Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chikki

1,737 views

Published on

This PowerPoint gives information about
preparation of chikki in marathi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chikki

 1. 1. SaoMgadaNao ica@kI tyaar krNao kaokao ica@kI
 2. 2. P`aqama AapNa maToirAlacaI AaoLK k$ yaa maga calaa tr
 3. 3. 250 ga`^ma SaoMgadaNao maaojauna Gao}
 4. 4. 300 ga`^ma saaKr maaojauna Gao}
 5. 5. kaokao pavaDr 3 ga`^ma
 6. 6. ra^kola
 7. 7. Aata AapNa saaih%yaacaI AaoLK k$ yaa saaih%ya
 8. 8. sTaovh
 9. 9. ima@sar
 10. 10. T/o
 11. 11. kZ[-
 12. 12. laaTNa, klaqaa, kTr,AaiNa pkD
 13. 13. kRtI • P`aqama sTaovh maQyao ra^kola maaojauna Taka.
 14. 14. naMtr SaoMgadaNao Baajau yaa
 15. 15. naMtr SaoMgadaNyaacaI saala kaZU
 16. 16. SaoMgadaNao ima@sarmaQyao baarIk k$
 17. 17. saaKr kZ[-t Takuna klaqyaanao hlavat rahu
 18. 18. Paak tyaar Jaalaa ka ?
 19. 19. Paak tyaar Jaalaa ho ksao AaoLKNaar ? • taTlaIt paNaI Gao}na %yaat pakcao 2to 3 qaoMba Taka .va gaaoLI tyaar Jaalyaasa pak tyaar Jaalao Asao samajaavao.
 20. 20. tIna ga`^ma kaokao pavaDr Taku yaa
 21. 21. naMtr %yaat SaoMgadaNao kuT Taku yaa
 22. 22. tyaar Jaalaolaa ima@sa T/o var Taku yaa
 23. 23. to laaTuna Gao}
 24. 24. kTrnao vaDyaa k$ yaa
 25. 25. vaDyaa Pla^sTIkcyaa ipSavaIt Ba$na maoNaba%tInaoAqavaa saIlaIMga maSaInanao baMd k$
 26. 26. ica@kI Jaalyaavar sTaovh maQaIla ra^kolaAaotuna maoajauna Gao}va iktI ra^kola saMplao to baGau
 27. 27. ka^sTIMga• maala vajana Baava ikMmat• SaoMgadaNao 250 ga`^ma 36.00 9.00• saaKr 300 ga`^ma 16.00 4.80• kaokao 3 ga`^ma 57.00 0.18• ra^kola 100 maIlaI 8.00 0.80• majaurI 15% 2.22• ----------------------------------------------• ekuNa 17.00
 28. 28. ekuNa 530 ga`^ma ica@kI tyaar JaalaI Kca- 19.50 $ Aalaa. eka iklaaosa iktI to kaZa.
 29. 29. QaDa inamaa-ta • tLokr raohIdasa pMgaajaI • mau.vahanagaava pao.vaDoSvar ta.maavaL ija.puNao ipna 412 106 • iSaxaNa 10 vaI naapasa • iva&ana AaEamaat RT p`SaIxaNa

×