Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai

V
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Triợ ữ ̣
Bênh Văn Phòng Cùng Thi ṭ ế
B Xông H i Hồng Ngoaiị ơ ̣
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòng Cùngợ ữ ̣ ̣
Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Phòng xông h i hồngơ
ngoai không chi giúp̣ ̉
th giãn, giam cân màư ̉
còn là thiết bi phòng̣
chống và hỗ tr ch aơ ữ
tri bênh văn phòng vộ ̣
cùng hiêu qua.̣ ̉
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Bất c ́ ngành nào, dù môiư
tr ̀ng làm viêc tốt đếnươ ̣
đâu, vẫn tồn tai nh ̃ ng̣ ư
măt tiêu c c mà chị ư ̉
nh ̃ ng ng ̀i trong nghềư ươ
m ́i hiêu. Theo nh ̃ ngơ ̉ ư
thống kê m i nhất, 90%ớ
nhân viên đều mắc môt sộ́
bênh nhất đinh g i vui lạ̀ ̣ ọ
b nh văn phòngệ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Moi ng ̀i nghị̃ ươ
rằng công viêc văṇ
phòng nhe nhàng,̣
ăn măc đep, sung̣ ̣
s ́ng h ng máyươ ươ
lanh, ít ra đ ̀ng̣ ươ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Mấy ai biết rằng nhân viên văn
phòng cũng có nỗi khô riêng.̉
C ̀ng đô làm viêc cao, nhiềuươ ̣ ̣
mối quan hê chồng chéo, áp l c̣ ư
gia đình và áp l c xã hôi luônư ̣
làm cho ho mêt moi, căng thăng̣ ̣ ̉ ̉
quá đô, dễ mắc các ch ́ ng bênḥ ư ̣
thần kinh nh trầm cam, rốiư ̉
loan nhân cách và rối loan tâṃ ̣
thần ...
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Ngoài anh h ng thần kinh, h phai đối măt v ́i môỉ ưở ọ ̉ ̣ ơ
tr ̀ng làm viêc nguy hai cho s ́ c khoe.ươ ̣ ̣ ư ̉
- Moi mắt vì th ̀ng xuyên làm v ́i máy tính.̉ ươ ơ
- Khô da vì h i gió điều hòa.ơ
- Sô mũi, viêm xoang, thê trang yếu vì chênh lêch nhiêt đổ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣
đôt ngôt mỗi khi ra đ ̀ng.̣ ̣ ươ
- Dễ tăng cân vì th ̀ng xuyên hôi hop, tiêc tùng nh ng lai ítươ ̣ ̣ ̣ ư ̣
vân đông.̣ ̣
- Viêm c , nh ́ c kh ́p, đau côt sống vì phai ngồi liên tuc 8ơ ư ơ ̣ ̉ ̣
tiếng đồng hồ n i công s .ơ ơ
- Ch a kê ho có nguy c mắc các bênh truyền nhiễm, tiêuư ̉ ̣ ơ ̣
hóa, tim mach,… cao gấp 5 lần ng ̀i bình th ̀ng.̣ ươ ươ
Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
• Phòng xông h i h ng ngo i giúp phòng vàơ ồ ạ
ch a tr b nh văn phòng hi u quữ ị ệ ệ ả
• Tia hồng ngoai đ c ́ ng dung tri liêu y tệ́ ươ ư ̣ ̣ ̣
mang đ n hi u qu tích c c là điều không aiế ệ ả ự
có thê bàn cãỉ
• Kết qua ghi nhân nh ̃ ng bênh nhân stress̉ ̣ ơ ư ̣
do công viêc cho thấy, sau 10 phút xông h i,̣ ơ
nồng đô hoocmol Adrenaline gây căng thăng̣ ̉
giam h n 80%̉ ơ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Thi t b xông h i hồngế ị ơ
ngoai còn cai thiên nhiềụ ̉ ̣
vấn đề về s ́ c khoe, đăcư ̉ ̣
biêt là h tr ch a bênḥ ỗ ơ ữ ̣
văn phòng. Tia hồng
ngoai có thê tác đông lêṇ ̉ ̣
moi hê c quan cua c̣ ̣ ơ ̉ ơ
thê: hê hô hấp, bài tiết,̉ ̣
tiêu hóa, tim mach, c -̣ ơ
x ng…ươ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
• Phòng xông h i h ng ngo i giúp công vi cơ ồ ạ ệ
c a b n thu n bu m xuôi gió.ủ ạ ậ ồ
Hãy hình dung khi ban b ́c vào phòng̣ ươ
phòng xông h i, buông bo hết quần áo và cácơ ̉
thiết bi thông tin liên lac. Ban nh đang đắṃ ̣ ̣ ư
mình trong thế gi ́i hoàn toàn cách biêt.ơ ̣
Ban thấy mình tr nên minh mẫn, cam giác̣ ơ ̉
sang khoái dâng tràn nh thê moi phiền̉ ư ̉ ̣
muôn lo âu đã theo mồ hôi cuốn trôi ca rồi.̣ ̉
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
• Theo đánh giá t ̀ các khách hàng cua công tyư ̉
Viên Mỹ sau 1 tháng s dung thiết bi, ho đềuư ̣ ̣ ̣
rất hài lòng về công dung cua phòng xông h ị ̉ ơ
hồng ngoai. Ho cho biết t ̀ khi trang bicăṇ ̣ ư ̣
phòng này, công viêc luôn đ c thuân l i. Vạ̀ ươ ̣ ơ
nhiều khách hàng niềm n tiết lô, không chiơ ̣ ̉
công viêc mà các vấn đề tài chính, xã hôi, giạ ̣
đình và kê ca đ ̀i sống sinh hoat v chồng̉ ̉ ơ ̣ ơ
cũng tr nên suôn se h n tr ́c.ơ ̉ ơ ươ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
• Hãy đ n ngay Viênế
M đ trang b thi tỹ ể ị ế
b xông h i h ngị ơ ồ
ngo i giúp b n trànạ ạ
đ y sinh l c làm vi cầ ự ệ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Viên M hi n là nhà phân ph i hàng đ uỹ ệ ố ầ
s n ph m Phòng xông h i h ng ngo i t iả ẩ ơ ồ ạ ạ
Vi t Nam v i thi t k hi n đ i, màu s cệ ớ ế ế ệ ạ ắ
trang nhã, m u mã đ c c p nh p th ngẫ ượ ậ ậ ườ
xuyên, giá ca h p lý, đáp ng m i nhu c ủ ợ ứ ọ ầ
c a khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi nh nủ ậ
thi t k và l p đ t Phòng xông h i h ngế ế ắ ặ ơ ồ
ngo i theo ý t ng và kích th c mà b nạ ưở ướ ạ
mong mu n.ố
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
Hãy đ n ngay Viên Mế ỹ
đ đ c t v n, thamể ượ ư ấ
quan và chon muạ
Phòng T m Xông H iắ ơ
H ng Ngo i giúpồ ạ
phòng và ch a trữ ị
bênh văn phòng, chọ
ban tinh thần cùng s ́ c̣ ư
khoe đê hoàn thành̉ ̉
tốt công viêc, mang̣
thành công đến gần
ban h n.̣ ơ
Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣
Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
CÔNG TY VIÊN MỸ
Nhà cung c p thi t b Phòng xông h i h ng ngo iấ ế ị ơ ồ ạ
hàng đ u t i Vi t Namầ ạ ệ
Hotline: (08) 62 99 11 66 – 38 444 144
(N u máy b n, quý khách vui lòng g i l i sau đế ậ ọ ạ ể
đ c t v n)ượ ư ấ
Chi nhánh 1: 38 Hoàng Văn Th , ph ng 9, qu n Phúụ ườ ậ
Nhu n, TP.HCMậ
Chi nhánh 2: 362 Cao Th ng, ph ng 12, qu n 10,ắ ườ ậ
TP.HCM
www.vienmy.vn | info@vienmy.vn
1 of 19

Recommended

Supplement presentation2 by
Supplement presentation2Supplement presentation2
Supplement presentation2To Nghia
167 views18 slides
Những lợi ích tuyệt vời của vòi tắm hoa sen vichy shower by
Những lợi ích tuyệt vời của vòi tắm hoa sen vichy showerNhững lợi ích tuyệt vời của vòi tắm hoa sen vichy shower
Những lợi ích tuyệt vời của vòi tắm hoa sen vichy showervienmy123
172 views10 slides
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công by
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành côngNữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành côngvienmy123
98 views11 slides
Chọn mua loại phòng xông hơi tại nhà nào giúp vợ chồng hạnh phúc hơn by
Chọn mua loại phòng xông hơi tại nhà nào giúp vợ chồng hạnh phúc hơnChọn mua loại phòng xông hơi tại nhà nào giúp vợ chồng hạnh phúc hơn
Chọn mua loại phòng xông hơi tại nhà nào giúp vợ chồng hạnh phúc hơnvienmy123
97 views13 slides
Nếu bạn nữ thi rớt tốt nghiệp hoặc đại học, hãy học nghề spa by
Nếu bạn nữ thi rớt tốt nghiệp hoặc đại học, hãy học nghề spa Nếu bạn nữ thi rớt tốt nghiệp hoặc đại học, hãy học nghề spa
Nếu bạn nữ thi rớt tốt nghiệp hoặc đại học, hãy học nghề spa vienmy123
415 views20 slides
Bí quyết thiết kế trung tâm massage hỗ trợ kinh doanh thành công by
Bí quyết thiết kế trung tâm massage hỗ trợ kinh doanh thành công Bí quyết thiết kế trung tâm massage hỗ trợ kinh doanh thành công
Bí quyết thiết kế trung tâm massage hỗ trợ kinh doanh thành công vienmy123
244 views12 slides

More Related Content

Viewers also liked

Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công by
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành côngNữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành côngvienmy123
161 views11 slides
Lý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triển by
Lý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triểnLý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triển
Lý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triểnvienmy123
145 views13 slides
Những ưu điểm khi mở spa trong khách sạn by
Những ưu điểm khi mở spa trong khách sạnNhững ưu điểm khi mở spa trong khách sạn
Những ưu điểm khi mở spa trong khách sạnvienmy123
172 views13 slides
Sống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoại by
Sống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoạiSống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoại
Sống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoạivienmy123
259 views19 slides
Kinh doanh spa di động vốn đầu tư thấp - thu nhập cao by
Kinh doanh spa di động  vốn đầu tư thấp - thu nhập caoKinh doanh spa di động  vốn đầu tư thấp - thu nhập cao
Kinh doanh spa di động vốn đầu tư thấp - thu nhập caovienmy123
457 views15 slides
Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai by
Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoaiKhi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai
Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoaivienmy123
218 views14 slides

Viewers also liked(7)

Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công by vienmy123
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành côngNữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công
Nữ doanh nhân sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại để khoẻ đẹp và thành công
vienmy123161 views
Lý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triển by vienmy123
Lý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triểnLý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triển
Lý do công ty viên mỹ chọn mộc miên spa để phát triển
vienmy123145 views
Những ưu điểm khi mở spa trong khách sạn by vienmy123
Những ưu điểm khi mở spa trong khách sạnNhững ưu điểm khi mở spa trong khách sạn
Những ưu điểm khi mở spa trong khách sạn
vienmy123172 views
Sống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoại by vienmy123
Sống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoạiSống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoại
Sống khỏe, tăng tuổi thọ người cao tuổi cùng máy xông hơi hồng ngoại
vienmy123259 views
Kinh doanh spa di động vốn đầu tư thấp - thu nhập cao by vienmy123
Kinh doanh spa di động  vốn đầu tư thấp - thu nhập caoKinh doanh spa di động  vốn đầu tư thấp - thu nhập cao
Kinh doanh spa di động vốn đầu tư thấp - thu nhập cao
vienmy123457 views
Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai by vienmy123
Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoaiKhi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai
Khi nao spa nen mua phong xong hoi hong ngoai
vienmy123218 views
Gia đình hạnh phúc hơn khi có phòng spa tại nhà by vienmy123
Gia đình hạnh phúc hơn khi có phòng spa tại nhàGia đình hạnh phúc hơn khi có phòng spa tại nhà
Gia đình hạnh phúc hơn khi có phòng spa tại nhà
vienmy123108 views

Similar to Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai

Customer Service by
Customer ServiceCustomer Service
Customer Servicesuphat2009
347 views131 slides
Vệ sinh nhà cửa by
Vệ sinh nhà cửaVệ sinh nhà cửa
Vệ sinh nhà cửaTung le Tien
196 views1 slide
nhân viên bán hàng chuyên nghiệp by
nhân viên bán hàng chuyên nghiệpnhân viên bán hàng chuyên nghiệp
nhân viên bán hàng chuyên nghiệpHung Pham Thai
532 views40 slides
Hồ sơ năng lực by
Hồ sơ năng lựcHồ sơ năng lực
Hồ sơ năng lựcHoang Long Hai Security
24 views17 slides
Bai08 by
Bai08Bai08
Bai08nhóc Ngố
407 views27 slides

Similar to Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai(20)

Customer Service by suphat2009
Customer ServiceCustomer Service
Customer Service
suphat2009347 views
Vệ sinh nhà cửa by Tung le Tien
Vệ sinh nhà cửaVệ sinh nhà cửa
Vệ sinh nhà cửa
Tung le Tien196 views
nhân viên bán hàng chuyên nghiệp by Hung Pham Thai
nhân viên bán hàng chuyên nghiệpnhân viên bán hàng chuyên nghiệp
nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
Hung Pham Thai532 views
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1) by foreman
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
foreman411 views
2 giao dich_voi_khach_hang by Le Van
2 giao dich_voi_khach_hang2 giao dich_voi_khach_hang
2 giao dich_voi_khach_hang
Le Van236 views
Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Hợp Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ Bền (POPS) Phát Thải Ở Ngàn... by nataliej4
Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Hợp Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ Bền (POPS) Phát Thải Ở Ngàn...Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Hợp Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ Bền (POPS) Phát Thải Ở Ngàn...
Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Hợp Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ Bền (POPS) Phát Thải Ở Ngàn...
nataliej430 views
Ban co the_tro_thanh_bac_thay_trong_kdtm by Sự Kiện Hay
Ban co the_tro_thanh_bac_thay_trong_kdtmBan co the_tro_thanh_bac_thay_trong_kdtm
Ban co the_tro_thanh_bac_thay_trong_kdtm
Sự Kiện Hay542 views
Ho bieu chanh chi dao - chi ly by Kelsi Luist
Ho bieu chanh  chi dao - chi lyHo bieu chanh  chi dao - chi ly
Ho bieu chanh chi dao - chi ly
Kelsi Luist694 views
Management Leadership Skills.ppt by khuon5
Management Leadership Skills.pptManagement Leadership Skills.ppt
Management Leadership Skills.ppt
khuon510 views
Rang dong he thong_giai_phap_chieu_sang_trong_cac_cong_trinh_xay_dung_voi_ran... by Dien Ha The
Rang dong he thong_giai_phap_chieu_sang_trong_cac_cong_trinh_xay_dung_voi_ran...Rang dong he thong_giai_phap_chieu_sang_trong_cac_cong_trinh_xay_dung_voi_ran...
Rang dong he thong_giai_phap_chieu_sang_trong_cac_cong_trinh_xay_dung_voi_ran...
Dien Ha The22 views

Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai

 • 1. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Triợ ữ ̣ Bênh Văn Phòng Cùng Thi ṭ ế B Xông H i Hồng Ngoaiị ơ ̣
 • 2. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòng Cùngợ ữ ̣ ̣ Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Phòng xông h i hồngơ ngoai không chi giúp̣ ̉ th giãn, giam cân màư ̉ còn là thiết bi phòng̣ chống và hỗ tr ch aơ ữ tri bênh văn phòng vộ ̣ cùng hiêu qua.̣ ̉
 • 3. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Bất c ́ ngành nào, dù môiư tr ̀ng làm viêc tốt đếnươ ̣ đâu, vẫn tồn tai nh ̃ ng̣ ư măt tiêu c c mà chị ư ̉ nh ̃ ng ng ̀i trong nghềư ươ m ́i hiêu. Theo nh ̃ ngơ ̉ ư thống kê m i nhất, 90%ớ nhân viên đều mắc môt sộ́ bênh nhất đinh g i vui lạ̀ ̣ ọ b nh văn phòngệ
 • 4. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Moi ng ̀i nghị̃ ươ rằng công viêc văṇ phòng nhe nhàng,̣ ăn măc đep, sung̣ ̣ s ́ng h ng máyươ ươ lanh, ít ra đ ̀ng̣ ươ
 • 5. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Mấy ai biết rằng nhân viên văn phòng cũng có nỗi khô riêng.̉ C ̀ng đô làm viêc cao, nhiềuươ ̣ ̣ mối quan hê chồng chéo, áp l c̣ ư gia đình và áp l c xã hôi luônư ̣ làm cho ho mêt moi, căng thăng̣ ̣ ̉ ̉ quá đô, dễ mắc các ch ́ ng bênḥ ư ̣ thần kinh nh trầm cam, rốiư ̉ loan nhân cách và rối loan tâṃ ̣ thần ...
 • 6. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Ngoài anh h ng thần kinh, h phai đối măt v ́i môỉ ưở ọ ̉ ̣ ơ tr ̀ng làm viêc nguy hai cho s ́ c khoe.ươ ̣ ̣ ư ̉ - Moi mắt vì th ̀ng xuyên làm v ́i máy tính.̉ ươ ơ - Khô da vì h i gió điều hòa.ơ - Sô mũi, viêm xoang, thê trang yếu vì chênh lêch nhiêt đổ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ đôt ngôt mỗi khi ra đ ̀ng.̣ ̣ ươ - Dễ tăng cân vì th ̀ng xuyên hôi hop, tiêc tùng nh ng lai ítươ ̣ ̣ ̣ ư ̣ vân đông.̣ ̣ - Viêm c , nh ́ c kh ́p, đau côt sống vì phai ngồi liên tuc 8ơ ư ơ ̣ ̉ ̣ tiếng đồng hồ n i công s .ơ ơ - Ch a kê ho có nguy c mắc các bênh truyền nhiễm, tiêuư ̉ ̣ ơ ̣ hóa, tim mach,… cao gấp 5 lần ng ̀i bình th ̀ng.̣ ươ ươ
 • 8. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Phòng xông h i h ng ngo i giúp phòng vàơ ồ ạ ch a tr b nh văn phòng hi u quữ ị ệ ệ ả • Tia hồng ngoai đ c ́ ng dung tri liêu y tệ́ ươ ư ̣ ̣ ̣ mang đ n hi u qu tích c c là điều không aiế ệ ả ự có thê bàn cãỉ • Kết qua ghi nhân nh ̃ ng bênh nhân stress̉ ̣ ơ ư ̣ do công viêc cho thấy, sau 10 phút xông h i,̣ ơ nồng đô hoocmol Adrenaline gây căng thăng̣ ̉ giam h n 80%̉ ơ
 • 9. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 • 10. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Thi t b xông h i hồngế ị ơ ngoai còn cai thiên nhiềụ ̉ ̣ vấn đề về s ́ c khoe, đăcư ̉ ̣ biêt là h tr ch a bênḥ ỗ ơ ữ ̣ văn phòng. Tia hồng ngoai có thê tác đông lêṇ ̉ ̣ moi hê c quan cua c̣ ̣ ơ ̉ ơ thê: hê hô hấp, bài tiết,̉ ̣ tiêu hóa, tim mach, c -̣ ơ x ng…ươ
 • 11. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Phòng xông h i h ng ngo i giúp công vi cơ ồ ạ ệ c a b n thu n bu m xuôi gió.ủ ạ ậ ồ Hãy hình dung khi ban b ́c vào phòng̣ ươ phòng xông h i, buông bo hết quần áo và cácơ ̉ thiết bi thông tin liên lac. Ban nh đang đắṃ ̣ ̣ ư mình trong thế gi ́i hoàn toàn cách biêt.ơ ̣ Ban thấy mình tr nên minh mẫn, cam giác̣ ơ ̉ sang khoái dâng tràn nh thê moi phiền̉ ư ̉ ̣ muôn lo âu đã theo mồ hôi cuốn trôi ca rồi.̣ ̉
 • 12. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 • 13. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Theo đánh giá t ̀ các khách hàng cua công tyư ̉ Viên Mỹ sau 1 tháng s dung thiết bi, ho đềuư ̣ ̣ ̣ rất hài lòng về công dung cua phòng xông h ị ̉ ơ hồng ngoai. Ho cho biết t ̀ khi trang bicăṇ ̣ ư ̣ phòng này, công viêc luôn đ c thuân l i. Vạ̀ ươ ̣ ơ nhiều khách hàng niềm n tiết lô, không chiơ ̣ ̉ công viêc mà các vấn đề tài chính, xã hôi, giạ ̣ đình và kê ca đ ̀i sống sinh hoat v chồng̉ ̉ ơ ̣ ơ cũng tr nên suôn se h n tr ́c.ơ ̉ ơ ươ
 • 14. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 • 15. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Hãy đ n ngay Viênế M đ trang b thi tỹ ể ị ế b xông h i h ngị ơ ồ ngo i giúp b n trànạ ạ đ y sinh l c làm vi cầ ự ệ
 • 16. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Viên M hi n là nhà phân ph i hàng đ uỹ ệ ố ầ s n ph m Phòng xông h i h ng ngo i t iả ẩ ơ ồ ạ ạ Vi t Nam v i thi t k hi n đ i, màu s cệ ớ ế ế ệ ạ ắ trang nhã, m u mã đ c c p nh p th ngẫ ượ ậ ậ ườ xuyên, giá ca h p lý, đáp ng m i nhu c ủ ợ ứ ọ ầ c a khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi nh nủ ậ thi t k và l p đ t Phòng xông h i h ngế ế ắ ặ ơ ồ ngo i theo ý t ng và kích th c mà b nạ ưở ướ ạ mong mu n.ố
 • 17. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 • 18. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Hãy đ n ngay Viên Mế ỹ đ đ c t v n, thamể ượ ư ấ quan và chon muạ Phòng T m Xông H iắ ơ H ng Ngo i giúpồ ạ phòng và ch a trữ ị bênh văn phòng, chọ ban tinh thần cùng s ́ c̣ ư khoe đê hoàn thành̉ ̉ tốt công viêc, mang̣ thành công đến gần ban h n.̣ ơ
 • 19. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ CÔNG TY VIÊN MỸ Nhà cung c p thi t b Phòng xông h i h ng ngo iấ ế ị ơ ồ ạ hàng đ u t i Vi t Namầ ạ ệ Hotline: (08) 62 99 11 66 – 38 444 144 (N u máy b n, quý khách vui lòng g i l i sau đế ậ ọ ạ ể đ c t v n)ượ ư ấ Chi nhánh 1: 38 Hoàng Văn Th , ph ng 9, qu n Phúụ ườ ậ Nhu n, TP.HCMậ Chi nhánh 2: 362 Cao Th ng, ph ng 12, qu n 10,ắ ườ ậ TP.HCM www.vienmy.vn | info@vienmy.vn