Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CHƯƠNG HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ( HÌNH HỌC )

10,124 views

Published on

CHƯƠNG HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Published in: Education
  • Be the first to comment

CHƯƠNG HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ( HÌNH HỌC )

  1. 1. D NG 1/4: H TH C LƯ NG TRONG TAM GIÁC VUÔNG L P 9 BÀI 1: Cho tam giác ABC cân t i A, có ba ư ng phân giác trong g p nhau t i I, bi t IA =2 5 cm, IB = IC = 3cm. Tính AC. S: AC = 2 11cm BÀI 2: Cho tam giác ABC vuông t i A có ư ng cao AH = 24cm, BC = 50cm. Tính chu vi c a tam giác ABC. S: chu vi tam giác ABC b ng 120cm BÀI 3: Cho tam giác ABC vuông t i A có ư ng cao AH bi t AB = 45cm, HC = 48cm. Tính di n tích tam giác ABC. S: di n tích tam giác ABC b ng 1350cm2 BÀI 4: Cho hình bình hành ABCD có hai ư ng chéo t o v i nhau m t góc 1200 . 3 Ch ng minh: SABCD = AC.BD. 2 BÀI 5: Cho hình ch nh t ABCD có AB = a; AD = a 2 , g i M là trung i m c a AD. Ch ng minh: AC vuông góc BM.

×