Nang cao nang_luc_lanh_dao_1, nâng cao năng lực lãnh đạo 1

1,307 views

Published on

Nang cao nang_luc_lanh_dao_1, nâng cao năng lực lãnh đạo 1

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • LDP - B1
 • Nang cao nang_luc_lanh_dao_1, nâng cao năng lực lãnh đạo 1

  1. 1. Siêu thị điện máy Việt Long - www.vietlongplaza.com.vn
  2. 2. <ul><li>PACE’s Copyright - 2006 </li></ul>Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO
  3. 3. <ul><li>CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO </li></ul><ul><li>CHẨN ĐOÁN BỆNH TRẠNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO </li></ul><ul><li>III. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO. </li></ul>NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH :
  4. 4. MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG TRÌNH <ul><li>Nghiên cứu xong chương trình này sẽ giúp học viên : </li></ul><ul><li>Hiểu đúng những khái niệm về Lãnh đạo – phân biệt những ngộ nhận – Tự nhận thức lại chính mình </li></ul><ul><li>Thực hành đúng những vai trò / chức năng lãnh đạo – Điều chỉnh lại hành vi lãnh đạo của mình </li></ul><ul><li>Đổi mới tư duy và rèn luyện phong cách của một nhà Lãnh đạo chuyên nghiệp </li></ul>
  5. 5. Learning Stages to Becoming A Leader <ul><li>The Only School that teaches leadership Is the School of Hard Knocks </li></ul><ul><li>Leaders Are Born, Not Made </li></ul>Unconscious Incompetence Vô thức Kém năng lực Unconscious Competence Vô thức Có năng lực Conscious Competence Có ý thức Có năng lực Conscious Incompetence Có ý thức Kém năng lực
  6. 6. Randomness and Change <ul><li>Industrial Age </li></ul><ul><ul><li>Stability </li></ul></ul><ul><ul><li>Control </li></ul></ul><ul><ul><li>Competition </li></ul></ul><ul><ul><li>Things </li></ul></ul><ul><ul><li>Uniformity </li></ul></ul><ul><li>Information Age </li></ul><ul><ul><li>Change </li></ul></ul><ul><ul><li>Empowerment </li></ul></ul><ul><ul><li>Collaboration </li></ul></ul><ul><ul><li>People and Relationships </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversity </li></ul></ul>FROM TO Vì sao khuûng long bò tuyeät chuûng, trong khi loaøi kieán laïi toàn taïi ?
  7. 7. I. CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO <ul><li>Nhà Lãnh đạo & Nhà Quản trị - là ai? </li></ul><ul><li>Làm rõ khái niệm “Lãnh đạo” & “Quản trị” </li></ul><ul><li>Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì? </li></ul><ul><li>Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì? </li></ul><ul><li>Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? </li></ul><ul><li>Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực gì? </li></ul><ul><li>Những đặc điểm khác biệt của Nhà lãnh đạo Nam & Nữ </li></ul>
  8. 8. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Làm rõ khái niệm “Lãnh đạo” & “Quản trị” CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỔ ĐiỂN HiỆN ĐẠI Bạn đang là nhà quản trị hay nhà lãnh đạo ? HỌACH ĐỊNH TỔ CHỨC ĐiỀU HÀNH KiỂM TRA HỌACH ĐỊNH TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO KiỂM SOÁT
  9. 9. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? HỌACH ĐỊNH Xác định mục tiêu, thiết lập chiến lược và triển khai các chương trình chi tiết để phối hợp các họat động TỔ CHỨC Xác định những gì cần làm, làm như thế nào và ai làm LÃNH ĐẠO Định hướng - thúc đẩy tất cả các thành viên có liên quan và giải quyết các mâu thuẩn KIỂM SOÁT Giám sát mọi họat động để bảo đảm hòan thành đúng kế họach đã đề ra Dẫn đến : Đạt được mục đích của tổ chức đã đề ra Điều gì sẽ xảy ra nếu tách rời chức năng lãnh đạo ra khỏi các chức năng quản trị ?
  10. 10. LÃNH ĐẠO Định hướng - thúc đẩy tất cả các thành viên có liên quan và giải quyết các mâu thuẩn Dẫn đến : Đạt được mục đích của tổ chức đã đề ra QUẢN TRỊ ROBOT QUẢN TRỊ CON NGƯỜI 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
  11. 11. Lãnh đạo là gì ? - Là người dẫn đường - Là làm đúng việc. Quản trị là làm việc đúng - Là định hướng và dẫn dắt - Là ra quyết định và điều chỉnh quyết định - Là người mở đường - Là một nghệ thuật điều khiển con người theo ý mình - Là người cầm đầu nhóm để thực hiện mục tiêu đã đề ra CEO
  12. 12. <ul><li>Dẫn dắt - Lead: </li></ul><ul><ul><li>“ Hướng dẫn, cầm lái, hoa tiêu điều khiển, chỉ ra, vạch ra đường lối” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Tạo ra hiệu lệnh cho mọi người hành động” </li></ul></ul><ul><li>Nhà Lãnh đạo – Người chỉ huy - Leader: </li></ul><ul><ul><li>“ Người đóng vai trò dẫn dắt” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Người nắm quyền kiểm soát” </li></ul></ul><ul><li>Tố chất lãnh đạo - Leadership: </li></ul><ul><ul><li>“ Uy lực ưu tú trong con người của nhà lãnh đạo” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Những đức tính tạo thành một nhà lãnh đạo tốt” </li></ul></ul>CEO
  13. 13. Laõnh ñaïo laø moät quaù trình maø moät caù nhaân taùc ñoäng aûnh höôûng ñeán moät nhoùm ngöôøi ñeå ñaït muïc tieâu chung trong moãi tình huoáng khaùc bieät. Lãnh đạo : “Nhất hô bá ứng” Đó là mối quan hệ ảnh hưởng giữa người cầm đầu và những người hưởng ứng mong muốn có những thay đổi thật sự phản ánh những mục đích chung. <ul><li>Lãnh đạo là một tiến trình mà người cầm đầu và những người đi theo tương tác năng động trong một môi trường, tình huống cụ thể . </li></ul><ul><ul><li>Hành vi lãnh đạo hữu hiệu tùy thuộc vào mức độ tương tác phức tạp này </li></ul></ul><ul><ul><li>Không có một hành vi tốt nhất nào cho một tình huống sẵn có. </li></ul></ul>1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
  14. 14. Là nghệ thuật gây cảm hứng, hướng dẫn, và định hướng nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn. Lãnh đạo là năng lực lôi cuốn người khác làm theo ý mình nhưng lại không dựa vào quyền lực của tổ chức, chỉ thông qua thuyết phục được người khác Lãnh đạo là sử dụng các ảnh hưởng để động viên tất cả nhân viên cùng nhau đạt được mục tiêu ĐỘNG VIÊN LÀ GÌ ? LÀ MỘT LOẠT CÁC TÁC LỰC CÓ VAI TRÒ TIẾP THÊM SỨC MẠNH, ĐỊNH HƯỚNG VÀ DUY TRÌ HÀNH VI. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
  15. 15. BẢN CHẤT CỦA SỰ LÃNH ĐẠO <ul><li>Tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên trong từng hoàn cảnh, từng thời điểm khác nhau, để có thể đáp ứng cho họ một cách đầy đủ. </li></ul><ul><li>Cổ vũ động viên nhân viên nỗ lực làm việc để đạt mục tiêu chung. </li></ul><ul><li>Tạo môi trường làm việc vui vẻ và thoải mái. </li></ul>MÔI TRƯỜNG – HÒAN CẢNH (Siutuation). - Nhân cách - Vị trí - Sự tinh thông - Các giá trị - Nguyện vọng - Sự gắn bó <ul><li>Công việc </li></ul><ul><li>Các áp lực gây căng thẳng </li></ul><ul><li>Những biến động </li></ul>1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Leader Follwer Follwer Follwer Follwer Follwer
  16. 16. NHÀ QUẢN TRỊ LÀ AI? <ul><ul><li>Nhà quản trị là người làm việc với và thông qua những người khác bằng cách phối hợp và kết hợp những hoạt động của họ để hoàn thành mục tiêu của tổ chức. </li></ul></ul>NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ AI? Nhà lãnh đạo là người tập hợp, thu hút, dẫn dắt những người khác cùng hướng về mục tiêu chung và cùng hành động để đạt mục tiêu đó Nhà lãnh đạo là linh hồn của một tổ chức – là người tiếp “lửa nhiệt tình” cho các thành viên Nhà lãnh đạo là “thần tượng” của các thuộc cấp
  17. 17. Nhà lãnh đạo chú trọng đến: Nhà quản trị chú trọng đến: Kỹ năng & Luận lyù & Phức tạp hoùa Nghệ thuật & Trực giaùc & Đơn giản hoùa Tầm nhìn hiện tại - Ngắn & trung hạn Tầm nhìn tương lai - daøi hạn Tổ chức, nhoùm chính thức Nhoùm chính thức & phi chính thức Cơ chế vận haønh: coâng việc – bộ maùy – quy trình coù tính khuoân mẫu Con người trong mỗi tình huống, moâi trường cụ thể Quyền lực dựa vaøo chức vụ Uy tín - Thuyết phục ñöôïc người khaùc Chỉ thị, mệnh lệnh từ quy chế, quy ñònh của tổ chức Duøng sức ảnh hưởng khơi gợi tinh thần nhiệt tình, hứng thuù, say meâ coâng việc Quản trị nhaân sự theo thuyết X Phaùt triển nguồn nhaân lực theo thuyết Y Sự ổn ñònh - duy trì trật tự ñaõ ñònh sẵn Đổi mới, ñoät phaù Hiệu suất ñaït ñöôïc chiến lược, KH Hiệu quả - sự tồn vong & phaùt triển Kiểm soaùt: kiểm tra, giaùm saùt, ñieàu chænh Ủy quyền, khích lệ tính chủ ñoäng Laøm ñuùng coâng việc ñaõ ñöôïc quyết ñònh Loâi cuốn người khaùc tham gia ra quyết ñònh – Chọn ñuùng giải phaùp Thế naøo ? Khi naøo ? Caùi gì ? Tại sao ?
  18. 18. ? KẾT HỢP NHƯ THẾ NÀO ? 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Nhà Quản trị 1 Nhà Quản trị Nhà Lãnh đạo 2 Nhà Quản trị & Nhà Lãnh đạo 3 PHÁP LÝ TÌNH
  19. 19. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học vấn của bạn và sự thành thạo về chuyên môn. YẾU MẠNH LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ MẠNH Too many Điều gì sẽ xảy ra cho tổ chức, DN ? Too many Yếu kém Trì trệ Sơ cứng Too few Điều gì sẽ xảy ra cho tổ chức, DN ? Almost none Phát triển bền vững “ Soft” leadership skills vs. “Hard” management skills Need both
  20. 20. Siêu thị điện máy Việt Long - www.vietlongplaza.com.vn

  ×