Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viet stack 2nd meetup - Virtualization & Nova in OpenStack

1,121 views

Published on

Viet stack 2nd meetup - Virtualization & Nova in OpenStack

 • Be the first to comment

Viet stack 2nd meetup - Virtualization & Nova in OpenStack

 1. 1. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK LÊ QUANG LONG longlq@vdc.com.vn 02/02/2015 VietStack Summit 2
 2. 2. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK NỘI DUNG 1. KHÁI NIỆM VỀ ẢO HÓA 2. GIỚI THIỆU VỀ KVM 3. OPENSTACK COMPUTE 4. DEMO & TRAO ĐỔI 2
 3. 3. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 1.KHÁI NIỆM VỀ ẢO HÓA • Type 1: VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen Server • Type 2: VMWare WorkStation, Oracle Virtual Box, Microsoft Virtual PC,… Hardware Bare-metal Hypervisor VM OS/APP VM OS/APP TYPE I Hardware Hypervisor Operating System TYPE II VM OS/APP VM OS/APP 3
 4. 4. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 1.KHÁI NIỆM VỀ ẢO HÓA Các dạng ảo hóa: • Full virtualization • Paravirtualization • Hardware-assisted virtualization Nguồn: http://www.slideshare.net/Rishikese/seminar-on-virtualization-and-cloud-computing 4 FULL PARA- HARDWARE-ASSISTED
 5. 5. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 2.GIỚI THIỆU KVM KVM là gì? • Ra đời năm 2008 bởi công ty Qumranet tại Israel • Red Hat đã mua lại Qumranet năm 2008 • Kernel-based Virtual Machine là giải pháp ảo hóa dạng full virtualization • Hỗ trợ native virtualization (Intel-VT hay AMD-V) • Đã được tích hợp sẵn trong Linux kernel từ 2.6.20 5 Nguồn: http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page
 6. 6. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 2.GIỚI THIỆU KVM Tại sao lại chọn KVM? • KVM là OpenSource • Cung cấp máy ảo mà không cần phải tinh chỉnh lại các images của OS • Hỗ trợ nhiều loại OS • Tận dụng cơ chế quản lý vùng nhớ của Linux (KSM) • Tận dụng các cơ chế bảo mật sẵn có của Linux (SELinux) • Hỗ trợ nhiều loại phần cứng 6
 7. 7. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 2.GIỚI THIỆU KVM Kiến trúc của KVM • Linux Kernel • QEMU • KVM LINUX KERNEL User Process KVM Driver User Process Guest Mode QEMU I/O Guest Mode QEMU I/O 7 Tham khảo: http://www.innervoice.in/blogs/2014/03/10/kvm-and-qemu/ HARDWARE
 8. 8. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 2.GIỚI THIỆU KVM 8 Virtio-net Virtio-blk Virtio-pci Virtio-balloon Virtio-console Virtio frontend Transport Virtio backend VirtIO
 9. 9. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 2.GIỚI THIỆU KVM 9 VirtIO LINUX KERNEL Guest Mode QEMU pNIC TAP Virtio front-end Virtio back-end Bridge LINUX KERNEL Guest Mode QEMU pNIC TAP Virtio front-end Bridge Vhost_net Vhost-NETVirtIO-NET
 10. 10. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 3.OPENSTACK COMPUTE Chức năng chính: • Làm việc với các Hypervisor (KVM, QEMU, Vmware, Hyper-V …). • Quản lý các máy ảo (Instance <=>Virtual Machine). • Tạo, sửa, xóa các máy ảo thông qua API. Các thành phần bên trong: • Nova-compute • Nova-api (port 8773, 8744) • Nova-scheduler • Nova database • Nova-console, nova-consoleauth • Queue • Nova-cert • Nova-conductor 10 Nova
 11. 11. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK Nova Nova-api Nova Database Client Nova-conductor Nova-compute GLANCE NEUTRON CINDER Hypervisor 3.OPENSTACK COMPUTE Nova-scheduler Queue 11 Tài liệu: http://docs.openstack.org/training-guides/content/
 12. 12. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK Định nghĩa • Libvirt là một nhóm các công cụ cung cấp một cách thức quản lý các máy ảo và các tính năng ảo hóa khác như network interface hay storage • Mục đích của libvirt là đưa ra một phương thức đơn giản, quản lý tập trung các hypervisor • Các Hypervisor hỗ trợ: KVM, Xen, VMWare ESX, Hyper-V,… Libvirt 3.OPENSTACK COMPUTE Các thành phần • API: Phương thức để kết nối tới các hypervisor • Libvritd: daemon chạy trên các host để quản lý các máy ảo của hypervisor • Virsh: cung cấp một giao diện dòng lệnh cho người dùng 12
 13. 13. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK libvirt (libvirt daemon) (libvirt api) virt-manager virsh virt-install OpenStack User-space ManagementLibvirt 3.OPENSTACK COMPUTE KVM VMWare Hyper-VXEN 13 Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Libvirt
 14. 14. ẢO HÓA TRONG OPENSTACK 4.DEMO & TRAO ĐỔI 14

×