⁄UÊ¡Ê flÁ‡ÊD Σ‘§ ‡Êʬ ‚ ◊ÈÁQ§ ¬ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ‚ÊÃÙ¥ fl‚È•Ù¥ Ÿ ª¥ªÊ ‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ Σ§Ë– ª¥ªÊ Ÿ ⁄UÊ¡Ê ‡ÊÊ¥ÃŸÈ ‚ ÁflflÊ„ Σ§⁄UΣ‘§ ‚ÊÃÙ¥ fl‚È•Ù¥ Σ§Ù ¡ã◊ ÁOEÿÊ •ı⁄U •¬ŸË ¡‹ oeÊ⁄U ◊¥ ’„Ê ÁOEÿÊ Á¡‚‚ ©ã„¥ ◊ÈÁQ§ Á◊‹ ªß¸– ß‚Á‹∞ √ÿÁQ§ ÿ„Ë øÊ„ÃÊ „Ò ÁΣ§ ª¥ªÊ Σ§Ê S¬‡Ê¸ ¬˝Ê# Σ§⁄UΣ‘§ ©‚ ÷Ë ◊ÈÁQ§ Á◊‹ ¡Ê∞– ß‚Á‹∞ ª¥ªÊ Σ‘§ ÁΣ§ŸÊ⁄U üÊÊh, ì¸áÊ ∞fl¥ •¥ÁÃ◊ ‚¥SΣ§Ê⁄U Σ‘§ ‹Ùª üÊhÊ‹È ¡È≈UÃ „Ò¥– ‚÷Ë ÃËÕÙ¥¸ ◊¥ ªÿÊ Σ§Ù Á¬Ã⁄UÙ¥ Σ§Ë ◊ÈÁQ§ Σ‘§ Á‹∞ ©ûÊ◊ SÕÊŸ Σ§„Ê ªÿÊ „Ò– flÊÀ◊ËÁΣ§ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊¥ Σ§ÕÊ „Ò ÁΣ§ Á¬á«OEÊŸ „ÃÈ ⁄UÊ◊ •ı⁄U ‹ˇ◊áÊ ‚Ê◊ª˝Ë ‹ÊŸ ’Ê¡Ê⁄U ªÿ– ⁄UÊ◊ •ı⁄U ‹ˇ◊áÊ Σ§Ù ’Ê¡Ê⁄U ‚ ‹ı≈UŸ ◊¥ OE⁄U „Ù ªÿË– Á¬á«OEÊŸ Σ§Ê ‚◊ÿ •ÊŸ ¬⁄U OE‡Ê⁄UÕ ¡Ë Σ§Ë •Êà◊Ê ‚ËÃÊ ¡Ë Σ‘§ ‚Ê◊Ÿ ©¬ÁSÕà „Ù ªÿË •ı⁄U Á¬á« ◊Ê¥ªŸ ‹ªË– ‚ËÃÊ ¡Ë ‚Ùø ◊¥ ¬«Π ªÿË ÁΣ§ ÄUÿÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞– ¡’ •Ê∞¥ ‡ÊÁŸOEfl SflåŸ ◊¥! ¬Ê¥ø ◊¥òÊ Á¡Ÿ‚ •Ê¬ ‚»§‹ÃÊ Σ§Ë ™§¥øÊ߸ ¬⁄U ¬„È¥ø ‚Σ§Ã „Ò¥ ÿÙª ◊¥ ¬Ê¥ø ÿ◊, ¬Ê¥ø ÁŸÿ◊, ¡ÒŸ ¬⁄U¥¬⁄UÊ ◊¥ ¬Ê¥ø ◊„Êfl˝Ã •ı⁄U ’ıh oe◊¸ Σ‘§ ¬Ê¥ø ‡ÊË‹ ¬˝Á‚f „Ò¥– •Ê¡ Σ§Ù OEı⁄U ◊¥ ©ŸΣ‘§ Ÿ∞ ‚¥SΣ§⁄UáÊ ¡M§⁄UË „Ò¥– ÿ◊ ÁŸÿ◊ •ı⁄U ¬¥ø ◊„Êfl˝Ã ÿÊ ‡ÊË‹ ÁŸ¡Ë ¡ËflŸ Σ§Ù ‚¥SΣ§ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄UŸ •ı⁄U ‚ȪÁΔà ’ŸÊŸ Σ‘§ Á‹∞ „Ò– ¬⁄U¥ÃÈ ©ŸΣ§Ê ‡ÊÈhÃ◊ •ÕÙ¥¸ ◊¥ ¬Ê‹Ÿ Σ§⁄UŸÊ Σ§ÁΔŸ „Ò– ’„Ã⁄U „Ò ÁΣ§ ¬„‹ √ÿÊfl„ÊÁ⁄UΣ§ ¬¥ø‡ÊË‹Ù¥ Σ§Ù √ÿfl„Ê⁄U ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄UπÊ ¡Ê∞– ¬Ê⁄U¥¬Á⁄UΣ§ ÿÙª‚ÊoeŸÊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ¬¥ø‡ÊË‹Ù¥ Σ§Ù ‚È’Ùoe •ÕÙ¥¸ ◊¥ ‚◊¤ÊŸÊ øÊ„¥ ÃÙ ©ã„¥ üÊ◊‡ÊË‹ÃÊ, Á◊Ã√ÿÁÿÃÊ, Á‡ÊCÃÊ, ‚È√ÿflSÕÊ •ı⁄U ‚„Σ§ÊÁ⁄UÃÊ Σ‘§ ŸÊ◊ OE ‚Σ§Ã „Ò¥– Ÿ∞ ¬¥ø‡ÊË‹Ù¥ Σ‘§ ŸÊ◊ ß‚ ¬˝Σ§Ê⁄U „Ò¥- üÊ◊‡ÊË‹ÃÊ:- •Ê⁄UÊ◊Ë’Ë Σ§Ë ’¡Ê∞ üÊ◊ Σ§⁄UŸ ◊¥ ’«Π嬟 •ŸÈ÷fl Σ§⁄U¥– Ãà¬⁄UÃÊ •ı⁄U Ãã◊ÿÃÊ ÷⁄U ¬Á⁄UüÊ◊ ‚ ¡Ù«Π Σ§⁄U ÁOEŸøÿʸ ’ŸÊ߸ ¡Ê∞– Á◊Ã√ÿÿÃÊ :— •◊Ë⁄UË Σ‘§ ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ‚ ‚ê◊ÊŸ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ÃÊ, ߸·¸˜ÿÊ „Ë ©¬¡ÃË „Ò– Á‹„Ê¡Ê Σ§◊ πø¸ ◊¥ Σ§Ê◊ ø‹ÊÃ „È∞ ‚ÊOEÊ ¡ËflŸ ©ëø ÁfløÊ⁄U Σ§Ê ŸËÁÃ Σ§Ù •¬ŸÊÿÊ ¡Ê∞– ¡M§⁄UÃ◊¥OEÙ¥ Σ§Ë ‚flÊ ◊¥ ‹ªÊ∞¥– Á‡ÊCÃÊ: — Σ§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÊ‹ËŸÃÊ Á’ŸÊ ◊Ù‹ Á◊‹ÃË „Ò, ¬⁄UãÃÈ ©‚‚ ‚’ Σ§È¿ π⁄UËOEÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– ‚È√ÿflSÕÊ: — ‚◊ÿ, üÊ◊, ◊ŸÙÿÙª, ¡ËflŸR§◊, ‡Ê⁄UË⁄U, ‚Ê◊Õ¸˜ÿ Σ§Ê ‚ÈÁŸÿÙ¡Ÿ Σ§⁄U¥– ©ã„¥ ∞‚ ‚¥÷Ê‹ Σ§⁄U ⁄UπŸÊ øÊÁ„∞ ÁΣ§ ©ŸΣ§Ê ‚◊ÈÁøà ‹Ê÷ ©ΔÊÿÊ ¡Ê ‚Σ‘§– ‚„Σ§ÊÁ⁄UÃÊ: — Á◊‹¡È‹Σ§⁄U Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸÊ– ¬Á⁄UflÊ⁄U, Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄U, ‹ÙΣ§√ÿfl„Ê⁄U ◊¥, ‚Ê◊¥¡Sÿ, ‚ÊÕ-‚ÊÕ Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ¬˝flÎÁûÊ ’ŸË ⁄U„– ∞Σ§ÊΣ§Ë •ı⁄U ŸË⁄U‚ÃÊ, ÁŸ⁄UʇÊÊ ÷⁄U flÊÃÊfl⁄UáÊ ‚ ’ø¥– ª¥ªÊ Σ§Ù ¬˝OEÍÁ·Ã Σ§⁄UŸ flÊ‹ ©l٪٥ ¬⁄U ø‹ªÊ «¥«Ê ‡ÊÁŸ •ª⁄U ‚¬Ÿ ◊¥ Áªh ¬⁄U ‚flÊ⁄U „È∞ ÁOEπÊ∞ OE¥ ÃÙ ÿ„ ’«ΠÊ „Ë •¬‡ÊΣ§ÈŸ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– íÿÙÁ÷‡ÊÊSòÊ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U Áªh ¬⁄U ‡ÊÁŸ Σ§Ê ÁOEπŸÊ ‡ÊÙΣ§ OEÃÊ „Ò– ß‚ ÁSÕÁà ◊¥ ‡ÊÁŸ ‡ÊÊ¥ÁÃ Σ‘§ ©¬Êÿ Σ§⁄UŸ øÊÁ„∞– ‡ÊÁŸ OEfl Σ§Ê Σ§ı∞ ¬⁄U ‚flÊ⁄U „ÙΣ§⁄U ÁOEπŸÊ ‚Èπ ‡ÊÊ¥Áà ¿ËŸ ‹ÃÊ „Ò– íÿÙÁ÷‡ÊÊSòÊ ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÁŸ •ª⁄U Σ§ı∞ ¬⁄U ‚flÊ⁄U ÁOEπ ÃÙ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∞fl¥ ‚◊Ê¡ ◊¥ flÊOE-ÁflflÊOE „ÙÃÊ „Ò– √ÿÁQ§ Σ§Ù •¬◊ÊŸ Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠÃÊ „Ò–‡ÊÁŸ OEfl •ª⁄U ‚¬Ÿ ◊¥ „ÊÕË ¬⁄U ‚flÊ⁄U „ÙΣ§⁄U ÁOEπ ¡Ê∞¥ ÃÙ ÿ„ ’«ΠÊ „Ë ‡ÊÈ÷ ‡ÊªÈŸ „Ò– ‚Ê…Π‚ÊÃË Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‡ÊÁŸ •ª⁄U „ÊÕË ¬⁄U ‚flÊ⁄U „ÙΣ§⁄U •Ê¬Σ§Ë Σ§È¥«‹Ë ◊¥ •‚⁄U «Ê‹Ã „Ò¥ ÃÙ ß‚‚ ’«ΠÊ ‚ı÷ÊÇÿ „Ù „Ë Ÿ„Ë¥ ‚Σ§ÃÊ „Ò– ‡ÊÁŸ øÊ‹Ë‚Ê ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÁŸ ¡’ „ÊÕË ¬⁄U •ÊÃ „Ò¥ ÃÙ •¬Ÿ ‚ÊÕ ‹ˇ◊Ë ÷Ë ‹ÊÃ „Ò¥ ÿÊŸË √ÿÁQ§ Σ§Ù •øÊŸΣ§ „Ë oeŸ ‹Ê÷ „ÙÃ ⁄U„Ã „Ò¥– ‡ÊÁŸ ∞Σ§ flÊ„Ÿ ◊Ù⁄U ÷Ë ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò– Σ§„Ã „Ò¥ ¡’ ‡ÊÁŸ ◊„Ê⁄UÊ¡ ÁΣ§‚Ë √ÿÁQ§ Σ§Ù ◊Ù⁄U ¬⁄U ‚flÊ⁄U ÁOEπ ¡ÊÃ „Ò¥ ÃÙ ©‚ Σ§Ù߸ ‡ÊÈ÷ »§‹ Á◊‹Ÿ flÊ‹Ê „ÙÃÊ „Ò– ‚Ê…Π‚ÊÃË Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‡ÊÁŸ ◊Ù⁄U ¬⁄U ‚flÊ⁄U „ÙΣ§⁄U •Ê¬Σ§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ¬⁄U •‚⁄U «Ê‹Ã „Ò¥ ÃÙ „⁄U Ã⁄U»§ ‚ ‡ÊÈ÷ ‚◊ÊøÊ⁄U •ı⁄U πÈÁ‡ÊÿÊ¥ Á◊‹ÃË ⁄U„ÃË „Ò– ‡ÊÁŸ ◊„Ê⁄UÊ¡ ÿ◊⁄UÊ¡ Σ‘§ ÷Ê߸ „Ò¥ ÿ◊⁄UÊ¡ Σ§Ë Ã⁄U„ ßŸΣ§Ê ÷Ë ∞Σ§ flÊ„Ÿ ÷Ò¥‚ „Ò– íÿÙÁ÷‡ÊÊSòÊ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‡ÊÁŸ Σ§Ê ÷Ò¥‚ ¬⁄U ‚flÊ⁄U ÁOEπŸÊ ÿ„ ‚¥Σ‘§Ã „Ò ÁΣ§ •Ê¬Σ§Ù Á◊‹ ¡È‹ ¬Á⁄UáÊÊ◊ Á◊‹Ÿ flÊ‹ „Ò¥ ÿÊŸË πȇÊË •ı⁄U ª◊ Σ§Ê Á◊‹Ê ¡È‹Ê •‚⁄U ⁄U„ªÊ •Ê¬Σ‘§ ¡ËflŸ ◊¥– ‡ÊÁŸ ◊„Ê⁄UÊ¡ ∞Σ§ flÊ„Ÿ „Ò ÉÊÙ«ΠÊ– ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ Á¡ã„¥ ‡ÊÁŸ ◊„Ê⁄UÊ¡ ‚¬Ÿ ◊¥ ÉÊÙ«Π ¬⁄U ‚flÊ⁄U ÁOEπ ¡ÊÃ „Ò¥ ©‚ ‚Èπ-‚¥¬ÁûÊ ‚ ÁŸ„Ê‹ Σ§⁄U OEÃ „Ò¥– ‡ÊÁŸ ø‹Ë‚Ê ◊¥ Σ§„Ê ÷Ë ªÿÊ „Ò „ÿ Ã ‚Èπ ‚¥¬ÁûÊ ©¬¡ÊflÒ– ©◊«Π üÊhÊ‹È, ¡Ë ÷⁄UΣ§⁄U ÎñçÙ·¤ ÁΣ§∞ ’Ê¥Σ‘§ Á’„Ê⁄UË Σ‘§ OE‡Ê¸Ÿ flÎ¥OEÊflŸ– ¿≈UËΣ§⁄UÊ ⁄UÙ« ‚ ‹Σ§⁄U üÊË ’Ê¥Σ‘§ Á’„Ê⁄UË ◊¥ÁOE⁄U ◊ʪ¸ Ÿ ’ËÃ wy ÉÊ¥≈U ◊¥ Σ§ß¸ ⁄U¥ª OEπ– ⁄UÊC˝¬Áà «ÊÚ. ¬˝áÊfl ◊Èπ¡Ë¸ Σ‘§ •Êª◊Ÿ Σ§Ë fl¡„ ‚ ß‚ ⁄UÙ« ¬⁄U •ı⁄U üÊË ’Ê¥Σ‘§ Á’„Ê⁄UË ◊¥ÁOE⁄U Σ‘§ •Ê‚¬Ê‚ ¬Á⁄U¥OEÊ ÷Ë ¬⁄U Ÿ„Ë¥ ◊Ê⁄U ‚Σ§Ê ÕÊ– ß‚Σ‘§ ©‹≈U ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÿ ‚÷Ë ◊ʪ¸ •ı⁄U ’Ê¡Ê⁄U ÷Ë«Π ‚ ªÈ‹¡Ê⁄U Õ– ◊¥ÁOE⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ë ¬˝÷È •ı⁄U ⁄UÊoeÊ ⁄UÊŸË Σ§Ë ¡ÿ-¡ÿΣ§Ê⁄U „ÙÃË ⁄U„Ë– ⁄UÊC˝¬ÁÃ Σ‘§ Σ§Êÿ¸R§◊ Σ§Ë fl¡„ ‚ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù ¬˝ÊÃ: OE‚ ’¡ üÊË ’Ê¥Σ‘§ Á’„Ê⁄UË ◊¥ÁOE⁄U üÊhÊ‹È•Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ’¥OE Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ß‚ Σ§Ê⁄UáÊ OE‡Ê-OEÈÁŸÿÊ Σ‘§ „¡Ê⁄UÙ¥ üÊhÊ‹È •¬Ÿ •Ê⁄UÊäÿ Σ‘§ OE‡Ê¸Ÿ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄U ¬Êÿ Õ– „Ê‹Ê¥ÁΣ§ ¿≈UËΣ§⁄UÊ ⁄UÙ« ¬⁄U ÁSÕà ßSΣ§ÊŸ, ◊Ê¥ flÒcáÊÙ OEflË ◊¥ÁOE⁄U •ı⁄U ¬˝◊ ◊¥ÁOE⁄U πÈ‹ „È∞ Õ, ‹ÁΣ§Ÿ „⁄U ¬ª ¬⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ∞¡¥Á‚ÿÙ¥ Σ‘§ Σ§«Π ÉÊ⁄U Σ§Ë fl¡„ ‚ ÿ ◊¥ÁOE⁄U ÷Ë ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù ‚È’„ ‚ πÊ‹Ë ⁄U„– ‹ÁΣ§Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÁSÕÁà ΔËΣ§ ß‚Σ‘§ ©‹≈U ÕË– ¿≈UËΣ§⁄UÊ-flÎ¥OEÊflŸ ⁄UÙ« „Ù ÿÊ üÊË ’Ê¥Σ‘§ Á’„Ê⁄UË ◊¥ÁOE⁄U Σ‘§ •Ê‚¬Ê‚ Σ‘§ ß‹ÊΣ‘§, Ÿ Σ‘§fl‹ flÊ„Ÿ »§⁄Uʸ≈UÊ ÷⁄U ⁄U„ Õ ’ÁÀΣ§ üÊhÊ‹È•Ù¥ ÷Ë ÷⁄U¬Í⁄U •Êÿ– ◊¥ÁOE⁄UÙ¥ Σ‘§ ÁŸΣ§≈U Á»§⁄U ’ÒΔ Á÷ˇÊÈΣ§-üÊË ’Ê¥Σ‘§ Á’„Ê⁄UË ◊¥ÁOE⁄U Σ‘§ ⁄UÊSÃ ‚◊à ¿≈UËΣ§⁄UÊ ⁄UÙ« ¬⁄U ÁSÕà ‚÷Ë ◊¥ÁOE⁄UÙ¥ Σ‘§ •Ê‚¬Ê‚ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù Á÷ˇÊÈΣ§, ÁfloeflÊ •ı⁄U flÎh ◊Á„‹Ê∞¥ Ÿ¡⁄U Ÿ„Ë¥ •ÊÿË ÕË¥– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÿ Á»§⁄U •¬Ÿ-•¬Ÿ SÕÊŸ ¬⁄U Σ§ÊÁ’¡ „Ù ªÿ– øÊ≈U-¬Σ§ı«ΠË πÊŸ Σ§Ù ≈UÍ≈UÃ ⁄U„ ‹Ùª-Á’„Ê⁄UË ’Ê¡Ê⁄U „Ù ÿÊ ßSΣ§ÊÚŸ ◊¥ÁOE⁄U ÿÊ Á»§⁄U ¬˝◊ ◊¥ÁOE⁄U– ‚È⁄UˇÊÊ Ã¥òÊ ªÊÿ’ ÕÊ ÃÙ ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ë ÷⁄U¬Í⁄U ⁄UıŸΣ§ ⁄U„Ë– ß‚ OEı⁄UÊŸ ◊¥ÁOE⁄UÙ¥ ◊¥ OE‡Ê¸Ÿ Σ§Ù •Êÿ ‹ÙªÙ¥ Ÿ øÊ≈U •ı⁄U ÷Ñ Σ§Ê ÷⁄U¬Í⁄U •ÊŸ¥OE Á‹ÿÊ– ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ë ¡◊Σ§⁄U π⁄UËOEÊ⁄UË Σ§Ë– ß»ü ÂãðUÜè- 1631 çßÁØ ‹ØêÁ Ÿß¸ ÁOEÑË– ª¥ªÊ ◊¥ ª¥OEªË ’„ÊŸ flÊ‹ ©l٪٥ ¬⁄U Ÿ‡ÊŸ‹ ª˝ËŸ Á≈UéÿÍŸ‹ (∞Ÿ¡Ë≈UË) ‚ÅÃ Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË Σ§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ∞Ÿ¡Ë≈UË Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÃËŸ ©ëø SÃ⁄UËÿ ‚Á◊ÁÃÿÊ¥ ªÁΔÃ Σ§⁄U •ÊΔ ⁄UÊíÿÙ¥-©ûÊ⁄UÊπ¥«, ©ûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê, Á’„Ê⁄U, ¤ÊÊ⁄Uπ¥«, ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹, ÁOEÑË, ◊äÿ ¬˝OE‡Ê •ı⁄U ¿ûÊË‚ª…Π ‚ ª¥ªÊ ◊¥ ª¥OEªË «Ê‹Ÿ flÊ‹Ë •ılÙÁªΣ§ ßΣ§ÊßÿÙ¥ Σ§Ë ¬„øÊŸ Σ§⁄UŸ Σ§Ù Σ§„Ê–∞Ÿ¡Ë≈UË Ÿ ‚Á◊ÁÃÿÙ¥ Σ§Ù ª¥ªÊ ◊¥ '¡Ë⁄UÙ Á«SøÊ¡¸” Σ§Ë ŸËÁÃ Σ§Ù ¬˝÷ÊflË …¥ª ‚ ‹ÊªÍ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ÷Ë ÁOEÿÊ „Ò– ß‚‚ ¬„‹ ∞Ÿ¡Ë≈UË •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ ª¥ªÊ Σ§Ù ¬˝OEÍÁ·Ã Σ§⁄UŸ flÊ‹ ∞Σ§ øËŸË Á◊‹ ¬⁄U ¬Ê¥ø Σ§⁄UÙ«Π L§¬ÿ Σ§Ê ¡È◊ʸŸÊ ‹ªÊ øÈΣ§Ê „Ò– ∞Ÿ¡Ë≈UË Σ‘§ •äÿˇÊ ¡ÁS≈U‚ SflÃ¥òÊ Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ flÊ‹Ë ¬˝oeÊŸ ¬ËΔ Ÿ Σ‘§¥OE˝Ëÿ ¬ÿʸfl⁄UáÊ, flŸ ∞fl¥ ¡‹flÊÿÈ ¬Á⁄UfløŸ ◊¥òÊ‹ÿ Σ‘§ ‚Áøfl Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ¬˝oeÊŸ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ê ªΔŸ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ß‚Σ‘§ •‹ÊflÊ ∞Σ§ ÁR§ÿÊãflÿŸ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ê ªΔŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò Á¡‚◊¥ •ÊΔÙ¥ ⁄UÊíÿÙ¥ Σ‘§ ¬˝ÁÃÁŸÁoe ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù¥ª– ∞Σ§ ⁄UÊíÿ SÃ⁄UËÿ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ê ªΔŸ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò Á¡‚◊¥ ⁄UÊíÿÙ¥ Σ‘§ ¬˝OEÍ·áÊ ÁŸÿ¥òÊáÊ ’Ù«¸ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË „Ù¥ª– ¬ËΔ Ÿ ÿ„ •ÊOE‡Ê ¬˝OEÍ·áÊΣ§Ê⁄UË ©l٪٥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ÿÊÁøΣ§ÊΣ§Ãʸ Σ§ÎcáÊΣ§Ê¥Ã Á‚¥„ Σ§Ë ÿÊÁøΣ§Ê ¬⁄U ÁOEÿÊ– ÿÊÁøΣ§ÊΣ§Ãʸ Σ‘§ flΣ§Ë‹ ⁄UÊ„È‹ øıoe⁄UË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÃËŸÙ¥ ‚Á◊ÁÃÿÊ¥ ¬˝OEÍ·áÊΣ§Ê⁄UË ©l٪٥ Σ§Ë ¬„øÊŸ Σ§⁄U¥ªË– fl ∞‚Ë ßΣ§ÊßÿÙ¥ Σ§Ë ‚ÍøË ’ŸÊ∞¥ªË ¡„Ê¥ ≈˛Ë≈U◊¥≈U å‹Ê¥≈U Ÿ„Ë¥ „Ò– ‡ÊÁŸ •ª⁄U ‚¬Ÿ ◊¥ Áªh ¬⁄U ‚flÊ⁄U „È∞ ÁOEπÊ∞ OE¥ ÃÙ ÿ„ ’«ΠÊ „Ë •¬‡ÊΣ§ÈŸ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– íÿÙÁ÷‡ÊÊSòÊ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U Áªh ¬⁄U ‡ÊÁŸ Σ§Ê ÁOEπŸÊ ‡ÊÙΣ§ OEÃÊ „Ò– ß‚ ÁSÕÁà ◊¥ ‡ÊÁŸ ‡ÊÊ¥ÁÃ Σ‘§ ©¬Êÿ Σ§⁄UŸ øÊÁ„∞– ‡ÊÁŸ OEfl Σ§Ê Σ§ı∞ ¬⁄U ‚flÊ⁄U „ÙΣ§⁄U ÁOEπŸÊ ‚Èπ ‡ÊÊ¥Áà ¿ËŸ ‹ÃÊ „Ò– íÿÙÁ÷‡ÊÊSòÊ ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÁŸ •ª⁄U Σ§ı∞ ¬⁄U ‚flÊ⁄U ÁOEπ ÃÙ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∞fl¥ ‚◊Ê¡ ◊¥ flÊOE-ÁflflÊOE „ÙÃÊ „Ò– Á◊‹ ‚Σ§ÃÊ „Ò– Page 2 Open File.qxd 11/18/2014 2:32 PM Page 1 S߈ßæçÏ·¤æÚUè (Âý·¤æàæ·¤, ×éÎý·¤ ß ×æçÜ·¤) çßÁØ ·¤é×æÚU çÎßæ·¤ÚU Ùð °â°â ç´ýÅUÚU, OEÜæÅU Ù´. w®v, ÂýÍ× ÖßÙ, Øê·Ô¤-w, §·¤ôÅUð·¤-x, âêÚUÁÂéÚU ¥õlôç»·¤ ÿæð˜æ, »ýðÅUÚU Ùô°Çæ, »õÌ×Õém Ù»ÚU âð ×éçÎýÌ ·¤ÚUßæ·¤ÚU ×éØ ·¤æØæüÜØ y®~, ¿õÍè ×´çÁÜ, ÂýÌæ ÖßÙ, ÕãæÎéÚUàææã ÁȤÚU ×æ»ü, ¥æ§üÅUè¥ô, Ù§ü ç΄è-vv®®®w âð Âý·¤æçàæÌ ç·¤ØæÐ â´Âæη¤ Ñ çßÁØ ·¤é×æÚU çÎßæ·¤ÚU, ¥æÚU°Ù¥æ§ü Ù´.Ñ DELHIN/13428/04 Âè¥æÚUÕè °€UÅU ·Ô¤ ¥´Ì»Ìü â×æ¿æÚUô´ ·Ô¤ ¿ØÙ ãðÌé çÁ×ðÎæÚU ÌÍæ ©Ùâ𠩈Âóæ â×SÌ çßßæÎ Ù§ü çÎ„è ‹ØæØæÜØ ·Ô¤ ¥ÏèÙ ãô»ð´Ð â·éü¤ÜðàæÙ çßÖæ»Ñ w{w, ßðSÅUÙü ×æ»ü, ÙÁÎè·¤ »æÇüÙ ¥æòȸ¤ Ȥæ§ß âð´â, âñÎéÜæÁæÕ, ‹Øê ç΄è-vv®®x®
  3. 3. Page 3 Open File.qxd 11/18/2014 9:15 PM Page 1 Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ •Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ Á‹¥ªOEÙ„ Σ§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ Σ§Ù ⁄UOE Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Ÿß¸ ÁOEÑË — ¡flÊ„⁄U‹Ê‹ Ÿ„M§ ÁflEÁfllÊ‹ÿ ¿ÊòÊ‚¥ÉÊ (¡∞ŸÿÍ∞‚ÿÍ) Σ‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊoeŸ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ ’Ê„⁄U ¬˝OE‡Ê¸Ÿ Σ§⁄U Á‹¥ªOEÙ„ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ Σ§Ù ⁄UOE Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë– ß‚ ¬˝OE‡Ê¸Ÿ ◊¥ ¡∞ŸÿÍ Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ¡ÊÁ◊ÿÊ Á◊Á‹ÿÊ ßS‹ÊÁ◊ÿÊ fl ÁOEÑË ÁflEÁfllÊ‹ÿ Σ‘§ ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ ÷Ë Á„S‚Ê Á‹ÿÊ– ¬˝OE‡Ê¸ŸΣ§Ê⁄UË ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ ’Ê„⁄U ◊ÊŸfl üÊÎ¥π‹Ê ’ŸÊŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ– ‹ÁΣ§Ÿ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ¬„‹ ‚ ◊ı¡ÍOE ¬ÈÁ‹‚ ’‹ Ÿ „ÀΣ§Ê ’‹ ¬˝ÿÙª Σ§⁄U ©ã„¥ πOE«Π ÁOEÿÊ– ß‚Σ‘§ ’ÊOE ¬˝OE‡Ê¸ŸΣ§Ê⁄UË ¿ÊòÊ Σ§È¿ OEÍ⁄U ‚«ΠΣ§ ¬⁄U ’ÒΔΣ§⁄U Áfl⁄UÙoe ¬˝Σ§≈U Σ§⁄UŸ ‹ª– ’ÊOE ◊¥ ¿ÊòÊÙ¥ Σ‘§ ∞Σ§ ¬˝ÁÃÁŸÁoe◊¥«‹ Ÿ ‚¥ÿÈQ§ ‚Áøfl ∞‚∞‚. ‚¥oeÈ ‚ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§⁄U ©ŸΣ‘§ ‚◊ˇÊ •¬ŸË ◊Ê¥ª ⁄UπË¥–¡∞ŸÿÍ∞‚ÿÍ Σ‘§ •äÿˇÊ •Ê‡ÊÈÃÙ· Σ§È◊Ê⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ wÆÆ{ ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ Σ§Ù≈U¸ Σ‘§ •ÊOE‡Ê ¬⁄U ªÁΔà ߂ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ Σ§Ù ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ ÁŸOE¸‡ÊÙ¥ ‚ ‚÷Ë ÁflEÁfllÊ‹ÿÙ¥ ◊¥ ‹ÊªÍ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ß‚ ‚Á◊Áà Ÿ ¿ÊòÊ‚¥ÉÊ øÈŸÊflÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ¿ÊòÊ ⁄UÊ¡ŸËÁà ‚ ¡È«Π Ã◊Ê◊ ◊‚‹Ù¥ ¬⁄U •¬ŸË Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê¥ OEË ÕË¥– ߟ◊¥ •ÊÿÈ‚Ë◊Ê, OEÙ’Ê⁄UÊ øÈŸÊfl Ÿ ‹«Π ¬ÊŸÊ, ¿ÊòÊ •ı⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃΣ§ OE‹Ù¥ Σ‘§ ’Ëø ‚¥’¥oe Ÿ „ÙŸÊ ¡Ò‚Ë Σ§ß¸ •‹ÙΣ§ÃÊÁòÊΣ§ Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê¥ Σ§Ë ªß¸ ÕË¥– ÃËŸ ‚Ê‹ ’ÊOE ß‚Σ§Ë ‚◊ˡÊÊ ÁΣ§∞ ¡ÊŸ Σ§Ë ’ÊÃ Σ§„Ë ªß¸ ÕË ‹ÁΣ§Ÿ ÁΣ§‚Ë ÷Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ß‚ Ã⁄U„ Σ§Ë ¡„◊à Ÿ„Ë¥ ©ΔÊ߸– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U¥ ÷Ë ß‚ ‚Á◊ÁÃ Σ§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡ÊÙ¥ Σ§Ë Ã⁄U„ ¿ÊòÊÙ¥ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UÙ¥ Σ§Ù Σ§Èø‹ŸÊ øÊ„ÃË „Ò¥– ’„È©g‡ÊËÿ ‚ÊÁ„’¡ΠÊOEÊ •¡Ëà Á‚¥„ „ÊÚ‹ ‚¥ªÃÙ Σ§Ù ‚◊Á¬¸Ã Ÿß¸ ÁOEÑË, (fl’flÊÃʸ)– ªÈM§ ªÙÁ’¥OE ‚ÊÁ„’ Σ§Ë ◊Ȫ‹ ’ÊOE‡ÊÊ„ ’„ÊOEÈ⁄U ‡ÊÊ„ ¡Π»§⁄U Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Ÿ Σ‘§ ¬˝ÃËΣ§ SÕÊŸ ªÈM§mÊ⁄UÊ OE◊OE◊Ê ‚ÊÁ„’ ◊¥ ÁOEÑË Á‚π ªÈM§mÊ⁄UÊ ¬˝’¥oeΣ§ Σ§◊≈UË mÊ⁄UÊ ’„È©g‡ÊËÿ ‚ÊÁ„’¡ΠÊOEÊ ’Ê’Ê •¡Ëà Á‚¥„ „ÊÚ‹ ‚¥ªÃÙ Σ§Ù ‚◊Á¬¸Ã ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ¬¥¡Ê’Ë ÁflEÁfllÊ‹ÿ ¬Á≈UÿÊ‹Ê Σ‘§ flÊ߸‚ øÊ¥‚‹⁄U «ÊÚ. ¡‚¬Ê‹ Á‚¥„ Ÿ ◊ÈÅÿ ◊„◊ÊŸ Σ‘§ M§¬ ◊¥ Σ§ËøŸ ‚◊ʪ◊ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ „¡ΠÊ⁄UÙ ‚¥ªÃÙ Σ§Ë ◊ı¡ÍOEªË ◊¥ „ÊÚ‹ Σ§Ê •ı¬øÊÁ⁄UΣ§ ©gÉÊÊ≈UŸ ÁΣ§ÿÊ– Σ§Ê⁄U‚flÊ flÊ‹ ’Ê’Ê ’øŸ Á‚¥„ mÊ⁄UÊ ‚¥ªÃÙ Σ‘§ ‚„ÿÙª ‚ ÃÒÿÊ⁄U ÁΣ§∞ ª∞ ß‚ ’„È©g‡ÊËÿ „ÊÚ‹ Σ§Ù ‚¥ªÃÙ mÊ⁄UÊ ‹¥ª⁄U „ÊÚ‹, ÁflflÊ„ ∞fl¥ ‚Èπ-OEÈπ Σ‘§ ¬Á⁄UflÊÁ⁄UΣ§ Σ§Êÿ¸R§◊Ù¥ Σ§Ù ªÈM§mÊ⁄UÊ ⁄UΣ§Ê’ª¥¡ ‚ÊÁ„’ Σ‘§ ÷Ê߸ ‹ÄUπË ‡ÊÊ„ fl¥¡Ê⁄UÊ „ÊÚ‹ Σ§Ë Ã¡¸ ¬⁄U ßSÃ◊Ê‹ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ¬Ífl¸ ⁄UÊíÿ‚÷Ê ‚OESÿ ÁòÊ‹ÙøŸ Á‚¥„, ÁOEÑË Σ§◊≈UË •äÿˇÊ ◊Ÿ¡Ëà Á‚¥„ ¡Ë.Σ‘§. Ÿ ß‚ Σ§Êÿ¸ Σ§Ù ¬Í⁄UÊ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ë ≈UË◊ Σ§Ù Á‚⁄UÙ¬Ê OEΣ§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ ÁΣ§ÿÊ– ’Ê’Ê ’øŸ Á‚¥„ Σ§Ê Áfl‡Ê· oeãÿflÊOE Σ§⁄UÃ „È∞ ¡Ë.Σ‘§. Ÿ ÁOEÑË Σ§◊≈UË mÊ⁄UÊ •Êª ÷Ë ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ Σ§ÀÿÊáÊ ∞fl¥ ‹ÙΣ§ ÷‹Ê߸ Σ‘§ Σ§ÊÿÙ¸ Σ‘§ Á‹∞ ªÈM§ÉÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ ÿÙÇÿ ßSÃ◊Ê‹ Σ§Ê ÷⁄UÙ‚Ê ÁOEÿÊ– «Ê. ¡‚¬Ê‹ Á‚¥„ mÊ⁄UÊ ‚ÊÕ ◊¥ ‹ªÃ ¬ÊΣ§¸ Σ§Ê ŸÊ◊ ‚ÊÁ„’¡ΠÊOEÊ ¡È¤ÊÊ⁄U Á‚¥„ Σ‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ⁄UπŸ Σ§Ë ‚‹Ê„ Σ§Ù ¡Ë.Σ‘§. Ÿ ◊¥¡Í⁄U Σ§⁄UÃ „È∞ ¬ÊΣ§¸ Σ§Ê ŸÊ◊ ‚ÊÁ„’¡ΠÊOEÊ ¡È¤ÊÊ⁄U Á‚¥„ ⁄UπŸ Σ§Ù ◊¥¡Í⁄UË OEŸ Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ’«Π ‚ÊÁ„’¡ΠÊOEÙ Σ§Ê ‡Ê„ËOEË ¡Ù«Π ◊‹Ê ß‚ ’Ê⁄U ‚ ªÈM§mÊ⁄UÊ OE◊OE◊Ê ‚ÊÁ„’ ◊¥ ◊ŸÊŸ Σ§Ê ÷Ë ∞‹ÊŸ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÁOEÑË Σ§◊≈UË Σ‘§ flÁ⁄UD ©¬ÊäÿˇÊ ⁄UÁflãOE⁄U Á‚¥„ πÈ⁄UÊŸÊ, ÷flŸ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§◊≈UË Σ‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ Σ§È‹OEˬ Á‚¥„ ÷Ùª‹, oe◊¸ ¬˝øÊ⁄U Σ§◊≈UË Σ‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ ¬⁄U◊¡Ëà Á‚¥„ ⁄UÊáÊÊ, ªÈM§mÊ⁄UÊ ‚ÊÁ„’ Σ§Ë ‚’ Σ§◊≈UË Σ‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ „⁄U◊Ëà Á‚¥„ ÷Ùª‹ ÁOEÑË Σ§◊≈UË ‚OESÿ Ã⁄UÁflãOE⁄U Á‚¥„ ◊Ê⁄UflÊ„, „⁄UÁflãOE⁄U Á‚¥„ Σ‘§.¬Ë, ∞fl¥ πÊ‹‚Ê Σ§ÊÚ‹¡ Σ‘§ ¬Ífl¸ Á¬˝¥‚ˬ‹ «Ê. „⁄U◊Ëà Á‚¥„ ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ◊ı¡ÍOE Õ– ÿ„Ê¥ ÿ„ fláʸŸÿÙª „Ò ÁΣ§ ß‚ ∞.‚Ë. „ÊÚ‹ ◊¥ zÆÆ ‹ÙªÙ Σ§Ë ˇÊ◊ÃÊ Σ§Ê Σ§Êÿ¸R§◊ •ë¿ Ã⁄UËΣ‘§ ‚ „Ù ‚Σ‘§¥ªÊ– ß‚ „ÊÚ‹ ◊¥ ’Ê’Ê •¡Ëà Á‚¥„ Σ§Ë ’«ΠË ¬¥Á≈Uª ÷Ë ‹ªÊ߸ ªß¸ „Ò ÃÊ¥ÁΣ§ ‚¥ªÃÙ¥ Σ§Ù ‚ÊÁ„’¡ΠÊOEÙ¥ Σ§Ë Σ§È’Ê¸ŸËÿÊ¥ Σ§Ë ÿÊOE •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊÁ⁄UΣ§ ‚◊ʪ◊Ù¥ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ÷Ë ¡Ëfl¥Ã ⁄U„– ÁflflÊÁ„ÃÊ Σ§Ë ‚¥ÁOEÇoe „Ê‹Êà ◊¥ ◊ıà ªÊÁ¡ÿÊ’ÊOE, (fl’flÊÃʸ)– ªÙÁfl¥OE¬È⁄U◊ ÁSÕÁÃ Σ§¬Í¸⁄UˬÈ⁄U◊ ◊¥ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù ÁflflÊÁ„ÃÊ Σ§Ë ‚¥ÁOEÇoe „Ê‹Êà ◊¥ ◊ıà „Ù ªß¸– ©‚Σ§Ê ‡Êfl Σ§◊⁄U ◊¥ ¬¥π ‚ ‹≈UΣ§Ê Á◊‹Ê– ¬Áà ‚◊à ‚‚È⁄UÊ‹ ¬ˇÊ Σ‘§ ¬Ê¥ø ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ŸÊ◊¡OE Σ§⁄UÃ „È∞ OE„¡ „àÿÊ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ OE¡¸ Σ§⁄UÊ߸ ªß¸ „Ò– ‚÷Ë •Ê⁄UÙ¬Ë •÷Ë »§⁄UÊ⁄U „Ò¥– ◊Ê◊‹Ê Σ§ÁflŸª⁄U ÕÊŸÊ ˇÊòÊ Σ§Ê „Ò– •‹Ëª…Π Σ‘§ „ÊÕ⁄U‚ Σ‘§ ªÊ¥fl Á‚Σ§¥OE⁄UÊ™§ ÁŸflÊ‚Ë •ÁŸ‹ ¬È¥«Ë⁄U Ÿ vv ◊Ê„ ¬Ífl¸ •¬ŸË ¬ÈòÊË ŸËÃÍ (xÆ) Σ§Ë ‡ÊÊOEË Σ§¬Í¸⁄UË ¬È⁄U◊ ÁŸflÊ‚Ë ⁄UÊ¡¥OE˝ Á‚¥„ Σ‘§ ¬ÈòÊ ¬flŸ Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§Ë ÕË– ⁄UÊ¡¥OE˝ Á‚¥„ ¡Ë«Ë∞ ◊¥ ß‹ÄU≈˛ËÁ‡ÊÿŸ „Ò– ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù ÉÊ⁄U ◊¥ ŸËÃÍ fl ©‚Σ§Ë ‚Ê‚ ◊ÊÿÊ OEflË Õ– ◊ÊÿÊ OEflË OEÙ¬„⁄U ≈UËflË OEπ ⁄U„Ë ÕË – ÁOEÀ‹Ë ãÿÍ¡ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in x ’ÈäÊflÊ⁄U v~ Ÿflê’⁄UU,UU wÆvy OEÈÁŸÿÊ ’„Èà ¿Ù≈UË „Ò, OEËflÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ — ÁŸ⁄U¥Σ§Ê⁄UË ’Ê’Ê Ÿß¸ ÁOEÑË, (fl’flÊÃʸ)– OEÈÁŸÿÊ ’„Èà ¿Ù≈UË „Ò, OEËflÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞– Á»§⁄U ÷Ë •ôÊÊŸÃÊfl‡Ê ◊ŸÈcÿ Ÿ Σ§ı◊, oe◊¸, ¡ÊÁÃ, ÷Ê·Ê, ‚¥SΣ§ÎÁÃ, ¬„ŸÊflÊ •ÊÁOE •ŸΣ§ ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë OEËflÊ⁄U¥ π«ΠË Σ§Ë „Ò¥– ÿ„ OEËflÊ⁄U¥ ߸E⁄U’Ùoe mÊ⁄UÊ •Êà◊’Ùoe ‚ Áª⁄U ‚Σ§ÃË „Ò¥– ©Q§ ©eÊ⁄U ‚eÈL§ ’Ê’Ê „⁄UOEfl Á‚¥„ ◊„Ê⁄UÊ¡ Ÿ {|fl¥ flÊÁ·¸Σ§ ÁŸ⁄U¥Σ§Ê⁄UË ‚ãà ‚◊ʪ◊ Σ‘§ OEÍ‚⁄U ÁOEŸ OE⁄U ⁄UÊà ‹ÊπÙ¥ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ∞Σ§ÁòÊà üÊhÊ‹È ÷Q§Ù¥ ∞fl¥ •ãÿ ¬˝÷Ȭ˝Á◊ÿÙ¥ Σ§Ù ‚ê’ÙÁoeÃ Σ§⁄UÃ „È∞ √ÿQ§ ÁΣ§∞– ’Ê’Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊„ʬÈL§·Ù¥ ¬Ë⁄U- ¬Òªê’⁄UÙ¥ Ÿ ‚OEÒfl ◊ÊŸfl ‚◊Ê¡ Σ§Ù ∞Σ§ „Ë ‚¥OE‡Ê ÁOEÿÊ „Ò ÁΣ§ ‚’◊ ߸E⁄U ’‚ÃÊ „Ò, ∞Σ§ „Ë ŸÍ⁄U Σ‘§ „◊ ‚’ ’¥OE „Ò¥– ‚Ê⁄UË ◊π‹ÍΣ§ÊÃ Σ§ÈáÊ’Ê „Ò πÈOEÊ Σ§Ê fl fl‚ÈoeÒfl Σ§È≈UÈê’Σ§◊˜ Σ§Ë ÷ÊflŸÊ Σ§Ù ¡ÊªL§Σ§ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ Σ§⁄UÃ ⁄U„ „Ò¥– ¬⁄UãÃÈ ◊ŸÈcÿ Σ‘§ ÷ÊÇÿ Σ§Ë Áfl«¥’ŸÊ „Ò ÁΣ§ ©ŸΣ§Ë Á‡ÊˇÊÊ•Ù¥ Σ§Ù •¬ŸÊÿÊ Ÿ„Ë¥ ªÿÊ– ’Ê’Ê Ÿ ß‚ ‚ãOE÷¸ ◊¥ ’Á‹¸Ÿ Σ§Ë OEËflÊ⁄U Σ§Ê Á¡R§ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡’ fl„ Áª⁄UÊ߸ ªß¸ ÃÙ ÁflE Σ‘§ Á‹∞ ∞Σ§ ©OEÊ„⁄UáÊ ’Ÿ ªß¸– OEËflÊ⁄U Σ‘§ Σ§È¿ •¥‡Ê ÿÊOEªÊ⁄U M§¬ ◊¥ ’øÊÿ ª∞ „Ò¥ Á¡‚‚ ‚¥‚Ê⁄U ¬˝⁄UáÊÊ ‹ ‚Σ‘§ ÁΣ§ OEËflÊ⁄U¥ ‚OEÒfl ÉÊÈ≈UŸ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ „Ë ⁄U„Ë „Ò¥– ∞‚ „Ë ∞Σ§ ¬àÕ⁄U ¬⁄U Á‹πÊ „Ò: ?ÁOE‚ fl‹¸˜« ß¡ ≈UÍ S◊Ê‹ »§ÊÚ⁄U flÊÀ‚? •Õʸà OEÈÁŸÿÊ ’„Èà ¿Ù≈UË „Ò OEËflÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞– OEËflÊ⁄U Σ‘§ Áª⁄UŸ Σ§Ë ÿÊOE ◊¥ ’Á‹¸Ÿ ◊¥ „⁄U fl·¸ ÁΣ§‚Ë Ÿ ÁΣ§‚Ë ‚¥OE‡Ê Σ§Ù ‹Σ§⁄U ‚◊Ê⁄UÙ„ •ÊÿÙÁ¡Ã ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ß‚ fl·¸ ?OEËflÊ⁄U ⁄UÁ„à ‚¥‚Ê⁄U? Áfl·ÿ ¬⁄U •ÊoeÊÁ⁄Uà ‚Á◊ŸÊ⁄U ⁄UπÊ ªÿÊ ÕÊ– ’Ê’Ê Ÿ •Êª Σ§„Ê ÁΣ§ Σ§Ù߸ ÷Ë OEËflÊ⁄U ¬„‹ „◊Ê⁄U ◊Ÿ ◊¥ ÁŸÁ◊¸Ã „ÙÃË „Ò ÃOEÙ¬⁄UÊãà „Ë ÷ıÁÃΣ§ M§¬ ◊¥ π«ΠË „Ù ¡ÊÃË „Ò– ¡Ò‚ ’ëøÊ ¡’ ¡ã◊ ‹ÃÊ „Ò ÃÙ ©‚Σ§Ë Σ§Ù߸ ÷Ê·Ê Ÿ„Ë¥ „ÙÃË– Á¡‚ ¬Á⁄UflÊ⁄U ◊¥ ’Ê‹Σ§ Σ§Ê ¬Ê‹Ÿ-¬Ù·áÊ „ÙÃÊ „Ò ©‚Ë ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§Ë ÷Ê·Ê ‚Ëπ ¡ÊÃÊ „Ò– ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U ¡ÊÃ-¬Êà fl ª⁄UË’Ë-•◊Ë⁄UË Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ™§°ø-ŸËø Σ§Ë OEËflÊ⁄U¥ ’ŸË „È߸ „Ò¥– ¬⁄UãÃÈ •¬Ÿ •¬Ÿ SÕÊŸ ¬⁄U „⁄U ¿Ù≈U ’«Π ßã‚ÊŸ Σ§Ê ◊„àfl „Ò l¬Ê¥fl Σ§ëøË Á◊^Ë ¬⁄U „Ë Σ§Êÿ◊ ⁄U„Ã „Ò¥, ‚¥ª◊⁄U◊⁄U ‚ ÃÙ Á»§‚‹Ã „Ë „Ò¥– ’Ê’Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¡ÊÃ-¬ÊÃ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ◊ÊŸfl ‚◊Ê¡ Σ§Ù ’Ê¥≈U ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò Á¡‚Σ§Ê OE‡Ê Σ§Ù ’„Èà ’«ΠÊ ŸÈΣ§‚ÊŸ „Ù ⁄U„Ê „Ò– ßÁÄʂ ‚ÊˇÊË „Ò ÁΣ§ Σ§ß¸ ◊„ÊŸ Áfl÷ÈÁÃÿÙ¥ Σ§Ù ß‚Á‹∞ ŸÈΣ§‚ÊŸ ©ΔÊŸÊ ¬«ΠÊ ÁΣ§ ©ã„Ù¥Ÿ ◊ÊŸfl ‚◊Ê¡ Σ§Ù ‚àÿ ‚ ¬Á⁄UÁøÃ Σ§⁄UÊÿÊ– ¡Ò‚ ÁΣ§‚Ë ÁflmÊŸ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ oe⁄UÃË ªÙ‹ „Ò ÃÙ ©‚ ◊Ê⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ– ¬⁄UãÃÈ ‚◊ÿ Ÿ ¬˝◊ÊÁáÊà ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ oe⁄UÃË flÊSÃfl ◊¥ ªÙ‹ „Ò, ø¬≈UË Ÿ„Ë¥– ’Ê’Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚ÍÿÙ¸OEÿ ‚ „Ë ÁÃÁ◊⁄U Á◊≈UÃÊ „Ò– Σ‘§fl‹ OEË¬Σ§ Σ‘§ ÁøòÊ ‚ •¥oeΣ§Ê⁄U Ÿ„Ë¥ Á◊≈UÃÊ Ÿ „Ë OEË¬Σ§ Σ‘§ ÷¡Ÿ ‚ •¥oeΣ§Ê⁄U Σ§Ê Á◊≈UŸÊ ‚ê÷fl „Ò– ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U ‚ ôÊÊŸ Σ‘§ flÊSÃÁflΣ§ OEˬ Σ§Ù ¬˝íflÁ‹Ã Σ§⁄UŸ ‚ „Ë •ôÊÊŸÃÊ Σ§Ê •¥oeΣ§Ê⁄U Á◊≈U ‚Σ§ÃÊ „Ò – «˛Ê Σ§Ë ÃÊ⁄UËπ ’Ê⁄U-’Ê⁄U ’OE‹Ÿ ¬⁄U ©Δ ‚flÊ‹ Ÿß¸ ÁOEÑË — •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ-wÆvy Σ§Ë ’Ê⁄U-’Ê⁄U ’OE‹ ⁄U„Ë ÃÊ⁄UËπ ‚ «Ë«Ë∞ Σ§Ë Σ§Êÿ¸‡ÊÒ‹Ë ¬⁄U ‚flÊ‹ ©ΔŸ ‹ª „Ò¥– ÉÊÙ·áÊÊ Σ‘§ ’ÊOE øÊ⁄U ’Ê⁄U ÃÊ⁄UËπ ÁŸ⁄USÃ Σ§Ë ¡Ê øÈΣ§Ë „Ò– «Ë«Ë∞ Σ§Ë •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ-wÆvy Σ‘§ «˛Ê ¬⁄U vÆ ‹Êπ •ÊflOEΣ§Ù¥ Σ§Ë ÁŸªÊ„¥ ‹ªË „Ò¥– •ÁoeΣ§Ã⁄U •ÊflOEΣ§ ß‚ ’ÊÃ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ŸÊ⁄UÊ¡ „Ò¥ ÁΣ§ ¡’ ÃÒÿÊ⁄UË ¬Í⁄UË Ÿ„Ë¥ ÕË ÃÙ «˛Ê Σ§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ÄUÿÙ¥ Σ§Ë ªß¸– ‚Ù◊flÊ⁄U ‚È’„ ‚ „Ë Σ§ß¸ ‹Ùª «Ë«Ë∞ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ «˛Ê Σ§Ë ÃÊ⁄UËπ ÁŸ⁄USà ÁΣ§∞ ¡ÊŸ Σ§Ù ‹Σ§⁄U •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ¡flÊ’-Ë’ Σ§⁄UÃ ÁOEπ– ôÊÊà „Ù ÁΣ§ «Ë«Ë∞ Σ§Ë •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ-wÆvy Σ§Ê «˛Ê øıÕË ’Ê⁄U v| Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù Ãÿ „ÙŸ Σ‘§ ’ÊOE v{ Ÿfl¥’⁄U ‡ÊÊ◊ Σ§Ù •øÊŸΣ§ ≈UÊ‹ ÁOEÿÊ ªÿÊ– «Ë«Ë∞ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ≈˛Êÿ‹ ‚»§‹ Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ê „Ò– ¡’ÁΣ§ ß‚‚ ¬„‹ «Ë«Ë∞ ‹ªÊÃÊ⁄U ÿ„Ë Σ§„ ⁄U„Ê ÕÊ ÁΣ§ ≈˛Êÿ‹ ΔËΣ§ ø‹ ⁄U„Ê „Ò– «Ë«Ë∞ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ¬Ê‚ Á»§‹„Ê‹ «˛Ê Σ§⁄UÊŸ Σ§Ë ÃÊ⁄UËπ Σ§Ù ‹Σ§⁄U Σ§Ù߸ ‚¥ÃÙ·¡ŸΣ§ ¡flÊ’ Ÿ„Ë¥ „Ò– ‚ÍòÊÙ¥ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ÃΣ§ŸËΣ§Ë πÊÁ◊ÿÙ¥ Σ‘§ ø‹Ã ≈˛Êÿ‹ ⁄UŸ ‹ªÊÃÊ⁄U »‘§‹ „Ù ⁄U„Ê „Ò– «˛Ê ‚¥¬ÛÊ Σ§⁄UÊŸ flÊ‹Ë ∞¡¥‚Ë ‚Ë-«ÒΣ§ ŸÙ∞«Ê ÁSÕà •¬Ÿ Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ «˛Ê ‚¥¬ÛÊ Σ§⁄UÊŸÊ øÊ„ÃË ÕË, ‹ÁΣ§Ÿ «Ë«Ë∞ •ÁoeΣ§Ê⁄UË «˛Ê «Ë«Ë∞ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ Σ§⁄UÊŸ Σ‘§ ¬ˇÊ ◊¥ •«Π ⁄U„– „Ê‹Ê¥ÁΣ§, ‚Ë-«ÒΣ§ Ÿ ‚fl¸⁄U ©ΔÊΣ§⁄U «Ë«Ë∞ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ‹ ¡ÊŸ ◊¥ •‚◊Õ¸ÃÊ ¡ÃÊ߸ ÕË, ‹ÁΣ§Ÿ «Ë«Ë∞ Σ§Ë Á¡OE Σ‘§ ø‹Ã ‚fl¸⁄U Σ§Ù ÁflΣ§Ê‚ ‚OEŸ ◊¥ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ– «Ë«Ë∞ Σ§Ë •Ù⁄U ‚ ∞Ÿ•Êß‚Ë (Ÿ‡ÊŸ‹ ߥ»§ÊÚ⁄U◊Á≈UΣ§ ‚¥≈U⁄U) Σ‘§ ߥ¡ËÁŸÿ⁄U ÷Ë ß‚ Σ§Ê◊ ◊¥ ‹ªÊ∞ ª∞ „Ò¥– «Ë«Ë∞ ©¬ÊäÿˇÊ ’‹Áfl¥OE⁄U Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ •’Σ§Ë ’Ê⁄U ¬Í⁄UË ÃÒÿÊ⁄UË „ÙŸ Σ‘§ ’ÊOE „Ë «˛Ê Σ§Ë ÉÊÙ·áÊÊ Σ§Ë ¡Ê∞ªË– ‚#Ê„ Σ‘§ •ÊÁπ⁄U ÃΣ§ «˛Ê ‚¥¬ÛÊ „Ù ¡Ê∞ªÊ– √ÿʬÊ⁄U ◊‹ ◊¥ ’„ÈÃ Σ§È¿ „Ò Σ§Ê◊ Σ§Ê Ÿß¸ ÁOEÑË — √ÿʬÊ⁄U ◊‹ ◊¥ Σ§Ê◊ Σ§Ë ’„Èà øË¡¥ „Ò¥– ‹Ùª ◊‹ ◊¥ ÉÊÍ◊Ÿ Σ‘§ ‚ÊÕ ßŸΣ§Ê ÷Ë ‹Ê÷ ©ΔÊ ‚Σ§Ã „Ò¥– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ’«ΠË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ‹ÙªÙ¥ Ÿ ◊‹ ◊¥ ©¬‹éoe ‚flÊ•Ù¥ Σ§Ê ‹Ê÷ ©ΔÊÿÊ– fl‚¥Ã Σ§È¥¡ Σ‘§ ‚ÄU≈U⁄U OEÙ-∞ ÁŸflÊ‚Ë ÁOEŸ‡Ê Áª⁄UË OEÙSÃÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ „ÊÚ‹ Ÿ¥’⁄U v~ Σ‘§ ÁŸΣ§≈U ‹ª ΣÒ§¥¬ ◊¥ ’ÊÃÙ¥-’ÊÃÙ¥ ◊¥ SflÊSâÿ ¡Ê¥ø Σ§⁄UÊŸ ø‹ ª∞– ’Ë¬Ë (⁄UQ§øʬ), ‡ÊȪ⁄U fl „Ë◊ÙÇ‹ÙÁ’Ÿ Σ§Ë ¡Êø Σ§⁄UÊ߸ ªß¸ ÃÙ ¬ÃÊ ø‹Ê ÁΣ§ ’Ë¬Ë fl ‡ÊȪ⁄U ÃÙ ‚Ê◊Êãÿ „Ò ‹ÁΣ§Ÿ „Ë◊ÙÇ‹ÙÁ’Ÿ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ OEπÃ „Ë ø„⁄U ¬⁄U ¬‚ËŸÊ •Ê ªÿÊ– ÄUÿÙ¥ÁΣ§ „Ë◊ÙÇ‹ÙÁ’Ÿ ‚Ê◊Êãÿ ‚ Σ§Ê»§Ë Σ§◊ ÕÊ– «ÊÄU≈U⁄UÙ¥ Ÿ ©ŸΣ§Ê „ı‚‹Ê ’…ΠÊÿÊ ÃÕÊ •ãÿ ¡Ê¥ø Σ§⁄UÊŸ Σ§Ë ‚‹Ê„ OEË ÃÕÊ „Ë◊ÙÇ‹ÙÁ’Ÿ ’…ΠÊŸ Σ‘§ Á‹∞ OEflÊ Á‹πË– «ÊÄU≈U⁄U ‚¥¡Ëfl ŸÒÿ⁄U Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚Ê◊Êãÿ ¡Ê¥ø ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– ◊ª⁄U ‹Ùª Ã÷Ë SflÊSâÿ Σ§Ë ¡Ê¥ø Σ§⁄UÊÃ „Ò¥ ¡’ ÃΣ§ fl ’Ë◊Ê⁄U Ÿ„Ë¥ „Ù ¡ÊÃ– „ÊÚ‹ Ÿ¥’⁄U v} Σ‘§ ‚’‚ ÁŸø‹ Ë ¬⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥Σ§ Ÿ S≈UÊÚ‹ ‹ªÊÿÊ „Ò– S≈UÊÚ‹ ¬⁄U ¬„È¥øŸ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ¬Ê¥ø ‚ı •ı⁄U ∞Σ§ „¡Ê⁄U Σ‘§ ŸΣ§‹Ë ŸÙ≈U Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ߸ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§≈U-»§≈U ŸÙ≈UÙ¥ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEÃ „Ò¥ ÃÕÊ ∞≈UË∞◊ πÙ ¡ÊŸ ÿÊ ’Ò¥Σ§Ù¥ ‚ ‚¥’¥Áoeà ÁΣ§‚Ë ÷Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ë Á‡ÊΣ§ÊÿÃ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷Ë ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ¡ÊªM§Σ§ Σ§⁄UÃ „Ò¥– øÈŸÊflË ◊Ê„ı‹ ’ŸÊŸ Σ§Ù ‹ªªË ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ§Ë ¤Ê«ΠË Ÿß¸ ÁOEÑË — ÁfloeÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl Σ‘§ Á‹∞ ◊Ê„ı‹ ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄UŸ Σ‘§ ©g‡ÿ ‚ ÁflΣ§Ê‚ ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ‘§ ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ Σ§Ë ¤Ê«ΠË ‹ªªË– ™§¬⁄U ‚ »§≈UΣ§Ê⁄U Á◊‹Ÿ ¬⁄U ‹ÙΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ (¬Ë«éÀÿÍ«Ë) ¡„Ê¥ xy ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ‘§ ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ◊¥ ¡È≈UÊ „Ò, fl„Ë¥ •ãÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ∞¡¥Á‚ÿÊ¥ ÷Ë Σ§Ê◊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ©‚ ÁOEπÊŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ◊¥ ÷Ë ¡È≈U ªß¸ „Ò¥– ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ§Ù „⁄U „Ê‹ ◊¥ xv ÁOE‚¥’⁄U ÃΣ§ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ‹ˇÿ „Ò– ‚ÍòÊÙ¥ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U Σ§È¿ ÁOEŸ ¬„‹ Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿ¡Ë’ ¡¥ª Σ‘§ ‚ÊÕ ’ÒΔΣ§ Σ§Ë ÕË– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ß‚ ’Êà ¬⁄U ’‹ ÁOEÿÊ ÁΣ§ ÁOEÑË ◊¥ Σ§Ê◊ ÃÙ „Ù ⁄U„ „Ò¥, ‹ÁΣ§Ÿ ÁOEπ Ÿ„Ë¥ ⁄U„ „Ò¥– ¡ŸÃÊ Σ§Ù ‹ªŸÊ øÊÁ„∞ ÁΣ§ ÁflΣ§Ê‚ Σ§Êÿ¸ „Ù ⁄U„ „Ò¥– ’ÒΔΣ§ Σ‘§ ’ÊOE ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿ Ÿª⁄U ÁŸª◊, «Ë«Ë∞ fl ‹ÙΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ •ÊÁOE Σ§Ë ’ÒΔΣ§ ’È‹Ê߸ ÕË– ©ã„Ù¥Ÿ ÁflΣ§Ê‚ ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ◊Ê¥ªË •ı⁄U ŸÊ⁄UÊ¡ªË ¡ÃÊ߸ ÁΣ§ Σ§Ê◊ ÁOEπ ÄUÿÙ¥ Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ê „Ò– ß‚Σ‘§ ’ÊOE Ÿª⁄U ÁŸª◊ fl «Ë«Ë∞ Ÿ ©Ÿ ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ§Ù ¬Í⁄UÊ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝ÿÊ‚ Ã¡ Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò, Á¡Ÿ◊¥ Σ§◊ Σ§Ê◊ ’øÊ „Ò– fl„Ë¥ ¬Ë«éÀÿÍ«Ë Ÿ xy ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ¬⁄U Σ§Ê◊ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ‡ÊÈM§ Σ§⁄U OEË „Ò– ߟ◊¥ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ wÆ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ë ß◊Ê⁄UÃÙ¥ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò, ߟ ¬⁄U xÆÆ Σ§⁄UÙ«Π L§¬ÿ πø¸ ÁΣ§∞ ¡ÊŸ „Ò¥– z{{ Σ§⁄UÙ«Π Σ§Ë ‹ÊªÃ ‚ mÊ⁄UΣ§Ê ‚Ȭ⁄US¬Á‡ÊÿÁ‹≈UË •S¬ÃÊ‹ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ, xÆz Σ§⁄UÙ«Π Σ§Ë ‹ÊªÃ ‚ Ÿß¸ ÁOEÑË Á¡‹Ê Σ§Ù≈U¸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ •ı⁄U xvx Σ§⁄UÙ«Π Σ§Ë ‹ÊªÃ ‚ ⁄UÊflÃÈ‹Ê⁄UÊ◊ Σ‘§ ‚◊ÊŸÊ¥Ã⁄U çU‹Ê߸•Ùfl⁄U Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ OEË ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– vwzÆ Σ§⁄UÙ«Π L§¬ÿ Σ§Ë ’Ê⁄UÊ¬È‹Ê »‘§¡- x ÿÙ¡ŸÊ ¬⁄U ÷Ë ÃËŸ ◊Ê„ ◊¥ Σ§Êÿ¸ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË „Ò– ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ Σ§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË ‚ •ŸÈ⁄UÙoe ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– „Ê‹Ê¥ÁΣ§ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù •÷Ë ΣÒ§Á’Ÿ≈U ‚ ◊¥¡Í⁄UË Ÿ„Ë¥ Á◊‹ ‚Σ§Ë „Ò– ◊ª⁄U ß‚Σ§Ë »§Êß‹ ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Σ‘§ ¬Ê‚ ¬„È¥ø øÈΣ§Ë „Ò– ◊ÊŸÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ‚◊ˇÊ ‹ ¡ÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– fl„Ê¥ ‚ ‡ÊËÉÊ˝ ◊¥¡Í⁄UË Á◊‹Ÿ Σ§Ë ©ê◊ËOE „Ò– ‹ÙΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ¬⁄U xzÆÆ Σ§⁄UÙ«Π ‚ •ÁoeΣ§ Σ§Ë ⁄UÊÁ‡Ê πø¸ Σ§Ë ¡Ê∞ªË– ÁOEÑË ◊¥ ÁfloeÊŸ‚÷Ê ÷¥ª „ÙŸ Σ§Ë fl¡„ ‚ ÁflΣ§Ê‚ Σ§Ë ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ Σ§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ‚Ê¥‚OE Σ§⁄U¥ª ÿÊ Á»§⁄U Σ‘§¥OE˝Ëÿ ◊¥òÊË Σ§⁄U¥ª– ‡ÊÊOEË Σ‘§ ◊ı‚◊ ◊¥ ÷Ë ‚ÙŸ Σ§Ë ‚ÈSà π⁄UËOEÊ⁄UË Ÿß¸ ÁOEÑË — ‚ÙŸ Σ§Ë Σ§Ë◊à ◊¥ Áª⁄UÊfl≈U •ı⁄U ÁŸfl‡Ê ◊¥ Σ§◊Ë ‚ ¬⁄U‡ÊÊŸ •Ê÷Í·áÊ Σ§Ê⁄UÙ’ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ‡ÊÊÁOEÿÙ¥ Σ‘§ ◊ı‚◊ ‚ Σ§Ê»§Ë ©ê◊ËOE¥ ‹ªÊ ⁄UπË ÕË¥, ‹ÁΣ§Ÿ ©ã„¥ ÁŸ⁄UʇÊÊ „ÊÕ ‹ª ⁄U„Ë „Ò– Σ§Ë◊Ã Σ§◊ „ÙŸ Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE ª˝Ê„Σ§ „ÀΣ‘§ •Ê÷Í·áÊ π⁄UËOE ⁄U„ „Ò¥– Σ§Ê⁄UÙ’ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§ Σ§Ë◊ÃÙ¥ ◊¥ Áª⁄UÊfl≈U •ı⁄U Á’R§Ë ◊¥ Σ§◊Ë „ÙŸ ‚ ©ŸΣ§Ê ◊ÈŸÊ»§Ê z ‚ vÆ »§Ë‚OE ÃΣ§ Σ§◊ „È•Ê „Ò– ‚ÙŸ Σ§Ë Σ§Ë◊Ã Σ§⁄UË’ w{,Æy~ L§¬ÿ ¬˝Áà ª˝Ê◊ „Ò¥, ß‚Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE ª˝Ê„Σ§ ‡ÊÊÁOEÿÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ „ÀΣ‘§ •Ê÷Í·áÊ π⁄UËOE ⁄U„ „Ò¥– ª˝Ê„Σ§Ù¥ Σ§Ù ‹ª ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ‚ÙŸ Σ§Ê ÷Êfl •ı⁄U ŸËø •Ê∞ªÊ– ß‚ fl¡„ ‚ fl„ Σ§◊ π⁄UËOEÊ⁄UË Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ©ŸΣ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ‡ÊÊÁOEÿÙ¥ Σ‘§ Á¬¿‹ ◊ı‚◊ Σ§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ß‚ ’Ê⁄U Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ◊¥ Σ§⁄UË’ wÆ »§Ë‚OE ÃΣ§ Σ§Ë Áª⁄UÊfl≈U OE¡¸ Σ§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ¬Í⁄UÊ ‚Ê‹ Σ§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Σ‘§ Á‹„Ê¡ ‚ •ë¿Ê Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ê– ÕÊŸ ◊¥ ‡Êfl Á◊‹Ÿ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÄU‹Ù¡⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸ OEÊÿ⁄U OEÁˇÊáÊË ÁOEÑË — øÊ⁄U ‚Ê‹ ¬„‹ •Êß¡Ë•Êß ∞ÿ⁄U¬Ù≈U¸ ÁSÕà ÕÊŸ Σ‘§ ‡ÊıøÊ‹ÿ ◊¥ ÿÈflΣ§ Σ§Ê ‡Êfl Á◊‹Ÿ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ R§Êß◊ ’˝Ê¥ø Ÿ ÄU‹Ù¡⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸ ‹ªÊ OEË „Ò– R§Êß◊ ’˝Ê¥ø Ÿ ÿ„ Σ§„Ã „È∞ ∞»§•Êß•Ê⁄U ⁄UOE Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò ÁΣ§ ÿÈflΣ§ Σ§Ë ¬ÈÁ‹‚ Á„⁄UÊ‚Ã ◊¥ „àÿÊ Ÿ„Ë¥ Σ§Ë ªß¸ ÕË, ’ÁÀΣ§ ©‚Ÿ »§Ê¥‚Ë ‹ªÊΣ§⁄U πÈOEΣ§‡ÊË Σ§Ë ÕË– «Ë‚Ë¬Ë (R§Êß◊) ÁOEŸ‡Ê ªÈ#Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ •OEÊ‹Ã ◊¥ ÄU‹Ù¡⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸ ‹ªÊ߸ ªß¸ „Ò– fnYyh dh lHkh lhVsa thrsxh chtsih % mik/;k; Ÿß¸ ÁOEÑË, (fl’flÊÃʸ)– ÷Ê¡¬Ê ÁOEÑË ¬˝OE‡Ê Σ§Ë ◊ÊÁ‚Σ§ ’ÒΔΣ§ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ „È߸– ’ÒΔΣ§ ◊¥ ⁄UÊC˝Ëÿ ‚¥ªΔŸ ◊„Ê◊¥òÊË ⁄UÊ◊‹Ê‹, ¬˝OE‡Ê ¬˝÷Ê⁄UË ‚Ê¥‚OE ¬˝÷Êà ¤ÊÊ, ¬˝OE‡Ê •äÿˇÊ ‚ÃË‡Ê ©¬ÊäÿÊÿ, ⁄UÊC˝Ëÿ ◊¥òÊË ‚⁄UOEÊ⁄U •Ê⁄U ¬Ë Á‚¥„, ¬˝OE‡Ê ◊„Ê◊¥òÊË ‚¥ªΔŸ Áfl¡ÿ ‡Ê◊ʸ, ◊„Ê◊¥òÊË ⁄U◊‡Ê Á’oeÍ«ΠË (‚Ê¥‚OE), •Ê‡ÊË· ‚ÍOE, ⁄UπÊ ªÈ#Ê, ‚Ê¥‚OE ¬⁄Ufl‡Ê ‚ÊÁ„’ Á‚¥„ fl◊ʸ, ◊ËŸÊˇÊË ‹πË, ◊„‡Ê Áª⁄UË, «ÊÚ. ©ÁOEà ⁄UÊ¡, ¬Ífl¸ ¬˝OE‡Ê •äÿˇÊ Áfl¡ÿ ªÙÿ‹ (‚Ê¥‚OE), ◊Ê¥ª ⁄UÊ◊ ªª¸, Áfl¡ãOE˝ ªÈ#Ê Ÿ Σ§Êÿ¸Σ§Ã¸˜ÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeà ÁΣ§ÿÊ–
  4. 4. {y π¥÷Ê S◊Ê⁄UΣ§ ¡ŸÃÊ Σ‘§ Á‹∞ πÈ‹Ê »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸ ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê (fl’flÊÃʸ)– »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊŸ Σ‘§ Á‹∞ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ •Á÷ÿÊŸ ¡L§⁄U ø‹Ê∞ „È∞ „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ Á‡ÊˇÊÊ ◊ÊÁ»§ÿÊ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ •Ê¥π ◊¥ oeÍ‹ ¤ÊÙΣ§Ÿ ◊¥ ÷Ë ¬Ë¿ Ÿ„Ë¥ „Ò– Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ Á¡Ÿ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ŸÙÁ≈U‚ OEΣ§⁄U SΣ§Í‹ ’¥OE Σ§⁄UŸ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ÁOEÿÊ „Ò– Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ§Ë ≈UË◊ ¡’ •flÒoe SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊŸ ¬„È¥ø ⁄U„Ë „Ò ÃÙ SΣ§Í‹ ◊ÊÁ‹Σ§ ©‚ Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸ ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥– ªıÃ◊’ÈhŸª⁄U Á¡‹ ◊¥ Á¬¿‹ ÁOEŸÙ¥ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ •ı⁄U Á‡ÊˇÊÊÁfl÷ʪ »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ •Á÷ÿÊŸ ø‹Ê∞ „È∞ „Ò– Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ Ãfl⁄U Σ§Ù OEπÃ „È∞ »§¡Ë¸ SΣ§Í‹ Σ‘§ ◊ÊÁ‹Σ§ ÷Ë Ãfl⁄U ’OE‹Ÿ ‹ª „Ò¥, »§¡Ë¸ SΣ§Í‹ ◊ÊÁ‹Σ§ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ§Ù ’ÒΣ§»§È≈U Σ§⁄UŸ ¬⁄U ‹ª „È∞ „Ò¥– Sflë¿ÃÊ •Á÷ÿÊŸ Σ§Ù ¬‹ËÃÊ ‹ªÊŸ ◊¥ ¡È≈U ÷Ê¡¬Ê߸ ‚»§Ê߸ Σ‘§ ¡Á⁄Uÿ Sflë¿ÃÊ ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ SΣ§Í‹ •ı⁄U ◊¥ÁOE⁄U ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ Σ§Ë ‚»§Ê߸ ªÈ«ΠªÊ¥fl, (fl’flÊÃʸ)– ‚ÄU≈U⁄U vÆ ÁSÕà é‹Í ’À‚ ¬Áé‹Σ§ SΣ§Í‹ Σ‘§ ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ Sflë¿ÃÊ ¡ÊªL§Σ§ÃÊ ⁄UÒ‹Ë ÁŸΣ§Ê‹Σ§⁄U Sflë¿ÃÊ Σ§Ê ‚¥OE‡Ê ÁOEÿÊ– ⁄UÒ‹Ë Σ‘§ ’ÊOE ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ ¤ÊÊ«ΠÍ ©ΔÊ߸ •ı⁄U •Ê‚¬Ê‚ Σ‘§ ß‹ÊΣ‘§ Σ§Ë ‚»§Ê߸ Σ§Ë– ¬«ΠÙ‚ ◊¥ ÁSÕà ∞Σ§ ◊¥ÁOE⁄U ¬Á⁄U‚⁄U Σ§Ê Σ§ÙŸÊ-Σ§ÙŸÊ ¿ÊòÊÙ¥ Ÿ ‚Ê»§ ÁΣ§ÿÊ– SΣ§Í‹ Σ‘§ ÁfllÊÕ˸ ‹ªÊÃÊ⁄U Σ§ß¸ ÁOEŸÙ¥ ‚ Sflë¿ÃÊ Σ§Ù Á◊‡ÊŸ Σ§Ë Ã⁄U„ ø‹Ê ⁄U„ „Ò¥– ¡ÊªL§Σ§ÃÊ ⁄UÒ‹Ë ÁŸΣ§‹ÊŸ ‚ ‹Σ§⁄U ¬ÙS≈U⁄U, ÁŸ’¥oe, S‹ÙªŸ ⁄UÊßÁ≈U¥ª, flÊOE ÁflflÊOE Σ‘§ •‹ÊflÊ Σ§ß¸ ⁄UøŸÊà◊Σ§ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ•Ù¥ Σ§Ê ÷Ë •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê, (fl’flÊÃʸ)– »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊŸ Σ‘§ Á‹∞ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ •Á÷ÿÊŸ ¡L§⁄U ø‹Ê∞ „È∞ „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ Á‡ÊˇÊÊ ◊ÊÁ»§ÿÊ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ •Ê¥π ◊¥ oeÍ‹ ¤ÊÙΣ§Ÿ ◊¥ ÷Ë ¬Ë¿ Ÿ„Ë¥ „Ò– Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ Á¡Ÿ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ŸÙÁ≈U‚ OEΣ§⁄U SΣ§Í‹ ’¥OE Σ§⁄UŸ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ÁOEÿÊ „Ò– Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ§Ë ≈UË◊ ¡’ •flÒoe SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊŸ ¬„È¥ø ⁄U„Ë „Ò ÃÙ SΣ§Í‹ ◊ÊÁ‹Σ§ ©‚ Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸ ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥– ªıÃ◊’ÈhŸª⁄U Á¡‹ ◊¥ Á¬¿‹ ÁOEŸÙ¥ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ •ı⁄U Á‡ÊˇÊÊÁfl÷ʪ »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ •Á÷ÿÊŸ ø‹Ê∞ „È∞ „Ò– Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ Ãfl⁄U Σ§Ù OEπÃ „È∞ »§¡Ë¸ SΣ§Í‹ Σ‘§ ◊ÊÁ‹Σ§ Σ§Ê ŸÊ⁄UÊ ’È‹¥OE ÷Ë Ãfl⁄U ’OE‹Ÿ ‹ª „Ò¥, »§¡Ë¸ SΣ§Í‹ ◊ÊÁ‹Σ§ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ§Ù ’ÒΣ§»§È≈U Σ§⁄UŸ ¬⁄U ‹ª „È∞ „Ò¥– ÄUÿÙ¥ÁΣ§ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊŸ Σ§Ê •Á÷ÿÊŸ ø‹Ê∞ „È∞ „Ò Ÿ ÁΣ§ Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸÙ¥ Σ§Ù– ‚flÊ‹ ÿ „Ò ÁΣ§ ¡Ù SΣ§Í‹ •¬Ÿ •Ê¬Σ§Ù Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸ ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥ ©ŸΣ§Ê Σ§ÙÁø¥ª Σ‘§ Á‹∞ ⁄UÁ¡S≈˛‡ÊŸ ÃÙ „È•Ê „ÙªÊ, Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ§Ù Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸ Σ‘§ ⁄UÁ¡S≈˛‡ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬Í¿ÃÊ¿ ÃÙ Σ§⁄UŸË „Ë øÊÁ„∞– Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’¥OE Σ§⁄UÊŸ Σ‘§ Á‹∞ •Á÷ÿÊŸ ‹ªÊÃÊ⁄U Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ •Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ ‚ÍøŸÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄U Σ‘§ Äà ◊Ê¥ªË ªÿË ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê, (fl’flÊÃʸ)– ‚Ÿ wÆvw ◊¥ ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ Σ‘§ „ÊÁ≈U¸Σ§Àø⁄U Áfl÷ʪ ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê ¬˝Σ§Ê‡Ê ◊¥ •ÊÿÊ ÕÊ Á¡‚◊¥ ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ Ÿ ÃàΣ§Ê‹ Σ§Êÿ¸flÊ߸ Σ§⁄UÃ „È∞ ÃËŸ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸ‹¥Á’Ã Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ– ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ •ı⁄U Áfl÷ʪËÿ ¡Ê¥ø Σ§Ù ‹Σ§⁄U •ÁoeflQ§Ê Σ§È‹OEˬ ŸÊª⁄U Ÿ ‚ÍøŸÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄U Σ‘§ Äà ¡flÊ’ ◊Ê¥ªÊ „Ò– •ÁoeflQ§Ê Σ§È‹OEˬ ŸÊª⁄U Ÿ ¬˝ÊÁoeΣ§áÊ ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ÿ„ ÷Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò ÁΣ§ ÿÁOE ¡Ê¥ø ¬Í⁄UË „Ù øÈΣ§Ë „Ò ÃÙ ¡Ê¥ø Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ë ¿Êÿʬ˝Áà ©¬‹éoe Σ§⁄UÊÿË ¡Êÿ •ı⁄U wÆvw ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ OEÙ·Ë ¬Êÿ ªÿ ÁŸ‹¥Á’à •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ’„Ê‹Ë ÁΣ§‚ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U Σ§Ë ªÿË „Ò, Σ§Êÿʸ‹ÿ •ÊOE‡Ê Σ§Ë ¿Êÿʬ˝Áà ©¬‹éoe Σ§⁄UÊŸ ‚ÊÕ „Ë ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ë ¡Ê¥ø ◊¥ …Ê߸ fl·¸ Σ§Ê ‚◊ÿ ‹ª øÈΣ§Ê „Ò, Áfl‹¥’ „ÙŸ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ’ÃÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ Σ‘§ ¡Ÿ‚ÍøŸÊ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§ÊÁ◊¸Σ§ ‚ Σ§Ë ªÿË „Ò– ‚ÍøŸÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄U Σ‘§ Äà ◊Ê¥ªË ªÿË ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê (fl’flÊÃʸ)– ‚Ÿ wÆvw ◊¥ ª˝≈U⁄U ŸÙ∞«Ê ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ Σ‘§ „ÊÁ≈U¸Σ§Àø⁄U Áfl÷ʪ ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ê ◊Ê◊‹Ê ¬˝Σ§Ê‡Ê ◊¥ •ÊÿÊ ÕÊ Á¡‚◊¥ ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ Ÿ ÃàΣ§Ê‹ Σ§Êÿ¸flÊ߸ Σ§⁄UÃ „È∞ ÃËŸ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸ‹¥Á’Ã Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ– ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ •ı⁄U Áfl÷ʪËÿ ¡Ê¥ø Σ§Ù ‹Σ§⁄U •ÁoeflQ§Ê Σ§È‹OEˬ ŸÊª⁄U Ÿ ‚ÍøŸÊ Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄U Σ‘§ Äà ¡flÊ’ ◊Ê¥ªÊ „Ò– •ÁoeflQ§Ê Σ§È‹OEˬ ŸÊª⁄U Ÿ ¬˝ÊÁoeΣ§áÊ ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ÿ„ ÷Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë „Ò ÁΣ§ ÿÁOE ¡Ê¥ø ¬Í⁄UË „Ù øÈΣ§Ë „Ò ÃÙ ¡Ê¥ø Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ§Ë ¿Êÿʬ˝Áà ©¬‹éoe Σ§⁄UÊÿË ¡Êÿ •ı⁄U wÆvw ◊¥ ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ OEÙ·Ë ¬Êÿ ªÿ ÁŸ‹¥Á’à •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ’„Ê‹Ë ÁΣ§‚ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U Σ§Ë ªÿË „Ò, Σ§Êÿʸ‹ÿ •ÊOE‡Ê Σ§Ë ¿Êÿʬ˝Áà ©¬‹éoe Σ§⁄UÊŸ ‚ÊÕ „Ë ÉÊÙ≈UÊ‹ Σ§Ë ¡Ê¥ø ◊¥ …Ê߸ fl·¸ Σ§Ê ‚◊ÿ ‹ª øÈΣ§Ê „Ò, Áfl‹¥’ „ÙŸ Σ§Ê Σ§Ê⁄UáÊ ’ÃÊŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ Σ‘§ ¡Ÿ‚ÍøŸÊ •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§ÊÁ◊¸Σ§ ‚ Σ§Ë ªÿË „Ò– ‚¥¬ÁûÊ Σ§⁄U ’…ΠÊŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË Ÿß¸ ÁOEÑË — Ÿª⁄U ÁŸª◊ OEÁˇÊáÊË ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù •¬ŸÊ ’¡≈U ¬‡Ê Σ§⁄UªÊ– ‚ÍòÊÙ¥ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ’¡≈U ◊¥ yÆ »§Ë‚OE ÃΣ§ ‚¥¬ÁûÊ Σ§⁄U ’…ΠÊŸ Σ§Ê ¬˝SÃÊfl „Ò– fl„Ë¥, Ÿ∞ flÊ„Ÿ π⁄UËOEŸ ¬⁄U ∞Σ§◊ȇà ‹ªŸ flÊ‹ ¬ÊÁΣ§¥¸ª ‡ÊÈÀΣ§ ◊¥ ÷Ë Σ§Ê»§Ë ’…ΠÙÃ⁄UË Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË „Ò– ’¡≈U Ÿª⁄U ÁŸª◊ OEÁˇÊáÊË Σ‘§ •ÊÿÈQ§ mÊ⁄UÊ ÁŸª◊ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ Á‚ÁflΣ§ ‚¥≈U⁄U ◊¥ ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Ÿª⁄U ÁŸª◊ ©ûÊ⁄UË ◊¥ v~ fl Ÿª⁄U ÁŸª◊ ¬Ífl˸ ◊¥ wÆ Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù ’¡≈U ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ¬˝SÃÊÁflà ÁOEÑË ÁfloeÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl Σ‘§ ◊gŸ¡⁄U ÁOE‚¥’⁄U Σ§Ë ¡ª„ ß‚ ’Ê⁄U Ÿfl¥’⁄U ◊¥ „Ë ’¡≈U ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– •OEÊ‹Ã Ÿ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ Σ§Ù ÷¡Ê ¬òÊ Ÿß¸ ÁOEÑË — „flÊ‹Ê Σ‘§ ∞Σ§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¡Ê¥ø ◊¥ ‚„ÿÙª Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬Á≈UÿÊ‹Ê „Ê©‚ Σ§Ù≈U¸ Σ§Ë •ÁÃÁ⁄UQ§ ‚òÊ ãÿÊÿÊoeË‡Ê ŸËŸÊ ’¥‚‹ Σ§ÎcáÊÊ Ÿ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ Σ§Ù ‹≈U⁄U •Ê»§ Á⁄U`§S≈U (‚„ÿÙª Σ‘§ Á‹∞ ¬òÊ) ÷¡Ê „Ò– Á¡‚‚ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ Σ‘§ ‚¥’¥Áoeà •ÁoeΣ§Ê⁄UË ◊Ê◊‹ Σ§Ë ¡Êø ◊¥ ¬˝fløŸ ÁŸOE‡ÊÊ‹ÿ (߸«Ë) Σ§Ë ‚„ÊÿÃÊ Σ§⁄U ‚Σ‘§¥– ߸«Ë Σ§Ù ÁflE SÃ⁄U ¬⁄U ◊ÊOEΣ§ ¬OEÊÕ¸ ÃSΣ§⁄UË ◊¥ ‹ªÊ∞ ª∞ oeŸ Σ‘§ ‚¥’¥oe ◊¥ ‚È’Íà ∞Σ§ÁòÊÃ Σ§⁄UŸ „Ò– ôÊÊà „Ù ÁΣ§ ¬Ífl¸ ◊¥ •OEÊ‹Ã Σ‘§ ‚◊ˇÊ ߸«Ë Ÿ Σ§„Ê ÕÊ ÁΣ§ ◊Ê◊‹ ◊¥ wz Á‚Ã¥’⁄U Σ§Ù •◊ÎÂ⁄U fl ÁOEÑË ‚ ÃËŸ •Ê⁄UÙ¬Ë ¬Σ§«Π ª∞ Õ– ¡Êø ◊¥ ¬ÊÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ ߟ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ Σ‘§ ‚¥’¥oe •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ SÃ⁄U ¬⁄U „Ò– ∞‚ ◊¥ OE‡Ê Σ‘§ •‹ª-•‹ª Á„S‚Ù¥ ‚Á„à ÁflOE‡Ê ◊¥ ÷Ë ¡Êø Σ§Ë ¡M§⁄Uà „Ò– •OEÊ‹Ã Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Ã◊Ê◊ Σ§Êª¡ÊÃÙ¥ Σ§Ù OEπŸ Σ‘§ ’ÊOE ¬˝Õ◊ OEÎCÿÊ ÿ„ ¬ÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ ‚ Σ§È¿ Σ§Êª¡Êà fl ‚È’Íà ∞Σ§ÁòÊÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ¡M§⁄Uà „Ò– ÷Ê⁄UÃ Σ§Ë •ÊS≈˛Á‹ÿÊ Σ‘§ ‚ÊÕ ‹Ëª‹ •Á‚S≈U‚ ≈˛Ë≈UË (Σ§ÊŸÍŸË ‚„ÊÿÃÊ ‚¥Áoe) „Ò– ß‚Á‹∞ ©Ÿ‚ ¡Êø ◊¥ ‚„ÊÿÃÊ Σ§Ê •Êª˝„ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ©ÑπŸËÿ „Ò ÁΣ§ ߸«Ë Ÿ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ •◊ÎÂ⁄U ‚ ªªŸOEˬ Á‚¥„ fl ¬⁄U◊OEˬ Á‚¥„ •ı⁄U ÁOEÑË ‚ ªı⁄Ufl ªÈ#Ê Σ§Ù ¬Σ§«ΠÊ ÕÊ– ߟ ÃËŸÙ¥ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ¬˝Ëfl¥‡ÊŸ •ÊÚ»§ ◊ŸË ‹ÊÚÁ«˛ª ∞ÄU≈U Σ‘§ Äà ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ßŸΣ‘§ Σ§Êÿʸ‹ÿÙ¥ fl ÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ¿Ê¬ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ¡M§⁄UË Σ§Êª¡ÊÃ, || ‹Êπ L§¬ÿ fl Σ§È¿ ÁflOE‡ÊË ◊ÈOE˝Ê Á◊‹Ë ÕË– ŸÊ’ÊÁ‹ª ‚ ’‹ÊàΣ§Ê⁄U Σ‘§ ¬˝ÿÊ‚ Σ‘§ •Ê⁄UÙ¬ ◊¥ ÿÈflΣ§ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ »§⁄UËOEÊ’ÊOE, (fl’flÊÃʸ)– „Á⁄UÿÊáÊÊ Σ‘§ Á¡‹Ê »§⁄UËOEÊ’ÊOE ◊¥ ¬«Ù‚Ë ÿÈflΣ§ mÊ⁄UÊ ∞Σ§ ŸÊ’ÊÁ‹ª ‹«Σ§Ë Σ‘§ ‚ÊÕ ’‹ÊàΣ§Ê⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ Σ§⁄UŸ Σ‘§ •Ê⁄UÙ¬ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚Ê Ÿ ◊Ê◊‹Ê OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ¬ÈÁ‹‚ ¬˝flQ§Ê Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∞Σ§ v| fl·Ë¸ÿ ŸÊ’ÊÁ‹ª ‹«Σ§Ë Ÿ ¬ÈÁ‹‚ ◊¥ Á‡ÊΣ§Êÿà OEË ÁΣ§ ‡ÊÈR§flÊ⁄U Σ§Ù •¬Ÿ Á¬ÃÊ Σ§Ë •ŸÈ¬ÁSÕÁà ◊¥ fl„ OEÈΣ§ÊŸ ¬⁄U ’ÒΔË ÕË, ©‚Ë OEı⁄UÊŸ ©ŸΣ‘§ ¬«Ù‚ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹Ê ÿÙª‡Ê ŸÊ◊Σ§ ÿÈflΣ§ •ÊÿÊ •ı⁄U ©‚ ¡’⁄UOESÃË OEÈΣ§ÊŸ Σ‘§ •¥OE⁄U ‹ ªÿÊ •ı⁄U fl„Ê¥ ©‚Ÿ ©‚Σ‘§ ‚ÊÕ ¡’⁄UOESÃË Σ§⁄UŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ– ©‚Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ©‚Σ‘§ ‡ÊÙ⁄U ◊øÊŸ ¬⁄U ‹Ùª ßΣ§_Ê „Ù ª∞ Á¡ã„¥ OEπΣ§⁄U ÿÙª‡Ê ÷ʪ ªÿÊ– ∞Ÿ‚Ë•Ê⁄U epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in y ’ÈäÊflÊ⁄U v~ Ÿflê’⁄UU,UU wÆvy Ÿß¸ ÁOEÑË — ÁŸ¡Ê◊ÈgËŸ ÁSÕà ∞ÁÄÊÁ‚Σ§ S◊Ê⁄UΣ§ {y π¥÷Ê Σ§Ù •ÊªÊ πÊ¥ ≈˛S≈U Ÿ ŸÿÊ ¡ËflŸ OE ÁOEÿÊ „Ò– S◊Ê⁄UΣ§ Σ‘§ ‚¥⁄UˇÊáÊ Σ§Ê Σ§Êÿ¸ ¬Í⁄UÊ „Ù ªÿÊ „Ò– ß‚ Σ§Êÿ¸ Σ§Ù ¬Í⁄UÊ Σ§⁄UŸ ◊¥ ¬Í⁄U øÊ⁄U ‚Ê‹ ‹ª ª∞– ß‚ S◊Ê⁄UΣ§ Σ§Ë •’ ¬Ê¥ø ‚ı ‚Ê‹ ÃΣ§ ’«Π SÃ⁄U ¬⁄U ‚¥⁄UˇÊáÊ Σ§Ë ¡M§⁄Uà Ÿ„Ë¥ ¬«ΠªË– ⁄UÁflflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ‚Ê¥SΣ§ÎÁÃΣ§ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ ‚¥ÿÈQ§ ‚Áøfl ‚¥¡Ëfl Á◊ûÊ‹ fl ¡◊¸ŸË Σ‘§ ⁄UÊ¡OEÍà ◊ÊßΣ§‹ S≈UŸ⁄U Ÿ ß‚ S◊Ê⁄UΣ§ Σ§Ù ¡ŸÃÊ Σ‘§ Á‹∞ πÙ‹ ÁOEÿÊ– ß‚ S◊Ê⁄UΣ§ Σ‘§ ‚¥⁄UˇÊáÊ ¬⁄U •ÊŸ flÊ‹ Σ§È‹ πø¸ ◊¥ ‚ •ÊoeË ⁄UÊÁ‡Ê ¡◊¸ŸË Ÿ OEË „Ò– ôÊÊà „Ù ÁΣ§ •ÊªÊ πÊ¥ ≈˛S≈U Ÿ „È◊ÊÿÍ¥ Σ‘§ ◊Σ§’⁄U ‚Á„à ¬Í⁄U ÁŸ¡Ê◊ÈgËŸ ’SÃË Σ§Ê Σ§ÊÿÊΣ§À¬ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ’Ë«ΠÊ ©ΔÊÿÊ „Ò– ß‚ ‚¥ªΔŸ Ÿ Σ§ß¸ ‚Ê‹ Σ§Ë Σ§«ΠË ◊‡ÊP§Ã Σ‘§ ’ÊOE „È◊ÊÿÍ¥ Σ‘§ ◊Σ§’⁄U Σ§Ù ŸÿÊ ¡ËflŸ ÁOEÿÊ „Ò– ◊Σ§’⁄U Σ‘§ Áª⁄U ⁄U„ ◊„àfl¬Íáʸ ÷ʪ٥ Σ§Ù ‚¥⁄UÁˇÊà ÁΣ§ÿÊ „Ò– ß‚Ë ◊¥ ’Í „‹Ë◊Ê ª≈U ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ß‚Ë ª≈U Σ‘§ ¬Ê‚ fl·Ù¸ ‚ ¡◊ËŸ ◊¥ OE’Ë ∞Σ§ ŸËfl Σ§Ù …Í¥… Σ§⁄U ©‚ ¬⁄U OEËflÊ⁄U Σ§Ê ‚¥⁄UˇÊáÊ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ‚È¥OE⁄U Ÿ‚¸⁄UË Σ§Ê Σ§ÊÿÊΣ§À¬ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò •ı⁄U ©‚◊¥ ÁSÕà ¬Ê¥ø ªÈ¥’OEÙ¥ Σ§Ê ‚¥⁄UˇÊáÊ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ÁŸ¡Ê◊ÈgËŸ •ıÁ‹ÿÊ OE⁄UªÊ„ Σ§Ë π¥«„⁄U „Ù øÈΣ§Ë ’Êfl‹Ë Σ§Ë ª„⁄UÊ߸ ÃΣ§ ‚»§Ê߸ Σ§⁄U ß‚ Á»§⁄U ‚ √ÿflÁSÕà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ÿ„Ê¥ ÁSÕà ’«ΠË ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¤ÊÈÁǪÿÙ¥ Σ§Ù „≈UÊÿÊ ªÿÊ „Ò– Σ§È¿ ‚Ê‹ ¬„‹ ÿ„Ê¥ ÁSÕà ªÊÁ‹’ Σ§Ë ◊¡Ê⁄U Σ§Ê ‚¥⁄UˇÊáÊ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ– ß‚Ë Σ‘§ Ÿ¡OEËΣ§ ÁSÕà {y π¥÷Ê Σ‘§ ‚¥⁄UˇÊáÊ Σ‘§ Á‹∞ øÊ⁄U ‚Ê‹ ¬„‹ Σ§Ê◊ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– {y π¥÷Ê S◊Ê⁄UΣ§ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ‚¥ª◊⁄U◊⁄U Σ§Ê ’ŸÊ „Ò– v{ flË¥ ‡ÊÃÊéOEË ◊¥ S◊Ê⁄UΣ§ Σ‘§ wz ªÈ¥’OEÙ¥ ◊¥ ‹ªÊ∞ ª∞ ‹Ù„ Σ‘§ ÄU‹ê¬ ◊¥ ¡¥ª ‹ªŸ ‚ ÿ ◊È«Π ª∞ Õ– Á¡ŸΣ§Ë ◊⁄Uê◊Ã Σ§⁄U ©ã„¥ ©‚Ë SÕÊŸ ¬⁄U SÕÊÁ¬Ã Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– «Ë«Ë∞ Σ§Ë vzÆÆ ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ ªÊÿ’ Ÿß¸ ÁOEÑË — «Ë«Ë∞ Σ§Ë vzÆÆ ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ Σ§Êª¡Ù¥ ◊¥ ÃÙ „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ◊ı¡ÍOE Ÿ„Ë¥ „Ò– ∞‚Ê ◊ÊŸÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ ß‚Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê¥‡Ê Á„S‚ ¬⁄U •Ê’ÊOEË ’‚ øÈΣ§Ë „Ò– ¡’ÁΣ§ OESÃÊfl¡Ù¥ ◊¥ ß‚ πÊ‹Ë ÁOEπÊÿÊ ªÿÊ „Ò– fl·Ù¸ ‚ «Ë«Ë∞ Σ‘§ ÁŸø‹ SÃ⁄U Σ‘§ •ÁoeΣ§Ê⁄UË ◊Ê◊‹ ◊¥ ÉÊÊ‹◊‹ Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ©ŸΣ§Ë fl¡„ ‚ ¡◊ËŸ Σ§Ê ‚„Ë •Ê¥Σ§‹Ÿ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê ⁄U„Ê ÕÊ– «Ë«Ë∞ ©¬ÊäÿˇÊ Σ§Ê ¬OE ‚¥÷Ê‹Ÿ Σ‘§ ’ÊOE ’‹Áfl¥OE⁄U Σ§È◊Ê⁄U Ÿ ¡◊ËŸ Σ‘§ OESÃÊfl¡ ÁŸΣ§‹flÊ∞– ‚fl¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÃÙ vzÆÆ ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ ªÊÿ’ Á◊‹Ë– «Ë«Ë∞ Ÿ ß‚ ¡◊ËŸ ‚ ‚¥’¥Áoeà ¬Í⁄UË ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË •ÊΔ ÁOEŸ ¬„‹ •¬ŸË fl’‚Êß≈U ¬⁄U «Ê‹ OEË „Ò– ‹ÙªÙ¥ ‚ •¬Ë‹ Σ§Ë ªß¸ „Ò ÁΣ§ ÿÁOE ©ŸΣ‘§ ¬Ê‚ ¡◊ËŸ Σ‘§ Σ§é¡ ‚ ‚¥’¥ÁoeÃ Σ§Ù߸ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË „Ò ÃÙ ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ∞¥– «Ë«Ë∞ Ÿ •¬ŸË Σ§⁄UË’ }ÆÆ ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ Σ§Ù •ÁÃR§◊áÊ ◊ÈQ§ ⁄UπŸ Σ‘§ Á‹∞ ß‚Σ§Ë ÁflSÃÎà ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË fl’‚Êß≈U ¬⁄U «Ê‹ OEË „Ò– ß‚◊¥ å‹Ê≈UÙ¥ Σ‘§ ŸÄU‡Ê fl »§Ù≈UÙ ÷Ë ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ∞ ª∞ „Ò¥ ÃÊÁΣ§ ‹Ùª •Ê‚ÊŸË ‚ ¬ÃÊ Σ§⁄U ‚Σ‘§¥ ÁΣ§ ‚¥’¥Áoeà ¡◊ËŸ «Ë«Ë∞ Σ§Ë „Ò– ÿÁOE Σ§Ù߸ Σ§é¡Ê Σ§⁄UÃÊ „Ò ÃÙ ©‚Σ§Ë Á‡ÊΣ§Êÿà «Ë«Ë∞ ◊¥ Σ§⁄U ‚Σ‘§¥– «Ë«Ë∞ Ÿ Σ§È¿ ◊Ê„ ¬„‹ ¬Ífl˸ ÁOEÑË fl ⁄UÙÁ„áÊË ¡ÙŸ Σ‘§ Σ§È‹ }Æx å‹Ê≈UÙ¥ Σ§Ù •ÊÚŸ‹Êߟ Σ§⁄U ÁOEÿÊ ÕÊ– ߟ◊¥ {y flª¸◊Ë≈U⁄U ‚ ‹Σ§⁄U {Æ.xy „ÄU≈Uÿ⁄U ˇÊòÊ»§‹ ÃΣ§ Σ‘§ å‹Ê≈U ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– πÊ‹Ë ¬«ΠË ¡◊ËŸ Σ§Ù ’øÊŸ Σ‘§ Äà ÁΣ§∞ ª∞ ‚fl¸ ◊¥ «Ë«Ë∞ Ÿ ¬Í⁄UË ÁOEÑË ◊¥ Σ§⁄UË’ vzÆÆ å‹Ê≈UÙ¥ Σ§Ù ÁøÁqà ÁΣ§ÿÊ „Ò– ßŸΣ§Ê ˇÊòÊ»§‹ Σ§⁄UË’ }ÆÆ ∞Σ§«Π „Ò– ∞Σ§ Ã⁄U»§ OE‡Ê÷⁄U ◊¥ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË Σ‘§ Sflë¿ÃÊ •Á÷ÿÊŸ Σ§Ù ¡Ù⁄U‡ÊÙ⁄U ‚ ø‹ÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– fl„Ë¥ OEÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ ÿ◊ȟʬÊ⁄U ◊¥ Σ§È¿ ÷Ê¡¬Ê߸ •Ê¬‚Ë ¤Êª«Π ◊¥ ß‚ •Á÷ÿÊŸ Σ§Ù ¬‹ËÃÊ ‹ªÊŸ ◊¥ ¡È≈U „Ò¥– ãÿÍ ©S◊ÊŸ¬È⁄U Σ§Ë ¬Ê·¸OE ‚àÿÊ ‡Ê◊ʸ •ı⁄U ÷Ê¡ÿÈ◊Ù Σ‘§ ŸÃÊ ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ ’¥≈UË Σ‘§ ’Ëø ÃΣ§⁄UÊ⁄U ß‚ Σ§OE⁄U ø‹ ⁄U„Ë „Ò ÁΣ§ ßŸΣ‘§ ’Ëø ÁŸª◊ Σ‘§ ‚»§Ê߸ Σ§◊¸øÊ⁄UË Á¬‚ ª∞ „Ò¥– ŸÃˡß ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ‚»§Ê߸ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ Σ‘§ ÉÊ⁄U Σ‘§ ’Ê„⁄U •ı⁄U ‡ÊÊSòÊË ¬ÊΣ§¸ ‹Ê‹’ûÊË ¬⁄U ª¥OEªË »Ò§‹Ê OEË– ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ÿ„ ‚’ ¬Ê·¸OE Σ§Ë ‡Ê„ ¬⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò, ¡’ÁΣ§ ¬Ê·¸OE Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ÿ„ ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ mÊ⁄UÊ ‚»§Ê߸ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ ÁΣ§∞ ª∞ OEÈfl¸˜ÿfl„Ê⁄U Σ§Ê ŸÃË¡Ê „Ò– ’ÃÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ÷Ê¡ÿÈ◊Ù Σ‘§ ¬Ífl¸ Á¡‹Ê ©¬ÊäÿˇÊ ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ Ÿ Á¬¿‹ ÁOEŸÙ¥ Σ§È¿ ¬ÙS≈U⁄U ß‹ÊΣ‘§ ◊¥ ‹ªflÊ∞ Õ– ß‚◊¥ SÕÊŸËÿ ¬Ê·¸OE •ı⁄U ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ ‚àÿÊ ‡Ê◊ʸ Σ§Ê »§Ù≈UÙ Ÿ„Ë¥ ÕÊ– ß‚‚ ŸÊ⁄UÊ¡ „ÙΣ§⁄U ¬Ê·¸OE Ÿ ‚»§Ê߸ Σ§Á◊¸ÿÙ¥ ‚ ¬ÙS≈U⁄U „≈UÊŸ Σ§Ù Σ§„Ê, ¬ÙS≈U⁄U „≈UÊŸ ¬⁄U ¡ÒŸ Ÿ ÃËŸ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ¬Σ§«ΠΣ§⁄U ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ „flÊ‹ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– ß‚Σ‘§ ’ÊOE ÿÍÁŸÿŸ ‚ ¡È«Π Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ©ŸΣ‘§ ÉÊ⁄U Σ‘§ ‚Ê◊Ÿ •ı⁄U ‡ÊÊSòÊË ¬ÊΣ§¸ øı⁄UÊ„ ¬⁄U ª¥OEªË »‘§¥Σ§ OEË– ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ’ÊÃ Σ§⁄UŸ ¬⁄U ¬Ê·¸OE Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ Ÿ ÁŸª◊ Σ‘§ ’ȡȪ¸ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ OEÈfl¸˜ÿfl„Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U ©ã„¥ ÃËŸ ÉÊ¥≈U ÃΣ§ ÕÊŸ Σ‘§ ’Ê„⁄U ’ÒΔÊΣ§⁄U ⁄UπÊ ÕÊ– fl ¬„‹ ÷Ë •¬Ÿ ¬ÙS≈U⁄UÙ¥ ◊¥ ◊⁄UË ÃSflË⁄U Ÿ„Ë¥ ‹ªÊÃ Õ, ÃÙ •’ ◊Ò¥ ©ŸΣ‘§ Áπ‹Ê»§ ∞‚Ê ÄUÿÙ¥ Σ§⁄UÊ™§¥ªË, Á¡‚ ‚◊ÿ ÿ„ ÉÊ≈UŸÊ ÉÊ≈UË, ©‚ OEı⁄UÊŸ ◊Ò¥ ¬˝OE‡Ê Σ§Êÿʸ‹ÿ ¬⁄U ’ÒΔΣ§ ◊¥ ÕË– fl„Ë¥ ÁflΣ§Ê‚ ¡ÒŸ Σ§Ê •Ê⁄UÙ¬ „Ò ÁΣ§ ß‹ÊΣ‘§ ◊¥ ¬Ê·¸OE mÊ⁄UÊ Σ§Ù߸ Σ§Ê◊ Ÿ„Ë¥ Σ§⁄UÊÿÊ ¡ÊÃÊ– ∞‚ ◊¥ SÕÊŸËÿ ¡ŸÃÊ ◊¥ ¬Ê·¸OE Σ‘§ ¬˝Áà ŸÊ⁄UÊ¡ªË „Ò– ß‚ËÁ‹∞ „◊ ‡ÊÈL§•Êà ‚ •¬Ÿ ¬ÙS≈U⁄UÙ¥ ◊¥ ©ŸΣ§Ë ÃSflË⁄U Ÿ„Ë¥ ‹ªÊÃ– ◊Ò¥Ÿ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ Á‚»§¸ ‚»§Ê߸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§„Ê ÕÊ, ◊ª⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ¬Ê·¸OE Σ§Ë ‡Ê„ ¬⁄U ◊⁄U ÉÊ⁄U Σ‘§ ’Ê„⁄U •ı⁄U ‡ÊÊSòÊË ¬ÊΣ§¸ øı⁄UÊ„ ¬⁄U ª¥OEªË »Ò§‹Ê OEË– ¬Ífl˸ ÁOEÑË — Σ§ÎcáÊÊŸª⁄U ÕÊŸ ◊¥ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù Sflë¿ÃÊ •Á÷ÿÊŸ ø‹ÊÿÊ ªÿÊ– Ÿª⁄U ÁŸª◊ Σ§Ê Á≈Uå¬⁄U flÊ„Ÿ •ı⁄U ‚ÊÕ ◊¥ SÕÊŸËÿ ¬Ê·¸OE Σ§À¬ŸÊ OEflË ¡ÒŸ ÕÊŸ ¬„È¥øË¥– ÿ„Ê¥ Σ§À¬ŸÊ •ı⁄U ©ŸΣ‘§ ‚„ÿÙÁªÿÙ¥ Ÿ ÕÊŸÊ ¬Á⁄U‚⁄U Σ§Ë ‚»§Ê߸ Σ§⁄U Sflë¿ ÷Ê⁄Uà •ı⁄U SflSÕ ÷Ê⁄UÃ Σ§Ê ŸÊ⁄UÊ ’È‹¥OE ÁΣ§ÿÊ– ‚ÊÕ „Ë ◊„Σ§◊ Σ‘§ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ •ı⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ¡ÊªM§Σ§ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ÷Ë ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ¬Ê·¸OE Ÿ ¬ÈÁ‹‚ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ §Ù Sflë¿ÃÊ •¬ŸÊŸ •ı⁄U OEÍ‚⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ÷Ë ¬˝Á⁄UÃ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ‚¥Σ§À¬ ÁOE‹ÊÿÊ– •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ •ÊÿÙ¡Ÿ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ê ÷Ë ‚„ÿÙª ‚⁄UÊ„ŸËÿ ⁄U„Ê– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚¥OEˬ Σ§¬Í⁄U, „⁄UË‡Ê Σ§≈UÊÁ⁄UÿÊ fl „ÛÊË ªÈ#Ê ‚Á„Ã Σ§Ê»§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ •ãÿ ‹Ùª ÷Ë ◊ı¡ÍOE Õ– ø‹Ê∞ ¡Ê ⁄U„ ß‚ •Á÷ÿÊŸ ◊¥ Á‡Ê⁄UΣ§Ã Σ§⁄UÃ „È∞ ÕÊŸÊäÿˇÊ Ÿ Σ§Êÿ¸R§◊ Σ‘§ ©g‡ÿ Σ§Ë ‚⁄UÊ„ŸÊ Σ§Ë– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ «˜ÿÍ≈UË Σ§⁄UŸ Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ‚»§Ê߸ ÷Ë •„◊ Á¡ê◊OEÊ⁄UË „Ò– ß‚Σ§Ê ÁŸÿÁ◊à Ãı⁄U ¬⁄U ¬Ê‹Ÿ Σ§⁄UŸÊ „⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄UË •ÁoeΣ§Ê⁄UË •ı⁄U Σ§◊¸øÊ⁄UË Σ‘§ Á‹∞ ¡M§⁄UË „Ò– ∞‚Ê „ÙŸ ‚ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ’Ëø ‚Σ§Ê⁄UÊà◊Σ§ ‚¥OE‡Ê ¡Ê∞ªÊ– vy ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ Σ§Á’˝SÃÊŸ Σ§Ë — ¡◊Ê•Ã-ßS‹Ê◊Ë-Á„¥OE Ÿß¸ ÁOEÑË — ߥOE˝¬˝SÕ ¬ÊΣ§¸ ◊¥ ÷ÍÁ◊ ∞fl¥ ÁflΣ§Ê‚ Áfl÷ʪ (∞‹∞¥««Ë•Ù) mÊ⁄UÊ OEË ªß¸ vy ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ ¬⁄U •¬ŸÊ Σ§é¡Ê ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ¡◊Ê•Ã-ßS‹Ê◊Ë-Á„¥OE Ÿ «Ë«Ë∞ ©¬ÊäÿˇÊ ’‹Áfl¥OE⁄U Σ§È◊Ê⁄U fl ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿ¡Ë’ ¡¥ª Σ§Ù ¬òÊ Á‹πÊ „Ò– ‚¥ªΔŸ Ÿ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ ∞‹∞¥««Ë•Ù Ÿ ÿ„ ¡◊ËŸ ©‚ fl·¸ v~{y ◊¥ OEË ÕË ‹ÁΣ§Ÿ •÷Ë ÃΣ§ Σ§é¡Ê Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ê „Ò– ‚¥ªΔŸ Ÿ Σ§„Ê „Ò ÁΣ§ «Ë«Ë∞ ß‚ ◊Ê◊‹ ¬⁄U ªÈ◊⁄UÊ„ Σ§⁄UÃÊ ⁄U„Ê „Ò– ¡’ÁΣ§ ‚◊SÿÊ Σ‘§ ‚◊ÊoeÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ¡◊Ê•Ã-ßS‹Ê◊Ë-Á„¥OE‡ÊÈM§ ‚ „Ë ¬˝ÿÊ‚⁄Uà „Ò •ı⁄U «Ë«Ë∞ ‚ ◊Ê¥ª Σ§Ë ªß¸ ÕË ÁΣ§ fl„ •ŸÈÁøà Ãı⁄U ¬⁄U Σ§é¡Ê Σ§Ë ªß¸ ¡◊ËŸ ÁOEÑË flÄU»§ ’Ù«¸ fl Σ§Á’˝SÃÊŸ Σ§◊≈UË Σ§Ù flʬ‚ Σ§⁄U– ‚¥ªΔŸ Ÿ ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ÁOEÑË flÄU»§ ’Ù«¸, ‚¥≈˛‹ flÄU»§ Σ§Ê©¥Á‚‹, ‡Ê„⁄UË ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊÊ‹ÿ ÁOEÑË •ı⁄U ⁄UÊC˝Ëÿ •À¬‚¥ÅÿΣ§ •ÊÿÙª •ÊÁOE Σ§Ù zÆ ‚ •ÁoeΣ§ ’Ê⁄U ¬òÊ Á‹π •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§⁄U ©ŸΣ§Ê äÿÊŸ ß‚ •Ù⁄U •ÊΣ§ÎC Σ§⁄UÊÿÊ– ‚÷Ë ‚ •ŸÈ⁄UÙoe ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ flÄU»§ ’Ù«¸ Σ§Ë ¡◊ËŸ Σ§Á’˝SÃÊŸ Σ§Ù flʬ‚ OEË ¡Ê∞– ߟ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ Σ‘§ »§‹SflM§¬ ⁄UÊC˝Ëÿ •À¬‚¥ÅÿΣ§ •ÊÿÙª •ı⁄U ‡Ê„⁄UË ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ‘§ Äà •ÊŸ flÊ‹ ∞‹∞¥««Ë•Ù Ÿ «Ë«Ë∞ Σ§Ù Σ§Á’˝SÃÊŸ Σ§Ë ¬Í⁄UË vy ∞Σ§«Π ¡◊ËŸ Σ§Ë ¬Ò◊Êß‡Ê Σ§⁄UŸ Σ‘§ •ÊOE‡Ê ÁOE∞ Õ– ß‚Ë Σ‘§ Äà wx ◊߸, wÆvy Σ§Ù ÁflÁ÷ÛÊ Áfl÷ʪ٥, flÄU»§ ’Ù«¸, Σ§Á’˝SÃÊŸ Σ§◊≈UË fl ¡◊ÊÃ- ßS‹Ê◊Ë-Á„¥OE Σ§Ë ◊ı¡ÍOEªË ◊¥ ¬Ò◊Êß‡Ê Σ§Ê Σ§Ê◊ ¬Í⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– »§¡Ë¸ SΣ§Í‹Ù¥ Σ§Ù ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Σ§ÙÁø¥ª ‚¥SÕÊŸ ÿÊÃÊÿÊà ÷Ë „È•Ê ¬˝÷ÊÁflà ‡ÊÊSòÊË ¬ÊΣ§¸ øıΣ§ ¬⁄U ª¥OEªË Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ⁄UÊ„ªË⁄UÙ¥ Σ§Ù Σ§Ê»§Ë ÁOEP§Ã¥ „È߸¥– ’ËøÙ’Ëø øıΣ§ ¬⁄U »‘§¥Σ‘§ ª∞ Σ§Í«Π ‚ ¡Ê◊ ‹ª ªÿÊ– ’ÊOE ◊¥ R§Ÿ Σ§Ë ◊OEOE ‚ ß‚ „≈UÊÿÊ ªÿÊ– ∞Σ§ ⁄UÊ„ªË⁄U ◊ŸÙ¡ Σ§È◊Ê⁄U Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ OE‡Ê÷⁄U ◊¥ Sflë¿ÃÊ •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ ’Ëø ‚«ΠΣ§ ¬⁄U ß‚ Ã⁄U„ ª¥OEªË »Ò§‹ÊΣ§⁄U Σ§ıŸ‚Ê Áfl⁄UÙoe Σ§Ê Ã⁄UËΣ§Ê •¬ŸÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚‚ ÃÙ Áfl⁄UÙoe Σ§Ë Ÿß¸ ¬⁄U¥¬⁄UÊ Σ§Ë ‡ÊÈL§•Êà „Ù ¡Ê∞ªË– Page 4 Open File.qxd 11/18/2014 9:04 PM Page 1

Latest Hindi News, hindi news headlines in Hindi, Hindi movie news, movie photos and videos from VIJAY NEWS Hindi news. Find breaking news in hindi

Views

Total views

178

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×