Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

ติวมาม่า16th ภาษาอังกฤษ (ครูพี่โอม At Once Academy)

Download to read offline

credit : http://www.youtube.com/watch?v=yOYUgo2cNB0

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ติวมาม่า16th ภาษาอังกฤษ (ครูพี่โอม At Once Academy)

 1. 1. ทักทาย สวัสดี น้อง ๆ ทุกคน ก้าวสู่ปีที่ 16 กับภารกิจสานฝันสู่ความสาเร็จ พันธกิจ เพื่อเยาวชน ในโครงการ “ทบทวนความรู้สู่ มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16” จัดโดย ผลิตภัณฑ์มาม่า ร่วมกับ เนชั่นกรุ๊ป เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กาลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนใน 4 ภูมิภาค โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของ ประเทศ จึงได้ทาการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่ว ประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500 โรงเรียน นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ขอให้น้องๆ ตั้งใจรับความรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้คัดกรอง เนื้อหา สาระ มาเติมเต็มให้แก่น้องๆ เพื่อนาไปใช้สอบแข่งขันในครั้งนี้ พิเศษ ! ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภาษาอังกฤษถือว่า มีความสาคัญยิ่ง ...ด้วยเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว โครงการจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้นให้กับ น้องๆ อีก 1 วัน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมถ่ายทอดบรอดแบรนด์ทั่วประเทศ ด้วยการแข่งขัน และความท้าทาย ที่รออยู่... น้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม รู้จักใช้ “ทักษะ คิด วิเคราะห์” อย่างละเอียดรอบคอบ และที่สาคัญต้องมี “สมาธิ” แล้วน้องๆ จะพบกับโอกาส และทางเลือกที่ มากขึ้น พี่ๆ ขอเป็นกาลังใจ และขออวยพรให้น้องๆ โชคดีทุกคน กองบรรณาธิการ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า
 2. 2. สารบัญ หน้า SUMMARY OF INTERESTING IDIOMS AND PHRASAL VERBS IN REAL EXAMS 3 อ.ศศิมาลา จันทมาลา (ครูพี่เมย์) เดาความหมายของศัพท์ที่ไม่รู้ด้วย“CONTEXT CLUE” 27 อ.พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม) English Workshop ... 34 By P’LoukGolf & P’Farose
 3. 3. - 3 - ENCONCEPT E-ACADEMY by P’May SUMMARY OF INTERESTING IDIOMS AND PHRASAL VERBS IN REAL EXAMS Direction: Choose the best answer to fill in the blank. GAT - มีนาคม 2554 1. A: I’ve been very busy. So much work to finish before the exams. B: ………………… . You’ll be surprised how quickly it’ll all be over. 1. So far so good 2. Good for you 3. Hang in there 4. Get back on track 2. Susan: What are you doing? Supa: I’m studying for the final exams. Susan: ……………………! I haven’t done anything yet, I’m not in the mood. 1. How clever I am 2. How happy you are 3. What a good student 4. What a nice occasion 3. Paula: Linda, did you manage to get hold of Jane work yesterday? Linda: No, I’m sorry, Paula. ………..………… last night. And this morning tried again, but nobody answered. 1. I didn’t put her through 2. I didn’t have her number 3. Her line was always busy 4. Her phone wouldn’t answer
 4. 4. - 4 - 4. Pasta and seafood seem to make up most of the entre on the menu. ………..………, they are our favorite things to eat. 1. Unfortunately 2. Luckily for us 3. Consequently 4. Fortunate to hear O-NET 2554 5. Situation : Helen is trying to calm down her friend, Ladda. Helen : Why are you crying, dear? …………A………… Ladda : My little puppy has run away from home. Helen : ………B………… A. 1. How are you? 2. What’s wrong with that? 3. How has it? 4. What’s the matter? B. 1. What a story! 2. I’m sorry to hear that. 3. That doesn’t matter 4. How sad you are!
 5. 5. - 5 - 6. Situation : Pete is on his way to a lecture. A friend, Pim, stops him and talks to him. Pim: Have you handed in the history assignment, Pete? Pete: No, not yet. Oh, I’m running late. ………A……… Pim: ………B……… A. 1. Don’t talk to me now, will you? 2. I must stop talking to you now. 3. Can you stop talking? I want to go to a lecture. 4. Excuse me, I’ve got to go to a lecture now. B. 1. Is that so? Please go now. 2. Sorry to keep you. See you later, then. 3. Why not? I’ll talk to you again soon. 4. Don’t worry. I think I’d better go to the lecture, too 7. Mosquitoes breed in stagnant water in areas with a summer temperature of over 21৹c. The female anopheles mosquito, one of 60 species of mosquito, can carry a small parasite. If the mosquito bites a person who has malaria, it picks up the parasite as it sucks the human blood. The parasite matures inside the mosquito and is passed on to another human when the mosquito bites again. Malaria causes fever and shivering fits. It is not closely a killer in itself, but it weakens the infected people so that they cannot work hard. They gradually become weaker and more likely to …………….… to other diseases. 1. fall victim 2. admit defeat 3. lack power 4. lose spirit
 6. 6. - 6 - GAT - ตุลาคม 2553 8. A: The state pension for old people is wholly inadequate. B: …………………… . No one can live on 500 baht a month. 1. I couldn’t agree more 2. It should be O.K. 3. I’m not sure 4. Old people spend less money 9. Sam: Hello, Sam speaking. Mary: Hello, Sam. Sorry I didn’t show up this afternoon. My car broke down, and I left my cell phone at the office. Did everything go OK at the meeting? Sam: Yes, …………………… . 1. all aboard 2. no way 3. big deal 4. better than expected 10. Galileo’s belief in the importance of scientific experimentation …………..…… him out as one of the first modern scientists. His mathematical description of ways objects fall is still …………………… today. 1. brings (bring sb out) - sensible 2. rules - factual 3. marks – valid 4. singles - doubtful
 7. 7. - 7 - GAT - กรกฎาคม 2553 11. E-books currently ………………… just two percent of the $35 billion-a-year book market. Their sales are doubling each month while the overall book market has been ………………… . 1. depend on - degrading 2. engage in - suffering 3. amount to - rising 4. account for –declining 12. A: I’ll give you a ride to the party tonight. B: ……………………… 1. Oh, dear! 2. Not at all! 3. Thanks a lot. 4. Of course, I would. 13. A: You can’t tell anybody about this. B: ……………………… I won’t. 1. You bet 2. How come 3. I’m sorry 4. Who knows 14. A: I heard you’re put your dog up for sale! Are you sure you can live without him? B: I just want to see if someone’ll make an offer. 1. Keep it a secret 2. That’s a great idea 3. It’s just a joke 4. As you wish
 8. 8. - 8 - Tanya : …………15…………… . It wouldn’t start. Tim : Sorry to hear that. How did you get here? Tanya : By taxi. Tim : You could’ve called. I would’ve been glad to pick you up. Tanya : Thanks. That’s very kind of you. But on top ofthat, …………16……… . So I was late to start with. Tim : Well, everybody’s here now. Let’s get going. 15. 1. My car was in trouble 2. I had my car fixed 3. I had a problem with my car 4. My carbroke down 16. 1. my alarm clock didn’t go off 2. I went to bed early last night 3. I had a lot of homework 4. I’d lost your phone number GAT - มีนาคม 2553 17. A: Excuse me, I’m going to the city hall. …………………… B: Three stops from here, in front of the zoo. 1. How do I get out? 2. Where do I get off? 3. How do I take off? 4. Where do I take out?
 9. 9. - 9 - O-NET 2553 18. Situation: A secretary is talking to a caller. Caller: This is Jim Smith. Can I speak to Mr. Johnson, please? Secretary: ……A…… Caller: ……B…… Secretary: I’ll tell him as soon as I see him. A. 1. Pardon me. I don’t know him. 2. Can you talk to him now? 3. I’m afraid he’s just gone out. 4. Sorry. He doesn’t want to speak to you. B. 1. Could I hold on? 2. Can you call me later? 3. Can you ask him to return my call? 4. Could I return his call later? 19. Situation: Paul is telling Weena about his problem. Paul: …..……A……..… Someone must have entered my office. Weena: ……..…B……..… But have you checked with your secretary? A. 1. I wish you could find all my papers in time. 2. These reports haven’t been completed. 3. My belongings are well kept in the cabinet. 4. All the important documents are missing from my folder. B. 1. That’s it. 2. How boring! 3. Don’t mention it. 4. I’m sorry to hear that.
 10. 10. - 10 - 20. Situation: Mr. Hill is returning Supa’s writing assignment to her. He has given her an A for it. Mr. Hill: Supa, here is your writing assignment. ……..…A…….… Supa: …….…B……..… Mr. Hill: You deserve it. A. 1. Try to keep up with your work. 2. Did anybody help you do it? 3. You have to spend a lot more time on this. 4. You’ve really done a very good job! B. 1. Are you sure you like it? 2. That’s very kind of you. 3. It is a difficult assignment. 4. I don’t believe you! 21. The man who donated the money must be ……………… by people in this South Korean town. 1. looked up to 2. looked into 3. looked over 4. looked down on
 11. 11. - 11 - GAT – ตุลาคม2552 22. A: I’m afraid I might be late for the meeting. B: Anyway, ………………… . Please! 1. try your luck 2. do hurry up 3. take a risk 4. have a good time 23. A: Excuse me. Can you tell me how to get to the zoo, please? B: Have you got a car? A: ……………………… . 1. No, I’m on foot. 2. Perhaps I take a bus. 3. You can give me a ride. 4. A taxi stand is over there. 24. A: Did I hear the phone ring a few minutes ago? B: ……………………… . A: Okay, I’ll give her a call in a minute. 1. Yes, your boss called. 2. No, that was a phone on TV. 3. I’m not sure. I was in the shower. 4. Really? He’s coming here after all.
 12. 12. - 12 - Students are discussing their plans for New Year’s Eve while walking in the park. A : Have you made any plans for New Year’s Eve yet? B : Not yet, what about you? A : It’s not my favorite holiday. I think ………25……… . The crowds are just too much. C : ………26…… about the crowds, but I like the excitement. D : I want to ………27…… at a reasonable hour and get some things out of the way the next day since I have it off. B : I see. How about resolutions? Have you made any of those? A : I don’t believe in New Year’s resolutions. Everyone ………28……… and then soon forgets about them. C : You’re no fun. You’re just a New Year’s party pooper, aren’t you? 25. 1. it’s touch and go 2. it’s anyone’s guess 3. it’s up in the air 4. it’s overrated 26. 1. You never know 2. Just to be on the safe side 3. Not at the top of my head 4. I know what you mean 27. 1. drop the ball 2. hit the sack 3. tie the knot 4. pave the way
 13. 13. - 13 - 28. 1. makes a lot of promises 2. are often show-offs 3. goes separate ways 4. calls the shots 29. Most major airliners release aircraft after a maximum of 15 years of service, and …………………… . 1. then are even to resell the values 2. yet come up with the standard production 3. already capable of produce more valuable ads 4. are still able to obtain fairly good resale value 30. Twelve footprints …………………… in northern Spain have thrown up the first compelling evidence that some land dinosaurs could swim, researchers reported. 1. were found under an ancient lake 2. found in the bed of an ancient lake 3. as found out in an ancient lake’s bottom 4. on the bottom of an ancient lake were found
 14. 14. - 14 - GAT – กรกฎาคม 2552 31. A: Your car is in excellent condition now. It’s …………………… . B: Thank you so much for fixing it! 1. back to square one 2. as good as new 3. almost finished 4. too old to repair 32. A: So, how did you do on the exam? B: …………………… . A: Oh, it can’t be that bad. 1. I probably got an A or B. 2. I can’t see the point. 3. I kept a low profile. 4. I’m positive I’ve failed again.
 15. 15. - 15 - In a canteen, the office workers are discussing about the problem that one of their friends is having. A : I’m worried about Roberto. He’s gambling again. He’s been betting a lot on the European football games. B : Has he lost much money? A : Well. He says ………33………, but who knows if that’s true or not. C : Last year he lost several thousand dollars. D : I remember. And then he had to borrow money from his family to pay his bills. ………34……… C : Well, it’s his problem. We’ve talked to him many times about it. ………35……… at least. I hope he doesn’t lose again. 33. 1. he’s still ahead 2. he’s already torn apart 3. he’s yet to get across 4. he’s even adequate 34. 1. Why should we do the trick on him? 2. Could we do him in? 3. What are we going to do with him? 4. How will we do away with him? 35. 1. Maybe he will break even 2. For sure I would play safe 3. I wonder if you can lose heart 4. He has to get a rip off
 16. 16. - 16 - B-GAT 2552 36. A: Would it be all right if I come a bit late in the evening? B: ……………..…….. . 1. So long 2. Exactly 3. By all means 4. My pleasure 37. A: Well, hello! It’s so good to see you back at work. You were sick for a long time. We were worried about you. B: Thanks for your concern, but no need to worry anymore. I’m ……………….. I feel great. 1. all ears 2. in hot water 3. spoiling for a fight 4. alive and kicking 38. A: So, how are things going with your boyfriend? B: Not so well actually. I think he ………………… . A: You should find a new boyfriend. 1. promises me a rose garden 2. pick and choose things 3. plays emotional games 4. keeps it to himself
 17. 17. - 17 - 39. Young people unused to handling money often run up huge debts on credit and store cards. That is, they are …………………. . 1. tempted to over spend 2. cautious of their allowance 3. able to save money wisely 4. businessmen in action 40. They must wake up if they ………………………… . 1. talk about their problems 2. want to catch the train 3. can make up their mind 4. do a better job 
 18. 18. - 18 - Idioms (GAT - มีนาคม 2554) To get hold of หา / ติดต่อ (GAT - มีนาคม 2554) Keep my fingers crossed ขอให้โชคดี (GAT - มีนาคม 2554) Hang in(on) there อดทนไว้ (GAT - มีนาคม 2554) Put someone through โอนสายให้ (GAT - มีนาคม 2554) Get back on track กลับมาเริ่มใหม่ (O-NET 2554 ) Running late สายแล้ว (ex.เข้าทางานสาย) (O-NET 2554 ) Fall victim to sth ได้รับความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จากบางสิ่งบางอย่าง (GAT - ตุลาคม 2553) Not at all ไม่เลย (GAT - ตุลาคม 2553) Big deal เรื่องสาคัญ (GAT - ตุลาคม 2553) Give somebody a hand ให้ความช่วยเหลือ (GAT - ตุลาคม 2553) In power ดารงตาแน่ง (GAT - กรกฎาคม 2553) On the other hand ในทางตรงกันข้าม (GAT - มีนาคม 2553) That’ll never do. ใช้พูดในเหตุการณ์หรือเกิดบาง สิ่งที่คุณรับไม่ได้ (GAT - มีนาคม 2553) To gain ground การคืบหน้าไปในทางที่ได้เปรียบ หรือมีภาษีดียิ่งขึ้น (GAT - มีนาคม 2553) For its own sake การทาอะไรด้วยใจรัก / ด้วย ความสนใจ (GAT – ตุลาคม2552) Up in the air ยังไม่แน่ใจ
 19. 19. - 19 - (GAT – ตุลาคม2552) Drop the ball สะเพร่า (GAT – ตุลาคม2552) Hit the sack นอน (GAT – ตุลาคม2552) Tie the knot แต่งงาน (GAT – ตุลาคม2552) Pave the way ปูทาง (GAT – ตุลาคม2552) Throw a party จัดงานเลี้ยง (GAT – กรกฎาคม 2552) Back to square one เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด (GAT – กรกฎาคม 2552) Kept a low profile ไม่ทาตัวเป็นจุดสนใจ (GAT – กรกฎาคม 2552) Break even เสมอตัว (GAT – กรกฎาคม 2552) Play (it) safe ทาด้วยความระมัดระวัง ไม่เสี่ยง (GAT – กรกฎาคม 2552) Lose heart ท้อ (B-GAT 2552) So long ลาก่อน (B-GAT 2552) By all means ได้เลย (B-GAT 2552) Be all ears ตั้งใจฟังอยู่ (B-GAT 2552) In hot water มีปัญหา (B-GAT 2552) Spoiling for a fight ต้องการที่จะต่อสู้ หรือ โต้แย้ง (B-GAT 2552) Alive and kicking ยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดี (B-GAT 2552) Promises somebody a rose garden ให้ความหวัง/ให้สัญญา (B-GAT 2552) Pick and choose things เฟ้ นหา/คัดสรร (B-GAT 2552) Play emotional games ล้อเล่นกับความรู้สึกคน (B-GAT 2552) Keep it to himself เก็บเรื่องเงียบไว้กับตัว (GAT - มีนาคม 2552) On and off บางสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งคราว (GAT - มีนาคม 2552) Down and out สิ้นเนื้อประดาตัว
 20. 20. - 20 - (GAT - มีนาคม 2552) Back and forth กลับไป กลับมา (GAT - มีนาคม 2552) Sleep like a log หลับสนิท (GAT - มีนาคม 2552) Lose face เสียหน้า (GAT - มีนาคม 2552) Face to face เผชิญหน้า (GAT - มีนาคม 2552) Keep a straight face ทาหน้าตาย / ทาหน้านิ่งขรึม (GAT - มีนาคม 2552) Cannot make heads nor tails of sth ไม่เข้าใจ (GAT - มีนาคม 2552) Get rid of กาจัด หรือ ทาให้บางสิ่งหมดไป (O-NET 2552) To make a fuss about การวิตก หรือ จู้จี้จุกจิกกับบางสิ่ง (A-NET 2551) Sooner or later ไม่ช้าก็เร็ว (A-NET 2551) Get in touch ติดต่อกันอย่างไม่ห่างหาย (A-NET 2551) Fight like cat and dog ทะเลาะอย่างรุนแรงตลอดเวลา (A-NET 2551) Slip of the tongue การหลุดบางพูดบางสิ่งที่ไม่ได้ ตั้งใจ (A-NET 2551) A piece of cake ง่ายๆ (A-NET 2551) A world of difference ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่าของที่ เปรียบเทียบนั้นมีความแตกต่าง กันมาก (A-NET 2551) A food for thought อาหารสมอง (A-NET 2551) Just around the corner 1.ตรงหัวมุม 2.ใกล้เข้ามา (A-NET 2551) Look on the bright side มองโลกในแง่ดี (A-NET 2551) Be under the clouds การถูกไม่ไว้วางใจ/ไม่เชื่อใจ (A-NET 2551) Drop in the ocean สิ่งเล็กๆ น้อยๆ / เรื่องเล็กๆ
 21. 21. - 21 - (A-NET 2551) Without a shadow of a doubt ไร้ซึ่งข้อกังขา (A-NET 2551) Change of heart กลับใจ / เปลี่ยนใจ (A-NET 2551) This and that หลายๆอย่าง (A-NET 2551) Couldn't agree more เห็นด้วยอย่างยิ่ง (A-NET 2550) In good shape สภาพดี (A-NET 2550) You bet แน่นอน (A-NET 2550) Couldn't agree less ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (A-NET 2550) Cut a few corners อย่างรวบรัดหรือ อย่างลวกๆ (A-NET 2550) Rumor has it that ข่าวลือว่า (A-NET 2550) As good as you can get ดีเท่าที่จะทาได้ (A-NET 2550) Keep your shirt on ใจเย็นๆ อดทนหน่อย (A-NET 2550) Bay for blood ต่อสู้ดิ้นรน (A-NET 2550) Make blood run cold ใจเย็นๆ (A-NET 2550) Grab a bite หาอะไรทานสักหน่อย (A-NET 2550) Play a trick แกล้ง (A-NET 2550) Keep a lookout เฝ้ าระแวดระวัง (A-NET 2550) Easier said than done พูดง่าย แต่ทายาก
 22. 22. - 22 - Phrasal Verbs (GAT - มีนาคม 2554) Go with sb or sth เห็นด้วยกับ (GAT - มีนาคม 2554) Seek out ค้นหา (GAT - มีนาคม 2554) Bring in ให้รายได้ (GAT - มีนาคม 2554) Point out มุ่งไปที่ (GAT - มีนาคม 2554) Make up เป็นส่วนหนึ่ง (O-NET 2554) Calm down ทาให้สงบ (O-NET 2554) Run away หนี (O-NET 2554) Hand in ส่ง (งาน) (O-NET 2554) Put up ปิดประกาศ (O-NET 2554) Go out ออกไปข้างนอก (O-NET 2554) Depend on ขึ้นอยู่กับ (O-NET 2554) Pick up รับ (GAT - ตุลาคม 2553) Show up มาแสดงตน (GAT - ตุลาคม 2553) Break down พัง (GAT - ตุลาคม 2553) Fix up ซ่อมแซม (GAT - ตุลาคม 2553) Freak sb out ทาให้ตกใจ หรือ ทาให้วิตกกังวล (GAT - ตุลาคม 2553) Lead to พาไปสู่ (GAT - ตุลาคม 2553) Refer to อ้างถึง (GAT - ตุลาคม 2553) Result in ส่งผลให้เกิด (GAT - กรกฎาคม 2553) Engage in ทาให้มีส่วนเกี่ยวพัน
 23. 23. - 23 - (GAT - กรกฎาคม 2553) Amount to รวมกันเป็น (GAT - กรกฎาคม 2553) Account for ชดใช้ (เงิน) (GAT - กรกฎาคม 2553) Get lost หลงทาง แต่ถ้าใส่อารมณ์คือการ ไล่ให้ไปพ้นๆ (GAT - กรกฎาคม 2553) Pick somebody up ไปรับ (GAT - กรกฎาคม 2553) Get going เริ่มทาต่อ (GAT - กรกฎาคม 2553) Go off ปลุก (นาฬิกา) (GAT - กรกฎาคม 2553) Look up ค้นหา (GAT - กรกฎาคม 2553) Spend on ใช้จ่าย (GAT - กรกฎาคม 2553) Cling to เกาะติด (GAT - กรกฎาคม 2553) Stuck in ติดคอ (GAT - กรกฎาคม 2553) Rule sth out ป้ องกันบางสิ่งที่จะเกิดขึ้น (GAT - มีนาคม 2553) Get out ออกไปจาก (ตึก หรือ รถยนต์) (GAT - มีนาคม 2553) Get off ออกไปจาก (รถไฟ รถเมล์ หรือ เครื่องบิน) (GAT - มีนาคม 2553) Take off ออกเดินทาง ส่วนมากจะพบใช้ กับเครื่องบิน (GAT - มีนาคม 2553) Take out เอาออก (GAT - มีนาคม 2553) Came out ออกมา เช่น การพูดหรือ ประกาศออกมา (GAT - มีนาคม 2553) Wipe out เช็ดออก (GAT - มีนาคม 2553) Turn on ขึ้นอยู่กับ / พึ่งพิง
 24. 24. - 24 - (O-NET2553) Grow up เติบโต (O-NET2553) Hold on ถือหูโทรศัพท์ (O-NET2553) Sold out ขายหมด (O-NET2553) Keep up with ตามให้ทัน (O-NET2553) Look up to เคารพ ยกย่อง ชื่นชม (O-NET2553) Look into ตรวจสอบ (O-NET2553) Look over มองข้าม (O-NET2553) Look down on ดูถูก (O-NET2553) Rush out รีบผลิต (O-NET2553) Snap up รีบฉวย / รีบซื้อ (O-NET2553) Live up to ถอดแบบ (O-NET2553) Give up ละทิ้ง / ยกเลิก (O-NET2553) Save up ออมทรัพย์ (O-NET2553) Give away บริจาค (GAT – ตุลาคม2552) Run on ใช้ (พลังงาน) (GAT – กรกฎาคม 2552) Eat out ทานอาหารนอกบ้าน (GAT – กรกฎาคม 2552) Do sb in ฆ่า (GAT – กรกฎาคม 2552) Do away with sb กาจัด / ยกเลิก (GAT – กรกฎาคม 2552) Carry out ทาให้เสร็จสมบูรณ์ (GAT – กรกฎาคม 2552) End up ลงท้ายด้วย (GAT – กรกฎาคม 2552) Open up บาน (ดอกไม้) (GAT – กรกฎาคม 2552) Base on ตั้งอยู่บน / ขึ้นอยู่กับ
 25. 25. - 25 - (B-GAT 2552) Run up สะสม (หนี้สิน) (B-GAT 2552) Make up one's mind ตัดสินใจ (B-GAT 2552) Make use of ใช้ (B-GAT 2552) Deal with รับมือกับ (B-GAT 2552) Hang up แขวน (B-GAT 2552) Come out ปรากฏออกมา (GAT - มีนาคม 2552) Pop into ผุดขึ้นมา (ความคิด) (O-NET 2552) Feed on ให้อาหาร (O-NET 2552) Drop by แวะ (O-NET 2552) Cut out ตัดออก / เลิก (A-NET 2551) Keep someone off one's way ให้อยู่ห่างๆ จาก (A-NET 2551) Knock someone off ผลักให้ล้ม (A-NET 2551) Get to me ทาให้ฉันอารมณ์เสีย (A-NET 2551) Fall over ล้มทับ (A-NET 2551) Bear in mind จาขึ้นใจ (A-NET 2551) Sleep on it คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับ (A-NET 2551) Black out ขีดค่า (A-NET 2551) Call off ยกเลิก (A-NET 2551) Turn in ส่งคืน (A-NET 2551) Play out เกิดขึ้น (A-NET 2551) Play back ส่งกลับ ตีกลับ (A-NET 2551) Play along ทาตาม
 26. 26. - 26 - (A-NET 2551) Play down ลดความสาคัญ (A-NET 2551) Up to sth ขึ้นอยู่กับ (A-NET 2550) Break up เลิกรา (A-NET 2550) Break in บุกรุกเข้าไป (A-NET 2550) Break even เท่าทุน (A-NET 2550) Hold off กันออกไป (A-NET 2550) Hold Back เหนี่ยวรั้ง / สกัดกั้น (A-NET 2550) Hold down รักษา (งาน / ตาแน่ง) ไว้ (A-NET 2550) Hold out for ยืนกราน (O-NET 2550) Set up จัดตั้ง (O-NET 2550) Take over เข้าครอบครอง (O-NET 2550) Get sb up ปลุกให้ตื่น (O-NET 2550) Get along เข้าได้กับ (O-NET 2550) See someone off ไปส่ง (O-NET 2550) Wait on รอ (O-NET 2550) Fit in เหมาะสม 
 27. 27. - 27 - ครูพี่โอม พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ Facebook Fanpage : “AT ONCE ACADEMY” 1. การเดาผ่านคาบอกคาจากัดความ & เครื่องหมายวรรคตอน  Definition : ………………………… to be be called mean called to be know as refer to can be defined as can be thought of Hypoxia is an illness caused by a deficiency of oxygen in the tissues of the body.  Punctuation : ………………………… 1. เครื่องหมาย, (comma) 2. เครื่องหมาย -- (dash) 3. เครื่องหมาย : (colon) 4. เครื่องหมาย ( ) (parentheses) *** 1 – 2 – 4 :……………………………………. 3 :……………………………………. Altitude, or the height above sea level, is a factor that determines climate. Altitude หมายถึง ...................................... เดาความหมายของศัพท์ที่ไม่รู้ด้วย “CONTEXT CLUE”
 28. 28. - 28 - Intensity –loudness or softness- depends on the extent or amplitude of vibrations. Intensity หมายถึง ...................................... Here are several comments about the pros and cons (advantages and disadvantages) of buying a second-hand car from a dealer. Pros & Cons หมายถึง ...................................... Catching crooks with pilfered items is indeed difficult; thieves do not often hold on to the stolen goods. Pilfered หมายถึง ...................................... 2. การเดาศัพท์โดยดูจากคาเชื่อมประเภทต่างๆ ดังนี้ Conjunction : .............................. (..............................) Preposition : .............................. (..............................)  Renaming or Restatement : ………………………… or that is to say that is in other words to put in another way Company representatives are usually reimbursed for their expenses when they make business trips; that is, they are repaid for money they have spent for the company. Reimburesed หมายถึง ...................................... Some speakers digress when they give a speech; in other words, they stray from their topic and talk about unrelated things. Digress หมายถึง ......................................
 29. 29. - 29 -  Similarity : ………………………… as like as...........as alike likewise as if similar just as just the same as in the same way comparity compared with as though That boy certainly eats heartily. In fact, he eats as though he were expecting a famine next year. Famine หมายถึง ...................................... Biological viruses can run uncontrolled through a large portion of the human population. Similarity, their electronic counterparts can spread among computers. Spread หมายถึง ......................................  Contrast and Concession : ………………………… but/yet though / although/ even though however / nevertheless on the other hand while / whereas on the contrary in contrast as opposite to in spite of despite His brother had been an A student, but Howard was just a mediocre student. Mediocre หมายถึง ......................................
 30. 30. - 30 - Although the chairman took twenty minutes just to introduce the main speaker, we were relieved to find that the speaker was concise. Concise หมายถึง ......................................  Examplification : ………………………… e.g./for example for instance such as like ex. as follows Many things we use as condiments in our food, such as pepper, curry powder, and paprika, cannot be grown in this country. Condiments หมายถึง ...................................... Unlike the desert tortoise, which is most active in summer, the box turtle may be dormant in that season. Dormant หมายถึง ......................................  Cause and Effect or Result : ………………………… Because since As now that For because of owing to due to on account of therefore as a result so that is why hence
 31. 31. - 31 - Children tend to gorge themselves on candy, so it is a good idea to limit them one or two small pieces each day. Gorge หมายถึง ...................................... The factories needn’t accelerate their production, for there is no increasing demand for their goods. Accelerate หมายถึง ...................................... 3. การให้เหตุผลจากประสบการณ์ (Reasoning) My brother, Ryan, inveigled me into doing his chemistry homework by promising to take my turn washing dishes for the next week. Inveigled หมายถึง ......................................
 32. 32. - 32 - 1. ............................................................ 2. ................................................................................................... !! 3. ……………………………………>>………………………………. 4. ………………………………(………………………………………) ................................................................................................. *** Possible forms of contexts : ....................................................................................... 1. 2. ................................................................................................. *** Possible forms of contexts : ....................................................................................... “ MEANING IN CONTEXT (SENTENCE COMPLETION) PREVIOUS GAT EXAM TIPS !! 1. One objective of a detoxification diet is to _____ or even eliminate the consumption of foods and drinks _____ to health, such as refined foods, sugar, caffeine and alcohol. (GAT กค 53) 1. minimize – harmful 2. balance – useless 3. lessen – practical 4. purify – vital 2. E-books currently _____ just two percent of the $35 billion-a-year book market. Their sales are doublingeach month while the overall book market has been _____ (GAT กค 53) 1. depend on – degrading 2. engage in – suffering 3. amount to – rising 4. account for – declining 3. In the 1960s. doctors routinely advised against ________ exercise, particularly for older adults who could injure themselves. Today, however, doctors _______ their elderly patients to exercise, which is sound advice for many reasons. (GAT มีค 54) 1. physical - device 2. extreme - forbid 3. fair - urge 4. rigorous - encourage 4. When robots are safe and aware of their ________, they will be widely used and will start to take on ________ tasks such as playing the violin. (GAT มีค 52) 1. assignments … simple 2. navigation … proper 3. movement … undemanding 4. surroundings … complicated
 33. 33. - 33 - 5. ......................................................+........................................................... 6. ................................................................................................... !! 4. ………………………………………………………………… *** Possible forms of contexts : ....................................................................................... ................................................................................................. *** Possible forms of contexts : ....................................................................................... 3. 4. ................................................................................................. *** Possible forms of contexts : ....................................................................................... “ MEANING IN CONTEXT (POLYSEMY) PREVIOUS GAT EXAM TIPS !! 1. Dads and mom always blind to the faults of their own kids. (GAT ตค 53) a. She’s almost blind in her right eye. b. The government is too often blind to local needs. c. She screamed at him, her eyes blind with tears. d. I’m as blind as a bat without my glasses. 2. Some alcoholics develop liver disease. (GAT มีค 53) a. The plane developed engine trouble and was forced to land. b. It’s hard to believe that a tree can develop from a small seed. c. Her son developed asthma when he was two. d. The children develop their reading skills further during these two years. 3. An inquiry was set up to determine the original source of the problem. (GAT มีค 54) a. The amount of available water determines the number of houses that can be built. b. We determined to leave at once. c. The date of the court case has not yet been determined. d. Investigators are still trying to determine the cause of the fire. 4. The drug may affect your power of concentration, so don’t drive after taking it. (GAT ตค 53) a. It is not in my power to cancel Mr. Thomson’s order. b. The brain damage caused him to lose his power of speech. c. How long has the Conservative Party been in power? d. Scientists are working to find ways to make full use of solar power.
 34. 34. - 34 - By P’LoukGolf & P’Farose Part 1: Pronunciation TH Thursday thank truth thief father mother breathe they Example A thirsty thief broke into the house of a wealthy man. Unluckily, he was shot to death. English Workshop
 35. 35. - 35 - F/V flame free enough very alive Example The limousine service is free of charge. L/R light right smile film milk
 36. 36. - 36 - Part 2: Word Stress Table Model Level Travel Information Mailbox Textbook Career Photograph Photographer
 37. 37. - 37 - Station Addition Edition Imagination Qualification Destination Telecommunication Community Immunity Reality Reliability Responsibility Curiosity Seniority Strategic Hygienic Academic Allergic Terrific Specific Arabic Japanese Lebanese Chinese Cantonese Taiwanese Vietnamese Portuguese Exercise: Please read these sentences out loud Nathan wants to be a model. Peter hates his own career. Life is tough. Robert is a unique photographer. My mother doesn’t like that photograph. The whole city is in chaos.
 38. 38. - 38 - Words Commonly Mispronounced by Thai Students Salmon Chamber Oriental Chemistry Hippopotamus Parabola Oxygen Grammar Character Calendar Literature Paragon Central Message Massage Status Thermometer Spaghetti Macaroni Karaoke Advanced
 39. 39. - 39 - Part 3: Expressions Greetings Hey there!/Hiya! Hello!/Hi! Good Morning! Good Afternoon! Good Evening! Good Night! How do you do? Long time no see!/How’s life?/How’s everything?/How are things? How are you? / How are you doing? It’s nice to see you (again). It’s a pleasure to meet you. Bye bye!/Bye for now!/So long! Good bye!/See you later./Talk to you later.
 40. 40. - 40 - Asking for clarification What was that? Pardon me. Could you say that again? Could you please go over that again? Showing appreciation/Thanking people Thanks! Thanks a lot! Thank you! Thank you so much/ Thank you very much! Thank you! I really appreciate it. You’re welcome! My pleasure! Not at all!
 • patcharasupa

  Apr. 5, 2018
 • wwwmesa

  Sep. 11, 2016
 • JuthamatPinmanee

  Sep. 25, 2015
 • prinzcapable

  Aug. 25, 2015

credit : http://www.youtube.com/watch?v=yOYUgo2cNB0

Views

Total views

4,614

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

51

Actions

Downloads

64

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×