Thiet ke Ky Yeu -Sacombank 15 nam

879 views

Published on

ky yeu

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke Ky Yeu -Sacombank 15 nam

 1. 1. NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN SAØI GOØN THÖÔNG TÍN278 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 3, TP Hoà Chí Minh .Ñieän thoaïi: (84.8) 9.320.420 - Fax: (84.8) 9.320.424Website: www.sacombank.com.vn
 2. 2. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 SACOMBANK 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 15 NAM HÌNH THANH VAØ PHAT TRIEN Ê 1996 1997 Ø 1998 Ù 1999 Å 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 3. 3. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 SACOMBANK 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 15 NAM HÌNH THANH VAØ PHAT TRIEN Ê 1996 1997 Ø 1998 Ù 1999 Å 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 4. 4. MUÏC LUÏCLôøi ngoû 6 Maïng löôùi hoaït ñoäng Sacombank 58 Hoaït ñoäng kieåm tra kieåm soaùt noäi boä Sacombank - Mot Ñiem Sang dan ñau trong söï phat trien ä å ù ã à ù åThö chuc möng cua Thong ñoc ù ø û á á Phöông höông phat trien can coù ù ù å à 9 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån 102 cuûa neàn kinh teá Taøi Chính Vieät Nam 134Ngan Hang Nhaø Nöôc Viet Nam â ø ù ä 8 trong gia nhaäp - hoäi nhaäp WTO 61 Gia ñình Sacombank 138 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø dòch vuï ngaân haøng Dieãn vaên cuûa Chuû tòch HÑQT trong buoåi leã kyû nieäm Phaùt huy lôïi theá so saùnh vaø ñieàu chænh Sacombank chaép caùnh cho öôùc mô bay cao, bay xa 140 ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån 10615 naêm thaønh laäp 10 nhöõng ñieåm baát caäp ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng 64 Sacombank vaø moät taàm voùc môùi 142 Trieån voïng veà caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh taïi Vieät Nam 108 Vöôn leân taàm cao môùi 66 AÂm thaàm vaø laëng leõ... 144Sacombank - 15 naêm tröôûng thaønh 14 Hoaït ñoäng coäng ñoàng & coâng ñoaøn trong naêm 2005, 2006 110 Saùnh vai vôùi baïn beø 5 chaâu 69 Chuùt tình tri ngoä 145Vaän ñoäng ñeå töông thích trong theá giôùi thay ñoåi 16 Sacombank vaø baïn 114 Naâng cao vai troø chieán löôïc thöông hieäu noäi boä Sacombank 72 Ngaân haøng… deã thöông! 146Löôùt soùng ra khôi 20 Sacombank: thöông hieäu noåi tieáng taïi Vieät Nam 116 Thöông hieu Sacombank ä Nhöõng ngaøy ñaàu tieân 148Nhôù 22 vaø giaûi phaùp phaùt trieån trong töông lai 74 FMO vaø Sacombank kyù ket hôp ñong tai trôï mua nhaø á ï à ø Sacombank nieàm kieâu haõnh trong toâi 150Nhöõng böôùc ñoät phaù taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank 24 Chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh ngaân haøng khi Hoäi Nhaäp 76 & Sacombank leân saøn ñaàu tieân: Qui moâ TTCK taêng ñaùng keå 117 Danh saùch caùn boä vaø nhaân vieân tieâu bieåu cuûa Sacombank 152Caùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu 28Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 32 Quaûn lyù khu vöïc - Moät goùc nhìn 80 Töø doanh nhaân trôû thaønh giaùo sö danh döï 118 Vaên hoùa Sacombank 154Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Kieåm Soaùt 34 Sacombank, 15 naêm phaùt trieån cuøng coâng ngheä thoâng tin 85 Phaùt trieån beàn vöõng gaén lieàn vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi 120 Nuï cöôøi Sacombank 158Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Toång Giaùm Ñoác 35 Buoåi troø chuyeän ñaày yù nghóa 122 Maùi nhaø Sacombank 160Caùc söï kieän qua 15 naêm hoaït ñoäng cuûa Sacombank 36 Chuùng toâi noùi veà chuùng toâi 86 Moät theå hieän “vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ ” Cuoäc soáng 16015 naêm vöõng böôùc treân ñöôøng phaùt trieån 42 Sacom tuyeät vôøi 161 Sacombank Chôï Lôùn phaùt trieån beàn vöõng cuûa laõnh ñaïo Sacombank 125Môû ñöôøng - Truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa Sacombank 46 Taø aùo Sacombank 162 cuøng coäng ñoàng ngöôøi Hoa 88 Thö chuùc möøng cuûa Coâng ty Kieåm Toaùn Ñoäc LaäpPhoùng söï aûnh 50 Tình yeâu Ngaân haøng 163 Sacombank Baéc Ninh - Haønh trình giöõ nhòp taêng tröôûng 94 PricewaterhouseCoopers 128 Taâm söï ngheà cuûa em 163Sacombank treân ñöôøng phaùt trieån 54 Chuyeän baây giôø môùi keå 98 Ngaân haøng ANZ chuùc möøng nhaân dòp kyû nieäm Haønh khuùc Sacombank 164Sacombank - nhöõng caùi Nhaát ñaùng töï haøo 56 Giaûi thöôûng Thanh toaùn quoác teá trong nhöõng naêm vöøa qua 100 15 naêm thaønh laäp Sacombank 132 Goùc thö giaõn 166
 5. 5. MUÏC LUÏCLôøi ngoû 6 Maïng löôùi hoaït ñoäng Sacombank 58 Hoaït ñoäng kieåm tra kieåm soaùt noäi boä Sacombank - Mot Ñiem Sang dan ñau trong söï phat trien ä å ù ã à ù åThö chuc möng cua Thong ñoc ù ø û á á Phöông höông phat trien can coù ù ù å à 9 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån 102 cuûa neàn kinh teá Taøi Chính Vieät Nam 134Ngan Hang Nhaø Nöôc Viet Nam â ø ù ä 8 trong gia nhaäp - hoäi nhaäp WTO 61 Gia ñình Sacombank 138 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø dòch vuï ngaân haøng Dieãn vaên cuûa Chuû tòch HÑQT trong buoåi leã kyû nieäm Phaùt huy lôïi theá so saùnh vaø ñieàu chænh Sacombank chaép caùnh cho öôùc mô bay cao, bay xa 140 ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån 10615 naêm thaønh laäp 10 nhöõng ñieåm baát caäp ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng 64 Sacombank vaø moät taàm voùc môùi 142 Trieån voïng veà caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh taïi Vieät Nam 108 Vöôn leân taàm cao môùi 66 AÂm thaàm vaø laëng leõ... 144Sacombank - 15 naêm tröôûng thaønh 14 Hoaït ñoäng coäng ñoàng & coâng ñoaøn trong naêm 2005, 2006 110 Saùnh vai vôùi baïn beø 5 chaâu 69 Chuùt tình tri ngoä 145Vaän ñoäng ñeå töông thích trong theá giôùi thay ñoåi 16 Sacombank vaø baïn 114 Naâng cao vai troø chieán löôïc thöông hieäu noäi boä Sacombank 72 Ngaân haøng… deã thöông! 146Löôùt soùng ra khôi 20 Sacombank: thöông hieäu noåi tieáng taïi Vieät Nam 116 Thöông hieu Sacombank ä Nhöõng ngaøy ñaàu tieân 148Nhôù 22 vaø giaûi phaùp phaùt trieån trong töông lai 74 FMO vaø Sacombank kyù ket hôp ñong tai trôï mua nhaø á ï à ø Sacombank nieàm kieâu haõnh trong toâi 150Nhöõng böôùc ñoät phaù taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank 24 Chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh ngaân haøng khi Hoäi Nhaäp 76 & Sacombank leân saøn ñaàu tieân: Qui moâ TTCK taêng ñaùng keå 117 Danh saùch caùn boä vaø nhaân vieân tieâu bieåu cuûa Sacombank 152Caùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu 28Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 32 Quaûn lyù khu vöïc - Moät goùc nhìn 80 Töø doanh nhaân trôû thaønh giaùo sö danh döï 118 Vaên hoùa Sacombank 154Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Kieåm Soaùt 34 Sacombank, 15 naêm phaùt trieån cuøng coâng ngheä thoâng tin 85 Phaùt trieån beàn vöõng gaén lieàn vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi 120 Nuï cöôøi Sacombank 158Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Toång Giaùm Ñoác 35 Buoåi troø chuyeän ñaày yù nghóa 122 Maùi nhaø Sacombank 160Caùc söï kieän qua 15 naêm hoaït ñoäng cuûa Sacombank 36 Chuùng toâi noùi veà chuùng toâi 86 Moät theå hieän “vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ ” Cuoäc soáng 16015 naêm vöõng böôùc treân ñöôøng phaùt trieån 42 Sacom tuyeät vôøi 161 Sacombank Chôï Lôùn phaùt trieån beàn vöõng cuûa laõnh ñaïo Sacombank 125Môû ñöôøng - Truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa Sacombank 46 Taø aùo Sacombank 162 cuøng coäng ñoàng ngöôøi Hoa 88 Thö chuùc möøng cuûa Coâng ty Kieåm Toaùn Ñoäc LaäpPhoùng söï aûnh 50 Tình yeâu Ngaân haøng 163 Sacombank Baéc Ninh - Haønh trình giöõ nhòp taêng tröôûng 94 PricewaterhouseCoopers 128 Taâm söï ngheà cuûa em 163Sacombank treân ñöôøng phaùt trieån 54 Chuyeän baây giôø môùi keå 98 Ngaân haøng ANZ chuùc möøng nhaân dòp kyû nieäm Haønh khuùc Sacombank 164Sacombank - nhöõng caùi Nhaát ñaùng töï haøo 56 Giaûi thöôûng Thanh toaùn quoác teá trong nhöõng naêm vöøa qua 100 15 naêm thaønh laäp Sacombank 132 Goùc thö giaõn 166
 6. 6. SACOMBANK - 15 NAÊM HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN Sacombank 15 naêm, moät chaëng ñöôøng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu Khôûi ñi töø soá voán ñieàu leä khieâm toán coù 3 tæ hình thaønh vaø phaùt trieån? Vaø lieäu vieãn caûnh keát ñöôïc nhieàu baøi hoïc coù giaù trò, khoâng 5 chæ ñoái vôùi caùc theá heä hieän nay, maø coøn 6 ñoàng, ñöôïc hôïp nhaát töø 4 hôïp taùc xaõ Tín cua Sacombank 15 nam nöa seõ ra sao, û ê õ 2 4 duïng Goø Vaáp - Taân Bình - Thaønh Coâng khi maø neàn kinh teá nöôùc nhaø ñaõ trôû thaønh coù khaû naêng giuùp caùc theá heä keá thöøa 3 1 - Löõ Gia sau khi thoaùt khoûi côn khuûng mai sau traùnh ñöôïc nhöõng laàn vaáp ngaõ mot nöôc cong nghiep phat trien vaø khi maø ä ù â ä ù å hoaûng tieàn teä - tín duïng treân ñòa baøn caùc doanh nghieäp Vieät Nam, trong ñoù coù khoâng ñaùng coù, chí ít thì cuõng laø moät taøi trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån Sacombank ñaõ hoan toan rôi xa cac chính ø ø ø ù lieäu phaûn aùnh phaàn naøo quaõng ñöôøng Tröôûng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu ñoåi, Sacombank ñaõ phaûi traûi qua muoân sach bao hoä von coù cua Nhaø nöôc? ù û á û ù 15 naêm ñaày gian khoù nhöng cuõng raát 1. OÂng Nguyeãn Chaâu - Phoù CT HÑQT vaøn khoù khaên thöû thaùch bôûi nhöõng toàn taïi, ñoãi töï haøo maø caùc theá heä chuùng ta ñaõ Daãu bieát raèng ñoái vôùi hoaït ñoäng taøi chính Thaønh Vieân BBT Kyû Yeáu yeáu keùm vaø baát caäp chuû quan, ñoàng thôøi ñoàng cam coäng khoå vöôït qua. - tieàn teä - ngaân haøng voán dó coù nhieàu ruûi 2. OÂng Nguyeãn Taán Thaønh - TBKS cuõng ñaõ naém baét vaø taän duïng ñöôïc nhieàu ro tieàm aån, 15 naêm quaû laø quaõng thôøi Trong TAÄP KYÛ YEÁU naøy, chuùng ta cuõng 3. Baø Phan Bích Vaân - TGÑ vaän hoäi môùi trong boái caûnh chung cuûa gian hay con quaù ngan ngui ñeå coù theå õ ø é û seõ coá phaùc hoïa nhöõng neùt chaám phaù 4. OÂng Hoà Xuaân Nghieãm - Phoù TGÑ neàn kinh teá ñaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt khang ñònh ñöôïc möc ñoä phat trien ben ú ù ù å à cô baûn cho moät böùc tranh toaøn caûnh 5. OÂng Nguyeãn Quang Trung - Phoù TGÑ trien vaø hoi nhap. å ä ä vöng cua Sacombank. Theá nhöng, ñoi õ û á cuûa Sacombank theo kyø voïng ñeán naêm 6. Baø Nguyeãn Leâ Phöông Thaûo Sau 15 naêm ñaáu tranh khoâng meät moûi vôi ban than nhöng ngöôi sang lap cung ù û â õ ø ù ä ø 2020, vôùi mong muoán chung laø caùc baïn - TBP QHQT vaø QHCC ñeå vöôït leân chính mình vaø vöôït qua tren 11.000 coå ñong vaø gan 3.800 can â â à ù treû hoâm nay haõy cuøng vôùi theá heä noái tieáp Thö Kyù Ban BBT Kyû Yeáu nhöõng thaùch thöùc do söï giaèng keùo giöõa boä nhan vien ñang song vaø lam viec taïi â â á ø ä bieán öôùc mô naøy thaønh hieän thöïc ôû chaëng Traàn Thieän Thanh Thuøy cô cheá quaûn lyù cuõ vaø chuû tröông ñoåi môùi Sacombank thì 15 nam qua quaû that coù ê ä ñöôøng 15 naêm tôùi. Chuùng ta vöõng tin vaøo - NV Quan Heä Coâng Chuùng cuûa Ngaønh, vôùi ít nhaát ñaõ coù ñeán ba yù nghóa, bôi nhôø ñoù maø moi chung ta ñaõ û ã ù töông lai töôi saùng cuûa Sacombank, bôûi laàn thay da ñoåi thòt nhaèm taïo ra traïng coù böôùc tröôûng thaønh, Sacombank ñaõ coù truyeàn thoáng naêng ñoäng saùng taïo voán coù thaùi caân baèng giöõa tö duy vaø taàm voùc, nhòp ñoä phaùt trieån nhanh vaø quan troïng cuûa Sacombank, bôûi söï yeâu thöông ñuøm ngaøy nay Sacombank ñaõ trôû thaønh moät hôn caû laø taäp theå chuùng ta ñaõ coù ñieàu kieän boïc cuûa ñoàng baøo trong vaø ngoaøi nöôùc trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå ñeå goùp phaàn taïo döïng moät thò tröôøng taøi vaø bôûi boái caûnh kinh teá ñaày khôûi saéc cuûa phaàn haøng ñaàu Vieät Nam, ñoàng thôøi chính - tien teä phat trien lanh maïnh vaø à ù å ø nöôùc nhaø trong moät töông lai gaàn, thaäm cuõng laø moät trong raát ít toå chöùc nieâm yeát töông ñoi on ñònh nhö hien nay. á å ä chí raát gaàn. treân Trung taâm giao dòch Chöùng khoaùn Xuaát phaùt töø suy nghó aáy, nhaân kyû nieäm Do khoâng chuyeân neân noäi dung, caùch TP .HCM coù giaù trò voán hoùa xaáp xæ treân 1 Sacombank vöøa ñaït ñeán tuoåi traêng troøn, thöùc vaø vaên phong dieãn ñaït trong taäp kyû tyû dollars Myõ. TAÄP KYÛ YEÁU naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm yeáu naøy chaéc chaén seõ coù nhieàu sô suaát, Do ñaâu, baèng caùch gì vaø ñaõ laøm nhö theá phaûn aùnh phaàn naøo nhöõng böôùc thaêng thaäm chí seõ hôi khoâ khan vaø cöôøng ñieäu. naøo ñeå Sacombank coù ñöôïc moät hình traàm cuûa moät toå chöùc kinh teá coå phaàn Kính mong ñöôïc quyù vò tieàn boái vaø baïn aûnh ñaëc tröng trong loøng moïi ngöôøi, ñaïi chuùng, ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong ñoïc thoâng caûm vaø seû chia. moïi nhaø vaø cuõng ñaõ daàn taïo ñöôïc moät thôøi kyø ñoåi môùi. Thaønh coâng ñan xen vò theá rieâng ñaày aán töôïng treân thò tröôøng vôùi nhöõng thaát baïi vaø nhöõng vieäc chöa taøi chính - tieàn teä Vieät Nam, sau 15 naêm laøm ñöôïc ñaõ giuùp taäp theå chuùng ta ñuùc6 7
 7. 7. SACOMBANK - 15 NAÊM HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN Sacombank 15 naêm, moät chaëng ñöôøng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu Khôûi ñi töø soá voán ñieàu leä khieâm toán coù 3 tæ hình thaønh vaø phaùt trieån? Vaø lieäu vieãn caûnh keát ñöôïc nhieàu baøi hoïc coù giaù trò, khoâng 5 chæ ñoái vôùi caùc theá heä hieän nay, maø coøn 6 ñoàng, ñöôïc hôïp nhaát töø 4 hôïp taùc xaõ Tín cua Sacombank 15 nam nöa seõ ra sao, û ê õ 2 4 duïng Goø Vaáp - Taân Bình - Thaønh Coâng khi maø neàn kinh teá nöôùc nhaø ñaõ trôû thaønh coù khaû naêng giuùp caùc theá heä keá thöøa 3 1 - Löõ Gia sau khi thoaùt khoûi côn khuûng mai sau traùnh ñöôïc nhöõng laàn vaáp ngaõ mot nöôc cong nghiep phat trien vaø khi maø ä ù â ä ù å hoaûng tieàn teä - tín duïng treân ñòa baøn caùc doanh nghieäp Vieät Nam, trong ñoù coù khoâng ñaùng coù, chí ít thì cuõng laø moät taøi trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån Sacombank ñaõ hoan toan rôi xa cac chính ø ø ø ù lieäu phaûn aùnh phaàn naøo quaõng ñöôøng Tröôûng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu ñoåi, Sacombank ñaõ phaûi traûi qua muoân sach bao hoä von coù cua Nhaø nöôc? ù û á û ù 15 naêm ñaày gian khoù nhöng cuõng raát 1. OÂng Nguyeãn Chaâu - Phoù CT HÑQT vaøn khoù khaên thöû thaùch bôûi nhöõng toàn taïi, ñoãi töï haøo maø caùc theá heä chuùng ta ñaõ Daãu bieát raèng ñoái vôùi hoaït ñoäng taøi chính Thaønh Vieân BBT Kyû Yeáu yeáu keùm vaø baát caäp chuû quan, ñoàng thôøi ñoàng cam coäng khoå vöôït qua. - tieàn teä - ngaân haøng voán dó coù nhieàu ruûi 2. OÂng Nguyeãn Taán Thaønh - TBKS cuõng ñaõ naém baét vaø taän duïng ñöôïc nhieàu ro tieàm aån, 15 naêm quaû laø quaõng thôøi Trong TAÄP KYÛ YEÁU naøy, chuùng ta cuõng 3. Baø Phan Bích Vaân - TGÑ vaän hoäi môùi trong boái caûnh chung cuûa gian hay con quaù ngan ngui ñeå coù theå õ ø é û seõ coá phaùc hoïa nhöõng neùt chaám phaù 4. OÂng Hoà Xuaân Nghieãm - Phoù TGÑ neàn kinh teá ñaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt khang ñònh ñöôïc möc ñoä phat trien ben ú ù ù å à cô baûn cho moät böùc tranh toaøn caûnh 5. OÂng Nguyeãn Quang Trung - Phoù TGÑ trien vaø hoi nhap. å ä ä vöng cua Sacombank. Theá nhöng, ñoi õ û á cuûa Sacombank theo kyø voïng ñeán naêm 6. Baø Nguyeãn Leâ Phöông Thaûo Sau 15 naêm ñaáu tranh khoâng meät moûi vôi ban than nhöng ngöôi sang lap cung ù û â õ ø ù ä ø 2020, vôùi mong muoán chung laø caùc baïn - TBP QHQT vaø QHCC ñeå vöôït leân chính mình vaø vöôït qua tren 11.000 coå ñong vaø gan 3.800 can â â à ù treû hoâm nay haõy cuøng vôùi theá heä noái tieáp Thö Kyù Ban BBT Kyû Yeáu nhöõng thaùch thöùc do söï giaèng keùo giöõa boä nhan vien ñang song vaø lam viec taïi â â á ø ä bieán öôùc mô naøy thaønh hieän thöïc ôû chaëng Traàn Thieän Thanh Thuøy cô cheá quaûn lyù cuõ vaø chuû tröông ñoåi môùi Sacombank thì 15 nam qua quaû that coù ê ä ñöôøng 15 naêm tôùi. Chuùng ta vöõng tin vaøo - NV Quan Heä Coâng Chuùng cuûa Ngaønh, vôùi ít nhaát ñaõ coù ñeán ba yù nghóa, bôi nhôø ñoù maø moi chung ta ñaõ û ã ù töông lai töôi saùng cuûa Sacombank, bôûi laàn thay da ñoåi thòt nhaèm taïo ra traïng coù böôùc tröôûng thaønh, Sacombank ñaõ coù truyeàn thoáng naêng ñoäng saùng taïo voán coù thaùi caân baèng giöõa tö duy vaø taàm voùc, nhòp ñoä phaùt trieån nhanh vaø quan troïng cuûa Sacombank, bôûi söï yeâu thöông ñuøm ngaøy nay Sacombank ñaõ trôû thaønh moät hôn caû laø taäp theå chuùng ta ñaõ coù ñieàu kieän boïc cuûa ñoàng baøo trong vaø ngoaøi nöôùc trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå ñeå goùp phaàn taïo döïng moät thò tröôøng taøi vaø bôûi boái caûnh kinh teá ñaày khôûi saéc cuûa phaàn haøng ñaàu Vieät Nam, ñoàng thôøi chính - tien teä phat trien lanh maïnh vaø à ù å ø nöôùc nhaø trong moät töông lai gaàn, thaäm cuõng laø moät trong raát ít toå chöùc nieâm yeát töông ñoi on ñònh nhö hien nay. á å ä chí raát gaàn. treân Trung taâm giao dòch Chöùng khoaùn Xuaát phaùt töø suy nghó aáy, nhaân kyû nieäm Do khoâng chuyeân neân noäi dung, caùch TP .HCM coù giaù trò voán hoùa xaáp xæ treân 1 Sacombank vöøa ñaït ñeán tuoåi traêng troøn, thöùc vaø vaên phong dieãn ñaït trong taäp kyû tyû dollars Myõ. TAÄP KYÛ YEÁU naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm yeáu naøy chaéc chaén seõ coù nhieàu sô suaát, Do ñaâu, baèng caùch gì vaø ñaõ laøm nhö theá phaûn aùnh phaàn naøo nhöõng böôùc thaêng thaäm chí seõ hôi khoâ khan vaø cöôøng ñieäu. naøo ñeå Sacombank coù ñöôïc moät hình traàm cuûa moät toå chöùc kinh teá coå phaàn Kính mong ñöôïc quyù vò tieàn boái vaø baïn aûnh ñaëc tröng trong loøng moïi ngöôøi, ñaïi chuùng, ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong ñoïc thoâng caûm vaø seû chia. moïi nhaø vaø cuõng ñaõ daàn taïo ñöôïc moät thôøi kyø ñoåi môùi. Thaønh coâng ñan xen vò theá rieâng ñaày aán töôïng treân thò tröôøng vôùi nhöõng thaát baïi vaø nhöõng vieäc chöa taøi chính - tieàn teä Vieät Nam, sau 15 naêm laøm ñöôïc ñaõ giuùp taäp theå chuùng ta ñuùc6 7
 8. 8. THÖ CHUÙC MÖØNG CUÛA THOÁNG ÑOÁC NHAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC ...Ngan Hang TMCP Sai Gon Thöông Tín ñaõ coù nhieu noã löc trong viec â ø ø ø à ï ä naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieu Ngan hang coù uy tín; laø ngan hang ñau tien niem yet coå phieu ä â ø â ø à â â á á coå phan Viet Nam hoat ñong lanh manh, an toan vaø hieu quaû hôn. à ä ï ä ø ï ø ä OÂng LEÂ ÑÖÙC THUÙY Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam Nhaân dòp Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín kyû nieäm 15 naêm ngaøy Toâi nhieät lieät bieåu döông nhöõng thaønh tích vaø nhöõng tieán boä maø caùn boä, thaønh laäp, thay maët Ban caùn söï Ñaûng, Ban laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc nhaân vieân Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ ñaït ñöôïc. Vieät Nam vaø nhaân danh caù nhaân, toâi thaân aùi göûi ñeán toaøn theå caùc anh chò Ñöùng tröôùc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá em caùn boä nhaân vieân ñaõ vaø ñang coâng taùc taïi Ngaân haøng lôøi chuùc möøng quoác teá vaø gia nhaäp WTO trong thôøi gian tôùi, toâi mong Ngaân Haøng TMCP toát ñeïp nhaát. Saøi Goøn Thöông Tín tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc cuûa Trong suoát 15 naêm qua, caùc theá heä laõnh ñaïo vaø caùn boä nhaân vieân Ngaân Haøng chaëng ñöôøng 15 naêm qua, khoâng ngöøng noã löïc phaán ñaáu, höôùng theo TMCP Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ noã löïc vöôït qua nhöõng khoù khaên, thöû thaùch, vaø sôùm ñaùp öùng caùc chuaån möïc quoác teá, ñaûm baûo hoaït ñoäng an toaøn, ñaëc bieät laø trong thôøi kyø ñaàu thaønh laäp; khoâng ngöøng cuûng coá, chaán chænh, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng, xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng ngaân khaéc phuïc caùc yeáu keùm, khuyeát ñieåm; phaùt huy öu ñieåm vaø theá maïnh; goùp phaàn haøng haøng ñaàu trong heä thoáng caùc ngaân haøng coå phaàn ôû Vieät Nam; goùp tích cöïc oån ñònh vaø phaùt trieån heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam. phaàn tích cöïc vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, thöïc hieän ñeà aùn cô caáu laïi caùc ngaân haøng thöông maïi Chuùc caùc ñoàng chí maïnh khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït. coå phaàn ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät, Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thaân aùi! Thöông Tín ñaõ coù nhieàu noã löïc trong vieäc naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieäu Ngaân Haøng coù uy tín; laø ngaân haøng ñaàu LEÂ ÑÖÙC THUÙY tieân nieâm yeát coå phieáu treân TTCKVN laøm cho caùc coâng ty coå phaàn Vieät Nam UÛy vieân Trung öông Ñaûng hoaït ñoäng laønh maïnh, an toaøn vaø hieäu quaû hôn. Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam8 9
 9. 9. THÖ CHUÙC MÖØNG CUÛA THOÁNG ÑOÁC NHAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC ...Ngan Hang TMCP Sai Gon Thöông Tín ñaõ coù nhieu noã löc trong viec â ø ø ø à ï ä naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieu Ngan hang coù uy tín; laø ngan hang ñau tien niem yet coå phieu ä â ø â ø à â â á á coå phan Viet Nam hoat ñong lanh manh, an toan vaø hieu quaû hôn. à ä ï ä ø ï ø ä OÂng LEÂ ÑÖÙC THUÙY Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam Nhaân dòp Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín kyû nieäm 15 naêm ngaøy Toâi nhieät lieät bieåu döông nhöõng thaønh tích vaø nhöõng tieán boä maø caùn boä, thaønh laäp, thay maët Ban caùn söï Ñaûng, Ban laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc nhaân vieân Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ ñaït ñöôïc. Vieät Nam vaø nhaân danh caù nhaân, toâi thaân aùi göûi ñeán toaøn theå caùc anh chò Ñöùng tröôùc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá em caùn boä nhaân vieân ñaõ vaø ñang coâng taùc taïi Ngaân haøng lôøi chuùc möøng quoác teá vaø gia nhaäp WTO trong thôøi gian tôùi, toâi mong Ngaân Haøng TMCP toát ñeïp nhaát. Saøi Goøn Thöông Tín tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc cuûa Trong suoát 15 naêm qua, caùc theá heä laõnh ñaïo vaø caùn boä nhaân vieân Ngaân Haøng chaëng ñöôøng 15 naêm qua, khoâng ngöøng noã löïc phaán ñaáu, höôùng theo TMCP Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ noã löïc vöôït qua nhöõng khoù khaên, thöû thaùch, vaø sôùm ñaùp öùng caùc chuaån möïc quoác teá, ñaûm baûo hoaït ñoäng an toaøn, ñaëc bieät laø trong thôøi kyø ñaàu thaønh laäp; khoâng ngöøng cuûng coá, chaán chænh, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng, xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng ngaân khaéc phuïc caùc yeáu keùm, khuyeát ñieåm; phaùt huy öu ñieåm vaø theá maïnh; goùp phaàn haøng haøng ñaàu trong heä thoáng caùc ngaân haøng coå phaàn ôû Vieät Nam; goùp tích cöïc oån ñònh vaø phaùt trieån heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam. phaàn tích cöïc vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, thöïc hieän ñeà aùn cô caáu laïi caùc ngaân haøng thöông maïi Chuùc caùc ñoàng chí maïnh khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït. coå phaàn ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät, Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thaân aùi! Thöông Tín ñaõ coù nhieàu noã löïc trong vieäc naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieäu Ngaân Haøng coù uy tín; laø ngaân haøng ñaàu LEÂ ÑÖÙC THUÙY tieân nieâm yeát coå phieáu treân TTCKVN laøm cho caùc coâng ty coå phaàn Vieät Nam UÛy vieân Trung öông Ñaûng hoaït ñoäng laønh maïnh, an toaøn vaø hieäu quaû hôn. Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam8 9
 10. 10. DIEÃN VAÊN CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT TRONG BUOÅI LEÃ KYÛ NIEÄM 15 NAÊM THAØNH LAÄP Kính thöa quyù vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch beàn vöõng cuûa Sacombank noùi rieâng vaø cuûa quyù vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi, heä thoáng caùc NHTM Vieät Nam noùi chung, daãu bieát raèng hoaït ñoäng ngaân haøng voán dó Kính thöa quyù vò coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu raát nhieàu ruûi ro tieàm aån, trong khi phía tröôùc tö taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc, chuùng toâi haõy coøn ñaày daãy nhöõng khoù khaên Anh Chò em CB coát caùn, NV tieâu bieåu vaø vaø thaùch thöùc. caùc CSTÑ cô sôû treân phaïm vi toaøn heä thoáng thaân meán, Ñieàu khieán chuùng toâi taâm ñaéc nhaát sau 15 naêm vöôït khoù trong traïng thaùi chöa Hoøa nhòp vôùi nieàm vui chung cuûa nhaân daân bieát ñi maø ñaõ muoán chaïy ñeå tröôûng caû nöôùc sau söï kieän neàn kinh teá Vieät Nam thaønh phaùt trieån nhö ngaøy nay laø : Thöù chính thöùc gia nhaäp WTO vaø sau khi nöôùc ta toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò caùc nhaø laõnh nhaát, chuùng toâi ñaõ vöõng tin vaøo ñöôøng ñaïo APEC 14; trong khung caûnh töng böøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaø nöôùc, chuû - hoà hôûi - hoaønh traùng cuûa Nhaø haùt Hoøa Bình tröông ñoåi môùi cuûa Ngaønh, nguoàn löïc hoâm nay, Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín voâ taän cuûa Nhaân daân ta vaø naêng löïc lao raát vui möøng ñöôïc toå chöùc Ngaøy hoäi truyeàn ñoäng caàn cuø saùng taïo cuûa quaàn chuùng thoáng Sacombank nhaân kyû nieäm 15 naêm CBNV; Thöù hai, chuùng toâi ñaõ sôùm xaùc ngaøy thaønh laäp, döôùi söï chöùng kieán cuûa quyù laäp ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi, vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch quyù, quyù vò coå ñoâng, caùc nhaø ñaàu tö taøi chính, quyù vò khaùch ñaõ xaây döïng ñöôïc loä trình vôùi caùc muïc haøng VIP vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi. tieâu cuï theå roõ raøng, ñaõ sôùm quan taâm Cho pheùp toâi thay maët HÑQT vaø Ban Ñieàu ñeán vieäc xaây döïng haønh lang phaùp lyù haønh Sacombank xin nhieät lieät chaøo möøng vaø - taêng cöôøng coâng cuï hoã trôï - ñaøo taïo xin chaân thaønh caûm ôn quyù vò veà moái quan phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi ñaõ taâm vaø loøng öu aùi maø quyù vò ñaõ daønh cho luoân xem CUÛNG COÁ vaø PHAÙT TRIEÅN laø Sacombank chuùng toâi trong suoát 15 naêm qua hai nhieäm vuï trung taâm haøng ñaàu; Thöù vaø veà söï hieän dieän quyù baùu cuûa ñoâng ñuû quyù vò trong buoåi hoïp maët truyeàn thoáng naøy. ba, chuùng toâi ñaõ taäp trung taêng cöôøng noäi löïc, môû roäng maïng löôùi, thieát laäp Kính thöa quyù vò, caùc moái quan heä hôïp taùc lieân keát nhieàu Sau ñuùng 15 naêm kieân trì baùm truï keå töø ngaøy maët vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc trong vaø hôïp nhaát 4 Hôïp taùc xaõ Tín duïng laïi vôùi nhau ngoaøi nöôùc ñeå treân cô sôû ñoù thu huùt vaø sau gaàn 12 naêm taän taâm taän löïc, khoâng ngaøy caøng nhieàu caùc nguoàn löïc töø beân ngöøng ñoåi môùi, treân tinh thaàn vöøa hoïc vöøa ngoaøi nhaèm giaûm bôùt aùp löïc vaø naâng laøm, vôùi yù thöùc töï thaân vaän ñoäng ñeå ñi leân laø chính, Sacombank ñaõ traûi qua nhieàu böôùc cao naêng löïc caïnh tranh, ñoàng thôøi thaêng traàm bieán ñoåi, thaäm chí coù luùc töôûng thöïc hieän chieán löôïc ñi taét - ñoùn ñaàu ñeå chöøng nhö khoâng theå naøo truï laïi ñöôïc thì hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng ; Thöù ngaøy nay ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng caùnh tö, chuùng toâi ñaõ bieát söû duïng caùc chính chim ñaàu ñaøn cuûa heä thoáng caùc NHTM coå saùch lôïi ích vaät chaát - tinh thaàn - vaên phaàn Vieät Nam. hoùa ñeå taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy nhanh Hình dung laïi quaù khöù ñaày gian lao thöû thaùch quaù trình phaùt trieån, qua ñoù chuùng toâi vaø ngaãm laïi caùc coät moác phaùt trieån kyø dieäu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät ñoäi nguõ caùn boä trong hôn 10 naêm trôû laïi ñaây, chuùng toâi raát trung kieân, vöõng vaøng tröôùc moïi tình ñoãi töï haøo vì ñaõ kieân taâm trì chí vöôït leân chính huoáng vaø ñaõ hình thaønh, phaùt trieån mình, ñaõ thöïc hieän xuaát saéc kyø voïng cuûa caùc ñöôïc moät heä khaùch haøng ñaëc tröng beàn coå ñoâng saùng laäp, ñaõ khoâng phuï loøng tín vöõng, gaén boù thuûy chung laâu daøi. nhieäm cuûa laõnh ñaïo caùc cô quan quaûn lyù Ngaønh, quaûn lyù Ñòa phöông vaø ñaõ thaät söï Boán ñieàu taâm ñaéc vöøa neâu chính laø nhöõng xöùng ñaùng vôùi söï thöông yeâu ñuøm boïc cuûa nguyeân nhaân ñaõ giuùp Sacombank coù ñöôïc haøng chuïc vaïn khaùch haøng treân khaép moïi böôùc phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng nhö vöøa mieàn ñaát nöôùc; ñoàng thôøi cuõng ñaõ ñuû töï tin qua, ñoàng thôøi ñoù cuõng chính laø nhöõng baøi hoïc OÂng ÑAËNG VAÊN THAØNH Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank ñeå tieáp tuïc phaán ñaáu vì söï nghieäp phaùt trieån kinh nghieäm maø chuùng toâi ñaõ ñuùc keát ñöôïc10 11
 11. 11. DIEÃN VAÊN CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT TRONG BUOÅI LEÃ KYÛ NIEÄM 15 NAÊM THAØNH LAÄP Kính thöa quyù vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch beàn vöõng cuûa Sacombank noùi rieâng vaø cuûa quyù vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi, heä thoáng caùc NHTM Vieät Nam noùi chung, daãu bieát raèng hoaït ñoäng ngaân haøng voán dó Kính thöa quyù vò coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu raát nhieàu ruûi ro tieàm aån, trong khi phía tröôùc tö taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc, chuùng toâi haõy coøn ñaày daãy nhöõng khoù khaên Anh Chò em CB coát caùn, NV tieâu bieåu vaø vaø thaùch thöùc. caùc CSTÑ cô sôû treân phaïm vi toaøn heä thoáng thaân meán, Ñieàu khieán chuùng toâi taâm ñaéc nhaát sau 15 naêm vöôït khoù trong traïng thaùi chöa Hoøa nhòp vôùi nieàm vui chung cuûa nhaân daân bieát ñi maø ñaõ muoán chaïy ñeå tröôûng caû nöôùc sau söï kieän neàn kinh teá Vieät Nam thaønh phaùt trieån nhö ngaøy nay laø : Thöù chính thöùc gia nhaäp WTO vaø sau khi nöôùc ta toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò caùc nhaø laõnh nhaát, chuùng toâi ñaõ vöõng tin vaøo ñöôøng ñaïo APEC 14; trong khung caûnh töng böøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaø nöôùc, chuû - hoà hôûi - hoaønh traùng cuûa Nhaø haùt Hoøa Bình tröông ñoåi môùi cuûa Ngaønh, nguoàn löïc hoâm nay, Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín voâ taän cuûa Nhaân daân ta vaø naêng löïc lao raát vui möøng ñöôïc toå chöùc Ngaøy hoäi truyeàn ñoäng caàn cuø saùng taïo cuûa quaàn chuùng thoáng Sacombank nhaân kyû nieäm 15 naêm CBNV; Thöù hai, chuùng toâi ñaõ sôùm xaùc ngaøy thaønh laäp, döôùi söï chöùng kieán cuûa quyù laäp ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi, vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch quyù, quyù vò coå ñoâng, caùc nhaø ñaàu tö taøi chính, quyù vò khaùch ñaõ xaây döïng ñöôïc loä trình vôùi caùc muïc haøng VIP vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi. tieâu cuï theå roõ raøng, ñaõ sôùm quan taâm Cho pheùp toâi thay maët HÑQT vaø Ban Ñieàu ñeán vieäc xaây döïng haønh lang phaùp lyù haønh Sacombank xin nhieät lieät chaøo möøng vaø - taêng cöôøng coâng cuï hoã trôï - ñaøo taïo xin chaân thaønh caûm ôn quyù vò veà moái quan phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi ñaõ taâm vaø loøng öu aùi maø quyù vò ñaõ daønh cho luoân xem CUÛNG COÁ vaø PHAÙT TRIEÅN laø Sacombank chuùng toâi trong suoát 15 naêm qua hai nhieäm vuï trung taâm haøng ñaàu; Thöù vaø veà söï hieän dieän quyù baùu cuûa ñoâng ñuû quyù vò trong buoåi hoïp maët truyeàn thoáng naøy. ba, chuùng toâi ñaõ taäp trung taêng cöôøng noäi löïc, môû roäng maïng löôùi, thieát laäp Kính thöa quyù vò, caùc moái quan heä hôïp taùc lieân keát nhieàu Sau ñuùng 15 naêm kieân trì baùm truï keå töø ngaøy maët vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc trong vaø hôïp nhaát 4 Hôïp taùc xaõ Tín duïng laïi vôùi nhau ngoaøi nöôùc ñeå treân cô sôû ñoù thu huùt vaø sau gaàn 12 naêm taän taâm taän löïc, khoâng ngaøy caøng nhieàu caùc nguoàn löïc töø beân ngöøng ñoåi môùi, treân tinh thaàn vöøa hoïc vöøa ngoaøi nhaèm giaûm bôùt aùp löïc vaø naâng laøm, vôùi yù thöùc töï thaân vaän ñoäng ñeå ñi leân laø chính, Sacombank ñaõ traûi qua nhieàu böôùc cao naêng löïc caïnh tranh, ñoàng thôøi thaêng traàm bieán ñoåi, thaäm chí coù luùc töôûng thöïc hieän chieán löôïc ñi taét - ñoùn ñaàu ñeå chöøng nhö khoâng theå naøo truï laïi ñöôïc thì hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng ; Thöù ngaøy nay ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng caùnh tö, chuùng toâi ñaõ bieát söû duïng caùc chính chim ñaàu ñaøn cuûa heä thoáng caùc NHTM coå saùch lôïi ích vaät chaát - tinh thaàn - vaên phaàn Vieät Nam. hoùa ñeå taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy nhanh Hình dung laïi quaù khöù ñaày gian lao thöû thaùch quaù trình phaùt trieån, qua ñoù chuùng toâi vaø ngaãm laïi caùc coät moác phaùt trieån kyø dieäu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät ñoäi nguõ caùn boä trong hôn 10 naêm trôû laïi ñaây, chuùng toâi raát trung kieân, vöõng vaøng tröôùc moïi tình ñoãi töï haøo vì ñaõ kieân taâm trì chí vöôït leân chính huoáng vaø ñaõ hình thaønh, phaùt trieån mình, ñaõ thöïc hieän xuaát saéc kyø voïng cuûa caùc ñöôïc moät heä khaùch haøng ñaëc tröng beàn coå ñoâng saùng laäp, ñaõ khoâng phuï loøng tín vöõng, gaén boù thuûy chung laâu daøi. nhieäm cuûa laõnh ñaïo caùc cô quan quaûn lyù Ngaønh, quaûn lyù Ñòa phöông vaø ñaõ thaät söï Boán ñieàu taâm ñaéc vöøa neâu chính laø nhöõng xöùng ñaùng vôùi söï thöông yeâu ñuøm boïc cuûa nguyeân nhaân ñaõ giuùp Sacombank coù ñöôïc haøng chuïc vaïn khaùch haøng treân khaép moïi böôùc phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng nhö vöøa mieàn ñaát nöôùc; ñoàng thôøi cuõng ñaõ ñuû töï tin qua, ñoàng thôøi ñoù cuõng chính laø nhöõng baøi hoïc OÂng ÑAËNG VAÊN THAØNH Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank ñeå tieáp tuïc phaán ñaáu vì söï nghieäp phaùt trieån kinh nghieäm maø chuùng toâi ñaõ ñuùc keát ñöôïc10 11

×