Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soil testing in Marathi

12,419 views

Published on


This is an Marathi PowerPoint which gives information about soil testing in which it explains procedure of testing NPK, Ph, etc....!

Published in: Education

Soil testing in Marathi

 1. 1. This PowerPoint is created and developed by
 2. 2. ]ddoSajaimanaItipk vaaZIsaazI kaoNa%yaa Annad`vyaaMcaI kmatrta Aaho ho tpasanao va tI Ba$na kaZNyaasaazI kaya krNao AavaSyak Aaho ho zrivata yaavao yaasaazI maatI prIxaNa krNao AavaSyak Asato.
 3. 3. P`astavanaamaNauYyaacyaa Aaraogyaalaa jaovaZo mah%va Aaho.tovaZoca mah%va jaimainacyaahIAaraogyaalaa Aaho. AilakDIla kaLat jaimanaIcyaa AaraogyaakDo Saotk­yaaMcaodula-xa haot Asalyaacao AaZLUna yaot Aaho.jaimanaIcaI ]%padkta AnaokkarNaaMmaULo kmaI haot Aaho.yaacaI p`maUK karNao mhNajao jamaInaIcaa AtI vaaprsaoMid`ya KtaMcaa ABaava rasaayainak KtaMcaa AsMatuilat vaapr paNyaacaa Ayaaogyavaapr [.karNaamauLo jaimanaIcao Aaraogya idvasaoMidvasa ibaGaDt Aaho. mhNaUnajaimanaIcyaa AaraogyaaivaYayaI maaihtI AsaNao AavaSyak Aaho. Asao inadSa-naasaAalao Aaho kI¸ jaimanaIcyaa AaraogyaakDo dula-xa kolyaamauLo jamaInaI naapIkJaalyaanaMtr Saotk­yaacao %yaakDo laxa jaato.taopya-Mt jaimana naaipk vaAnau]%padk Jaalaolao Asato.mhNaUna Saotk­yaamaQyao yaaivaYayaIcaI jaaNaIva inamaa-NahaoNao garjaocao Aaho.
 4. 4. maatIcaa namaunaa ksaa Gyaavaa maatIcaa namaunaa ipko kaZlyaanaMtr ikvaa porNaIpUvaI- saoMid`ya va rasaayainak KtodoNyaapUvaI- va Kto idlyaanaMtr tIna maihnyaManaI Gyaavaa. AapNa maatI pirxaNaasaazI f@t AQaa- iklaao maatI vaaprtao.1. yaasaazI saumaaro 15 izkanacaI maait GyaavaI laagato.2. maait Gaotanaa V Aakaracaa KDDa Kaodavaa laagatao va 15sao.maI. KaolaKaodavaa va %yaa KDDyaacyaa eka baajauica maait GyaavaI va %yaa maatIcaI jaaDI 2 to3 sao.maI. AsaavaI.3. p`%yaok BaagaatUna saUmaaro 15 izkaNacaI maatIcao namaunao Gyaavao va to svaC kravao%yaat kaDI.kcara.lahana maaozo mauLo ho kaDavao. va maatI eka svaC pao%yaatikvaa Gamaolyaat BaravaI to ek~ kravao yaa sava- maatIcao saarKo caar Baaga k$nasamaaora samaaorcao daona Baaga caagalao ek~ maIsaLUna Asao krt AQaa- iklaao maatIGyaavaI.
 5. 5. hI maatI gaaoLa kravaI.2 sao.maI jaimanaIcaa pRYzBaaga.
 6. 6. KalaIla izkaNaaMhUna maatIcao namaUnaoo Gao} nayaot1.gauro basalyaacaI va JaaDaKalacaI jaagaa .2. Kto va kcara TakNyaacaI jaagaa .3. dladla va GarajavaLIla jaagaa .4. paNyaacyaa paTaKalaIla jaagaa .
 7. 7. ipkMasaaiz laaganaaro saaoLa AnnaGaTkA mau#ya AnnaGaTk : 1 na~ Ê 2 sfurd Ê 3 palaSaba duyyama GaTk : 4 k^ilSayamaÊ 5ma^ga`oiSayamaÊ 6gaMQakk sauxma AnnaGaTk : 7 laaoh Ê 8 maMgala Ê9taMbao Ê 10jast Ê 11 maa^laIbDonama Ê 12 baaora^naD naOsaiga-kir%yaa ]plabQa haonaaro AnnaGaTk : 13kaba-na Ê 14 hayaD/aojana Ê 15 Aa^i@sajana Ê 16 @laaoirna
 8. 8. M maatIcyaa namaUnyaa saaobat pazvaayacaI maaihtI p~k1 Saotk¹yaacao naava va saMpUNa- p%ta2 savho- naMbar ÀSaotacao naava3 Saot xao~4 jamaInaIcaa p`kar5 jaimanaIcaa rMga6 jaimanaIcaa ]tara
 9. 9. 7 jaimanaIcaa inacara8 kaorD jaimanaIcaa p`kar9 jaimanaIcyaa samasyaa10 maagaIla hgaamaa Gaotlaolao ipk %yaacao]%padna vaprlaolao Kto va %yaacao p`maana
 10. 10. vaaZlaolaa ivamla inado-SaMak kmaI krNyaasaazI ]paya1 jaimanaIcaa caaopna pNaa vaaZt Aaho.%yaasaazI]tarasa samaaMtr car Kduna paNyaacaa inacara hao[-laASaI kaLjaI GyaavaI.2 ihrvaLIcyaa KtasaazI taga SaovarI yaasaarKI ipkoGao}na fulaavar yaotaca jaimanaIt gaaDavaIt.3 Baat kapUsa gahU SaovarI yaaMsaarKI ipko GyaavaIt.
 11. 11. ipkacyaa vaaZIsaaZI AavaSyak GaTk mau#ya Anna GaTk : 1.naHa 2.sfurd 3. palaaSa duyyama AnnaGaTk : 1.k^ilSayama 2.ma^gnaoiSaAma 3.salfr sauxma AnnaGaTk : 1.Aaya-na 2.ma^gnaIja 3.baaora^na 4.iJaMk 4.ka^pr 5.maa^laIbDonama 6.@laaoirna hvaotuna imaLNaaro GaTk 1.kaba-na 2.hayaD/aojana paNyaatuna imaLNaaro GaTk 1.Aa^i@sajana
 12. 12. 1 na~ : JaaDo zogMau rahUna , 2 sfurd : vanasptIcaI panao ipvaLI idsatat. vaaZ KuTto
 13. 13. 4 k^ilSaAma : palavaI vaaLto va JaaD marto.5 ma^ga`oiSayama : SaoDyaakDUna pana saukt yaoto.6 gaQaMk : panaManavar krplaolao izpko idsatat .7 laaoh : panaacyaa mau#ya iSara ihrvyaa idsatat.8 maMgala : panaavar caaOkTI dar naxaI idsato .9 tabao : panao ipvaLI hao}na %yaacaI vaaZ KUMTto va naMtr tI gaLUna pDtat .10 jast : panao lahana hao}na iSaramaQaIla Baaga ipvaLa pDtao.11 baaora^naM : navaIna palavaI doTa kDUna if@kT hao}laagato. panao dumaDlaI jaatat .12 maa^ilabDonama : jaunyaa panaaMna var ipvaLoÊnaarMgaI izpko panaBar idsaUna yaotat
 14. 14. 1. jaimanaIcyaa pRYz Baagaavar Aalaolao xaar KrvaDuna Saotabaahor TakUna Gyaavaot .2. jaimanaIcao lahana lahana vaafo k$na %yaat qaaoDa vaoL vaafa Ba$na paNaI saazvaUna ekdma caravaaTo baahor kaZUna Taka.mhNajao paNyaabaraobar xaar baahor pDtIla.3. car KdUna paNyaacya inaca­yaacaI caMagalaI saaoya ravaI.4. saoMid`ya Kto Barpur p`maaNaat vaapraivat.
 15. 15.  1. kacaocyaa pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao PH -1 d`avaNa baaTlaIvarIla 5 ima.laI. roYaopya-t Gyaa. 2. fnaolacyaa saahyyaanao TosT baaTlaI naM.1 maQyao 2sapaT camacaa Ba$na 2ga``^ma namaunaa maatI Gaalaa. 3. baaTlaIcao JaakNa laavaa hLuvaarpNao baaTlaI ]laTI saulaTI k$na imaEaNa ek imanaIT ZvaLa jaaorjaaorat hlavaU naka f@t ek imanaITca ZvaLa.dha imanaITo baaTlaI isqar zovaa yaa vaoLat maatI puna-pNao KaalaI basauna var inaTL paaNyaacaa qar vaogaLa hao[-la. 4.pirxaa baaTlaI saamau (ph) rMga maapkamaQyao (ph coulour comparator ) zovaa. paNyaalaa Aalaolyaa rMgaacaI rMgamaapkavairla rMgaaSaI jauLNaI kra.jauLNaa­yaa rMgaava$na saamaucaI (ph) naaoMd kra.
 16. 16. kmaI Jaalaolao Aamla inado-SaaMk vaaZvaNyaasaazIcao ]paya1. jaimanaIcaa saamaU laxaat Gao}na ho@TrI 0.5 to 2.50Tna caUnyaacaI Agar caunakLIcaI pavaDrvaapravaI .2. saoMid`ya KtMacaa va ihrvaLIcyaa Ktacaa vaapr kravaa.
 17. 17. vaaZlaolaa maU@t caunaa kmaI krNyaasaazI ]paya1 saaKr karKanyaatIla maLI Aqavaa kakvaIekrI 5 Tna p`maanao laagavaDIpuvaI- tIna maihnaoAagaaodr GyaavaI.2 saUpr fa^sfoTcaI Kto doto vaoLI to sarLjamaInaIt na dota kMpaosT Aqavaa SaoNaKtatimasaLuna eka AaD Gyaavao.
 18. 18. inarinaraLyaa ipkacaI xaarsahnaiSalata1 xaar saMvaodnaiSala ipko : tUrÊ vaaTanaaÊtILÊ maULaÊ cavaLI [-.2 maQyama xaar sahnaiSala ipko : BaatÊjvaarIÊ gahUÊ bajarIÊ maka [-.3 ipkacaI laagana sarIcyaa kuSaIt kravaI.4 xaarasa dad donaair ipko GyaavaIt
 19. 19. jamaInaItaIla naHaacaI tpasaNaI krNao.1.kacaocyaa pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao AN-1 d`avaNa baaTlaIvarIla 6 ima.laI. roYaopya-t Gyaa.2.fnaola cyaa saahyaanao pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao 1 sapaT camacyaa Ba$na (1 ga`^ma ) namaunaa maatI Gaalaa. 3.baaTlaIcao JaakNa laavaa hLuvaarpNao baaTlaI ]laTI saulaTI k$na imaEaNa ek imanaIT ZvaLa jaaorjaaorat hlavaU naka f@t ek imanaITca ZvaLa.paca imanaITo baaTlaI isqar zovaa yaa vaoLat maatI puna-pNao KaalaI basauna var inaTL paaNyaacaa qar vaogaLa hao[-la 4.pirxaa baaTlaI naM.2 (test bottle no.2) maQyao pirxaa baaTlaI naM ek maQaIla 2 ima.laI.inatL paNaI ( payarI naM 3 maQaIla ) D/a^prcyaa saahyaanao kaLjaI puva-k Gyaa.
 20. 20.  5.baaTlaI naM ek maQyao inatL paNaI D/a^pr maQyao Kocatanaa D/a^pr maQyao maatI yaoNaar naahI yaacaI kaLjaI Gyaa. D/a^prcaa fugaa p`qama hLuvaarpNao dabauna Qa$na naMtr D/a^pr paNyaat bauDvaa hLuvaarpNao fugyaacaa dbaava kmaI k$na D/a^pr maQyao paNaI Kocaa 6.pirxaa baaTlaI naM.2 (test bottle no.2) maQyao AN-2 d`avaNacao 4 qaoMba Gaalaa va baaTlaIcao JaakNa laavaa va hLuvaar pNao ZvaLa.Aata baaTlaI paca imanaITo isqar zovaa. 7.paca imainaTanaMtr baaTlaI ZvaLa va paNyaalaa Aalaolyaa rMgaacaI nitrogen colour comparator vairla rMgaaSaI jauLNaI kra.jauLNaa­yaa rMgaava$na ]plabQa naHaacaI naaoMd kra. rMgaacaI jauLNaI krNyaacyaa pdQatI saMbaQaIcaI TIp vaacaacaI.
 21. 21.  1.kacaocyaa pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao EP-1 d`avaNa baaTlaIvarIla 6 ima.laI. roYaopya-t Gyaa. 2.fnaola cyaa saahyaanao pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao 1 sapaT camacyaa Ba$na (1 ga`^ma ) namaunaa maatI Gaalaa. 3.baaTlaIcao JaakNa laavaa hLuvaarpNao baaTlaI ]laTI saulaTI k$na imaEaNa ek imanaIT ZvaLa jaaorjaaorat hlavaU naka f@t ek imanaITca ZvaLa.paca imanaITo baaTlaI isqar zovaa yaa vaoLat maatI puna-pNao KaalaI basauna var inaTL paaNyaacaa qar vaogaLa hao[-la
 22. 22.  4.pirxaa baaTlaI naM.1 maQaIla inatL paNaI D/a^prcyaa saahyaanao kaLjaI puva-k Gyaa. pirxaa baaTlaI naM 2 maQyao 3 ima.laI.roYaopya-Mt Gyaa.inatL paNaI ( baaTlaaI naM 1 maQaIla inatL paNaI D/a^pr maQyao Kocatanaa D/a^pr maQyao maatI yaoNaar naahI yaacaI kaLjaI Gyaa. D/a^prcyaa saahyaanao kaLjaI puva-k Gyaa. D/a^prcaa fugaa p`qama hLuvaarpNao dabauna Qa$na naMtr D/a^pr paNyaat bauDvaa hLuvaarpNao fugyaacaa dbaava kmaI k$na D/a^pr maQyao paNaI Kocaa 5.pirxaa baaTlaI naM.2 (test bottle no.2) maQyao 3 ima.laI paNyaamaQyao AP-2 d`avaNacao 6 qaoMba Gaalaa va baaTlaIcao JaakNa laavaa va hLuvaar pNao ZvaLa va %yaa maQyo a AP-3 d`avaNacao 3 qaoMba Gaalaa.va baaTlaIcao JaakNa laavauna caaMgaloa ZvaLa ,baaTlaI naM.2maQyao inaLa rMga idsaola 6.Phosphorus colour comparator varcyaa rMgaaSaI paNyaacaa rMga jauLvaa jauLNaayaa rMgaava$na ]plabQa sfurd p caI naaoMd kra.
 23. 23. jamaInaItaIla palaaSacaI tpasaNaI krNao. 1.kacaocyaa pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao AK-1 d`avaNa baaTlaIvarIla 6 ima.laI. roYaopya-t Gyaa. 2.fnaola cyaa saahyaanao pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao 1 ga`^ma xamatocaa camacaa vaap$na 2 sapaT camacyaa Ba$na (2 ga`^ma ) namaunaa maatI Gaalaa. 3.baaTlaIcao JaakNa laavaa hLuvaarpNao baaTlaI ]laTI saulaTI k$na imaEaNa ek imanaIT ZvaLa jaaorjaaorat hlavaU naka f@t ek imanaITca ZvaLa.paca imanaITo baaTlaI isqar zovaa yaa vaoLat maatI puna-pNao KaalaI basauna var inaTL paaNyaacaa qar vaogaLa hao[-la 4.pirxaa baaTlaI naM.1 maQaIla inatL paNaI D/a^prcyaa saahyaanao kaLjaI puva-k Gyaa. pirxaa baaTlaI naM 2 maQyao 2 ima.laI.roYaopya-Mt Gyaa.inatL paNaI ( baaTlaaI naM 1 maQaIla inatL paNaI D/a^pr maQyao Kocatanaa D/a^pr maQyao maatI yaoNaar naahI yaacaI kaLjaI Gyaa. D/a^prcyaa saahyaanao kaLjaI puva-k Gyaa. D/a^prcaa fugaa p`qama hLuvaarpNao dabauna Qa$na naMtr D/a^pr paNyaat bauDvaa hLuvaarpNao fugyaacaa dbaava kmaI k$na D/a^pr maQyao paNaI Kocaa
 24. 24.  5.dusa­yaa pirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.2) maQaIla 2 ima.laI paNyaamaQyao AK-2 gaaoLI Gaalaa va baaTlaIcao JaakNa laavau naka va baaTlaI gaaolaakar ZvaLa gaaoLI puNa-pNao ivarGaLu dyaa ( gaaoLI puNa-pNao ivarGaLNyaasa 5 to 6 imainaTo laagatIla.) paNyaasa if@kT jaaMBaLa rMga yao[-la va gaaoLI puNa-pNao ivarGaLlyaanaMtr puZo Gyaa. 6. AK-4 cao d`avaNa laala rMgaacyaa 1 ima.laI. isarIMjamaQyao Gyaa baaTlaI naM 2 maQyao isairMja maQauna AK-4 cao d`avaNaacao maaojat eka vaoLI 2 qaoMba Asao Gaalat ZvaLa paNyaacaa if@kT jaaMbaLa rMga inaLa hao[-pya-Mt daona daona qaoMba Gaalaa va ZvaLa.paNyaacaa rMga inaLa haoNyaasaazI laagaNaaro AK-4 cao ekuna qaoMba maaojaa.
 25. 25. jamaInaItaIla saoMd`Iya kbaa-caI tpasaNaI krNao.1.100 ima.ga^.caa camacaa vaap$na ,ek camacaa Bar maatI kacaocyaapirxaa baaTlaI naM.1 (test bottle no.1) maQyao Gyaa.2.ihrvyaa rMgaacyaa 1 ima.laI.isarIMjamaQyao AQaa- ima.laI. ( 0.5ima.laI.) oc-1 d`avaNa Gyaa va to baaTlaI naM 1 maQyao Gaalaa.3.%yaatca oc-2 d`avaNaacao 80 qaoMba Gaalaa.saavaQaana tIva` A^isaDsaMpk- TaLa kaLjaIpuva-k hataLa.va ZvaLa.baaTlaIcao Jaakna laavaa.4.naMtr pirxaa baaTlaI 1 (test botel no 1) maQyao oc – 3 d`avaNabaaTlaIvarIla 5 ima.laI roYaopya-Mt Gaalaa va saavakaSa ZvaLa .baaTlaIpaca imainaTo isqar zovaa.maatI puNa-pNao KalaI basauna var inatL paNyaacaaqar vaogaLa hao[-la.
 26. 26.  Pairxaa baaTlaI saoMd`Iya rMgamaapkamaQyao (organic carbon colour comparator ) zovaa.paNyaalaa Aalaolyaa rMgaacaI rMgamaapkavarIla (organic carbon colour comparator ) rMgaaSaI jauLNaI kra.jauLNaa¹yaa rMgaava$na rMgaava$na maatItIla saoMd`Iya kba- ( organic carbon ) cao p`maaNa (% ) zrvaa rMga jauLNaI krNyaacyaa pqdtaI saMbaQaIcaI TIp vaacaavaI.
 27. 27.  maatI prIxaNaacaa mau#ya ]d`doSa ha jaimanaItIla mau#ya Annad`vyao ³na~ / sfurdva / palaaSa ´va mah%vaacao GaTk³saamau va saoMd`Iya kba- ´yaaMcao p`maaNa jaaNaUna GaoNao ha Asatao. hI Annadvyao va GaTk saMtuilat p`maaNaat AsaNao ipkaaMcyaa caaMgalyaa vaaZIsaazI garjaocao Asato.
 28. 28. Annad`vyaacao jaimanaItIla p`maaNa A%yaMt kmaI Asalyaasa Ktmaa~a50%naI vaaZvaavaIÊ kmaI Asalyaasa 25 %naI vaaZvaavaI Ê maQyamava qaaoDosao jaast Asalyaasa maa~ot badla kolaa jaat naahI.
 29. 29. Annad`vyao jaovhaM jamaInaIt jyaast Asatattovha Ktmaa~a 25%kmaI krtat va jaovhaMA%yMat jyaast Asatat tovhMa 50%naI kmaIkrtat.yaa pQdtInao Kto idlyaasaKtavarIla Kcaa-t bacaot haoto.tsaoca hIKto yaurIyaa sauprfa^sfoT va myauroT Aa^fpaoTyaaSa yaapasaUna caagaMlaa fayada haotao

×