Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Guava jelly
Guava jelly
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

More from vigyanashram (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Chikki

 1. 1. SaoMgadaNao ica@kI tyaar krNao kaokao ica@kI
 2. 2. P`aqama AapNa maToirAlacaI AaoLK k$ yaa maga calaa tr
 3. 3. 250 ga`^ma SaoMgadaNao maaojauna Gao}
 4. 4. 300 ga`^ma saaKr maaojauna Gao}
 5. 5. kaokao pavaDr 3 ga`^ma
 6. 6. ra^kola
 7. 7. Aata AapNa saaih%yaacaI AaoLK k$ yaa saaih%ya
 8. 8. sTaovh
 9. 9. ima@sar
 10. 10. T/o
 11. 11. kZ[-
 12. 12. laaTNa, klaqaa, kTr,AaiNa pkD
 13. 13. kRtI • P`aqama sTaovh maQyao ra^kola maaojauna Taka.
 14. 14. naMtr SaoMgadaNao Baajau yaa
 15. 15. naMtr SaoMgadaNyaacaI saala kaZU
 16. 16. SaoMgadaNao ima@sarmaQyao baarIk k$
 17. 17. saaKr kZ[-t Takuna klaqyaanao hlavat rahu
 18. 18. Paak tyaar Jaalaa ka ?
 19. 19. Paak tyaar Jaalaa ho ksao AaoLKNaar ? • taTlaIt paNaI Gao}na %yaat pakcao 2to 3 qaoMba Taka .va gaaoLI tyaar Jaalyaasa pak tyaar Jaalao Asao samajaavao.
 20. 20. tIna ga`^ma kaokao pavaDr Taku yaa
 21. 21. naMtr %yaat SaoMgadaNao kuT Taku yaa
 22. 22. tyaar Jaalaolaa ima@sa T/o var Taku yaa
 23. 23. to laaTuna Gao}
 24. 24. kTrnao vaDyaa k$ yaa
 25. 25. vaDyaa Pla^sTIkcyaa ipSavaIt Ba$na maoNaba%tInao Aqavaa saIlaIMga maSaInanao baMd k$
 26. 26. ica@kI Jaalyaavar sTaovh maQaIla ra^kola Aaotuna maoajauna Gao} va iktI ra^kola saMplao to baGau
 27. 27. ka^sTIMga • maala vajana Baava ikMmat • SaoMgadaNao 250 ga`^ma 36.00 9.00 • saaKr 300 ga`^ma 16.00 4.80 • kaokao 3 ga`^ma 57.00 0.18 • ra^kola 100 maIlaI 8.00 0.80 • majaurI 15% 2.22 • ---------------------------------------------- • ekuNa 17.00
 28. 28. ekuNa 530 ga`^ma ica@kI tyaar JaalaI Kca- 19.50 $ Aalaa. eka iklaaosa iktI to kaZa.
 29. 29. QaDa inamaa-ta • tLokr raohIdasa pMgaajaI • mau.vahanagaava pao.vaDoSvar ta.maavaL ija.puNao ipna 412 106 • iSaxaNa 10 vaI naapasa • iva&ana AaEamaat RT p`SaIxaNa

×