Vihreä perustulo 7.2.2019

V
VihreätVihreät
sosiaaliturvan uudistus: Vihreiden malli
Asumistuki
SosiaaliturvaNyt
Toimeentulotuki
Kela-perusosa,
ml. asumisosa
+ harkinnanvarainen
täydentävä/ehkäisevä osa
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
kotihoidontuki
opintoraha
Vähimmäisetuudet
Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha
SairauspäivärahaAnsiosidonnainen
sairauspäiväraha
Ansiosidonnainen
vanhempainpäiväraha
Ansiosidonnaiset
etuudet
Sosiaaliturva nyt
toimeentulotuki
Kela-perusosa,
ml. asumisosa
+ harkinnanvarainen
täydentävä/ehkäisevä osa
2
Vihreät tavoitteet
sosiaaliturvan uudistukselle
y y Köyhyyden torjunta
y y Yksilökohtaisuus
y y Universaalisuus
y y Vastikkeettomuus
y y Yksinkertaisuus
3
Tavoitetila kahdessa
vaalikaudessa: Perustulo
4
Perustulo: työikäisten perusturva
y y Perustulo: 600 €/kk verottomasti ja vastikkeettomasti.
y y Vihreiden sosiaaliturvauudistus vastaa työikäisten perusturvan
ongelmiin. Eläkkeet ja lapsilisät ovat uudistuksen ­ulkopuolella.
y y Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen
­sairauspäiväraha ja ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha
­säilyvät perustulon ylittävältä osaltaan.
y y Perustulo ei vaikuta eläkkeisiin – takuueläke, kansaneläke ja
­työeläke ovat korkeampia kuin perustulo.
5
6
esimerkki kahdesta
perustulon toteutustavasta
korvataannykyiset
vähimmäisetuudetperustulolla
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
kotihoidontuki
opintoraha
perustulo
600€/kk
veroton
vastikkeeton
toimeentulotuenperusosa
Korvataan nykyiset
vähimmäisetuudet perustulolla
7
Palvelut
tulottomalle 1-3 kk välein
kutsu palvelutapaamiseen
palvelujen tarpeessa
olevalle omavalmentaja,
jonka kanssa yksilöllinen
palvelusuunnitelma
perustulo
Perustuloonkytketäänkiinteästi
palvelut
600€/kk
veroton
vastikkeeton
puretaanraja-aidat
te-toimistojen,aikuis-
sosiaalityönjne.väliltä,
palvelutasiakaslähtöisesti
Perustuloon kytketään kiinteästi Palvelut
8
perustulo
Toimeentulotuki
Perustulon
asumislisä
laskennallinen,
perustuualueen
yleiseenvuokratasoon
Sovitetaanyhteen
perustulonkanssa
toimeentulotuki
Perustulo
Perustulon
asumislisä
•	Laskennallinen,
perustuu
­alueen yleiseen
vuokratasoon
•	Sovitetaan yhteen
perustulon kanssa
Asumistuki kytketään yhteen
perustulon kanssa
9
Perustulon
harkinnan-
varainen
lisä
perustulo
Toimeentulotukipalautetaanaidosti
viimesijaiseksietuudeksi
toimeentulotuesta
viimesijainen,
sosiaalitoimen
harkintaan
perustuva
perustulonlisä
­Toimeentulo-
tuesta ­viimesijainen,
­sosiaalitoimen
harkintaan ­perus­tuva
perustulon lisä.
Perustulon
harkinnan-
varainen
lisä
toimeentulotuki palautetaan
aidosti viimesijaiseksi etuudeksi
Vihreän sosiaali­
turvauudistuksen
tavoitetila
10
Perustulo
Perustulon
asumislisä
Vihreän sosiaali­
turvauudistuksen
tavoitetilaPerustulon
harkinnan-
varainen
lisä
tavoitetila
Perustulo
Perustulon
asumislisä palvelut
Sosiaaliturvan uudistus:
Toimet ensi vaalikaudella
12
0.Yhdistetäännykyisetvähimmäise
perusturvaksi(kutenedellä)
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
perusturva
(vastikkeellinen)
vaalikausi2019-2023
yhdistetään nykyiset
vähimmäisetuudet Vaalikausi
2019–2023
13
Yhteenveto
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
kotihoidontuki
opintoraha
perusturva
Korvautuu
perhevapaauudistuksessa
Tasokorotus+33%
Taso-
korotus
+50€
Tuodaanopiskelijoidenjayrittäjien
sosiaaliturvaalähemmäsmuutaväestöä
opintoraha Tasokorotus+33%
(250>333€/kk)
Yrittäjän
sosiaaliturva
parannetaan
(mm.yhdistelmätuki:
yrittäjyysjapalkkatyö
voivatyhdessäkerryttää
työssäoloehtoa)
Tuodaan opiskelijoiden ja yrittäjien
sosiaaliturvaa lähemmäs muuta väestöä
Vaalikausi
2019–2023
14
Toteutetaanperhevapaauudistus
6kkäidille
6kkvanhempien
kesken
jaettavaksi
6kkisälle
6kkvapaasti
jaettavissa
Ansiosidonnainenvanhempainraha
Hoitoraha(843€/kk,korvaanykyisenkotihoidontuen)
Sekävahempainrahaaettähoitorahaa
voinostaaosissajasitenpidentääkestoa
esim.puolikassumma=>kaksinkertainenaika
Toteutetaan
perhevapaauudistus Vaalikausi
2019–2023
15
perusturva
Asumistuki
ruokakuntakohtainen
riittämätön (vuotaa
toimeentulotukeen)
riippuu reaalisesta vuokrasta
Asumistuenkehittämissuunnat
Toimeentulotuki
KOHTI
...yksilökohtaista
...riittävää
...laskennallista
(riippuu alueen yleisestä
vuokratasosta, tuloista jne.)
toimeentulotuki
Perusturva
ASumistuen ja toimeentulotuen kehityssuunnat
16
Asumistuki
ruokakuntakohtainen
riittämätön (vuotaa toimeen-
tulotukeen)
riippuu reaalisesta vuokrasta
Toimeentulotuki
(viimesijainen,
harkinnanvarainen)
perusturva
Asumistuki
Toimeentulotuenkehittämissuunnat
Toimeentulotuki
Kela-perusosa,
ml. asumisosa
+ harkinnanvarainen
täydentävä/ehkäisevä osa
Pienennetään
tarvetta
(perusturvaa ja
asumistukea
parantamalla)
Toimeentulotuki
(viimesijainen,
harkinnanvarainen)
Vaalikausi
2019–2023
perustuloon
kahdella askeleella
17
1.Toteutetaanpuolikasperustulo:
puoletperusturvastavastikkeettomak
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
perusturva
(vastikkeellinen)
puolikasPerustulo300€
(vastikkeeton)
vaalikausi2019-2023
yhdistetään nykyiset vähimmäisetuudet
ja toteutetaan puolikas perustulo
1.
ASkel
puolet
perusturvasta
vastikkeettomaksi
18
2.perusturvatäydeksiperustuloksi
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
perusturva
(vastikkeellinen)
puolikasPerustulo300€
(vastikkeeton)
perustulo
vaalikausi2019-2023 vaalikausi2023-2027
Perusturva täydeksi perustuloksi
kahdessa vaaLikaudessa
2.
ASkel
19
laaja perustulokokeilu
y y Kokeillaan täyttä perustuloa: mukana vähintään 10 000
satunnaisotannalla valittua henkilöä.
y y Mukana riittävästi eri elämäntilanteissa olevia, jotta ­voidaan
­selvittää perustulon vaikutuksia eri väestöryhmiin (yrittäjät,
­freelancerit, maanviljelijät, kotivanhemmat, itsensä työllistäjät,
­opiskelupaikkaa vailla olevat nuoret jne.).
y y Verotus mukana.
y y Selvitetään mahdollisuus myös alueelliseen kokeiluun
(2–3 aluetta perustulon piirissä).
20
Vaalikausi
2019–2023
perustulon vaikutukset: opiskelija
Nyt Perustulo Puolikas
­perustulo
Saa ­opintorahaa
(max. 250 €), ­joutuu
­nostamaan opin-
tolainaa ja/tai
käymään töissä
saadakseen
­välttämättömän
­toimeentulon.
Perustulo (600 €)
­korvaa opintorahan,
parantaa opiskelijan
toimeentuloa.
 Vähentää ­tarvetta
opintolainaan ja työn­
tekoon.
 Tekee helpommaksi
keskittyä täysipainoi-
seen opiskeluun.
Puolikas perustu-
lo (300 €) yhdistet-
tynä opintorahaan
parantaa opiskel-
ijan toimeentuloa
 Vähentää tarvet-
ta opintolainaan ja
työntekoon.
 Tekee helpommaksi
keskittyä täysipainoi-
seen opiskeluun.
Nyt Perustulo
Tulot ­vaihtelevat
kuukausittain,
­t­ulottomalle
­jaksolle haettava
­toimeentulotukea.
Perustulo pohjalla
aina, ei koskaan putoa
tyhjän päälle, varmem-
mat tulot silloinkin
kun töitä vaihtelevasti.
 Tuo jatkuvuutta ja
ennakoitavuutta.
perustulon vaikutukset: Luovan alan freelancer
Nyt Perustulo Puolikas ­perustulo
Hakee starttirahaa
­(erikseen haettava,
harkinnanvarainen
etuus, jolla tiukat eh-
dot; haetaan ensin 6 kk
ja sitten toiseksi 6 kk;
oltava päätoiminen yrit-
täjä, haettava ennen
yritystoiminnan aloitta-
mista).
Perustulo (600 €)
­korvaa starttirahan,
­perustulon varassa voi
aloittaa yritystoimintaa
samalla kun tekee muu-
ta (viimeistelee opinto-
ja, tekee lyhyitä työkeik-
koja jne.).
Puolikas ­perustulo (300 €) ei
­korvaa starttirahaa kokonaan,
mutta helpottaa yritystoiminnan
käynnistämistä.
 Voi alkaa ­valmistella yrityksen
perustamista jo ennen kuin on
oikeutettu starttirahaan. Jos
yritys ei vielä tuota tuloja joka
kuukausi, ei jää täysin tulotta.
perustulon vaikutukset:
Aloitteleva yrittäjä
Nyt Perustulo
Nykyään töiden
välissä on haettava
työmarkkinatukea,
jonka saaminen
saattaa kestää.
Edellytyksenä tuelle
on, että on työmark-
kinoiden käytet-
tävissä ja osallistuu
aktiivointitoimiin.
Perustulo (600 €) kor-
vaa työmarkkinatuen
ja peruspäivärahan.
Kiinteä perustulo ei
jätä ketään tulotto-
maksi. Työtön saa kat-
tavasti tarvitsemiaan
palveluita.
perustulon vaikutukset: työtön Pätkätyöläinen
(työssäoloehto ei täyty, ei ansiosidonnaista)
vanhemmuus
Nyt Vihreiden
­perhevapaamalli
Äitiysrahaa n. 4 kk,
isyysrahaa n. 9 viikkoa,
­vanhempainrahaa n. 6 kk,
kotihoidontukea (yhdestä
lapsesta 338,34 € + tulo-
sidonnainen hoitolisä +
mahd. kuntalisä) siihen
asti kunnes lapsi täyttää
kolme vuotta.
6 kk äidille, 6 kk isille ja
6 kk vanhempien ­kesken
jaettavaksi ansiosidon-
naista vanhempainra-
haa. Tämän jälkeen ­6  kk
joustavasti jaettavaa
­hoitorahaa (843 €), jota voi
jaksottaa osiin ja pitem-
mälle ajalle (esim. nos-
taa puolikasta hoitorahaa
­kaksinkertaiselle ajalle).
Vihreä perustulo 7.2.2019
1 of 26

Recommended

Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii... by
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...THL
2K views12 slides
Chuyển đổi tương đương dầu máy nén khí by
Chuyển đổi tương đương dầu máy nén khí Chuyển đổi tương đương dầu máy nén khí
Chuyển đổi tương đương dầu máy nén khí Kiên Nguyễn
857 views33 slides
Puhujan parhaat pönötysvinkit by
Puhujan parhaat pönötysvinkitPuhujan parhaat pönötysvinkit
Puhujan parhaat pönötysvinkitKatleena Kortesuo
114.6K views16 slides
Kejo ja kansallinen sähköinen ensihoitokertomus by
Kejo ja kansallinen sähköinen ensihoitokertomusKejo ja kansallinen sähköinen ensihoitokertomus
Kejo ja kansallinen sähköinen ensihoitokertomusTHL
447 views15 slides
Fichas utensilios completar by
Fichas utensilios completarFichas utensilios completar
Fichas utensilios completarAlex Cabrera
1K views74 slides
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset by
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyöterveyslaitos
4K views37 slides

More Related Content

What's hot

SaintyCo HZD 1500 IBC Bin Blenders FAT Documents by
SaintyCo HZD 1500 IBC Bin Blenders  FAT DocumentsSaintyCo HZD 1500 IBC Bin Blenders  FAT Documents
SaintyCo HZD 1500 IBC Bin Blenders FAT DocumentsTony Zeng
697 views27 slides
Extruder or Injection Molding Machine Startup and Shutdown Article by
Extruder or Injection Molding Machine Startup and Shutdown ArticleExtruder or Injection Molding Machine Startup and Shutdown Article
Extruder or Injection Molding Machine Startup and Shutdown ArticleR&B Plastics Machinery
4.2K views2 slides
Leak test apparatus by
Leak test apparatusLeak test apparatus
Leak test apparatusjaincolab
1.6K views2 slides
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te... by
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te...Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta tavallisella te...THL
1.9K views13 slides
003 pharmaceutical packaging by
003 pharmaceutical packaging003 pharmaceutical packaging
003 pharmaceutical packagingumer farooq
2.5K views43 slides

Similar to Vihreä perustulo 7.2.2019

Perustulo - kannuste vai lanniste? by
Perustulo - kannuste vai lanniste?Perustulo - kannuste vai lanniste?
Perustulo - kannuste vai lanniste?Olli Kärkkäinen
1.2K views28 slides
Vatesin toimintakenttä by
Vatesin toimintakenttäVatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttäVates-saatio
263 views17 slides
Tuet by
TuetTuet
Tuetguest70fecb
263 views6 slides
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen by
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen 16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen Työterveyslaitos
200 views24 slides
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelm㤠by
Otto lehto   syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤Otto lehto   syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤Otto Lehto
532 views54 slides
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi? by
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Olli Kärkkäinen
308 views12 slides

Similar to Vihreä perustulo 7.2.2019(20)

Vatesin toimintakenttä by Vates-saatio
Vatesin toimintakenttäVatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttä
Vates-saatio263 views
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen by Työterveyslaitos
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen 16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
Työterveyslaitos200 views
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelm㤠by Otto Lehto
Otto lehto   syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤Otto lehto   syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto Lehto532 views
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään by Työterveyslaitos
Varanka, Marjatta Tuottavuus -  kaikki mukaan työelämäänVaranka, Marjatta Tuottavuus -  kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Työterveyslaitos525 views
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa by THL
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
THL175 views
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku by Harri Hietala
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Harri Hietala363 views
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku by Harri Hietala
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Harri Hietala513 views
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010 by SDP
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
SDP279 views
Tyonantajan rekrytointituet by Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala267 views
Tyonantajan rekrytointituet by Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala235 views
SDP:n työt hallituksessa by SDP
SDP:n työt hallituksessaSDP:n työt hallituksessa
SDP:n työt hallituksessa
SDP15.2K views
SDP:n perhevapaamalli by SDP
SDP:n perhevapaamalliSDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalli
SDP63.9K views

More from Vihreät

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus by
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusVihreät
873 views11 slides
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys by
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreät
3.5K views19 slides
Suuntaa Eurooppaan by
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanVihreät
1K views17 slides
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018 by
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreät
4K views13 slides
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018 by
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreät
92 views12 slides
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka by
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaJoustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaVihreät
844 views8 slides

More from Vihreät(20)

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus by Vihreät
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Vihreät873 views
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys by Vihreät
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreät3.5K views
Suuntaa Eurooppaan by Vihreät
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
Vihreät1K views
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018 by Vihreät
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreät4K views
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018 by Vihreät
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreät92 views
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka by Vihreät
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaJoustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Vihreät844 views
Hiilineutraali Suomi 2035 by Vihreät
Hiilineutraali Suomi 2035Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035
Vihreät5.5K views
Tulevaisuuden valintoja by Vihreät
Tulevaisuuden valintojaTulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintoja
Vihreät5.1K views
Ympäristöankeuttajien hallitus by Vihreät
Ympäristöankeuttajien hallitusYmpäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitus
Vihreät571 views
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia by Vihreät
Tavoitteet ja toimenpiteet strategiaTavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Vihreät1.6K views
Missä olemme nyt by Vihreät
Missä olemme nytMissä olemme nyt
Missä olemme nyt
Vihreät1.1K views
Vihreiden vaihtoehtobudjetti by Vihreät
Vihreiden vaihtoehtobudjettiVihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreät7.7K views
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus by Vihreät
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuusVihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreät4.7K views
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma by Vihreät
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmaVihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreät1.6K views
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat by Vihreät
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustatVihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreät1.9K views
Vihreiden vaalijulisteet by Vihreät
Vihreiden vaalijulisteetVihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreät2.3K views
Vihreät hallituksessa by Vihreät
Vihreät hallituksessaVihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessa
Vihreät353 views
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys by Vihreät
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysOras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Vihreät258 views
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot by Vihreät
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotAnni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Vihreät213 views
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa by Vihreät
Sähkön kulutuksen kehitys SuomessaSähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Vihreät1.1K views

Vihreä perustulo 7.2.2019