ArgumentacePro napsání odborného textu jsem zvolila téma Dramatická výchova, neboť studujipedagogickou fakultu Masarykovy ...
mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantaziívytvořených. Toto prozkou...
výchovy v různých vzdělávacích oblastech RVP ZV.Můžeme tedy usoudit, že uplatnění dramatické výchovy je vhodné především v...
www.drama.cz    Jedná se o jeden z nejdiskutovanějších portálů o dramatické výchově na pedagogické    fakultě    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol k KPI

279 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol k KPI

 1. 1. ArgumentacePro napsání odborného textu jsem zvolila téma Dramatická výchova, neboť studujipedagogickou fakultu Masarykovy univerzity obor Učitelství pro 1. stupeň se zaměřením nadramatickou výchovu. S daným tématem pracuji i ve své diplomové práci, a právě tytodůvody mě vedly k napsání odborného textu, ve kterém se zabývám definováním tohotooboru a jeho možnostmi využití na základní škole. Dále se věnuji rozdělení základníchtechnik a metod, které se v současné době používají. Přikládám citace uznávaných autorů kniho dramatické výchově a jejich názorů na to, čím doopravdy dramatická výchova je a kam ažsahá její potenciál. AnotaceText se zabývá problematikou oboru dramatická výchova, základním vymezením termínu amožnostmi jeho využití. V textu se hovoří o alternativách využití dramatiky na základní školea příkladech, kdy je a není vhodné ji začlenit do výuky. Odborný text se opírá o nejeden názorči definici velmi uznávaných pedagogů z oboru tvořivé dramatiky, a dále jejich postojůk rozdělení metod a technik, jež se v dramatické výchově používají. Z textu vyplývá, ževýchodiskem daného esteticko-vědního oboru je prožitek a prožitkové učení. Klíčová slovadrama, vzdělávání, prožitek, metoda, technika, definice Odborný text:Dramatická výchova V současnosti jsou používány kromě termínu dramatická výchova taktéž termínyvýchovná dramatika, edukativní/edukační drama, dramatika, tvořivá dramatika, nebonapříklad školní drama. Tyto termíny jsou ekvivalentní a označují jedno a totéž. I přesto, žedramatická výchova patří v naší zemi k poměrně mladému oboru, je nemálo těch, kteří sedramatickou výchovou zabývají. V odborné literatuře se můžeme setkat s následujícímidefinicemi dramatické výchovy.Eva Machková: „Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním,nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnoupraxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání
 2. 2. mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantaziívytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry vroli, dramatického jednání v situaci.“Josef Valenta: „Dramatická (resp. divadelní) výchova je systém řízeného, aktivníhouměleckého, sociálního antropologického učení dětí či dospělých založeného na využitízákladních principů a postupů dramatu a divadla, se zřetelem na jedné straně ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním)požadavkům a na straně druhé k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním ispolečným možnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností).“Ve své dřívější publikaci vymezil Josef Valenta dramatickou výchovu následovně:„Je to systém osobnostně sociálního učení, tedy systém, v němž se navozují specifické situace,jejichž prostřednictvím se oživují procesy socializace, které v tomto případě nejsou „životněnáhodnými“ procesy, ale procesy naplánovanými učitelem.“Soňa Koťátková v publikaci Vybrané kapitoly dramatické výchovy píše, že dramatickávýchova je: „jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudebnía pohybové), výchovná disciplína, která využívá některých prostředků a postupů divadelníhoumění, učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životnízkušenosti tím, že hledáme nastoleného problému nejen intelektem, ale i intuicí a zapojenímtěla a emocí řešení.“ Porovnáme-li jednotlivé definice, můžeme říci, že se všichni autoři shodují v tom, žedramatická výchova je pedagogická disciplína, která vychází především z vlastního prožitku.Dramatická výchova je tedy založena na zkušenostním učení. Jedinec vstupuje do rolí, ať užjemu známým či neznámým. V navozených fiktivních situacích, které jsou obrazemskutečného světa, si tak může vyzkoušet své jednání a chování. To vše se děje v bezpečnémsvětě „fikce“, tedy bez přímých reálných následků, což nám umožňuje danou situaci opakovata hledat tak nová, lepší řešení. Jak píše Eva Machková ve své knize Úvod do studiadramatické výchovy: „Je to život nanečisto, zkouška na život, jeho průzkum, poznávánískrze aktivitu, lidské jednání, a to bez nebezpečí skutečného selhání a sankcí.“ Dále se autořishodují v tom, že je dramatická výchova úzce spjata s dramatickým uměním, neboť využívájeho prostředků a postupů k naplnění svých cílů. Dramatická výchova na základní škole může být realizována formou povinné,nepovinné nebo povinně volitelné výuky. Může být zaměřená směrem k divadelnímdovednostem a aktivitám, anebo výhradně k osobnostnímu rozvoji žáků. Může také obojíspojovat. V současné době využívají mnozí pedagogové metody a techniky dramatické
 3. 3. výchovy v různých vzdělávacích oblastech RVP ZV.Můžeme tedy usoudit, že uplatnění dramatické výchovy je vhodné především v předmětechhumanitního směru. Eva Machková ve své publikaci Jak se učí dramatická výchova píše, žedramatickou výchovu jako metodu práce je možné nejčastěji využít v předmětech jako jeliterární výchova, český jazyk, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, rodinná výchova, občanskávýchova, vlastivěda apod. Autorka dále uvádí k tématu využití metod dramatické výchovy vevýuce následující: „Specifické místo mají ve vyučování jazykům (včetně mateřského), protoženabízejí příležitost k přirozené komunikaci.“. Z toho můžeme usoudit, že v přírodních vědách,v zeměpise, matematice či technických oborech se bude uplatňovat metod dramatickévýchovy jen spíše okrajově. V publikaci Dramatická výchova v kurikulu současné školyautoři píší: „Metody dramatické výchovy vtahují do procesu celou žákovu osobnost, umožňujítvořit, zažít, prožít, reflektovat. Činnostní, zážitkové modely práce tak nabízejí uplatněnívětšímu či jinému spektru dětí než jen metody verbální, racionální.“ Dále autoři upozorňují,že pro dramatickou výchovu je zásadní společné konání, tvorba a komunikace. Metody atechniky dramatické výchovy je možné uplatnit téměř v kterémkoli vyučovacím předmětu.Marie Pavlovská píše, že dramatická výchova je založena na přímém prožitku a vlastnízkušenosti při jednání, proto je její účinek hluboký a trvalý.V dnešní době existuje mnoho publikací zabývajících se metodami a technikamidramatické výchovy. Pro potřeby tohoto odborného textu bylo čerpáno především z publikacíčeských autorů, a to Josefa Valenty, Evy Machkové, Kristy Bláhové a Marie Pavlovské. Zezahraniční literatury potom publikace Structuring Drama Work (Strukturování dramaticképráce) od Jonothana Neelandse.Použitá literatura:MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha:Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007, 223 s.ISBN 978-807-3310-899.  Autorkou je velmi uznávaná osoba z oblasti dramatu a výchovy  Publikace je vydána přímo divadelní fakultou, to znamená, že na jejím vzniku se podílejí odborníci přímo z oboru  Obsahově je logicky členěna a najdeme v ní i praktické typy na výuku  Obsahuje všechny základní informace týkající se daného tématu  Autorka čerpá z předních celosvětově uznávaných autorů knih o dramatické výchově¨
 4. 4. www.drama.cz  Jedná se o jeden z nejdiskutovanějších portálů o dramatické výchově na pedagogické fakultě  Je velmi kladně hodnocen pedagogy z oblasti dramatiky a divadla  Nalezneme zde vše o teorii dramatické výchovy a stejně tak o akcích, které se v rámci tématu konají  Je zde také široké spektrum literatury, která je k tématu k dispozici či byla přímo vydána sdružením Tvořivá dramatika  Nalezneme zde další zajímavé odkazy v dané problematiceTvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012, roč. 23, 3(67). ISSN 1211-8001.  Periodikum tvořené samotnými pedagogy z oboru divadlo a výchova  Má dlouholetou tradici  Obsahuje zajímavé články z domácí i světové scény  Nalezneme zde inspirující materiál k výuce a další nápady pro práci  Jsou zde recenze z různých divadelních akcí jak pro děti tak dospělé, obsahově pestré periodikumPopis k mentální mapě  Mapu jsem vytvořila na základě své diplomové práce  Mapuje tematické rozložení textu a vazby, jak spolu jednotlivé kapitoly souvisí

×