Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh muc dctn vcnt

390 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh muc dctn vcnt

  1. 1. CÔNG TY CP HÓA CH T CÔNG NGH M I VI T NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSCa ch :S 1, 76/7 t p th quân i, Ph An Dương, Qu n Tây H , Thành ph Hà N i; web: www.Vietnamchemtech.com.vn Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979 Tài kho n: 15010000026780, t i Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, CN B c Hà N i DANH M C THI T B PHÒNG THÍ NGHI M Description Package Place Tên ti ng Anh Tên Ti ng Vi t óng gói Nơi SX Beakers, griffin with graduationcó v ch ch u nhi t C c and spout,(20201) 100ml C c có v ch ch u nhi t 240×1 Bomex-B ckinh 1000ml C c có v ch ch u nhi t 36×1 Bomex-B ckinh 2000ml C c có v ch ch u nhi t 24×1 Bomex-B ckinh 25ml C c có v ch ch u nhi t 200×1 Bomex-B ckinh 250ml C c có v ch ch u nhi t 120×1 Bomex-B ckinh 3000ml C c có v ch ch u nhi t 36×2 Bomex-B ckinh 50ml C c có v ch ch u nhi t 240×1 Bomex-B ckinh 500ml C c có v ch ch u nhi t 60×1 Bomex-B ckinh 5000ml C c có v ch ch u nhi t 6×1 Bomex-B ckinh 100ml C c có v ch ch u nhi t 150×1 Thành ô-T xuyên 1000ml C c có v ch ch u nhi t 24×1 Thành ô-T xuyên 2000ml C c có v ch ch u nhi t 18×1 Thành ô-T xuyên 250ml C c có v ch ch u nhi t 120×1 Thành ô-T xuyên 500ml C c có v ch ch u nhi t 48×1 Thành ô-T xuyên 5000ml C c có v ch ch u nhi t 6×1 Thành ô-T xuyên 100ml C c có v ch ch u nhi t 240×2 Ng nl a-Thư ng h i 1000ml C c có v ch ch u nhi t 36×2 Ng nl a-Thư ng h i 2000ml C c có v ch ch u nhi t 24×2 Ng nl a-Thư ng h i 25ml C c có v ch ch u nhi t 200×2 Ng nl a-Thư ng h i 250ml C c có v ch ch u nhi t 120×2 Ng nl a-Thư ng h i 3000ml C c có v ch ch u nhi t 240×4 Ng nl a-Thư ng h i 50ml C c có v ch ch u nhi t 240×2 Ng nl a-Thư ng h i 500ml C c có v ch ch u nhi t 240×3 Ng nl a-Thư ng h i 5000ml C c có v ch ch u nhi t 240×4 Ng nl a-Thư ng h i Flask flat bottom, with neck and beaded rim,(20404) Bình c u áy b ng c dài không nhám 500ml Bình c u áy b ng c dài không nhám 48×1 Bomex-B ckinh 1000ml Bình c u áy b ng c dài không nhám 24×1 Ng nl a-Thư ng h i 10000ml Bình c u áy b ng c dài không nhám 2×1 Ng nl a-Thư ng h i 2000ml Bình c u áy b ng c dài không nhám 12×1 Ng nl a-Thư ng h i 250ml Bình c u áy b ng c dài không nhám 60×1 Ng nl a-Thư ng h i 5000ml Bình c u áy b ng c dài không nhám 4×1 Ng nl a-Thư ng h i Flask,s,round bottom,narrow neck,with bcaded rim,(20407) nhám Bình c u áy tròn c dài không 1000ml Bình c u áy tròn c dài không nhám 24×1 Ng nl a-Thư ng h i 2000ml Bình c u áy tròn c dài không nhám 12×1 Ng nl a-Thư ng h i Erlenmeyer flasks,narrow neck with graduation, nhám có v ch Bình tam giác không 100ml Bình tam giác không nhám có v ch 160×1 Bomex-B ckinh 1000ml Bình tam giác không nhám có v ch 24×1 Bomex-B ckinh 2000ml Bình tam giác không nhám có v ch 12×1 Bomex-B ckinh 250ml Bình tam giác không nhám có v ch 60×1 Bomex-B ckinh 3000ml Bình tam giác không nhám có v ch 6×1 Bomex-B ckinh 50ml Bình tam giác không nhám có v ch 160×1 Bomex-B ckinh 500ml Bình tam giác không nhám có v ch 60×1 Bomex-B ckinh 5000ml Bình tam giác không nhám có v ch 6×1 Bomex-B ckinh 1000ml Bình tam giác không nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i
  2. 2. 2000ml Bình tam giác không nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i250ml Bình tam giác không nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i500ml Bình tam giác không nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i5000ml Bình tam giác không nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h iErlenmeyer flasks,narrow neck,jont giác có nhám có v ch Bình tam100ml Bình tam giác có nhám có v ch 160×1 Bomex-B ckinh1000ml Bình tam giác có nhám có v ch 24×1 Bomex-B ckinh250ml Bình tam giác có nhám có v ch 60×1 Bomex-B ckinh500ml Bình tam giác có nhám có v ch 60×1 Bomex-B ckinh50ML Bình tam giác có nhám có v ch Bomex-B ckinh1000ml Bình tam giác có nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i250ml Bình tam giác có nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i50ML Bình tam giác có nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h i500ml Bình tam giác có nhám có v ch Ng nl a-Thư ng h iPetr dish,complete H p l ng90mm H p l ng 80×1 Bomex-B ckinh110mm H p l ng 100×1 Bomex-B ckinhStiring rod glass ũa th y tinh7-8mm;330mm ũa th y tinh 800×1 Trư ng sa-Hàb cWeinghing bottles,flat shape, c cân th p thành C40x25 C c cân th p thành 360×2 Trư ng sa-Hàb c50x30 C c cân th p thành 360×1 Trư ng sa-Hàb cWeighing bottles,tall shape, C c cân cao thành25x25 C c cân cao thành 200×1 Trư ng sa-Hàb c25x40 C c cân cao thành 200×1 Trư ng sa-Hàb c25x50 C c cân cao thành 200×2 Trư ng sa-Hàb c30x40 C c cân cao thành 200×3 Trư ng sa-Hàb c30x50 C c cân cao thành 200×4 Trư ng sa-Hàb c30x60 C c cân cao thành 200×5 Trư ng sa-Hàb c50×30 C c cân cao thành 200×1 Trư ng sa-Hàb cDesiccator with porcelain plate, hút m Bình120mm Bình hút m 4×1 Trư ng sa-Hàb c150mm Bình hút m 4×1 Trư ng sa-Hàb c180mm Bình hút m 2×1 Trư ng sa-Hàb c210mm Bình hút m 2×1 Trư ng sa-Hàb c240mm Bình hút m 2×1 Trư ng sa-Hàb c300mm Bình hút m 1×1 Trư ng sa-Hàb c320mm Bình hút m 1×1 Trư ng sa-Hàb cVacuum desiccator with ground stopcocks and không có vòi Bình hút m chân porcelain plate160mm Bình hút m chân không có vòi 3×1 Bomex-B ckinh210mm Bình hút m chân không có vòi 2×1 Bomex-B ckinh240mm Bình hút m chân không có vòi 3×1 Bomex-B ckinh300mm Bình hút m chân không có vòi 1×1 Bomex-B ckinhGas generator, Bình sinh khí (Bình kíp)500ml Bình sinh khí (Bình kíp) 4×1 Bomex-B ckinh250ml Bình sinh khí (Bình kíp) 4×1 Bomex-B ckinh1000ml Bình sinh khí (Bình kíp) 4×1 Bomex-B ckinhBottle,reagent,narrow neck,Chai tr ng nút mài mi ng h p60ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 180×1 Trư ng sa-Hàb c125ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 120×1 Trư ng sa-Hàb c250ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 48×1 Trư ng sa-Hàb c500ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 32×1 Trư ng sa-Hàb c
  3. 3. 1000ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 24×1 Trư ng sa-Hàb c2500ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 6×1 Trư ng sa-Hàb c5000ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 6×1 Trư ng sa-Hàb c10000ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 2×1 Trư ng sa-Hàb c20000ml Chai tr ng nút mài mi ng h p 1×1 Trư ng sa-Hàb c30ML Chai tr ng nút mài mi ng h p Trư ng sa-Hàb cBottle,reagent,narrow neck,amber nút mài mi ng h p Chai nâu1000ml Chai nâu nút mài mi ng h p 24×1 Trư ng sa-Hàb c10000ml Chai nâu nút mài mi ng h p 2×1 Trư ng sa-Hàb c125ml Chai nâu nút mài mi ng h p 120×1 Trư ng sa-Hàb c20000ml Chai nâu nút mài mi ng h p 1×1 Trư ng sa-Hàb c250ml Chai nâu nút mài mi ng h p 60×1 Trư ng sa-Hàb c2500ml Chai nâu nút mài mi ng h p 8×1 Trư ng sa-Hàb c30ml Chai nâu nút mài mi ng h p Trư ng sa-Hàb c500ml Chai nâu nút mài mi ng h p 32×1 Trư ng sa-Hàb c5000ml Chai nâu nút mài mi ng h p 6×1 Trư ng sa-Hàb c60ml Chai nâu nút mài mi ng h p 180×1 Trư ng sa-Hàb cAspirator bottles, Chai tr ng nút mài có vòi dư i10000ml Chai tr ng nút mài có vòi dư i 2×1 Trư ng sa-Hàb c20000ml Chai tr ng nút mài có vòi dư i 1×1 Trư ng sa-Hàb cPipette bottle with ground pipette tơ hút tr ng nipple, Công and rubber30ml Công tơ hút tr ng 280×1 Trư ng sa-Hàb c60ml Công tơ hút tr ng 200×1 Trư ng sa-Hàb c125ml Công tơ hút tr ng 150×1 Trư ng sa-Hàb cPipette bottle with ground pipette tơ hút nâu nipple,amber Công and rubber Trư ng sa-Hàb c30ml Công tơ hút nâu 280×1 Trư ng sa-Hàb c60ml Công tơ hút nâu 200×1 Trư ng sa-Hàb c125ml Công tơ hút nâu 150×1 Trư ng sa-Hàb cFunels with sort stem Ph u l c th y tinh Trư ng sa-Hàb c75mm Ph u l c th y tinh 200×1 Trư ng sa-Hàb c90mm Ph u l c th y tinh 150×1 Trư ng sa-Hàb c4,5mm Ph u l c th y tinh 30×1 Trư ng sa-Hàb c5mm Ph u l c th y tinh 30×2 Trư ng sa-Hàb c6mm Ph u l c th y tinh 30×3 Trư ng sa-Hàb c120mm Ph u l c th y tinh 30×4 Trư ng sa-Hàb c150mm Ph u l c th y tinh 15×1 Trư ng sa-Hàb cSeperating funnel,conical,stopcock, t qu lê Ph u chi125ml Ph u chi t qu lê 24×0 Ng nl a-Thư ng h i250ml Ph u chi t qu lê 24×1 Ng nl a-Thư ng h i500ml Ph u chi t qu lê 16×1 Ng nl a-Thư ng h i1000ml Ph u chi t qu lê 16×1 Ng nl a-Thư ng h iMeasuring cylinders with graduation, có chân C c ong5ml C c ong có chân 200×1 Ng nl a-Thư ng h i10ml C c ong có chân 200×1 Ng nl a-Thư ng h i25ml C c ong có chân 200×1 Ng nl a-Thư ng h i50ml C c ong có chân 120×1 Ng nl a-Thư ng h i100ml C c ong có chân 80×1 Ng nl a-Thư ng h i250ml C c ong có chân 32×1 Ng nl a-Thư ng h i500ml C c ong có chân 24×1 Ng nl a-Thư ng h i1000ml C c ong có chân 12×1 Ng nl a-Thư ng h i2000ml C c ong có chân 6×1 Ng nl a-Thư ng h iVolumetric flasks with one graduation m c tr ng Bình nh mark Ng nl a-Thư ng h i
  4. 4. 10ml Bình nh m c tr ng Ng n l a-Thư ng h i100ml Bình nh m c tr ng 80×1 Ng n l a-Thư ng h i1000ml Bình nh m c tr ng 24×1 Ng n l a-Thư ng h i25ml Bình nh m c tr ng 200×1 Ng n l a-Thư ng h i250ml Bình nh m c tr ng 40×1 Ng n l a-Thư ng h i50ml Bình nh m c tr ng 90×1 Ng n l a-Thư ng h i500ml Bình nh m c tr ng 24×1 Ng n l a-Thư ng h iMeasuring pipettcs, Pipet th ng Ng n l a-Thư ng h i0,1ml Pipet th ng 500×3 Bomex-B ckinh0,2ml Pipet th ng 500×2 Bomex-B ckinh0,5ml Pipet th ng 500×1 Bomex-B ckinh1ml Pipet th ng 500×0 Bomex-B ckinh1ml Pipet th ng 500×1 Ng n l a-Thư ng h i2ml Pipet th ng 500×0 Bomex-B ckinh2ml Pipet th ng 500×1 Ng n l a-Thư ng h i5ml Pipet th ng 500×0 Bomex-B ckinh5ml Pipet th ng 500×1 Ng n l a-Thư ng h i10ml Pipet th ng 500×0 Bomex-B ckinh10ml Pipet th ng 500×1 Ng n l a-Thư ng h i25ml Pipet th ng 300×0 Bomex-B ckinh25ml Pipet th ng 300×1 Ng n l a-Thư ng h i50ml Pipet th ng 150×0 Bomex-B ckinh50ml Pipet th ng 150×1 Ng n l a-Thư ng h iVolumetric pipettes, Pipet b u Ng n l a-Thư ng h i1ml Pipet b u 200×1 Bomex-B ckinh2ml Pipet b u 200×1 Bomex-B ckinh5ml Pipet b u 100×1 Bomex-B ckinh10ml Pipet b u 100×1 Bomex-B ckinh25ml Pipet b u 100×1 Bomex-B ckinh50ml Pipet b u 100×1 Bomex-B ckinh100ml Pipet b u 50×1 Bomex-B ckinhBurettes, with straight bore glassth ng Buret stopcocks Bomex-B ckinh10ml Buret th ng 40×1 Bomex-B ckinh10ml Buret th ng 40×1 Thiên tân25ml Buret th ng 40×1 Thiên tân25ml Buret th ng 40×1 Bomex-B ckinh50ml Buret th ng 40×1 Thiên tân50ml Buret th ng 40×1 Bomex-B ckinhAutomatic burettes, Buret t ng10ml Buret t ng 10×1 Ng n l a-Thư ng h i25ml Buret t ng 10×1 Ng n l a-Thư ng h i50ml Buret t ng 6×1 Ng n l a-Thư ng h iMicroburettes Micro buret Ng n l a-Thư ng h i1ml Micro buret 12×1 Bomex-B ckinh2ml Micro buret 12×1 Bomex-B ckinh5ml Micro buret Bomex-B ckinhBusner Seperating funnel glass u th y tinh l c x p (ph Ph u Busner)100ml (60mm) Ph u th y tinh l c x p (ph u Busner) Ng nl a-Thư ng h i1000ml Ph u th y tinh l c x p (ph u Busner) 4×1 Ng nl a-Thư ng h i250ml (80mm) Ph u th y tinh l c x p (ph u Busner) 16×1 Ng nl a-Thư ng h i500ml (100mm) Ph u th y tinh l c x p (ph u Busner) 8×1 Ng nl a-Thư ng h iBalance Robecvan Cân Robecvan Ng nl a-Thư ng h i
  5. 5. 0-100g Cân Robecvan0-1000g Cân Robecvan0-200g Cân Robecvan 20×1 Ng n l a-Thư ng h i0-500g Cân Robecvan 6×1 Ng n l a-Thư ng h iFilter paper Qualitative Gi y l c nh tính11cm Gi y l c nh tính 50×1 Hàng châu-Hangzhou15cm Gi y l c nh tính 50×2 Hàng châu-Hangzhou18cm Gi y l c nh tính 50×3 Hàng châu-Hangzhou60×60cm Gi y l c nh tính 1000×1 Hàng châu-Hangzhou9cm Gi y l c nh tính 50×1 Hàng châu-HangzhouFilter paper Qualitative Gi y l c nh lư ng Hàng châu-Hangzhou11cm Gi y l c nh lư ng 50×1 Hàng châu-Hangzhou15cm Gi y l c nh lư ng 50×1 Hàng châu-Hangzhou18cm Gi y l c nh lư ng 50×1 Hàng châu-Hangzhou9cm Gi y l c nh lư ng 50×1 Hàng châu-HangzhouPH 1-14 Univcrsal Gi y o pH 1-14 1000×1 Ng n l a-Thư ng h iThermometrers 0-100 ethanol red k rư u 0-100 Nhi t 600×1 Trư ng sa-Hàb cThermometrers 0—200 ethanolkend u 0-200 Nhi t rư 600×1 Trư ng sa-Hàb cThermometrers 0-100 mercury t k thu ngân 0-100 Nhi 600×1 Trư ng sa-Hàb c Thetmometrers 0—200 mercury thu ngân 0-200 Nhi t k 600×1 Trư ng sa-Hàb cBottle reagent large neck Chai tr ng nút mài mi ng r ng60ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 180 Trư ng sa-Hàb c125ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 120 Trư ng sa-Hàb c250ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 60 Trư ng sa-Hàb c500ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 36 Trư ng sa-Hàb c1000ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 24 Trư ng sa-Hàb c2500ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 6 Trư ng sa-Hàb c5000ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 6 Trư ng sa-Hàb c10000ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 2 Trư ng sa-Hàb c20000ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng 1 Trư ng sa-Hàb c30ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng Trư ng sa-Hàb c30000ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng Trư ng sa-Hàb c50000ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng Trư ng sa-Hàb c60ML Chai tr ng nút mài mi ng r ng Trư ng sa-Hàb cBottle reagent amber large neck nâu nút mài mi ng r ng Chai1000ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 24 Trư ng sa-Hàb c10000ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 2 Trư ng sa-Hàb c125ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 120 Trư ng sa-Hàb c20000ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 1 Trư ng sa-Hàb c250ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 60 Trư ng sa-Hàb c2500ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 6 Trư ng sa-Hàb c30ML Chai nâu nút mài mi ng r ng Trư ng sa-Hàb c500ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 36 Trư ng sa-Hàb c5000ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 6 Trư ng sa-Hàb c60ML Chai nâu nút mài mi ng r ng 180 Trư ng sa-Hàb c Chai nâu nút mài mi ng r ng Trư ng sa-Hàb cMersure cylinders with ng ong Ng n l a-Thư ng h igraduation,with spout10ML ng ong Ng n l a-Thư ng h i10ML ng ong Bomex-B ckinh100ML ng ong Bomex-B ckinh1000ML ng ong Bomex-B ckinh
  6. 6. 2000ML ng ong Bomex-B ckinh25ML ng ong Bomex-B ckinh250ML ng ong Bomex-B ckinh50ML ng ong Bomex-B ckinh500ML ng ong Bomex-B ckinh100ML ng ong 80 Ng n l a-Thư ng h i1000ML ng ong 12 Ng n l a-Thư ng h i2000ML ng ong 6 Ng n l a-Thư ng h i25ML ng ong Ng n l a-Thư ng h i250ML ng ong 32 Ng n l a-Thư ng h i50ML ng ong 120 Ng n l a-Thư ng h i500ML ng ong 24 Ng n l a-Thư ng h iExtractionapparatus,Shoxhlet with Ph u chi t soxlet Ng n l a-Thư ng h istandard ground joints250ML Ph u chi t soxlet 12 Ng n l a-Thư ng h i500ML Ph u chi t soxlet 6 Ng n l a-Thư ng h iFlacks boiling round bottom,sort neck áy tròn 1c nhám 29 Bình c u Ng n l a-Thư ng h i500ML Bình c u áy tròn 1c nhám 29 24 Ng n l a-Thư ng h i1000ML Bình c u áy tròn 1c nhám 29 24 Ng n l a-Thư ng h i2000ML Bình c u áy tròn 1c nhám 29 12 Ng n l a-Thư ng h iFlacks boiling round bottom,three neckáy tròn 3c nhám 30-14,5-14,5 Bình c u Ng n l a-Thư ng h i250ML Bình c u áy tròn 3c nhám 30-14,5-14,5 36 Ng n l a-Thư ng h i500ML Bình c u áy tròn 3c nhám 30-14,5-14,5 24 Ng n l a-Thư ng h i1000ML Bình c u áy tròn 3c nhám 30-14,5-14,5 24 Ng n l a-Thư ng h iCondenser,Graham,Coil Sinh hàn ru t gà nhám 29 Ng n l a-Thư ng h i200MM Sinh hàn ru t gà nhám 29 48 Ng n l a-Thư ng h i500MM Sinh hàn ru t gà nhám 29 24 Ng n l a-Thư ng h iThermometer with joint Nhi t k nhám250 degree Nhi t k nhám 14,5 250 200 Thiên tânAsbestors web 15cm×15cm Lư i Amian 15x15cm Trư ng sa-Hàb cAsbestors web 20cm×20cm Lư i Amian 20x20cm Trư ng sa-Hàb cTitration stand (Iron seat with glasst surface) m s¾t Chén s thí nghi Trư ng sa-Hàb cIron square stand Chân thí nghi m b ng gang Trư ng sa-Hàb cTitration clamp (Aluminium-casting) b ng nhôm C p buret Trư ng sa-Hàb cCross tongs (Iron paint spraying) L u lo i nh b ng s t K pc Trư ng sa-Hàb cCross tongs (Iron paint spraying) Mu lo i nh b ng s t K pc Trư ng sa-Hàb cUniversal tongs (Copper) LK p c b ng ng lo i nh Trư ng sa-Hàb cUniversal tongs (Copper) MK p c b ng ng lo i to Trư ng sa-Hàb cPlastic wash bottles 250ml Bình x t nư c c t 250ml Trư ng sa-Hàb cPlastic wash bottles 500ml Bình x t nư c c t 500ml Trư ng sa-Hàb cStill head, plain 14,29x2 C c t nhám 14, 29x2 Ng n l a-Thư ng h iStill head, plain 29x3 C c t nhám 29x3 Ng n l a-Thư ng h iAdapter, receiver, bend withSvent bò 14x2 ng 14x2 Ng n l a-Thư ng h iAdapter, receiver, bend withSvent bò 29x2 ng 29x2 Ng n l a-Thư ng h iAdapter, receiver, bend withSvacuumchân không 14x2 ng bò connection Ng n l a-Thư ng h iAdapter, receiver, bend withSvacuumchân không 29x2 ng bò connection Ng n l a-Thư ng h iAdapters, expantion 14/29 Chuy n nhám 14/29 Ng n l a-Thư ng h iAdapters, expantion 29/14 Chuy n nhám 29/14 Ng n l a-Thư ng h iTest COD LR:5;13;20;50;100mg/l th COD d i th p 5;13;20;50;100mg/l 50test/h p Kyoritsu TestTest COD HR:30;60;120;200;250mg/l COD d i cao: 30;60;120;200;250mg/l Test th 50test/h p KyoritsuTest Fe 0,2;0,5;1;2;5;10mg/l Test th Fe: 00,2;0,5;1;2;5;10 50test/h p Kyoritsu
  7. 7. Test total N:0,1;0,2;0,5;1;2;5;10mg/l Nitơ t ng: 0,1;0,2;0,5;1;2;5;10 Test th 40test/h p Kyoritsutest NO3: 1;2;5;10;20;45 mg/lTest th Nitrat 1;2;5;10;20;45mg/l 50test/h p KyoritsuTest total Chrom Test th nhanh Cr t ng

×