kriteriji ocjenjivanja ss

8,087 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

kriteriji ocjenjivanja ss

 1. 1. Vukovar, ožujak 2009. Autori: Natalija Stjepanek, prof. mentor Vesna Tomić, prof. mentor Daniel Rakijašić, dipl. inf. mr. sc. Josip Šipek, prof. savjetnik mr. sc. Ljiljana Miletić, prof. savjetnik Zlatko Markovinović, prof. mentor Recenzent: viša savjetnica Viktorija Hržica, prof.
 2. 2. Zahvaljujemo se svim učiteljima Vukovarsko- srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije te voditeljima županijskih stručnih vijeća, koji su svojim radom i entuzijazmom pridonijeli izradi ovih kriterija ocjenjivanja. Voditelji ŽSV slavonskih županija 1
 3. 3. Sadržaj Uvodne napomene .................................................................................... 3 Bloomova taksonomija............................................................................... 4 Glagoli ...................................................................................................... 5 Nastavna cjelina: Osnovni pojmovi, povijest i građa računala ....................... 6 Nastavna cjelina: Brojevni sustavi .............................................................. 8 Nastavna cjelina: Booleova algebra i logički sklopovi ................................... 9 Nastavna cjelina: Operacijski sustavi ........................................................ 10 Nastavna cjelina: Mreže računala i Internet .............................................. 12 Nastavna cjelina: Obrada teksta (MS Word) .............................................. 14 Nastavna cjelina: Izrada prezentacija (MS Power Point) ............................. 16 Nastavna cjelina: Tablični proračuni (MS Excel) ......................................... 19 Nastavna cjelina: Baze podataka (MS Access) ........................................... 21 Nastavna cjelina: Programiranje ............................................................... 24 2
 4. 4. Uvodne napomene U tablicama koje slijede prikazano je gradivo pojedinih nastavnih cjelina i zahtjevi prema učenicima za svaku pojedinu ocjenu. Autori predloženih kriterija (nastavnici srednjih škola Brodsko-posavske, Slavonsko-požeške, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije) u izradi su se držali Bloomove taksonomije, prihvadene u cijelom svijetu. Predloženi kriteriji primjenjivi su u svim školama i usmjerenjima, uz određene korekcije prema broju sati određene nastavne cjeline. Prilikom izrade uzimali smo u obzir rasteredenje učenika, ali i očekivana znanja i postignuda učenika na Državnoj maturi. U koloni „Primjena znanja“, osim radnji koje učenik treba samostalno izvršiti, u pojedinim se dijelovima dopušta da učenik neke radnje napravi uz pomod nastavnika. Iste te radnje učenik za višu ocjenu treba napraviti samostalno. Zbog bolje preglednosti tablica, nismo ih ponovo nabrajali. 3
 5. 5. Bloomova taksonomija 1. Činjenično znanje Usvajanje činjeničnog znanja je najniži obrazovni cilj. Znanje se definira kao sjedanje na prije naučene sadržaje. Odnosi se na temeljna znanja koja učenik mora stedi da bi shvatio smisao predmeta koji uči. To se prisjedanje može odnositi na široki raspon sadržaja: od usvajanja terminologije, preko prisjedanja na specifične činjenice, pa sve do sjedanja na složene teorije. Sve što treba postidi na toj razini znanja jest prisjetiti se određene informacije, koje ne mora nužno značiti i razumijevanje. Primjerice, učenik treba memorirati, definirati, opisati, označiti, nabrojati, prepoznati. 2. Razumijevanje Razumijevanje se definira kao sposobnost promišljanja o značenju usvojenih činjenica. Ta se kognitivna kategorija znanja može pokazati interpretiranjem naučenih činjenica, sažimanjem, objašnjavanjem ili predviđanjem učinaka ili posljedica. Ovaj je obrazovni cilj viši od prethodnog jednostavnog prisjedanja na informacije i predstavlja najniži stupanj razumijevanja. Primjerice, za tu razinu znanja učenik treba znati interpretirati slike, karte, tablice i grafikone, verbalne zadatke prevesti u formule, na temelju činjenica predvidjeti posljedice, navesti primjer, interpretirati, parafrazirati. 3. Primjena Primjena se odnosi na sposobnost uporabe naučenih pravila, zakona, metoda ili teorija u novim, konkretnim situacijama. Primjerice, na toj spoznajnoj razini učenik treba znati riješiti matematički problem, konstruirati grafikon ili krivulju, demonstrirati ispravnu uporabu neke metode ili postupka. 4. Analiza Na analitičkoj razini znanja učenik mora biti sposoban naučene sadržaje razdvojiti na sastavne dijelove i razumjeti organizacijsku strukturu. Pri tome učenik mora znati odrediti sastavne dijelove i odnose među njima kao i organizacijske principe. Ovaj je obrazovni cilj viši od razine razumijevanja i razine primjene jer je za tu razinu znanja potrebno združeno razumijevanje sadržaja i organizacijske strukture materijala. Primjerice, na toj razini učenik mora uspoređivati, suprotstavljati, prepoznati neizrečene pretpostavke, razlikovati činjenice od zaključaka, razlikovati uzrok od posljedice, odrediti relevantnost podataka, analizirati organizacijsku strukturu djela (umjetničkog, muzičkog, literarnog). 5. Sinteza Sintetizirati znači iz pojedinačnih dijelova stvoriti novu cjelinu. Obrazovni cilj u ovom slučaju ističe kreativno ponašanje s naglaskom na formuliranje novih obrazaca ili struktura. Primjeri obrazovnih ciljeva sintetičke razine znanja jesu: sposobnost kombinacije, postavljanja hipoteze, planiranja, reorganizacije, pisanja dobro organiziranog rad, održati dobro organizirani govor (predavanje), kreativno napisati priču (pjesmu, glazbu), predložiti plan pokusa. 6. Procjena Procjena znači sposobnost svrhovite prosudbe vrijednosti materijala (pjesme, romana, govora, istraživačkog izvještaja, projekta). Prosudbe se moraju temeljiti na točno definiranim kriterijima. Obrazovni ciljevi ovog područja su najviši u spoznajnoj hijerarhiji jer sadrže elemente svih prethodnih razina uz dodatak sposobnosti prosudbe vrijednosti utemeljene na točno definiranim kriterijima. Primjeri obrazovnih ciljeva ove razine znanja jesu: prosuditi primjerenost zaključaka iz prikazanih podataka, prosuditi vrijednost nekog djela (umjetničkog, muzičkog, literarnog) uporabom vanjskih standarda odličnosti, prosuditi logičnu postojanost pisanog materijala ili predavanja. 4
 6. 6. Glagoli Dovoljan (2): - ponoviti - prisjetiti se - označiti - nabrojiti - redi tko, kada, gdje - zapamtiti - redi - definirati - ispričati - prepoznati - imenovati - poredati Dobar (3): - opisati - interpretirati - razlikovati - označiti - prikupiti - predvidjeti - istaknuti - nabrojiti - poznavati - sažeti - iznositi prema planu - razvrstati - razumjeti - proširiti - uočiti - pokazati Vrlo dobar (4): - razumjeti - objasniti - izraziti - zaključiti - istražiti - odrediti - izdvojiti - protumačiti - prikazati - primijeniti - raščlaniti - upotrijebiti - opisivati - napraviti - riješiti - promijeniti Odličan (5): - usporediti - raščlaniti - objasniti - analizirati - shvatiti - zaključiti - povezati - preoblikovati - razlikovati - kreativno pisati - prosuditi - istražiti - primijeniti - sažeti - predložiti - upotpuniti - komentirati - prikazati - navoditi primjere samostalno 5
 7. 7. Nastavna cjelina: Osnovni pojmovi, povijest i građa računala Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - definirati pojam informatike kao - navesti kapacitete CD-a, DVD-a, 3.5" znanosti diskete, memorijskih ključida - nabrojati primjenu i ulogu računala (aktualne vrijednosti) - definirati pojam podatka i informacije - prepoznati USB priključak na računalu - nabrojati razdoblja obrade podataka u informatičkoj učionici (ručna, mehanička, elektromehanička, - utvrditi kapacitet tvrdog diska na elektronička) računalu u informatičkoj učionici dovoljan - definirati hardver i softver - nabrojati osnovne funkcije osobnog (znanje na računala (ulaz, izlaz, obrada i pohrana) razini - nabrojati osnovnu konfiguraciju reprodukcije) računala - nabrojati ulazne, izlazne i ulazno- izlazne uređaje - nabrojati vanjske memorije - nabrojati unutrašnje memorije (ROM i RAM) - navesti mjerne jedinice za kapacitet memorije i odnose između njih Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti razliku između podatka i - prepoznati čemu služe pojedini informacije, te informatike i priključci sa stražnje strane računala računalstva - utvrditi veličinu i vrstu monitora na - navesti osnovna obilježja za svako računalu u informatičkoj učionici razdoblje obrade podataka (brzina, - razlikovati pisače prema tehnologiji cijena, pouzdanost) ispisa i navesti koji potrošni materijal - objasniti zadadu osnovnih dijelova Von koriste Neumannova modela računala - razlikovati CRT i LCD monitore po - nabrojati vrste računala prema veličini načinu prikaza slike dobar i sposobnostima - poredati po kapacitetu medije za - navesti zadadu svakog od ulaznih, pohranu podataka (znanje na izlaznih uređaja te vanjskih memorija - preračunati kapacitet memorije iz razini - nabrojati od koja dva dijela se sastoji jedne mjerne jedinice u drugu razumijevanja) CPU - objasniti razliku između RAM i ROM memorije - nabrojati optičke i magnetne medije za pohranu - nabrojati uređaje sistemske jedinice i periferne jedinice - nabrojati vrste pisača po tehnologiji ispisa, monitora, miševa… - nabrojati dodatnu opremu osobnih računala 6
 8. 8. Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti što je obrada podataka - prepoznati na matičnoj ploči - nabrojati obilježja, znanstvenike i priključnice za CPU, RAM, U/I sklopove izume za svako razdoblje obrade - ustanoviti na kakvom sklopu su podataka priključeni miš, tipkovnica i monitor - opisati generacije računala u na računalu u informatičkoj učionici elektroničkoj obradi podataka - postaviti pisač kao zadani - objasniti shemu Von Neumannova - prilagoditi prema uputama postavke modela računala, ulogu aritmetičko- ispisa logičke i upravljačke jedinice - utvrditi kapacitet RAM-a i vrstu - navesti obilježja različitih vrsta procesora na računalu u informatičkoj računala (prijenosno računalo, PC, učionici preko Svojstava vrlo dobar mainframe…) - opisati i navesti osnovne osobine (znanje na svakog od ulaznih, izlaznih uređaja, razini uređaja za pohranu te CPU primjene) - objasniti čemu služi sistemska jedinica (po Von Neumannu) - objasniti ulogu sabirnice, nabrojati vrste sabirnica i objasniti razliku među njima - objasniti razliku između rada igličnog, tintnog i laserskog pisača - objasniti funkciju matične ploče, grafičke kartice i zvučne kartice - objasniti razliku između optičkih i magnetskih medija za pohranu - objasniti kratice za CD DVD (ROM; R; RW) Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti koji su znanstvenici i strojevi - prilagoditi postavke miša, tipkovnice, prethodili razvoju današnjeg računala i monitora svojim potrebama koje su karakteristike bile poboljšane - pokazati i objasniti na računalu u iz jedne u drugu generaciju računala informatičkoj učionici dimenzije, - nacrtati i objasniti shemu Von razlučivost i frekvenciju, te spajanje Neumannova računala, te ulogu monitora procesora odličan - objasniti karakteristike procesora (snagu procesora te mjernu jedinicu (znanje na za frekvenciju), vrste procesora razini analize, - objasniti karakteristike vezane uz sinteze i monitor evaluacije) - navesti trenutno najpoznatije procesore - sastaviti aktualnu konfiguraciju računala - opisati građu i način zapisivanja podataka na tvrdi disk te usporediti s i CD-om - objasniti način rada laserskog pisača, pojmove dpi, ppm 7
 9. 9. Nastavna cjelina: Brojevni sustavi Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - navesti pozicijske brojevne sustave - raspisati po potencijama baze broj u (binarni, oktalni, dekadski i zadanom brojevnom sustavu dovoljan heksadekadski) (dekadskom, binarnom, oktalnom, - povezati i prepoznati bazu i znamenke heksadekadskom) (znanje na brojevnih sustava - koristiti kalkulator na računalu i razini pretvarati brojeve iz jednog sustava u reprodukcije) drugi - pretvoriti brojeve iz binarnog u dekadski brojevni sustav i obrnuto bez korištenja kalkulatora Učenik treba: Učenik treba samostalno: dobar - objasniti vezu između baze i znamenki - pretvoriti brojeve iz oktalnog i pozicijskih brojevnih sustava, heksadekadskog brojevnog sustava u (znanje na - navesti pravila za zbrajanje u dekadski i obrnuto razini binarnom brojevnom sustavu - zbrojiti dva cijela binarna broja razumijevanja) - - pretvarati oktalne i heksadekadske brojeve u dekadske i obrnuto Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti brojevne sustave (binarni, - pretvarati brojeve iz oktalnog oktalni, dekadski i heksadekadski) i brojevnog sustava u binarni i njihovu primjenu heksadekadski i obrnuto. vrlo dobar - objasniti stvaranje tablica trijada i - oduzimati binarne brojeve metodom tetrada za pretvorbu oktalnih i dvojnog komplementa (znanje na heksadekadskih brojeva u binarne i - prikazati pozitivan cijeli broj u razini obrnuto računalu (u registru sa 8, 16 ili 32 bita) primjene) - objasniti komplement i dvojni Uz pomod nastavnika: komplement - prikazati cijeli negativan broj u - navesti pravila za oduzimanje binarnih registru sa 8, 16 ili 32 bita brojeva metodom dvojnog komplementa Učenik treba: Učenik treba samostalno: odličan - definirati opdu bazu brojevnog - rješavati jednadžbe s brojevima u sustava različitim brojevnim sustavima (znanje na - objasniti prikaz cijelog i realnog broja - prikazati zapis realnog broja u razini analize, u računalu računalu (IEEE standard) sinteze i - objasniti ASCII tablicu i način - kodirati niz znakova koristedi ASCII evaluacije) kodiranja tablicu 8
 10. 10. Nastavna cjelina: Booleova algebra i logički sklopovi Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - definirati pojam izjave - izredi primjer izjave - definirati osnovne logičke operacije dovoljan NE, I, ILI Uz pomoć nastavnika: - za svaku logičku operaciju navesti - izredi primjere za pojedine osnovne (znanje na tablicu istinitosti logičke operacije razini - nabrojiti osnovne logičke sklopove - izraditi jednostavni logički sklop s dva reprodukcije) - nacrtati osnovne logičke sklopove NE, ulaza i odrediti mu tablicu istinitosti I, ILI i napisati njihove tablice istinitosti Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti razliku između logičkih - izraditi tablicu istinitosti za umjereno dobar operacija I i ILI složenu logičku operaciju - objasniti razliku između analognih i - izraditi umjereno složeni logički sklop (znanje na digitalnih sustava na temelju logičkog izraza razini - objasniti način stvaranja složenih Uz pomoć nastavnika: razumijevanja) logičkih operacija i složenih logičkih - za zadanu tablicu istinitosti izraditi sklopova umjereno složeni logički sklop Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti logičke sklopove Isključivo - izredi primjer za složenu logičku izjavu vrlo dobar ILI, NILI, NI - odrediti tablicu istinitosti za složenu - izraziti pravila za pojednostavljenje, logičku izjavu (znanje na de Morganova pravila, pravila - izraditi složene logičke sklopove s dva razini komutacije ulaza na temelju složenog logičkog primjene) izraza - za zadane tablice istinitosti određivati pripadajude izraze Učenik treba: Učenik treba samostalno: - uspoređivati i povezivati logičke - pojednostavljivati složene logičke operacije s matematičkim operacije rabedi pravila za operacijama pojednostavljivanje odličan - uspoređivati pravila za - izraditi složene logičke sklopove s više pojednostavljivanje s matematičkim ulaza na temelju složenog logičkog (znanje na pravilima izraza razini analize, - razlagati složene logičke operacije na sinteze i manje dijelove povezane osnovnim evaluacije) logičkim operacijama - razlagati složene logičke sklopove na manje dijelove povezane osnovnim logičkim sklopovima 9
 11. 11. Nastavna cjelina: Operacijski sustavi Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - definirati pojam softvera i njegovu - pravilno uključiti, isključiti računalo, podjelu ponovno ga pokrenuti - nabrojati najpoznatije operacijske - razlikovati datoteke i mape na disku sustave i aplikacijske programe - kreirati i spremiti vlastitu tekstualnu - nabrojati dijelove radne površine datoteku u Bloku za pisanje ili dovoljan - razlikovati grafičko i znakovno sučelje WordPad-u - prepoznati komponente sustava - kreirati mapu na disku (znanje na (oznaka za disketu, tvrdi disk, optički - spremiti datoteku u mapu razini medij, izmjenjivi medij) - označiti datoteke i mape u nizu reprodukcije) - nabrojati funkcije mape Moje - smanjiti i prilagoditi veličinu prozora, računalo, Smede, Moja mrežna premjestiti prozor – rad s prozorom mjesta, Moji dokumenti - primijeniti naredbu Spremi i Spremi - razlikovati datoteke i mape kao - razlikovati ikonu prečaca od izvorne - obrisati i preimenovati mapu ili ikone datoteku - nabrojati vrste datoteka Učenik treba: Učenik treba samostalno: - objasniti razliku između sustavskog i - kreirati i spremiti vlastitu slikovnu aplikacijskog softvera datoteku - definirati neke zadatke operacijskog - odabrati mapu i unutar nje kreirati sustava podmapu - opisati osnovne karakteristike - označiti mape i datoteke koje se ne grafičkog sučelja nalaze u nizu jedna do druge - opisati radnu površinu - označiti istovremeno sve mape i - prepoznati tip datoteke datoteke - nabrojati dijelove prozora - kopirati i premjestiti datoteke dobar - objasniti svojstva rada s mišem te rad - prepoznati tip datoteke, njezinu s ikonama dužinu i datum nastanka (znanje na - objasniti postupak višestrukog - prilagoditi radnu površinu (promijeniti razini označavanja datoteka ili mapa koje su izgled mijenjanjem podloge, boje ili razumijevanja) (nisu) jedna uz drugu položaja) - opisati postupak kopiranja i premještanja datoteka - objasniti razliku kopiranja i premještanja mape ili datoteke - objasniti ulogu međuspremnika prilikom umnažanja ili premještanja datoteka - objasniti ulogu prečica - objasniti “hijerarhiju “ pogona i mapa u Windows Explor. 10
 12. 12. Učenik treba: Učenik treba samostalno: - nabrojati i objasniti karakteristike - otvoriti obilježja mape naredbom Windowsa Detalji i drugim vrstama pogleda na - opisati i objasniti značenje pojedinih mapu dijelova prozora - prebrojati datoteke i podmape u - nabrojati i objasniti različite poglede određenoj mapi na mape i datoteke - sortirati datoteke po zadanom vrlo dobar - objasniti svojstva odabrane mape kriteriju (izborom naredbe Svojstva desnim - kreirati prečice na radnoj površini (znanje na klikom miša na mapi) - obavljati osnovne radnje sa mapama i razini - definirati ulogu programa Windows datotekama pomodu Windows primjene) Explorer Explorera - opisati ostale grafičke objekte na - postaviti datum i vrijeme, glasnodu radnoj površini (tekstualni okvir, okvir - prilagoditi razlučivost zaslona i za promjenu brojčanih vrijednosti, kvalitetu boje naredbeni gumb, okvir popisa) - pregledati trenutne postavke ispisa - koristiti funkciju Pomodi - pronadi datoteke ili mape na disku naredbom Traži Učenik treba: Učenik treba samostalno: - definirati svojstva operacijskih sustava - napraviti sigurnosnu kopiju datoteka (po broju korisnika, po broju aktivnih - zaštititi datoteke od naknadnog programa, prema vrsti korisničkog upisivanja sučelja) - odabrati naredbu za pregled zadnje - objasniti atribute datoteka u naredbi korištenih datoteka “Svojstva” - pokretanjem naredbe “Traži” pronadi odličan - objasniti ulogu i način odabira alata za na računalu broj datoteka određenog traženje datoteka i mapa tipa unutar mapa i podmapa (znanje na - objasniti zašto je važno koristiti - pronadi dijeljene mape na računalu razini analize, sigurnosnu pohranu datoteka - pronadi na računalu audio, video i sinteze i (backup) privremene datoteke (.tmp) evaluacije) - objasniti značenje “sažimanja” - defragmentirati disk datoteka - postaviti pisač kao zadani - objasniti značenje pogonskih - komprimirati datoteke ili mape programa i pomodnih programa - prilagoditi radnu površinu svojim - imenovati istoimene datoteke na potrebama (ikona, miš, traka različitim uređajima vanjske memorije zadataka) - 11
 13. 13. Nastavna cjelina: Mreže računala i Internet Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Definirati pojam mreže i njezinu - Pokrenuti web preglednik osnovnu zadadu - Ispravno upisati web adresu - Navesti osnovnu podjelu mreže - Aktivirati link (lokalnu i rasprostranjenu) - Koristiti tražilicu za traženje stranica ili - Definirati Internet slika po jednom kriteriju dovoljan - Navesti osnovnu jedinicu za brzinu - Poslati poruku webmailom i pročitati prijenosa podataka primljenu poruku (znanje na - Nabrojati što sve treba korisniku za - Koristiti osnovne naredbe web razini spajanje na Internet preglednika (Naprijed, Nazad, Stani, reprodukcije) - Definirati pojmove server i klijent Polazno) - Definirati ISP i nabrojati nekoliko ISP-a u Hrvatskoj - Nabrojati Internet usluge (servise) - Definirati web preglednik, web stranicu (ili web sjedište) i web tražilicu Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti razliku između lokalne i - Pristupiti dijeljenim resursima rasprostranjene mreže (mapama, pisačima) na mreži - Objasniti razliku između serverskog i - Koristiti osnovne naredbe web klijentskog računala preglednika (Naprijed, Nazad, Stani, - Nabrojati prednosti umrežavanja Polazno) računala - Spremiti web stranicu (u html obliku) - Objasniti što korisnik mora dobiti od - Spremiti sliku sa web stranice ISP-a da bi se uspješno spojio na - U bilo kojem trenutku vratiti se na dobar Internet početnu stranicu - Objasniti razliku između asinkrone i - Dodati stranicu u Favorite (znanje na sinkrone komunikacije i navesti - Ispisati stranicu razini primjere - Pronadi stranicu koristedi operatore + razumijevanja) - Navesti najpopularnije web i– preglednike - Odgovoriti na poruku i proslijediti - Objasniti pojmove veza (link), početna dobivenu poruku (webmailom ili stranica programom za slanje i primanje - Definirati URL elektroničke pošte) - Navesti primjere popularnijih web - Dodati kontakt u adresar tražilica - Poslati poruku na adresu u adresaru - Navesti prednosti komunikacije Uz pomoć nastavnika: elektroničkom poštom - Koristiti naredbe web preglednika - Navesti što radi koji servis Favoriti i Povijest 12
 14. 14. Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Navesti primjere lokalne i - Spremiti web stranicu u tekstualnom rasprostranjene mreže obliku - Nabrojati osnovne razlike između - Promijeniti početnu stranicu javne telefonske mreže, ISDN-a i DSL- - Prilagoditi prikaz alatnih traka a - Obrisati kolačide, privremene - Definirati topologiju mreže Internetske datoteke i povijest - Objasniti funkciju modema kod - Koristiti napredno pretraživanje prijema ili slanja podataka - Poslati poruku na više adresa vrlo dobar - Prepoznati GLAVNU razliku u - Postaviti prioritet poruci prijenosu podataka putem ISDN-a i (znanje na javne telefonske mreže, te glavnu razini prednost DSL sustava primjene) - Objasniti Internet usluge: forum, Blog - Objasniti pojam URL i navesti primjer - Objasniti pojmove IP adresa i DNS - Objasniti oblik elektroničke adrese - Objasniti kakve se poruke nazivaju spam i kako se računalo može zaraziti virusom pomodu Interneta - Objasniti što su to dialeri - Razlikovati kopiju i skrivenu kopiju u komunikaciji elektroničkom poštom Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti kako se računalo ISDN-om i - Napraviti dijeljenu mapu na mreži odličan DSL-om spaja na Internet - Organizirati favorite (dodavanjem i - Objasniti pojam Vatrozid uklanjanjem mapa, te spremanjem (znanje na - Navesti preporuke dobre zaštite stranica u mape) razini analize, računala na mreži - Konfigurirati račun e-pošte sinteze i - Objasniti Internet usluge News, Telnet - Napraviti distribucijsku listu i poslati evaluacije) i FTP poruku primateljima iz liste - Pronadi poruku po zadanim kriterijima 13
 15. 15. Nastavna cjelina: Obrada teksta (MS Word) Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Odrediti u koju skupinu programa - Pokrenuti i zatvoriti program za pripada MS Word i navesti primjere obradu teksta primjene ovog programa - Otvoriti i spremiti dokument bez - Nabrojati dijelove prozora MS Word-a izmjena mjesta spremanja ili naziva (ili drugog odabranog programa za datoteke obradu teksta) - Upisati običan tekst i tekst u obliku - Definirati pojam i osnovne elemente odlomka dovoljan dokumenta (riječ, znak, odlomak, - Promijeniti tip i boju pisma margine…) - Koristiti način rada „umetanje“ i (znanje na - Navesti ekstenziju (nastavak) način rada „prepisivanje“ razini dokumenata napisanu u Wordu - Mijenjati pogled na dokument reprodukcije) - Nabrojati oblikovanja na razini znaka - Umetnuti slike (isječak crteža, iz datoteke) - Umetnuti tablicu - Kopirati i premjestiti tekst unutar jednog dokumenta - Označavati dijelove teksta i cijeli tekst - Poravnavati tekst - Uključivati i isključivati ravnalo, alatne trake i brojanje riječi Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti razliku između kopiranja i - Pregledati dokument prije ispisa premještanja podataka - Spremiti dokument na drugo mjesto - Objasniti svrhu traženja riječi u tekstu ili pod drugim imenom - Objasniti načine isticanja i poravnanja - Ispisati dokument teksta - Umetnuti novu stranicu (Ctrl +Enter) - Navesti oblikovanja na razini odlomka - Umetnuti brojeve stranica dobar i stranice - Tražiti i zamijeniti riječi u tekstu - Objasniti razliku između pisanja u - Umetanje samooblika i tekstualnog (znanje na stupcima i pisanju u tablici u stupce okvira s alatne trake Crtanje razini - Objasniti spremanje dokumenta bez - Promijeniti veličinu slike razumijevanja) izmjene mjesta spremanja ili naziva - Oblikovati stranicu (odrediti margine, dokumenta veličinu papira, orijentaciju stranice) - Objasniti načine promjene smjera - Kopirati ili premjestiti tekst iz jednog teksta u tablici. dokumenta u drugi dokument - Namjestiti uvlake i tabulator - Provjeriti pravopis i gramatiku - Koristiti velika/mala slova - Promijeniti smjer teksta 14
 16. 16. vrlo dobar Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti svrhu formatiranja stranice - Oblikovati popise pomodu numeričkih (znanje na - Objasniti svrhu i način korištenja i grafičkih oznaka razini tabulatora - Znati primijeniti rad s više primjene) - Objasniti kada se koristi grafikon, a dokumenata kada dijagram - Umetnuti grafikon, dijagram - Definirati zaglavlje i podnožje teksta i - Urediti tablicu (okvir, sjenčanje) objasniti razliku među njima - Spojiti i podijeliti polja, tablicu - Objasniti umetanje okvira u - Umetnuti/brisati redove i stupce u dokument tablici - Mijenjati širinu i visinu redova i stupaca u tablici - Postaviti stil omatanja teksta - Sortirati podatke u tablici - Koristiti editor za pisanje matematičkih izraza - Umetnuti i urediti zaglavlje i podnožje dokumenta - Umetnuti komentar - Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti funkciju komentara u tekstu - Grupirati i razgrupirati objekte - Definirati pojam cirkularnog pisma i - Promijeniti redoslijed objekata objasniti svrhu korištenja - Oblikovati novinske stupce različite - Objasniti korištenje formula u tablici širine i razmaka - Objasniti korištenje sekcija u - Postaviti napredne opcije omatanja dokumentu teksta odličan - Objasniti korištenje i svrhu obrazaca - Umetnuti reference (fusnote, indeks, - Objasniti načine sortiranja podataka tablica sadržaja) (znanje na - Objasniti izradu tablice sadržaja - Izraditi cirkularno pismo uz pomod razini analize, čarobnjaka sinteze i - Primijeniti različite stilove u evaluacije) dokumentu (u svrhu kreiranja tablice sadržaja) - Umetnuti brojeve stranica u dokument sa više sekcija - Izraditi obrazac - Primijeniti stečena znanja i kreativno riješiti zadatak 15
 17. 17. Nastavna cjelina: Izrada prezentacija (MS Power Point) Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Odrediti u koju skupinu programa - Pokrenuti i zatvoriti aplikaciju za pripada MS PowerPoint (ili drugi izradu prezentacija odabrani program za izradu - Otvoriti i spremiti prezentaciju prezentacija) - Umetnuti novi slajd - Nabrojati primjere primjene - Izabrati izgled slajda iz različitih programa ugrađenih izgleda - Nabrojati dijelove prozora programa - Obrisati jedan ili više slajdova dovoljan - Definirati pojam slajd, okvir zadatka, - Unijeti tekst u slajd u pogledu okvir za bilješke „Normalno“ (znanje na - Nabrojati vrste izgleda slajda - Urediti i oblikovati tekst u prezentaciji razini - Razlikovati korake izrade prezentacije - Pokrenuti projekciju od prvog ili od reprodukcije) - Navesti ekstenziju (nastavak) tekudeg slajda dokumenta u Power Pointu - Pomaknuti se na slijededi ili prethodni slajd tijekom projekcije - Ispisati prezentaciju bez izmjena postavki - Koristiti funkcije za poništavanje i vradanje izmjena Uz pomoć nastavnika: - Koristiti funkciju pomodi Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Navesti situacije u kojima se na slajd - Prebaciti se iz jedne otvorene u umedu grafikoni i tablice drugu otvorenu prezentaciju - Razlikovati brošure i stranice s - Koristiti alat za zumiranje bilješkama prilikom ispisa - Primijeniti jedan od dostupnih - Objasniti potrebu korištenja dodatnih predložaka dizajna na prezentaciju tekstualnih okvira - Promijeniti pozadinu slajda - Nabrojati i objasniti vrste prikaza (umetanjem slike ili kombiniranjem - Razlikovati oblike datoteka u kojima boja) dobar se može spremiti prezentacija (.ppt i - Unijeti tekst u prezentaciju u pogledu .pps) strukture (znanje na - Kopirati i premještati tekst u razini razumijevanja) prezentaciji i između prezentacija - Unijeti i urediti tekst u slajdu sa tablicom - Dodati animacijski efekt na objekt - Umetnuti i obrisati redak ili stupac u tablici - Napraviti duplikat slajda - Dodati nacrtane objekte na slajd (samooblici, geometrijski likovi) - Pomaknuti se na određeni slajd 16
 18. 18. tijekom projekcije - Ispisati određene slajdove, bilješke ili strukture, promijeniti broj kopija Uz pomoć nastavnika: - Spremiti prezentaciju u drugom datotečnom obliku: struktura - Rich Text Format (.rtf), predložak, projekcija, slika, isti program ali različita verzija - Kopirati i premjestiti slajd ili više slajdova unutar prezentacije ili između prezentacija - Unijeti tekst u tekstualni okvir, bočnu strelicu, pravokutnik, četverokut, oval, krug - Dodati i promijeniti efekte prijelaza između slajdova - Provjeriti pravopis i gramatiku u prezentaciji Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti prednosti spremanja - Prikazati ili sakriti pojedinu alatnu prezentacije u .pps obliku traku - Razlikovati prilagođenu animaciju i - Sakriti i otkriti slajd ili više slajdova efekte prijelaza - Promijeniti stil grafičkih oznaka i - Prepoznati dobru praksu pri kreiranju numeriranja na listi sadržaja slajda: korištenje kratkih - Umetnuti (obrisati) grafiku (sliku, fraza, grafičkih oznaka, numeriranih crtež, skicu) u matricu slajda popisa - Unijeti tekst u podnožje slajda, - Razlikovati fiksni datum u podnožju primijeniti automatsko numeriranje slajda i datum koji se automatski slajdova i izmjenu datuma vrlo dobar mijenja - Primijeniti uvlačenje popisa i brisanje - Objasniti pojam matrice slajda uvlake sa popisa (znanje na - Promijeniti prored razini - Unijeti podatke za kreiranje grafikona primjene) u prezentaciji - Primijeniti grupiranje i razgrupiranje nacrtanih objekata na slajdu, premještanje nacrtanog objekata jedan nivo ispred, jedan nivo iza, naprijed ili u pozadinu drugog nacrtanog objekata. - Promijeniti postavke slajda, orijentacije slajda u portret, pejzaž, prilagoditi veličinu slajda - Promijeniti svojstva umetnutim grafičkim objektima (slika, crtež i 17
 19. 19. skica) Uz pomoć nastavnika: - Odabrati prikladan izlazni oblik za prezentaciju (folije za grafoskop, brošura, projekcija na računalu.) - Izraditi prezentaciju primjenjujudi preporuke kao što su: pisanje natuknica, primjena kontrastnih boja, veličina slova - Ispisati prezentaciju u obliku brošure za bilješke Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Razlikovati zaglavlje slajda i zaglavlje - Umetnuti u prezentaciju slajdove iz bilježaka i brošura druge prezentacije - Razlikovati dijelove grafikona - Promijeniti svojstva animacijskih - Povezati tablično prikazane podatke s efekata odgovarajudom vrstom grafikona - Rotirati, zakrenuti i simetrično - Objasniti hijerarhijsku strukturu preslikati grafiku organizacijskog grafikona - Promijeniti boje grafike - Zaključiti da se svaki dio grafikona kao - Kreirati organizacijski grafikon sa zasebna cjelina može oblikovati vidljivom hijerarhijom koristedi odličan - Objasniti tehnike kvalitetnog ugrađene mogudnosti (znanje na prezentiranja - Kreirati i primijeniti vlastitu matricu razini analize, slajda sinteze i - Dodati bilješke za prezentatora na evaluacije) slajd - Umetnuti zvuk, video ili animaciju na slajd - Primijeniti „timer“ na prijelaz između slajdova - Umetnuti poveznicu u slajd sa drugim objektima (excel tablicama, dokumentima, internet stranicama i sl.) - Prezentirati svoj rad pred razredom 18
 20. 20. Nastavna cjelina: Tablični proračuni (MS Excel) Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Odrediti u koju skupinu programa - Pokrenuti i zatvoriti program za izradu pripada MS Excel (ili drugi odabrani proračunskih tablica program) i navesti primjere primjene - Otvoriti i spremiti novu radnu knjigu ovog programa - Otvoriti postojedu radnu knjigu - Navesti ekstenziju (nastavak) - Prijedi s jednog radnog lista na drugi datoteka kreiranih pomodu Excela - Označiti deliju ili više delija u nizu - Nabrojati dijelove prozora, s - Označiti red i stupac, te više redova i naglaskom na nove dijelove kao što su stupaca u nizu linija formule - Upisati i izmijeniti podatak u deliji - Objasniti razliku naredbe Spremi i - Obrisati podatak iz delije ili više delija Spremi kao u nizu - Definirati pojmove: radna knjiga, - Pročitati adresu delije i pronadi deliju s radni list, delija, stupac, redak, adresa određenom adresom dovoljan delije - Poravnati podatke u deliji - Navesti osnovne operatore (+, -, * i /) - Promijeniti tip i boju pisma (znanje na za korištenje u formulama - Primijeniti funkciju Sum za podatke u razini nizu reprodukcije) Uz pomoć nastavnika: - Kopirati i premjestiti sadržaj delije, reda, stupca unutar jednog radnog lista - Umetnuti red, stupac i radni list u radnu knjigu - Promijeniti širinu stupca prema danim uputama - Primijeniti različite obrube i ispune delije i tablice - Pravilno upisati jednostavnu formulu - Izraditi grafikon uz pomod čarobnjaka, bez ikakvih promjena Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti razliku naredbe Očisti i - Primijeniti različite obrube i ispune izbriši delije i tablice - Definirati grafikon - Spajati i dijeliti delije - Nabrojati neke vrste grafikona - Pregledati dokument prije ispisa, - Objasniti kopiranje hvataljkom podesiti margine dobar - Objasniti što su funkcije - Ispisati radni list - Razlikovati formule i funkcije - Promijeniti tip podataka (znanje na - Navesti neke situacije u kojima se - Izbrisati suvišne redove ili stupce razini primjenjuju funkcije Sum, Average, - Umetnuti novi red i stupac razumijevanja) Max, Min - Označiti delije (blokove delija) koje - Navesti što sve određujemo pri nisu u nizu kreiranju grafikona (vrstu, raspon - Kopirati podatke iz jednog radnog podataka, legendu) lista u drugi - Razlikovati vrste podataka u Excelu - Sortirati podatke po jednom kriteriju Kreirati linearan niz podataka 19
 21. 21. Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti kako Excel vidi datum - Sakriti i otkriti pojedine stupce i - Navesti vrste i objasniti prioritet redove operatora - Kopirati ili premjestiti radni list - Objasniti djelovanje funkcija If i Count (unutar radne knjige ili u drugu radnu - Opisati situacije u kojima se te knjigu) funkcije primjenjuju - Primijeniti složeniju formulu i funkcije - Objasniti razlike između pojedinih Average, Max i Min vrsta grafikona i obrazložiti u kojim se - Promijeniti naslov grafikona, mjesto vrlo dobar situacijama koristi koja vrsta grafikona legende, dodati ili ukloniti crte - Navesti što se sve može prilagoditi u rešetki, dodati ili ukloniti naslov (znanje na dijaloškom okviru Postavljanje podataka razini stranice - Kreirati rastude i vremenske nizove primjene) - Objasniti razliku između različitih podataka tipova podataka - Primijeniti funkciju za sortiranje po više kriterija - Prepoznati koji de tip podatka biti potreban i primijeniti ga - Umetnuti podnožje i zaglavlje - Oblikovati format prikaza broja - Pripremiti tablicu za ispis Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Definirati apsolutnu i relativnu adresu - Primijeniti stečena znanja i kreativno i objasniti razlike među njima riješiti zadatak - Definirati bazu podataka - Koristiti funkciju specijalnog lijepljenja - Navesti pravila pri kojima de se tablica (odrediti kada je potrebno kopirati koristiti kao baza podataka formule, a kada vrijednosti) - Objasniti regionalne i jezične - Stvoriti prilagođene popise postavke - Ispisati radni list sa podešavanjem opcija, dodavanje zaglavlja i podnožja - Koristiti funkcije countif i if u jednostavnijim izrazima odličan - Primijeniti apsolutne adrese u formulama i funkcijama (znanje na - Primijeniti zamrzavanje i odmrzavanje razini analize, okna sinteze i - Odabrati tip grafikona ovisno o evaluacije) interpretaciji podataka - Pokazati kreativnost u izradi i uređivanju grafikona - Koristiti tablicu kao jednostavnu bazu podataka - Pretraživati tablicu - Primijeniti filtriranje po zadanom kriteriju - Primijeniti uvjetno oblikovanje - Podesiti ispisivanje stupaca ili redaka koje treba ponoviti na svakoj stranici - Podesiti korisničke postavke 20
 22. 22. Nastavna cjelina: Baze podataka (MS Access) Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Odrediti u koju skupinu programa - Kreirati novu bazu podataka i otvoriti pripada MS Access (ili drugi odabrani postojedu program) i navesti jedan primjer - Kreirati tablicu sa zadanim poljima, primjene ovog programa iz praktičnog tipom polja i opisom života - Otvoriti prema potrebi traženi objekt - Definirati pojmove: baza podataka, baze sustav za upravljanje bazom - Prelaziti iz dizajnerskog u korisnički podataka, objekt baze podataka, zapis način rada ( slog ), polje - Označiti zapis, polje zapisa, te više - Nabrojati vrste podataka zapisa i polja u nizu - Nabrojati dijelove prozora, s - Promijeniti ili obrisati vrijednosti polja dovoljan naglaskom na prozor glavnih objekata - Zadati i razlikovati temeljne tipove - Razlikovati dizajnerski i korisnički polja ( text, number ) (znanje na prikaz - Popuniti bazu podatcima putem razini reprodukcije) - Shvatiti ulogu tablice, obrasca, obrazaca ili direktno u tablicu jednostavnog upita i izvješda kao Uz pomoć nastavnika: krajnjeg cilja uporabe baze podataka - Kopirati, premjestiti ili zamijeniti - Navesti ekstenziju (nastavak) baze sadržaj polja ili zapisa unutar jedne podataka u Accessu tablice - Umetnuti red u definiciji tablice (novi tip polja), i ispuniti ga u tabličnom prikazu - Promijeniti širinu stupca prema danim uputama - Kreirati obrazac pomodu čarobnjaka - Kreirati jednostavan upit (1 uvjet) - Čarobnjakom kreirati izvješde Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti temeljnu razliku baza - Definirati polja i njihove tipove u podataka i proračunske tablice tablicama - Navesti i objasniti neke primjene baza - Kopirati i premjestiti sadržaj polja, podataka i zadati primjer tablice s zapisa unutar jedne tablice dobar poljima u njoj - Umetnuti polje ili zapis u bazu - Definirati pojmove: sustav za podataka (znanje na upravljanje bazom podataka, zapis ( - Izmijeniti ( ažurirati ) vrijednosti u razini slog ), polje, tip podatka – detaljno slogovima razumijevanja) - Navesti kako se organizira baza - Promijeniti širinu stupca prema danim podataka uputama - Razlikovati i objasniti tipove podataka - Promijeniti tip podataka - Objasniti čemu služi relacija i koje su - Zadati temeljna svojstva podataka – vrste relacija kartica General – duljina teksta, - Definirati sve objekte u bazi podataka pravilo valjanog unosa 21
 23. 23. i objasniti njihovu zadadu - Sortirati podatke po jednom kriteriju - Objasniti ulogu izvješda - Definirati relaciju na dvije tablice - Definirati primarni ključ - Izgraditi sučelje obrasca pomodu čarobnjaka - Ispuniti obrazac podatcima - Koristiti jednostavne upite i načiniti izvješde pomodu čarobnjaka - Definirati primarni ključ tablice Uz pomoć nastavnika: - Definirati dvije ili više relacija - Napraviti jednostavni obrazac u dizajnerskom načinu rada - Zadavati i mijenjati zaglavlje i podnožje obrasca - Pretraživati i filtrirati bazu po jednostavnom upitu - Stvoriti, izmijeniti, urediti izgled i pokrenuti jednostavan upit - Stvoriti, grupirati podatke u izvješdu Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti RELACIJSKU bazu podataka - Kopirati, premještati, umetati, brisati - Opisati situacije u kojima se one podatke unutar tablice ili unutar primjenjuju dizajna tablice - Nabrojati temeljne korake strategije - Koristiti Lookup Wizard dizajna dobre baze podataka - Prepoznati koji de tip podatka biti - Objasniti pojmove redundacija – potreban i primijeniti (zadati ) ga zalihost i referencijalni integritet - Postavljanje uvjeta uporabom - Objasniti teškode prilikom dizajna – operatora u upitima anomalija ažuriranja, zalihost, - Postaviti relacije u svim tablicama redundacija - Kreirati obrazac u dizajnerskom vrlo dobar - Nabrojati i objasniti detaljno načinu rada ( izgraditi kreativno elemente izgradnje tablice sučelje ) (znanje na obuhvadajudi pri tom i General karticu - Filtrirati slogove prema uvjetima i razini i Lookup polja sintaksi logičkih operatora iz primjene) - objasniti različite tipove brojčanih Expresion Buildera ili pomodu alata polja - Kreativno izraditi izvješde sa svim - Objasniti zadavanje svih vrsta relacija potrebnim podatcima, umetnuti sliku u tablicama ili grafiku - Objasniti kad koristimo filtriranje, sortiranje, pretraživanje Uz pomoć nastavnika: - Objasniti sigurnost baze podataka - Primijeniti apsolutne adrese u formulama i funkcijama - Zaštititi bazu podataka - Kreirati makronaredbu - Promijeniti naslov, zaglavlje i podnožje izvješda 22
 24. 24. - Stvoriti izračun u grupiranom izvješdu - Oblikovati izvješde, prilagoditi ga potrebama ispisa Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Samostalno definirati, osmisliti - Primijeniti stečena znanja i kreativno jednostavnu bazu podataka riješiti projekt - Razlikovati hijerarhijsku, mrežnu i - Detaljno objasniti mogudi tip i podtip RELACIJSKU bazu podataka polja - Objasniti relacije koje je zadao , - Zadati relevantne relacije među operirati logičkim zaključivanjem tablicama - Objasniti pravilo referencijalnog - Kreativno osmisliti obrazac u integriteta dizajnerskom načinu rada odličan - Definirati upite izdvajanja i akcijske - Prema sposobnostima učenika (znanje na upite načiniti i složen obrazac razini analize, - Objasniti prozor Expresion Builder-a - Koristiti Expresion Builder u upitima sinteze i - Objasniti makronaredbu - Zaštititi bazu podataka – sigurnosne evaluacije) postavke - Kreirati makronaredbu - Stvoriti izračun u grupiranom izvješdu - Pokazati kreativnost u izradi i uređivanju izvješda i obrasca - Primijeniti ispis izvješda po zahtjevu korisnika - Izvršiti izračun prema grupama podataka u izvješdu 23
 25. 25. Nastavna cjelina: Programiranje Ocjena Usvojenost nastavnih sadržaja Primjena znanja Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Nabrojati generacije programskih - Napisati sintaksu naredbe jezika - Povezati napisane naredbe u jednu - Definirati pojam algoritma, imenovati cjelinu (program) poštujudi strukturu načine zapisa algoritama programa - Definirati strukturu programa pisanog - Rješavati jednostavnije zadatke tipa u pojedinom programskom jeziku "što program radi" dovoljan - Nabrojati osnovne jednostavne tipove podataka (znanje na - Nabrojati složene tipove podataka razini - Definirati varijablu, konstantu, reprodukcije) naredbu pridruživanja - Nabrojati aritmetičke, relacijske i logičke operatore - Navesti do tada obrađene naredbe (funkcije) i napisati njihovu sintaksu - Definirati pojmove izvorni – izvršni kod, prevođenje Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Navesti prioritete aritmetičkih, - Rješavati jednostavnije zadatke relacijskih i logičkih operatora (linearne strukture, primjene grananja - Razlikovati pojedine naredbe iste i petlji, polja – učitavanje i ispis, skupine (linearna struktura, grananje, funkcije – tijelo funkcije i poziv) ovisno petlje, ...) o dijelu gradiva koji se obrađuje - Objasniti djelovanje pojedine naredbe - Ispraviti pogreške na koje ukazuje (funkcije) program prevoditelj - Objasniti razliku između statičkih i - Rješavati složenije zadatke tipa "Što dinamičkih varijabli program radi" - Razlikovati glavni program i - Izraditi programe u kojima se potprogram te navesti prednosti primjenjuju algoritmi navedeni u dobar upotrebe potprograma dijelu „Usvojenost nastavnih sadržaja“ - Definirati i razlikovati lokalne i za ocjenu dobar (znanje na globalne varijable, formalne i stvarne razini parametre u potprogramima razumijevanja) - Prepoznati strukturu stoga, reda, stabla i vezane liste - Usvojiti i objasniti jednostavne algoritme (osnovne računske operacije s unesenim brojevima, zamjena vrijednosti dvjema varijablama, pronalazak najmanjeg i najvedeg od tri broja, zbrajanje i množenje svih cijelih brojeva iz zadanog intervala, pronadi i ispisati djelitelje prirodnog broja, provjeriti je li uneseni broj prost, unos i ispis elemenata u niz, unos i ispis niza 24
 26. 26. znakova, unos i ispis elemenata u matricu, rad s elementima na glavnoj i sporednoj dijagonali matrice, unos i ispis znakovne varijable, definiranje sloga, pristupanje pojedinim komponentama sloga, otvaranje, zatvaranje, unos i ispis elemenata datoteke, procedure i funkcije za rad s grafikom, najava i inicijalizacija pokazivačke varijable) Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Objasniti način rada stoga (na - Rješavati složenije zadatke ovisno o primjeru rekurzivnih problema) dijelu gradiva koji se obrađuje - Objasniti prijenos vrijednosti iz - Primijeniti poznate algoritme (Izraditi funkcije preko adrese programe u kojima se primjenjuju - Usvojiti i objasniti složenije algoritme algoritmi navedeni u dijelu (poredati tri unesena broja po veličini, „Usvojenost nastavnih sadržaja“ za srednja vrijednost unesenih brojeva, ocjenu vrlo dobar) rastavljanje broja na znamenke, - Rješavati složenije zadatke tipa "Što vrlo dobar rastavljanje broja na proste faktore, program radi" Euklidov algoritam za traženje NZM - Pronadi i ispraviti logičke pogreške u (znanje na dva broja, traženje prostih brojeva, algoritmu (programu) razini sekvencijalno pretraživanje niza, primjene) sortiranje razmjenom, bubble sort, razne operacije nad elementima matrice , osnove parsiranja stringa, rastavljanje rečenice na riječi, dodavanje i brisanje slogova iz datoteke, preimenovanje i brisanje datoteke, kreiranje vezane liste, dodavanje elemenata u listu, brisanje elemenata vezane liste, definiranje binarnog stabla) Učenik treba: Učenik treba samostalno: - Uspoređivati i povezivati naredbe iz - Primjenjivati poznate algoritme iste skupine (naredbe grananja, petlje, (Izraditi programe u kojima se ...) primjenjuju algoritmi navedeni u - Objasniti složene algoritme (traženje dijelu „Usvojenost nastavnih sadržaja“ prostih brojeva iz zadanog intervala, za ocjenu odličan) i kreirati vlastite odličan binarno pretraživanje niza, zbrajanje - Rješavati složene zadatke ovisno o velikih brojeva, umetanje elemenata u dijelu gradiva koji se obrađuje (znanje na sortirani niz, sortiranje niza (shell, - Rješavati problemske zadatke razini analize, merge i quick sort), sortiranje (zadatke u kojima je potrebno sinteze i matrice, pretraživanje i unutarnje prepoznati algoritam) evaluacije) sortiranje datoteke, izravni pristup podacima u datoteci, pretraživanje vezane liste, sortirane vezane liste, obilazak binarnog stabla, znati prepoznati i implementirati rekurzivne potprograme) 25

×