Successfully reported this slideshow.

Thiet ke Bao cao thuong nien - Savico 2005

443 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiet ke Bao cao thuong nien - Savico 2005

 1. 1. A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
 2. 2. Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc Coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc taøi chính...Noäi dungToång quan veà Savico 06Phaùt bieåu cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 08Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico 10Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng 12Baùo caùo cuûa TGÑ veà hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005 24 Baùo caùo taøi chính naêm 2005 26 Baûng caân ñoái keá toaùn 28 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 30Baùo caùo kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn KPMG 31Maïng löôùi chi nhaùnh 32ContentsSavico overview 36Letter from the Chairman of the Board of Directors 38Business performance 2005 report from the General Director 40Financial statements for 2005 42 Balance sheet 44 Statement of income 46 KPMG audit report 47Operationl network 48
 3. 3. Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc Coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc taøi chính...Noäi dungToång quan veà Savico 06Phaùt bieåu cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 08Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico 10Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng 12Baùo caùo cuûa TGÑ veà hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005 24 Baùo caùo taøi chính naêm 2005 26 Baûng caân ñoái keá toaùn 28 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 30Baùo caùo kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn KPMG 31Maïng löôùi chi nhaùnh 32ContentsSavico overview 36Letter from the Chairman of the Board of Directors 38Business performance 2005 report from the General Director 40Financial statements for 2005 42 Balance sheet 44 Statement of income 46 KPMG audit report 47Operationl network 48
 4. 4. Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn – Savico, tröôùc ñaây laø Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 01/09/1982. Thöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc cuûa Thaønh phoá, ngaøy 04/01/2005 Coâng ty Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn chính thöùc chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå Phaàn Toång quan Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn - Savico theo Quyeát ñònh soá 3449/QÑUB ngaøy 09/07/2004 veà Savico Thöïc hieän chuû tröông cuûa Nhaø Nöôùc veà vieäc ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc, töø ngaøy 04/01/2005, Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Naêm 2005 Goøn chính thöùc mang teân Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn – Savico. Suoát hôn 23 naêm keå töø ngaøy hình thaønh vaø phaùt trieån, Savico ñaõ khaúng ñònh ñöôïc Toång doanh thu bao goàm caùc coâng ty Savico goùp voán treân 50% 1.657.409.611.432 vò theá cuûa mình baèng nhöõng böôùc ñi vöõng chaéc, thaønh coâng, traûi ñeàu ôû nhöõng Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico 211.498.977.716 lónh vöïc Savico ñaàu tö. Ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Savico ñaõ coù heä thoáng kinh doanh treân khaép caùc vuøng thò tröôøng Vieät Nam vôùi nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau Lôïi nhuaän tröôùc thueá 24.323.687.000 nhö: dòch vuï, thöông maïi, vaän chuyeån haønh khaùch, ngaân haøng, vieãn thoâng…, vaø Lôïi nhuaän sau thueá 24.323.687.000 laø ñoái taùc lieân doanh cuûa nhieàu coâng ty, taäp ñoaøn lôùn trong vaø ngoaøi nöôùc. Lôïi nhuaän treân moät coå phieáu (ñoàng/coå phieáu) 22.368 Truï sôû chính: Ñòa chæ : 66 – 68 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.I, Tp. HCM. Toång taøi saûn 305.443.425.000 Ñieän thoaïi: (84-8) 8213913 / Fax : (84-8) 8213553 - (84-8) 8215992 Voán ñieàu leä 108.739.300.000 Email: savico@savico.com.vn Coå töùc 12% Website: www.savico.com.vn Lôïi nhuaän sau thueá/toång taøi saûn 7,96% Teân Coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN Teân tieáng Anh: SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä 22,4% Teân vieát taét vaø giao dòch: SAVICO ÑVT: VNÑ Ngaøy thaønh laäp: 01/09/1982 Voán ñieàu leä: 108.739.300.000 ñoàng Caùc Chi nhaùnh: Chi nhaùnh Haø Noäi: 807 Giaûi Phoùng, Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi Tel: (84-4) 6640124 / Fax: (84-4) 6640127 Chi nhaùnh Ñaø Naüng: 56 Ñieän Bieân Phuû, Ñaø Naüng Tel: (84-511) 645555 / Fax: (84-511) 646746 Chi nhaùnh Caàn Thô: 71 Huøng Vöông, TP. Caàn Thô Tel: (84-71) 827308 / Fax: (84-71) 820205BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 6 “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong naêm 2005” 7
 5. 5. Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn – Savico, tröôùc ñaây laø Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 01/09/1982. Thöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc cuûa Thaønh phoá, ngaøy 04/01/2005 Coâng ty Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn chính thöùc chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå Phaàn Toång quan Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn - Savico theo Quyeát ñònh soá 3449/QÑUB ngaøy 09/07/2004 veà Savico Thöïc hieän chuû tröông cuûa Nhaø Nöôùc veà vieäc ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc, töø ngaøy 04/01/2005, Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Naêm 2005 Goøn chính thöùc mang teân Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn – Savico. Suoát hôn 23 naêm keå töø ngaøy hình thaønh vaø phaùt trieån, Savico ñaõ khaúng ñònh ñöôïc Toång doanh thu bao goàm caùc coâng ty Savico goùp voán treân 50% 1.657.409.611.432 vò theá cuûa mình baèng nhöõng böôùc ñi vöõng chaéc, thaønh coâng, traûi ñeàu ôû nhöõng Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico 211.498.977.716 lónh vöïc Savico ñaàu tö. Ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Savico ñaõ coù heä thoáng kinh doanh treân khaép caùc vuøng thò tröôøng Vieät Nam vôùi nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau Lôïi nhuaän tröôùc thueá 24.323.687.000 nhö: dòch vuï, thöông maïi, vaän chuyeån haønh khaùch, ngaân haøng, vieãn thoâng…, vaø Lôïi nhuaän sau thueá 24.323.687.000 laø ñoái taùc lieân doanh cuûa nhieàu coâng ty, taäp ñoaøn lôùn trong vaø ngoaøi nöôùc. Lôïi nhuaän treân moät coå phieáu (ñoàng/coå phieáu) 22.368 Truï sôû chính: Ñòa chæ : 66 – 68 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.I, Tp. HCM. Toång taøi saûn 305.443.425.000 Ñieän thoaïi: (84-8) 8213913 / Fax : (84-8) 8213553 - (84-8) 8215992 Voán ñieàu leä 108.739.300.000 Email: savico@savico.com.vn Coå töùc 12% Website: www.savico.com.vn Lôïi nhuaän sau thueá/toång taøi saûn 7,96% Teân Coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN Teân tieáng Anh: SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä 22,4% Teân vieát taét vaø giao dòch: SAVICO ÑVT: VNÑ Ngaøy thaønh laäp: 01/09/1982 Voán ñieàu leä: 108.739.300.000 ñoàng Caùc Chi nhaùnh: Chi nhaùnh Haø Noäi: 807 Giaûi Phoùng, Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi Tel: (84-4) 6640124 / Fax: (84-4) 6640127 Chi nhaùnh Ñaø Naüng: 56 Ñieän Bieân Phuû, Ñaø Naüng Tel: (84-511) 645555 / Fax: (84-511) 646746 Chi nhaùnh Caàn Thô: 71 Huøng Vöông, TP. Caàn Thô Tel: (84-71) 827308 / Fax: (84-71) 820205BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 6 “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong naêm 2005” 7
 6. 6. 1.657 TYÛ VNÑ toång doanh thu thöïc hieän Phaùt bieåu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Thöa quyù vò coå ñoâng cuøng quyù vò khaùch haøng, hình coâng ty ñaàu tö taøi chính treân caùc lónh vöïc dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc Naêm 2005 laø naêm coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng vôùi quaù trình hôn 23 naêm taøi chính; naâng taàm quaûn lyù, taïo cô hoäi thaêng tieán cho CBNV; taêng voán ñieàu leä hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Savico (tieàn thaân laø Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp vaø phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng caùc loaïi hình dòch vuï – thöông maïi treân caùc vuøng Saøi Goøn). Ñaây laø naêm ñaàu tieân Savico ñi vaøo hoaït ñoäng theo phaùp lyù coâng ty coå thò tröôøng, ñaëc bieät ôû nhöõng ngaønh maø Coâng ty ñang coù theá maïnh, ñeå ñoùn baét phaàn. Ñeå phuø hôïp vôùi hình thöùc hoaït ñoäng môùi, Savico ñaõ linh hoaït caáu truùc laïi thôøi cô saün saøng cho vieäc ñaêng kyù giao dòch treân saøn chöùng khoaùn cuõng nhö hoäi toå chöùc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån trong giai ñoaïn môùi vaø töøng böôùc chuyeån nhaäp kinh teá. hoaït ñoäng cuûa Savico thaønh coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng hoaït ñoäng dòch vuï. Hieän nay, vôùi 20 ñôn vò ñaàu tö goùp voán 14 ñôn vò tröïc thuoäc, Savico ñaõ töøng Vôùi truyeàn thoáng ñoaøn keát vöôït leân nhöõng khoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng, nay böôùc khaúng ñònh hình aûnh moät ñôn vò ñaàu tö coù hieäu quaû vaø uy tín treân caùc lónh laïi coù theâm söï hôïp löïc töø caùc coå ñoâng, nguoàn löïc Savico caøng ñöôïc cuûng coá maïnh vöïc taøi chính – ngaân haøng, thöông maïi, dòch vuï vaø baát ñoäng saûn,… meõ. Töø nhöõng thaønh coâng cuûa naêm 2005, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò tin raèng, vôùi söï uûng hoä cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù vò khaùch haøng, chuùng toâi seõ thöïc hieän thaønh coâng keá Savico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa Ngaân Haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB), hoaïch kinh doanh 2006, naâng teân tuoåi Savico leân taàm cao môùi vaø ñem laïi lôïi ích Coâng ty Coå phaàn Böu chính vieãn thoâng Saøi Goøn (SPT), Coâng Ty Lieân Doanh cho coå ñoâng, khaùch haøng, CBNV vaø xaõ hoäi. Comfort - Savico Taxi, caùc coâng ty kinh doanh oâ toâ vôùi heä thoáng dòch vuï hieän ñaïi, cung caáp caùc loaïi xe noåi tieáng cuûa theá giôùi treân caùc vuøng thò tröôøng taïi Vieät Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác, toâi xin caûm ôn toaøn theå Nam… Nhöõng thaønh quaû ñaùng töï haøo maø Savico ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua laø CBNV coâng ty ñaõ heát söùc noã löïc cho söï thaønh coâng cuûa Savico, caûm ôn söï hoã trôï, keát quaû cuûa quaù trình lao ñoäng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao vaø naêng ñoäng cuûa hôïp taùc vaø tin caäy cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù khaùch haøng, caùc ban ngaønh vaø ñoái taùc toaøn theå nhaân vieân Savico cuõng nhö söï nhaïy beùn, khoâng ngöøng caûi tieán vaø hoaøn ñaõ ñoàng haønh cuøng moïi hoaït ñoäng cuûa Savico trong suoát thôøi gian qua. thieän coâng taùc quaûn trò cuûa ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù Savico. Ñieàu ñoù ñöôïc chöùng minh qua vieäc giaù coå phieáu cuûa Savico lieân tuïc taêng treân thò tröôøng. Moät naêm sau coå phaàn hoùa, Savico ñaõ traûi qua nhieàu thuaän lôïi laãn khoù khaên coù theå noùi ñaây laø naêm khôûi ñaàu cho chieán löôïc phaùt trieån coâng ty trong giai ñoaïn môùi – giai ñoaïn phaùt trieån vaø hoäi nhaäp - Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän chieán löôïc kinh doanh giai ñoaïn 2006 – 2010, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò treân cô sôû ñoù hoaøn thieän caáu truùc toå chöùc vaø caáu truùc laïi voán nhaèm ñaùp öùng moâ NGUYEÃN QUANG TIEÂNBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 8 9
 7. 7. 1.657 TYÛ VNÑ toång doanh thu thöïc hieän Phaùt bieåu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Thöa quyù vò coå ñoâng cuøng quyù vò khaùch haøng, hình coâng ty ñaàu tö taøi chính treân caùc lónh vöïc dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc Naêm 2005 laø naêm coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng vôùi quaù trình hôn 23 naêm taøi chính; naâng taàm quaûn lyù, taïo cô hoäi thaêng tieán cho CBNV; taêng voán ñieàu leä hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Savico (tieàn thaân laø Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp vaø phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng caùc loaïi hình dòch vuï – thöông maïi treân caùc vuøng Saøi Goøn). Ñaây laø naêm ñaàu tieân Savico ñi vaøo hoaït ñoäng theo phaùp lyù coâng ty coå thò tröôøng, ñaëc bieät ôû nhöõng ngaønh maø Coâng ty ñang coù theá maïnh, ñeå ñoùn baét phaàn. Ñeå phuø hôïp vôùi hình thöùc hoaït ñoäng môùi, Savico ñaõ linh hoaït caáu truùc laïi thôøi cô saün saøng cho vieäc ñaêng kyù giao dòch treân saøn chöùng khoaùn cuõng nhö hoäi toå chöùc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån trong giai ñoaïn môùi vaø töøng böôùc chuyeån nhaäp kinh teá. hoaït ñoäng cuûa Savico thaønh coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng hoaït ñoäng dòch vuï. Hieän nay, vôùi 20 ñôn vò ñaàu tö goùp voán 14 ñôn vò tröïc thuoäc, Savico ñaõ töøng Vôùi truyeàn thoáng ñoaøn keát vöôït leân nhöõng khoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng, nay böôùc khaúng ñònh hình aûnh moät ñôn vò ñaàu tö coù hieäu quaû vaø uy tín treân caùc lónh laïi coù theâm söï hôïp löïc töø caùc coå ñoâng, nguoàn löïc Savico caøng ñöôïc cuûng coá maïnh vöïc taøi chính – ngaân haøng, thöông maïi, dòch vuï vaø baát ñoäng saûn,… meõ. Töø nhöõng thaønh coâng cuûa naêm 2005, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò tin raèng, vôùi söï uûng hoä cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù vò khaùch haøng, chuùng toâi seõ thöïc hieän thaønh coâng keá Savico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa Ngaân Haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB), hoaïch kinh doanh 2006, naâng teân tuoåi Savico leân taàm cao môùi vaø ñem laïi lôïi ích Coâng ty Coå phaàn Böu chính vieãn thoâng Saøi Goøn (SPT), Coâng Ty Lieân Doanh cho coå ñoâng, khaùch haøng, CBNV vaø xaõ hoäi. Comfort - Savico Taxi, caùc coâng ty kinh doanh oâ toâ vôùi heä thoáng dòch vuï hieän ñaïi, cung caáp caùc loaïi xe noåi tieáng cuûa theá giôùi treân caùc vuøng thò tröôøng taïi Vieät Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác, toâi xin caûm ôn toaøn theå Nam… Nhöõng thaønh quaû ñaùng töï haøo maø Savico ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua laø CBNV coâng ty ñaõ heát söùc noã löïc cho söï thaønh coâng cuûa Savico, caûm ôn söï hoã trôï, keát quaû cuûa quaù trình lao ñoäng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao vaø naêng ñoäng cuûa hôïp taùc vaø tin caäy cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù khaùch haøng, caùc ban ngaønh vaø ñoái taùc toaøn theå nhaân vieân Savico cuõng nhö söï nhaïy beùn, khoâng ngöøng caûi tieán vaø hoaøn ñaõ ñoàng haønh cuøng moïi hoaït ñoäng cuûa Savico trong suoát thôøi gian qua. thieän coâng taùc quaûn trò cuûa ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù Savico. Ñieàu ñoù ñöôïc chöùng minh qua vieäc giaù coå phieáu cuûa Savico lieân tuïc taêng treân thò tröôøng. Moät naêm sau coå phaàn hoùa, Savico ñaõ traûi qua nhieàu thuaän lôïi laãn khoù khaên coù theå noùi ñaây laø naêm khôûi ñaàu cho chieán löôïc phaùt trieån coâng ty trong giai ñoaïn môùi – giai ñoaïn phaùt trieån vaø hoäi nhaäp - Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän chieán löôïc kinh doanh giai ñoaïn 2006 – 2010, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò treân cô sôû ñoù hoaøn thieän caáu truùc toå chöùc vaø caáu truùc laïi voán nhaèm ñaùp öùng moâ NGUYEÃN QUANG TIEÂNBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 8 9
 8. 8. Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico Savico’s Executive Board SAVICOOÂng Nguyeãn Quang Tieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Chuû tòch HÑQT / Chairman OÂng Nguyeãn Quang Tieân Phoù Chuû tòch HÑQT / Vice Chairman OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Thaønh vieân HÑQT / Member OÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Nguyeãn Bình Minh OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò Thaûo Ban Kieåm Soaùt / Committee of ControllersOÂng Nguyeãn Vónh Thoï OÂng Nguyeãn Bình Minh Baø Hoaøng Thò Thaûo Tröôûng BKS / Chief Controller OÂng Leâ Xuaân Ñöùc Thaønh vieân BKS / Member OÂng Nguyeãn Phuùc Höng Baø Nguyeãn Phöông Loan Ban Ñieàu Haønh / Board of Management Toång Giaùm ñoác / General Director OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Phoù Toång Giaùm ñoác / Deputy General Director OÂng Phaïm Maïnh Cöôøng OÂng Taï Phöôùc Ñaït OÂng Nguyeãn Bình Minh Keá toaùn tröôûng / Chief AccountantOÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò ThaûoBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 10 11
 9. 9. Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico Savico’s Executive Board SAVICOOÂng Nguyeãn Quang Tieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Chuû tòch HÑQT / Chairman OÂng Nguyeãn Quang Tieân Phoù Chuû tòch HÑQT / Vice Chairman OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Thaønh vieân HÑQT / Member OÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Nguyeãn Bình Minh OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò Thaûo Ban Kieåm Soaùt / Committee of ControllersOÂng Nguyeãn Vónh Thoï OÂng Nguyeãn Bình Minh Baø Hoaøng Thò Thaûo Tröôûng BKS / Chief Controller OÂng Leâ Xuaân Ñöùc Thaønh vieân BKS / Member OÂng Nguyeãn Phuùc Höng Baø Nguyeãn Phöông Loan Ban Ñieàu Haønh / Board of Management Toång Giaùm ñoác / General Director OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Phoù Toång Giaùm ñoác / Deputy General Director OÂng Phaïm Maïnh Cöôøng OÂng Taï Phöôùc Ñaït OÂng Nguyeãn Bình Minh Keá toaùn tröôûng / Chief AccountantOÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò ThaûoBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 10 11
 10. 10. 22,4% tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä after-tax profit/equity increase Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng Review of operation Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Phöông Ñoâng (OCB) Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng Kyõ Thuaät TP. HCM (CII) Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Toång Hôïp Beán Thaønh Coâng Ty Coå Phaàn Vaät Tö Ngaân Haøng Coâng Ty Coå Phaàn Vieät Thaùi Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vinh Coâng ty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) Caùc döï aùn ñang trieån khai Döï aùn Nhaø ôû Savico Building - Cao oác vaên phoøng cho thueâ Trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, resort ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH FINANCIAL INVESTMENT Ngaønh OÂ toâ Toyota Ford DÒCH VUÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN GM Daewoo REAL ESTATE SERVICE Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö & Dòch Vuï OÂtoâ Vieät Nam (Visaco) DÒCH VUÏ OÂTOÂ - XE MAÙY AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE SERVICES Ngaønh Xe gaén maùy Suzuki SYM THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ TRADING AND SERVICES Dòch vuï du lòch, vaän chuyeån haønh khaùch Coâng ty Lieân Doanh Comfort Delgro Savico Taxi Coâng Ty TNHH Du Lòch Beán Thaønh Non Nöôùc (Sandy Beach Resort) Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Coâng ty Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT) Trung taâm Dòch vuï Ñieän thoaïi Savitel Thôøi trang Coâng ty CP EF – Savico Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin treû em Dòch Vuï Baùn Leû Töï Ñoäng Coâng ty TNHH TM DV & Baùn Leû Töï Ñoäng Savico – Lagripro (Savico – R) Dòch vuï kho baõi Coâng ty TNHH DV Tam Bình – Thuû ÑöùcBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 12 13
 11. 11. 22,4% tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä after-tax profit/equity increase Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng Review of operation Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Phöông Ñoâng (OCB) Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng Kyõ Thuaät TP. HCM (CII) Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Toång Hôïp Beán Thaønh Coâng Ty Coå Phaàn Vaät Tö Ngaân Haøng Coâng Ty Coå Phaàn Vieät Thaùi Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vinh Coâng ty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) Caùc döï aùn ñang trieån khai Döï aùn Nhaø ôû Savico Building - Cao oác vaên phoøng cho thueâ Trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, resort ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH FINANCIAL INVESTMENT Ngaønh OÂ toâ Toyota Ford DÒCH VUÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN GM Daewoo REAL ESTATE SERVICE Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö & Dòch Vuï OÂtoâ Vieät Nam (Visaco) DÒCH VUÏ OÂTOÂ - XE MAÙY AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE SERVICES Ngaønh Xe gaén maùy Suzuki SYM THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ TRADING AND SERVICES Dòch vuï du lòch, vaän chuyeån haønh khaùch Coâng ty Lieân Doanh Comfort Delgro Savico Taxi Coâng Ty TNHH Du Lòch Beán Thaønh Non Nöôùc (Sandy Beach Resort) Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Coâng ty Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT) Trung taâm Dòch vuï Ñieän thoaïi Savitel Thôøi trang Coâng ty CP EF – Savico Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin treû em Dòch Vuï Baùn Leû Töï Ñoäng Coâng ty TNHH TM DV & Baùn Leû Töï Ñoäng Savico – Lagripro (Savico – R) Dòch vuï kho baõi Coâng ty TNHH DV Tam Bình – Thuû ÑöùcBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 12 13
 12. 12. VND 55 billion ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn, traùi phieáu vaø kinh doanh chöùng khoaùn ngaén haïn invested in long-term bonds, securities, short-term bonds Taøi chính - Ngaân haøng Financial and banking servicesSavico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa ngaân haøng OCB. Trong thôøi gian qua, maëc duø coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc ngaânhaøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhöng toác ñoä phaùt trieån cuûa OCB vaãn taêng tröôûng cao vaø oån ñònh. Giaù coå phieáu cuûa OCBlieân tuïc taêng trong thôøi gian qua – ñieàu ñoù chöùng toû uy tín vaø vò theá cuûa OCB ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh. Ngoaøi ra, caùcñôn vò maø Coâng ty ñaàu tö taøi chính luoân baûo ñaûm coå töùc oån ñònh vaø thò giaù coå phieáu taêng bình quaân gaáp 2.5 laàn so vôùi voánñaàu tö cuûa Savico. Keát quaû ñaït ñöôïc trong vieäc ñaàu tö taøi chính trong thôøi gian qua chöùng minh Savico ñaõ quyeát ñònh ñuùngñaén vaø seõ tieáp tuïc ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy vôùi phöông chaâm “ hieäu quaû – an toaøn”.At present, Savico is the key shareholder in Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). Despite the fiercely competitiveenvironment in the banking sector both nationally and internationally, OCB’s growth remains high and stable and the shareprice keeps climbing, proving its stronger position in the market. In addition, Savico’s invested bank has achieved a highdividend rate and share price increased by 250% from its original value. These outstanding results are visible evidencethat Savico’s investment in banking and finance was the right decision. Savico will continue to invest in this sector withthe guidline of “safe and efficiency”.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 14 15
 13. 13. VND 55 billion ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn, traùi phieáu vaø kinh doanh chöùng khoaùn ngaén haïn invested in long-term bonds, securities, short-term bonds Taøi chính - Ngaân haøng Financial and banking servicesSavico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa ngaân haøng OCB. Trong thôøi gian qua, maëc duø coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc ngaânhaøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhöng toác ñoä phaùt trieån cuûa OCB vaãn taêng tröôûng cao vaø oån ñònh. Giaù coå phieáu cuûa OCBlieân tuïc taêng trong thôøi gian qua – ñieàu ñoù chöùng toû uy tín vaø vò theá cuûa OCB ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh. Ngoaøi ra, caùcñôn vò maø Coâng ty ñaàu tö taøi chính luoân baûo ñaûm coå töùc oån ñònh vaø thò giaù coå phieáu taêng bình quaân gaáp 2.5 laàn so vôùi voánñaàu tö cuûa Savico. Keát quaû ñaït ñöôïc trong vieäc ñaàu tö taøi chính trong thôøi gian qua chöùng minh Savico ñaõ quyeát ñònh ñuùngñaén vaø seõ tieáp tuïc ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy vôùi phöông chaâm “ hieäu quaû – an toaøn”.At present, Savico is the key shareholder in Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). Despite the fiercely competitiveenvironment in the banking sector both nationally and internationally, OCB’s growth remains high and stable and the shareprice keeps climbing, proving its stronger position in the market. In addition, Savico’s invested bank has achieved a highdividend rate and share price increased by 250% from its original value. These outstanding results are visible evidencethat Savico’s investment in banking and finance was the right decision. Savico will continue to invest in this sector withthe guidline of “safe and efficiency”.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 14 15
 14. 14. VND 117 billion ñaàu tö vaøo caùc döï aùn invested in projects Baát ñoäng saûn Real EstateBaát ñoäng saûn laø lónh vöïc Savico môùi tham gia ñaàu tö vaøo, tuy khoâng ñi tieân phong trong lónh vöïc naøy nhöng nhöõng keát quaûmaø Savico thu veà raát khaû quan. Vôùi lónh vöïc nhaïy caûm naøy, Savico ñaët chöõ “Tín” leân haøng ñaàu khi giao dòch vôùi khaùchhaøng. Hình thöùc kinh doanh cuûa Savico trong lónh vöïc baát ñoäng saûn raát ña daïng, töø caùc Trung taâm thöông maïi, Khu dulòch, resort, cao oác vaên phoøng cho thueâ… Trong lónh vöïc naøy, Savico luoân baûo ñaûm phöông chaâm “Chaát löôïng - Tieän ích- Hieäu quaû”.Savico also invested in the highly competitive real estate market and our performance was better than expected. In thisconstantly changing market, our highest priority is credibility with our clients. We invested in various projects rangingfrom trade centers, luxury resorts and offices for lease. Our motto of development “Quality, benefits, efficiency” is what hasensured our clients’ satisfaction.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 16 17
 15. 15. VND 117 billion ñaàu tö vaøo caùc döï aùn invested in projects Baát ñoäng saûn Real EstateBaát ñoäng saûn laø lónh vöïc Savico môùi tham gia ñaàu tö vaøo, tuy khoâng ñi tieân phong trong lónh vöïc naøy nhöng nhöõng keát quaûmaø Savico thu veà raát khaû quan. Vôùi lónh vöïc nhaïy caûm naøy, Savico ñaët chöõ “Tín” leân haøng ñaàu khi giao dòch vôùi khaùchhaøng. Hình thöùc kinh doanh cuûa Savico trong lónh vöïc baát ñoäng saûn raát ña daïng, töø caùc Trung taâm thöông maïi, Khu dulòch, resort, cao oác vaên phoøng cho thueâ… Trong lónh vöïc naøy, Savico luoân baûo ñaûm phöông chaâm “Chaát löôïng - Tieän ích- Hieäu quaû”.Savico also invested in the highly competitive real estate market and our performance was better than expected. In thisconstantly changing market, our highest priority is credibility with our clients. We invested in various projects rangingfrom trade centers, luxury resorts and offices for lease. Our motto of development “Quality, benefits, efficiency” is what hasensured our clients’ satisfaction.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 16 17
 16. 16. VND 65 billion ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát invested in joint ventures, mergers Thöông maïi - dòch vuï Trading and services Traïm baûo haønh Coâng Ty coå phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn 507 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, Tp. Hoà Chí MinhThöông maïi - Dòch vu voán laø theá maïnh cuûa Savico gaàn 23 naêm qua. Savico luoân laø ñieåm saùng daãn ñaàu trong lónh vöïc naøy Trading and services has been Savico’s leading capability in its 23 years of development. Savico provides excellentvaø luoân laøm haøi loøng khaùch haøng bôûi chaát löôïng dòch vuï hoaøn haûo cuõng nhö nhöõng saûn phaåm môùi, ña daïng, kòp thôøi. ÔÛ moät services and a diverse range of products committed to customer satisfaction. Long-term vision and sharp eyes are vital forlónh vöïc maø söï thaéng thua coøn tuøy thuoäc vaøo söï nhaïy beùn vaø taàm nhìn xa cuûa nhaø phaân phoái, Savico luoân höôùng ñeán vieäc success in the financial markets and Savico is equipped and ready to meet even the most rigorous demands.xaây döïng hoaøn haûo hình aûnh moät coâng ty dòch vuï - thöông maïi luoân bieát caùch laøm haøi loøng khaùch haøng. Savico is the key shareholder of automobile agents for leading automobile brands such as Toyota, Ford, GM DaewooHieän Savico ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa nhieàu coâng ty coå phaàn, chuyeân phaân phoái caùc loaïi xe noåi tieáng theá giôùi nhö Toyota, and Suzuki. Savico also injects capital into high quality transportation services to meet the increasing demands of customersFord, GM Daewoo, Suzuki,… Savico cuõng ñaàu tö vaøo lónh vöïc vaän chuyeån haønh khaùch, höôùng ñeán vieäc cung caáp dòch vuï in Vietnam.vaän chuyeån chaát löôïng cao, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. To maintain this strategy, Savico has invested in such potential markets as post and telecommunications, fashion, tourism,Khoâng ngöøng laïi ôû nhöõng keát quaû ñoù, Savico tieáp tuïc môû roäng caùc lónh vöïc hoaït ñoäng - nhö ñaàu tö vaøo dòch vuï böu chính automatic retail and warehouse services. Savico aims to build credibility and confidence by providing high quality productsvieãn thoâng, thôøi trang, dòch vuï baùn leû töï ñoäng, dòch vuï kho baõi, dòch vuï du lòch - laø nhöõng lónh vöïc maø ñoái töôïng tieâu duøng and services. In 2005, Savico successfully established long-term relations with the internationally renowned French fashionngaøy caøng taêng vaø coù nhieàu khaû naêng trôû thaønh khaùch haøng laâu daøi neáu nhaø cung caáp dòch vuï ñuû söùc thuyeát phuïc veà chaát firm, Pierre Cardin. Savico also sees a great opportunity in the automatic retail market in Vietnam when it decided to investlöôïng. Ñaëc bieät, trong naêm vöøa qua, vieäc hôïp taùc giöõa Savico vaø haõng thôøi trang danh tieáng Pierre Cardin cuûa Phaùp ñaõ in this industry. Our 24/24 shop system in HCMC has proven to be a great success.laø moät ví duï sinh ñoäng cho vieäc nghieâm tuùc böôùc chaân vaøo lónh vöïc thôøi trang cuûa Savico. Veà lónh vöïc cung caáp dòch vuï,Savico ñaùnh giaù cao tieàm naêng dòch vuï baùn leû töï ñoäng taïi thò tröôøng môùi meû nhö ôû Vieät Nam, nhaát laø sau khi caùc chuoãi cöûahaøng 24/24 taïi TP. HCM chöùng minh ñöôïc tieän ích cuûa noù. Savico tin raèng dòch vuï baùn leû töï ñoäng seõ thu huùt ñöôïc tìnhcaûm vaø söï uûng hoä cuûa ngöôøi tieâu duøng.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 18 19
 17. 17. VND 65 billion ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát invested in joint ventures, mergers Thöông maïi - dòch vuï Trading and services Traïm baûo haønh Coâng Ty coå phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn 507 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, Tp. Hoà Chí MinhThöông maïi - Dòch vu voán laø theá maïnh cuûa Savico gaàn 23 naêm qua. Savico luoân laø ñieåm saùng daãn ñaàu trong lónh vöïc naøy Trading and services has been Savico’s leading capability in its 23 years of development. Savico provides excellentvaø luoân laøm haøi loøng khaùch haøng bôûi chaát löôïng dòch vuï hoaøn haûo cuõng nhö nhöõng saûn phaåm môùi, ña daïng, kòp thôøi. ÔÛ moät services and a diverse range of products committed to customer satisfaction. Long-term vision and sharp eyes are vital forlónh vöïc maø söï thaéng thua coøn tuøy thuoäc vaøo söï nhaïy beùn vaø taàm nhìn xa cuûa nhaø phaân phoái, Savico luoân höôùng ñeán vieäc success in the financial markets and Savico is equipped and ready to meet even the most rigorous demands.xaây döïng hoaøn haûo hình aûnh moät coâng ty dòch vuï - thöông maïi luoân bieát caùch laøm haøi loøng khaùch haøng. Savico is the key shareholder of automobile agents for leading automobile brands such as Toyota, Ford, GM DaewooHieän Savico ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa nhieàu coâng ty coå phaàn, chuyeân phaân phoái caùc loaïi xe noåi tieáng theá giôùi nhö Toyota, and Suzuki. Savico also injects capital into high quality transportation services to meet the increasing demands of customersFord, GM Daewoo, Suzuki,… Savico cuõng ñaàu tö vaøo lónh vöïc vaän chuyeån haønh khaùch, höôùng ñeán vieäc cung caáp dòch vuï in Vietnam.vaän chuyeån chaát löôïng cao, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. To maintain this strategy, Savico has invested in such potential markets as post and telecommunications, fashion, tourism,Khoâng ngöøng laïi ôû nhöõng keát quaû ñoù, Savico tieáp tuïc môû roäng caùc lónh vöïc hoaït ñoäng - nhö ñaàu tö vaøo dòch vuï böu chính automatic retail and warehouse services. Savico aims to build credibility and confidence by providing high quality productsvieãn thoâng, thôøi trang, dòch vuï baùn leû töï ñoäng, dòch vuï kho baõi, dòch vuï du lòch - laø nhöõng lónh vöïc maø ñoái töôïng tieâu duøng and services. In 2005, Savico successfully established long-term relations with the internationally renowned French fashionngaøy caøng taêng vaø coù nhieàu khaû naêng trôû thaønh khaùch haøng laâu daøi neáu nhaø cung caáp dòch vuï ñuû söùc thuyeát phuïc veà chaát firm, Pierre Cardin. Savico also sees a great opportunity in the automatic retail market in Vietnam when it decided to investlöôïng. Ñaëc bieät, trong naêm vöøa qua, vieäc hôïp taùc giöõa Savico vaø haõng thôøi trang danh tieáng Pierre Cardin cuûa Phaùp ñaõ in this industry. Our 24/24 shop system in HCMC has proven to be a great success.laø moät ví duï sinh ñoäng cho vieäc nghieâm tuùc böôùc chaân vaøo lónh vöïc thôøi trang cuûa Savico. Veà lónh vöïc cung caáp dòch vuï,Savico ñaùnh giaù cao tieàm naêng dòch vuï baùn leû töï ñoäng taïi thò tröôøng môùi meû nhö ôû Vieät Nam, nhaát laø sau khi caùc chuoãi cöûahaøng 24/24 taïi TP. HCM chöùng minh ñöôïc tieän ích cuûa noù. Savico tin raèng dòch vuï baùn leû töï ñoäng seõ thu huùt ñöôïc tìnhcaûm vaø söï uûng hoä cuûa ngöôøi tieâu duøng.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 18 19
 18. 18. Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Coâng Ty Coå Phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn Cöûa haøng xe maùy Traàn Höng Ñaïo Coâng ty TNHH Saigon Ford Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng 507 Xa Loä Haø Noäi - Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 17-19 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 91 Pasteur, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng Traïm Baûo Haønh Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 20 21
 19. 19. Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Coâng Ty Coå Phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn Cöûa haøng xe maùy Traàn Höng Ñaïo Coâng ty TNHH Saigon Ford Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng 507 Xa Loä Haø Noäi - Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 17-19 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 91 Pasteur, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng Traïm Baûo Haønh Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 20 21
 20. 20. Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Trung taâm dòch vuï ñieän thoaïi Savitel Cöûa haøng ñieän töû TCL Traàn Höng Ñaïo 11 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP.HCM 10A Traàn Höng Ñaïo, F. Phaïm Nguõ Laõo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Dòch vuï baùn leû töï ñoäng Cöûa haøng ñoàng hoà Ñoàng Khôûi Cöûa haøng thôøi trang Pierre Cardin Nguyeãn Hueä 56 Ñoàng Khôûi, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 89 Nguyeãn Hueä, Q. 1, TP. HCMBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 22 23
 21. 21. Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Trung taâm dòch vuï ñieän thoaïi Savitel Cöûa haøng ñieän töû TCL Traàn Höng Ñaïo 11 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP.HCM 10A Traàn Höng Ñaïo, F. Phaïm Nguõ Laõo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Dòch vuï baùn leû töï ñoäng Cöûa haøng ñoàng hoà Ñoàng Khôûi Cöûa haøng thôøi trang Pierre Cardin Nguyeãn Hueä 56 Ñoàng Khôûi, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 89 Nguyeãn Hueä, Q. 1, TP. HCMBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 22 23
 22. 22. Baùo caùo cuûa TGÑ veàhoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005HIEÄU QUAÛ KINH DOANH 2005 l Chuû tòch Taäp ñoaøn Pierre Cardin thaêm vaø khai tröông Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin taïi 89 Nguyeãn Hueä,- Toång doanh thu thöïc hieän: 1.657 tyû ñoàng Quaän 1, TP. HCM.- Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico: 211 tyû ñoàng l Ñöôïc Maïng Doanh nghieäp cuûa Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong- Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït: 24 tyû ñoàng naêm 2005”.- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä ñaït: 22,4% DÖÏ BAÙO TÌNH HÌNH NAÊM 2006 – CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH SAVICO 2006-2010COÅ TÖÙC Döï baùo tình hình chungHoäi Ñoàng Quaûn Trò ñeà xuaát vôùi ÑHÑCÑ pheâ duyeät möùc coå töùc döï kieán laø 12%/voán ñieàu leä. Ñôït 1 ñaõ taïm öùng coå töùc - Naêm 2006 ñöôïc döï baùo laø naêm coù nhieàu cô hoäi ñaàu tö vaø phaùt trieån kinh teá treân nhieàu lónh vöïc taøi chính, ñaàu tö, baát8%/voán ñieàu leä vaøo thaùng 01/2006, döï kieán seõ chi traû coå töùc ñôït 2 trong voøng 30 ngaøy sau ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân. ñoäng saûn, … vaø söï kieän Vieät Nam ñaêng cai toå chöùc hoäi nghò thöôïng ñænh APEC.ÑIEÅM LAÏI CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TRONG NAÊM - Nhieàu thoâng tin döï baùo trong vaø ngoaøi nöôùc veà khaû naêng Vieät Nam gia nhaäp WTO vaøo cuoái naêm 2006 seõ vöøa laø cô hoäi,- Thöïc hieän thaønh coâng vieäc taùi caáu truùc boä maùy quaûn lyù vaên phoøng coâng ty töø 03 phoøng chöùc naêng thaønh 11 boä phaän. vöøa laø thaùch thöùc cho caùc Doanh nghieäp Vieät Nam.- Hoaït ñoäng Ñaàu tö Döï aùn, Taøi chính, Chöùng khoaùn: - Söï kieän taäp ñoaøn Intel ñaàu tö vaøo khu coâng ngheä cao taïi TP. HCM, cuøng nhieàu nhaø ñaàu tö Myõ vaø Chaâu AÂu ñeán khaûo saùt Trong naêm 2005, Coâng ty ñaõ ñaàu tö taøi chính, chöùng khoaùn vaø ñaàu tö vaøo caùc döï aùn theâm 71.393.765.367 ñoàng, naâng tình hình thò tröôøng Vieät Nam seõ môû ra nhieàu cô hoäi cho Vieät Nam veà lónh vöïc hôïp taùc ñaàu tö. Söï kieän Chính phuû ban toång soá voán ñaàu tö ñeán 31/12/2005 leân 238.384.609.470 ñoàng. Trong ñoù: haønh bieåu thueá tuyeät ñoái veà ngaønh oâtoâ ñaõ goùp phaàn cho thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam oån ñònh laïi vaø taùc ñoäng tích cöïc ñeán l Ñaàu tö chöùng khoaùn, traùi phieáu laø 55.893.135.662 ñoàng. hieäu quaû kinh doanh cho caùc Coâng ty coù voán goùp cuûa Savico trong lónh vöïc phaân phoái xe oâtoâ. l Ñaàu tö vaøo caùc Coâng ty Lieân doanh, lieân keát laø 65.552.676.820 ñoàng. - Coâng ty Coå Phaàn Savico cuøng vôùi heä thoáng caùc coâng ty con, caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát hoaït ñoäng hieäu quaû, ñaëc l Ñaàu tö vaøo caùc döï aùn laø 116.938.796.988 ñoàng. bieät giaù coå phieáu cuûa caùc ñôn vò naøy lieân tuïc taêng seõ goùp phaàn taêng hieäu quaû vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Savico.- Ngaønh Baát ñoäng saûn ñaõ trieån khai ñaàu tö xaây döïng 02 döï aùn: cao oác vaên phoøng cho thueâ 95-97-99 Traàn Höng Ñaïo, Keá hoaïch kinh doanh Savico naêm 2006 Quaän 1, TP. HCM vaø Trung taâm Thöông maïi taïi Ñaø Naüng. Ñoàng thôøi ñaõ nhaän ñöôïc giaáy pheùp ñaàu tö xaây döïng môùi cho - Toång doanh thu: 2.700 tæ ñoàng 03 döï aùn: cao oác vaên phoøng cho thueâ taïi soá 6 Traàn Höng Ñaïo, 277-279 Lyù Töï Troïng, Quaän 1, TP. HCM vaø Trung taâm - Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 25 tæ ñoàng Thöông maïi taïi Hoäi chôï Trieån laõm TP. Caàn Thô. - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä: 23%- Ngaønh xe oâtoâ ñaõ thaønh laäp môùi Coâng ty CP Visaco chuyeân kinh doanh xe oâtoâ cuõ taïi TP. Haø Noäi vaø môû theâm 02 ñaïi lyù - Döï kieán möùc chia coå töùc: 12% phuï oâtoâ Ford taïi tænh Bình Ñònh vaø tænh Gia Lai. Song song vieäc thöïc hieän nhieäm vuï 2006, Coâng ty Coå Phaàn Savico seõ tieán haønh ñoàng boä moïi bieän phaùp ñeå thöïc hieän Ngaønh xe gaén maùy ñaõ phaùt trieån môùi theâm 03 cöûa haøng naâng toång soá leân 13 cöûa haøng. nhieäm vuï chieán löôïc 2006-2010 nhaèm hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng phaùt trieån caùc hoaït ñoäng- Ngaønh baùn leû - dòch vuï: dòch vuï. l Chuyeån ñoåi XN S.Taxi thaønh Coâng ty lieân doanh Comfort Delgro Savico taxi vôùi voán ñieàu leä 5.000.000 USD, trong ñoù Taäp trung moïi nguoàn löïc ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng treân caùc lónh vöïc: Savico goùp 40%. l Ñaàu tö taøi chính: taäp trung hôïp taùc, lieân doanh, lieân keát ñeå phaùt trieån caùc lónh vöïc ngaân haøng, chöùng khoaùn, baûo hieåm, l Goùp voán thaønh laäp Coâng ty Savico - R ñeå baùn haøng qua heä thoáng maùy töï ñoäng. coâng ty cho thueâ taøi chính, coâng ty quaûn lyù quyõ. l Ngaønh thôøi trang ñaõ phaùt trieån ñöôïc 03 Cöûa haøng taïi TP. HCM vaø 02 cöûa haøng taïi TP. Haø Noäi. l Baát ñoäng saûn: thöïc hieän ñoàng loaït 12 döï aùn hieän coù vaø hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc ñaàu tö xaây döïng caùc döï aùn vaên phoøng- Caùc söï kieän quan troïng ñeå phaùt trieån thöông hieäu gaén lieàn vôùi vieäc xaây döïng vaên hoaù doanh nghieäp: cho thueâ, trung taâm thöông maïi, nhaø ôû,… l Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thaønh laäp coâng ty ñöôïc toå chöùc ngaøy 08/10/2004, Coâng ty Coå Phaàn Savico chính thöùc ñi vaøo l Xe oâtoâ - xe gaén maùy: môû roäng maïng löôùi kinh doanh Toyota taïi Long Bieân (Haø Noäi), Caàn Thô, Nam Saøi Goøn (TP. HCM) hoaït ñoäng ngaøy 04/01/2005. vaø naâng qui moâ caùc hoaït ñoäng dòch vuï oâtoâ; thaønh laäp coâng ty nhaäp khaåu vaø kinh doanh phuï tuøng, xe oâtoâ môùi - ñaõ l Ñöôïc Thaønh Uyû TP. HCM, Ñaûng boä Toång Coâng ty Beán Thaønh choïn laøm ñôn vò toå chöùc Ñaïi hoäi Ñaûng boä ñieåm cuûa qua söû duïng; hôïp taùc vôùi Sumitomo thaønh laäp coâng ty taøi chính kinh doanh oâtoâ; thaønh laäp coâng ty kinh doanh xe gaén Thaønh Phoá. maùy treân cô sôû saép xeáp caùc cöûa haøng xe gaén maùy hieän taïi. l Ñöôïc Thaønh Uyû TP. HCM trao taëng côø Ñaûng Boä trong saïch vöõng maïnh, tieâu bieåu 5 naêm lieàn. l Thaønh laäp coâng ty baùn leû dòch vuï nhaèm naâng qui moâ vaø môû roäng maïng löôùi kinh doanh dòch vuï thöông maïi. l Ñöôïc UBND Thaønh phoá trao taëng baèng khen ñôn vò hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï naêm 2005. l Tieáp tuïc hoaøn thieän boä maùy quaûn lyù, caân ñoái taøi chính, saép xeáp caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhaèm höôùng moïi coâng taùc kinh l Trong naêm ñaõ ñoùng goùp cho caùc quyõ xaõ hoäi 235 trieäu ñoàng, xaây döïng söûa chöõa 04 caên nhaø tình nghóa, toå chöùc Ngaøy doanh cuûa Coâng ty Coå Phaàn Savico vaøo muïc tieâu ñaàu tö taøi chính vaø kinh doanh baát ñoäng saûn. hoäi gia ñình Savico laàn 3. l Chuaån bò moïi ñieàu kieän, hoà sô phaùp lyù cho vieäc taêng voán ñieàu leä, nieâm yeát coå phieáu Savico leân saøn giao dòch chöùng khoaùn, xaây döïng phöông aùn thu huùt voán ñeå caân ñoái taøi chính vaø ñaûm baûo nguoàn voán cho caùc döï aùn troïng ñieåm.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 24 25

×