Els espais del sector terciari

2,972 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
445
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els espais del sector terciari

 1. 1. ELS ESPAIS DELS SERVEIS2on de Batxillerat. Geografia . IES Antoni Llidó. Xàbia. Professora: Vicenta Maria Ros
 2. 2. EL PROCÉS DE TERCIARITZACIÓ DE L’ECONOMIATerciarització econòmica: procés pel qual el sector terciari de l’economia va guanyant pesrespectes als altres dos sectors fins convertir-se en el sector principal.El sector terciari comprèn les activitats que proporcionen serveis a la societat. És un sectorheterogeni que inclou transport, turisme, comerç, comunicacions, finances, hostaleria oci, cultura,espectacles, l’administració pública i els anomenats servis públics, tant els que ofereix l’Estat comla iniciativa privada (sanitat, educació, atenció a la dependència, serveis socials), etc.
 3. 3. CAUSES DE LA TERCIARITZACIÓLes causes del creixement del sectorterciari han sigut molt variades:•L’augment del nivell de vida permet un consummajor de serveis i n’exigeix més i especialitzats.•La mecanització de les tasques agràries que vaprovocar el transvasament de part de població agràriaal sector terciari.•L’evolució de la indústria ha afavorit la terciarització:el desenvolupament industrial va impulsar elcreixement dels serveis com el transport, les finances,el comerç...•El desenvolupament d’activitats com el turisme hagenerat la creació de molts serveis com el transport, lahostaleria, el comerç, els serveis destinats a l’oci...•La creixent incorporació de la dona al treball haafavorit que s’incrementen serveis com lesguarderies i l’ajuda domèstica.
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR TERCIARI•El sector terciari és molt heterogeni i presenta diversesformes de classificació: •Segons la seua titularitat i finalitat: •Serveis privats o de mercat: els presten empreses privades i els clients paguen aquests serveis. L’objectiu d’aquestes empreses és obtenir un benefici econòmic. Exemple d’aquests serveis són els hotels, gimnàs, restaurants, taxis... •Serveis públics o de no mercat: els presten l’Estat o les administracions públiques amb els diners recaptats pels impostos. L’objectiu és proporcionar béns a la societat, alguns d’ells són deficitaris, com l’educació i la sanitat, però necessaris per garantir la igualtat i els drets bàsics dels ciutadans. •Segons el tipus d’activitats terciàries que realitzen poden ser: •Serveis de l’empresa: assessoria, estudis de mercat, publicitat, I+D... •Serveis de distribució: transport i comunicacions, correu, comerç... •Serveis socials: sanitat, educació, administració pública... •Serveis al consumidor: hostaleria, restauració, reparació, oci, cultura...
 5. 5. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR TERCIARI•Le empreses de serveis representen el 80% deltotal, les més nombroses són les comercials.•La mà d’obra ocupada en aquests sector ha anataugmentant i a hores d’ara supera el 60% de lapoblació activa. Presenta grans contrastos entre lamà d’obra qualificada, millor remunerada, i la noespecialitzada, percep menors salaris i té unainestabilitat major.•L’aportació al PIB supera el 65%. Si bé pot indicarun alt nivell de vida, també, és veritat, que devegades significa un escàs desenvolupament delsaltres sectors, especialment la indústria.•La incorporació de les noves tecnologies millorael funcionament dels serveis nous relacionats ambaquestes, i possibilita noves formes de prestar elsserveis.
 6. 6. ELS DESEQUILIBRIS TERRITORIALSEn totes les comunitats autònomes predomina el sector terciari en l’ocupació i en el PIBEl volum de població, el grau d’urbanització i el nivell de desenvolupament i renda són factors quegeneren diferències territorials. Així, el grau de terciarització per ocupació és major als llocs turístics(Canàries, Balears, Andalusia, Comunitat Valenciana); a Ceuta i Melilla és alt per què les altresactivitats són molt escasses. Per contra les comunitats amb un pes relatiu agrari i agroindustrialmés gran (La Rioja, Navarra, Castella-La Manxa) el grau de terciarització és menor. Madrid té un altpercentatge d’ocupació terciària per la seua capitalitat (engloba serveis estatals i és centre demercats).
 7. 7. L’aportació dels serveis al PIB és més gran en els llocs onpredominen els serveis més avançats. Aquests dominenen un reduït nombre de províncies: Madrid, Barcelona,Biscaia i Saragossa.Els serveis al consumidor estan més implantats a lesàrees turístiques: Comunitat Valenciana, Balears,Canàries, zones del sud-est andalús).En el futur les desigualtats en la terciarització podenaugmentar, en detriment d’aquelles zones on lesactivitats productives i la renda siguen menors.
 8. 8. EL TRANSPORT I LES COMUNICACIONSEl transport és l’activitat que trasllada persones i mercaderies entre llocs geogràfics. Empra diferentsmodes: terrestre, marítim o aeri.Els sistema de transport és el conjunt de mitjans i infraestructures que permeten el transport. Elsmitjans són els elements mòbils (automòbils, autobusos, ferrocarrils, avions, trens...) i lesinfraestructures són les construccions fixes (carreteres, autovies, línies ferroviàries, ports,aeroports...)El transport és important en quant que exerceix una sèrie de funcions de vital importància per a unpaís: política, demogràfica, econòmica, social, cultural i internacional.Les xarxes de transport vertebren el territori, perquè els moviments de persones i mercaderiesconnecten els diferents llocs. A més reflecteix els desequilibris espacials en la distribució de lapoblació i el desenvolupament econòmic.
 9. 9. Característiques i problemes del sistema de transports espanyol.El sistema de transport espanyol ha experimentat considerables millores, malgrat tot encarapersisteixen problemes que la política de transport tracta de resoldre.•El medi físic és desfavorable. El relleu accidentat i amb forts pendents dificulta el traçat decarreteres i ferrocarrils. Alguns trets climàtics dificulten el trànsit 8la boira, les gelades...) aquestesdificultats impliquen increment dels costos.•Les xarxes de transport terrestre i aèria són radials. Això facilita les relacions centre-perifèria, però,en canvi dificulta les relacions entre les àrees perifèriques. La xarxa terrestre té el centre a Madrid(model iniciat al segle XVIII i consolidat al XIX). La xarxa d’aeroports se centra amb Madrid-Barajas,que té connexions directes amb quasi tots els aeroports espanyols.•El transport interior de passatgers i de mercaderies es realitza principalment per carretera. Enl’exterior, en canvi, presenta un pes major l’aeri per a passatgers, i el marítim per a mercaderies.
 10. 10. Característiques i problemes del sistema de transports espanyol.•Les característiques tècniques s’han modernitzat des de la dècada dels 80 i han aconseguit unbon nivell (millora de les infraestructures, increment de la velocitat, augment del tonatge,comoditat, seguretat...).•Hi ha importants desequilibris territorials en l’accessibilitat i en la intensitat del trànsit. Les àreesmés accessibles són les de major dinamisme econòmic i demogràfic, mentre que els menysdinàmiques tenen eixos secundaris o trams infrautilitzats.•Els sistema de transport exerceix un fort impacte sobre el medi ambient. L’impacte és divers:espacial, visual, acústic, contaminació atmosfèrica, fragmentació d’ecosistemes...•Necessita millorar la integració al sistema de transport europeu i mundial. Respecte a Europa téuna posició perifèrica, mentre que a nivell mundial presenta una posició estratègica (entre trescontinents, Àfrica, Europa i Amèrica).
 11. 11. La política de transportEl marc en què es desenvolupa la política de transport és doble: a nivell intern (competència de l’Estatespanyol) i a nivell extern (influïda per la política de transports de la UE).La política de transport de la Unió Europea pretén garantir la mobilitat de persones i mercaderies enl’interior de la UE. Els seus objectius són:•Reequilibrar el pes entre els distints modes de transport, a fi d’evitar el predomini de la carretera en eltransport de mercaderies i passatgers. Potenciant el ferrocarril, la navegació a curta distància... Espretén pal·liar aquest problema.•Fomentar les xarxes transeuropees de transport com a forma de millorar la integració econòmica i lacohesió social entre els membres.•Aconseguir un sistema de transport sostenible i respectuós amb el medi.
 12. 12. El PEIT (Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport)La política estatal de transports es regeix pel PEIT (2005-2020). Els seus objectius més destacablessón aconseguir un sistema de transport equilibrat i eficaç, que permeta la cohesió territorial, elrespecte al medi ambient i la competitivitat econòmica. Per a aconseguir-ho es posen en pràcticamesures com:•Corregir la radialitat de la xarxa•Equilibrar l’excessiu pes de la carretera• Optimitzar les infraestructures existents i millorar leficàcia•Assegurar l’accessibilitat equitativa al transport de persones i territoris•Contribuir a la recerca de la sostenibilitat mediambiental•Afavorir la integració amb Europa a través de xarxes transeuropees
 13. 13. ELS MODES DE TRANSPORT El transport per carreteraLes carreteres constitueixen una infraestructura clau per a l’articulació del territori. Les característiquesd’aquest sistema de transport són:•Les competències sobre la xarxa de carreteres es reparteixen entre l’Estat, les comunitats autònomes,les diputacions i els cabildos a Galícia. La xarxa estatal comunica els principals nuclis de població ienllaça amb la xarxa internacional.•La xarxa de carreteres espanyola té un disseny radial amb centre a Madrid.•El tràfic interior de viatgers i mercaderies es concentra en la carretera pel seu menor preu i per ser untransport de porta a porta.•Des del punt de vista tècnic, la xarxa estatal controla la majoria de les autopistes i autovies. Les xarxesautonòmiques i locals tenen més deficiències pel que fa a amplària i pavimentació.
 14. 14. •Hi ha desequilibris territorials tant en densitat, intensitat i accessibilitat. •La major densitat de la xarxa es troba a les comunitats més dinàmiques econòmicament (Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana). •La major intensitat de trànsit es troba a les vies de gran capacitat, especialment als corredors mediterranis i de l’Ebre. •L’accessibilitat per carretera és major i més homogènia que la de la resta d’infraestructures de transport. No obstant es concentra als corredors radials de gran capacitat.•Les actuacions mediambientals respecte al transport se centren en reduir la contaminació,fomentar els transport col·lectiu i el ferrocarril.
 15. 15. •El Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport contempla: •Dotar tot el territori d’una elevada accessibilitat per carretera, construint una xarxa que connecte totes les capitals de província. Amb això es podrà superar la radialitat històrica. •Acabar els eixos pendents: autovia del Cantàbric, Ruta de la Plata, autovia de la Mediterrània fins a Càdis i l’enllaç entre la Vall de l’Ebre i la del Duero. •La integració amb la UE per carretera, això es pretén amb la millora de les comunicacions amb França i Portugal.
 16. 16. ELS MODES DE TRANSPORTEl transport ferroviariEl ferrocarril va ser el mode de transport principal entre la segona meitat del segle XIX i principis delXX. Des d’aleshores la competència d’altres mitjans la desplaçat a un segon lloc.Les característiques del transport ferroviari a Espanya són:Les competències sobre les xarxes es reparteixen entre l’Estat i les comunitats autònomes. L’estatalés majoritària i comprèn les línies que enllacen les comunitats autònomes i les que connecten amb laxarxa internacional. RENFE presta els serveis de viatgers i mercaderies de la xarxa convencional id’alta velocitat, mentre que FEVE ho fa a les línies de via estreta.La xarxa ferroviària es compon de tres xarxes: •La convencional, equipada per a funcionar a menys de 200km/h. Té una estructura radial, les línies bàsiques parteixen del centre, la capital, a la perifèria. Des d’aquestes s’obre una xarxa secundària complementària. •La xarxa d’alta velocitat, equipada per a velocitats superiors a 200km/h. Es va iniciar amb l’obertura Madrid-Sevilla el 1992.són les xarxes de l’AVE. •La xarxa de via estreta es localitza principalment a la cornisa cantàbrica, encara que hi ha línies en altres comunitats, com a la Valenciana.
 17. 17. ELS MODES DE TRANSPORT El transport ferroviari•El tràfic de viatgers i mercaderies és inferior a la mitjanaeuropea. El tràfic de viatger és rendible a les línies derodalies metropolitanes. El tràfic de mercaderies se centraen les pesants i de gram volum.•Les característiques tècniques són contrastades, mentrealgunes vies s’han modernitzat altres, encara presententrams de vies mediocres.•Hi ha clars desequilibris territorials en equipaments iaccessibilitat per ferrocarril. Les vies més equipades són lesque uneixen les zones més dinàmiques econòmicament(Madrid, Barcelona, Bilbao, Saragossa), mentre que altrespateixen infraestructures deficients.•Les actuacions mediambientals respecte al transportferroviari se centren a aconseguir la integraciópaisatgística, disminuir l’efecte barrera de les vies icontrolar el soroll. Els Projectes de Vies Verdes preténdonar un ús ecològic i d’oci a aquelles vies que estantancades al tràfic. Amb aquest projecte es pretén, per unabanda, respondre a la demanda social d’usos turísticsalternatius i, per altra, afavorir el desenvolupament Via verda de Ojos Negrossostenible de la zona afectada.
 18. 18. ELS MODES DE TRANSPORT El transport ferroviari•El PEIT (Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport) dóna una atenció prioritària al ferrocarril.Contempla: •Dotar a tot el territori d’una elevada accessibilitat ferroviària. L’objectiu és superar la radicalitat de la xarxa. •Millorar la seguretat i reduir el temps de viatge. •Modernitzar la xarxa convencional i de via estreta i ampliar la xarxa d’alta velocitat. •Incrementar el tràfic de viatgers de rodalia a les àrees metropolitanes.•La integració ferroviària amb la UE es potenciarà mitjançant actuacions com: •La integració en les xarxes transeuropees de ferrocarril mitjançant enllaços d’alta velocitat. •Aconseguir la circulació ferroviària ininterrompuda per la xarxa europea, ja convencional com d’alta velocitat. Per a aconseguir aquest objectiu la xarxa convencional europea ha d’adoptar progressivament l’ample de via europea.
 19. 19. ELS MODES DE TRANSPORT El transport marítim•El transport marítim es beneficia de la important longitud del litoral espanyol i de la seua posicióestratègica. Es caracteritza pels següents trets:•Les competències sobre els ports estan repartides. L’Estat controla els principals ports i lescomunitats autònomes els més xicotets.•El tràfic de viatgers i de mercaderies presenta grans contrastos: •El tràfic de viatgers és escàs. En llargues distàncies s’enfronta a la competència de l’avió. El seu ús es centra en creuers, rutes entre ambdós costats de l’estret (Algesires-Ceuta) i amb les illes dels arxipèlags balear i canari. •El tràfic interior de mercaderies es dedica principalment a transportar derivats del petroli des de les refineries litorals als ports pròxims de les zones de consum. •El tràfic internacional de mercaderies té una importància enorme. La majoria de les importacions-exportacions s’efectuen per vaixell. Tradicionalment els productes transportats eren granels sòlids com el carbó o altres minerals Gijón, Tarragona) i els granels líquids, productes petrolífers (Bilbao, Algesires, Cartagena). Actualment creix el tràfic de mercaderies en general, sobretot la transportada en contenidors(Algesires, València, Barcelona).
 20. 20. ELS MODES DE TRANSPORT El transport marítim•Les característiques tècniques dels ports és dispar quant a infraestructures i equipaments. Moltsnecessiten millores com l’augment de la superfície per al depòsit de mercaderies i la millora delsaccessos per carretera i ferrocarril.•Es registren desequilibris territorials en el tràfic de mercaderies entre els diferents ports espanyols,així els tràfic tendeix a concentrar-se al port d’Algesires, Las Palmas, Barcelona, València i Bilbao.•Les actuacions mediambientals respecte al transport marítim se centren a pal·liar els impactesprocedents de les activitats portuàries i del tràfic de vaixells.
 21. 21. ELS MODES DE TRANSPORT El transport marítim•El Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport preténque els ports s’especialitzen com a nodes de captació idistribució de mercaderies. També contempla millorar lainserció dels ports en les cadenes de transportinternacional i europeu de mercaderies.•La integració de la UE er mar es durà a terme mitjançantla participació de les autopistes del mar, aquestes sónrutes marítimes de vaixells d’alta capacitat que uneixen,almenys, dos ports de diferents països membres.
 22. 22. ELS MODES DE TRANSPORT El transport fluvialEl transport fluvial es redueix al port de Sevilla, al Guadalquivir. Té dificultats com la barrad’entrada (sedimentació que redueix el calat).
 23. 23. ELS MODES DE TRANSPORTEl transport aeriEl transport aeri ha experimentat un desenvolupament ràpid. Les causes d’aquest creixementsón:El creixement econòmicEls canvis en l’organització espacial de l’economiaL’augment de la demanda turística, professional i de negocisEl desenvolupament dels vols internacionalsL’abaratiment dels preus pel sorgiment de companyies de baix cost.
 24. 24. ELS MODES DE TRANSPORT El transport aeriCaracterístiques del transport aeri:•Les competències sobre els aeroports estanrepartides. L’Estat controla els d’interès comercial,i les comunitats autònomes els altres.•La xarxa aeroportuària compta amb nombrososaeroports. L’estructura de la xarxa és radial ijeràrquica: Madrid-Barajas funciona com unaeroport central (hub) que té connexions directesamb quasi tots els aeroports espanyols i amb elsprincipals de l’estranger.•El tràfic de passatgers i mercaderies presentagrans contrastos: •El tràfic de passatgers és molt competitiu en distàncies mitjanes i llargues •El tràfic de mercaderies, en canvi, és escàs a causa de l’elevat cost
 25. 25. ELS MODES DE TRANSPORT El transport aeri•Hi ha desequilibris territorials en el tràficaeri. Els principals aeroports es troben en elsnuclis urbans, econòmics i turístics mésdestacats.•Les actuacions mediambientals relatives altransport aeri se centren a retirar els avionsmés contaminants i sorollosos.•El PEIT pretén una especialització delsaeroports en funció dels seus avantatgescomparatius. Així Madrid-Barajas i Barcelona-el Prat han de funcionar com a hub iconvertir-se en porta internacional d’entradaa Europa. Proposa també millorar l’accésurbà a els aeroports i els serveis iinfraestructures.•La integració aèria amb la Unió Europea esrealitza mitjançant el projecte “Cel ÚnicEuropeu”, que pretén harmonitzar la gestiódel tràfic aeri per a evitar la congestióaeroportuària.
 26. 26. ELS MODES DE TRANSPORTEl transport intermodalEn l’actualitat, la Unió Europea i Espanya fomenten el transport intermodal o ús de diversosmodes en la mateixa cadena de transport. Els objectius són corregir el predomini de lacarretera, i evitar infraestructures redundants. El transport intermodal de mercaderies utilitza principalment el sistema de contenidors. Per poder dur endavant aquests tipus de transport es creen corredors intermodals i de nodes o punts on conflueixen els diferents modes de transport. Les plataformes logístiques són les àrees on es planifiquen , s’organitzen i es gestionen el transport de mercaderies entre els diferents punts. El transport intermodal de viatgers també preveu una xarxa composta de corredors i de nodes on hi ha els intercanviadors entre els diferents modes de transport. Es potencien especialment els intercanviadors ferrocarril- autobús interurbà.

×