Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Subjektivni i objektivni čimbenici vrednovanja

6,893 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Subjektivni i objektivni čimbenici vrednovanja

 1. 1. Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika Marina Ništ, viša savjetnica za biologiju Agencija za odgoj i obrazovanje Podružnica Osijek Osijek, studeni 2010.
 2. 2. VREDNOVANJE PRAĆENJE PROVJERAVANJE ILI PROCJENJIVANJE OCJENJIVANJE
 3. 3. PRAĆENJE PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr.) Članak 2. Praćenje je sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija i postavljenim zadacima definiranim nacionalnim i predmetnim kurikulumom, nastavnim planom i programom te strukovnim i školskim kurikulumom
 4. 4. OCJENJIVANJE Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada prema sastavnicama ocjenjivanja svakoga nastavnog predmeta.
 5. 5. PROVJERAVANJE ILI PROCJENJIVANJE Provjeravanje podrazumijeva procjenu postignute razine kompetencija u nastavnome predmetu ili području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine. Što ocjenjujemo ?
 6. 6. Kome je ocjenjivanje značajno? Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa - zahtijeva dokaze da njihova ulaganja i prosvjetna politika postižu određene rezultate Ravnateljima - žele dokaze da se u njihovim školama dobro uči Roditeljima - žele znati da njihova djeca ostvaruju primjereni napredak Nastavnicima - žele znati kakve rezultate postižu njihovi razredi u cjelini kao i pojedini učenici, što im pomaže u prilagođavanju načina, metoda i tempa poučavanja Učenicima - žele dobiti informacije o uspjehu kako bi se mogli usporediti s vršnjacima i jasno, nastaviti školovanje
 7. 7. Dvojbe pri ocjenjivanju: Što ocjenjujemo? Kojom ocjenom? Koja su mjerila za ocjenjivanje? Kako provesti ocjenjivanje? Koliko često ocjenjivati? ...
 8. 8. Ocjenjivanje je mjerenje znanja  predmet mjerenja (znanje – u širem smislu) instrument kojim se mjeri (učitelj/nastavnik)  tehnike mjerenja (različiti načini ispitivanja).
 9. 9. ZNANJE nije izravno dostupno mjerenju – posredno zaključujemo na temelju odgovora Sastavnice(elementi)ocjenjivanja (ŠTO?) Mjerila (kriteriji) ocjenjivanja (KAKO?)
 10. 10. “Istraživanja jasno pokazuju da ocjene koje učenici dobivaju na ispitima nisu ni objektivne, ni pouzdane ni valjane i da je za učenika često «važnije tko ga ispituje, nego koliko je njegovo poznavanje predmeta» “ (Bujas, 1943.)
 11. 11. UČITELJ/NASTAVNIK učitelj je u ulozi i instrumenta i mjeritelja  definira značenje ocjene, definira što mjeri i mjerila brojčano ista ocjena ima različito značenje kod različitih učitelja, a i kod istog učitelja
 12. 12. TEHNIKE MJERENJA Načini vrednovanja postignuća Usmeno Pisano Razgovor Nastup Izlaganje Izvođenje praktičnoga rada uz objašnjenje ... ZOT Test znanja Esej Višeminutni kontrolni rad ...
 13. 13. Tehnike ispitivanja i ocjenjivanja Učeničke osobine i snalaženje u ispitnoj situaciji Nastavnik kao mjerni instrument UZROCI SLABE METRIJSKE VRIJEDNOSTI OCJENA
 14. 14. Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na učitelja/nastavnika • Osobni stav nastavnika (umjeren, strog, blag) • Halo-efekt • Logička pogreška • Pogreška sredine • Pogreška diferencijacije • Pogreška kontrasta • Prilagođavanje kriterija skupini učenika • Različiti kriteriji na polugodištu i na kraju godine
 15. 15. Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na tehniku ispitivanja  Prednosti i loše strane svake tehnike  Oblik pitanja  Dužina trajanja ispitivanja
 16. 16. Dužina trajanja ispitivanja • Prekratko ispitivanje • premalo informacija da bi se moglo valjano i pouzdano zaključiti o kvaliteti znanja • Predugo ispitivanje • previše informacija  sud pod većim utjecajem prvih ili češće zadnjih odgovora (bolje se pamte) Optimalno vrijeme trajanja usmenog ispitivanja u višim razredima iznosi 6 minuta.
 17. 17. Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na učenika 1. nedovoljna jasnoća i neodređenost odgovora 2. učenikove verbalne mogućnosti 3. mogućnost opažanja i vještog korištenja percipiranih podataka 4. emocionalna otpornost učenika
 18. 18. KAKO UNAPRIJEDITI OCJENJIVANJE ZNANJA U ŠKOLI?
 19. 19. Suvremeni pristup vrednovanju Ciljevi obrazovanja - Očekivana postignuća Odgovarajući sadržaj Zadatci Instrumentarij vrednovanja S obzirom na sadržaj Strategije poučavanja Za odgovarajući sadržaj
 20. 20. Zašto valja razmišljati o razinama učeničkih postignuća? • Veza s općim ciljevima obrazovanja i ciljevima nastavnih programa • Veza s pristupom obradi gradiva– strategijama poučavanja • Određivanje kriterija ocjenjivanja – Odnos razina postignuća i kriterija ocjenjivanja potrebno je pojasniti • sebi • učenicima • roditeljima
 21. 21. Koliki postotak znanja zastari nakon… Vrsta znanja 5 god 10 god 20 god školsko 15 30 50 fakultetsko 32 50 72 stručno 50 80 92 iz tehnologije 72 95 99 informatičko 92 100 100
 22. 22. Metode vrednovanja • TRADICIONALNE – Pisani zadaci – Usmeni zadaci – Praktični zadaci – Opažanje tijekomOpažanje tijekom nastavenastave • ALTERNATIVNE/ KOMPLEMENTARNE – Praćenje- promatranje – Istraživanje (učeničko) – Projekt (učenički) – Portfolio (učenički) – Samoocjenjivanje
 23. 23. Kombiniranje tradicionalnih i komplementarnih metoda • Sadržaji portfolia, projekti i istraživanja mogu se vrednovati kao obrazovna postignuća – brojčano i / ili kao odgojna postignuća – opisno • TREBA PRETHODNO DOGOVORITI ! • Samoocjenjivanje znanja prema zadanim kriterijima (i uz kontrolu nastavnika) te ocjenjivanje vlastitog napretka – direktno u obrazovna postignuća ili u nekoj kombinaciji • Samoocjenjivanje rada u grupi ili na nastavi – psiho-motorička postignuća ili odgojna postignuća (za psiho-socijalnu i emocionalnu domenu razvoja, važno je zapažanje radi mogućih korekcija, a ne radi ocjene)
 24. 24. Praćenje i ocjenjivanje Kamo sve to upisati? S A DA PRIJEDLOG ZA RASPRAVU Bilješke - praćenje Znanje i razumijevanje Primjena, analiza, sinteza, vrednovanje Praktična primjena znanja
 25. 25. Praćenje i ocjenjivanje • PRAĆENJE – RUBRIKA BILJEŽAKA • Opisno praćenje: korekcije učenja - sugestije, što ide slabije, a što bolje, na što više usmjeriti pažnju, ometajući čimbenici .. • Obavijest za roditelja i razrednika • Korekcije poučavanja – individualizacija • Opisna ocjena utječe na zaključnu 10 do 20 % BROJČANE OCJENE • Obrazovna postignuća – Kognitivna – Psihomotorička
 26. 26. Vrijedno je prisjetiti se: • vrlo je važno objektivno definirati ciljeve rada i kriterije ocjenjivanja i informirati o tome učenike (i roditelje) • unaprijed planirati pitanja i način ispitivanja • stvoriti opuštenu atmosferu tijekom provjere znanja • što češće ispitivati i ocjenjivati
 27. 27. • što prije ispraviti kontrolne radove • javno ocijeniti učenika i komentirati ocjenu • podcrtati pogreške i tražiti da ih učenik samostalno ispravi • ocijeniti i nakon što učenik samostalno ispravi greške ako je postigao definiranu razinu kvalitete
 28. 28. • kad god učenik nije zadovoljan ocjenom, dati mu priliku za ispravljanje • svaku ocjenu odmah upisati u imenik • provjeravati znanje na različite načine
 29. 29. • individualno informirati roditelja • raditi u timu sa sustručnjacimaraditi u timu sa sustručnjacima • povremno provjeravatipovremno provjeravati vlastiti kriterijvlastiti kriterij ocjenjivanjaocjenjivanja • razvijati sposobnost učenika zarazvijati sposobnost učenika za samoocjenjivanje.samoocjenjivanje.
 30. 30. Zahtjevi o kojima trebaZahtjevi o kojima treba brinuti pri ocjenjivanjubrinuti pri ocjenjivanju OBJEKTIVNOST vrednovati u odnosu na jedinstvena mjerila koja se primjenjuju neovisno o osobinama učenika, okolnostima rada i osobinama učitelja  moguće uspoređivanje učenika INDIVIDUALIZACIJA brinuti o osobinama učenika, okolnostima rada i učenikovom relativnom napretku  poticaj na kvalitetniji rad i razvijanje SAMOPOŠTOVANJA
 31. 31. VAŽNO JE DA UČENIK DOBIJEVAŽNO JE DA UČENIK DOBIJE ZASLUŽENU OCJENUZASLUŽENU OCJENU CILJ NIJE USPOREĐIVATI I OTKRITI ŠTO UČENIKUČENIK NE MOŽE I NE ZNA, VEĆ UTVRDITI ŠTO ZNA I ŠTO GA MOŽE POTAKNUTI NA BOLJI RAD UČITELJI / NASTAVNICI I UČENICI SU SURADNICI
 32. 32. Literatura: • Vizek Vidović V.,Vlahović Štetić V., Rijavec M., Miljković D. (2003.). Psihologija obrazovanja, Zagreb:IEP-VERN’ • Jensen E. Super- nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa • Kyriacou, C. (2001.). Temeljna nastavna umjeća, Zagreb: Educa • Grgin, T. (2001) Školsko ocjenjivanje znanja, Naklada Slap, Jastrebarsko. • Mužić, V. (1979) Metodologija pedagoških istraživanja, Svjetlost, Sarajevo • Bognar, L., Matijević,M. (2002.). Didaktika, Zagreb: Školska knjiga • Furlan, I. (1970) Upoznavanje ispitivanje i ocjenjivanje učenika, PKZ, Zagreb. • PP prezentacije Đurđice Kaurloto Martinić, Luči Lončar, Diane Garašić i Elvire Nimac

×