Thiet ke print ad - Rwb

393 views

Published on

  • Be the first to comment

Thiet ke print ad - Rwb

  1. 1. ROCK WATER BAY Keâ Gaø, Taân Thaønh, Haøm Thuaän Nam Phan Thieát, Vieät Nam Tel: (84-62) 3683 115 Fax: (84-62) 3683 114 Email: info@rockwaterbay.vn PHOØNG KINH DOANH TAÏI TP. HCM 5/9 Nguyeãn Sieâu, Quaän 1 TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Tel: (84-8) 3825 8500 Fax: (84-8) 3825 8502 Email: sales@rockwaterbay.vn ° Phoøng Bungalow vaø Villa höôùng bieån vôùi sauna hoaëc jacuzzi ° Phoøng hoïp vôùi söùc chöùa 180 khaùch ° AÅm thöïc AÂu vaø AÙ ° Hoà bôi nöôùc maën ° Quaày bar höôùng bieån ° Lieäu phaùp Spa thö giaõn ° Tham quan daõ ngoaïi www.rockwaterbay.vn(*) Giaù treân ñöôïc tính theo ñôn vò phoøng/ñeâm, ñaõ bao goàm aên saùng cho 02 ngöôøi, thueá GTGT vaø phí phuïc vuï. AÙp duïng töø ngaøy 01/11/2009 ñeán heát 28/04/2010.

×