Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La diversitat climàtica

3,359 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

La diversitat climàtica

 1. 1. LA DIVERSITAT CLIMÀTICA2on de Batxillerat. Geografia . IES Antoni Llidó. Xàbia. Professora: Vicenta Maria Ros
 2. 2. TEMPS I CLIMA FACTORSELEMENTS ASTRONÒMICSTemperatures Zonalitat FACTORS DINÀMICSPrecipitacions Corrent en Jet Front polar Humitat Característiques de les masses d’aire Centres d’acció Insolació FACTORS GEOGRÀFICS Influència del mar Boira Altitud OrientacióPressió i vents Situació Relleu
 3. 3. DIFERÈNCIA ENTRE TEMPS I CLIMAEl temps és l’estat físic de l’atmosfera en unmoment i un lloc determinat, mentre que elclima és la successió dels estats del temps. Eltemps atmosfèric l’estudia la meteorologia(rama de la física), mentre que el clima ésobjecte d’estudi de la climatologia, rama dela geografia física.
 4. 4. FACTORS CLIMÀTICSASTRONÒMICS: ZONALITAT-La Península Ibèrica està en la zona temperada del planeta (35º-43º N)- Aquesta localització provoca una marcada estacionalitat en els nostresclimes (hiverns frescos i estius càlids)), degut a la diferència en laincidència dels rajos de sol al llarg de l’any.-Aquesta zonalitat fa que hi haja variacions de temperatures de Nord aSud de la península.
 5. 5. FACTORS CLIMÀTICSGEOGRÀFICS: LA SITUACIÓ-La proximitat als continents europeu i africà facilita la influència deles masses d’aire que estan sobre ells, així a l’hivern entra aire freddel nord europeu, mentre que a estiu entra aire càlid del sud africà.-La situació de la Península entre dos mars i dos continents laconverteix en lloc de cruïlla de masses d’aire de propietats diferents. Zona freda Zona temperada Zona càlida
 6. 6. FACTORS CLIMÀTICSGEOGRÀFICS: LA INFLUÈNCIA DEL MAR-La proximitat al mar exerceix un efecte termoregulador, suavitza lestemperatures, minvant el seu efecte a mesura que ens endinsem en elcontinent. Les característiques de les corrents marines (fredes ocàlides) també influeix en el clima de les zones costeres.- La constitució massissa de la península, les costes poc retallades il’existència de relleus muntanyosos paral·lels a la costa, fa que esnoten les diferències tèrmiques entre linterior i la costa. En elsarxipèlags la influència del mar és decisiva. HIVERN ESTIU
 7. 7. FACTORS CLIMÀTICSGEOGRÀFICS: EL RELLEUEl relleu influeix en el clima per la seua disposició, per l’altitud i perl’orientació.La disposició del relleu peninsular vorejant la Meseta, provoca undescens de les precipitacions cap a l’interior. Sols la vall delGuadalquivir queda oberta a l’oceà. Les masses d’aire de l’oest(carregades dhumitat) entren més fàcilment (no hi ha obstaclesmuntanyosos) però pel caràcter massís de la península aquestes massesqueden debilitades a mesura que sendinsen. Les conques de l’Ebre iDuero tenen escasses precipitacions a causa dels sistemes muntanyososque les envolten.L’altitud. La temperatura disminueix a raó de +/- 6º cada 1000m (0’6ºcada 100m). L’altitud i el relleu també provoquen precipitacions detipus orogràfic (efecte Foehn)L’orientació. L’orientació dels sistemes muntanyosos respecte al soltambé produeixen que hi haja major temperatura en la vessant que repmajor insolació (solana) que l’oposada (ombria)
 8. 8. Efecte Foehn. La topografia obliga a la massa d’aire a ascendir,el vapor d’aigua es condensa i al topar amb un obstaclemuntanyós (efecte barrera) es produeixen les plugesorogràfiques. A sotavent l’aire ja sec descendeix ràpidament,augmenta la pressió atmosfèrica i la temperatura.
 9. 9. Podem observar en aquest mapa de temperatures mitjanes anuals, com les menors temperatures es donen a les zones on hi ha serralades, això es deu al gradient tèrmic vertical.Orientació Altitud i pluja orogràfica
 10. 10. FACTORS CLIMÀTICSTERMODINÀMICS. LA CIRCULACIÓ ENALTURA : CORRENT EN JET -Es tracta d’un corrent tubular de forts vents que circulen en las capes altes de l’atmosfera entre els 30º i els 50º de latitud Nord amb sentit Oest.Est. Pot assolir velocitats d’entre 300 y 400 km/h. Forma un cinturó al voltant de la Terra. -Aquest corrent fa que els vents que arriben a la Península estiguen carregats d’humitat per haver estat en contacte amb l’oceà Atlàntic. - També rep el nom de Jet Stream.
 11. 11. El corrent separa les baixespressions polars en altura i lesaltes pressions tropicals en altura. Durant l’hivern el jet stream afecta de ple a la península (circula més al sud), en canvi a l’estiu sols a la franja cantàbrica (es trasllada cap al nord). A la primavera i a la tardor, quan el corrent oscil·la cap al sud o cap al nord, perd velocitat i pateix ondulacions. La força de les masses d’aire pot ocasionar una ruptura temporal del corrent (crearà una bossa d’aire => si l’aire és fred = gota freda.
 12. 12. FACTORS CLIMÀTICSTERMODINÀMICS. LA CIRCULACIÓ ENSUPERFÍCIE: CENTRES D’ACCIÓ, MASSESD’AIRE I FRONTS CENTRES D’ACCIÓ -La pressió atmosfèrica és el pes que exerceix l’atmosferaSón àrees de baixes i altes pressions sobre la Terra. Es mesura en mil·libars amb el baròmetre. En els mapes les línies que uneixen punts amb la mateixa pressió s’anomenen isòbares. - Les altes pressions (més de 1016 mb) circulen en el sentit de les agulles del rellotge i produeixen temps estable. - Les baixes pressions (menys de 1016 mb) circulen en sentit contrari a les agulles del rellotge, l’aire és ascendent, per la qual cosa es condensa i produeix temps
 13. 13. Els centres d’acció poden ser tèrmics o dinàmics. Els tèrmics es formen pel refredament o el calfament de l’aire. L’aire esMassa calfa, comd’aire que pesa poces refreda s’eleva, esi com pesa condensa i potmés precipitar sidescendeix té humitatEls centres d’acció dinàmicses formen a partir de lescrestes i els tàlvegs delcorrent en jet. Les crestesgeneren anticiclons i elstàlvegs depressions.
 14. 14. - En la península dominen els següents centres d’acció: -Anticiclònics: Anticicló de les Açors, Escandinau, Anticicló tèrmic europeu i ibèric. -Depressions: Depressió d’Islàndia; depressió del golf de Gènova; depressió tèrmica del nord dÀfrica i de linterior peninsular.
 15. 15. MASSES D’AIRESón porcions d’aire amb unes característiques concretes detemperatura, humitat i pressió.
 16. 16. ELS FRONTSSón superfícies que separen duesmasses d’aire de característiquesdiferents. A Espanya, el front mésimportant és el front polar, que separales masses d’aire tropical i polar.-En els fronts es produeixen granquantitat de precipitacions degut a Front fred Front ocluitque les masses d’aire càlidascendeixen sobre les d’airefred, provocant la condensació de lahumitat i la precipitació.- En estiu aquesta línea es mou capal nord dEuropa, quedant laPenínsula sota la influència de lesmasses d’aire càlid, per tant sensemoltes possibilitades deprecipitacions i amb majorstemperatures. Front càlid
 17. 17. Tipus de fronts
 18. 18. ELEMENTS DEL CLIMA Els elements del temps o del clima són aquelles qualitats físiques de l’atmosfera que són quantificables i per tant es poden mesurar mitjançant aparells específics: com la temperatura, les precipitacions, la humitat, la pressió,el vent, la insolació, etc. -Per a mesurar aquestes Termòmetre Pluviòmetre variables s’utilitza un sistema normalitzat d’aparells que es localitzen en les estaciones meteorològiques. Per a ser vàlida la mesura i per tant poder comparar uns llocs amb altres han de tenir les mateixes característiques. Penell Baròmetre Anemòmetre
 19. 19. ELEMENTS DEL CLIMALA INSOLACIÓ I LA NUVOLOSITATLa insolació és la quantitat deradiació solar rebuda per lasuperfície terrestre. A Espanya essuperen les 2000 hores de sol al’any, però amb notables diferènciesentre el nord i el sud. Varia amb lalatitud i la orientació del relleu. Esmesura amb l’heliògraf. La nuvolositat és l’estat de l’atmosfera en què el cel apareix cobert de núvols. Per a mesurar l’altura dels núvols s’utilitza el ceilòmetre. A l’Estat espanyol l’àrea amb més nuvolositat és el vessant cantàbric, mentre que el major nombre de dies clars es dóna a la Vall del Guadalquivir, costa sud atlàntica i algunes àrees de les illes Canàries.
 20. 20. ELEMENTS DEL CLIMALA TEMPERATURA DE L’AIREÉs el grau de calor de l’aire. Es mesura en graus centígrads (ºC) o grausFahrenheit (ºF). Per la seua medició s’utilitza el termòmetre. Es potrepresentar mitjançant mapes de línees (isotermes) o mitjançant mapesde coropletes.Les temperatures varien segons: La major o menor proximitat al mar La latitud L’altitud
 21. 21. L’amplitud tèrmica ésla diferència entre latemperatura mitjanadel mes més càlid i ladel mes més fred. Quan les temperatures baixen de 0 ºC es produeixen gelades, més a linterior que a la costa. Especialment són freqüents a la Meseta septentrional i a la vall de l’Ebre.
 22. 22. ELEMENTS DEL CLIMALA HUMITAT, LA BOIRA I LA CALITJA-És la quantitat de vapor d’aigua queconté l’aire. Depèn de factors com laproximitat al mar i la temperatura(minva quan augmenta la temperatura).L’aparell que mesura la humitat és elHigròmetre. Es mesura en tants per centen relació amb la quantitat de vapord’aigua que pot contenir la massa d’aireen cas d’estar saturat.A Espanya es supera el 70 % en les àreescosteres i a la Meseta septentrional (aquí Higròmetreamb diferències estacionals). La boira és la suspensió de diminutes gotes d’aigua a la capa inferior de la atmosfera. La calitja és una boira seca, causada per la presència de partícules de pols a les capes baixes de la atmosfera.
 23. 23. ELEMENTS DEL CLIMALA PRESSIÓ I EL VENTLa pressió atmosfèrica és el pes que exerceix l’atmosfera sobre lasuperfície de la Terra. És mesura amb el baròmetre i sexpressa enmil·libars. A l’estat espanyol a l’hivern dominen les altes pressions i alsequinoccis les baixes. Centre d’alta pressió o Anticicló Mapa del temps o isobàric, on es representa la pressió mitjançant l’ús d’isòbares que uneixen punts d’igual pressió. On hi ha més de 1016 Mb s’anomenen centres d’alta pressió o anticiclons, mentre que on n’hi ha menys s’anomenen centres de baixa pressió o borrasques. Centre de baixes pressions o Depressió Isòbara
 24. 24. Els vents són moviments horitzontals de masses d’aire. Esprodueixen com a conseqüència de les diferències de pressió.Circulen des de les zones d’alta pressió a les zones de baixapressió, segueixen aproximadament la direcció marcada per lesisòbares.Per mesurar la direcció del vent s’utilitza el penell. Per mesurar lavelocitat s’utilitza el anemòmetre.A l’Estat espanyol els vents dominants són els de ponent (d’oest aest), encara que hi ha nombrosos vents locals.
 25. 25. ELEMENTS DEL CLIMALES PRECIPITACIONSÉs la caiguda d’aigua procedent dels núvols. Pot ser en forma líquida osòlida. Es mesura amb el pluviòmetre en mil·límetres (mm) o litres permetre quadrat (l/m2). Es representa en els mapes mitjançant línees(Isohietes) o mitjançant tintes isomètriques de tonalitats blaves (mapesde coropletes).
 26. 26. Les precipitacions a Espanya es caracteritzen per tenir un volum anual modest i per tenir una gran variabilitat interanual, estacional i espacial en funció dels factors climàtics, com són la latitud, la proximitat al mar i el relleu. S’identifiquen tres àrees segons la quantitat de precipitacions: Espanya humida, Espanya seca i Espanya àrida.Les precipitacions s’originen per la elevació, refredament icondensació del vapor d’aigua que té l’atmosfera.Per a que ploga ha d’haver aigua condensada en l’atmosfera (núvols) iaquesta es condensa quan les masses d’aire ascendeixen i es refreden.Per tant, quan hi ha ascensos de masses d’aire, es poden produirprecipitacions, i quan l’aire descendeix, hi ha temps estable i sol. Tipus de pluja: Orogràfica, convectiva i frontal.
 27. 27. Precipitacions: Pluja Convectiva Pluja Convectiva: L’aire en contacte amb una superfície calenta, s’eleva pel calor, i la humitat que conté es condensa produint-se precipitacions (situació de tempestes d’estiu).
 28. 28. Precipitacions: Pluja orogràfica Pluja Orogràfica: Les masses d’aire humides s’encontren amb una serralada, aquestes s’eleven per a sobrepassar- la. En aquest ascens, el vapor d’aigua es condensa, produint-se precipitacions en la vessant de Barlovent, mentre que la vessant de Sotavent esdevé un lloc sec, puix l’aire ja baixa sense humitat. Efecte Foëhn
 29. 29. Precipitacions: Pluja de front Pluja Frontal. Front Fred. Una massa d’aire fred (procedent del nord) avança sobre una massa d’aire càlid (procedent del sud). L’aire càlid es menys dens i es veu obligat a ascendir sobre la massa d’aire fred, condensant-se en aquest ascens ràpid.Pluja Frontal. Front Càlid.Una massa d’aire càlid (procedent del sud)avança sobre una massa d’aire fred (procedentdel nord). L’aire càlid és menys dens iascendeix suaument sobre la massa d’aire fredque actua com una falca condensant-selentament i deixant gran quantitat deprecipitacions davant del front. Pluja Frontal. Front Ocluid. Un front fred (que avança més de pressa que el càlid) s’aproxima a un front càlid, així, queden en superfície dues masses d’aire fred (de diferents característiques) i en altura una massa d’aire càlid. Amb això desapareix l’energia de la depressió.
 30. 30. Precipitacions de frontEls fronts es representen als mapes de temps mitjançantsímbols, triangulars els freds, semicirculars els càlids, alternançad’ambdós l’ocluid i un cap avall i l’altre cap amunt l’estacionari. Front càlid Front fred Front ocluid
 31. 31. ELEMENTS DEL CLIMAEVAPORACIÓ, EVOPOTRANSPIRACIÓ IARIDESAL’evaporació és el procés pelqual l’aigua es transforma envapor a temperatura ambient.A més temperatura mésevaporació.L’evapotranspiració és lapèrdua d’humitat de lasuperfície terrestre a causa dela insolació i la transpiració deles plantes i del sòl.L’aridesa és lainsuficiència d’aigua en elsòl i en l’atmosfera. Depènde la relació entretemperatura i precipitació.
 32. 32. ÍNDEX PER CALCULAR L’ARIDESA
 33. 33. ALTRES ÍNDEXS PER CALCULAR L’ARIDESA
 34. 34. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYALa circulació atmosfèrica en altura i en superfície dóna lloc a lasuccessió de diverses situacions atmosfèriques al llarg de l’anyque constitueixen els tipus de temps. Situació d’estiuDominen els temps anticiclònics secs i calorosos, causats principalmentper l’anticicló de les Açors, que ascendeixen en latitud en aquesta èpocade l’any, i secundàriament per l’anticicló continental del nord dÀfrica.Ocasionalment poden produir-se tempestes per l’escalfament del sòl, oper la irrupció de masses d’aire fredes en altura, que desencadenen graninestabilitat. Situació d’hivernEl descens en la latitud de la corrent en xorro i de l’anticicló de les Açorspermet una major incidència del front polar i de les depressionsatlàntiques. No obstant predomina el temps anticiclònic causat pelsanticiclons tèrmics de linterior peninsular i de centreeuropa i pelsanticiclons polars atlàntics. Situacions de tardor i primaveraSón estacions de trànsit entre l’estiu i l’hivern la qual cosa produeix unacerta inestabilitat i alternança entre situacions similars a les de l’hivern ia les de l’estiu, amb precipitacions derivades del pas de depressionsatlàntiques i produïdes per la gota freda a la Mediterrània.
 35. 35. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYATemps de nord. Onada de fred.El mapa de temps presenta l’estatde l’atmosfera en superfíciemitjançant isòbares o línies queuneixen punts amb la mateixapressió atmosfèrica,. És del dia 24de desembre de 1984. en elldistingim:•Centres d’acció anticiclònics:anticiclons polars marítims a l’estd’Islàndia i a l’atlàntic, al nord-oestde la península ibèrica. Aquestdarrer correspon en altura amb lacresta del corrent en jet.•Centres d’acció depressionaris:depressions a l’oestd’Islàndia, associades a un frontpròxim a l’oclusió; i una potent La península es troba en una situació dedepressió sobre la península fluxe del nord que canalitza aire àrticescandinava, lligada a un front marítim (Am), en origen molt fred ifred, que correspon a un tàlveg del sec, però en la seua trajectòria marina capcorrent en jet. al sud es recalfa per la base, es fa humit i s’inestabilitza. Situació que predomina a l’hivern, temperatures baixes i neu a les muntanyes.
 36. 36. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Temps del NO. Fred i plujós. El mapa presenta l’estat de l’atmosfera en superfície mitjançant isòbares o línies que uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica. És del dia 22 de febrer de 1984. En ell podem distingir els següents centres d’acció: •Centres d’acció anticiclònics: un anticicló situat al NO de la península ibèrica, el qual es correspon en altura amb una cresta del corrent en jet. •Centres d’acció depressionaris: una depressió a l’oest d’Islàndia, associada a un front La península es troba en una situació de càlid i fred; una depressió sobre fluxe del nord-oest, el qual canalitza aire les Illes Britàniques, lligada a un polar marítim (Pm), fred i humit. Ocasiona front ocluit. temperatures baixes, precipitacions, i vent fort (les isòbares estan molt juntes) que afecten fonamentalment a la vessant cantàbrica i a l’oest peninsular.
 37. 37. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Temps de l’oest. Pas de fronts.El mapa presenta l’estat del’atmosfera en superfície mitjançantisòbares o línies que uneixen puntsamb la mateixa pressió atmosfèrica.És del dia 13 de febrer de 1979. podemdistingir:•Centres d’acció anticiclònics: unanticicló al sud de les illes Canàries.•Centres d’acció depressionaris: duesdepressions al nord i oest de les illesBritàniques, associades a un frontocluit. Coincidint amb el fluxe delcorrent en jet es succeeixen frontsfreds en direcció oest-est. La península es troba en una situació de fluxe d’aire polar marítim (Pm), caracteritzat per la successió de depressions atlàntiques. En aquesta situació les temperatures són moderades i les precipitacions intenses, sobretot a l’oest peninsular. Aquestes disminueixen cap a l’est.
 38. 38. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Temps del SO o del sud. Temporal delsud.E l mapa presenta l’estat del’atmosfera en superfície mitjançantisòbares o línies que uneixen puntsamb la mateixa pressió atmosfèrica.És del dia 23 de setembre de 1983. enell podem distingir:•Centres d’acció anticiclònics: dosanticiclons polars marítims a l’oestd’Islàndia; un anticicló polarcontinentals al nord d’Europa. Totsells es corresponen en altura a duescrestes del corrent en jet.•Centres d’acció depressionaris: unadepressió a l’oest de la penínsulaassociada a fronts càlids i freds, quecorrespon al tàlveg del corrent en jeten altura. La península es troba en una situació de fluxe dels SO, el qual canalitza aire polar marítim (Pm), humit, recalfat per la base i molt inestable. Ocasiona temperatures suaus i intenses precipitacions, sobretot a l’oest peninsular.
 39. 39. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Gota freda. Precipitacions intenses.E l mapa presenta l’estat del’atmosfera en superfície mitjançantisòbares o línies que uneixen puntsamb la mateixa pressió atmosfèrica. Ésdel dia 19 d’octubre de 1973. en ellpodem distingir:•Centres d’acció anticiclònics:l’anticicló tropical dels Açors al’Atlàntic, a l’oest de la península.•Centres d’acció depressionaris: unadepressió a l’oest de la peninsulaescandinava i una depressió al sud-estde la península ibèrica, que correspona un tàlveg del corrent en jet, el quals’ha separat de la trajectòria zonal mésal nord, d’aquesta manera s’haindividualitzat aquesta Gota freda. A la península , l’aire fred de les capes altes , en contrast amb laire càlid de les capes baixes, genera una enorme inestabilitat, sobretot a la zona del sud-est. L’aire fred al descendir obliga a ascendir a l’aire càlid violentament i això origina precipitacions intenses que poden tenir conseqüències catastròfiques.
 40. 40. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Temps càlid i estable. E l mapa presenta l’estat de l’atmosfera en superfície mitjançant isòbares o línies que uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica. És del dia 7 de setembre de 1977. en ell podem distingir: •Centres d’acció anticiclònics: l’anticicló dels Açores, situat en una posició septentrional, pròpia de l’estiu (al centre i sud de l’atlàntic). Aquesta situació correspon a les altes pressions que queden en altura a la dreta de la trajectòria del corrent en jet, en aquesta època de l’any es troba La península es troba sota la influència de desplaçada cap al nord. l’anticicló de les Açores, que canalitza aire •Centres d’acció depressionaris: hi tropical marítim (Tm), i produeix temps ha una depressió en la península calorós i sec a l’interior i al litoral escandinava. mediterrani i Balears calorós i bascós.
 41. 41. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Onades de calor. E l mapa presenta l’estat de l’atmosfera en superfície mitjançant isòbares o línies que uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica. És del dia30 d’agost de 1975. en ell es distingeixen: •Centres d’acció anticiclònics: un anticicló polar a l’oceà Atlàntic, a l’oest d’Islàndia; un anticicló sobre el Mar del Nord. La península es troba sota la influència de l’àrea de les altes pressions del nord d’Àfrica, que canalitza aire tropical continental (Tc), molt calent i sec, per tant s’origina una onada de calor, amb temperatures elevades i calitja, ja que l’aire porta partícules en suspensió de pols i arena.
 42. 42. TIPUS DE TEMPS ATMOSFÈRIC A ESPANYA. Temps tempestuós d’estiu. E l mapa presenta l’estat de l’atmosfera en superfície mitjançant isòbares o línies que uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica. És del dia 2 de juliol de 1977. en ell podem distingir els següents centres d’acció: •Centres dacció anticiclònics: l’anticicló de les Açors, a l’oest de la Península Ibèrica, i un anticicló sobre el continent europeu, corresponen ambdós a dues crestes del corrent en jet. •Centres d’acció depressionaris: dos centres de baixes pressions a l’oest A la península aquesta situació d’Islàndia, associats a fronts freds i origina precipitacions de caràcter càlids; i dos centres de baixes tempestuós. Les Balears i les pressions sobre la Península Canàries es troben en situació Ibèrica, d’origen tèrmic, produïts anticiclònica, amb temps calorós i per l’escalfament del sòl. estable.

×