Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Likovna kolonija Štanjel zgibanka 2015

1,501 views

Published on

Likovna kolonija Štanjel zgibanka 2015

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Likovna kolonija Štanjel zgibanka 2015

  1. 1. .~w. .5_. POGOJI ZA VKLJUČITEV V LIKOVNO KOLONIJO: I N_ Oveselje in svobodno voljo posameznika 3 °- -. do likovnega izražanja in ustvarjanja ` ' 5 oželja po izmenjavi medsebojnih izkušenj in , . . VV .3 socialnem učenju . `r , :želja po širjenju lastne socialne mreže z "_. "'* _ (npr. sklepanju novih prijaleljslev, druženju. ) Vsi udeleženci morajo sprejemali in spoštovali medsebojne dogovore in osnovna pravila, ki v likovni koloniji veljajo. Pomemben kriterij je tudi spošlovanje vseh udeleženih, kar vodi v razvo'_' elemenlov samopomoči. ~ gządáševno zdravje in A režívljanje prostega časa »VEZI« Likovna kolonija je projekt, ki omogoča ljudem s težavami v duševnem zdravju enake možnosti _ ~ ç . 3 likovno ustvarjanje in medsebojno draženje. Izkušnje iz l preteklih let kažejo, da oddih v Štanjela na udekženérľm" 'zv' rje_26, 62l 0 ežana "So razne osebe in razne slike, . v _ fax: g); 7 52 oo od tistih_ s' katerimi smo imeli sti/ ed_ ` . . . . . v . . . . , O ' 649 288 likovne kolonije, pozitivno vpliva. ]e edinstven projrkt, “lľmfľtm z “tra-gm” "a "Jih *Wmmlą 3 GI, " ` swovezi Org kije vzbudi! tudi čezmejno zanimanje in možnosti ' j I il] pozneje v življenju, . s j D a . słvezí 'Org za sodelovanje, saj deluje v smeri vecje socialne ' , ' "kg bili smo z njimiľ j « z ', V v ' vključenosti, ki združuje prijetno s koristnim. v' . Yaèłánek #pesmi SL “ł ~' . . l ` +1 . v I . y 'SergioPopoz/ iž. _ 'i' k Projekt soñnąnçíra: L _ ~ . _ _. mam/ u: . _ . 1 #Inana/ I . , IlľtIIłJlIł/ II , _ . . i »ua/ mm . . ' ~ . .u : uu/ um KREATIVNO PRE _ NJE PRS _ v . _, _ _ _ r . . > ` A -, ',. - gzIrP-C ŠiorjeQ -6 IO SEŽANA 685200 ' GM: O3 ć4ľšj8 "na, ., _ e7mai| :info@drusl vezi. org *Na 353» hłlpz/ /wwwaruslv eziorg
  2. 2. NAMEN LIKOVNE KOLONIJE V ŠTANJELU: Namen je omogočiti enake možnosti ljudem s težavami v duševnem zdravju v kulturnem udejstvovanju in soustvarjanju likovnih del s priznanimi slikarji, mentorji in prostovoljci ter spodbujati medsebojno sodelovanje med skupnostnimi programi in skupnostjo s pomočjo slikanja in umetnosti. OSNOVNI CILJI LIKOVNE KOLONIJE: : Jpovečati socialno vključenost in enake možnosti ljudi s težavami v duševnem zdravju oozaveščanje lokalne in širše skupnosti o duševnem zdravju in skupnostníh programih na področju duševnega zdravja Opovečati občutek lastne vrednosti in samospoštovanja uporabnikov : iširiti socialno mrežo ín razvijati nove prijateljske vezi : Jomogočati poznavanje, uporabo in razvijanje likovnih tehnik odestigmatizacija duševnega zdravja Drugi cilji: oudeležencem omogočiti občutek varnosti Dsoustvarití stimulativen prostor za ustvarjanje in aktivnosti, ki omogočajo kreativno preživljanje prostega časa : isoustvariti kulturno vzdušje, ki ne izključuje zabave in prijetnega druženja v dolgih poletnih večerih Utrinki skozi zgodovino Likovne kolonije Štanjel Začetki likovne kolonije Štanjel segajo v leto 1995. (Prvič sta jo organizirala društvo ŠENT iz Ljuöüane v sodelovanju s Centrom za socialno delo Sežana. Organizatorji so se skozi leta spreminjali, @ništva »VEZI« pa je postalo stalnica. Umetniško voden- je Likovne kolonije je prevzel likovni terapevt iz @siñiatrične öolnišnice foüejano Milkovič, pridružil se mu je tudi slikar 'Vinko Tica. Wepogrešáivo stalni- ca je öiáz tudi mag. Marinka Kapeü, katera je veliko prispevala kprepoznavnosti Likovne koümije v širši skupnosti. ,Meni spomini zaoöjemajo mnogo poseö- nili doživetij, kot so 6ili mirni večeri, koje v stolpu v Štanjelu 06 sveči preöirol svojo poezijo pesnik @ane Zajc in Aleksander @eršoáa (Prepevali so tudi' up- okojenci @oma upokojencev iz Sežane in varovanei Zavoda GJutOvQe. 'Vsaka Likovna kolonija pa se je zakjljučila z razstavo ustvarjalniñ del v Kosovelovem domu v Sežani, kasneje pa v gradu v Štanjelu. :Namen Likovne kolonije paje Eil vedno enakin sicer omogočiti ljudem s težavami v duševnem zdravju sproščeno Eivanje, razvijanje nji/ lovili ustvarjalni/ í spretnosti, predvsem pa spodöujati medseöojno sode- lovanje med skupnostnimi programi in skupnostjo s pomočjo slikanja in umetnosti.

×