Cô hoäi toát cho baát ñoäng saûn       khoâng coù ôû khaép nôi, chuùng taäp trung taïi moät choã          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thiet ke print ad - Mipim -

356 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiet ke print ad - Mipim -

 1. 1. Cô hoäi toát cho baát ñoäng saûn khoâng coù ôû khaép nôi, chuùng taäp trung taïi moät choã Ngaøy 10 - 12 thaùng 11 naêm 2010 Taïi trung taâm Hoäi nghò Trieån laõm Quoác teá Hoàng Koâng Nhöõng cô hoäi toát nhaát daønh cho caùc döï aùn vaø coâng trình baát ñoäng saûn lôùn nhaát Chaâu AÙ ñang ñöôïc taäp trung taïi Trieån laõm Ñòa oác MIPIMASIA lôùn nhaát theá giôùi seõ ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng 11 naêm nay taïi Hoàng Koâng. Haõy ñaêng kyù tham döï ñeå chia seû nhöõng 1,927 khaùch tham quan gì quyù vò ñang coù, tieáp nhaän vaø baét tay vôùi caùc toå chöùc, ñoái taùc vaø nhaø ñaàu tö môùi, taïo neân nguoàn löïc, söùc soáng vaø söï phaùt trieån 384 nhaø ñaàu tö, taäp ñoaøn quaûn lyù & baùn leû ñeå ñöa Vieät Nam trôû neân noåi baät. 146 coâng ty tham gia trieån laõm 42 quoác gia An Ñöùc Brand Communications, ñaïi dieän chính thöùc cuûa MIPIMASIA taïi Vieät Nam saün saøng hoã trôï moïi thaéc maéc vaø taïo 191 phoùng vieân baùo chí Chaâu AÙ ñieàu kieän nhanh nhaát ñeå quyù vò coù theå tham döï deã daøng vaø hieäu quaû. Lieân laïc ngay vôùi chuùng toâi hoaëc cho ñòa chæ lieân laïc ñeå ñöôïcwww.mipimasia.com tö vaán tröïc tieáp.

×