Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organic farming

3,733 views

Published on

This document explains about organic farming techniques,use of earthworm manure for organic farming

Published in: Education
 • Be the first to comment

Organic farming

 1. 1. saoMid`ya SaotIcao mah%va pTvaUna doNao.
 2. 2. • AaQauinak SaotIcyaa naavaaKalaI Asalaolyaa rasaayainak SaotIcao duYprINaama Aaja laxaat Aalaolao Aahot. jaimana hI saijava Asato AnaokaMnaa maahIt naahI. vanasptIMnaa AavaSyak AsanaarI Annad`vyao yaaogya sva$pat $paMtrIt krNyaacao kama sauxma ijavaaNaU krt Asatat. Annad`vyaaMcao p`maaNa kmaI jaast Jaalao mhNajao jaimanaIcyaa saupIkta patLImaQyao frk pDtao. mhNajaoca sauxma jaIvaaNaUvar jaimanaIcaI saupIkta AvalaMbaUna Asato. prMtU rsaayanaacyaa AtIvaapramauLo jaimanaItIla sauxma jaIvaaNaUcao p`maaNa kmaI JaalyaamauLo %yaacyaa saM#yaot GaT JaalaI Aaho. yaa sava- baabaI mauLo jaimanaIcaI p`t KalaavalaI AaiNa ba­yaaca p`maanaat jaimanaI naapIk Jaalaolyaa idsatIla yaacaa ivacaar k$na Anaok izkanaI saoMidya SaotIca p`%yaxa vaapr k$na ]%padna vaaZlyaacao inadSa-naasa AaNaUna idlao Aaho.mhNaUnaca Aaja barocasao kRYaI ivastark AaiNa SaotkrI naOsaiga-k SaotI¸ saoMid`ya SaotI¸ gaaDUL SaotI¸ sajaIva SaotI yaa saar#yaa ivaYayaavar cacaa- krtanaa idsatat.
 3. 3. SaotI vyavasaaya pUNa-t: inasagaa-cyaa svaaQaIna krNao AaiNa SaotImaQaIlanaOsaigak kayaa-maQyao kaoNa%yaahI p`karcaI ZvaLaZvaL na krNao yaalaacanaOsaiga-k SaotI Asao mhNatat.
 4. 4. 1. jaimanaIcaI kaoNa%yaahI p`karcaI maSaagat kravaI laagat naahI.2. AaOjaaraMcaa ikMvaa rsaayanaaMcaa vaapr k$na tNa naYT kravayaacao naahI.3. tNao kapUna jaimanaIvarca AacCadna mhNaUna vaapr kravaa.4. kuzlyaahI rasaayanaIk d`vyaacaa vaapr kravayaacaa naahI.5. jaimanaImaQaIla sauxmajaIva ijavaNaUcaI saM#yaa AaiNa kaya-vaaZIsaazI yaaogya %yaa ]payayaaojanaa krNao.6. SaotImaQaUna imaLalaolyaa ekUNa ]%padnaapOkI AavaSyak Asalaolaa Baaga kaZUna rahIlaolaa Baaga prt jaimanaIt imasaLNao.
 5. 5. naOsaiga-k SaotI pQdtIcyaa mau#ya t%vaaMnaa kaoNa%yaahI p`karcaa Qa@ka nalaava%aa kahI badla k$na saoMid`ya SaotIcaa AvalaMba krNao Sa@yaAaho.parMparIk pQdtIkDUna naOsaiga-k SaotI kDo vaaTcaala krNyaasaazIsaoMid`ya SaotI ha ek maQya ibaMdU z$ Saktao.
 6. 6. 1. jaimanaIcaI kimatkmaI AaiNa garjao evaZI maSaagat krtanaa T^/@TreovajaI baOlaaMcaa vaapr krNao.2. rasaayanaIk KtaMnaeovajaI saoMid`ya KtaMcaa vaapr krNao.saoMid`ya Kt Saotabaahor tyaar k$na TakNao ikMvaa SaotamaQyaoca saoMid`ya pdaqaa-caa AacCadna mhNaUna vaapr k$na toqaoca saoid`ya Kt inaima-tI krNao.3. rasaayanaIk ikTknaaSakaeOvajaI ArasaayanaIk ikTknaaSakaMcaa vaapr kravaa.4. SaotImaQaIla tNaaMcao inayaM~Na majaUraMvdaro krNao.5. jaimana sajaIva zovaNyaasaazI jaIvaaNaUKto¸ gaaDULKto ¸ ihrvaLIcaoKto ¸kMpaoYT Kto yaacaa vaapr kravaa.
 7. 7. 1. P`a%yaokanao inasagaa-SaI sausaMvaad zovaUnaca SaotI kolaI pahIjao.2. jaimanaIcaI maSaagat garjaoevaZIca kravaI.3. imaEaipk pQdtI va AaMtripk pQdtIcaa vaapr kravaa.4. ]plabQa saoMid`ya KtaMcaa jaastIt jaast vaapr kravaa.5. pIk saMvarxaNa jaOivak pQdt va vansptIjanya ikTknaaSako vaap$na kravao.6. maaozyaa vaRxaacaI laagavaD pDIk jaimanaIvar kravaI.7. SaotI vyavasqaapna yaaMcaI yaaogya saaMgaD GaalaavaI.
 8. 8. 1. jaimana pva-rt ksadar banavaavaI2. baIjap`k`Iyaa kravaI.3. ]plabQa saaQanaapaasaUna kMpaoYT Kt banavaInao va %yaacaa vaapr k$na jaIva saRYTI vaaZvaINao.4. AacCadnaacaa yaaogya vaapr krNao.5. jaOvaIk pQdtInao raoga va ikD inayaM~Na krNao.6. paNaI inayaaojana krNao.7. saoMid`ya maalaacaI ivak`I vyavasqaa krNao.
 9. 9. 1.Aaplyaa SaotIt pDNaa­yaa pavasaacaa p`%yaok qaoMba jaimanaIt ksaa maurola yaaca ivacaar kravaa.2.saod`Iya SaotI pQdtIt tNaMacaa vdoYa kolaa jaat naahI.3.ipkaMcyaa vaaZIsaazI A%yaMt hlakI maSaagat PaUrI haoto.4.p`%yaokacao Saot ho paNalaaoT xao~ samajaUna opaNaI va maatI vaahUna jaaNaar naahI yaacaI dxata GyaavaI.
 10. 10. 1.mah%%vaacao mhNajao Garcao ibayaaNao zovaayalaa iSaka.2.parMparIk ibayaaNaaMcaa vaapr kra.3.ibayaaNao SauQd Asaavao.4.jaahIratIMnaa baLI pDU nayao.
 11. 11. 1. 100 laI. ivahrIcao paNaI.2. 5 iklaao gaa[-cao SaoNa .3. 5 laI. gaaomaU~ .4. 1 laI.gaa[-cao duQa .5. 150 ga`^ma kLIcaa caunaa.6. 6 tasa AabaMvaNao.7. to baIyaaMnaa laavaUna saavalaIt saukvaavao.8. iWdlavagaI-ya ipkaMsaazI ho d`avaNa vaap$ nayao.
 12. 12.  ipkaMcyaa daona AaoLItIla ikMvaa JaaDacyaa KaoDajavaLIla jaagaa ]GaDI na zovata ipkacao vaayaa jaaNaaro AvaSaoYa yaacaa vaapr k$na jamaIna Jaakuna Taktat.
 13. 13. 1. AacCadana ho ipkaMmaQaIla maaokLyaa jaagaot kolao jaato. %yaamauLo baaYpIBavanaacaa vaoga maaozyaa p`maaNat kmaI hao}na paNyaat bacat haoto .2.maaokLyaa jaagaot ]gavaNaa–yaa tNaaMcao p`maaNa kmaI haoto.3.AacCadna mhNaUna saoMd`Iya pdaqaa-caa vaapr kolyaamauLo saoMd`Iya pdaqa- kujatat.4.AacCadnaamauLo jamaInaItIla paNyaacao baaYpIBavana haot naahI %yaamauLo Kalacao xaar var yaot naahI.5.maSaagat caaMgalaI haoto.
 14. 14. 1. jaast p`maaNaavar rasaayainak Kto va ikTknaaSako vaaprNao.2. jaast p`maaNaat paNaI vaapramauLo.3. ijavaaNaUnaa hvaa imaLt nasalyaamauLo.4. jaimanaIcaa saamaU vaaZNao.
 15. 15. 1.saoMd`Iya pdaqaa-caa maaozyaa p`maanaavar vaapr krNao.2. saoMd`Iya Kto ,tNanaaSako va ikTknaaSako yaaMcaa vaapr krNao.3.paNyaacaa yaaogya p`maanaat vaapr k$na jaimanaIt hvaa AaiNa paNyaacao yaaogya p`maana raKavao.4.saurvaatIlaa ijavaaNaUcaI saM#yaa vaaZvaNyaasaazI ijavaaNaU KtaMcaa vaapr k$na %yaaMnaa KaQya mhNaUna saoMd`Iya pdaqaa-cao vaapr kolaatr ijavaaNaUMcaI saM#yaa vaaZola.
 16. 16. 1.ijavaaNaU KtaMcaI ikMmat rasaayainak KtaMcyaa tulaNaot kmaI Aaho.2.jaimanaIt saoMd`Iya pdaqaa-cao yaaogya p`maaNa AaiNa AnaukUla vaatavarNaat imaLalao tr ijavaaNaU KtaMcaa vaapr ekda kolaa trI caalatao.3. ijavaaNaU KtaMcaa vaapr kolyaamauLo inasagaa-maQyao Asalaolao na~ va sfurd hI Kto ipkaMnaa AavaSyak Asalaolyaa sva$pat imaLto.4.ijavaaNaU havaotIla Aad`ta SaaoYaUna Gaotat.5.sauxma ijavaaNaUcaa kaya-kaL saMplyaanaMtrhI %yaaMcyaa Sairracaa Kt
 17. 17. ijavaaNaU Kto ibayaaMnaa lavaNao : 1. 10 to 15 iklaao.ibayaaMsazI ijavaaNaU Ktacao 250 ga`^ma vajanaacao pakIT GaoNao.2.paikTatIla ijavaaNaU puroSaa paNyaat imasaLUna Gyaavao.3. ibayaaNao eka gaaoNapaTavar ikMvaa Gamaolyaat Gao}na %yaasa hLUvaar pNao caaoLavao.4. ijavaaNaU Kt ibayaasa caaMgalao icaTkUna rahNyaasaazI 100 ga`^ma gauL va 10 ga`^ma iDMk yaa p`maaNaat puroSaa paNyaat ]KLUna .qaMD k$na naMtr ibajap`ËIyaa kolyaasa jast fayada haotao.ijavaaNaU Kt laavalyaalao ibayaaNao saavalaIt saUKvaUna lagaoca poravao.
 18. 18.  ijavaaNaU Kto raopaMnaa laavaNao : raopaMcaI laagavaD krtanaa 2 to 3 iklaao ijavaaNaUKt ek baadlaIbar paNyaamaQyao imasaLUna d`avaNa kravao.yaa d`avaNaat raopaMcaI mauLo 5 imanaTo bauDvauna laagavaD kravaI .ivaivaQa BaajaIpalyaacaI laagavaD krtanaa ASaa p`karcaI p`ËIyaa kravaI.
 19. 19.  ijavaaNaU KtaMcaI baoNaop`ËIyaa: ijavaaNaU Kt 4 to 5 iklaao 50 ilaTr paNyaamaQyao imasaLUna d`avaNa tyaar kravao.eka ekrasazI laagaNaaro baoNao yaa d`avaNaat 5 to 10 imanaTo bauDvaUna laagavaD kravaI. ]da. }sa ,baTaTa ,hLd ,Aalao.
 20. 20. ijavaaNaU KtaMcaa Saotat vaapr : 1. fL baagaosaazI 20 ga`^ma p`it JaaD yaa p`maaNaat SaoNaKtamaQyao imasaLUna JaaDaBavatI Takavao.2.[tr pIkaMsazI vaapr krtanaa ekrI 3 to 4 iklaao ijavaaNaU Kt ek baOlagaaDI SaoNaKtat imasaLUna Saotat samap`maanat vaapravaI.
 21. 21. 1. ijavaaNaU Kto naohmaI qaMD tsaoca sauya-p`kaSa ivarhIt izkaNaI zovaavaI.2. baurSaInaaSako va ikTknaaSaIko laavaayacaI Aasalyaasa Agaaodr %yaaMcaI p`ËIyaa puNa- k$na SaovaTI ijavaaNaU KtaMcaI ibajap`ËIyaa kravaI.ijavaaNaU Kto rasayainak Ktat ikMvaa [tr rsaayanaabaraobar imasaLU nayaot.3. ijavaaNaU Kto ivaiSaYT ipkaMsaazI tsaoca idlaolyaa kalavaQaIt vaapravao.ijavaaNaU Kto vaaprlyaanao rasayainak KtaMcaI pUNa- pNao ]NaIva Ba$na kaDta yaot naahI.tovha ijavaaNaUKtaMcyaa baraobarInao saoMd`Iya Kto ,gaaMDUL Kato vaaprNao hI fayadyaacao
 22. 22. 1. gaaya ,baOla ,tNao, ,ipkaMcaa palaapacaaoLa, va kaDIkcara yaapasauna kMpaosT Kt tyaar krtat.2. jaagaaojaagaI kcara gaaoLa k$na tao iBaja}na %yaacao ZIga kravao.3. ZIga krtanaa %yaacao ek ek fuT ]caIcao str TkUna Gyaavao.4. SaoNa ,maatI ,gaaomau~ yaaMcaa kalaa k$na %yaavar saDa Takavao.5. punha ek ek fuT ]McaIcaa str rcaavao Asao paca vaoLa kravao.6. 2 to 3 caaMgalao kaLo pDlyaanaMtr kMpaosT Kt tyaar hao[-la.
 23. 23. 1.SaotatIla kaDIkcara ,SaoNa yaaMcyaapasauna gaaMDuLanaI banaivalaolyaa Ktalaa gaaMDUL Kt ikMvaa vhmaI-kMpaosT Asao mhNatat.2.[saoinayaa faoTIDa va yauD/Ilasa yaUjaonaI yaa daona jaatI jaast vaaprtat.3.gaaMDULacaI ivaYza ,AQa-vaT pcana Jaalaolao saoMd`Iya pdaqa- ,gaaMDULacaI AMDI ,yaaMcaa samaavaoSa gaaMDUL KtamaQyao Asatao.4.ho pIkasazI ]pyaaogaI Aasato.
 24. 24. 1.]%kRYz djaa-cao Kt.2.Sauxma ijavaaNaU va Annad`vyaaMcao p`maaNa [tr KtaMpoxaa jaast.3.kba--¹na~acao yaaogya p`maana4ipkaMnaa Gaota yao[-la %yaaca sva$pat Annad`vyaMacaI ]plabQatta.
 25. 25. ]plabQa Asalaolao Annad`vyao T@kovarI na~ 1.4 to 2.07 sfUrd 0.3 to 3.5 palaaSa 0.2 to 2.1 gaMQak 0.2 to 0.6 saoMd`Iya kba- 40 hyaumasa 30 to 35
 26. 26. 1.jaimanaIcaa saamaU nyaUT/la krNyaasa madt haoto.2.ipkaMcaI vaaD jaaomadar haoto.3. jaimanImaQyao paNyaacaa inacara caaMgalaa hao}na paNaI Qa$na zovaNyaacaI xamata vaaZto.%yaamaULo kmaI paNyaamaQyao ipk yaoto.4. jaimanaImaQyao p`aNavayaUcao p`maaNa vaZto %yamauLo jaOivaiËyaa vaaZto.5.]%padnaacaI p`t sauQaarto ,ivaSaoYat: rMga ,sazvaNa xamata ,cakakI yaamauLo ]%padnaalaa jaast baajar Baava imaLtao.6 tNaaMcaI vaZ kmaI hao}na tNao kaZNyaacaa Kca- vaacatao.7.]%padna Kcaa-t bacat hao}na pyaa-varna caMagalao zovaNyaasa madt haoto.
 27. 27. MGaTk p`maaNagaavazI gaayaIcao SaoNa 10 iklaaogaaomau`~ 5 laITrkaLaÀlaala gauL 2 iklaaoDaLIcaoÀkDQaanya pIz 2 iklaaobaaMQaavarcaI maatIÀijavaaNaU 1 iklaaomaatIpaNaI 200laITrs
 28. 28.  ijavaaMmaRt mhaNajao jaIvajaMtUMnaa jaIvana doNaaro AmaRt Aaho. jaIvaanaUMcaI vaaZ caagalaI haoto. jaimanaItIla na~acao p`maaNa vaaZto.
 29. 29.  pava iklaao doSaI gaayaIcao tup 10 iklaao SaoNaamaQyao caaMgalao imasaLUna Gyaavao va %yaamaQyao AQaa- iklaao maQa TakUna ek jaIva imaEana tyaar kravao.200 ilaTr paNyaat ho imaEaNa caaMgaalao imasaLUna AmaRtpaNaI tyaar haoto.
 30. 30. 1.]saasaar#yaa ipkaMnaa paNaI dot Asatanaa paNyaabaraobar dyavao.2.]sa ,hLd ,Aalao yaa ipkaMcao ibayaaNao AmaRtpaNyaamaQyao baUDvaUna laavaavao.3.imarcaI ,tMbaKu ,AaiNa fLJaaDo yaaMnaa Aaotuna dyaavao.
 31. 31. 1. kmaI kalaavaQaIt jaimanaIt gaaMDUL inamaa-na haotat.2. sauPtavasqaotIla ijavaNaU kaya-xama haotat.3. vaayaa jaaNaa¹yaa pdaqaa-pasauna ]%tma p`tIcao saoMd`Iya Kt tyaar haoto.4. ]%padnaat vaaZ haoto.
 32. 32. Interview with an farmer practicing Organic farming• Click here for video

×