Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zgibanka pomoč na domu 2014

732 views

Published on

Zgibanka pomoč na domu 2014

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zgibanka pomoč na domu 2014

  1. 1. OPRAVILA, KI JIH ZAJEMA POMOČ NA DOMU Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: GOSPODINJSKO POMOČ: prinašanje enega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnega in spalnega prostora z odnašanjem smeti. POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb. POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: vzpostavljanje socialne mreže (stikov) z okoljem, s sorodstvom, z prijatelji, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca. DODATNA SAMOPLAČNIŠKA STORITEV Na vašo željo opravljamo tudi storitev "Socialni servis", ki je samoplačniška in obsega: 3 prinašanje pripravljenih obrokov hrane, nakupi in prinašanje živil ali drugih potrebščin, nabava ozimnice, pranje in likanje perila, 3 temeljito Čiščenje in popravila v stanovanju, pomoč pri opremljanju, vzdrževanje okolice stanovanja, priprava kurjave, 3 pomoč pri organiziranju in izvajanju različnih oblik družabništva, 3 storitve za nego telesa in vzdrževanje videza (pedikerstvo. ..), 3 nega hišnih živali, 3 pomoč pri pripravi ínjemanju zdravil, varovanje in nadzorovanje stanja uporabnika prek noči. Vezi VIZIJA d. o.o. Štorje 26, 6210 Sežana GSM: 051 495 395 E-pošta: pomocdivaca@gmail. com httpJ/ vezivízijacom Dislocirana enota Divača: Ulica dr. Bogomira Magajne 8 6215 Divača @lćyvala za zaupanje. dlçaše delo temelji na zaupanju, prijaznosti in dobro opravljenih storitvah. POMOČ NA DOMU OBČINA DIVAČA 051 495 395 051 623 093
  2. 2. e-z-I v ŽB`WJOMOC NA DOMU = 'a GSM: 051 495 395 051 623 093 V tretjem obdobju človekovega življenja starostnik še posebej potrebuje pozornost in skrb ožjega in širšega okolja. V svojem znanem domačem okolju želi živeti čim dlje. vključitev v domsko oskrbo pogosto doživlja kot izraz nemoči in nebogljeností, predvsem pa kot izgubo samostojnosti. NAMEN POMOČI NA DOMU Namen storitve je nuditi pomoč starim ljudem, invalidom in hudo bolnim osebam pri zadovoljevanju njihovih vsakdanjih potreb z oskrbo na njihovem domu, kar pomeni, da s pomočjo na domu lahko ostanejo še naprej v svojem domačem okolju in so oskrbovani, v skladu z njihovimi željami in potrebami. UVELJAVITEV POMOČI NA DOMU Potrebo po tej storitvi je potrebno javiti izvajalcu Vezi Vizija d. o.o. in izpolniti Vlogo za izvajanje storitve pomoč na domu, kijo dobite na spletni strani Vezi Vizije d. o.o. , na sedežu v Štorjah in na dislocirani enoti v Divači. Po prejeti vlogi se oglasi strokovna delavka izva- jalca na domu, kjer se z upravičencem in s svojci dogovori o vseh podrobnostih izvajanja pomoči na domu: o obsegu storitve, za katera opravila je pomoč potrebna, v katerem dnevnem času in kolikokrat na teden. O tem se z njim sklene pisni dogovor. KOMU JE POMOČ NA DOMU NAMENJENA Upravičenci do pomoči na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo na domu ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko delujejo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj trenutno ni potrebna vključitev v dom. Pod temi pogoji so UPRAVIČENCI DO POMOČI NA DOMU: 3 Osebe, stare nad 65 let, 3 Osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. 3 Druge invalidne osebe, kijimje priznana pravica do tuje pomoči in nege. 3 Kronično bolni ali osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki so po oceni Centra za socialno delo brez občasne pomoči nesposobni za samostojno življenje. 3 Hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen vorganizirane oblike varstva in drugi. IZVAJALKE-CI POMOČI NA DOMU Vodenje pomoči na domu, koordinacijo izvajalk in njihovo usmerjanje ter sodelovanje z upravičenci in svojci pri izvajanju dogovora opravlja: strokovna delavka, univ. dipl. soc. del. GSM: 051 495 395, 051 623 093. Neposredno pomoč na domu izvajajo ustrezno usposobljene socialne oskrbovalke na domu. CENA STORITVE Cena storitve, ki jo plača upravičenec na uro, je odvisna od njegovih dohodkov oziroma od dohodkov zavezancev. Razliko do polne cene storitve sofinancira Občina Divača. Upravičenec in zavezanci za plačilo storitve lahko podajovlogo za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev na pristojni Center za socialno delo, ki nato odloča o pravici.

×