Rop vaatika

440 views

Published on

this document describes about plant nursery

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • can you give me information about pokyhouse & greenhouse in marathi language
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rop vaatika

 1. 1. Aajacaa saomaInaarraop vaaTIka vyavasaaya
 2. 2. P`astut kta- AivanaaSa gavaarI maaga-dSa-k balarama KTko
 3. 3. raop vaaTIka mhNajao kaya• fLJaaDaMcaI AiBavawI k$na %yaaMcaI kahI kaL kLjaI puva-k saMgaaopna krNyaat yaoNyaa&yaa izkaNaasa raop vaaTIka Asao mhNatat
 4. 4. raop vaaTIkocao fayado• raopvaTIkotUna AapNaasa AayatI klamao raopo ]plabQa haot AsalyaamaULo svat: klamao raopo na krta fLbaagaa laavata yaotat• klamao raopo tyaar krNyaasaazI vaoL pOsaa AaiNa Eama vaayaa jaat naahI• klama raopaMcyaa gauNava%tocaI KaHaI Asalyaanao SaMka raht naahI• fLbaagaa laavalyaasa va vaaZivalyaasa ek p`karo p`ao%saahna imaLto
 5. 5. raop vaaTIkocaI garja• maharaYT/at AaiNa [tr rajyaatUnahI raojagaar hanaI yaaojanaa fLbaaga laagavaD yaaojanaa vaRxa laagavaD yaaojanaa AaOYaQaI vanasptI vaRwI yaaojanaa yaasaar#yaa yaaojanaa raabaivalyaa jaat Aaho AlaIkDo fLaMcaI maagaNaI vaaZt Aaho ivaivaQa p`karcaI fLJaaDo laagavaDI KalaI yaot Aaho tMHa&ana ivakisat Jaalyaanao AaMtrdoSaIya baajaar pozaMcao jaaLo AQaIk baLkT haot Aaho
 6. 6. pwtI• inavaara Garo• hrIt gaRho (iga`na ha}sa) : Saasanaanao 2 p`karcaI hrIt gaRho maanya kolaI AahoA) kmaI Kcaao-cao AaiNa hvaamaaNa inayaMHaIt nasaNaaro hrIt gaRhba) qaaoDyaa p`maaNaat hvaamaaNa inayaMHaIt AsaNaaro AaiNa maQyama Kcaa-cao hrIt gaRh• tuYaar gaRho : yaamaQyao sauYma fvaa&yaaWaro paNaI ]Divalao jaato Aad`ta dmaTpNaa vaaZlyaamaULo tuSaargaRhatIla ABaIvaRwIt AQaIk yaSa imaLto• SaoDIMga naoT : saaQyaa saaMgaaDyaavar vaogavaogaLyaa rMgaacaI va kmaI AQaIk p`maaNaat ]YNata va p`kaSa inayaMHaIt krta yaoto tyaar klamao raopo jalad vaaZNyaasaazI ]pyaaoga haotao
 7. 7. maaQyama• maatI: AaplyaakDIla ho ek maha%vaacao maaQyama Aaho paoyaTa maatI mhNaUna tI Asato maatImaQyao GaNa, d`va, vaayaU yaa itnhI GaTkaMcao imaEaNa AsatoA) BaaOtIk gauNaQama-ba) raasaayainak gauNaQama-k) jaOivak gauNaQama-• vaaLU: vaaLU mhNajao KDkacaI dgaDacaI Aakaracao kNa haot vaaLU faTo klamaMnaa mauLo fuTNyaasaazI ]pyaU@t samajalao jaato vaaLU Gaotanaa tI caaLUna Qau}na vaafaLUna baurSaInaaSako ijarvaUna Gyaavao• sp^ga`ma maa^sa: mhNajao ihrvao SaovaaL hI ek vanasptI AsaUna itcyaa 3 p`jaatI pavasaaLyaat dmaT hvaamaaNaat vaaZtat jaMgalaat JaaDaMcyaa KaoDavar yaa SaovaaLaacaI vaaZ haoto
 8. 8. SaovaaL vajanaanao hlako Asato tsaoca %yaacaI paNaI Qa$na zovaNyaacaI Sa@tI AQaIk Asato gauTyaa baaMQaNyaasaazI ho ]pyaU@t Aaho• kaokao ipT: naarL fLavarIla kaqyaaMcaa kuT paNyaacaa inacara caaMgalaa Aaola Qartao ‘• kaoLsaa: xaarivarhIt vajanaanao hlaka kaba-na ]plabQa inacara
 9. 9. paNaI doNyaacyaa kahI pQdtI : paTpaNaI izMbak tuYaar hatpaNaI naLIWaropaNaI vyavasqaapnaatIla kahI baabaI1.paNyaacaI ]plabQata2.paNyaacaI gauNava%ta : jao paNaI ]PalabQa Aaho %yaacaI gauNava%ta caaMgalaI pahIjao paNyaacaI xaarta ikmaana AsaavaI %yaat @laaora[-D salafoT karbaao-naoTsa baayakarbaao- naoTsacao p`maaNa zravaIk patLI poxaa AiQak Asau nayao3.paNaI doNyaacaI vaoL vaara kDk }na nasatanaa sakaLI dUpar naMtr saMQyaakaLI dyaavao .
 10. 10. Kto vyavasqaapnapaoYana mhNajao sava- p`akarcaI paoYak d`vao va %yaapasauna Annasaaza va purvaza haoya ,vanasptIMcyaa paoYanaa saazI sava- p`karcaI d`vao AavaSyak AasalaI trI %yaaMcyaa garjaa kmaI AiQak Aasatat.baabaIraovaaTIkosa maatRvaRxa va klamao raopo yaaMnaa Kto dotanaa vaogaLa ivacaar kravaa maatRvaRxa Anaok vaYao- vayaacao Asatat tovha %yaaMcaa ivastarva ]%padna klama kaMDyaapasaUna vaogaLo Asalyaanao %yaaMcaI garjahI vaogavaogaLI Aaho
 11. 11. raop vaaZivaNyaacyaa pwtI• iba ]gavaNao: jar Aaplyaalaa iba pasaUna raop tyaar krayacao Asaola tr AavaLa isatafL baaor [. fLaMcyaa ibayaa 100 ip. ip. ema.ijae maQyao raHaBar iBajat zovalaI maga naMtr laagavaD kolyaasa 100% ]gavaNa haoto• faTo klama: d`axa gaulaaba AMjaIr jaasvaMd [. vanasptIMcaI faTo 1000 ip.ip.ema Aaya baIe saMjaIvakaMcyaa d`avaNaat 30 imanaITo bauDvaUna naMtr laagavad kolyaasa lavakr AaiNa BarpUr p`maNaat mauLo fuTtat
 12. 12. • gauTI klamao: 1000 ip.ip.ema Aaya baIe AaiNa 1000 ip.ip.ema Aaya ee yaa saMjaIvakacao imaEaNa vaaprlyaasa 4 AazvaDyaat BarpUr mauLo fuTtat ibayaaMcaI ]gavaNa xamata caaMgalaI AsaavaI ikmaaNa 100 pOkI 80 ibayaa ]gavaNaxama Asaavyaa tr kahI vanasptIMcyaa ibayaa ]SaIranao va kmaI p`maaNaat ]gavatat tr yaa ADcaNaIvar maat krNyaasaazI ibayaaMnaa porNaIpuvaI- kahI ]pcaar p`k`Iyaa kravyaa laagatatrasaayainak ]pcaar:• rasaayainak maulad`vya• saMjaIvako• baurSaI naaSako ho GaTk kahI p`maaNaat imaEaNa k$na iba porNao
 13. 13. jyaa JaaDacaI raopo banavaayacaI Aahot %yaaMcaa AByaasa k$na laagavaD kravaI• gaulaaba: DaoLa klama kravao ipSavyaamaQyao raopo tyaar kravaI raopo zovaNyaasaazI SaoDnaoTcaI vyavasqaa tuYaar isaMcana, izbak isacaMna caI paNyaacaI vyavasqaa• AaMbaa:1. kMpaosT Kt: p`%yaok KDyaasaazI 5 GamaolaI2. ijavaaNaU Kt: p`%yaok KDyaasaazI 100 ga`^ma3. rasaayainak Kto: saupr fa^spoT 1.5 ik ga`^puNa- vaaZlaolyaa AaMbyaacyaa eka JaaDasa p`tIvaYaI-1. kMpaosT Kt 12.5 Gamaola2. ijavaaNaU 250 ga`^ma3.naHa spurd palaaSa ik ga`^ 1.0:0.7:1.2
 14. 14. Pao$cyaa laagavaDIcyaa vaoLI p`%yaok JaaDasaazI• kMpaosT Kt 2 Gamaola• ijavaaNaU 50 ga`^ma• naHa spurd palaSa 0.0:0.30:0.00po$ca vaya 2 vaYaa-pya-Mt va naMtr p`%yaok JaaDasa p`tIvaYaI-Kt vaya1 vaya2 vaya3va naMtrkMpaosT Kt GamaolaI 3 4 5ijavaaNaU Kt ga`^ma: 75 100 12.5naHa spurd palaSa ik ga`^: 0.4:0.3:0.2 0.6:0.4:0.3 0.9:0.3:0.3s
 15. 15. fLJaaDo laagavaD kaya-k`maasa maaozyaa p`maaNaat caalanaa imaLavaI ¸Saotk¹yaaMcaI Aaiqa-k isqatI sauQaarNyaasa madt vhavaI ¸ Saotk¹yaaMnaa%yaaMcyaa Saotavarca raojagaar ]plabQa vhavaa yaa ]_oSaanao raojagaar hmaIyaaojanaoSaI inagaiDt fLJaaDo laagavaD kaya-k`ma 1990¹91 yaavaYaa-pasauna kayaa-invat kolaa Aaho. ha kaya-k`ma kRiYaivaBaagaacyaa p`iSaxNava BaoT ¸ maRdsaMQaarNa AaiNa flaao%padna yaatIna ivaBaaMgaamaaf-trabaivaNyaat yaotao .
 16. 16. fLipk laagavaD AMtr ho@TrI saM#yaa AnaudanaAaMbaa klamao 10 x 10 100 18883kajau 7x7 200 12563isatafL 5x5 400 14622icaMca 7x7 200 12416fnasa 7x7 200 12416jaaMBaUL 10 x 10 100 9473kbaz 10 x 10 100 9473naarL 8x8 150 15632
 17. 17. tpSaIla $pyao1.1¸000 KuMT pa^ilaipSavyaaMt mauLo fuTlaolao………………2¸000À­2. DaoLkaDyaa 500($.2À­p`maaNao)……………………1¸000À­3. DaoLo BarNao($.1À­p`maaNao )……………………………1¸000À­4. maaozyaa ipSavyaaMt badlaNaI krNao………………………1¸000À­5. ivak`I hao[-pya-Mt klamao saMBaaLNao………………………… 1¸000À­ ekUNa……………………………………………………9¸000À­
 18. 18. klamaaMcaI Apoixat r@kmatyaar JaalyaanaMtr 3 mahInyaaMpya-t…………………………12¸000À­saha mahInyaaMcaI tyaar klamao………………………………14¸000À­eka vaYaa-caI tyaar klamao …………………………………15¸000À­Kca- vajaa jaata ivak`Icao Apoixat ]%pnna ………………20¸000À­ ($.11¸000À­ikMvaa $.8¸000À­ikMvaa 6¸000À­)

×