Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiet ke Ky yeu - Petrosetco

562 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiet ke Ky yeu - Petrosetco

 1. 1. beàn vöõng vaø phaùt trieån
 2. 2. MUÏC LUÏC
 3. 3. THOÂNG ÑIEÄP CHAØO MÖØNG08 Thö chuùc möøng cuûa Laõnh ñaïo PETROVIETNAM10 Thoâng ñieäp cuûa Ñaûng uûy, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång giaùm ñoác, Coâng ñoaøn Toång coâng ty GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ PETROSETCO14 Nhöõng chaëng ñöôøng ñaõ qua16 Lòch söû hình thaønh phaùt trieån30 Laõnh ñaïo PETROSETCO qua caùc thôøi kyø THAØNH TÍCH VAØ GIAÛI THÖÔÛNG37 Ñònh vò thöông hieäu39 Baûng vaøng thaønh tích40 Bieåu ñoà qua caùc naêm ÑAÏI GIA ÑÌNH PETROSETCO47 Caáu truùc Toång coâng ty PETROSETCO49 Caùc coâng ty thaønh vieân53 Ñaïi gia ñình PETROSETCO qua aûnh COÂNG TAÙC ÑAÛNG VAØ ÑOAØN THEÅ60 Coâng taùc Ñaûng qua caùc thôøi kyø62 Hoaït ñoäng Ñoaøn theå qua caùc thôøi kyø GHI NHAÄN CUÛA BAÙO CHÍ VAØ ÑOÁI TAÙC75 Caùc baøi vieát veà PETROSETCO treân caùc baùo88 Ñoái taùc nhaän xeùt veà PETROSETCO
 4. 4. Thö chuùc möøng cuûaLaõnh ñaïo PETROVIETNAM Töø moät ñôn vò coù raát nhieàu khoù khaên trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñeán nay Toång coâng ty PETROSETCO ñaõ thöïc söï trôû thaønh moät ñôn vò maïnh caû trong vaø ngoaøi ngaønh daàu khí.8 Kyû yeáu
 5. 5. Kính göûi: Taäp theå Caùn boä, Ñaûng vieân, Ngöôøi lao ñoäng taïi Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khíNhaân dòp kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí (PETROSETCO) –Ñôn vò thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam, thay maët Ñaûng uûy vaø Ban Laõnh ñaïo Taäp ñoaøntoâi xin traân troïng göûi ñeán toaøn theå Caùn boä, Ñaûng vieân, Ngöôøi lao ñoäng taïi Toång coâng ty PETROSETCO lôøichuùc möøng toát ñeïp nhaát.Caùc ñoàng chí thaân meán!Traûi qua 15 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, caùc theá heä Caùn boä, Ñaûng vieân, Ngöôøi lao ñoäng taïi Toång coâng ty PETROSETCOñaõ noã löïc vöôït qua nhieàu khoù khaên gian khoå, chuû ñoäng saùng taïo, haêng say lao ñoäng, hoaøn thaønh xuaát saéc caùc nhieäm vuï ñöôïcgiao. Maëc duø xuaát phaùt ñieåm thaáp töø nhöõng dòch vuï ñôn giaûn nhaát ñaët vieân gaïch ñaàu tieân laøm neàn moùng cho söï phaùt trieånsau naøy, cho ñeán nay PETROSETCO ñaõ tham gia vaøo nhieàu loaïi hình dòch vuï caáp cao hôn nhö: phaân phoái ñieän thoaïi Nokia,laptop, caùc thieát bò vieãn thoâng, haït nhöïa PP, vaät tö thieát bò cung caáp cho ngaønh Daàu khí, vaän taûi ña phöông thöùc, dòch vuïquaûn lyù vaø khai thaùc caùc toøa nhaø, cao oác vaên phoøng, v.v… Töø moät ñôn vò coù raát nhieàu khoù khaên trong hoaït ñoäng saûn xuaátkinh doanh, ñeán nay Toång coâng ty PETROSETCO ñaõ thöïc söï trôû thaønh moät ñôn vò maïnh caû trong vaø ngoaøi ngaønh daàu khí.Ñaëc bieät, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Toång coâng ty PETROSETCO ñaõ coù söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån maïnh meõ vôùi doanh soátreân 10.000 tyû ñoàng, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc caûi thieän, lôïi ích cuûa caùc coå ñoâng ñöôïc gia taêng.Thôøi gian vaø thaùch thöùc cuõng ñaõ reøn luyeän cho ñoäi nguõ ngöôøi lao ñoäng cuûa PETROSETCO tính naêng ñoäng vaø chuyeân nghieäphôn raát nhieàu. Moãi böôùc tröôûng thaønh cuûa caùc baïn ñeàu ñöôïc ghi nhaän baèng caùc con soá taêng tröôûng aán töôïng theo keát quaû saûnxuaát kinh doanh töøng naêm, ñaùnh daáu söï noã löïc khoâng ngöøng cuûa PETROSETCO. Beân caïnh ñoù, Toång coâng ty PETROSETCOcuõng ñaõ raát tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng phong traøo vaø thöïc hieän toát coâng taùc an sinh xaõ hoäi, goùp phaàn thöïc hieän thaønhcoâng caùc nhieäm vuï chính trò cuûa Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam vôùi vai troø ñaàu taøu ñònh höôùng cho söï phaùt trieån kinhteá, xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.Thay maët Ñaûng uûy vaø Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn toâi nhieät lieät bieåu döông vaø chaân thaønh caûm ôn nhöõng noã löïc, nhöõng ñoùnggoùp tích cöïc vaø coù hieäu quaû cuûa Taäp theå ngöôøi lao ñoäng PETROSETCO. Trong thôøi gian tôùi, toâi mong muoán taäp theåCBCNV Toång coâng ty PETROSETCO tieáp tuïc phaùt huy hôn nöõa nhöõng thaønh quaû ñaõ ñaït ñöôïc ñeå xaây döïng thöông hieäuPETROSETCO ngaøy moät lôùn maïnh hôn, xöùng ñaùng vôùi nieàm tin vaø mong moûi cuûa Ñaûng boä vaø Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn Daàu khíQuoác gia Vieät Nam.Thaân aùi! Chaøo thi ñua vaø quyeát thaéng!ÑINH LA THAÊNGUÛy vieân BCH Trung Öông ÑaûngBí thö Ñaûng uûyChuû tòch HÑTV Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia VN 1996 – 2011 9
 6. 6. Thoâng ñieäp cuûa ÑAÛNG UÛY HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG ÑOAØN TOÅNG COÂNG TY Kính göûi: Toaøn theå caùc theá heä CBCNV PETROSETCO; Quyù khaùch haøng, Quyù coå ñoâng vaø Quyù nhaø ñaàu tö! Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí (PETROSETCO) ñaõ traûi qua 15 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån (1996–2011), ñaây cuõng laø giai ñoaïn neàn kinh teá Trong nhöõng naêm qua, Vieät Nam thöïc söï chuyeån mình töø neàn kinh teá keá hoaïch hoùa taäp trung sang neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, ñoàng thôøi töøng böôùc hoäi nhaäp vaøo caùc theá heä CBCNV kinh teá theá giôùi. Trong quaù trình chuyeån ñoåi ñoù, coù raát nhieàu doanh nghieäp ñöôïc PETROSETCO ñaõ luoân sinh ra, lôùn leân vaø tröôûng thaønh, nhöng cuõng khoâng ít doanh nghieäp ñaõ khoâng coøn hieän dieän treân thò tröôøng nöõa, do khoâng thích nghi ñöôïc vôùi söï thay ñoåi vaø phaûi noã löïc heát mình, vöôït qua ñoái maët vôùi söï caïnh tranh gay gaét treân thöông tröôøng – chieán tröôøng thôøi bình. Cuõng trong khoaûng thôøi gian ñoù, Toång coâng ty phaûi chöùng kieán vaø traûi qua hai nhöõng khoù khaên thaùch cuoäc khuûng hoaûng kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi naêm 1997–1998 vaø 2008–2009, thöùc, ñoàng thôøi taän duïng ñoù laø nhöõng böôùc thuït luøi trong söï phaùt trieån toaøn dieän cuûa nhaân loaïi vaø ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán söï phaùt trieån cuûa Toång coâng ty. Tröôùc nhöõng khoù khaên, nhöõng cô hoäi coù ñöôïc ñeå thaùch thöùc, caû beân trong vaø beân ngoaøi, caû khaùch quan vaø chuû quan nhöng vôùi söùc hoaøn thaønh xuaát saéc caùc soáng maõnh lieät, yù chí vöôït khoù, söï noã löïc vöôn leân khoâng meät moûi cuûa caùc theá heä ngöôøi lao ñoäng PETROSETCO ñeán hoâm nay chuùng ta coù theå töï haøo raèng Toång nhieäm vuï ñöôïc giao. coâng ty PETROSETCO khoâng nhöõng duy trì toác ñoä taêng tröôûng toát maø coøn phaùt trieån ngaøy moät vöõng chaéc hôn. Trong suoát 15 naêm qua PETROSETCO ñaõ traûi qua nhieàu böôùc thaêng traàm, traûi qua nhieàu thôøi ñieåm mang tính quyeát ñònh ñoái vôùi söï phaùt trieån. Nhöõng luùc khoù khaên nhaát môùi thaáy ñöôïc caùc theá heä ngöôøi lao ñoäng cuûa PETROSETCO ñaõ thaønh taâm mong muoán thoaùt khoûi ngheøo naøn, laïc haäu vaø theå hieän söï ñam meâ chaùy boûng trong vieäc nuoâi döôõng öôùc mô ñöa PETROSETCO thaønh Toång coâng ty ngaøy caøng lôùn maïnh vaø phaùt trieån. Tieàn thaân PETROSETCO laø moät ñôn vò nhoû chæ hoaït ñoäng trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï ñôøi soáng vaø dòch vuï löõ haønh thì ñeán nay ñaõ trôû thaønh moät Toång coâng ty lôùn treân thò tröôøng vôùi caùc maûng kinh doanh chính bao goàm Thöông maïi – Phaân phoái, Dòch vuï Daàu khí vaø Dòch vuï Baát ñoäng saûn. Khi môùi thaønh laäp PETROSETCO chæ coù doanh soá khoaûng 70–80 tyû ñoàng/naêm, ñeán nay ñaõ xeáp vò trí10 Kyû yeáu
 7. 7. 67 trong top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát taïi Vieät nam vôùi doanh soá treân 10.000 tyû ñoàng/naêm, lôïi nhuaän 250 tyû ñoàng/naêm,phaïm vi hoaït ñoäng treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam, cung caáp saûn phaåm dòch vuï cho caû trong vaø ngoaøi ngaønh Daàu khí.Song song vôùi nhöõng thaønh tích ñaït ñöôïc trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøilao ñoäng ñaõ khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän, ñoùng goùp ngaân saùch nhaø nöôùc cuõng lieân tuïc taêng cao, kyø voïng cuûa caùc coå ñoâng,nhaø ñaàu tö ñöôïc ñaùp öùng ngaøy moät toát hôn vaø Toång coâng ty cuõng coù ñieàu kieän hôn trong vieäc chung tay, goùp söùc vôùi Nhaønöôùc vaø caùc ñòa phöông trong vieäc thöïc hieän caùc nghóa vuï xaõ hoäi vì muïc tieâu coâng baèng vaø nhaân aùi.Ñeå coù ñöôïc nhöõng thaønh quaû noùi treân laø caû moät quaù trình phaán ñaáu khoâng meät moûi, nhieät huyeát, ñaày tính saùng taïo vaø ñaàychaát löûa Petrovietnam cuûa caùc theá heä ngöôøi lao ñoäng PETROSETCO. Tuy nhieân ñeå giöõ ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñoù thöïcsöï laø moät thaùch thöùc lôùn lao hôn bao giôø heát ñoái vôùi Toång coâng ty noùi chung vaø ban laõnh ñaïo noùi rieâng, ñaëc bieät laø khineàn kinh teá vó moâ trong nöôùc vaø treân theá giôùi vaãn coøn nhieàu baát oån. Hôn luùc naøo heát, ñaây laø cô hoäi ñeå chuùng ta yù thöùc veàtraùch nhieäm lôùn lao cuûa mình laø phaûi tieáp tuïc haønh ñoäng quyeát lieät, phaùt trieån nhöõng giaù trò coát loõi cuûa chính mình qua caùchoaït ñoäng ñaàu tö, nghieân cöùu thò tröôøng vaø phaùt trieån caùc maûng kinh doanh môùi nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi caùc muïc tieâukeá hoaïch 5 naêm giai ñoaïn 2011–2015 ñöa PETROSETCO leân moät taàm cao môùi – moät nhaø phaân phoái uy tín trong nöôùcvaø khu vöïc, moät nhaø quaûn lyù vaø kinh doanh baát ñoäng saûn haøng ñaàu Vieät Nam vaø moät nhaø cung caáp dòch vuï ñôøi soáng chongaønh daàu khí khoâng coù ñoái thuû.Thay maët Ñaûng uûy, Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Toång Giaùm ñoác vaø Coâng ñoaøn Toång coâng ty, chuùng toâi xin chaân thaønh caûmôn söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác Gia Vieät Nam, söï tin töôûng vaø gaén boù cuûa quyù coå ñoâng, söïtín nhieäm uûng hoä vaø tin duøng cuûa quyù khaùch haøng, söï hoã trôï vaø taïo ñieàu kieän cuûa caùc caáp chính quyeàn nôi Toång coâng tycoù truï sôû vaø hoaït ñoäng kinh doanh ñeå caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa chuùng toâi ngaøy caøng phaùt trieån.Chuùng toâi xin ñöôïc chaân thaønh caùm ôn söï coáng hieán heát mình cuûa nhöõng lôùp ngöôøi ñi tröôùc ñaõ taïo döïng vaø vun ñaép ñeåcoù moät PETROSETCO hoâm nay – nhöõng ñoùng goùp khoâng chæ baèng coâng söùc, trí tueä, tình caûm maø coøn baèng caû moà hoâi vaønöôùc maét ñeå tìm ra vaø thaép leân ngoïn löûa hy voïng veà moät ngaøy mai töôi ñeïp cho PETROSETCO.Chuùng toâi ñaëc bieät chaân thaønh caùm ôn söï noã löïc, saùng taïo cuûa 2.500 ngöôøi lao ñoäng hieän ñang laøm vieäc trong coängñoàng PETROSETCO – treân toaøn Vieät Nam. Chuùng toâi hy voïng ngöôøi lao ñoäng PETROSETCO seõ tieáp tuïc ñoaøn keát,noã löïc phaán ñaáu hôn nöõa ñeå hoaøn thaønh thaéng lôïi caùc muïc tieâu cuûa Toång coâng ty, goùp phaàn phaùt trieån thöông hieäuPETROSETCO, gia taêng lôïi ích cho coå ñoâng, caûi thieän thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng vaø ñoùng goùp nhieàu hôn nöõa vaøo söïnghieäp phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.Traân troïng!TM. BCH COÂNG ÑOAØN TM. ÑAÛNG UÛY/HÑQT TM. BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC CHUÛ TÒCH BÍ THÖ/CHUÛ TÒCH TOÅNG GIAÙM ÑOÁCTRAÀN TROÏNG BAÙCH VUÕ XUAÂN LUÕNG PHUØNG TUAÁN HAØ 1996 – 2011 11
 8. 8. Giôùi thieäutoång quaùt veà PETROSETCO »»Nhöõng chaëng ñöôøng ñaõ qua »»Lòch söû hình thaønh phaùt trieån »»Laõnh ñaïo PETROSETCO qua caùc thôøi kyø
 9. 9. Thaùng 6/1996: Coâng Ty Dòch vuï – Thaùng 7/1997: Hôïp nhaát moät soá ñôn Thaùng 02/1998: Thaønh laäp Lieân Doanh Du lòch Daàu khí ñöôïc thaønh laäp theo vò trong ngaønh laøm dòch vuï sinh hoaït, Petro Soâng Traø. Quyeát ñònh soá 284/BT cuûa Boä tröôûng, ñôøi soáng vaø du lòch phuïc vuï caùc hoaït chuû nhieäm vaên phoøng Chính phuû. ñoäng daàu khí. Thaùng 11/2000: Thaønh laäp Xí nghieäp Thaùng 10/2001: Thaønh laäp Xí nghieäp Thaùng 5/2002: Thaønh laäp Xí nghieäp Dòch vuï Daàu khí Bieån. Dòch vuï – Thöông maïi Daàu khí. Dòch vuï Daàu khí Saøi Goøn.14 Kyû yeáu
 10. 10. Thaùng 4/2006: Thaønh laäp Nhaø maùy Thaùng 4/2007: Thaønh laäp Xí nghieäp Thaùng 8/2008: Goùp 51% voán thaønhSaûn xuaát Bình khí PetroVietnam. Vieãn thoâng Daàu khí (PV Telecom). laäp Coâng ty Coå phaàn Nhieân lieäu Sinh hoïc Daàu khí Mieàn TrungThaùng 9/2006: Chuyeån sang hoaït Thaùng 9/2007: Coå phieáu cuûa (PCB) ñeå ñaàu tö döï aùn Nhaø maùyñoäng theo hình thöùc Coâng ty Coå phaàn. PETROSETCO chính thöùc nieâm yeát saûn xuaát Bio–ethanol Dung Quaát, treân saøn giao dòch chöùng khoaùnThaùng 12/2006: Mua laïi phaàn voán coâng suaát 100 trieäu lít/naêm. TP. Hoà Chí Minh; maõ coå phieáu PET.goùp cuûa Coâng ty Du lòch Quaûng Ngaõi Thaùng 12/2008: Thaønh laäp Chitrong Lieân Doanh Petro Soâng Traø. Thaùng 10/2007: Ra maét Toång coâng ty nhaùnh Xí nghieäp Quaûn lyù vaø Khai Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí. thaùc Taøi saûn tröïc thuoäc Toång coâng ty Thaùng 12/2007: Thaønh laäp caùc Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí. TNHH 1 thaønh vieân, chuyeån ñoåi hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï – con.Thaùng 4/2009: Goùp voán thaønh laäp Thaùng 01/2010: Thaønh laäp Chi nhaùnh Thaùng 2/2011: Leã Khôûi ñoäng döï aùnCoâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Daàu Toång coâng ty – Coâng ty Phaân phoái PETROSETCO Tower taïi Thanh Ña.khí (PV Building). nguyeân lieäu coâng nghieäp Daàu khí Thaùng 3/2011: Leã kyù hôïp ñoàng ñaïi (PIMD).Thaùng 9/2009: Nhaän chuyeån nhöôïng lyù caáp 1 phaân phoái saûn phaåm xô sôïiphaàn voán taïi caùc Coâng ty TNHH Thaùng 6/2010: Goùp 51% voán thaønh Polyester Ñinh Vuõ cuøng PVTex.1TV Thöông maïi vaø Dòch vuï Daàu laäp Coâng ty CP Bao bì Daàu khí Vieät Thaùng 6/2011: Leã kyû nieäm 15 naêmkhí Bieån (POTS), Coâng ty TNHH Nam taïi tænh Baïc Lieâu. thaønh laäp Toång coâng ty PETROSETCO.1TV Quaûn lyù vaø Khai thaùc Taøi saûn Thaùng 12/2010: Thaønh laäp Coâng tyDaàu khí (PVA), Coâng ty CP Cheá TNHH PETROSETCO SSG (PSSSG).bieán xuaát aên vaø Thöông maïi Daàu khí(Bestfoods Catering), Coâng ty TNHH Thaùng 12/2010: Chuyeån ñoåi caùc coâng1TV Thöông maïi Daàu khí Haø Noäi ty PSV, PVA, PSMT hoaït ñoäng theo(Petro Hanoi). hình thöùc Coâng ty coå phaàn. 1996 – 2011 15
 11. 11. Lòch hình thaønh phaùt16 Kyû yeáu
 12. 12. söûtrieån 1996 – 2011 17
 13. 13. I. Giai ñoaïn tröôùc coå phaàn hoùa (6/1996 – 5/2006)18 Kyû yeáu
 14. 14. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí ñöôïc thaønh laäp theoQuyeát ñònh soá 284/BT ngaøy 20/6/1996 cuûa Boä tröôûng, Chuûnhieäm Vaên phoøng Chính phuû. Coâng ty laø moät ñôn vòthaønh vieân cuûa Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam hoaït ñoängtrong lónh vöïc dòch vuï ñôøi soáng, du lòch löõ haønh. Tronggiai ñoaïn töø 6/1996 ñeán 5/2006, Coâng ty Dòch vuï Du lòchDaàu khí hoaït ñoäng vôùi moâ hình doanh nghieäp Nhaø nöôùc doToång coâng ty Daàu khí Vieät Nam quaûn lyù. 1996 – 2011 19
 15. 15. Giai ñoan 1996–2001: ï Thaùng 6/1996, Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí tröïc thuoäc Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam (Petrovietnam) ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 284/BT cuûa Boä tröôûng, Chuû nhieäm Thaønh lap vaø kien toaøn ä ä Vaên phoøng Chính phuû. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí coù teân giao dòch quoác teá Petrovietnam Tourism and Service boä maùy toå chöùc ñeå thuùc Company, teân vieát taét PVTSC. Ngay khi môùi thaønh laäp, Coâng ty PVTSC ñöôïc Petrovietnam ñay phaùt trien saûn xuaát å å chuyeån giao Trung taâm Dòch vuï Daàu khí Thanh Ña ñeå quaûn lyù vaø khai thaùc kinh doanh. kinh doanh Ñeán thaùng 7/1997, Coâng ty PVTSC tieáp tuïc tieáp nhaän caùc ñôn vò: Xí nghieäp Dòch vuï Daàu khí Bieån, Xí nghieäp Dòch vuï20 Kyû yeáu
 16. 16. Nhaø ôû vaø Coâng trình Coâng coäng, Xí nghieäp Cung öùng Vaät tö doanh xuaát nhaäp khaåu tröïc tieáp lieân quan ñeán coâng taùc dòchHaøng hoùa, Khaùch saïn Daàu khí Vuõng Taøu, töø Coâng ty Dòch vuï sinh hoaït daàu khí vaø du lòch.vuï Kyõ thuaät Daàu khí nay laø Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Treân cô sôû nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh chuû ñaïo töø nhöõngKyõ thuaät Daàu khí – PTSC, theo quyeát ñònh soá 2267/HÑQT ngaøy ñaàu thaønh laäp, Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí tieáp tuïcngaøy 09/07/1997 cuûa Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam veà phaùt trieån môû roäng lónh vöc kinh doanh môùi trong giai ñoaïnvieäc hôïp nhaát caùc ñôn vò laøm dòch vuï ñôøi soáng trong Ngaønh. 2000-2001. Hoaït ñoäng thöông maïi ñöôïc hình thaønh vaø phaùtSau khi hôïp nhaát, nhieäm vuï ñaàu tieân ñaët treân vai nhöõng trieån maïnh hôn vôùi caùc hình thöùc kinh doanh xuaát nhaäp khaåunhaø laõnh ñaïo quaûn lyù Coâng ty laø nhanh choùng kieän toaøn boä tröïc tieáp, uûy thaùc xuaát nhaäp khaåu, dòch vuï thöông maïi, giaomaùy toå chöùc vaø phaùt trieån kinh doanh ñeå ñaûm baûo vieäc laøm, nhaän, ñaïi lyù mua baùn, gia coâng haøng hoùa lieân quan ñeán coângduy trì thu nhaäp oån ñònh cho hôn 900 ngöôøi lao ñoäng maø taùc du lòch vaø dòch vuï sinh hoaït. Xí nghieäp Dòch vuï vaø Thöôngtrong ñoù tyû leä lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo chieám 80%, thu maïi Daàu khí ñöôïc thaønh laäp trong giai ñoaïn naøy nhaèm muïcnhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng thaáp bình quaân chöa tôùi 2 trieäu tieâu ñaåy maïnh phaùt trieån lónh vöïc thöông maïi cuûa Coâng ty.ñoàng/ngöôøi/thaùng. Beân caïnh ñoù, do saùt nhaäp töø caùc ñôn vò Song song vôùi vieäc trieån khai môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaátcung caáp dòch vuï ñôøi soáng, nguoàn voán ñöôïc caáp raát ít, taøi kinh doanh, Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí cuõng tieánsaûn lôùn nhaát cuûa Coâng ty luùc baáy giôø laø khu ñaát Thanh Ña; haønh môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng thoâng qua vieäc thaønh laäpkho laïnh 1.000 taán taïi Vuõng Taøu vaø moät soá phöông tieän vaän Chi nhaùnh taïi Quaûng Ngaõi, Caø Mau ñeå tieáp tuïc trieån khaitaûi, container cuõ. Vieäc quaûn lyù, söû duïng nguoàn voán sao cho caùc dòch vuï veà sinh hoaït ñôøi soáng, du lòch, khaùch saïn, nhaø ôû,hieäu quaû ñaûm baûo ñuû voán cung caáp cho hoaït ñoäng saûn xuaát vaên phoøng laøm vieäc, cho thueâ phöông tieän vaän chuyeån… taïikinh doanh ñaët ra cho Ban laõnh ñaïo Coâng ty nhieäm vuï heát caùc ñòa phöông thaønh laäp chi nhaùnh. Coâng ty cuõng ñaõ ñònhsöùc naëng neà. Baèng söï noã löïc heát mình Ban laõnh ñaïo Coâng höôùng phaùt trieån maûng dòch vuï thöông maïi, xuaát nhaäp khaåuty ñaõ cheøo laùi ñaõ ñöa Coâng ty vöôït qua nhöõng khoù khaên haøng hoùa, kinh doanh haøng noâng saûn taïo tieàn ñeà phaùt trieånthaùch thöùc trong nhöõng naêm ñaàu môùi thaønh laäp, taïo tieàn ñeà nhöõng maûng kinh doanh naøy trong giai ñoaïn tieáp theo.caên baûn cho söï phaùt trieån nhanh, beàn vöõng trong nhöõng giaiñoaïn tieáp theo. Moät soá thaønh töïu noåi baät:Trong giai ñoaïn 1996-1999, cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty Dòch Giai ñoaïn 1996-2001 laø giai ñoaïn ñaàu trong quaù trình phaùtvuï Du lòch Daàu khí goàm Ban Giaùm ñoác; caùc phoøng chöùc trieån cuûa Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí, tuy nhieân Toångnaêng: Phoøng Toå chöùc Haønh chính, Phoøng Taøi chính Keá toaùn, coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû raát ñaùng khích leä:Phoøng Keá hoaïch Ñaàu tö, Phoøng Kinh doanh Du lòch, PhoøngTieáp thò vaø Phoøng Xuaát nhaäp khaåu vaø 07 ñôn vò tröïc thuoäc + Laø ñôn vò haøng ñaàu trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï ñôøigoàm: Trung taâm Dòch vuï Daàu khí Thanh Ña, Xí nghieäp Dòch soáng cho ngaønh daàu khí, vôùi thò phaàn luoân ñöôïc giöõ vöõng vaøvuï Cung öùng Vaät tö Haøng hoùa, Xí nghieäp Dòch vuï Nhaø ôû vaø phaùt trieån.Coâng trình Coâng ty, Khaùch saïn Daàu khí Vuõng Taøu (Holiday + Ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù cao veà chaát löôïng cung caápMansion), Chi nhaùnh PVTSC taïi Haø Noäi, Vuõng Taøu vaø dòch vuï nhö dòch vuï ñôøi soáng, dòch vuï lao ñoäng, dòch vuï löõÑaø Naüng. Lónh vöïc kinh doanh cuûa Coâng ty trong giai ñoaïn haønh, du lòch.naøy laø quaûn lyù caùc dòch vuï sinh hoaït, ñôøi soáng coù lieân quan tôùihoaït ñoäng daàu khí, thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh du + Phaùt trieån theâm caùc maûng thöông maïi, xuaát nhaäp khaåulòch, löõ haønh quoác teá, khaùch saïn, nhaø ôû; cho thueâ phuông tieän haøng hoùa, kinh doanh noâng saûn nhaèm ña daïng lónh vöïc kinhvaän taûi, thieát bò vaên phoøng, thoâng tin lieân laïc vaø cung öùng lao doanh, taêng theâm doanh thu, lôïi nhuaän vaø vieäc laøm choñoäng trong lónh vöïc dòch vuï sinh hoaït, ñôøi soáng; toå chöùc kinh ngöôøi lao ñoäng. QUYEÁT ÑÒNH SOÁ 284/BT THAÙNG 06/1996 1996 – 2011 21
 17. 17. Giai ñoaïn 2002–2006 Ñoåi teân thöông hieäu, thöïc hieän thaønh coâng coå phaàn hoaù, chuyeån ñoåi moâ hình toå chöùc hoaït ñoäng22 Kyû yeáu
 18. 18. Naêm 2002 ñeán naêm 2006 ñaùnh daáu böôùc ngoaët quan troïng ñaõ ñöa ñöôïc haøng ngaøn lao ñoäng ñi laøm vieäc taïi Ñaøi Loan,trong chaëng ñöôøng phaùt trieån cuûa Toång coâng ty vôùi nhieàu söï Malaysia…vaø trôû thaønh moät ñôn vò coù uy tín cao trong lónhkieän noåi baät. Naêm 2002, Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí vöïc naøy; Coâng ty ñaõ goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm, caûi thieänchính thöùc ñoåi teân vieát taét cuõng laø teân thöông hieäu thaønh vaø naâng cao thu nhaäp cho ngöôøi daân thoâng qua vieäc giôùiPETROSETCO. thieäu lao ñoäng ñi laøm vieäc taïi nöôùc ngoaøi.Tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, Coâng ty Moät soá thaønh töïu noåi baät:Dòch vuï Du lòch Daàu khí taêng cuôøng ñaåy maïnh caùc hoaïtñoäng saûn xuaát kinh doanh beân caïnh maûng dòch vuï ñôøi soáng. – Tieáp tuïc laø ñôn vò cung caáp dòch vuï ñôøi soáng treân bieån lôùnVôùi ñònh höôùng phaùt trieån ñuùng ñaén, Coâng ty ñaõ noã löïc ñaåy nhaát taïi thò tröôøng Vieät Nam.maïnh phaùt trieån caùc maûng kinh doanh môùi ra ngoaøi ngaønh – Laø moät trong nhöõng ñôn vò xuaát khaåu saén laùt lôùn nhaátdaàu khí: Kinh doanh thöông maïi, xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa, Vieät Nam sang caùc thò tröôøng Haøn Quoác vaø Trung Quoác.kinh doanh caùc maët haøng noâng saûn. Coâng ty ñaõ trôû thaønhnhaø xuaát khaåu caùc maët haøng saén laùt, caø pheâ, hoà tieâu…, lôùn vaø – Laø ñôn vò coù uy tín trong lónh vöïc ñaøo taïo vaø ñöa ngöôøicoù uy tín vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc, hoã trôï baø con lao ñoäng ñi laøm vieäc taïi nöôùc ngoaøi vôùi caùc thò tröôøng chínhnoâng daân trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm noâng nghieäp, taêng laø Ñaøi Loan, Malaysia…nguoàn thu ngoaïi teä vaø noäp ngaân saùch cho Nhaø nöôùc. Ñaëc – Chuaån bò, hoaøn taát coâng taùc chuaån bò ñeå tieán haønh coåbieät, trong giai ñoaïn naøy, Ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ quyeát phaàn hoùa Coâng ty, chuyeån ñoåi moâ hình hoaït ñoäng sang coângtaâm phaùt trieån theâm maûng kinh doanh môùi laø Xuaát khaåu ty coå phaàn hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäplao ñoäng. Coâng ty ñaõ ñaøo taïo, ñònh höôùng ngheà nghieäp vaø 1996 – 2011 23
 19. 19. II. Giai ñoaïn sau khi coå phaàn hoùa (6/2006 – nay)24 Kyû yeáu
 20. 20. Thöïc hieän chuû tröông coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäpNhaø nöôùc cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø chæ ñaïo cuûa Toång coângty Daàu khí Vieät Nam, Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khíñaõ tieán haønh vieäc coå phaàn hoùa chuyeån ñoåi moâ hình hoaïtñoäng töø doanh nghieäp Nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaànhoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp. Vieäc chuyeån ñoåithaønh coâng moâ hình hoaït ñoäng laø moät coät moác quan troïngtrong quaù trình phaùt trieån cuûa Coâng ty. Vôùi moâ hình vaøcô cheá hoaït ñoäng môùi ñaõ taïo cho Coâng ty phaùt huy tínhchuû ñoäng, saùng taïo vaø môû ra nhieàu cô hoäi môùi cho söïphaùt trieån cuûa Coâng ty nhöõng naêm tieáp theo. 1996 – 2011 25
 21. 21. Giai ñoaïn 2007–2009 Ngaøy 5/5/2006, Boä Coâng nghieäp ban haønh Quyeát ñònh soá 1148/QÑ–BCN veà vieäc pheâ duyeät phöông aùn chuyeån ñoåi Coâng ty Dòch vuï Du lòch Daàu khí sang hoaït ñoäng theo moâ Ñieàu chænh chieán löôïc hình coâng ty coå phaàn vôùi teân goïi Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Du lòch Daàu khí. Laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñöôïc Coå phaàn hoùa, Coâng ty PETROSETCO coù ñieàu kieän töï chuû phaùt trieån kinh doanh, taïo böôùc hoaït ñoäng kinh doanh sang nhieàu ngaønh ngheà môùi treân cô sôû môû roäng caùc lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh chuû ñaïo. ñoät phaù, hoaøn thieän moâ Nhieàu hoaït ñoäng kinh doanh môùi meû ñöôïc trieån khai nhö kinh doanh nhaø ôû, kinh doanh phaân ñaïm vaø hoùa chaát phuïc vuï noâng nghieäp, ñaøo taïo – giaùo duïc ñònh höôùng cho ngöôøi hình toå chöùc ñeå taêng lao ñoäng ñi laøm vieäc ôû nuôùc ngoaøi vaø ñaëc bieät Nhaø maùy Saûn xuaát Bình Khí Petrovietnam ñaõ ñöôïc ra ñôøi trong giai ñoaïn naøy. Theo thôøi gian Coâng ty PETROSETCO ñaõ ñònh hình toác phaùt trieån nhöõng lónh vöïc kinh doanh theá maïnh ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån vaø haïn cheá daàn nhöõng hoaït ñoäng khoâng phaûi lôïi theá cuûa coâng ty. Ñaây cuõng laø giai ñoaïn PETROSETCO coù nhöõng böôùc ngoaët chuyeån bieán maïnh meõ veà chieán löôïc kinh doanh vaø gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh töïu veà doanh thu, lôïi nhuaän, thu nhaäp CBNV ñöôïc caûi thieän. Thaùng 4/2007, PETROSETCO trôû thaønh nhaø phaân phoái taïi thò tröôøng Vieät Nam cho Haõng Nokia, ñaây laø coät moác quan troïng ñaùnh daáu vieäc Coâng ty tham gia vaøo thò tröôøng phaân phoái saûn phaåm coâng ngheä thoâng tin taïi thò tröôøng Vieät Nam. Ñeå trieån khai maûng kinh doanh naøy, Coâng ty ñaõ thaønh laäp Xí nghieäp Vieãn thoâng Daàu khí nay laø Coâng ty TNHH 1TV Dòch vuï26 Kyû yeáu
 22. 22. Phaân phoái Toång hôïp Daàu khí (PSD). Vieäc PETROSETCO Moät soá thaønh töïu noåi baät:tham gia vaøo lónh vöïc phaân phoái thieát bò vieãn thoâng ñaõ – 9/2006: Toå chöùc thaønh coâng Ñaïi hoäi coå ñoâng laàn ñaàu vaømôû ra moät chaëng ñöôøng môùi ñeå tieáp tuïc khaúng ñònh ra maét Coâng ty coå phaàn Dòch vuï Du lòch Daàu khí, laø keátPETROSETCO laø moät doanh nghieäp naêng ñoäng, chuyeân quaû cuûa quaù trænh chuyeån ñoåi thaønh coâng moâ hình hoaït ñoängnghieäp vaø coù tieàm naêng phaùt trieån to lôùn trong lónh vöïc töø doanh nghieäp Nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn theo chuûthöông maïi vaø dòch vuï toång hôïp. tröông, ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc vaø chæ ñaïo cuûa Taäp ñoaøn.Thaùng 9/2007 PETROSETCO khaúng ñònh thöông hieäu, vò – Thaùng 11/2006, hoaøn thaønh ñaàu tö vaø ñöa vaøo vaän haønhtheá cuûa mình baèng söï kieän quan troïng khi Coâng ty Dòch Nhaø maùy Saûn xuaát Bình khí coâng suaát 300.000 bình/naêm, moätvuï Du lòch Daàu khí chính thöùc ñoåi teân goïi thaønh Coâng trong nhöõng nhaø maùy lôùn nhaát vaø hieän ñaïi nhaát Ñoâng Nam AÙ.ty Coå phaàn Dòch vuï Du lòch Daàu khí vaø coå phieáu cuûaPETROSETCO chính thöùc nieâm yeát treân saøn giao dòch – 4/2007: Trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø phaân phoái chínhchöùng khoaùn TP. HCM vôùi maõ coå phieáu PET. Sau söï kieän thöùc cuûa Taäp ñoaøn Nokia taïi thò tröôøng Vieät Nam.nieâm yeát, PETROSETCO ñaõ tieán haønh chuyeån ñoåi moâ hình – 9/2007: Nieâm yeát coå phieáu thaønh coâng treân Sôû Giao dòchtoå chöùc, ñöôïc laõnh ñaïo Taäp ñoaøn tin töôûng naâng caáp thaønh Chöùng khoaùn TP.HCMToång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí. – Doanh thu naêm 2007 ñaõ vöôït moác 2.500 tyû ñoàng, ñaïtÑeán thaùng 12/2007, PETROSETCO hoaøn thieän cô caáu toå 2.709 tyû ñoàng. Lôïi nhuaän cuøng naêm cuõng ñaõ ñaït 50,7 tyûchöùc theo moâ hình Coâng ty meï – con, caùc ñôn vò thaønh ñoàng, taêng hôn 5 laàn so vôùi naêm 2006.vieân chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn.Trong 3 naêm töø naêm 2007 ñeán naêm 2009, toång soá lao – Naêm 2008 ñaùnh daáu söï phaùt trieån vöôït baäc khi doanh thuñoäng cuûa PETROSETCO ñaõ taêng töø 1.365 ngöôøi leân 2.249 taêng gaàn gaáp ñoâi so vôùi naêm 2007 vaø ñaõ vöôït moác 5.000 tyûngöôøi, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuõng coù söï thay ñoåi ñoàng, ñaït möùc 5.400 tyû ñoàng.roõ reät töø möùc thu nhaäp 4.380.000ñ/ngöôøi/thaùng naêm 2007 – Thaùng 5/2008: PETROSETCO ñoùn nhaän huaân chöông laoleân 7.980.000ñ/nguôøi/thaùng vaøo naêm 2009. Nhöõng thay ñoåi ñoäng haïng 3 do Nhaø nöôùc trao taëng cho thaønh tích xuaát saécmaïnh meõ vaø quyeát lieät trong giai ñoaïn naøy laø tieàn ñeà cho trong coâng taùc saûn xuaát kinh doanh, goùp phaàn vaøo söï nghieäpsöï taêng tröôûng vaø phaùt trieån beàn vöõng cuûa PETROSETCO xaây döïng ñaát nöôùc.trong nhöõng giai ñoaïn tieáp theo. 1996 – 2011 27
 23. 23. Keá thöøa vaø phaùt huy nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc trong chaëng ñöôøng daøi xaây döïng vaø phaùt trieån, Toång coâng ty PETROSETCO ñaõ coù nhöõng neàn taûng, beä phoùng cô baûn ñeå Giai ñoaïn 2009–nay taêng toác phaùt trieån beàn vöõng vaø ñònh hình nhöõng lónh vöïc kinh doanh chuû ñaïo treân cô sôû phaùt huy kinh nghieäm vaø theá maïnh cuûa Toång coâng ty trong töøng lónh vöïc. Taùi caáu truùc, Thaùng 9/2009 cuøng vôùi vieäc tieáp nhaän Coâng ty TNHH 1TV Quaûn lyù vaø Khai thaùc taøi saûn daàu khí (PVA) vaø Coâng ty taêng toác, phaùt trieån TNHH 1TV Thöông maïi vaø Dòch vuï Daàu khí bieån (POTS), Toång coâng ty PETROSETCO taäp trung tieàm löïc ñeå môû roäng lónh vöïc kinh doanh Khai thaùc quaûn lyù baát ñoäng saûn, Cung öùng vaät tö thieát bò ngaønh daàu khí, Dòch vuï vaän chuyeån. Lónh vöïc phaân phoái ñöôïc môû roäng sang loaïi hình phaân phoái nguyeân lieäu coâng nghieäp Daàu khí vôùi söï ra ñôøi cuûa Coâng ty Phaân phoái Nguyeân lieäu Coâng nghieäp Daàu khí (PIMD) vaøo thaùng 01/2010 vaø Coâng ty TNHH PETROSETCO SSG (PSSSG). Giai ñoaïn naøy cuõng ñaùnh daáu söï kieän quan troïng veà vieäc thay ñoåi truï sôû hoaït ñoäng cuûa Toång coâng ty vaø moät soá coâng ty thaønh vieân töø Thanh Ña ra Toøa nhaø Petrovietnam taïi soá 1-5 Leâ Duaån, Quaän 1, TP. HCM vaøo thaùng 6/2010. Vieäc chuyeån truï sôû ra khu vöïc Trung taâm thaønh phoá taïo ñieàu kieän ñeå Toång coâng ty thuaän lôïi hôn trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, phaùt trieån thöông hieäu PETROSETCO. Ñeå ñaûm baûo muïc tieâu taêng tröôûng beàn vöõng phuø hôïp vôùi tình hình kinh doanh trong giai ñoaïn môùi, quaù trình taùi caáu truùc Toång coâng ty PETROSETCO ñaõ ñöôïc trieån khai28 Kyû yeáu
 24. 24. nghieâm tuùc vaø hieäu quaû. Tính ñeán thaùng 6/2011, Toång coâng naøy. Naêm 2010, doanh thu Toång coâng ty PETROSETCO,ty PETROSETCO ñaõ thöïc hieän xong vieäc chuyeån ñoåi moät ñaït möùc 10.001 tyû ñoàng, toång lôïi nhuaän ñaït möùc cao nhaát töøsoá ñôn vò thaønh vieân laø Coâng ty TNHH 1TV thaønh Coâng tröôùc ñeán nay 250 tyû ñoàng.ty coå phaàn, saùp nhaäp vaø giaûi theå moät soá coâng ty, chi nhaùnh – Veà thöông hieäu: Thöông hieäu PETROSETCO khoângtröïc thuoäc Toång coâng ty. Toång soá CBNV trong toaøn Toång ngöøng lôùn maïnh vaø ngaøy caøng ñöôïc ñoái taùc, ngöôøi tieâu duøngcoâng ty laø 2.400 ngöôøi ñang laøm vieäc taïi Vaên phoøng Toång bieát ñeán.coâng ty, 10 ñôn vò thaønh vieân coù voán goùp chi phoái vaø 2 coângty goùp voán lieân keát. Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït möùc »» Vôùi nhöõng thaønh quaû noåi troäi trong trong hoaït ñoäng cung10.300.000ñ/ngöôøi/thaùng. Ngaønh ngheà kinh doanh chuû ñaïo caáp dòch vuï vaø kinh doanh thöông maïi, PETROSETCOcuûa Toång coâng ty goàm 3 maûng chính: Thöông maïi – Phaân ñaõ vinh döï nhaän Giaûi Doanh nghieäp Thöông maïi Dòchphoái, Dòch vuï daàu khí vaø Baát ñoäng saûn. vuï xuaát saéc, tieâu bieåu trong 2 naêm 2009 vaø 2010. »» PETROSETCO Distribution (PSD) nhaän giaûi Phaân phoáiMoät soá thaønh töïu noåi baät: toát nhaát naêm 2009 cuûa haõng Nokia khu vöïc Chaâu AÙ –Ñaây laø giai ñoaïn Toång coâng ty PETROSETCO khoâng ngöøng Thaùi Bình Döông.taêng toác vaø phaùt trieån: »» Naêm 2010, PETROSETCO giöõ vò trí 67 treân baûng– Veà quy moâ saûn xuaát: Ñòa baøn kinh doanh cuûa xeáp haïng 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam cuûaPETROSETCO ñaõ traûi roäng ra khaép caû nöôùc, vôùi 10 ñôn vò VNR500.thaønh vieân hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc thöông maïi, phaân »» PETROSETCO ñaït Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieätphoái, dòch vuï daàu khí, quaûn lyù toøa nhaø, baát ñoäng saûn. Toång 2 naêm lieân tuïc 2009 vaø 2010.coâng ty PETROSETCO ñaõ thöïc söï ñoåi thay veà caû quy moâhoaït ñoäng laãn chaát löôïng cung caáp saûn phaåm, dòch vuï. Treân cô sôû keá thöøa nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong quaùHieän PETROSETCO naém 90% thò phaàn dòch vuï Catering trình 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, Toång coâng tytrong ngaønh daàu khí, chieám 50% thò phaàn Nokia vaø hôn PETROSETCO ñang tieán nhöõng böôùc vöõng chaéc ñeán muïc20% thò phaàn Laptop. tieâu trôû thaønh moät trong nhöõng doanh nghieäp dòch vuï toång hôïp haøng ñaàu Vieät Nam, tieáp tuïc ñoùng goùp hieäu quaû vaøo söï– Veà keát quaû kinh doanh: Doanh thu, lôïi nhuaän cuûa Toång phaùt trieån cuûa ngaønh Daàu khí vaø ñaát nöôùc.coâng ty coù söï taêng tröôûng maïnh haøng naêm trong giai ñoaïn 1996 – 2011 29
 25. 25. Laõnh ñaïo PETROSETCO qua nhöõng thôøi kyø HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng TRAÀN COÂNG TAØO OÂng ÑOÃ ÑÖÙC CHIEÁN OÂng TRÒNH THANH BÌNH OÂng VUÕ QUANG NAM 9/2006 – 9/2009: 9/2009 – 3/2010: 4/2010 – 8/2010: 8/2010 – 3/2011: Bí thö Ñaûng boä Bí thö Ñaûng boä Bí thö Ñaûng boä Chuû tòch HÑQT Chuû tòch HÑQT Chuû tòch HÑQT Chuû tòch HÑQT OÂng NGUYEÃN HÖÕU THAØNH OÂng NGUYEÃN XUAÂN SÔN OÂng ÑAËNG XUAÂN THOÏ OÂng HOÀ SYÕ LONG 9/2006 – 8/2009 9/2006 – 4/2009: 9/2006 – 12/2009 9/2006 – 8/2009 UÛy vieân HÑQT UÛy vieân HÑQT UÛy vieân HÑQT UÛy vieân HÑQT OÂng DÖÔNG MINH ÑÖÙC 05/2010 ñeán 04/2011: Phoù Chuû tòch HÑQT COÂNG ÑOAØN OÂng CHU KIM CHUNG 7/1997 – 4/2008: Chuû tòch Coâng ñoaøn30 Kyû yeáu
 26. 26. BAN GIAÙM ÑOÁC/ TOÅNG GIAÙM ÑOÁCOÂng NGUYEÃN VAÊN TAÀM OÂng TRAÀN COÂNG TAØO OÂng NGUYEÃN HÖÕU THAØNH OÂng PHAÏM HOÀNG LÓNH6/1996 – 7/1997: 7/1997 – 8/2006: 9/2006 – 8/2009: 7/1997 – 7/1998Q. Giaùm ñoác Giaùm ñoác/Toång Giaùm ñoác Toång Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác 8/2001 – 8/2006: Phoù Giaùm ñoácOÂng NGUYEÃN VAÊN NEÀN OÂng LEÂ XUAÂN TRÌNH OÂng KHUAÁT QUANG TIEÁN OÂng NGOÂ SAÙCH TROÏNG8/1997 – 10/2005: 8/1997 – 8/2001: 2/1999 – 3/2004: 8/1997 – 9/2006:Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoácOÂng PHAÏM ANH TUAÁN OÂng TRÒNH THANH BÌNH OÂng NGUYEÃN SYÕ ÑAØM OÂng ÑAËNG XUAÂN THOÏ02/2007 – 9/2008: 3/2006 – 3/2007: 5/2006 – 9/2009: 3/2008 – 01/2010:Phoù Toång giaùm ñoác Phoù Toång Giaùm ñoác Phoù Toång Giaùm ñoác Phoù Toång giaùm ñoác 1996 – 2011 31
 27. 27. Ban laõnh ñaïo PETROSETCO hieän nay HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng VUÕ XUAÂN LUÕNG OÂng PHUØNG TUAÁN HAØ OÂng LEÂ THUAÄN KHÖÔNG OÂng NGUYEÃN SYÕ ÑAØM 04/2011 ñeán nay: 08/2009 ñeán nay: 04/2009 ñeán nay: 10/2009 ñeán nay: Bí thö Ñaûng boä UÛy vieân HÑQT UÛy vieân HÑQT UÛy vieân HÑQT Chuû tòch HÑQT OÂng MAI VUÕ THAÛO 04/2011 – nay: UÛy vieân HÑQT COÂNG ÑOAØN OÂng TRAÀN TROÏNG BAÙCH 4/2008 – nay: Chuû tòch Coâng ñoaøn32 Kyû yeáu
 28. 28. BAN GIAÙM ÑOÁC/ TOÅNG GIAÙM ÑOÁCOÂng PHUØNG TUAÁN HAØ OÂng HOÀ SYÕ LONG OÂng BUØI ANH DUÕNG OÂng NGUYEÃN XUAÂN HUØNG08/2009 ñeán nay: 10/2006 ñeán nay: 08/2009 ñeán nay: 08/2009 ñeán nay:Toång giaùm ñoác Phoù Toång giaùm ñoác Phoù Toång giaùm ñoác Phoù Toång giaùm ñoácOÂng VUÕ TIEÁN DÖÔNG Baø PHAÏM T. HOÀNG ÑIEÄP10/2009 ñeán nay: 10/2010 ñeán nay:Phoù Toång giaùm ñoác Phoù Toång giaùm ñoác 1996 – 2011 33
 29. 29. vinh danhcoáng hieán
 30. 30. Thaønh tích vaøgiaûi thöôûng »»Ñònh vò thöông hieäu »»Baûng vaøng thaønh tích »»Bieåu ñoà qua caùc naêm
 31. 31. Ñònh vò thöông hieäu PETROSETCO Döïa treân 3 nhaân toá chính laø con ngöôøi chaáp nhaän thay ñoåi vaø saün saøng thay ñoåi vôùi toác ñoä cao ñeå thích öùng vôùi nhöõng bieán ñoåi khoâng ngöøng cuûa moâi tröôøng kinh doanh nhaèm mang ñeán dòch vuï toát nhaát cho ñoái taùc vaø khaùch haøng.36 Kyû yeáu
 32. 32. Tính caùch Taän tay, taän taâm, treû trung, nhieät huyeát. Daùm laøm, daùm chòu traùch nhieäm. Trieån khai coâng vieäc quyeát lieät. Kheùo leùo trong vaän duïng thôøiPETROSETCO cô vaø khai thaùc söùc maïnh beân trong laãn beân ngoaøi. Giaù trò Tính chuyeân nghieäp: thaønh thaïo coâng vieäc, naêng ñoäng, saùng taïo vaø hieäu quaû. Tính lieân keát: thoáng nhaát, khaû naêng laøm vieäc theo nhoùm, phoái hôïp giöõa caùc boä phaän trong toaøn Toång coâng ty. Tính trung thaønh: Trung thaønh vôùi lôïi ích Toång coâng ty. Tính quyeát lieät: töï tin, daùm nghó, daùm laøm, daùm chòu traùch nhieäm vì söï phaùt trieån cuûa Toång coâng ty. Yeáu toá con ngöôøi: toân troïng, phaùt huy toái ña tieàm naêng cuûa moãi ngöôøi. Tính truyeàn thoáng: phaùt huy truyeàn thoáng naêng ñoäng saùng taïo, vöôït khoù ñi leân. Trieát lyù Ñaàu tö: Ñaàu tö troïng ñieåm, coù tính ñeán söï töông hoã cho nhau cuûa caùc döï aùn, hieäu quaû ñaàu tö cao. phaùt trieån Chaát löôïng dòch vuï vaø saûn phaåm: Laø söï soáng coøn cuûa doanh nghieäp, laø yeáu toá taïo neân söï phaùt trieån beàn vöõng. Khaùch haøng laø baïn haøng: PETROSETCO cuøng chia seû lôïi ích, traùch nhieäm, thuaän lôïi vaø khoù khaên cuøng khaùch haøng. Taùo baïo vaø ñoät phaù: Ruùt ngaén khoaûng caùch, ñi taét ñoùn ñaàu, taïo theá caïnh tranh laønh maïnh. Caûi tieán lieân tuïc: Khoâng coù söï vónh cöûu trong suy nghó, moïi saùng kieán ñeàu ñöôïc toân troïng vaø ñoùng goùp vaøo söï thaønh coâng chung. Tinh thaàn ñoøan keát vaø söï thoáng nhaát: laø neàn taûng taïo neân söùc maïnh phaùt trieån vöõng chaéc cuûa Toång coâng ty. Kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro: Caùc yeáu toá ruûi ro ñeàu ñöôïc tính ñeán trong moïi hoaït ñoäng cuûa Toång coâng ty. Phöông chaâm haønh ñoäng: Daùm nghó, daùm laøm, daùm chòu traùch nhieäm, quyeát ñònh kòp thôøi, trieån khai quyeát lieät. 1996 – 2011 37
 33. 33. Naêm 2004 Naêm 2007 Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû Huaân chöông Lao ñoäng Haïng Ba Naêm 2009 Naêm 2010 Baèng khen cuûa Boä tröôûng Boä Coâng thöông Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät vaø ñöôïc vinh danh trong TOP 50 Thöông hieäu Vieät Nam (xeáp vò trí thöù 23). Naêm 2010 Naêm 2010 Naêm 2010 Baèng khen cuûa Boä tröôûng Boä Coâng thöông Xeáp vò trí 67 trong danh saùch top 500 Giaûi Thöôûng Thöông Maïi Dòch Vuï doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam cuûa Vieät Nam VNR50038 Kyû yeáu
 34. 34. Baûng vaøng thaønh tíchNaêm 2009Giaûi Doanh Nghieäp Thöông Maïi Dòch Vuï Xuaát Saéc, Tieâu Bieåu Naêm 2009.CAÙC DANH HIEÄU THI ÑUA – KHEN THÖÔÛNG NOÅI BAÄT CAÙC GIAÛI THÖÔÛNGTöø naêm 1999 – 2010 Töø naêm 2008 – 2010– Naêm 1999: – Naêm 2008: + Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû. + Xeáp vò trí thöù 116 trong top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam treân baûng xeáp haïng cuûa VNR 500. + Côø Thi ñua cuûa Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam (nay laø Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam). – Naêm 2009:– Naêm 2002: + Giaûi Doanh Nghieäp Thöông Maïi Dòch Vuï Xuaát Saéc, Tieâu Bieåu Naêm 2009. + Côø Thi ñua cuûa Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam. + Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät 2009 vaø ñöôïc vinh– Naêm 2004: danh trong TOP100 Thöông hieäu Vieät Nam. + Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû. + Xeáp vò trí 84 trong danh saùch top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam cuûa VNR500.– Naêm 2006: – Naêm 2010: + Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû. + Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät vaø ñöôïc vinh danh– Naêm 2007: trong TOP 50 Thöông hieäu Vieät Nam (xeáp vò trí thöù 23). + Huaân chöông Lao ñoäng Haïng Ba. + Giaûi Thöôûng Thöông Maïi Dòch Vuï Vieät Nam 2010. + Xeáp vò trí 67 trong danh saùch top 500 doanh nghieäp– Naêm 2009: lôùn nhaát Vieät Nam cuûa VNR500. + Baèng khen cuûa Boä tröôûng Boä Coâng thöông.– Naêm 2010: + Côø Thi ñua cuûa Chính phuû + Baèng khen cuûa Boä tröôûng Boä Coâng thöông. 1996 – 2011 39
 35. 35. Bieåu ñoà taêng tröôûng doanh thu Tyû ñoàng 12000 10.001 10000 8000 7.572 6000 5.400 4000 2.540 1997 2000 348 370 421 421 517 510 740 2010 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bieåu ñoà taêng tröôûng soá löôïng nhaân söï Ngöôøi 2500 2400 2249 2000 1577 1500 1365 1215 1250 1100 1154 1120 1132 910 934 953 1000 845 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201040 Kyû yeáu
 36. 36. Bieåu ñoà taêng tröôûng lôïi nhuaän Tyû ñoàng 250 250 200 153 150 100 88 51 50 4.4 5.8 6 6 6.4 7 8 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Bieåu ñoà taêng tröôûng thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi Trieäu/ thaùng 12 10.30 10 7.98 8 6.46 6 4.38 4 3.30 3.49 3.37 3.18 1.99 1.95 2.20 2.23 2.27 2.57 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1996 – 2011 41
 37. 37. ñoaøn keátnaêng ñoäng
 38. 38. Ñaïi gia ñìnhPETROSETCO »»Caáu truùc Toång coâng ty PETROSETCO »»Caùc coâng ty thaønh vieân »»Ñaïi gia ñình PETROSETCO qua aûnh
 39. 39. PETROSETCO 2011
 40. 40. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN KIEÅM SOAÙT BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC BAN KEÁ HOAÏCH BAN ÑAÀU TÖ BAN THÖÔNG MAÏI BAN TOÅ CHÖÙC HAØNH CHÍNH BAN TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN Sô ñoà cô caáu toå chöùc46 Kyû yeáu
 41. 41. COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP DAÀU KHÍ VUÕNG TAØU (PSV) COÂNG TY COÅ PHAÀN QUAÛN LYÙ VAØ KHAI THAÙC TAØI SAÛN DAÀU KHÍ (PSA) COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ DAÀU KHÍ MIEÀN TRUNG (PSMT) COÂNG TY TNHH 1TV DÒCH VUÏ PHAÂN PHOÁI TOÅNG HÔÏP DAÀU KHÍ (PSD)1 COÂNG TY TNHH 1TV THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ DAÀU KHÍ BIEÅN (POTS) COÂNG TY COÅ PHAØN BAO BÌ DAÀU KHÍ VIEÄT NAM (PSP) CHI NHAÙNH TCT - COÂNG TY PHAÂN PHOÁI NGUYEÂN LIEÄU COÂNG NGHIEÄP DAÀU KHÍ (PIMD) COÂNG TY TNHH PETROSETCO-SSG (PSSSG) CHI NHAÙNH MIEÀN TRUNG TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP DAÂØU KHÍ COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÄI TUÏ THOÂNG MINH (SMARTCOM) COÂNG TY CP NHIEÂN LIEÄU SINH HOÏC DAÀU KHÍ MIEÀN TRUNG (PCB)2 COÂNG TY CP QUAÛN LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAØ DAÀU KHÍ (PV BUILDING) 1 Caùc Coâng ty thaønh vieân 2 Caùc Coâng ty goùp voán lieân keát 1996 – 2011 47
 42. 42. 1 Caùc ñôn vò thaønh vieân 2 3 4 1. Haø Noäi 5 2. Quaûng Ngaõi 3. Bình Ñònh 6 4. TP. Hoà Chí Minh 5. Vuõng Taøu 6. Baïc Lieâu48 Kyû yeáu
 43. 43. COÂNG TY TNHH 1TV THÖÔNG MAÏIVAØ DÒCH VUÏ DAÀU KHÍ BIEÅN (POTS)Phoøng 209-211, Laàu 2, Toøa nhaø PetroVietnam TowerSoá 1-5 Leâ Duaån, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCMT: 84.8) 3910 6666 | F: (84.8) 3910 6868 (E: petrosetco.ots@petrosetco.com.vnCOÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNGHÔÏP DAÀU KHÍ VUÕNG TAØU (PSV)Soá 63, ñöôøng 30/4, P. 9, TP. Vuõng Taøu, Tænh Baø Ròa–Vuõng TaøuT: (84.64) 383 3345 / (84.64) 383 2170 F: (84.64) 383 2007 / (84.64) 383 2234E: psvinfo@petrosetco.com.vn COÂNG TY CP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ DAÀUKHÍ MIEÀN TRUNG (PSMT)Soá 02 Quang Trung, TP. Quaûng NgaõiT: (84.55) 382 2664 | F: 84.55) 382 2204 (E: psmt@petrosetco.com.vnCOÂNG TY TNHH 1TV DÒCH VUÏ PHAÂN PHOÁITOÅNG HÔÏP DAÀU KHÍ (PSD)Taàng 10-11, Toøa nhaø PetroVietnam, Soá 1–5 Leâ Duaån,Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCMT: (84.8) 3556 1587 | F: (84.8) 3556 1581W: www.psd.com.vn 1996 – 2011 49
 44. 44. COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ DAÀU KHÍ VN (PSP) 105 Baø Trieäu, Phöôøng 3, TP. Baïc Lieâu, Tænh Baïc Lieâu T: (84.781) 395 7555 | F: (84.781) 395 7666 COÂNG TY COÅ PHAÀN QUAÛN LYÙ VAØ KHAI THAÙC TAØI SAÛN DAÀU KHÍ (PSA) Taàng 15, Toøa nhaø Vieän Daàu khí Vieät Nam, Soá 173 Phoá Trung Kính, Phöôøng Yeân Hoøa, Quaän Caàu Giaáy, Haø Noäi. T: (84.43) 772 6886 | F: (84.43) 747 8649 E: pva@petrosetco.com.vn | www.pva.com.vn COÂNG TY PHAÂN PHOÁI NGUYEÂN LIEÄU COÂNG NGHIEÄP DAÀU KHÍ (PIMD) Phoøng 209–211, Laàu 2, Toøa nhaø PetroVietnam Tower Soá 1-5 Leâ Duaån, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM T: (84.8) 3910 6666 | F: (84.8) 3910 6868 E: petrosetco.ots@petrosetco.com.vn CHI NHAÙNH MIEÀN TRUNG TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP DAÀU KHÍ Caên soá 8, Khu bieät thöï Baéc Haø Thanh, phöôøng Ñoáng Ña, TP. Quy Nhôn, tænh Bình Ñònh T: 056. 3792228 | F: 056. 379288250 Kyû yeáu
 45. 45. COÂNG TY TNHH PETROSETCO SSG (PSSSG)92 Nguyeãn Vaên Troãi, Phöôøng 8, Quaän Phuù NhuaänT: (84.8) 7309 5505 | F: (84.8) 7309 5532W: www.psssg.com COÂNG TY COÅ PHAÀN QUAÛN LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅNNHAØ DAÀU KHÍ (PV BUILDING)Khu ñoâ thò Vaïn Töôøng, xaõ Bình Trò, huyeän Bình Sôn, Quaûng NgaõiT: 84.55) 361 2468 | F: (84.55) 361 2469 (W: www.pvbuilding.com.vnCOÂNG TY COÅ PHAÀN NHIEÂN LIEÄUSINH HOÏC DAÀU KHÍ MIEÀN TRUNG (PCB)01 An Döông Vöông, TP. Quaûng NgaõiT: 84.55) 371 4180 | F: (84.55) 371 4182 (COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÄI TUÏ THOÂNG MINH(SMARTCOM)Phoøng 608, Laàu 6, Toøa Nhaø Petrovietnam,1–5 Leâ Duaån, P. Beán Ngheù, Quaän 1, Tp HCMT: 8.39105566 | F: 08.39105577 0W: www.smartcom.com.vn 1996 – 2011 51
 46. 46. Ñaïi gia ñình PETROSETCO qua aûnh52 Kyû yeáu
 47. 47. 1996 – 2011 53
 48. 48. 54 Kyû yeáu
 49. 49. 1996 – 2011 55
 50. 50. 56 Kyû yeáu
 51. 51. 1996 – 2011 57
 52. 52. ñuùngñaénxuyeân suoát
 53. 53. Coâng taùc Ñaûng vaøÑoaøn theå »»Coâng taùc Ñaûng qua caùc thôøi kyø »»Hoaït ñoäng Ñoaøn theå qua caùc thôøi kyø
 54. 54. Hoaït ñoäng cuûa Toång coâng tyPETROSETCO PETROSETCO ñöôïc thaønh laäp naêm 1996 vôùi nhöõng coät moác ñaùnh daáu quaù trình phaùt trieån cuûa 1996 – 2001 Ñaûng boä Toång coâng ty nhö sau: 1. Trong thôøi gian nhieäm kyø I (2001-2003), Ñaûng boä Coâng ty ñöôïc naâng caáp thaønh Ñaûng boä cô sôû tröïc thuoäc Ñaûng boä khoái daàu khí TP. HCM theo Quyeát ñònh soá 07/QÑ-ÑUK ngaøy 26/02/2003 cuûa Ban Thöôøng vuï Ñaûng uûy Khoái Daàu khí. Ñaûng boä cô sôû Coâng ty Dòch vuï – Du lòch Daàu khí coù 03 Ñaûn boä vaø 03 Chi boä boä phaän tröïc thuoäc, coù 11 ñoàng chí trong Ban chaáp haønh Ñaûng uûy Coâng ty. 2. Keå töø Ñaïi hoäi laàn thöù II Ñaûng boä Coâng ty Dòch vuï – Du lòch Daàu khí – tieàn thaân cuûa Ñaûng uûy Toång coâng ty PETROSETCO (tieán haønh ngaøy 05/03/2004, nhieäm kyø (2004 – 2009) ñeán nay Ñaûng boä PETROSETCO traûi qua nhieàu thay ñoåi caû veà maët toå chöùc laãn veà maët nhaân söï: Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2007, Ñaûng boä ñöôïc ñoåi teân thaønh Ñaûng boä Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí.60 Kyû yeáu
 55. 55. Ñeán ñaàu naêm 2008, Ñaûng boä ñöôïc keùo daøi nhieäm kyø tôùi raát khoù ñeå xaùc ñònh hoïat ñoäng kinh doanh coát loõi. Ñaëc ñieåmnaêm 2010. Cuoái naêm 2008 Ñaûng boä Toång coâng ty chuyeån naøy cuõng taïo ra nhieàu khoù khaên trong vieäc chæ ñaïo xaây döïngthaønh ñaûng boä tröïc thuoäc Ñaûng uûy Taäp ñoaøn daàu khí Quoác ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cuûa Toång coâng ty.gia Vieät Nam. 5. Soá löôïng khaù lôùn ñaûng vieân vaø ngöôøi lao ñoäng trong ToångNgaøy 14/08/2009 Ñaûng boä ñöôïc Ñaûng uûy khoái doanh nghieäp coâng ty coù trình ñoä tay ngheà vaø thu nhaäp thaáp so vôùi maët baèngTrung öông thí ñieåm giao moät soá quyeàn caáp treân cô sôû theo chung trong ngaønh daàu khí. Ñieàu naøy cuõng ñoøi hoûi phaûi chuùquyeát ñònh soá 462–QÑ/ÑUK. troïng quan taâm giaûi quyeát moät caùch haøi hoøa moái quan heä giöõa chaát löôïng lao ñoäng vaø thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng.3. Ñaïi hoäi laàn thöù III Ñaûng boä Toång coâng ty Coå phaàn Nhöõng ñaëc ñieåm naøy coù aûnh höôûng ñeán coâng taùc chæ ñaïo,Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí (tieán haønh ngaøy 27/05/2010, laõnh ñaïo cuûa Ñaûng boä trong thôøi gian qua. Tuy nhieân vôùinhieäm kyø 2010 – 2015). söï noã löc cuûa toaøn theå ñaûng vieân, caùn boä coâng nhaân vieânVeà maët nhaân söï trong Ban chaáp haøn h cuõ n g coù nhieà u PETROSETCO vaø söï chæ ñaïo, giuùp ñôõ coù hieäu quaû cuûathay ño åi do thuyeân chuye å n coân g taùc , nghæ höu. Ñaûng boä Taäp ñoøan chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñaùng khích leä. Ñaûng boä PETROSETCO lieân tuïc laø ñôn vòNhöõng thay ñoåi naøy coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán coâng taùc ñaït danh hieäu Ñaûng boä trong saïch vöõng maïnh.laõnh ñaïo chæ ñaïo cuûa Ban chaáp haønh ñaûng boä. Maëc duø traûiqua nhieàu bieán ñoäng, thay ñoåi song coâng taùc kieän toaøn toåchöùc caùc cô sôû ñaûng cuûa Toång coâng ty treân cô baûn ñaõ thöïc Ñaûng boä PETROSETCO seõ tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoánghieän toát. Ñeán nay Ñaûng boä Toång coâng ty coù 7 toå chöùc ñaûng ngöôøi lao ñoäng daàu khí anh huøng, daùm nghó, daùm laøm,tröïc thuoäc goàm 03 ñaûng boä cô sôû vaø 04 chi boä cô sôû vôùi toång daùm chòu traùch nhieäm, neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát trongsoá laø 281 ñaûng vieân vôùi ñòa baøn hoaït ñoäng traûi daøi caû ba toaøn Toång coâng ty. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng uûy, HÑQTmieàn Baéc – Trung – Nam. vaø Ban Laõnh ñaïo Toång coâng ty, PETROSETCO tieáp tuïc phaán ñaáu vôùi muïc tieâu naêng ñoäng, saùng taïo, quyeát lieät ñoåi4. Loaïi hình kinh doanh cuûa Toång coâng ty khaù ña daïng vaø môùi, xaây döïng PETROSETCO trôû thaønh thöông hieäu maïnhphaàn lôùn ít lieân quan ñeán hoïat ñoäng cuûa ngaønh daàu khí vaø trong lónh vöïc dòch vuï toång hôïp daàu khí. 1996 – 2011 61
 56. 56. Hoaït I. MOÄT SOÁ MOÁC CHÍNH ñoäng 1. Kyø Ñaïi hoäi thöù I: naêm 1998 01 CHU KIM CHUNG Chuû tòch 02 LEÂ VAÊN CHI Phoù Chuû tòch coâng 03 NGUYEÃN ÑAÊNG LÖU UV Thöôøng vuï – Chuû nhieäm Uyû ban Kieåm tra 2. Kyø Ñaïi hoäi thöù II: naêm 2000 ñoaøn 01 CHU KIM CHUNG Chuû tòch 02 NGUYEÃN ÑAÊNG LÖU Phoù Chuû tòch 03 PHAÏM MAÏNH THUAÂN UVBCH Chuû nhieäm Uyû ban Kieåm tra 3. Kyø Ñaïi hoäi thöù III: naêm 2003 01 CHU KIM CHUNG Chuû tòch 02 NGUYEÃN ÑAÊNG LÖU Phoù Chuû tòch 03 HOAØNG VÓNH KHOÂI UVBTV Chuû nhieäm Uyû ban Kieåm tra 4. Ngaøy 22.01.2008, Coâng ñoaøn Daàu khí coù quyeát ñònh soá 54/QÑ-CÑDK veà vieäc “Thaønh laäp Coâng ñoaøn Toång coâng ty coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí” laø Coâng ñoaøn caáp treân cô sôû tröïc thuoäc Coâng ñoaøn Daàu khí Vieät Nam treân cô sôû naâng caáp töø Coâng ñoaøn Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï – Du lòch Daàu khí, ñoàng thôøi chæ ñònh BCH vaø UBKT laâm thôøi goàm caùc ñoàng chí: 01 CHU KIM CHUNG Chuû tòch 02 NGUYEÃN ÑAÊNG LÖU Phoù Chuû tòch 03 TRAÀN TROÏNG BAÙCH Phoù Chuû tòch 04 HOAØNG VÓNH KHOÂI UV Ban Thöôøng vuï 05 PHAN VAÊN HUØNG UV Ban chaáp haønh 06 HOAØNG ÑAÊNG AÙNH UV Ban chaáp haønh 07 PHAÏM TAÁT VINH UV Ban chaáp haønh 08 NGUYEÃN PHUÙ THUY UV Ban chaáp haønh 09 NGUYEÃN VAÊN CHÍNH UV Ban chaáp haønh 10 BUØI THÒ MINH CHIEÂN UV Ban chaáp haønh 11 MAI THÒ ÑA UV Ban chaáp haønh 12 ÑINH VAÊN TOAØN UV Ban chaáp haønh62 Kyû yeáu
 57. 57. 5. Ngaøy 07.4.2008, Coâng ñoaøn Toång coâng ty coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí ñaõ toå chöùc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu nhieäm kyø I(2008 – 2013) vaø ngaøy 11.4.2008, Coâng ñoaøn Daàu khí coù quyeát ñònh soá 250/QÑ–CÑDK veà vieäc “Coâng nhaän BCH Coângñoaøn Toång coâng ty coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí khoaù I, nhieäm kyø 2008 – 2013 goàm 09 ñoàng chí coù teân sau: 01 TRAÀN TROÏNG BAÙCH Chuû tòch 02 NGUYEÃN ÑAÊNG LÖU Phoù Chuû tòch 03 HOAØNG VÓNH KHOÂI UV Ban Thöôøng vuï – Chuû nhieäm Uyû ban kieåm tra 04 BUØI THÒ MINH CHIEÂN UV Ban chaáp haønh 05 HOAØNG ÑAÊNG AÙNH UV Ban chaáp haønh 06 MAI THÒ ÑA UV Ban chaáp haønh 07 NGUYEÃN VAÊN CHÍNH UV Ban chaáp haønh 08 NGUYEÃN PHUÙ THUYÛ UV Ban chaáp haønh 09 ÑAËNG MINH TRÍ UV Ban chaáp haønh6. Nhöõng Coâng ñoaøn cô sôû tröïc thuoäc Coâng ñoaøn Toång coâng ty (Trong danh saùch coù 02 CÑCS tröôùc ñaây tröïc thuoäc CÑPETROSETCO, ñaõ chuyeån ñi töø 11.2010): 01 CÑCS Vaên phoøng Toång coâng ty Ñöôïc thaønh laäp naêm 1996 CÑCS Cty TNHH MTV Dòch vuï 02 Chuyeån veà CÑ PETROSETCO ngaøy 30.9.2009 töø CÑ TCT PTSC Daàu khí Bieån CÑCS Cty TNHH MTV Dòch vuï 03 Ñöôïc thaønh laäp naêm 2002 Thöông maïi Daàu khí (PST) CÑCS Cty TNHH MTV Dòch 04 vuï Phaân phoái Toång hôïp Daàu khí Ñöôïc thaønh laäp thaùng 3.2008 (PSD) Ñöôïc thaønh laäp tröôùc ñaây treân cô sôû saùt nhaäp toå chöùc Coâng ñoaøn Xí nghieäp Dòch vuï Nhaø ôû vaø Coâng trình coâng coäng vôùi Coâng ñoaøn Xí nghieäp Dòch vuï CÑCS Cty Coå phaàn Dòch vuï Toång 05 Daàu khí Bieån. Ñeán 31.12.2010 laïi ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû toå chöùc Coâng hôïp Daàu khí Vuõng Taøu ñoaøn naøy vaø CÑCS Cty Coå phaàn Cheá bieán suaát aên & Thöông maïi Daàu khí – Ñôn vò chuyeån veà CÑ PETROSETCO ngaøy 30.9.2009 töø CÑ TCT PTSC CÑCS Cty Coå phaàn Quaûn lyù vaø 06 Chuyeån veà CÑ PETROSETCO ngaøy 30.9.2009 töø CÑ TCT PTSC Khai thaùc Taøi saûn Daàu khí CÑCS Cty TNHH MTV Dòch vuï 07 Ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 2002 Toång hôïp Saøi Goøn Daàu khí CÑCS Cty Coå phaàn Thöông maïi 08 Dòch vuï Daàu khí Mieàn Trung Ñöôïc thaønh laäp thaùng 3.2008 (PSQ) CÑCS Cty Coå phaàn Bao bì Daàu 09 Ñöôïc thaønh laäp naêm 2010 khí Vieät Nam (PSP) CÑCS Nhaø maùy saûn xuaát Bình khí Ñöôïc thaønh laäp thaùng 3.2008, ñeán thaùng 11.2010 ñöôïc chuyeån veà Coâng ñoaøn 10 PetroVietnam Toång coâng ty PV Gas CÑCS Cty Coå phaàn Nhieân lieäu Ñöôïc thaønh laäp thaùng 11.2008, ñeán thaùng 11.2010 ñöôïc chuyeån veà Coâng ñoaøn 11 sinh hoïc Daàu khí Mieàn Trung Nhaø maùy Loïc hoaù daàu Bình Sôn (PCB) 1996 – 2011 63
 58. 58. II. TÌNH HÌNH LIEÂN QUAN kho laïnh dung löôïng 4.000 taán vaø vaøi chieác oâ toâ cuõ naùt. Ngay caû nhöõng trang bò laøm vieäc toái thieåu cho Ban giaùm Qua 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, ngöôøi lao ñoäng ñoác laø baøn gheá cuõng chöa coù. Taøi khoaûn cuûa Coâng ty = 0. PETROSETCO traûi qua nhieàu khoù khaên nhöng cuõng raát Naêm ñaàu tieân, Coâng ty khoâng coù tieàn cho caùn boä coâng nhaân ñaùng töï haøo. Coù nhieàu caùch nhìn nhaän song coù theå taïm chia aên Teát, phaûi xin Toång coâng ty Daàu khí chi vieän. Tieáp ñeán, ra laøm 02 thôøi kyø: 20.6.1996 – 05.5.2006, thôøi kyø tröôùc coå ngaøy 09.9.1997 Hoäi ñoàng Quaûn trò Toång coâng ty Daàu khí phaàn hoaù vaø 05.5.2006 – nay, thôøi kyø töø khi thöïc hieän coå Vieät nam (Nay laø Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam) phaàn hoaù. coù quyeát ñònh soá 2267/HÑQT veà vieäc Hôïp nhaát caùc ñôn vò 1. Ngaøy 28.02.1996, Toång Giaùm ñoác Toång coâng ty Daàu khí (töø PTSC vaø PVTSC) laøm dòch vuï ñôøi soáng sinh hoaït phuïc Vieät Nam coù Quyeát ñònh soá 737/DK-TCNS veà vieäc "Thaønh vuï caùc hoaït ñoäng ñôøi Daàu khí vaø Du lòch, ñôn vò ñaõ nhieàu laäp Coâng ty Dòch vuï - Du lòch Daàu khí tröïc thuoäc Toång coâng khoù khaên laïi theâm nhieàu thöû thaùch vì luùc naøy soá lao ñoäng ty Daàu khí Vieät Nam treân cô sôû Coâng ty Phuïc vuï chuyeân gia, cuûa ñôn vò ñaõ leân tôùi con soá gaàn 1.500, tuoåi ñôøi cao, trình ñoä coù teân giao dòch quoác teá laø PETROVIETNAM TOURISM chuyeân moân, ngoaïi ngöõ coù nhieàu haïn cheá, loaïi hình dòch vuï AND SERVICE COMPANY vieát taét laø PVTSC", truï sôû chuû yeáu mang tính giaûn ñôn, doanh nghieäp hoaït ñoäng theo chính taïi 12 AB, Cö xaù Thanh Ña, quaän Bình Thaïnh, thaønh luaät DNNN, khoâng coù lôïi theá caïnh tranh, doanh thu, lôïi phoá Hoà Chí Minh vaø ngaøy 20.6.1996, Boä tröôûng, Chuû nhieäm nhuaän, thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi lao ñoäng thaáp.…Ñaây laø vaên phoøng chính phuû coù Quyeát ñònh soá 284/BT veà vieäc ñieàu traên trôû vôùi nhöõng nghó suy heát söùc traùch nhieäm trong "Thaønh laäp Coâng ty Dòch vuï – Du lòch Daàu khí tröïc thuoäc ñoäi nguõ caùc ñoàng chí laõnh ñaïo töø Toång coâng ty xuoáng caùc Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam treân cô sôû Coâng ty Phuïc vuï ñôn vò, ngaøy ñeâm böôn traûi, xoay sôû tìm theâm töøng vieäc, môû chuyeân gia, coù teân giao dòch quoác teá laø PETROVIETNAM theâm nhöõng loaïi hình môùi vôùi nhöõng coá gaéng coù yù nghóa thieát TOURISM AND SERVICE COMPANY vieát taét laø PVTSC". thöïc ñoái vôùi caû ngaøn con ngöôøi. Thaùng 11.2000, thaønh laäp Xí Chuùng ta laáy ngaøy 20.6 laø ngaøy kyû nieäm thaønh laäp Coâng ty. nghieäp Dòch vuï Daàu khí Bieån. Thaùng 10.2001, thaønh laäp Xí nghieäp Dòch vuï – Thöông maïi Daàu khí (kinh doanh saén laùt, Taøi saûn coù giaù nhaát khi ñöôïc thaønh laäp laø loâ ñaát giaù 10 trieäu haït ñieàu, hoà tieâu, phaân ñaïm). Thaùng 5.2002, thaønh laäp Xí USD ôû Thanh Ña maø Coâng ty ñöôïc höôûng töø Toång coâng ty nghieäp Dòch vuï Daàu khí Saøi Goøn. Thaùng 4.2006, thaønh laäp Daàu khí Vieät Nam. Loâ ñaát naøy nguyeân laø khu khaùch saïn cuûa Nhaø maùy Saûn xuaát Bình khí PetroVietnam...… Vaên phoøng Chính phuû ñöôïc Toång coâng ty mua laïi vaø giao cho Coâng ty vôùi ñieàu kieän phaûi nhaän taát caû caùn boä coâng nhaân Suoát quaõng thôøi gian naøy, quan ñieåm coá giöõ oån ñònh vaãn laø vieân ñang laøm vieäc ôû ñaây vaøo bieân cheá. (Hôn 100 lao ñoäng chuû ñaïo. Ngaøy 31/12/2004 laø thôøi ñieåm choát danh saùch lao thuoäc Coâng ty phuïc vuï chuyeân gia Lieân Xoâ sang xaây döïng ñoäng cuûa ñôn vò ñeå tieán haønh coå phaàn hoaù theo quyeát ñònh Nhaø maùy Thuyû ñieän Trò An). Voán lieáng ban ñaàu chæ coù moät cuûa Boä Coâng nghieäp (nay laø Boä Coâng Thöông). Muïc tieâu kinh teá laáy taêng tröôûng naêm sau cao hôn naêm tröôùc 15 ñeán 20%.64 Kyû yeáu
 59. 59. Tinh thaàn ñoaøn keát laø bao truøm, tính chòu ñöïng böôn chaûi trong moãi ngöôøi lao ñoäng ñaõ trôû thaønh quen thuoäc, bình dò. Ngöôøi lao ñoäng tin caäy vaøo ñoäi nguõ laõnh ñaïo ôû caùc caáp Toång coâng ty/ Coâng ty.Con soá 1000 tæ DT vaãn laø öôùc mô ôû trong loøng moãi ngöôøi vaø hoäi coå ñoâng laàn ñaàu vaøo thaùng 9/2006. Moät loaït söï kieän nhö:chöa töøng ñöôïc theå hieän treân vaên baûn naøo. Ñoàng thôøi toå chöùc Doanh nghieäp chuyeån sang hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp.Coâng ñoaøn phaûi laø nieàm tin cuûa ngöôøi lao ñoäng, choã döïa veà Töø ñaây lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty caøng môûmaët xaõ hoäi cuûa heä thoáng quaûn lyù, nôi chuyeån taûi muïc tieâu yù roäng vaø vöôn xa: Thaùng 12 – 2006 mua laïi phaàn voán goùp cuûachí cuûa taäp theå Ñaûng uûy Toång coâng ty. Thôøi kyø naøy coù theå Coâng ty Du lòch Quaûng Ngaõi trong Lieân doanh Petro Soângkhaùi quaùt ñieåm maïnh vaø haïn cheá nhö sau: Traø; Thaùng 4 – 2007 thaønh laäp xí nghieäp Vieãn thoâng Daàu khí; Thaùng 9 – 2007 coå phieáu cuûa Coâng ty chính thöùc nieâmÑieåm maïnh: yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh; Thaùng 10 – 2007 ra maét Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuïTinh thaàn ñoaøn keát laø bao truøm, tính chòu ñöïng böôn chaûi toång hôïp Daàu khí; Thaùng 12 – 2007 thaønh laäp caùc coâng tytrong moãi ngöôøi lao ñoäng ñaõ trôû thaønh quen thuoäc, bình dò. TNHH 1 thaønh vieân (MTV), chuyeån ñoåi hoaït ñoäng theo moâNgöôøi lao ñoäng tin caäy vaøo ñoäi nguõ laõnh ñaïo ôû caùc caáp Toång hình coâng ty meï – con; Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTVcoâng ty/Coâng ty. Dòch vuï toång hôïp Daàu khí Vuõng Taøu treân cô sôû saùp nhaäp 3 ñôn vò tröïc thuoäc: Xí nghieäp dòch vuï Daàu khí bieån, XíHaïn cheá: nghieäp Dòch vuï Daàu khí Vuõng Taøu, Chi nhaùnh Toång coângNhöõng khoù khaên coù tính lòch söû (lao ñoäng, loaïi hình dòch ty taïi Vuõng Taøu. Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTV Dòch vuïvuï) vaãn laø coá höõu. toång hôïp Daàu khí Quaûng Ngaõi treân cô sôû saùp nhaäp 2 ñôn vò tröïc thuoäc: Khaùch saïn Petrovietnam Soâng Traø, Chi nhaùnhTö duy haønh ñoäng trong ngöôøi lao ñoäng ñaõ quen vôùi loaïi Toång coâng ty taïi Quaûng Ngaõi. Thaønh laäp Coâng ty TNHHhình DNNN, chöa chuyeån kòp khi hoaït ñoäng theo Luaät MTV Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn Daàu khí treân cô sôû saùpdoanh nghieäp, coøn moät vaøi caù nhaân coøn chaây löôøi yû laïi, nhaäp 2 ñôn vò tröïc thuoäc: Xí nghieäp Dòch vuï Daàu khí Saøichæ nghieâng veà quyeàn lôïi maø chöa roõ traùch nhieäm ñi keøm. Goøn, Xí nghieäp Cung öùng Nhaân löïc vaø Dòch vuï Löõ haønh.Caùc tröôøng hôïp naøy luoân ñöôïc taäp theå toå ñoäi, caùn boä Coâng Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTV Dòch vuï Thöông maïiñoaøn… nhaéc nhôû chæ daãn, giuùp ñôõ ñöa laïi tieán boä roõ reät, tröø Daàu khí treân cô sôû keá thöøa Chi nhaùnh – Xí nghieäp Dòchmoät vaøi ngöôøi ñaõ phaûi nhaän hình thöùc kyû luaät lao ñoäng. vuï Thöông maïi Daàu khí. Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTVSöï thieáu huït lôùn lao ñoäng ñaùp öùng yeâu caàu cho caùc döï aùn Dòch vuï phaân phoái Toång hôïp Daàu khí treân cô sôû keá thöøa Xímôùi aûnh höôûng ñeán tieán ñoä chung. nghieäp Vieãn thoâng Daàu khí.2. Ngaøy 05.5.2006, Boä Tröôûng Boä Coâng nghieäp coù quyeát Naêm 2007 laø naêm baûn leà ñaùnh daáu söï phaùt trieån nhieàu maëtñònh soá 1148/QÑ-BCN veà vieäc “Pheâ duyeät phöông aùn vaø cuûa Toång coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí sauchuyeån Coâng ty Dòch vuï – Du lòch Daàu khí thaønh Coâng ty khi chuyeån sang moâ hình hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn.coå phaàn Dòch vuï – Du lòch Daàu khí” vaø ñôn vò toå chöùc Ñaïi Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn ñaët nieàm tin naâng caáp Coâng ty coå phaàn 1996 – 2011 65

×