kriteriji ocjenjivanj os

6,071 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
314
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kriteriji ocjenjivanj os

 1. 1. Vukovar, ožujak 2009. Autori: Maja Jurić - Babaja, učitelj mentor Vesna Lončar - Cindrić,učitelj mentor Dalibor Škorvaga, dipl. inf. Davor Šokac, učitelj mentor Stanko Leko, učitelj mentor Vjekoslav Lončar, prof. Recenzent: viša savjetnica Viktorija Hrţica, prof.
 2. 2. Kriterij ocjenjivana – uvod Zahvaljujemo se svim učiteljima Vukovarsko- srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Poţeško-slavonske i Virovitičko-podravske ţupanije te voditeljima ţupanijskih stručnih vijeća, koji su svojim radom i entuzijazmom pridonijeli izradi ovih kriterija ocjenjivanja. Voditelji ŢSV slavonskih ţupanija 1
 3. 3. Kriterij ocjenjivana – uvod Sadržaj : Sadrţaj: ........................................................................................................................................................... 2 Uvod ................................................................................................................................................................ 4 Bloomova taksonomija .................................................................................................................................. 5 Glagoli.............................................................................................................................................................. 7 5.razred ........................................................................................................................................................... 8 Nastavna cjelina: OSNOVE INFORMATIKE .................................................................................................... 9 Nastavna cjelina: CRTANJE NA RAČUNALU - BOJANJE ............................................................................... 10 Nastavna cjelina: OBRADA TEKSTA – MS WORD ........................................................................................ 11 Nastavna cjelina: INTERNET ....................................................................................................................... 12 Kriteriji ocjenjivanja 6razred ....................................................................................................................... 13 Nastavna cjelina: OBRADA TEKSTA ............................................................................................................. 14 Nastavna cjelina: RAČUNALNE MREŽE ....................................................................................................... 16 Nastavna cjelina: INTERNET ....................................................................................................................... 17 Nastavna cjelina: MULTIMEDIJI .................................................................................................................. 18 Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA ................................................................................................... 20 Kriteriji ocjenjivanja 7.razred...................................................................................................................... 22 Nastavna cjelina: PRORAČUNSKE TABLICE ................................................................................................ 23 Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA ................................................................................................... 26 Nastavna cjelina: INTERNET ....................................................................................................................... 28 8.razred ......................................................................................................................................................... 30 Nastavna cjelina: OSNOVE INFORMATIKE .................................................................................................. 31 Nastavna cjelina: POHRANJIVANJE MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA, OBRADA ZVUKA ................................. 32 Nastavna cjelina: BAZE PODATAKA - ACCESS ............................................................................................. 33 Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA ................................................................................................... 34 Nastavna cjelina: TIMSKA IZRADA WEB STRANICA ..................................................................................... 35 2
 4. 4. Kriterij ocjenjivana – uvod Nastavna cjelina: KRITIČKI ODNOS PREMA INTERNETU ............................................................................. 36 Nastavna cjelina: SUDJELOVANJE U INTERNET/ŠKOLSKIM PROJEKTIMA.................................................... 37 Rješavanjem problem i programiranje (A) – Logo 5. - 8. razred ......................................................... 38 5.RAZRED.................................................................................................................................................... 39 6.RAZRED.................................................................................................................................................... 40 7.RAZRED.................................................................................................................................................... 41 8.RAZRED.................................................................................................................................................... 42 Rješavanjem problem i programiranje(B) – Qbasic / Pascal 5. - 8. razred .......................................... 43 5. RAZRED ................................................................................................................................................... 44 6. RAZRED ................................................................................................................................................... 45 7. RAZRED ................................................................................................................................................... 46 8. RAZRED ................................................................................................................................................... 47 3
 5. 5. Kriterij ocjenjivana – uvod Uvod U tablicama koje slijede prikazano je gradivo pojedinih nastavnih cjelina i zahtjevi prema učenicima za svaku pojedinu ocjenu. Autori predloţenih kriterija (nastavnici osnovnih škola Brodsko-posavske, Slavonsko-poţeške, Virovitičko-podravske, Osječko- baranjske i Vukovarsko-srijemske ţupanije) u izradi su se drţali Bloomove taksonomije, prihvaćene u cijelom svijetu. Kriterije su kroz radionicu potvrdili i voditelji ŢSV informatike i računalstva iz cijele Hrvatske na stručnom skupu odrţanom 5. - 7. oţujka 2009. u Vukovaru. U stupcu „Primjena znanja“, osim radnji koje učenik treba samostalno izvršiti, u pojedinim se dijelovima dopušta da učenik neke radnje napravi uz pomoć nastavnika. Iste te radnje učenik za višu ocjenu treba napraviti samostalno. Zbog bolje preglednosti tablica, nismo ih ponovo nabrajali. 4
 6. 6. Kriterij ocjenjivana – uvod Bloomova taksonomija 1. Činjenično znanje Usvajanje činjeničnog znanja je najniţi obrazovni cilj. Znanje se definira kao sjećanje na prije naučene sadrţaje. Odnosi se na temeljna znanja koja učenik mora steći da bi shvatio smisao predmeta koji uči. To se prisjećanje moţe odnositi na široki raspon sadrţaja: od usvajanja terminologije, preko prisjećanja na specifične činjenice, pa sve do sjećanja na sloţene teorije. Sve što treba postići na toj razini znanja jest prisjetiti se određene informacije, koje ne mora nuţno značiti i razumijevanje. Primjerice, učenik treba memorirati, definirati, opisati, označiti, nabrojati, prepoznati. 2. Razumijevanje Razumijevanje se definira kao sposobnost promišljanja o značenju usvojenih činjenica. Ta se kognitivna kategorija znanja moţe pokazati interpretiranjem naučenih činjenica, saţimanjem, objašnjavanjem ili predviđanjem učinaka ili posljedica. Ovaj je obrazovni cilj viši od prethodnog jednostavnog prisjećanja na informacije i predstavlja najniţi stupanj razumijevanja. Primjerice, za tu razinu znanja učenik treba znati interpretirati slike, karte, tablice i grafikone, verbalne zadatke prevesti u formule, na temelju činjenica predvidjeti posljedice, navesti primjer, interpretirati, parafrazirati. 3. Primjena Primjena se odnosi na sposobnost uporabe naučenih pravila, zakona, metoda ili teorija u novim, konkretnim situacijama. Primjerice, na toj spoznajnoj razini učenik treba znati riješiti matematički problem, konstruirati grafikon ili krivulju, demonstrirati ispravnu uporabu neke metode ili postupka. 4. Analiza Na analitičkoj razini znanja učenik mora biti sposoban naučene sadrţaje razdvojiti na sastavne dijelove i razumjeti organizacijsku strukturu. Pri tome učenik mora znati odrediti sastavne dijelove i odnose među njima kao i organizacijske principe. Ovaj je obrazovni cilj viši od razine razumijevanja i razine primjene jer je za tu razinu znanja potrebno zdruţeno razumijevanje sadrţaja i organizacijske strukture materijala. Primjerice, na toj razini učenik mora uspoređivati, suprotstavljati, prepoznati neizrečene pretpostavke, razlikovati činjenice od zaključaka, razlikovati uzrok od posljedice, odrediti relevantnost podataka, analizirati organizacijsku strukturu djela (umjetničkog, muzičkog, literarnog). 5. Sinteza Sintetizirati znači iz pojedinačnih dijelova stvoriti novu cjelinu. Obrazovni cilj u ovom slučaju ističe kreativno ponašanje s naglaskom na formuliranje novih obrazaca ili struktura. Primjeri obrazovnih ciljeva sintetičke razine znanja jesu: sposobnost kombinacije, postavljanja hipoteze, planiranja, 5
 7. 7. Kriterij ocjenjivana – uvod reorganizacije, pisanja dobro organiziranog rad, odrţati dobro organizirani govor (predavanje), kreativno napisati priču (pjesmu, glazbu), predloţiti plan pokusa. 6. Procjena Procjena znači sposobnost svrhovite prosudbe vrijednosti materijala (pjesme, romana, govora, istraţivačkog izvještaja, projekta). Prosudbe se moraju temeljiti na točno definiranim kriterijima. Obrazovni ciljevi ovog područja su najviši u spoznajnoj hijerarhiji jer sadrţe elemente svih prethodnih razina uz dodatak sposobnosti prosudbe vrijednosti utemeljene na točno definiranim kriterijima. Primjeri obrazovnih ciljeva ove razine znanja jesu: prosuditi primjerenost zaključaka iz prikazanih podataka, prosuditi vrijednost nekog djela (umjetničkog, muzičkog, literarnog) uporabom vanjskih standarda odličnosti, prosuditi logičnu postojanost pisanog materijala ili predavanja. 6
 8. 8. Kriterij ocjenjivana – uvod Glagoli Dovoljan (2): - ponoviti - reći tko, kada, - zapamtiti - nabrojiti gdje - ispričati - reći - definirati - poredati - prepoznati - imenovati - prisjetiti se - označiti Dobar (3): - opisati - interpretirati - pokazati - označiti - prikupiti - razlikovati - istaknuti - nabrojiti - predvidjeti - sažeti - iznositi prema - poznavati - razumjeti planu - razvrstati - uočiti - proširiti Vrlo dobar (4): - razumjeti - objasniti - izraziti - zaključiti - istražiti - odrediti - izdvojiti - protumačiti - prikazati - primijeniti - raščlaniti - upotrijebiti - opisivati - napraviti - riješiti - promijeniti Odličan (5): - usporediti - predložiti - zaključiti - objasniti - komentirati - preoblikovati - shvatiti - navoditi - kreativno pisati - povezati primjere - istražiti - razlikovati samostalno - sažeti - prosuditi - raščlaniti - upotpuniti - primijeniti - analizirati - prikazati 7
 9. 9. 5.razred Nastavne cjeline: 1. Osnove informatike 2. Crtanje na računalu - Bojanje 3. Obrada teksta – MS Word 4. Internet
 10. 10. Kriterij ocjenjivana – 5. razred Nastavna cjelina: OSNOVE INFORMATIKE Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške nastavnika. samostalno. Dovoljan (2) - nabrojati osnovne jedinice za mjerenje - prepoznati osnovne uređaje za spremanje količine podataka podataka - nabrojati stanja za nizove od 2 bita - samostalno pokretati programe pomoću - nabrojati najvažnije uređaje za spremanje prečaca podataka - spremati datoteke uz pomoć nastavnika Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i - poredati sve jedinice za mjerenje količine ispravlja ih uz pomoć nastavnika. podataka - uz pomoć izračunavati težine binarnih - imenovati sve uređaje za spremanje mjesta za četvorku bitova Dobar (3) podataka i poznavati njihovu namjenu - uz pomoć uočiti veličinu i vrstu datoteka - razlikovati binarni i dekadski brojevni - samostalno spremati datoteke na odabrane sustav uređaje i mape - nabrojati stanja za nizove od 4 bita - uz manju pomoć kodirati jednostavniji tekst - nabrojati i razlikovati vrste datoteka - samostalno pokretati programe na više načina Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih. - objasniti razlike između binarnog i - samostalno izračunavati težine binarnih Vrlo dobar(4) dekadskog zapisa mjesta za 8 bitova - objasniti osobine svih uređaja za - kopirati i premještati datoteke i mape na spremanje podataka različite uređaje za spremanje podataka - objasniti potrebu za kodiranjem podataka - samostalno izraditi kod za proizvoljan tekst u računalu - izraditi i pohraniti znakovnu datoteku - razlikovati vrste datoteka i objasniti osobine istih Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima. novim situacijama. - analizirati osobine uređaja za spremanje - samostalno otkriti i izračunavati težine podataka binarnih mjesta za više od 8 bitova Odličan (5) - otkriti nove uređaje za spremanje podataka - samostalno otkrivati i demonstrirati - samostalno upoznati nove vrste napredne osobine operacijskog sustava podatkovnih datoteka - objasniti svrhu korištenja različitih načina zapisa podataka - samostalno upoznati druge brojevne sustave te povezati sa stečenim gradivom 9
 11. 11. Kriterij ocjenjivana – 5. razred Nastavna cjelina: CRTANJE NA RAČUNALU - BOJANJE Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške nastavnika. samostalno. - prepoznati osnovne alate i potrebne - pokretati alate i izbornike uz pomoć Dovoljan (2) izbornike uz pomoć nastavnika nastavnika - prepoznati slikovne datoteke spremljene - spremati i otvarati radove na računalu - radovi su jednostavni i nisu dovršeni Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i - imenovati osnovne alate i potrebne ispravlja ih uz pomoć nastavnika. izbornike - uglavnom samostalno rukovati osnovnim - opisati postupke kopiranja i izrezivanja alatima, izbornicima i mišem Dobar (3) dijela crteža - primijeniti osnovne alate uz povremenu - prepoznati pojam međuspremnika pomoć - imenovati formate zapisa slika - pokazati naredbe za korištenje međuspremnika - izraditi crteže uz povremenu pomoć nastavnika Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih. Vrlo dobar(4) - objasniti pojam i korištenje - samostalno koristiti alate, izbornike i miš međuspremnika - kopirati i premještati dijelove crteža - izdvojiti najvažnije formate zapisa slike između dvije datoteke - objasniti osobine slike (razlučivost i - samostalno izraditi crteže dubina boja) Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima. novim situacijama. - odabrati najbrži način rada - potpuno samostalno i kreativno koristiti Odličan (5) - razumjeti i analizirati osobine različitih alate, izbornik i miš formata zapisa slike - samostalno mijenjati svojstva crteža - povezati alate, izbornike i korištenje - demonstrirati i analizirati odabir različitih međuspremnika s drugim programima formata zapisa slike - otkriti i istražiti nove mogućnosti rada u programu 10
 12. 12. Kriterij ocjenjivana – 5. razred Nastavna cjelina: OBRADA TEKSTA – MS WORD Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške nastavnika. samostalno. Dovoljan (2) - nabrojati i prepoznati osnovna - pokretati program za obradu teksta oblikovanja teksta: vrsta, veličina, - prepoznati i primijeniti osnovna podebljano, ukoso, podcrtano… oblikovanja teksta - ispisati dokument Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i - opisati postupke oblikovanja slova / ispravlja ih uz pomoć nastavnika. fonta, prored i poravnavanja odlomka - primijeniti oblikovanje fonta, Dobar (3) - opisati nabrajanja u tekstu poravnavanje odlomaka te ispisati - opisati ispis dokumenta dokument bez prilagodbi postavki - razlikovati zaglavlje i podnožje - uočiti i odabrati različite vrste oblikovanja nabrajanja - primijeniti umetanje slika u dokument uz pomoć nastavnika Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih. Vrlo dobar(4) - objasniti poravnanje odlomka - samostalno primijeniti oblikovanja teksta - objasniti korištenje i namjenu proreda na razini fonta i odlomka, - objasniti nabrajanja u tekstu, umetanja - samostalno primijeniti nabrajanja u tekstu, slika i drugih objekata umetati slike, brojeve stranica te ispisivati - izdvojiti odgovarajuća oblikovanja za dokument bez prilagodbi postavki različite tipove tekstova - samostalno izraditi različite vrste dokumenata te oblikovati iste Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima. novim situacijama. - analizirati oblikovanja te pronaći, otkriti - ispisuje dokument uz samostalnu i odabrati najbrže i najefikasnije načine prilagodbu postavki Odličan (5) oblikovanja teksta - staviti tekst u stupce te izraditi tekst u - samostalno istražuje alate obliku novinskog članka - povezati sadržaje s drugim programima - istražuje nove načine oblikovanja - istražuje i otkriva nove vrste objekata te iste umeće u tekstove te oblikuje 11
 13. 13. Kriterij ocjenjivana – 5. razred Nastavna cjelina: INTERNET Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške nastavnika. samostalno. Dovoljan (2) - nabrojati osnovne Internet usluge - prepoznati i pokrenuti odgovarajuće - prisjetiti se naziva programa za korištenje programe za rad s uslugama usluga Interneta uz pomoć nastavnika - pregledavati www stranice uz pomoć - prisjetiti se elemenata www adrese uz nastavnika pomoć nastavnika Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava i - opisati i razlikovati Internet usluge ispravlja ih uz pomoć nastavnika. - opisati elemente www adrese - pokazati adresnu traku i unijeti www adresu Dobar (3) - razlikovati www adrese i adrese - pretraživati www uz pomoć nastavnika elektroničke pošte - uočiti adresu elektroničke pošte - nabrojati programe za korištenje Internet - koristiti uslugu elektroničke pošte uz pomoć usluga nastavnika Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogreške i ispravlja ih. - objasniti elemente www adrese - samostalno koristiti www preglednik Vrlo dobar(4) - objasniti elemente adrese elektroničke - samostalno pretraživati www po općem pošte pojmu - objasniti strukturu poruke - samostalno koristiti uslugu elektroničke pošte - objasniti razlike između www adresa i adresa elektroničke pošte Povezuje usvojeno znanje sa drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima. novim situacijama. - analizirati sve elemente različitih adresa - demonstrirati korištenje tražilice uz složene Odličan (5) na Internetu (www, pošta…) pretrage - kritički se odnositi prema uslugama - istražiti i otkriti druge programe za korištenje Interneta Internet usluga te analizirati iste - povezati usluge pri rješavanju zadataka - istražiti napredne mogućnosti usluge elektroničke pošte (adresar, grupe…) 12
 14. 14. 6. razred Nastavne cjeline: 1. Obrada teksta 2. Računalne mreže 3. Internet 4. Multimediji 5. Izrada prezentacija
 15. 15. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Nastavna cjelina: OBRADA TEKSTA Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava nastavnika. pogrješke. prepoznaje datoteke i mape uz pomoć nastavnika može izvesti prisjeća se primjera uobičajenih barem jedan primjer uobičajenih zadataka vezanih uz datoteke zadataka vezanih uz datoteke prisjeća se što čini sliku na monitoru prepoznaje promjenu zrnatosti slike kod prepoznaje ulogu monitora u radu s različitih razlučivosti računalom samostalno kreira tablice Dovoljan (2) uz pomoć nastavnika može objasniti uz pomoć može dodatno oblikovati pojam pisača tablice uz pomoć nastavnika zna objasniti što samostalno može promijeniti barem dva je to tablica svojstva tablice prisjeća se pojmova redak i stupac prepoznaje barem 5 različitih alata u nabraja barem dva svojstva tablice alatnoj traci za crtanje koja se mogu postavljati nabraja barem 5 različitih alata u alatnoj traci za crtanje prisjeća se značenja alata Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć nastavnika, razvrstava i imenuje vrste datoteka, te pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć navodi barem jedan primjer nastavnika. opisuje više primjera uobičajenih pokazuje više primjera uobičajenih zadataka vezanih uz datoteke zadataka vezanih uz datoteke opisuje pojam piksela uz pomoć može doći do promjena opisuje pojam razlučivost postavki razlučivosti zaslona Dobar (3) imenuje vrste pisača uz pomoć može kreirati tablice i opisuje barem tri svojstva tablice koja dodatna oblikovanja se mogu postavljati uz pomoć može izraditi složenije imenuje barem 7 različitih alata u tablice i promijeniti barem tri svojstva alatnoj traci za crtanje tablice opisuje značenje alata primijeniti može barem 7 različitih objašnjava što je to tablica alata u alatnoj traci za crtanje razlikuje pojmove redak i stupac 14
 16. 16. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Usvojenost sadržaja Primjena znanja Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima. uočava pogrješke. može opisati ulogu i važnost određuje datoteku prema nastavku operacijskog sustava (ekstenziji) opisuje pojmove znakovna datoteka, samostalno promjenjuje moguće programska datoteka i datoteka razlučivosti zaslona dokumenta samostalno kreira tablice i dodatna Vrlo dobar(4) poznaje od čega se sastoji piksel oblikovanja objašnjava stanje zrnatosti slike samostalno može izraditi jednostavne i objašnjava pojam piknja ili barem složenije tablice jedinicu razlučivosti otiska na pisaču služiti se sa barem 9 različitih alata u objašnjava barem četiri svojstva alatnoj traci za crtanje tablice koja se mogu postavljati primjenjuje grupiranje grafičkih objašnjava barem 9 različitih alata u objekata alatnoj traci za crtanje i objasniti samostalno promjenjuje barem četiri njihovo značenje svojstva tablice uključuje alatnu traku za crtanje, samostalno dodaje redak i stupac ukoliko je nema objašnjava pojam grupiranje grafičkih objekata Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima. novim situacijama. povezuje vrste datoteka s programima prepoznaje mnoštvo datoteka prema za obradu teksta, bojankom, slikovne nastavku (ekstenziji) datoteke, demonstrira postavke kvalitete otiska analizira pojmove znakovna datoteka, na pisaču programska datoteka i datoteka može kreirati tablice i dodatno dokumenta oblikovati preoblikuje tablicu (na bilo koji način) bez imalo teškoća Odličan (5) povezuje pojam piknja i jedinicu razlučivosti otiska na pisaču povezuje tablicu s podatcima analizira pojam rastera može preoblikovati tablicu, zna nabraja barem pet svojstva tablice koja postaviti uvlačenje tablice s lijeva i se mogu postavljati poznaje sortiranje sortirati podatke, te ih okružiti tekstom i uvlačenje tablice s lijeva kreativno primjenjuje barem 11 samostalno može nabrojiti barem 11 različitih alata u alatnoj traci za crtanje različitih alata u alatnoj traci za crtanje primjenjuje grupiranje grafičkih objašnjava značenje alata na alatnoj objekata također može postavljati traci samostalno uključuje alatnu traku različite postavke grafičkih objekata za crtanje, ukoliko je nema primjenjuje u novim situacijama objašnjava što je to tablica dodavanje retka i stupca prema dodanim podatcima 15
 17. 17. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Nastavna cjelina: RAČUNALNE MREŽE Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava nastavnika. pogrješke. prisjeća se pojma LAN-a koji uz pomoć, može doći do mape računala Dovoljan (2) označava lokalnu mrežu računala koja služi za mrežu računala (Microsoft uz pomoć može objasniti spoj računala Windows Network), ne zna se služiti priključenog na mrežu računala i njome njihove adrese ne koristi izraz IP adresa, ali se prisjeća da svako računalo ima svoju jedinstvenu adresu Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika, opisuje pojam poslužitelj i klijent pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć Dobar (3) prepoznaje ulogu poslužitelj-klijent nastavnika opisuje jedinstvenu ip adresu računala pokazuje kako doći do mape računala spojenih na mrežu koja služi za mrežu računala (Microsoft Windows Network) Uporabljuje mrežu pokazuje IP adresu svog računala Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke objašnjava pojam široko samostalno dolazi do mape računala Vrlo dobar(4) rasprostranjena mreža računala – koja služi za mrežu računala (Microsoft WAN Windows Network) Zna se samostalno objašnjava ADSL, ISDN i modem te služiti njome čemu služe samostalno može pokrenuti prozor u objašnjava IP adresu kojem se vidi status i postavke mrežne objašnjava prijenos podataka mrežom veze te ih samostalno uključiti i prenose preko paketa te poznaje razlog isključiti Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima novim situacijama povezuje pojmove koje poznaje i na demonstrira kako doći do mape engleskom jeziku računala koja služi za mrežu računala Odličan (5) objašnjava pojam birana veza i (Microsoft Windows Network) te se zakupljena veza uspješno služiti njome analizira što je mrežni protokol demonstrira pokretanje prozora u kojem (norma) se vidi status i postavke mrežne veze analizira što sve zadrži poruka (zaglavlje i sadržaj) povezuje i objašnjava neke prikazane pojmove 16
 18. 18. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Nastavna cjelina: INTERNET Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava nastavnika pogrješke prepoznaje Google i čemu služi pokreće pretraživanje web stranice, no Dovoljan (2) uz pomoć može objasniti što su to ključne pojmove ne upisuje u tražilice nominativu, već u drugim padežima, uz pomoć može prisjetiti se nekih odnosno zapisuje cijelu rečenicu kao tražilica ključni pojam Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika, opisuje što su tražilice i čemu služe pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć služi Imenuje Google kao tražilicu nastavnika Dobar (3) uz pomoć učitelja može nabrojiti još može pokazati pretraživanje web neke tražilice stranice, ključne pojmove upisuje u nominativu Uz pomoć zna dobaviti sadržaj na svoje računalo Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke zaključuje što su tražilice, može samostalno pretražuje web stranice Vrlo dobar(4) objasniti što su katalozi primjenjuje znanje za dobavljanje objašnjava pojam dobavljanje sadržaja sadržaja na svoje računalo (download) (download) Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima novim situacijama povezuje Google s drugim tražilicama demonstrira pretraživanje i preuzimanja Odličan (5) poznaje i pojam katalog, te može sadržaja Primijeniti znanje u novim povezati s primjerom kataloga - situacijama za izdvajanje dijela stranice Yahoo – tekst, sliku te ih spremiti na računalo analizira opasnosti od virusa 17
 19. 19. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Nastavna cjelina: MULTIMEDIJI Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava nastavnika pogrješke nabraja što sve treba za snimanje i pokreće i uz pomoć radi u programu za obradu zvuka (mikrofon i program za snimanje zvuka snimanje i obradu zvuka) prisjeća se, ali ne može koristiti efekte prepoznaje komprimirani format uz pomoć koristi program za zvuka (MP3) reprodukciju zvuka, ne koristi se Dovoljan (2) prisjeća se što čini video zapis programom za oblikovanje zvuka (izmjenjivanje sličica) uz pomoć može raditi jednostavna uz pomoć može objasniti vremenski oblikovanja u programu za obradu niz u programu za obradu videozapisa videozapisa uz pomoć zna umetnuti sadržaj u program za obradu videozapisa, no ne zna dalje oblikovati uz pomoć zna raditi u programu za obradu videozapisa Uspijeva izraditi jednostavni (uz pogreške) videozapisa uz pomoć može izraditi jednostavni (uz pogreške) videozapis Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika, opisuje program za snimanje zvuka u pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć Windowsu – Snimač zvuka (Sound nastavnika recorder) uz pomoć zna radi u programu za opisuje formate MP3, WAV snimanje zvuka Uz manju pomoć zna poznaje program za obradu koristiti efekte videozapisa – Windows Movie Maker pokreće i raditi u programu za uz pomoć može opisati vremenski niz reprodukciju zvuka u programu za obradu videozapisa uz pomoć može oblikovati zvuk Dobar (3) opisuje kako se može umetnuti slika u uz manju pomoć može raditi video zapis jednostavna oblikovanja u programu za opisuje pojam: ili najava ili odjava obradu videozapisa zna pokazati ubacivanje sadržaja u programu za obradu videozapisa, a potrebna je pomoć pri daljnjem oblikovanju u programu za obradu videozapisa zna primijeniti umetanje slike i spremiti takav videozapis primjenjuje dodavanje teksta u videozapis, no potrebna je pomoć za oblikovanje tog teksta 18
 20. 20. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Usvojenost sadržaja Primjena znanja Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke objašnjava zvučnu datoteku i format samostalno koristi program za snimanje (nastavak, ekstenzija) wav, mp3, wma zvuka itd… samostalno koristi efekte uspoređuje MP3 i WAV, WMA samostalno koristi program za objašnjava kadar, te što predstavlja u reprodukciju zvuka Vrlo dobar(4) videozapisu Može objasniti pojam izvodi neka oblikovanja zvuka videozahvat (capture) primjenjuje složenija oblikovanja u zaključuje što je vremenski niz u programu za obradu videozapisa programu za obradu video zapisa izvodi umetanje sadržaja u programu za objašnjava umetanje drugog obradu videozapisa te oblikuje po videozapisa potrebi objašnjava pojmove najava i odjava u samostalno umeće drugi videozapis te videozapisu zna spremiti takav videozapis objašnjava značenje najave i odjave u samostalno dodaje i oblikuje tekst u videozapisu videozapis primjenjuje manje i više kvalitetan videozapis Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima novim situacijama analizira što treba sve za obradu zvuka primjenjuje program za snimanje na računalu (mikrofon, program, zvuka, i demonstrira rad u drugim zvučna kartica, zvučnici programima za obradu zvuka objašnjava formate zvuka, listu primjenjuje vještine u novim (playlist) u nekom programu za situacijama kada treba samostalno reprodukciju zvuka priključiti mikrofon i zvučnike na povezuje Windows Movie Maker kao zvučnu karticu program za obradu slika, poznaje i demonstrira rad u programu za druge programe za obradu videozapisa reprodukciju i oblikovanje zvuka Odličan (5) povezuje projektnu datoteku u primjenjuje vještine i na druge Windows Movie Maker-u sa programe za reprodukciju i obradu nastavkom msvmm zvuka analizira pojam vremenskog niza u bez problema može raditi jednostavna i programu za obradu video zapisa složena preoblikovanja u programu za povezuje pojmove statički i dinamički obradu videozapisa kadar osim navedenog demonstrira i ostale povezuje mogućnosti programa za prisutne efekte u programu obradu videa (umetanje slika i drugi vještine u novim situacijama zna videozapis) primijeniti na umetanje slika i drugih povezuje pojmove najava i odjava u videozapisa videozapisu te zna objasniti njihovo demonstrira izradu manje i više značenje kvalitetnih videozapisa koristeći različite kvalitete videozapisa pri snimanju na računalo 19
 21. 21. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i samostalno ne uočava nastavnika pogrješke prepoznaje program PowerPoint i samostalno pokreće program za izradu prisjeća se čemu služi prezentacija prepoznaje slajd umeće novi slajd nabraja nekoliko oblikovanja teksta uz pomoć može oblikovati pojedini slajd prisjeća se da su ilustracije slike može postaviti barem jedno oblikovanje prisjeća se barem jednog uređivanja novog teksta na slajdovima Dovoljan (2) slajdova u prezentaciji uz pomoć izvodi oblikovanje postojećeg prisjeća se pojma animacijskog učinka teksta na slajdovima – efekta uz pomoć može umetnuti ilustraciju u nabraja neke animacijske učinke pri prezentaciju ulazu pojedinog elementa Ne razlikuje umetanje isječka crteža i slika uz pomoć može obaviti barem jednu vrstu uređivanja slajdova u prezentaciji (premještanje, kopiranje, brisanje) uz pomoć može postaviti ulazni efekt kod nekog elementa Poznaje osnovne pojmove Radi uz povremenu pomoć nastavnika, opisuje barem dva dijela prozora pogrješke uočava i ispravlja ih uz pomoć programa za izradu prezentacija nastavnika razumije pojam slajd samostalno pokreće program za izradu imenuje više oblikovanja teksta prezentacija opisuje što su ilustracije pokazuje umetanje novog slajda imenuje nekoliko uređivanja slajdova uz pomoć može oblikovati pojedi slajd u prezentaciji uz pomoć može napraviti složenija opisuje animacijski učinak oblikovanja imenuje efekte pri ulazu i efekte pri pokazuje više oblikovanja teksta na Dobar (3) izlazu pojedinog elementa slajdovima može pokazati umetanje ilustracije u prezentaciju uz pomoći zna koristiti postavke pri pretraživanju isječka crteža primjenjuje barem dvije vrste uređivanja slajdova u prezentaciji pokazuje ispis prezentacije upotrebljava ulazni i izlazni efekt kod nekog elementa uz pomoći oblikuje efekt 20
 22. 22. Kriterij ocjenjivana – 6. razred Usvojenost sadržaja Primjena znanja Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne Primjenjuje stečeno znanje, samostalno povezuje sa sličnim sadržajima uočava pogrješke Izdvaja i objašnjava dijelove prozora samostalno uključuje/isključuje pojedine programa za izradu prezentacija dijelove programa za izradu prezentacija izdvaja i objašnjava vrste slajda samostalno zna promijeniti izgled objašnjava oblikovanje glavnog slajda slajdova, te boju podloge sa oblikovanjem prezentacije primjenjuje kombinaciju tipaka CTRL i objašnjava način kako možemo M za umetanje novog slajda umetnuti ilustracije u prezentaciju samostalno izvoditi složenija oblikovanja Vrlo dobar(4) objašnjava uređivanja slajdova u teksta na slajdovima prezentaciji samostalno koristi tipkovničke kratice za objašnjava animacijske učinke kod pojedina oblikovanja efekata pri ulazu, izlazu i isticanju samostalno umeče ilustracije u pojedinog elementa prezentaciju, te samostalno koristiti postavke pri pretraživanju isječka crteža zna samostalno primijeniti oblikovanja u alatnoj traci za obradu slike samostalno uređuje slajdove u prezentaciji Zna samostalno ispisati prezentaciju samostalno postavlja ulazni, izlazni efekt te efekt za isticanje kod nekog elementa samostalno rješava oblikovanje efekata Povezuje usvojeno znanje s drugim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u sličnim sadržajima novim situacijama analizira dijelove prozora programa za povezuje format (nastavak) ppt izradu prezentacija primjenjuje uspješno vještine objašnjava pojam dizajniranog oblikovanja na točno određene slajdove predloška Primjenjuje različite načine pogleda na zaključuje čemu služe pojedini pogledi slajdove na slajdove demonstrira umetanje ilustracije u analizira načine umetanja ilustracije u prezentaciju te Primjenjuje postavke pri Odličan (5) prezentaciju pretraživanju isječka crteža povezuje znanje pri uređivanja primjenjuje većinu oblikovanja u slajdova u prezentaciji alatnoj traci za obradu slike objašnjava različite oblike pri ispisu prikazuje različit raspored elemenata na prezentacije prezentaciji korištenjem izbornika navoditi i opisuje primjere Izgled slajdova animacijskih učinaka i efekata pri osim uređivanja i ispisa prezentacije, ulazu, izlazu, isticanju te putovi zna preoblikovati ispis u brošuru animiranja pojedinog elementa prezentacije, stranice bilježaka i pogled analizira gotovu animacijsku shemu strukture demonstrira postavljanje bilo kojeg efekta kod nekog elementa primjenjuje gotovu animacijsku shemu 21
 23. 23. 7. razred Nastavne cjeline: 1. Proračunske tablice 2. Izrada prezentacija 3. Internet
 24. 24. Kriterij ocjenjivana – 7. razred Nastavna cjelina: PRORAČUNSKE TABLICE Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno. nastavnika. prepoznati ikonu, otvoriti radnu bilježnicu prepoznati radnu bilježnicu unijeti podatke u odgovarajudu adresu delije prepoznati i razlikovati vrste podataka spremiti radnu bilježnicu na disk pod zadanim opisati postupak spremanja na disk imenom prepoznati kazalo radne bilježnice obrisati sadržaj delije Dovoljan (2) razlikovati uokvirenu i neuokvirenu tablicu promijeniti visinu retka i širinu stupca pomodu nabrojati poznatije (češde korištene) formate miša brojeva (decimalni, postotak, valuta) primijeniti format brojeva delije za označavanje prepoznati niz valute, uz pomod prepoznati podatke iz kojih se može napraviti napraviti niz automatskim punjenjem grafikon izraditi najjednostavniji grafikon, uz pomod prepoznati vrstu prikaza učitelja prepoznati osnovne funkcije koristiti gumb za ispis radne bilježnice uz pomod, riješiti zadatak pomodu ponuđenih ikona (automatski zbroj) Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i imenovati dijelove proračunske tablice ispravlja ih uz pomoć nastavnika. opisati aktivnu deliju pokazati aktivnu deliju opisati vrste podataka i načine poravnanja odabrati deliju sa zadanom adresom podataka u deliji označiti redak i stupac imenovati kazalo radne bilježnice samostalno unijeti podatke, poravnati ih u opisati način označavanje niza delija (polje) delijama opisati postavljanje formata brojeva delija uz pomod učitelja pravilno izabrati opisati postavljanje poznatijih formata iz odgovarajudi format kopirati i premještati sadržaj delije Dobar (3) alatne trake prepoznati znak miša za automatsko koristiti strjelice za pomicanje po radnom listu popunjavanje primijeniti mogudnosti poravnanja sadržaja nabrojati osnovne vrste grafikona delije definirati što de se prvo ispisati pri ispisu koristiti osnovne formate brojeva (decimalni, prepoznati i imenovati osnovne funkcije postotak, valuta) na konkretnom primjeru napraviti niz s korakom izraditi jednostavni grafikon, uz pomod koristiti pretpregled ispisa postaviti osnovne parametre prije ispisa koristiti se osnovnim formulama (+ ; -;*;/) označiti radni list, polje 23
 25. 25. Kriterij ocjenjivana – 7. razred Usvojenost sadržaja Primjena znanja Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih. objasniti označavanje redova, stupca, polja i primijeniti odgovarajude oblikovanje pojedinačnih delija podataka razlikovati i koristiti vrste podataka primijeniti jednostavnije formule primjenjivati podatke u konkretnim zadacima demonstrirati složenije načine kretanja po objasniti razliku između kopiranja i radnoj bilježnici premještanja delija radne bilježnice demonstrirati umetanje redova, stupaca, Vrlo dobar(4) objasniti potrebu i mogudnost umetanja delija redova, stupaca, delija primijeniti obrubljivanje delija crtama različitih opisati mogude načine promjene širine i visine stilova i boja stupaca i redaka demonstrirati primjenu postojedih formata opisati uporabu manje korištenih formata brojeva u delijama brojeva samostalno primijeniti odgovarajudi format objasniti način postavljanja negativnih brojeva delija brojeva drugom bojom izraditi niz s nadnevkom razlikovati relativnu i apsolutnu adresu izraditi prilagođene popise (korisnički niz) izdvojiti odgovarajudu vrstu grafikona odabrati raspon vrijednosti opisati ulogu zaglavlja i podnožja samostalno umetnuti zaglavlje i podnožje objasniti korištenje osnovnih funkcija samostalno primijeniti skaliranje pri ispisu samostalno riješiti zadatak primjenom osnovnih funkcija (SUM, MAX, MIN, COUNT, AVERAGE) Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim sadržajima. situacijama. definirati aktivnu deliju demonstrirati promjenu izgleda i funkciju analizirati elemente tablice pokazivača miša povezati korištenje odgovarajude formule s kreativno primijeniti unošenje podataka, rješenjem zadatka oblikovanja delija analizirati vrste podataka kreativno primijeniti odgovarajude matematičke formule korištenjem Odličan (5) usporediti načine kretanja po radnoj bilježnici aritmetičkih operatora navoditi primjere potrebe umetanja redova, koristiti brzi izbornik s funkcijama (zbrajanje, stupaca, delija prosjek, brojač, minimum, maksimum) definirati, objasniti mogudnosti brisanja demonstrirati korištenje funkcije crnog križida sadržaja delije demonstrirati uporabu alata za promjenu opisati potrebu i način postavljanja delije (sadržaja i formata) korisničkih formata brojeva mijenjati širinu stupaca i visinu redaka i iz opisati datumski format, probleme s tekstualnih izbornika datumom - vezu sa upravljačkom pločom i demonstrirati uporabu korisničkih formata regionalnim postavkama datuma brojeva delija objasniti pretvaranje brojeva u nadnevke i pretvarati jedan format broja u drugi obrnuto 24
 26. 26. Kriterij ocjenjivana – 7. razred usporediti apsolutne i relativne adrese demonstrirati korištenje datumskog formata opisati postupak izrade i preoblikovanja na primjeru grafikona kreirati nizove pomodu ručice za objasniti svrhu zamrzavanja dijelova radne popunjavanje, korištenjem obje tipke miša bilježnice pretvoriti apsolutnu adresu u relativnu Odličan (5) objasniti načine prikaza više radnih listova na mijenjati izgled grafikona ekranu preoblikovati jednu vrstu grafikona u drugu objasniti korištenje ostalih funkcija odrediti područje ispisa odrediti način ispisa stranica na radnom listu, uključiti ispis bez boje demonstrirati zamrzavanje djela radne bilježnice (vodoravno i okomito) istražiti korištenje složenijih funkcija (npr. SQRT, IF) 25
 27. 27. Kriterij ocjenjivana – 7. razred Nastavna cjelina: IZRADA PREZENTACIJA Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno. nastavnika. umetnuti neki od gotovih grafičkih elemenata prepoznati i nabrojiti osnovne grafičke oblike na slajd prepoznati, uz pomod i opisati tekstni okvir pokazati dugme za umetanje tekstnog okvira Dovoljan (2) nabrojiti, uz pomod, dodatne elemente u uz pomod, pokazati način umetanja bar prezentaciji jednog dodatnog elementa (pronadi predložak) Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i opisati umetanje grafičkih oblika pomodu ispravlja ih uz pomoć nastavnika. predložaka na slajd uz pomod, primijeniti osnovne grafičke opisati neke mogudnosti rada s tekstnim elemente na slajdu Dobar (3) okvirom primijeniti, uz pomod umetanje tekstnog opisati mogudnosti primjene dodatnih okvira na slajd, upisati tekst i oblikovati tekst elemenata (tablica, org. dijagrama, tbl. uz pomod, pronadi i umetnuti predloške za proračuna) umetanje svih dodatnih elemenata Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih. objasniti korištenje oblikovanja umetnutih samostalno oblikovati umetnute grafičke grafičkih elemenata elemente (boje linije i ispunjenja) objasniti barem tri mogudnosti rada s oblikovati tekst u tekstnom okviru (boja i Vrlo dobar(4) tekstnim okvirom veličina) objasniti umetanje jednog od dodatnih odrediti položaj tekstnog okvira (redoslijed – elemenata na slajd stavi ispred, premjesti u pozadinu) samostalno umetnuti predložak za tablicu, popuniti tablicu podacima 26
 28. 28. Kriterij ocjenjivana – 7. razred Usvojenost sadržaja Primjena znanja Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim sadržajima. situacijama. osmisliti vlastiti primjer: samostalno pronadi nacrtati grafički element, uključiti odgovarajude elemente trodimenzionalne efekte, uključiti neki objasniti sve mogudnosti rada s tekstnim animacijski efekt okvirom odrediti redoslijed (stavi ispred, premjesti u objasniti način ispunjavanja tekstnog okvira pozadinu) grupirati objekt; Odličan (5) bojom i način uključivanje trodimenzionalnih kreativno izraditi vlastiti crtež efekata preoblikovati tekstni okvir, dodati ga na slajd, objasniti sve mogudnosti umetanja dodatnih odrediti redoslijed elemenata na slajd kreativno primijeniti efekte ukrasnog teksta analizirati organizacijske demonstrirati postavljanje animacijskih povezati umetanje nekog od dodatnih efekata na tekstni okvir elemenata s potrebom umetanja umetnuti predložak za organizacijski dijagram, popuniti ga podacima, promijeniti boju elemenata dijagrama, primijeniti animacijski efekt umetnuti predložak za tablicu, popuniti tablicu podacima i kreirati grafikon 27
 29. 29. Kriterij ocjenjivana – 7. razred Nastavna cjelina: INTERNET Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno. nastavnika. prepoznati Web alate uz pomod učitelja prisjetiti se značenja uz pomod učitelja skicirati bududi izgled Web osnovnih pojmova kao HTML uređivači, stranice sučelje.. uz pomod, primjenjivati umetanje slikovnog nabrojiti ključne pojmove elementa u stranicu, pretvaranje u poveznicu prepoznati razliku između elemenata prepoznati i skicirati osnovne elemente Dovoljan (2) stranice stranice prepoznati strukturu HTML –jezika primijeniti osnove oznaka HTML (tagove) prisjetiti se nekih HTML oznaka (tagova) prepoznati dijelove stranice preko navedenih prepoznati osnovne oznake ( P, A, IMG) oznaka (P, A, IMG) prisjetite se pojmova vezanih za HTML pokrenuti HTML uređivač nabrojati nekoliko HTML – uređivača izabrati uz pomod nastavnika među prepoznati ključne pojmove uz pomod ponuđenim odgovorima koja računala su nastavnika poslužitelji, a koja klijenti nabrojati Internet usluge prepoznati načine komunikacije nabrojati neke od davatelje usluga pokrenuti program za prijenos datoteka pristupa internetu u Hrvatskoj (ISP) prepoznati davatelja Internet usluga prepoznati vrstu konekcije na Internet prepoznati vrstu spajanja na Internet Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i imenovati HTML uređivače ispravlja ih uz pomoć nastavnika. opisati ključne pojmove (indeksna stranica, samostalno skicirati izgled budude Web tekst kao poveznica, slika kao poveznica) stranice opisati elemente stranice uz oblikovanje istih primijeniti uz pomod umetanje slikovnog identificirati strukturu HTML – jezika elementa u stranicu, pretvaranje u poveznicu opisati oznake (P, A, IMG) uočiti te primijeniti osnovne elemente imenovati dijelove HTML – uređivača stranice opisati poslužitelje, klijente uz primjenu osnovnih oznaka, uz pomod, Dobar (3) imenovati načine komunikacije izraditi jednostavni HTML- dokument (stranicu) imenovati usluge i barem jedan program za preoblikovati dijelove stranice preko prijenos datoteka navedenih oznaka (P, A, IMG) opisati vrste usluge pristupa (modem, ISDN, izabrati klasični uređivač teksta te u ADSL) izabranom HTML uređivaču izvesti osnovna imenovati vrste modema uređivanja, uz pomod uz pomod nastavnika, uočiti razliku između poslužitelja i klijenata u programu za prijenos datoteka pokazati datoteke s lokalnog računala uočiti razliku između davatelja Internet usluga spojiti modem na računalo,uz pomod, pronadi dijaloški okvir za unos pristupnih podataka 28
 30. 30. Kriterij ocjenjivana – 7. razred Usvojenost sadržaja Primjena znanja Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih. objasniti postupke korištenja različitih samostalno koristi Web alate u vizualnom elemenata u oblikovanju Web stranice uređivaču web stranica definirati tablicu kao temelj za raspored samostalno primijeniti umetanje slikovnog elemenata na stranici elementa u stranicu i pretvaranje u poveznicu Vrlo dobar(4) objasniti oznake (P, A, IMG) rasporediti osnovne elemente stranice u primijenjenom HTML - uređivaču objasniti primijeniti HTML - oznake za pravilnu nekoliko osnovnih struktura strukturu dokumenta - (HTML-stranicu) objasniti pojmove poslužitelj, klijent i načine primijeniti usvojena znanja na praktičnom komunikacije uz manju pomod nastavnika zadatku izrada jedne web-stranice objasniti kako se koristi FTP protokol, što je izraditi osobnu stranicu primjenom vizualnog on i čemu služi HTML - uređivača objasniti načine pristupa Internetu pomodu samostalno prenositi datoteka sa lokalnog navedenih davatelja Internet usluga računala na server objasniti razlike glede brzine prijenosa unijeti pristupne podatke spajanja za nekog podataka od pružatelja usluga (korisničko ime, lozinka, telefonski broj pružatelja) Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim sadržajima. situacijama. analizirati tekstualne i vizualne uređivače kreativno i samostalno izraditi osobnu Web analizirati izradu jednostavne stranice u stranicu vizualnom uređivaču pohraniti stranicu na lokalnom disku povezati ključne pojmove: indeksna stranica, kreativno i samostalno umetati slikovni tekst kao poveznica, slika kao poveznica element u stranicu i pretvarati ga u poveznicu diskutirati o elementima stranice na drugu stranicu. analizirati stranicu i oznake demonstrirati sastavne elemente stranice diskutirati o oznakama (P, A, IMG) demonstrirati i interpretirati strukturu Odličan (5) analizirati mogudnosti vizualni HTML dokumenta i opisati stranicu uređivača (na konkretnoj stranici) osmisliti i organizirati (u vizualnom definirati što je poslužitelj, klijent i navesti uređivaču), web sjedište s nekoliko povezanih primjere istih stranica samostalno objasniti načine komunikacije prezentirati i objaviti osobnu stranicu unutar Interneta ilustrirati shemu poslužitelj – klijenti definirati prijenos i objasniti svrhu prijenosa istražiti napredne opcije programa za prijenos datoteka na server i obratno datoteka analizirati pristup Internetu preko nekog istražiti različite davatelje usluga, kritički davatelja usluga odabrati najpovoljnijeg opisati mogudnost udomljavanja web stranica samostalno unijeti postavke spajanja za nekog kod nekog pružatelja usluga od pružatelja usluga analizirati različite vrste spajanja i povezati s brzinom prijenosa podataka 29
 31. 31. 8. razred Nastavne cjeline: 1. Osnove informatike 2. Pohranjivanje multimedijalnih sadržaja, obrada zvuka 3. Baze podataka - MS Access 4. Izrada prezentacije 5. Timska izrada web stranice 6. Kritički odnos prema Internetu 7. Sudjelovanje u Internet/školskim projektima
 32. 32. Kriterij ocjenjivana – 8. razred Nastavna cjelina: OSNOVE INFORMATIKE Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno. - Pokazati osnovne dijelove računala Dovoljan (2) nastavnika. - Nabrojati osnovne dijelove računala - Prepoznati procesor, RAM i tvrdi disk na - Prisjetiti se osnovne namjene procesora slici (ili otvorenom računalu) uz pomoć - Definirati bit i bajt, nabrojati jedinice za - Uz pomoć nastavnika pronaći i pročitati količinu memorije uz pomoć nastavnika svojstva računala - Imenovati operacijski sustav koji koristimo Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i - Razlikovati procesor, RAM, tvrdi disk i ispravlja ih uz pomoć nastavnika. Dobar (3) njihovu namjenu - Pokazati svojstva računala (desni klik - Nabrojiti vrste priključaka uz pomoć moje računalosvojstva) - Poredati jedinice za količinu memorije - Pokazati procesor, RAM i tvrdi disk - Nabrojati spomenute primjere gdje se - Uočiti serijski, paralelni priključak, USB koriste ugrađena računala - Usporediti mjerne jedinice za količinu memorije Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih. - Objasniti namjenu CPU, RAM, tvrdi disk - analizirati svojstva računala i odrediti koji - Zaključiti da su povezani sabirnicama OS koristimo (znati vrste sabirnica –unutarnje i vanjske) - Objasniti i pretvarati mjerne jedinice za Vrlo dobar(4) - Poznavati pojmove logičke izjave, logičke količinu memorije varijable (A, B), osnovne logičke funkcije - Odrediti paralelni, serijski priključak i (i, ili, ne), logički sklopovi USB - Razlikovati paralelni, serijski i USB priključak - Zaključiti samostalno koji operacijski sustav koristimo i objasniti njegovu namjenu, definirati što je kodiranje i ASCII tablica - Samostalno zaključiti gdje se koriste ugrađena računala Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim sadržajima. situacijama. - Objasniti rad operacijskog sustava, - Samostalno komentirati svojstva računala, Odličan (5) razlikovati OS-ove prosuditi o kvaliteti računala - Objasniti rad CPU (upravljačka jedinica, - Sastaviti konfiguraciju računala aritmertičko-logička jedinica, registri) primjenjujući stečena znanja - usporediti računala - Analizirati paralelni i serijski priključak - Usporediti i komentirati mjerne jedinice B, Hz 31
 33. 33. Kriterij ocjenjivana – 8. razred Nastavna cjelina: POHRANJIVANJE MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA, OBRADA ZVUKA Usvojenost sadržaja Primjena znanja Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno. nastavnika. - Pokrenuti multimedijalnu datoteku Dovoljan (2) - Prepoznati multimedijalnu datoteku po - Uz pomoć odrediti veličinu i format nastavku multimedijalne datoteke (svojstva) - Ponoviti 1zvučni i 1 video format - Zapamtiti da multimedijalne datoteke zauzimaju veliki prostor u memoriji Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i - Nabrojati zvučne i video (2 zvučna, 2 ispravlja ih uz pomoć nastavnika. video) formate - Odrediti veličinu multimedijalne datoteke Dobar (3) - Navesti jedan program za obradu videa i pomoću svojstava jedan za obradu zvuka - Prepoznati i otvoriti program npr. Movie Maker i Audacity - Promijeniti zvučnoj datoteci format uz pomoć Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih. Vrlo dobar(4) - Vlada pojmovima analognog i digitalnog - Zna se koristiti programom npr.Movie zapisa maker i Audacity (unos datoteke, rezanje, - Nabrojiti (najmanje 3) programa za snimanje zvuka-mikrofon i izvoz datoteke reprodukciju zvuka i videa u zadanom formatu) - Objasniti mogućnosti programa Movie maker i Audacity Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim sadržajima. situacijama. Odličan (5) - Poznavati brzine i vrste prijenosa podataka - Samostalno obrađivati i reproducirati - Razlikovati i objasniti pojmove analognog multimedijalne datoteke i digitalnog zapisa multimedijalnih - Koristiti napredne opcije programa, npr. datoteka Movie Maker, Audacity (dodavanje - Objasniti pohranjivanje i reprodukciju efekata, promjena tempa, uklanjanje zvuka šumova…i sl.) 32
 34. 34. Kriterij ocjenjivana – 8. razred Nastavna cjelina: BAZE PODATAKA - ACCESS Usvojenost sadržaja Praktičan rad Prisjeća se osnovnih pojmova uz pomoć Radi uz pomoć i ne uočava greške samostalno. nastavnika. - pronaći i otvoriti program Access Dovoljan (2) - Nabrojati primjere gdje se koriste baze - otvoriti gotovu bazu - prepoznati ikonu programa - uočiti tablicu podataka u bazi Poznaje osnovne pojmove. Radi uz povremenu pomoć, greške uočava, i - Opisati mogućnosti baza podataka ispravlja ih uz pomoć nastavnika. (pretraživanje, unos podataka, promjenu - upisivati podatke Dobar (3) podataka, povezanost podataka, podaci na jednom mjestu…) - razumjeti upis u polja tablice Poznaje sve nastavne sadržaje, ali ih ne povezuje Primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava sa sličnim sadržajima. pogreške i ispravlja ih. Vrlo dobar(4) - objasniti izradu upisnog obrasca - pretraživati podatke u bazi - izraditi upisni obrazac Povezuje usvojeno znanje sa drugim sličnim Kreativno primjenjuje usvojene vještine u novim sadržajima. situacijama. - objasniti vizualno oblikovanje upisnog - ažurirati i brisati podatke u bazi Odličan (5) obrasca - vizualno oblikovati upisni obrazac - objasniti ažuriranje podatka u obrascu 33

×