CHÚ            NG TÔI                                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thiet ke print ad - Mipim

333 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke print ad - Mipim

 1. 1. CHÚ NG TÔI GỌI NGAY CHO 0laàn thöù 6 ĐỂ TI ẾT KIỆM €25HOI TUÏ Ä CAC NHAØ ÑAU TÖ BAT ÑONG SAN KHAP THEÁ GIÔI Ù À Á Ä Û É ÙKET NOI CHO CÔ HOI LAN TOA Á Á Ä Û Moãi naêm moät lan duy nhaát, caùc döï aùn vaø coâng trình baát ñoäng à saûn lôùn nhaát khu vöc chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông seõ coù dòp tieáp ïNgaøy 15 - 17 thaùng 11 naêm 2011 caän vaø toûa saùng cuøng vôùi nhöõng nhaø ñau tö baát ñoäng saûn khaép à theá giôùi ñöôc hoäi tuï tai Hoäi Nghò & Trieån laõm Mipim Asia 2011 ï ïTaïi trung taâm Hoäi nghò Trieån laõm Quoác teá Hoàng Koâng tai Hong Koâng. Haõy ñaêng kyù tham döï ñeå chia seû nhöõng gì quyù ï à vò ñang coù, tieáp nhaän vaø baét tay vôùi caùc toå chöùc, ñoái taùc vaø nhaø ñau tö môùi, tao neân nguon löc, söùc soáng vaø söï phaùt trieån ñeå ñöa à ï à ï Vieät Nam trôû neân noåi baät.Caùc soá lieäu cuûa MIPIMASIA 2010 1,727 An Ñöùc Communications, nhaø ñaïi dieän chính thöùc cuaû Khaùch tham quan MipimAsia taïi Vieät Nam saün saøng hoã trôï moïi thaéc maéc vaø taïo 797 Coâng ty tham döï ñieàu kieän nhanh nhaát ñeå quyù vò coù theå tham döï deã daøng vaø hieäu quaû. Lieân laïc ngay vôùi chuùng toâi hoaëc cho ñòa chæ lieân 412 Nhaø ñaàu tö, taäp ñoaøn quaûn lyù & baùn leû laïc ñeå nhaän tö vaán tröïc tieáp. 150 Coâng ty tham gia trieån laõm 39B Nguyeãn Vaên Mai, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Hotline: 0903 839 122 | T: 08 3820 7690 | F: 08 3820 5700 40 Quoác gia E: mipimasia2011@anduc.com | W: www.anduc.com 146 Phoùng vieân baùo chí www.mipimasia.com

×