Successfully reported this slideshow.

Thiet ke Brochure - Thao Dien land

369 views

Published on

Published in: Business, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiet ke Brochure - Thao Dien land

 1. 1. Right time, right chance
 2. 2. VUØNG KINH TEÁ TROÏNG ÑIEÅM PHÍA NAMTHE KEY ECONOMIC AREAOF SOUTHERN VIETNAM
 3. 3. Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam laø khu vöïc phaùt trieån kinh This Southern key economic area is a motivated economicteá ñoäng löïc, trong ñoù thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai vaø developing area, in which Ho Chi Minh City, Dong Nai andLong An giöõ vai troø quan troïng. Ñaây laø khu vöïc ñoùng goùp lôùn Long An hold an important role. This is the area to have thenhaát cho kinh teá Vieät Nam, chieám 60% doanh thu ngaân saùch, greatest contribution to Vietnam economy, accounting for 60%treân 70% kim ngaïch xuaát khaåu vaø ñoàng thôøi thu huùt voán ñaàu and more than 70% of the national budget revenues and exporttö nöôùc ngoaøi (FDI) haøng ñaàu caû nöôùc. turnovers, respectively. Simultaneously, the area is also leading in attracting foreign direct investment (FDI) of all the cities andNaêm 2008, toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa khu vöïc naøy chieám provinces nationwide.2/3 toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû nöôùc. Ñaây cuõng laø nôitaäp trung caùc sieâu thò, trung taâm thöông maïi lôùn cuûa caùc taäp In 2008, the total export turnovers of this area accounted forñoaøn baùn leû lôùn treân theá giôùi. Vôùi toác ñoä ñoâ thò hoùa nhanh two-third of the national export turnovers. In addition, this is thechoùng, ñaây seõ laø vuøng ñoâ thò coù quy moâ lôùn trong khu vöïc assembly point of supermarkets and trade centers owned by largeÑoâng Nam AÙ. retail groups internationally. Its fast urbanization speed will turn the area into one of the large urban areas in Southeast Asia.
 4. 4. 2 11. Khu Coâng Nghieäp Nhôn Traïch II - Nhôn Phuù, Ñoàng Nai Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Dong Nai Province2. Khu Coâng Nghieäp An Nhöït Taân II - Taân Truï, Long An An Nhut Tan II - Tan Tru Industrial Park , Long An Province3. Khu Dan Cö Vónh Thanh - Phuù Thanh, Nhôn Trach, Ñong Nai â ï ï à 5 Vinh Thanh - Phu Thanh Residential, Nhon Trach, Dong Nai Province4. Khu Daân Cö Ñaïi Phöôùc - Phuù Höõu, Nhôn Traïch, Ñoàng Nai Dai Phuoc - Phu Huu Residential, Nhon Trach, Dong Nai Province5. Khu Du Lòch Sinh Thaùi Baéc Hoà Ñankia, Ñaø Laït, Laâm Ñoàng Northern Dankia Lake Eco-Park, Dalat, Lam Dong Province
 5. 5. 34
 6. 6. “Vieät Nam ñang laø nôilyù töôûng nhaát cho nhöõngcô hoäi ñaàu tö”Chung toi van giöõ mot tam nhìn dai han trong chien löôc ù â ã ä à ø ï á ïphat trien ñaõ ñöôc hoach ñònh roõ rang ñoi vôi cac lónh vöc xay ù å ï ï ø á ù ù ï âdöng, bat ñong san vaø khu cong nghiep. Tap trung vao vung ï á ä û â ä ä ø økinh teá trong ñiem phía Nam, chung toi tan dung thôi cô môû ï å ù â ä ï ørong cac khu vöc nhieu tiem nang chöa khai thac, phoi hôp ä ù ï à à ê ù á ïphat trien haï tang gan lien vôi heä thong ñöông saù ñeå giam bôt ù å à é à ù á ø û ùchi phí van chuyen, ñong thôi tao thuan tien cho chính cac döï ä å à ø ï ä ä ùan ñang ñöôc kinh doanh hoac xay döng. Tat caû nhöng viec ù ï ë â ï á õ älam ñong boä chat cheõ nay ñam bao cho danh tieng vaø nhöng ø à ë ø û û á õphan thöông lôi nhuan mang ñen moi coå ñong vaø nhaø ñau tö à û ï ä á ï â àñaõ tin töông vao cong ty. û ø âOÂng Nguyeãn Só Vaên - Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò
 7. 7. “Vietnam is currently the mostideally place to take advantageof the best opportunities”Our company has a long-range vision built on a clear growthstrategy for construction, real estate and industrial zone.Focusing on the Southern key economic area, we take thechance offered by undeveloped discoveries, stay close toexisting infrastructure to secure a cost-efficient exit route forour products, and operate our licenses wherever possible toopen convenience of our on-going business and developingprojects. All of these closely synchronized measures are toguarantee prestige as well as highest possible financial rewardsfor our shareholders and investors whose trust is placed in ourcompany.Mr Nguyen Si Van - Chairman
 8. 8. Vieät Nam laø quoác gia ñang phaùt trieån Bat ñong san laø lónh vöc phat trien tiem nang á ä û ï ù å à êVietnam is a developing country Real Estate has real growth potentialVieät Nam coù neàn chính trò oån ñònh vaø ñang tieán haønh coâng Thò tröôøng BÑS cuûa VN ñang ôû giai ñoaïn ñaàu, chöa buøng noåcuoäc ñoåi môùi raát thaønh coâng, phaán ñaáu ñöa thu nhaäp bình nhö ôû nhieàu nöôùc khaùc neân ñaàu tö vaøo ñaây vaãn höùa heïn nhieàuquaân ñaàu ngöôøi naêm 2010 ñaït 1.200USD. Vieät Nam laø neàn kinh tieàm naêng phaùt trieån. Khi neàn kinh teá Vieät Nam giöõ ñöôïc toácteá coù ñoä môû raát cao, neân taùc ñoäng töø thò tröôøng theá giôùi laø quan ñoä phaùt trieån maïnh, caùc döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoå vaøo Vieättroïng. Kinh teá theá giôùi phuïc hoài trong naêm 2010 seõ trôû thaønh Nam vôùi soá löôïng vaø chaát löôïng cao thì lónh vöïc baát ñoängñoøn baåy ñeå neàn kinh teá xuaát khaåu cuûa Vieät Nam ñaït möùc taêng saûn chaéc chaén seõ laø ngaønh coù khaû naêng sinh lôøi cao vaø oåntröôûng cao hôn. Caùc chæ tieâu chuû yeáu cuûa naêm 2010 ñaõ ñöôïc ñònh nhaát. Theo giôùi chuyeân gia, lôïi nhuaän laø yeáu toá haøng ñaàuxaùc laäp vôùi trieån voïng moät neàn kinh teá taêng tröôûng. Cuï theå, khieán caùc coâng ty höùng thuù vôùi thò tröôøng ñòa oác. Hôn nöõa,GDP seõ taêng khoaûng 6,5%. Toång nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån ñaàu tö nhaø ñaát ít khi mang laïi nguy cô thua loã cho caùc doanhtoaøn xaõ hoäi baèng khoaûng 41,5% GDP; CPI taêng khoaûng 7%. nghieäp nhieàu voán.Vietnam is enjoying political stability and a very successful Vietnam’s real estate market is currently in the early stageprogress of renovation, bringing its income per capita to of development and, thus, has not yet shown a rash ofUSD1,200 in 2010. Vietnam is a very highly open economy, development such as has been witnessed in many othermaking impacts of the world market become important. The countries. All the signs of such an explosion are present andrehabilitation of the world economy in 2010 will play as a lever it is certain that this will create many great opportunities infor the export economy of Vietnam to achieve higher growth the future. As Vietnam maintains a strong line of growth andrate. The main economic targets for 2010 have been established as foreign investment projects continue to develop, real estatefor a prospect of a promising growing economy. Specifically, will definitely be a sector for great and consistent profitability.the GDP, the total capital investment in social development and Experts agree that profit is the main lure for investors tothe CPI will increase by about 6.5%, approximately 41.5% of the move into the property market. In addition, real estateGDP and about 7%, respectively. investment does not generate the high risk factors that are typically associated with other investments. This is particularly important for companies that are really interested in large real estate outlays.
 9. 9. Vuøng kinh teá troïng ñieåm nhieàu thuaän lôïi Coâng ty Coå Phaàn Ñòa OÁc Thaûo ÑieànKey Economic Area with Great Advantages Thao Dien Real Estate CorporationBa vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa Vieät Nam phaân boå taïi 3 mieàn Coâng ty Coå phaàn Ñòa OÁc Thaûo Ñieàn laø Chuû ñaàu tö, chuyeânBaéc Trung Nam. Caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm ñang phaùt huy nghieäp trong caùc hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn, nhaølôïi theá, taïo neân theá maïnh phaùt trieån theo moâ hình kinh teá ñaát, kinh doanh haï taàng kyõ thuaät Khu coâng nghieäp, khu nhaømôû, gaén vôùi nhu caàu thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Vuøng ôû, kinh doanh du lòch... Coâng ty ñöôïc xaây döïng neàn taûng phaùtkinh teá troïng ñieåm phía Nam goàm 8 tænh bao goàm TP. HCM, trieån moät caùch oån ñònh, laâu daøi vaø toái ña hoùa lôïi nhuaän, ñaûmÑoàng Nai, Bình Döông, Baø Ròa-Vuøng Taøu, Bình Phöôùc, Taây baûo quyeàn lôïi hôïp phaùp cho caùc coå ñoâng. Sau quaù trình hoaønNinh, Long An vaø Tieàn Giang. Vôùi daân soá khoaûng 14,7 trieäu thieän taùi caáu truùc, naâng caáp boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh theongöôøi, thu nhaäp bình quaân khoaûng 22 trieäu ñoàng/ ngöôøi/naêm; caùc chuaån möïc ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö chaáp nhaän, xaây döïng truïkim ngaïch xuaát khaåu chieám khoaûng 74% caû nöôùc… ñaây laø nôi sôû hieän ñaïi phuø hôïp tình hình phaùt trieån oån ñònh vöõng chaéc,ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaàu taøu kinh teá cuûa Vieät Nam, moãi naêm caàn Thaûo Ñieàn ñang xuùc tieán keá hoaïch Nieâm yeát coå phieáu treân thòboå sung theâm khoaûng 200.000 lao ñoäng môùi. tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam.Vietnam has three key economic regions distributed across the Thao Dien Real Estate Corporation is an investor groupNorth, Central and South areas of the country. Each region is specializing in business activities such as real estate, housing,set to promote its advantages for development according to industrial infrastructure, residential areas, travel and others.the open economic model which is closely linked to demands, Our company has developed on a growth foundation that isboth domestic and international. The key Southern economic stable, long lasting and geared for maximum profit to lookregion consists of eight cities and provinces. It is comprised of after the best benefits to our shareholders. After completingHo Chi Minh City, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Binh a restructuring and upgrade of our management systemPhuoc, Tay Ninh, Long An and Tien Giang. The total population following the suggestions of our investors and finishing theof the area is approximately 14.7 million people, with an average construction of a large and modern headquarters suitable forincome of 22 million VND/person/year. The total export output strong and sustainable development, Thao Dien is fully ready toaccounts for about 74% of the whole country. It has been be listed on the Vietnam stock market.assessed as the economic leader of Vietnam and takes on anadditional 200,000 new laborers annually.
 10. 10. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅNHISTORY CHUYEÅN ÑOÅI COÂNG TY Cuøng vôùi söï phaùt trieån môû roäng, thu huùt söï quan taâm vaø tham gia cuûa caùc coå ñoâng vaø nhaø ñaâu tö, Thaûo Ñieàn chính thöùc chuyeån ñoåi trôû thaønh coâng ty coå phaàn vaøo cuoái naêm 2001. COMPANY TRANSFORMATION Thao Dien officially became a joint-stock company with the full participation of its shareholders and investors in late 2001. 1999 2001 2002THAØNH LAÄP COÂNG TY ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG KDC SOÂNG GIOÀNGKhôûi ñaàu döôùi hình thöùc moät coâng ty Thò tröôøng xaây döïng phaùt trieån maïnh vaøTNHH, Thaûo Ñieàn chính thöùc gia nhaäp Thaûo Ñieàn ghi daáu aán ñaàu tieân cuûa mìnhcaùc doanh nghieäp dòch vuï taïi TP. HCM trong lónh vöïc naøy baèng coâng trình hôïpvaø khu vöïc phía Nam ngay thôøi gian khi taùc ñaàu tö xaây döïng KDC Soâng Gioàng -ñaát nöôùc môû cöaû. Bình Tröng Taây Quaän 2 vaøo naêm 2002.COMPANY ESTABLISHMENT CONSTRUCTION INVESTMENT IN SONG GIONG RESIDENTIALOriginally a limited liability company,Thao Dien officially joined the community The construction market continuedof service enterprises in Ho Chi Minh City to develop strongly and Thao Dienand Vietnam launching at the same time established itself resoundingly withVietnam fully opened it’s doors to the the cooperated project - Song Giongworld. Residential, Binh Trung Tay, District 2, Ho Chi Minh City in 2002.
 11. 11. ÑOÅI TEÂN VAØ HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC COÂNG TY Phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån, 28/5/2007 HÑQT quyeát ñònh taêng voán ñieàu leä töø 99XAÂY DÖÏNG KDC BÌNH TRÖNG ÑOÂNG tyû VND leân 300 tyû VND (67%), ñoåi teân coâng ty vôùi ñònh höôùng ngaønh xaây döïngNoái tieáp thaønh coâng, Thaûo Ñieàn lieân keát vaø kinh doanh baát ñoäng saûn, hoaøn thieänvôùi Coâng Ty Phaùt Trieån Kinh Doanh Nhaø cô caáu, chuaån bò cho vieäc nieâm yeát coåQuaän 2 xaây döïng khu daân cö Bình Tröng phieáu.Ñoâng, coâng trình gaây tieáng vang lôùn veàthi coâng vaø chaát löôïng xaây döïng. RENAMING AND PERFECTION OF COMPANY MANAGEMENT SYSTEMCONSTRUCTION OF BINH TRUNGDONG RESIDENTIAL To conform with trends in business and contemporary development, fromContinuing with great success, Thao 28/5/2007, the total capital of the companyDien cooperated with District 2 Housing has gained from VND99 billion to VND 300Developement Company to implement billion, Thao Dien was renamed in order tothe project of Binh Trung Dong more readily appeal to the constructionResidential, which created an unmatched and real estate sectors. Managementamount of excitement and brought instant and marketing systems were alsonotoriety to Thao Dien for its construction perfected in preparation for our listing onquality and performance. the exchange. 2004 2005 2007 ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG KCN NHÔN TRAÏCH II - NHÔN PHUÙ Thaønh coâng lôùn vôùi coâng trình xaây döïng Khu coâng nghieäp Nhôn Traïch II - Nhôn Phuù, moät trong caùc KCN toát nhaát tænh Ñoàng Nai, do kyõ sö vaø coâng nhaân Vieät Nam ñaûm nhieäm töø ñaàu ñeán cuoái. CONSTRUCTION INVESTMENT IN NHON TRACH II - NHON PHU INDUSTRIAL PARK Thao Dien achieved a great success with the construction project of Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, one of the best industrial parks in Dong Nai. The project was done from start to finish by the most talented Vietnamese engineers and workers available anywhere…
 12. 12. NAM CONG TRÌNH DÖÏ AN CUA THAO ÑIEN Ê Â Ù Û Û ÀTHE FIVE LARGE PROJECTS OF THAO DIEN
 13. 13. Vôùi taàm nhìn vaø chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn, ñaûm baûo caùc With a long-range vision and a long-term development strategyyeâu caàu cuûa coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö, Thaûo Ñieàn môû roäng to meet the demands of our shareholders and investors, Thaophaïm vi cung caáp dòch vuï vaø ñaàu tö cuûa mình ra toaøn boä Dien has extended the scope of the company’s mandates andVuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam vaø moät soá döï aùn taïi khö provisions by investing throughout the entire region and in avöïc cao nguyeân Ñaø Laït. Caùc coâng trình töø Khu coâng nghieäp, number of projects in the Da Lat Highlands. These investmentsKhu daân cö, Khu vui chôi giaûi trí vaø khaùch saïn ñaõ kheùp kín have ranged from industrial parks to residential areas tomoät voøng quay cô baûn caùc nhu caàu cuoäc soáng, mang laïi söï recreational areas and hotels. Thao Dien always seeks to formbeàn vöõng cho caùc döï aùn maø Thaûo Ñieàn tham gia. a complete fundamental cycle which meets all of life’s demands and brings sustainability to each and every project in which it is involved.
 14. 14. KHU COÂNG NGHIEÄP NHON TRACH II - NHON PHUNHÔN TRAÏCH II - NHÔN PHUÙ, INDUSTRIAL PARK,TÆNH ÑOÀNG NAI DONG NAI PROVINCEKhu cong nghiep Nhôn Trach II - Nhôn Phuù laø mot trong nhöng â ä ï ä õ Nhon Trach II – Nhon Phu is one of the major industrial parks ofkhu cong nghiep chính cua tænh Ñong Nai, toa lac ôû phía Nam â ä û à ï ï Dong Nai Province. It lies South of Bien Hoa City along Nationalthanh phoá Bien Hoa höông quoc loä 51, nam ôû vò trí trung tam ø â ø ù á è â Highway 51. This is a meeting point for the big cities in Southernñoi vôi cac thanh phoá lôn cua vung kinh teá trong ñiem phía á ù ù ø ù û ø ï å economic area and plays an important role for economic, socialNam, laø ñòa ñiem ñau moi quan trong cho viec phat trien kinh å à á ï ä ù å and urban development of the entire region as well as thete, xaõ hoi, giao thong cua vung cung nhö viec phat trien trung á ä â û ø õ ä ù å development of an industrial and commercial center of the newtam cong nghiep vaø thöông mai cua thanh phoá môi Nhôn Trach. â â ä ï û ø ù ï Nhon Trach City.Ñöôïc Chính phuû cho pheùp thaønh laäp, Khu coâng nghieäp naèm Authorized and supported by the government, the industrial parktrong thaønh phoá môùi Nhôn Traïch ñöôïc quy hoaïch bao goàm heä has been located in an emerging industrial city – Nhon Trachthoáng saân bay, beán caûng, khu coâng nghieäp, khu quy hoaïch daân with a size of 8,000ha, including an airport, a port, an industrialcö, khu vui chôi giaûi trí. Ñaây laø moät Khu coâng nghieäp ña ngaønh park, multi-class residential areas and a plethora of recreationalgoàm nhieàu haïng muïc, coâng trình quan troïng töông hoã laãn areas. This multi-disciplinary industrial park provides a largenhau cuøng caùc dòch vuï hoã trôï nhaø ñaàu tö hoaøn thieän vaø ñaày ñuû. variety of import and export work with fully-equipped and modern structures and complete services for all investors. QUI MOÂ FACTS AND FIGURES° Ñòa ñieåm, vò trí: ° Location: - Xaõ Hiep Phöôc, Phuù Hoi, Huyen Nhôn Trach, Tænh Ñong Nai ä ù ä ä ï à - Hiep Phuoc, Phu Hoi, Nhon Trach, Dong Nai Province° Quy moâ (ha): 183 ° Land area (ha): 183° Voán ñaàu tö (trieäu USD): 24 ° Investment (USD): 24 million° Muïc tieâu ñaàu tö: Xaây döïng CSHT KCN - cho thueâ laïi ñaát ° Developement: Industrial park (Multi-disciplinary industrial park)° Hieän traïng: Hoaøn thaønh haï taàng KCN - ñang cho thueâ laïi ñaát ° Status: Completing infrastructure for a typical industrial° Ngaønh ngheà: Ña ngaønh ngheà park and leasing premise° Giao thoâng: ° Transportation advantages: -• Ñöôøng boä: Giaùp ñöôøng lieân tænh 25B (loä giôùi 80m), 25C (loä - Land: 44km away from HCMC, next to 25B and 25C road - giôùi 61m) - ñöôøng noái lieàn Quaän 2 - TP. HCM ñi saân bay the new highway from HCMC to Long Thanh International quoác teá Long Thaønh, caùch TP. HCM 44 km Airport. -• Ñöôøng thuûy: 25 km caùch caûng Caùt Laùi, 27 km caùch - Marine: 25km away from Cat Lai port, 27km away from caûng Phuù Myõ (80.000DWT), 23 km caùch caûng Goø Phu My Port (80.000DWT), 23km away from Go Dau Daàu (20.000DWT), 50 km caùch caûng quoác teá Caùi Meùp (20.000DWT), 50km away from Cai Mep International Port (80.000DWT, khôûi coâng T1/2006) (80.000DWT, launched in January 2006) - Ñöôøng haøng khoâng: 60 km caùch saân bay Taân Sôn Nhaát, 10 - Airway: 60km away from Tan Son Nhat Airport and 10km km caùch saân bay quoác teá Long Thaønh. away from Long Thanh International Airport.° Khai thaùc vaø Hoaït ñoäng: 2008 ° Completion: 2008 KHU COÂNG NGHIEÄP NHÔN TRAÏCH II
 15. 15. KHU COÂNG NGHIEÄP AN NHUT TAN II - TAN TRUAN NHÖÏT TAÂN II - TAÂN TRUÏ, INDUSTRIAL PARK,TÆNH LONG AN LONG AN PROVINCEAn Nhöït Taân II laø khu coâng nghieäp toång hôïp, ñöôïc xaây döïng vôùi An Nhat Tan II is a general industrial park built under the criteriontieâu chí thoáng nhaát 3 yeáu toá: Moâi tröôøng - Coâng nghieäp - Con of three inter-related factors: Environment - Industry – Dedicationngöôøi thaân thieän. An Nhöït Taân II taäp trung vaøo caùc ngaønh coâng to Service second to none. An Nhat Tan II focuses on carbon-friendlynghieäp coâng ngheä khoâng khoùi, tyû leä cô caáu ñaát xaây döïng coâng industries and technologies. Its usable space tops out at 64.84%,nghieäp trong toaøn khu laø 64,84% - Ñaát giao thoâng, caây xanh which leaves sufficient room for environment structures and plantmaët nöôùc ñöôïc boá trí phuø hôïp vôùi ñòa hình vaø caûnh quan chung life. Space has been appropriated for traffic, trees, water and othercuûa khu vöïc, taïo tieàn ñeà ñeå hình thaønh neân moät Khu coâng landscape features which are mandated for environmentally friendlynghieäp vaên minh, hieän ñaïi, thaân thieän vôùi moâi tröôøng construction projects.An Nhöt Tan II coù vò trí thuan lôi veà giao thong thuy, bo, hang ï â ä ï â û ä ø An Nhat Tan II holds an advantageous position with regard to marine,khong trong Vung kinh teá trong ñiem phía Nam (cach TP. HCM â ø ï å ù land and air traffic in the Southern economic area (a mere 38km38 km). Trai doc chieu dai theo song Vam Coû Ñong rong 200m, û ï à ø â ø â ä away from Ho Chi Minh City). By being built along the wide VamKhu cong nghiep döï kien seõ xay döng cau cang dai 400m cho â ä á â ï à û ø Co Dong River with a huge 400 meter-long quay and connected tonhu cau van chuyen bang ñöông thuy, ñöông tham nhöa rong à ä å è ø û ø û ï ä National Highway 1A by a 25m asphalted road, An Nhat Tan II is thekhoang 25m noi Khu cong nghiep vôi quoc loä 1A cung laø löa û á â ä ù á õ ï ideal location to meet all its clients’ demands for goods transportedchon tot cho chu chuyen hang hoa cua khach hang. ï á å ø ù û ù ø by marine or by land.. QUI MOÂ FACTS AND FIGURES° Ñòa ñiem, vò trí: Xaõ An Nhöt Tan, Huyen Tan Tru, Tænh Long An å ï â ä â ï ° Location: An Nhut Tan, Tan Tru, Long An Province° Quy moâ (ha): 158 ° Land area (ha): 158° Voán ñaàu tö (trieäu USD): 36 ° Investment (USD): 36 million° Muïc tieâu ñaàu tö: Xaây döïng CSHT KCN - Cho thueâ laïi ñaát ° Developement: Industrial park (Multi-disciplinary industrial park)° Hieän traïng: Ñang khôûi coâng ° Status: Launching° Ngaønh ngheà: Ña ngaønh ngheà ° Transportation advantages:° Giao thoâng: - Land: 38km away from HCMC and 4km away from -• Ñöôøng boä: 4km caùch Quoác loä 1, 38 km caùch TP. HCM National Road 1. -• Ñöôøng thuûy: 2.9km daøi doïc bôø soâng vaøm Coû Ñoâng, 5 km - Marine: 2,9km length of bank along Vam Co Dong river, caùch caûng Bourbon 5km away from Bourbon port. - Ñöôøng haøng khoâng: 40 km caùch saân bay Taân Sôn Nhaát - Airway: 40km away from Tan Son Nhat Airport° Khai thaùc vaø Hoaït ñoäng (döï kieán): 2012 ° Expected Completion: 2012
 16. 16. KHU COÂNG NGHIEÄP AN NHÖÏT TAÂN II
 17. 17. KHU DAÂN CÖ XAÕ VÓNH THANH - VINH THANH - PHU THANHPHUÙ THANH, HUYEN NHÔN TRACH, Ï Ä Ï RESIDENTIAL, NHON TRACH,TÆNH ÑOÀNG NAI DONG NAI PROVINCEKhu daân cö Vónh Thanh bao goàm caùc daõy phoá, bieät thöï vaø caùc The urban area is located right at the center of the new Nhonchung cö cao taàng toïa laïc ngay trung taâm thaønh phoá môùi Trach city. The residential areas of Vinh Thanh and Phu ThanhNhôn Traïch. Beân caïnh ñoù, caùc tieän ích coâng coäng nhö: coâng communes consist of streets, villas and high-rising apartments.vieân caây xanh, khu thöông maïi, vaên hoùa, theå thao seõ ñem laïi Additionally, public facilities such as a landscaped park andtieän nghi moâi tröôøng xanh saïch cho cuoäc soáng cö daân nôi ñaây. areas for trade, culture and sports will bring the advantagesCuøng vôùi thieát keá haøi hoøa vôùi thieân nhieân, giaùp ranh thaønh phoá of a clear, green environment to every resident living here. InHoà Chí Minh, khu daân cö Vónh Thanh chaéc chaén laø nôi an cö lyù addition to a naturally harmonious design, its close proximity totöôûng cho caùc gia ñình. Ho Chi Minh City makes it an ideal location for anyone wishing to enjoy clean living and not give up the convenience of shopping and entertainment in Ho Chi Minh City. QUY MOÂ FACTS AND FIGURES° Ñòa ñieåm, vò trí: Xaõ Vónh Thanh, Phuù Thaïnh, Huyeän Nhôn ° Location: Vinh Thanh, Phu Thanh, Nhon Trach, Dong Nai Traïch, Tænh Ñoàng Nai Province° Quy moâ (ha): 93 ° Land area (ha): 93° Voán ñaàu tö (trieäu USD): 70 ° Investment (USD): 70 million° Muïc tieâu ñaàu tö: Quy hoaïch xaây döïng CSHT Khu daân cö theo ° Developement: Residential höôùng ñoâ thò hieän ñaïi, haøi hoøa trong toång quy hoaïch chung ° Status: Launching cuûa TP môùi Nhôn Traïch giai ñoaïn ñeán 2020 ° Transportation advantages:° Hieän traïng: Ñang khôûi coâng - Land: next to 25C road - the new highway from HCMC° Giao thoâng: to Long Thanh International Airport, 44 km away from -• Ñöôøng boä: Giaùp ñöôøng lieân tænh 25C (loä giôùi 61m), giaùp caùc HCMC and 47 km away to Bien Hoa city. KDC ñaõ ñöôïc quy hoaïch, giaùp ñöôøng vaønh ñai TP. Nhôn - Airway: 60km away from Tan Son Nhat Airport and 10km Traïch (loä giôùi 47 m), 44 km caùch TP. HCM, 47 km caùch TP. away from Long Thanh International Airport. Bieân Hoøa ° Expected Completion: 2012 - Ñöôøng haøng khoâng: 10 km caùch saân bay quoác teá Long Thaønh, 60 km caùch saân bay Taân Sôn Nhaát° Khai thaùc vaø Hoaït ñoäng (döï kieán): 2012 KHU DAÂN CÖ VÓNH THANH
 18. 18. KHU DAÂN CÖ XAÕ ÑAÏI PHÖÔÙC - DAI PHUOC - PHU HUUPHUÙ HÖÕU, HUYEÄN NHÔN TRAÏCH, RESIDENTIAL, NHON TRACH,TÆNH ÑOÀNG NAI DONG NAI PROVINCEKhu daân cö ñaéc ñòa vôùi öu ñaõi töø thieân nhieân vôùi con raïch uoán Upper-class residents can find all of the comforts of the citylöôïn quanh khuoân vieân. Khu nhaø ôû Ñaïi Phöôùc goàm caùc caên hoä in a relaxed and accommodating countryside location at Daibieät thöï vöôøn vaø bieät thöï song laäp töø 375 - 600 m², caùc caên hoä Phuoc Residential. Doublet villas and high-rise apartmentskhu nhaø ôû cao taàng keát hôïp thöông maïi dòch vuï coù tieâu chuaån with measurements form 375-600 m2. Some available areas aretöø 120, 150, 250 m²/caên hoä. Vôùi thieát keá taän duïng khai thaùc garden-inclusive. Apartment units vary from 120, 150, up to 250caùc ñieàu kieän töï nhieân, söû duïng aùnh saùng töï nhieân toái ña, taän m2. All are designed to increase exposure to natural conditionshöôûng khoâng khí trong laønh vaø gioù soâng maùt laønh, Khu daân cö and utilize natural light and pure air. These structures will offerhöôùng tôùi moät khu phöùc hôïp cao caáp vôùi cô sôû haï taàng vaø dòch the ideal living space to each and every resident.vuï ñöôïc toái öu hoaù, höùa heïn laø nôi an cö lyù töôûng cuûa taát caûmoïi ngöôøi. QUY MOÂ FACTS AND FIGURES° Ñòa ñieåm, vò trí: Xaõ Ñaïi Phöôùc, Phuù Höõu, Huyeän Nhôn Traïch, ° Location: Dai Phuoc, Phu Huu, Nhon Trach, Dong Nai Tænh Ñoàng Nai Province° Quy moâ (ha): 66 ° Land area (ha): 66° Voán ñaàu tö (trieäu USD): 50 ° Investment (USD): 50 million° Muïc tieâu ñaàu tö: Quy hoaïch xaây döïng KDC môùi mang tính ° Developement: Residential ñaëc thuø rieâng (ñaëc thuø cuûa moät ñoâ thò soâng nöôùc), ñaùp öùng ° Status: Launching yeâu caàu keát noái haï taàng vaø caûnh quan kieán truùc vôùi khu vöïc ° Transportation advantages: TP. HCM - Land: locating in group of emerging residential projects,° Hieän traïng: Ñang khôûi coâng one side facing with new developing road connecting° Giao thoâng: HCMC and District 2, another side facing with Saigon River. -• Ñöôøng boä: Giaùp tuyeán ñöôøng quy hoaïch Quaän 2, Huyeän - Airway: 60km away from Tan Son Nhat Airport and 10km Nhôn Traïch, giaùp caùc KDC ñöôïc quy hoaïch, caùch TP. HCM away from Long Thanh International Airport. bôûi soâng Saøi Goøn ° Expected Completion: 2012 - Ñöôøng haøng khoâng: 10 km caùch Saân bay quoác teá Long Thaønh, 60 km caùch saân bay Taân Sôn Nhaát° Khai thaùc vaø Hoaït ñoäng (döï kieán): 2012 KHU DAÂN CÖ ÑAÏI PHÖÔÙC
 19. 19. KHU DU LÒCH BAÉC HOÀ ÑANKIAKHU DU LÒCH SINH THAÙI NORTHERN DANKIA LAKEBAÉC HOÀ ÑANKIA, XAÕ LAÙT, ECO-PARK, DALAT,TÆNH LAÂM ÑOÀNG LAM DONG PROVINCEKhu du lòch sinh thai bac hoà Ñankia höông ñen xay döng mot khu ù é ù á â ï ä The newly built eco-tourist area – reserve park is aimed todu lòch sinh thai - cong vien hoang daõ ket hôp vui chôi giai trí vaø ù â â á ï û combine recreational activities and nature discoveries whilekham phaù thien nhien. Döï an nay bao gom 4 phan khu chöc nang ù â â ù ø à â ù ê preserving available landscapes and resources. At the samechính: Khu van phong Dòch vuï - Khu du lòch sinh thai daõ ngoai - ê ø ù ï time, it seeks to maximize each investor’s purpose throughKhu du lòch nghæ döông lang du lòch - Khu giai trí. Tiem nang du õ ø û à ê four main functional areas: Administrative, Eco-tourism,lòch sinh thai, daõ ngoai, giai trí ôû khu vöc nay laø rat lôn. Cung vôi ù ï û ï ø á ù ø ù Entertainment and Consumer.toc ñoä ñoâ thò hoaù cua cac vung phuï can tai khu vöc cao nguyen, döï á û ù ø ä ï ï âan mang ñen cô hoi cho cac nhaø ñau tö coù tam nhìn xa vaø chien ù á ä ù à à á By joining with indigenous peoples, the area will take advantagelöôc phat trien hieu qua. ï ù å ä û of tourist populations to advance economic goals by increasing the services available, helping to solve employment issues andNgoaøi vieäc goùp phaàn cuøng ñiaï phöông phaùt trieån tieàm naêng du lòch improve the lifestyle of the local peopleslaøm chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng taêng tyû troïng ngaønhdòch vuï, Döï aùn seõ giaûi quyeát vieäc laøm, taêng thu nhaäp cho moät löôïng The Northern Dankia Lake Eco-park is being searched forlôùn lao ñoäng taïi choã, caûi thieän ñôøi soáng, thöïc hieän an sinh xaõ hoäi. strategic partners by Thao Dien Real Estate Corporation following all of the best and latest environmental practices. ItCong ty Thao Ñien ñang tìm kiem cac nhaø ñau tö cung chia seû â û à á ù à ø achieves all of the ecological standards and achieves harmonyviec quan lyù döï an vôi tieu chí tiet kiem nang löông, ben vöng ä û ù ù â á ä ê ï à õ and international statute. The completion date is set in 2015.sinh thai, hai hoaø veà mat kien truc vaø hien ñai, mang tam côõ quoc ù ø ë á ù ä ï à áte, döï kien hoan tat xay döng vao nam 2015. á á ø á â ï ø ê QUY MOÂ FACTS AND FIGURES° Ñòa ñieåm, vò trí: Xaõ Laùt, Huyeän Laïc Döông, Tænh Laâm Ñoàng ° Location: Lat, Lac Duong, Lam Dong Province° Quy moâ (ha): 650 ° Land area (ha): 650° Voán ñaàu tö (trieäu USD): 55 ° Investment (USD): 55 million° Muïc tieâu ñaàu tö: Xaây döïng moät khu du lòch sinh thaùi - Coâng ° Developement: Eco-resort and entertainment park vieân hoang daõ keát hôïp vui chôi giaûi trí vaø khaùm phaù thieân ° Status: Launching nhieân nhöng vaãn baûo ñaûm caûnh quan, taøi nguyeân ° Transportation advantages:° Hieän traïng: Ñang khôûi coâng - Land: 12km away from center of Dalat City° Giao thoâng: - Airway: 30km away from Lien Khuong Airport -• Ñöôøng boä: 12 km caùch TP. Ñaø Laït ° Expected Completion: 2015 - Ñöôøng haøng khoâng: 30 km caùch saân bay quoác teá Lieân Khöông° Khai thaùc vaø Hoaït ñoäng (döï kieán): 2015
 20. 20. COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÒA OÁC THAÛO ÑIEÀN THAO DIEN REAL ESTATE CORPORATION° Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Thaûo Ñieàn tieàn thaân laø Coâng ty ° Thao Dien Real Estate Corporation, previously known as Thao Dien Traùch Nhieäm Höõu Haïn Dòch Vuï Thaûo Ñieàn, soá ñaêng kyù Services Limited Company, has a business registration number kinh doanh 070945 ngaøy 23 thaùng 2 naêm 1999 do Sôû Keá 070945 and was issued on 23 February 1999 by the Ho Chi Minh City hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp. Department of Planning and Investment.° Thaùng 10 naêm 2001 ñoåi teân thaønh Coâng ty Coå Phaàn ° As of 12 October 2001, the company was transformed into Thaûo Ñieàn, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá Thao Dien Joint Stock Company with the Certificate of business 4103000643 do Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí registration numbered 4103000643 and issued by the Ho Chi Minh Minh caáp. City Department of Planning and Investment.° Thaùng 06 naêm 2007, Coâng ty ñoåi teân thaønh Coâng ty Coå ° As of 06 June 2007, the company was renamed the Thao Dien Real phaàn Ñòa oác Thaûo Ñieàn, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh Estate Corporation with the Certificate of business registration doanh soá 4103000643 do Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö Thaønh numbered 4103000643 and issued by the Ho Chi Minh City phoá Hoà Chí Minh caáp. Department of Planning and Investment. 189 Nguyeãn Vaên Troãi, Phöôøng 10, Quaän Phuù Nhuaän, 189 Nguyen Van Troi, Ward 10, Phu Nhuan District, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Ho Chi Minh City, Vietnam ÑT: (08) 3844 5204 Tel: (08) 3844 5204 Fax: (08) 3844 5199 Fax: (08) 3844 5199 Email: thaodiencorp@vnn.vn Email: thaodiencorp@vnn.vn Website: thaodienland.com Website: thaodienland.com
 21. 21. www.thaodienland.com

×