Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo

42,221 views

Published on

Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo

  1. 1. Mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo<br />By: Mhavie Mejia<br />
  2. 2. Mgaopinyon:<br />Magulang<br />“ bagoakobumiliinaalamkomunayungpresyokung tama langbasiya o masyadongmataas.<br />“isa ring dapatisa-alang-alangyungkalidadngprodukto.”<br />
  3. 3. kapatid:<br />“pinagiisipankokapagbibiliakongisang gusto ko kung itoba ay sobranghalaga at pwede bang ipagpalibanmuna.”<br />“siyempreisipinko kung pasokbasabudyetko.”<br />“titignanko kung bagoyunsapaninginko, kase gusto konaiibaako.”<br />
  4. 4. Kapitbahay:<br />“siyempremagandakapag may bagay ka nauso. Kase “IN” ka sa fashion”<br />“nakakaapektoyungpagpapalabasngadvertismodahilmahihikayatkangbumili”<br />
  5. 5. Pansarili:<br />Ayonsaakingmgaikinapanayamtama silanaangmgapresyo, budyet, panahon, kahalagahanat angadvertismo ay nakakaapektosaisangmamimili.<br />

×