Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geografia activitats tema 3 de vicente ahuir

167 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Geografia activitats tema 3 de vicente ahuir

  1. 1. GEOGRAFIA ACTIVITATS TEMA 3“Població” 1. Pàgina 57(Act:2 i 3)2.Quina relació tenen els avenços sanitaris(vacunes,medicines) ambl’augment de la població? La població al tindre més avenços sanitaris com vacunes i medicines,provoca que disminuisca les defuncions i augmente el creixement de lapoblació. 3.La població mundial creix o disminueix?Calcula la diferencia entre elnombre actual d’habitants de la Terra i el que es preveu que hi haurà ales acaballes del segle XXI. La població mundial creix.Habitants a final del segle XXI:12.000 milions .Habitants començament XXI: 6 .000 milions.Diferència: 6 .000 milions d’habitants més. 2.Pàgina 59(Act:4)4. Amb les dades , calcula la densitat de població que té cada país.Ordena en el teu quadern aquests països en funció de la densitat depoblació que tenen, de menys a més.País Extensió PoblacióXina 9596961 1338612968Líbia 1759540 6310434PaïsosBaixos41543 16715999Austràlia 7741220 21262641 Xina:1338612968/9596961=139.48 h/km 2-Líbia:6310434/1759540 =35.86 h/km2-Països Baixos:16715999/41543402.37 h/km2 -Austràlia:2.74 h/km2 3.Pagina 61,62,63(Act:7,8,9,11,12,13,14,15)7. En quins continents estan situats els països amb una taxa demortalitat al 9 mer mil?I els països amb una ortalitat superior al 12 permil? -9 per mil : Amèrica ,Oceania,Nord d’Àfrica i sud d’Àsia.-12 per mil: Eurpoa de l’est,Nord d’Àsia i nord i el centre sud d’Àfrica. 8.Calcula la taxa de mortalitat d’Àfrica si la població total es de968042075 i el nombre de defuncions en un any es d’11997553.Comparael resultat amb la llegenda del mapa de mortalitat al món i indica si eselevada o reduïda. -Àfrica:11997553/968042075*1000=12.39 hab/km2 . Es elevada perquesupera el 12 per mil que es la que apareix al centre i sud d’Àfrica 9.Calcula la taxa de mortalitat infantil d’Europa si el nombre dedefuncions de xiquets menors d’un any es de 55208 i el de naixements esde 7424397. Mortalitat infantil=0.74 per mil 11.Calcula la taxa de creixement natural de Mali,tenint en compte quela taxa de natalitat es de 46,8%o i la taxa de mortalitat es de 15,3%o -TCN Mali=46,8-15,3=31,5%o
  2. 2. 12.Repeteix l’activitat anterior amb les dades d’Alemanya que te unanatalitat del 8.2%o i una mortalitat del 10.8%o. -TCN Alemanya=8,2-10,8=-2,6 %o 13.Observa el gràfic i explica com es el creixement natural alcomençament i final del model de transició demogràfica. En la fase inicial hi ha una taxa de natalitat i de mortalitat elevada pel qualel creixement de la població es escassa.En la fase següent de transició, al inici la natalitat segueix creixent , encanvi la mortalitat disminueix ,però al final de l’etapa ,ambdós indicadorsbaixen i el creixement natural disminueix. Aquesta situació continua en lafase evolucionada per la qual cosa , el creixement natural és mínim peròpositiu. En la última etapa de regressió el creixement es negatiu a causa del’elevada mortalitat i la baixa natalitat. 14.Indica si aquestes frases, relatives al model de transició demogràfica , són verdaderes o falses, i corregeix aquestes ultimes en el teu quadern:-Al final de la fase de transició, el creixement natural disminueix. V -En la fase evolucionada , la taxa de natalitat es molt alta i el creixementnatural reduït . F/Es baixa -En la fase de regressió el creixement natural es molt elevat . F/Es dèbilinclús negatiu -Tots els països del món han experimentat el model de transiciódemogràfica . F/No han seguit tots els països de la mateixa manera 15.Quines conseqüències creus que te per a una societat el descens depoblació? -El descens de població provoca que no es produïsca una regeneració enun país ,necessari per a que els joves puguen treballar i així mantindre elscostos socials d la gent envellida i que no treballa 4.Pagina 64 (Act: 16 i 18)16. Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu dels movimentshabituals i migratoris.M. Habituals M. Migratoris -Desplaçaments periòdics -Desplaçaments ocasionals-No impliquen canvis de faena -Implica canvi de treball-No implica canvi de residencia -Implica canvi de residencia 18.Qué es el saldo migratori? -Es la diferència entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en un llocdeterminat i en un període de temps concret.
  3. 3. 5.Pagina 65 (Act:20)20.Observa els gràfics i explica en el quadern quines característiquespresenta l’estructura de la població per edat a Austria i a la República delCongo. La població jove (0-14) anys , en la República del Congo arriba cuasi lameitat de la seua població (46,1 %) en canvi a penes arriba al (14,8%).Lapoblació adulta en Austria es un (17,4%) i en la República del Congo apenes arriba al (3%) i finalment comprovem que la població anciana ocupala majoria de la població en Austria ,pel qual deduïm que es una poblacióenvellida. En canvi en la República del Congo es la meitat això suposa unaequitat entre la població jove i vella. 6.Pagina 67,68,69,70 i 71 (Act:24,25 i 29)24.Observa el mapa i respon a les qüestions següents :a)Quines són les províncies d’Espanya que presenten una densitat depoblació més elevada? -Alacant,Madrid,Barcelona i Bilbao. b)On es localitzen les províncies amb una densitat de població per davallde 85hab/km2. En quines àrees geogràfiques la densitat de població esmés baixa de 25 hab/km2? -Menys de 85:Sud d’Andalusia, Aragó ,Navarra i Castella Lleó.-Menys de 25:Extremadura ,Castella Lleó i Castella la Mancha. 25.Quines van ser les causes del descens de la natalitat a Espanya apartir del 1980?Causes: -La dona es va incorporar al mercat laboral:dificultat d’atenció als fillsAugment de llars unipersonals: famílies poc fecundes-Retràs en l’edat en contraure matrimoni 29.Esbrina si entre la teua família o coneguts hi ha cap persona que hajaviscut en un altre país o ciutat durant un període de temps prolongat.Informa-te’n i resumeix en el teu quadern els apartats següents: El meu bisauelo va emigrar a Nova York per motius de faena,va residir enuna casa que va llogar a uns altres que també viatjaven amb ell. Ell, vatindre molts problemes alhora de parlar el idioma. 7.Pagina 72 i 73(Act: 32 ,33 i 34)32.Amb les dades de la taula, calcula en el teu quadern la densitat depoblació de cada província.Província Habitants Extensió (km2)Alacant 1891477 5817Caste lló 594915 6632València 2543209 10806 -Alacant: 325.16 hab/km2.-Castelló:89.70 hab/km2.València:235.35 hab/km2 33.Quins trets presenta el creixement natural a la nostra comunita? Al començament de la dècada del 1980 el creixement natural vacomençar a descendir notablement. A partir de l’any 2000 es va produirun increment
  4. 4. lleu per l’augment de la natalitat. En l’actualitat ,elcreixement natural es baix (0,33%). 34. Observa la taula dels estrangers a la Comunitat Valenciana. De quinstres països arriben més persones a la nostra comunitat? En quinscontinents estan situats aquests països? -De Marroc(Àfrica), de Regne Unit i de Romania(Europa) Activitats finals (Act : 1,2,3,5,6,7,8,10,11)1.Defineix els termes següents:-Creixement natural: Es la diferència que hi ha entre el nombre denaixements i el de defuncions de una població en un moment donat. -Saldo migratori: Es la diferencia que hi ha entre el nombre d’immigrantsi el de emigrants en un període determinat i un temps concret. -Moviment pendular: Es un desplaçament de població que es produeixquan s’estudia o es treballa en una localitat diferent de la de residencia -Creixement real: Es la suma del creixement natural i el saldo migratori -Èxode rural: Es el moviment de persones que abandonen els nuclis ruralscap a la gran ciutat -Piràmide de població: Es un gràfic que representa l’estructura de lapoblació per (sexe i edat) en una zona en un moment determinat. 2.Copia aquestes columnes en el teu quadern i uneix-les amb fletxes. Zona poblada densament Zona poblada escassament Deserts tropicals icontinentals Àrees pròximes al’equador Hemisferi nord Zones polars Sudest asiatic Zones d’alta muntanya Nord-est dels estats units Europa central a informació d’aquesta taula està desordenada. Copia-la en elquadern i ordena-la d’una manera correcta.Indicador DefinicióTN Nombre de naixements registrats al llarg d’un anyentre la població d’aquell mateix lloc; el resultat esmultiplica per mil TMi Nombre de defuncions de xiquets menors d’un anyd’edat entre els naixements registrats;el resultat esmultiplica per mil TFG Nombre de nascuts vius entre el nombre de donesen edat fèrtil; el resultat es multiplica per mil TCN Diferencia entre la taxa de natalitat i mortalitat.
  5. 5. 5.Llig en el text següent i contesta les preguntes que hi ha tot seguit:a)Per què els immigrants han rejovenit la població espanyola? Perquè han aportat població jove que serveix de ma d’obra per fer front alcos de les despeses socials b)Quins avantatges creus que té una població amb una proporcióelevada de joves? Proporciona més ma d’obra i treball , per tant més aportacions dineràriesal Estat per fer front a les despeses e inversions, incrementen la natalitat 6.Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i corregeixaquestes últimes en el teu quadern.-La densitat de població elevada es característica d’àrees extensesgeogràfiques molt extenses . F/No correspon necessariament a gransextensions de terra ,sinó depèn d’altres factors com el clima recursos... -El desequilibri entre la població i recursos pot causar pobresa. V -En els països amb un percentatge elevat de població de gent gran, lamortalitat tendeix a disminuir. V -En la fase inicial del model de transició demogràfica, la natalitat i lamortalitat són reduïdes i el creixement de la població es escas. F/SLa taxade natalitat i mortalitat són elevades -Es calcula que al final d’aquest segle els habitants de la Terra s’hauranduplicat. V 7.Observa les dades d’aquesta taula i respon a les preguntes:a)Quins països tenen el nombre més elevat de fills per dona? Quinstenen el nombre més baix?-Alt: Burkina Faso, Mali ,Somàlia -Baix: Àustria ,Canada i Suècia b)En quins és més elevada la taxa de mortalitat infantil?Quins païsospresenten una taxa més baixa?-Alta: Burkina Faso, Mali,Somàlia -Baixa: Suècia i Dinamarca 8.En un poble d’Espanya viu una família els membres de la qual fanaquests moviments espacials:a) El pare s’ha traslladat a França per treballar en la verema.b)
  6. 6. El fill ha estat contractat com a cambrer en un establiment de laCosta del Sol.c) La mare treballarà tots els dies al poble veí.Quin tipus de moviment espacial ha fet cada un dels membres d’aquestafamília? -a)moviment migratori-b)moviment habitual(pendular)-c)moviment habitual (pendular) 10.Observa el mapa que representa l’estructura de la població per edaten els distints continents i respon a les preguntes:a)Quin continent te el percentatge elevat de població de gent gran? -Europa b)En quin és més elevada la proporció de població jove? -Àfrica c)Quines conseqüències té per a un país que la població jove siga moltnombrosa? -Que la població jove indica un índex de natalitat alta i al arribar a la seuaedat laboral tindrà un elevat de població adulta treballant que servirà alestat per tindre uns ingressos i fer front a les despeses socials. d)Com influeix en el creixement de la població un percentatge elevat degent gran ? Es una població envellida ,amb grans despeses socials que l’estat no potafrontar sinó hi ha un gran percentatge de població adulta que treballe vicente ahuir buigues 3d
  7. 7. El fill ha estat contractat com a cambrer en un establiment de laCosta del Sol.c) La mare treballarà tots els dies al poble veí.Quin tipus de moviment espacial ha fet cada un dels membres d’aquestafamília? -a)moviment migratori-b)moviment habitual(pendular)-c)moviment habitual (pendular) 10.Observa el mapa que representa l’estructura de la població per edaten els distints continents i respon a les preguntes:a)Quin continent te el percentatge elevat de població de gent gran? -Europa b)En quin és més elevada la proporció de població jove? -Àfrica c)Quines conseqüències té per a un país que la població jove siga moltnombrosa? -Que la població jove indica un índex de natalitat alta i al arribar a la seuaedat laboral tindrà un elevat de població adulta treballant que servirà alestat per tindre uns ingressos i fer front a les despeses socials. d)Com influeix en el creixement de la població un percentatge elevat degent gran ? Es una població envellida ,amb grans despeses socials que l’estat no potafrontar sinó hi ha un gran percentatge de població adulta que treballe vicente ahuir buigues 3d

×