Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guava jelly

2,238 views

Published on

This Power Point gives information about Guava (Peru) jelly in marathi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guava jelly

 1. 1. QaDa pahNyaapuvaI-...4P`a%yaok slaa[D SaaMtpNao pha.4P`a%yaok slaa[D inaT vaacaa.4ilahlaolyaa maaihtIcaa Aqa- samajauna Gyaa.4puZo jaaNyaacaI Gaa[- k$ naka.4QaDa samajalaa naahI tr punha pha.
 2. 2. po$ jaolaI banaivaNyaasa laagaNaaro saaih%ya kaoNato to baGau
 3. 3. po$
 4. 4. po$ maQaIlaKraba Baaga kaZa. naMtr svacC po$cao vajana kra.
 5. 5. saaKr
 6. 6. ilabaU 4naga
 7. 7. ra^kola
 8. 8. Aata AapNa saaih%yaaMcaIAaoLK k$na Gao}
 9. 9. saurI
 10. 10. sTaovh
 11. 11. Paatolao
 12. 12. kukr
 13. 13. camacaa
 14. 14. barNaI
 15. 15. vajana kaTa
 16. 16. kRtI
 17. 17. P`aqama po$cyaa lahana faoDI kra
 18. 18. faoDI paNyaat bauDtIla evaZo paNaI Gyaa. 4va to ]kLvayaasa zovaa to icakTu nayao mhNauna maQauna maQauna hlavat rha.
 19. 19. faoDI iSajalyaaho ksao AaoLKNaar 4faoDI dabaUna to iSajalao ka to paha.
 20. 20. eka jaaLIdar kpDyaat gaaLUna Gyaa.
 21. 21. nMatr tobaaMQaUna Gyaa
 22. 22. gaaLuna Gaotlaolao d`avaNa ]kLvayaasa zovaa
 23. 23. va to patolyaat Ga+ kra,.
 24. 24. %yaat 1 / 4 Baaga saaKr Gyaa4ek caaOqaa Baaga mhNajao gaaLuna Gaotlaolao d`avaNa jar 4 glaasa Asaola tr ek glaasa saaKr Gyaa va to d`avaNaat Taka.
 25. 25. %yaat iMlaMbau rsa Takava to prt AaTvat rha
 26. 26. d`avaNa (maQaasaarKo) Ga+Jaalyaavar kaZUna Gyaa.
 27. 27. Aata to barNaIt Bara
 28. 28. ka^sTIMgak vaaprlaolaa maala p`maaNa dr ikMmatk po$ 5iklaao 4.00 20.00k laIMbau 4 naga 00.50p`tI 2.00k saaKr 400ga`^ma 16.00 6.40k ra^kola 1500ima.laI.8.00 12.00k majaurI 15% 5.70k ------------------------------------------------------k ekuna 46.10
 29. 29. tyaar JaalaolaI jaolaI 1200 ga^`ma Aalaolaa Kca- 46.10$Aata eka iklaaosa iktI $pyao laagalao to kaZa
 30. 30. ha QaDa tyaar kolaa... jayadasa saaonabaa kraMDo4mau.pao.[MgaLuna ta. maavaL ija.puNao4iSaxaNa 9 vaI pasa4iva&ana AaEamaat RT p`iSaxaNa

×