Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiet ke Bao cao thuong nien - BaoGia Dinh 2007

964 views

Published on

Báo Cáo Thường Niên

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Thiet ke Bao cao thuong nien - BaoGia Dinh 2007

 1. 1. BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN2007 ANNUAL REPORT
 2. 2. PHAÀN I LÒCH SÖÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG 7 1. Nhöõng söï kieän quan troïng 7 2. Quaù trình phaùt trieån 8 3. Ñònh höôùng phaùt trieån 9PHAÀN II BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 11 1. Nhöõng neùt noåi baät cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong naêm 11 2. Tình hình thöïc hieän so vôùi keá hoaïch 11 3. Nhöõng thay ñoåi chuû yeáu trong naêm 11 4. Trieån voïng vaø keá hoaïch trong töông lai 11PHAÀN III BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 12 1. Baùo caùo tình hình taøi chính 12 2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 12 3. Nhöõng tieán boä Ngaân haøng TMCP Gia Ñònh ñaõ ñaït ñöôïc 13 4. Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai 14PHAÀN IV BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 16PHAÀN V BAÛNG GIAÛI TRÌNH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH VAØ BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN 18 1. Kieåm toaùn ñoäc laäp 18 2. Kieåm toaùn noäi boä 19PHAÀN VI TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ 20PHAÀN VII THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ NGAÂN HAØNG 26 1. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Kieåm soaùt 26 2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng 30 MAÏNG LÖÔÙI HOAÏT ÑOÄNG 32PART I OPERATIONAL HISTORY OF THE BANK 37 1. Important events 37 2. Development process 38 3. Development orientation 39PART II REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 41 1. Highlights in 2007 performance 41 2. Performance in comparison with plan targets 41 3. Major changes during the year 41 4. Prospect and plan in the future 41PART III REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR 42 1. Financial position 42 2. Business performance 42 3. Achievements of Gia Dinh Bank 43 4. Business plan developing in the future 44PART IV FINANCIAL STATEMENTS 46PART V NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR’S REPORT 48 1. Independent auditor’s report 48 2. Internal auditor’s report 49PART VI ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE 50PART VII INFOMATION ON SHAREHOLDERS AND BANK MANAGEMENT 56 1. The Board of Directors and the Supervisory Board 56 2. Statistics data on shareholders 60 OPERATION NETWORK (AS OF MARCH 2008) 62
 3. 3. PHAÀN I LÒCH SÖÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG 7 1. Nhöõng söï kieän quan troïng 7 2. Quaù trình phaùt trieån 8 3. Ñònh höôùng phaùt trieån 9PHAÀN II BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 11 1. Nhöõng neùt noåi baät cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong naêm 11 2. Tình hình thöïc hieän so vôùi keá hoaïch 11 3. Nhöõng thay ñoåi chuû yeáu trong naêm 11 4. Trieån voïng vaø keá hoaïch trong töông lai 11PHAÀN III BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 12 1. Baùo caùo tình hình taøi chính 12 2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 12 3. Nhöõng tieán boä Ngaân haøng TMCP Gia Ñònh ñaõ ñaït ñöôïc 13 4. Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai 14PHAÀN IV BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 16PHAÀN V BAÛNG GIAÛI TRÌNH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH VAØ BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN 18 1. Kieåm toaùn ñoäc laäp 18 2. Kieåm toaùn noäi boä 19PHAÀN VI TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ 20PHAÀN VII THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ NGAÂN HAØNG 26 1. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Kieåm soaùt 26 2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng 30 MAÏNG LÖÔÙI HOAÏT ÑOÄNG 32PART I OPERATIONAL HISTORY OF THE BANK 37 1. Important events 37 2. Development process 38 3. Development orientation 39PART II REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 41 1. Highlights in 2007 performance 41 2. Performance in comparison with plan targets 41 3. Major changes during the year 41 4. Prospect and plan in the future 41PART III REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR 42 1. Financial position 42 2. Business performance 42 3. Achievements of Gia Dinh Bank 43 4. Business plan developing in the future 44PART IV FINANCIAL STATEMENTS 46PART V NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR’S REPORT 48 1. Independent auditor’s report 48 2. Internal auditor’s report 49PART VI ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE 50PART VII INFOMATION ON SHAREHOLDERS AND BANK MANAGEMENT 56 1. The Board of Directors and the Supervisory Board 56 2. Statistics data on shareholders 60 OPERATION NETWORK (AS OF MARCH 2008) 62
 4. 4. THOÂNG ÑIEÄP CUÛA CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Söùc soáng cho haønh trình môùi Kính thöa quyù vò! Toâi raát vui möøng vaø cuøng chia seû vôùi quyù coå ñoâng veà nhöõng thaønh coâng maø Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Gia Ñònh (Gia Ñònh Ngaân haøng) ñaõ ñaït ñöôïc trong naêm 2007. Ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh, Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ hoaøn thaønh toát caùc chæ tieâu do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñeà ra vôùi keát quaû sau cuøng laø vöôït möùc keá hoaïch lôïi nhuaän tröôùc thueá. Vaø cuõng trong naêm 2007, Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ toå chöùc kyù keát Thoûa thuaän ñaàu tö vaø hôïp taùc chieán löôïc vôùi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (Vietcombank), taïo theâm cô sôû vöõng chaéc cho söï phaùt trieån cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng. Nhieäm vuï ñaët ra trong naêm 2008 laø heát söùc naëng neà nhöng vôùi söï noã löïc cuûa taäp theå Laõnh ñaïo, caùn boä nhaân vieân cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng cuøng vôùi söï hoã trôï thieát thöïc vaø laâu daøi cuûa coå ñoâng chieán löôïc, Gia Ñònh Ngaân haøng seõ phaùt trieån thaønh moät Ngaân haøng thöông maïi coù ñuû söùc caïnh tranh taïi Vieät Nam. Trong naêm 2008 vaø nhöõng naêm tieáp theo, Gia Ñònh Ngaân haøng tieáp tuïc phaùt trieån coù ñònh höôùng, luoân taïo moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi, chuù troïng caûi tieán heä thoáng quaûn lyù Ngaân haøng töøng böôùc theo tieâu chuaån ISO vaø xaây döïng thöông hieäu maïnh GiaDinhBank. Ñeå ñaït nhöõng muïc tieâu treân, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò luoân coù söï quan taâm, chæ ñaïo saâu saùt cuøng vôùi Ban Ñieàu haønh trong hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, thöïc hieän toát caùc nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng ñeà ra. Thay maët Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm vaø hoã trôï cuûa Laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc, Laõnh ñaïo chính quyeàn caùc caáp, söï ñoùng goùp vaø uûng hoä voâ cuøng quyù baùu cuûa quyù coå ñoâng, ñaëc bieät laø söï tín nhieäm cuûa quyù khaùch haøng ñaõ coäng taùc vaø gaén boù vôùi Gia Ñònh Ngaân haøng hôn 15 naêm qua. Ñaây chính laø nhöõng ñoäng löïc vaø nieàm tin ñeå Gia Ñònh Ngaân haøng vöõng vaøng tieáp böôùc haønh trình môùi. Do ñoù, trong thôøi gian tôùi, chaéc chaén chuùng toâi raát caàn ñeán söï uûng hoä, giuùp ñôõ nhieàu hôn nöõa cuûa quyù vò ñeå ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng nhanh choùng phaùt trieån thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng coù khaû naêng caïnh tranh cao taïi Vieät Nam. Ngoaøi ra, toâi cuõng xin caûm ôn söï gaén boù vaø noã löïc trong coâng vieäc cuûa caùn boä coâng nhaân vieân Gia Ñònh Ngaân haøng trong nhöõng naêm qua vaø nhaát laø trong naêm 2007. CHUÛ TÒCH HÑQT OÂng NGUYEÃN VAÊN SEÕ4 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 5
 5. 5. THOÂNG ÑIEÄP CUÛA CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Söùc soáng cho haønh trình môùi Kính thöa quyù vò! Toâi raát vui möøng vaø cuøng chia seû vôùi quyù coå ñoâng veà nhöõng thaønh coâng maø Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Gia Ñònh (Gia Ñònh Ngaân haøng) ñaõ ñaït ñöôïc trong naêm 2007. Ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh, Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ hoaøn thaønh toát caùc chæ tieâu do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñeà ra vôùi keát quaû sau cuøng laø vöôït möùc keá hoaïch lôïi nhuaän tröôùc thueá. Vaø cuõng trong naêm 2007, Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ toå chöùc kyù keát Thoûa thuaän ñaàu tö vaø hôïp taùc chieán löôïc vôùi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (Vietcombank), taïo theâm cô sôû vöõng chaéc cho söï phaùt trieån cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng. Nhieäm vuï ñaët ra trong naêm 2008 laø heát söùc naëng neà nhöng vôùi söï noã löïc cuûa taäp theå Laõnh ñaïo, caùn boä nhaân vieân cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng cuøng vôùi söï hoã trôï thieát thöïc vaø laâu daøi cuûa coå ñoâng chieán löôïc, Gia Ñònh Ngaân haøng seõ phaùt trieån thaønh moät Ngaân haøng thöông maïi coù ñuû söùc caïnh tranh taïi Vieät Nam. Trong naêm 2008 vaø nhöõng naêm tieáp theo, Gia Ñònh Ngaân haøng tieáp tuïc phaùt trieån coù ñònh höôùng, luoân taïo moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi, chuù troïng caûi tieán heä thoáng quaûn lyù Ngaân haøng töøng böôùc theo tieâu chuaån ISO vaø xaây döïng thöông hieäu maïnh GiaDinhBank. Ñeå ñaït nhöõng muïc tieâu treân, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò luoân coù söï quan taâm, chæ ñaïo saâu saùt cuøng vôùi Ban Ñieàu haønh trong hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, thöïc hieän toát caùc nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng ñeà ra. Thay maët Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm vaø hoã trôï cuûa Laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc, Laõnh ñaïo chính quyeàn caùc caáp, söï ñoùng goùp vaø uûng hoä voâ cuøng quyù baùu cuûa quyù coå ñoâng, ñaëc bieät laø söï tín nhieäm cuûa quyù khaùch haøng ñaõ coäng taùc vaø gaén boù vôùi Gia Ñònh Ngaân haøng hôn 15 naêm qua. Ñaây chính laø nhöõng ñoäng löïc vaø nieàm tin ñeå Gia Ñònh Ngaân haøng vöõng vaøng tieáp böôùc haønh trình môùi. Do ñoù, trong thôøi gian tôùi, chaéc chaén chuùng toâi raát caàn ñeán söï uûng hoä, giuùp ñôõ nhieàu hôn nöõa cuûa quyù vò ñeå ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng nhanh choùng phaùt trieån thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng coù khaû naêng caïnh tranh cao taïi Vieät Nam. Ngoaøi ra, toâi cuõng xin caûm ôn söï gaén boù vaø noã löïc trong coâng vieäc cuûa caùn boä coâng nhaân vieân Gia Ñònh Ngaân haøng trong nhöõng naêm qua vaø nhaát laø trong naêm 2007. CHUÛ TÒCH HÑQT OÂng NGUYEÃN VAÊN SEÕ4 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 5
 6. 6. PHAÀN I LÒCH SÖÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG 1. NHÖÕNG SÖÏ KIEÄN QUAN TROÏNG 1.1 Vieäc thaønh laäp Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Gia Ñònh (döôùi ñaây ñöôïc goïi laø Gia Ñònh Ngaân haøng) ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng theo giaáy pheùp soá 0025/NH-GP ngaøy 22/08/1992 do Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc caáp, giaáy pheùp soá 576/GP-UB ngaøy 08/10/1992 do UÛy Ban Nhaân Daân TP. HCM caáp. 1.2 Caùc söï kieän khaùc Thaùng 5/1994: Taïi Gia Ñònh Ngaân haøng xaûy ra vuï aùn “Thaùi Kim Lieâng vaø ñoàng boïn”, moät soá nhaân vaät chuû choát trong HÑQT, Ban TGÑ cuõ bò khôûi toá vaø baét giam do vi phaïm phaùp luaät veà quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng ngaân haøng, ñaåy Gia Ñònh Ngaân haøng ñöùng tröôùc nguy cô phaù saûn vôùi toån thaát taøi chính treân 63 tyû ñoàng cuøng nhieàu khoù khaên lôùn khaùc phaûi ñoái maët nhö Voán ñieàu leä chæ coù 20,104 tyû ñoàng nhöng voán khoáng ñaõ laø 19,644 tyû ñoàng, soá voán coøn laïi cuõng khoâng coøn do toån thaát quaù lôùn, dö nôï tín duïng khoáng chieám treân 95%, quyõ tieàn maët khoâng coøn, caùc truï sôû hoaït ñoäng ñeàu ñi thueâ, aùp löïc ruùt tieàn oà aït cuûa daân, nhaân vieân xin nghæ vieäc. Thaùng 8/1994: Ban Laõnh ñaïo môùi (laø caùc caùn boä coù chuyeân moân cao ñöôïc ñieàu ñoäng töø caùc Ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn TP. HCM) chính thöùc tieáp quaûn Gia Ñònh Ngaân haøng vôùi nhieäm vuï heát söùc naëng neà laø vöøa phaûi giaûi quyeát haäu quaû cuûa vuï aùn ñeå laïi, vöøa phaûi ñaûm baûo oån ñònh vaø phaùt trieån hoaït ñoäng Ngaân haøng. Naêm 1994 - 2004: Thôøi kyø 10 naêm kieän toaøn cuûng coá hoaït ñoäng. Ñöôïc söï chæ ñaïo kòp thôøi cuûa Thaønh UÛy, UBND TP.HCM vaø Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp aùp duïng moät soá bieän phaùp tình theá, trong ñoù coù khoaûn vay ñaëc bieät cuûa NHNN 26 tyû ñoàng cuøng söï hoã trôï cuûa 16 Ngaân haøng thöông maïi goùp voán coå phaàn 25,5 tyû ñoàng vaø söï noã löïc heát mình cuûa taäp theå Ban Laõnh ñaïo môùi, CBNV ñaõ töøng böôùc ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng vöôït qua ñöôïc khoù khaên, oån ñònh hoaït ñoäng cho tôùi ngaøy hoâm nay. Naêm 2005: Naêm baûn leà, vôùi voán ñieàu leä laø 80 tyû ñoàng ñaõ ñaùnh daáu moät coät moác quan troïng cho söï tröôûng thaønh cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng: voán ñieàu leä khoáng ñöôïc xoùa, voán ñieàu leä hieän höõu cao hôn möùc voán phaùp ñònh theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Naêm 2006: Baét ñaàu phaùt trieån ° Taêng voán ñieàu leä leân 210 tyû ñoàng ° Xoùa toaøn boä maát caân ñoái vaø laàn ñaàu tieân Gia Ñònh Ngaân haøng chia coå töùc 7% ° Khaùnh thaønh truï sôû chính taïi 135 Phan Ñaêng Löu, Q. PN, TP. HCM ° Ñöôïc xeáp haïng 19/29 Ngaân haøng thöông maïi treân caû nöôùc veà möùc ñoä saün saøng cho phaùt trieån vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin do Hoäi Tin hoïc Vieät Nam baàu choïn. Kyù keát Thoûa thuaän ñaàu tö vaø hôïp taùc chieán Naêm 2007: Tieáp tuïc phaùt trieån coù ñònh höôùng ° Taêng Voán ñieàu leä leân 444,623 tyû ñoàng löôïc vôùi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ° Kyù keát Thoûa thuaän ñaàu tö vaø hôïp taùc chieán löôïc vôùi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (Vietcombank), theo ñoù (Vietcombank), theo ñoù VietcomBank luoân duy VietcomBank luoân duy trì tyû leä sôû höõu voán coå phaàn 30% vaø trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc duy nhaát cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng, cuøng nhöõng cam keát hoã trôï toaøn dieän nhaèm ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng trôû thaønh ngaân haøng thöông trì tyû leä sôû höõu voán coå phaàn 30% vaø trôû thaønh maïi coù khaû naêng caïnh tranh cao taïi Vieät Nam coå ñoâng chieán löôïc duy nhaát cuûa Gia Ñònh Ngaân ° Môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng taïi caùc thaønh phoá lôùn cuûa caùc khu vöïc Mieàn Baéc, Mieàn Nam, Mieàn Taây vaø Taây Nguyeân. haøng, cuøng nhöõng cam keát hoã trôï toaøn dieän ° Ñöôïc Hieäp hoäi Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Vieät Nam, Lieân minh caùc HTX Vieät Nam, Hoäi Khoa hoïc Ñoâng Nam AÙ nhaèm ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng trôû thaønh ngaân phoái hôïp vôùi maët traän toå quoác Vieät Nam trao taëng “Cuùp vaøng thöông hieäu vaø nhaõn hieäu” laàn 2 naêm 2007. haøng thöông maïi coù khaû naêng caïnh tranh cao taïi Vieät Nam.6 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 7
 7. 7. PHAÀN I LÒCH SÖÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG 1. NHÖÕNG SÖÏ KIEÄN QUAN TROÏNG 1.1 Vieäc thaønh laäp Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Gia Ñònh (döôùi ñaây ñöôïc goïi laø Gia Ñònh Ngaân haøng) ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng theo giaáy pheùp soá 0025/NH-GP ngaøy 22/08/1992 do Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc caáp, giaáy pheùp soá 576/GP-UB ngaøy 08/10/1992 do UÛy Ban Nhaân Daân TP. HCM caáp. 1.2 Caùc söï kieän khaùc Thaùng 5/1994: Taïi Gia Ñònh Ngaân haøng xaûy ra vuï aùn “Thaùi Kim Lieâng vaø ñoàng boïn”, moät soá nhaân vaät chuû choát trong HÑQT, Ban TGÑ cuõ bò khôûi toá vaø baét giam do vi phaïm phaùp luaät veà quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng ngaân haøng, ñaåy Gia Ñònh Ngaân haøng ñöùng tröôùc nguy cô phaù saûn vôùi toån thaát taøi chính treân 63 tyû ñoàng cuøng nhieàu khoù khaên lôùn khaùc phaûi ñoái maët nhö Voán ñieàu leä chæ coù 20,104 tyû ñoàng nhöng voán khoáng ñaõ laø 19,644 tyû ñoàng, soá voán coøn laïi cuõng khoâng coøn do toån thaát quaù lôùn, dö nôï tín duïng khoáng chieám treân 95%, quyõ tieàn maët khoâng coøn, caùc truï sôû hoaït ñoäng ñeàu ñi thueâ, aùp löïc ruùt tieàn oà aït cuûa daân, nhaân vieân xin nghæ vieäc. Thaùng 8/1994: Ban Laõnh ñaïo môùi (laø caùc caùn boä coù chuyeân moân cao ñöôïc ñieàu ñoäng töø caùc Ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn TP. HCM) chính thöùc tieáp quaûn Gia Ñònh Ngaân haøng vôùi nhieäm vuï heát söùc naëng neà laø vöøa phaûi giaûi quyeát haäu quaû cuûa vuï aùn ñeå laïi, vöøa phaûi ñaûm baûo oån ñònh vaø phaùt trieån hoaït ñoäng Ngaân haøng. Naêm 1994 - 2004: Thôøi kyø 10 naêm kieän toaøn cuûng coá hoaït ñoäng. Ñöôïc söï chæ ñaïo kòp thôøi cuûa Thaønh UÛy, UBND TP.HCM vaø Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp aùp duïng moät soá bieän phaùp tình theá, trong ñoù coù khoaûn vay ñaëc bieät cuûa NHNN 26 tyû ñoàng cuøng söï hoã trôï cuûa 16 Ngaân haøng thöông maïi goùp voán coå phaàn 25,5 tyû ñoàng vaø söï noã löïc heát mình cuûa taäp theå Ban Laõnh ñaïo môùi, CBNV ñaõ töøng böôùc ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng vöôït qua ñöôïc khoù khaên, oån ñònh hoaït ñoäng cho tôùi ngaøy hoâm nay. Naêm 2005: Naêm baûn leà, vôùi voán ñieàu leä laø 80 tyû ñoàng ñaõ ñaùnh daáu moät coät moác quan troïng cho söï tröôûng thaønh cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng: voán ñieàu leä khoáng ñöôïc xoùa, voán ñieàu leä hieän höõu cao hôn möùc voán phaùp ñònh theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Naêm 2006: Baét ñaàu phaùt trieån ° Taêng voán ñieàu leä leân 210 tyû ñoàng ° Xoùa toaøn boä maát caân ñoái vaø laàn ñaàu tieân Gia Ñònh Ngaân haøng chia coå töùc 7% ° Khaùnh thaønh truï sôû chính taïi 135 Phan Ñaêng Löu, Q. PN, TP. HCM ° Ñöôïc xeáp haïng 19/29 Ngaân haøng thöông maïi treân caû nöôùc veà möùc ñoä saün saøng cho phaùt trieån vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin do Hoäi Tin hoïc Vieät Nam baàu choïn. Kyù keát Thoûa thuaän ñaàu tö vaø hôïp taùc chieán Naêm 2007: Tieáp tuïc phaùt trieån coù ñònh höôùng ° Taêng Voán ñieàu leä leân 444,623 tyû ñoàng löôïc vôùi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ° Kyù keát Thoûa thuaän ñaàu tö vaø hôïp taùc chieán löôïc vôùi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (Vietcombank), theo ñoù (Vietcombank), theo ñoù VietcomBank luoân duy VietcomBank luoân duy trì tyû leä sôû höõu voán coå phaàn 30% vaø trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc duy nhaát cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng, cuøng nhöõng cam keát hoã trôï toaøn dieän nhaèm ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng trôû thaønh ngaân haøng thöông trì tyû leä sôû höõu voán coå phaàn 30% vaø trôû thaønh maïi coù khaû naêng caïnh tranh cao taïi Vieät Nam coå ñoâng chieán löôïc duy nhaát cuûa Gia Ñònh Ngaân ° Môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng taïi caùc thaønh phoá lôùn cuûa caùc khu vöïc Mieàn Baéc, Mieàn Nam, Mieàn Taây vaø Taây Nguyeân. haøng, cuøng nhöõng cam keát hoã trôï toaøn dieän ° Ñöôïc Hieäp hoäi Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Vieät Nam, Lieân minh caùc HTX Vieät Nam, Hoäi Khoa hoïc Ñoâng Nam AÙ nhaèm ñöa Gia Ñònh Ngaân haøng trôû thaønh ngaân phoái hôïp vôùi maët traän toå quoác Vieät Nam trao taëng “Cuùp vaøng thöông hieäu vaø nhaõn hieäu” laàn 2 naêm 2007. haøng thöông maïi coù khaû naêng caïnh tranh cao taïi Vieät Nam.6 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 7
 8. 8. ° Ñöôïc Hieäp hoäi Ngaân haøng Vieät Nam taëng giaáy khen naêm 2007. ° Ñöôïc Vieän quaûn lyù tri thöùc vaø coâng ngheä, Trung taâm nghieân cöùu Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, Toøa soaïn thoâng tin QCA LÔÏI NHUAÄN Thöông maïi chöùng nhaän danh hieäu doanh nghieäp Vieät Nam uy tín, chaát löôïng 2007. Trieäu ñoàng ° Gia Ñònh Ngaân haøng töï ñaùnh giaù xeáp loaïi A theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 215783 2. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN 2.1 Ngaønh ngheà kinh doanh Huy ñoäng voán ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn döôùi caùc hình thöùc tieàn göûi coù kyø haïn, khoâng kyø haïn, chöùng chæ tieàn göûi; tieáp nhaän voán ñaàu tö vaø phaùt trieån; vay voán caùc toå chöùc tín duïng khaùc; cho vay ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn; 114751 chieát khaáu thöông phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù; huøn voán vaø lieân doanh theo phaùp luaät hieän haønh; laøm dòch 117239 vuï thanh toaùn giöõa caùc khaùch haøng; kinh doanh ngoaïi teä, vaøng baïc; thanh toaùn quoác teá; huy ñoäng caùc loaïi voán töø nöôùc ngoaøi vaø caùc dòch vuï ngaân haøng khaùc trong quan heä vôùi nöôùc ngoaøi khi ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp. Dòch vuï caàm ñoà. 63565 51210 2.2 Tình hình hoaït ñoäng Trong suoát 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, ñieàu ñaùng ghi nhaän laø Gia Ñònh Ngaân haøng vöøa hoaøn toaøn khaéc phuïc 42103 ñöôïc nhöõng haäu quaû töø vuï aùn “Thaùi Kim Lieâng vaø ñoàng boïn” vöøa töøng böôùc oån ñònh hoaït ñoäng vaø phaùt trieån. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän baèng caùc chæ soá taøi chính cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng qua caùc naêm nhö sau: 2005 2006 2007 TOÅNG TAØI SAÛN VOÁN ÑIEÀU LEÄ Thu nhaäp giai ñoaïn 2005-2007 Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng Chi phí giai ñoaïn 2005-2007 2500000 500000 450000 444623 3. ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 2036415 2000000 400000 3.1 Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa naêm 2008 350000 Toác ñoä taêng so vôùi naêm 2007 - Toång taøi saûn : 3.110 tyû ñoàng 53% 1500000 300000 - Voán huy ñoäng : 1.920 tyû ñoàng 53% 250000 - Dö nôï tín duïng : 1.800 tyû ñoàng 71% 210000 1000000 200000 (Möùc dö nôï tín duïng thöïc teá coù theå ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi qui 783873 ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc). 150000 - Keát quaû kinh doanh: 502687 500000 100000 80000 + Toång thu nhaäp : 326,8 tyû ñoàng 51% 50000 + Toång chi phí : 229,8 tyû ñoàng 100% + Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 97,0 tyû ñoàng 130% 0 0 - Soá löôïng nhaân vieân : 490 göôøi n 127% Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 3.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn Vôùi lôïi theá coù caùc coå ñoâng phaùp nhaân laø caùc Ngaân haøng thöông maïi, ñaëc bieät coù coå ñoâng chieán löôïc laø Vietcombank cam keát hoã trôï thieát thöïc vaø laâu HUY ÑOÄNG VOÁN DÖ NÔÏ TÍN DUÏNG daøi, Gia Ñònh Ngaân haøng ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån thaønh moät Ngaân Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng haøng baùn leû vôùi maïng löôùi roäng khaép, phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï vaø cung caáp nhieàu tieän ích Ngaân haøng döïa treân neàn taûng öùng duïng coâng ngheä thoâng 1400000 1200000 tin tieân tieán. Ñaûm baûo taêng tröôûng nhanh nhöng vaãn trong taàm kieåm soaùt 1257161 1051172 vôùi ñoäi nguõ caùn boä coù ñaïo ñöùc, ñuû naêng löïc hieåu vaø thöïc thi chieán löôïc, keá 1200000 1000000 hoaïch kinh doanh moät caùch toát nhaát. 1000000 Vôùi ñònh höôùng chieán löôïc taêng tröôûng cao coù söï tham gia goùp voán cuûa 800000 nhaø ñaàu tö chieán löôïc Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, hieäu quaû hoaït 800000 ñoäng kinh doanh cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng ñeán naêm 2010 döï kieán ñaït ñöôïc 600000 nhö sau: 521006 600000 533490 390211 + Voán ñieàu leä : 4.000 tyû ñoàng 389470 400000 400000 + Toång taøi saûn : 19.500 tyû ñoàng 200000 200000 + Voán huy ñoäng : 15.000 tyû ñoàng + Dö nôï tín duïng : 12.000 tyû ñoàng 0 0 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 20078 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 9
 9. 9. ° Ñöôïc Hieäp hoäi Ngaân haøng Vieät Nam taëng giaáy khen naêm 2007. ° Ñöôïc Vieän quaûn lyù tri thöùc vaø coâng ngheä, Trung taâm nghieân cöùu Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, Toøa soaïn thoâng tin QCA LÔÏI NHUAÄN Thöông maïi chöùng nhaän danh hieäu doanh nghieäp Vieät Nam uy tín, chaát löôïng 2007. Trieäu ñoàng ° Gia Ñònh Ngaân haøng töï ñaùnh giaù xeáp loaïi A theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 215783 2. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN 2.1 Ngaønh ngheà kinh doanh Huy ñoäng voán ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn döôùi caùc hình thöùc tieàn göûi coù kyø haïn, khoâng kyø haïn, chöùng chæ tieàn göûi; tieáp nhaän voán ñaàu tö vaø phaùt trieån; vay voán caùc toå chöùc tín duïng khaùc; cho vay ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn; 114751 chieát khaáu thöông phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù; huøn voán vaø lieân doanh theo phaùp luaät hieän haønh; laøm dòch 117239 vuï thanh toaùn giöõa caùc khaùch haøng; kinh doanh ngoaïi teä, vaøng baïc; thanh toaùn quoác teá; huy ñoäng caùc loaïi voán töø nöôùc ngoaøi vaø caùc dòch vuï ngaân haøng khaùc trong quan heä vôùi nöôùc ngoaøi khi ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp. Dòch vuï caàm ñoà. 63565 51210 2.2 Tình hình hoaït ñoäng Trong suoát 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, ñieàu ñaùng ghi nhaän laø Gia Ñònh Ngaân haøng vöøa hoaøn toaøn khaéc phuïc 42103 ñöôïc nhöõng haäu quaû töø vuï aùn “Thaùi Kim Lieâng vaø ñoàng boïn” vöøa töøng böôùc oån ñònh hoaït ñoäng vaø phaùt trieån. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän baèng caùc chæ soá taøi chính cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng qua caùc naêm nhö sau: 2005 2006 2007 TOÅNG TAØI SAÛN VOÁN ÑIEÀU LEÄ Thu nhaäp giai ñoaïn 2005-2007 Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng Chi phí giai ñoaïn 2005-2007 2500000 500000 450000 444623 3. ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 2036415 2000000 400000 3.1 Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa naêm 2008 350000 Toác ñoä taêng so vôùi naêm 2007 - Toång taøi saûn : 3.110 tyû ñoàng 53% 1500000 300000 - Voán huy ñoäng : 1.920 tyû ñoàng 53% 250000 - Dö nôï tín duïng : 1.800 tyû ñoàng 71% 210000 1000000 200000 (Möùc dö nôï tín duïng thöïc teá coù theå ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi qui 783873 ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc). 150000 - Keát quaû kinh doanh: 502687 500000 100000 80000 + Toång thu nhaäp : 326,8 tyû ñoàng 51% 50000 + Toång chi phí : 229,8 tyû ñoàng 100% + Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 97,0 tyû ñoàng 130% 0 0 - Soá löôïng nhaân vieân : 490 göôøi n 127% Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 3.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn Vôùi lôïi theá coù caùc coå ñoâng phaùp nhaân laø caùc Ngaân haøng thöông maïi, ñaëc bieät coù coå ñoâng chieán löôïc laø Vietcombank cam keát hoã trôï thieát thöïc vaø laâu HUY ÑOÄNG VOÁN DÖ NÔÏ TÍN DUÏNG daøi, Gia Ñònh Ngaân haøng ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån thaønh moät Ngaân Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng haøng baùn leû vôùi maïng löôùi roäng khaép, phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï vaø cung caáp nhieàu tieän ích Ngaân haøng döïa treân neàn taûng öùng duïng coâng ngheä thoâng 1400000 1200000 tin tieân tieán. Ñaûm baûo taêng tröôûng nhanh nhöng vaãn trong taàm kieåm soaùt 1257161 1051172 vôùi ñoäi nguõ caùn boä coù ñaïo ñöùc, ñuû naêng löïc hieåu vaø thöïc thi chieán löôïc, keá 1200000 1000000 hoaïch kinh doanh moät caùch toát nhaát. 1000000 Vôùi ñònh höôùng chieán löôïc taêng tröôûng cao coù söï tham gia goùp voán cuûa 800000 nhaø ñaàu tö chieán löôïc Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, hieäu quaû hoaït 800000 ñoäng kinh doanh cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng ñeán naêm 2010 döï kieán ñaït ñöôïc 600000 nhö sau: 521006 600000 533490 390211 + Voán ñieàu leä : 4.000 tyû ñoàng 389470 400000 400000 + Toång taøi saûn : 19.500 tyû ñoàng 200000 200000 + Voán huy ñoäng : 15.000 tyû ñoàng + Dö nôï tín duïng : 12.000 tyû ñoàng 0 0 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 20078 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 9
 10. 10. PHAÀN II BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Phieân hoïp ñònh kyø cuûa HÑQT 1. NHÖÕNG NEÙT NOÅI BAÄT CUÛA KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TRONG NAÊM Naêm 2007 Gia Ñònh Ngaân haøng ñaït ñöôïc keát quaû khaû quan nhö sau: Ñôn vò : trieäu ñoàng Chæ tieâu naêm 2006 naêm 2007 % taêng tröôûng Toång taøi saûn 783.873 2.036.415 160 Dö nôï 521.006 1.051.172 102 Huy ñoäng 533.490 1.257.161 136 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 19.323 101.03 423 Maïng löôùi 05 ñôn vò 20 ñôn vò 300 2. TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN SO VÔÙI KEÁ HOAÏCH Ñôn vò : trieäu ñoàng Chæ tieâu Keá hoaïch Thöïc hieän So vôùi keá hoaïch (%) Toång taøi saûn - 2.036.415 - Voán huy ñoäng 586.000 1.257.161 215 Dö nôï tín duïng 782.000 1.051.172 134 Lôïi nhuaän tröôùc thueá - 101.032 - - Töø hoaït ñoäng kinh doanh 42.000 42.202 100,5 - Töø baùn ñaát Vuõng Taøu - 58.830 - 3 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CHUÛ YEÁU TRONG NAÊM Trong xu theá chung caùc toå chöùc, taäp ñoaøn kinh teá caàn coù söï lieân keát, hôïp taùc ñeå phaùt trieån. Nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà naøy, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ñaõ thoáng nhaát trình vaø ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng Gia Ñònh Ngaân haøng thoâng qua vieäc löïa choïn Vietcombank laø coå ñoâng chieán löôïc duy nhaát vôùi soá voán goùp duy trì ôû möùc 30%/toång soá voán ñieàu leä cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng cuøng nhöõng cam keát hoã trôï thieát thöïc vaø laâu daøi, tröôùc maét ñaõ cöû 03 thaønh vieân tham gia Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Kieåm soaùt nhaèm boå sung vaø taêng cöôøng söùc maïnh cho Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Kieåm soaùt. 4. TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH TRONG TÖÔNG LAI Vôùi söï noã löïc cuûa taäp theå Laõnh ñaïo, CBCNV cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng cuøng vôùi söï hoã trôï thieát thöïc vaø laâu daøi cuûa Vietcombank – Coå ñoâng chieán löôïc vaø vieäc chuù troïng caûi tieán heä thoáng quaûn lyù, hoaït ñoäng Ngaân haøng theo tieâu chuaån ISO, Gia Ñònh Ngaân haøng chaéc chaén phaùt trieån nhanh trôû thaønh moät Ngaân haøng thöông maïi coù ñuû söùc caïnh tranh taïi Vieät Nam trong töông lai gaàn. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò luoân keà vai saùt caùnh vôùi Ban Ñieàu haønh ñeå thöïc thi toát nhaát ñònh höôùng chieán löôïc ñeà ra nhaèm xaây döïng thöông hieäu maïnh GiaDinhBank.10 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 11
 11. 11. PHAÀN II BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Phieân hoïp ñònh kyø cuûa HÑQT 1. NHÖÕNG NEÙT NOÅI BAÄT CUÛA KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TRONG NAÊM Naêm 2007 Gia Ñònh Ngaân haøng ñaït ñöôïc keát quaû khaû quan nhö sau: Ñôn vò : trieäu ñoàng Chæ tieâu naêm 2006 naêm 2007 % taêng tröôûng Toång taøi saûn 783.873 2.036.415 160 Dö nôï 521.006 1.051.172 102 Huy ñoäng 533.490 1.257.161 136 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 19.323 101.03 423 Maïng löôùi 05 ñôn vò 20 ñôn vò 300 2. TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN SO VÔÙI KEÁ HOAÏCH Ñôn vò : trieäu ñoàng Chæ tieâu Keá hoaïch Thöïc hieän So vôùi keá hoaïch (%) Toång taøi saûn - 2.036.415 - Voán huy ñoäng 586.000 1.257.161 215 Dö nôï tín duïng 782.000 1.051.172 134 Lôïi nhuaän tröôùc thueá - 101.032 - - Töø hoaït ñoäng kinh doanh 42.000 42.202 100,5 - Töø baùn ñaát Vuõng Taøu - 58.830 - 3 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CHUÛ YEÁU TRONG NAÊM Trong xu theá chung caùc toå chöùc, taäp ñoaøn kinh teá caàn coù söï lieân keát, hôïp taùc ñeå phaùt trieån. Nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà naøy, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ñaõ thoáng nhaát trình vaø ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng Gia Ñònh Ngaân haøng thoâng qua vieäc löïa choïn Vietcombank laø coå ñoâng chieán löôïc duy nhaát vôùi soá voán goùp duy trì ôû möùc 30%/toång soá voán ñieàu leä cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng cuøng nhöõng cam keát hoã trôï thieát thöïc vaø laâu daøi, tröôùc maét ñaõ cöû 03 thaønh vieân tham gia Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Kieåm soaùt nhaèm boå sung vaø taêng cöôøng söùc maïnh cho Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Kieåm soaùt. 4. TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH TRONG TÖÔNG LAI Vôùi söï noã löïc cuûa taäp theå Laõnh ñaïo, CBCNV cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng cuøng vôùi söï hoã trôï thieát thöïc vaø laâu daøi cuûa Vietcombank – Coå ñoâng chieán löôïc vaø vieäc chuù troïng caûi tieán heä thoáng quaûn lyù, hoaït ñoäng Ngaân haøng theo tieâu chuaån ISO, Gia Ñònh Ngaân haøng chaéc chaén phaùt trieån nhanh trôû thaønh moät Ngaân haøng thöông maïi coù ñuû söùc caïnh tranh taïi Vieät Nam trong töông lai gaàn. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò luoân keà vai saùt caùnh vôùi Ban Ñieàu haønh ñeå thöïc thi toát nhaát ñònh höôùng chieán löôïc ñeà ra nhaèm xaây döïng thöông hieäu maïnh GiaDinhBank.10 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 11
 12. 12. PHAÀN III BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 1. BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH 1.1 Khaû naêng sinh lôøi CHÆ TIEÂU Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä bình quaân 18,03% 9,83% 24,14% Lôïi nhuaän sau thueá treân voán CSH bình quaân (ROE) 15,21% 9,15% 23,05% Lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn (ROA) 1,66% 1,52% 3,16% Trong naêm 2007 maëc duø toác ñoä taêng tröôûng cao veà toång taøi saûn (taêng 160%) vaø voán ñieàu leä (taêng 112%) nhöng caùc tyû leä phaûn aùnh khaû naêng sinh lôøi ñeàu ñaït ôû möùc taêng tröôûng khaù cao. Ñieàu naøy cho thaáy hoaït ñoäng cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng ñang ngaøy caøng phaùt trieån. 1.2 Khaû naêng thanh toaùn CHÆ TIEÂU Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Tyû leä khaû naêng chi traû (laàn) 4,25 3,04 2,32 Tyû leä nguoàn voán ngaén haïn söû duïng 0 0 0 ñeå cho vay trung daøi haïn (%) Ban Toång Giaùm Ñoác Qua soá lieäu treân cho thaáy, Gia Ñònh Ngaân haøng luoân duy trì khaû naêng thanh toaùn ôû möùc heát söùc an toaøn. ° Keát quaû kinh doanh naêm 2007 : Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 101.032 trieäu ñoàng, taêng 81.709 trieäu ñoàng, (tyû leä taêng 423%) so vôùi naêm 2006. 1.3 Phaân tích caùc heä soá an toaøn trong hoaït ñoäng Ngaân haøng ° Caùc heä soá an toaøn nhö tyû leä an toaøn voán toái thieåu, tyû leä khaû naêng chi traû, tyû leä cuûa nguoàn voán ngaén haïn söû duïng ñeå Tyû leä an toaøn voán tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2007 laø 77,90%.Tyû leä an toaøn voán cuûa Gia Ñònh cho vay trung daøi haïn,… ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng theo qui ñònh cuûa NHNN. Ngaân haøng luoân ñaûm baûo ñuùng quy ñònh. Maëc duø dö nôï tín duïng cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng naêm 2007 coù toác ñoä taêng tröôûng maïnh so vôùi naêm 2006 (taêng 102%) nhöng tyû leä nôï xaáu chæ chieám 3. NHÖÕNG TIEÁN BOÄ ÑAÕ ÑAÏT ÑÖÔÏC 0,44%/toång dö nôï. Taát caû caùc khoaûn nôï xaáu naøy ñeàu ñöôïc ñaûm baûo baèng taøi saûn theá chaáp hôïp 3.1 Nhöõng caûi tieán veà cô caáu toå chöùc, chính saùch, quaûn lyù phaùp vaø ñeàu coù khaû naêng thu hoài. ° Ñaùp öùng nhu caàu taêng tröôûng môû roäng hoaït ñoäng, trong naêm 2007 Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ cô caáu laïi caùc Phoøng 1.4 Phaân tích nhöõng bieán ñoäng-nhöõng thay ñoåi lôùn so vôùi döï kieán vaø nguyeân nhaân daãn Ban taïi Hoäi sôû cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi, theo ñoù ñaõ taùch vaø thaønh laäp môùi Phoøng Ban chuyeân traùch nhö ñeán bieán ñoäng Phoøng Thaåm ñònh taøi saûn, Marketing, Phaùp cheá, Ñaàu tö... Ñoàng thôøi toå chöùc tuyeån duïng, ñaøo taïo, boå nhieäm, saép Trong naêm 2007, Gia Ñònh Ngaân haøng döï kieán phaùt haønh 500 tyû ñoàng traùi phieáu chuyeån ñoåi xeáp vaø boá trí nhaân söï vaøo nhöõng vò trí thích hôïp ñaûm baûo hoaït ñoäng hieäu quaû nhaát. Toång soá löôïng CBCNV cuûa nhöng khoâng thöïc hieän ñöôïc do khi ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø naêm 2007 taêng gaáp ñoâi naêm 2006. nöôùc chaáp thuaän thì ñaõ gaàn heát naêm 2007, khoâng ñuû thôøi gian ñeå thöïc hieän. ° Phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï luoân ñöôïc Gia Ñònh Ngaân haøng quan taâm. Trong naêm 2007, Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ nghieân cöùu naâng caáp, caûi tieán caùc saûn phaåm, dòch vuï hieän coù vaø phaùt trieån theâm saûn phaåm, dòch vuï môùi nhaèm 1.5 Nhöõng thay ñoåi veà voán coå ñoâng ña daïng hoùa saûn phaåm, dòch vuï phuïc vuï toát nhaát cho nhu caàu cuûa khaùch haøng nhö: heä thoáng MobileBanking, Trong naêm 2007, Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ thöïc hieän 02 ñôït taêng voán nhaèm taêng khaû naêng taøi PhoneBanking, bao thanh toaùn, tín duïng döï aùn, tieát kieäm linh hoaït coù thöôûng...ngoaøi ra Gia Ñònh Ngaân haøng chính vaø ñaùp öùng taêng tröôûng hoaït ñoäng. Voán ñieàu leä cuoái naêm 2007 ñaït 444,623 tyû ñoàng coøn ñang xuùc tieán vieäc gia nhaäp lieân minh theû cuûa coå ñoâng chieán löôïc -Vietcombank vaø döï kieán phaùt haønh theû (trong ñoù voán goùp cuûa coå ñoâng chieán löôïc Vietcombank chieám 30% voán ñieàu leä). GiaDinhBank trong naêm 2008.. 1.6 Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh ° Trong naêm 2007 Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc chaáp thuaän cho pheùp môû caùc Chi nhaùnh Gia Ñònh Ngaân haøng chæ phaùt haønh coå phieáu phoå thoâng vaø tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2007 toång môùi taïi caùc thaønh phoá lôùn cuûa caùc khu vöïc Mieàn Baéc, Mieàn Nam, Mieàn Taây vaø Taây Nguyeân cuøng moät soá Phoøng soá coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh laø 44.462.300 coå phieáu. Giao dòch tröïc thuoäc nhaèm tieán ñeán môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng treân phaïm vi toaøn quoác. 1.7 Coå töùc 3.2 Caùc bieän phaùp kieåm soaùt Gia Ñònh Ngaân haøng chia coå töùc cho caùc coå ñoâng baèng tieàn maët vaø tyû leä ñöôïc chia nhö sau: ° Quaûn lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng laø vaán ñeà luoân ñöôïc Laõnh ñaïo Gia Ñònh Ngaân haøng heát söùc quan taâm. - Coå ñoâng naém giöõ coå phieáu phaùt haønh ñeán ngaøy 18/07/2005: 59,24%. Gia Ñònh Ngaân haøng ñaõ thaønh laäp Toå Quaûn lyù ruûi ro tröïc thuoäc Toång Giaùm ñoác vôùi nhieäm vuï theo doõi thöôøng - Coå ñoâng naém giöõ coå phieáu phaùt haønh sau ngaøy 18/07/2005 ñeán 31/12/2007: 12,59%. xuyeân vaø ñaùnh giaù caùc tyû leä an toaøn trong hoaït ñoäng ngaân haøng ñeå coù nhöõng ñeà xuaát kòp thôøi nhaèm ngaên ngöøa vaø phoøng traùnh ruûi ro cho ngaân haøng. 2. BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG ° Trong coâng taùc tín duïng, maëc duø ñaõ phaân caáp haïn möùc tín duïng pheâ duyeät cho töøng Laõnh ñaïo Phoøng Kinh Caùc chæ tieâu hoaït ñoäng naêm 2007 cuûa Gia Ñònh Ngaân haøng ñeàu taêng cao so vôùi naêm tröôùc, cuï doanh, caùc Chi nhaùnh, Phoøng Giao dòch nhöng tuøy theo quy moâ vaø möùc ñoä ruûi ro ñoái vôùi töøng khoaûn vay seõ ñöôïc theå nhö sau: xeùt duyeät thoâng qua Hoäi ñoàng tín duïng. ° Toång taøi saûn ñeán 31/12/2007 ñaït 2.036.415 trieäu ñoàng, taêng 1.252.542 trieäu ñoàng so 31/12/2006 ° Gia Ñònh Ngaân haøng luoân taäp trung naâng cao vaø hoaøn thieän heä thoáng kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä. Ngoaøi Ban (tyû leä taêng 159,8%). Kieåm soaùt ñaõ phaùt huy tích cöïc chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa mình coøn coù Phoøng Kieåm tra kieåm soaùt noäi boä chòu ° Toång soá dö huy ñoäng voán ñeán 31/12/2007 ñaït 1.257.161 trieäu ñoàng, taêng 135,6% so vôùi naêm traùch nhieäm chính trong vieäc giaùm saùt vaø kieåm tra tröïc tieáp hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò trong heä thoáng Gia Ñònh 2006 vaø ñaït 215% so vôùi keá hoaïch. Soá dö huy ñoäng bình quaân ñaït 764.686 trieäu ñoàng, taêng Ngaân haøng. 71,3% so vôùi bình quaân naêm 2006. ° Ban Phaùp cheá luoân caäp nhaät, raø soaùt, chænh söûa vaø boå sung caùc quy cheá hoaït ñoäng vaø quy trình nghieäp vuï cuûa Gia Ñònh ° Toång dö nôï tín duïng ñeán 31/12/2007 ñaït 1.051.172 trieäu ñoàng, taêng 101,8% so vôùi naêm 2006 Ngaân haøng phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá vaø ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng Ngaân haøng, thoáng nhaát vôùi heä thoáng vaø ñaït 134% so vôùi keá hoaïch. Dö nôï tín duïng bình quaân ñaït 716.870 trieäu ñoàng, taêng 70,8% phaùp quy cuûa phaùp luaät hieän haønh. so vôùi bình quaân naêm 2006.12 Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Gia Ñònh 13

×