Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phòng xông hơi hồng ngoại XHN-21L

57 views

Published on

Phòng xông hơi XHN-21L thiết kế trang nhã, hiện đại tạo được không gian sang trọng, tích hợp nhiều tính năng chuyên nghiệp, cao cấp mang lại không gian xông hơi tuyệt vời.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phòng xông hơi hồng ngoại XHN-21L

  1. 1. MIIGWWĐIW aÌ4cù“oVỊI1Ĩ7Rl.E9,0,Ftí0>lIlQrLTI=.Ì4GM ẵn2cooTh&u. R1ZQ10.TPJ-OCM íũũãũluĩu-@WIIN vNIA1.ìẢƯIIìỵvtI PỤÒNG XÔNG HƠI HONG NGOẠI XEN-ZIL TỐI ĐA 2 NGƯỜI SỬ DỤNG /1 R Ữ ° K Ể ẠỂỈ `,FẸ ' ẵ `, l K "n.= ĨGJ }` , Nử `lLj" Ệ” 1., ! [ -.` , -- / /-I Ệ. / I nì ., = , iỗl g GL :I g Ị _-1. Ị'. Ill .ị. j THÔNG só KỸ THUẶT BỘĐíềIJKÌìẽ`nT VỀN4 Thiětbìsât khLüìvà1àmsạđì khôn khíp I g Ðè‹ìl.EĐIrong Ðèn[ED EI: phòrì Đèíìsimhocdđmàu I GN GỶỈ Ểl IIỊIDIIID Il I.lIIÌlIlIII`

×