Punim ne planin e biznesit ngrohjet qendrore veton sopjani

9,011 views

Published on

Punim master

Published in: Education

Punim ne planin e biznesit ngrohjet qendrore veton sopjani

 1. 1. PUNIM PROFESIONAL PUNIM NË PLANIN E BIZNESIT MASTER PLAN E Punoi Veton Sopjani 11/25/2010Prezentimi i nje plan biznesi për ta hapur një kompani të re profitabile e cila sjellë perfitime nëtë ardhëmen duke ju nënshtruar disa rregullave dhe hulumtimeve të tregut për kompanin ecila në baz të analizave të tregut do të ketë një të ardhëme afatëgjate.
 2. 2. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010NJË LEKSION I SHKURTËR PARA HYRJES NË PLANIN E BIZNESITKRIJIMI DHE ORGANIZIMI I BIZNESIT TË VOGËL DHE TË MESËMFaktorët të cilët ndikojnë në zgjedhjen e formës adekuate të organizimit janë: – Kapitali fillestar dhe planet financiare – Përfitimet, detyrimet dhe obligimet e pronarëve / menaxherëve – Tatimet dhe rregullimi qeveritar – Shfrytëzimi i burimeve – Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitjaFORMAT E ORGANIZIMIT TË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESMEFORMAT KRYESORE TË ORGANIZIMIT SIPAS PRONËSISË – Pronar i vetëm – biznesi individual – Ortakeria – partneriteti midis ortakëveBiznesi Individual – Pronar i vetëm – Të punësuaritPërparësitë e biznesit te vogel janë: – Liri e veprimit – Biznesi është personal dhe vendimet merren lehtë dhe kjo ka të bëjë edhe me vendimmarrjen mbi përdorimin e profitit. – Lehtësia e fillimit dhe përfundimit të biznesit. – Taksa më te thjeshta. – Kufizime më të vogla ligjore.Nje person qe krijon nje biznes duhet të ballafaqohet me rrezikun dhe duke synuarrealizimin e fitimit dhe rritjen e biznesit, duke perfituar nga shansat dhe aftesia perte siguruar dhe menaxhuar resurset (burimet).Punimi i një plani të biznesit bëhet në forma të ndryshme, ku jamë perqendruar nëpunimin e një plani duke ju referuar hulumtimit dhe konkurences në treg se qfarëlloji i veprimtaris mund të ketë një profitabil të mirë. Punim shkencor 2
 3. 3. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010HYRJE NË PLAN TË BIZNESITPARAQITJA E MAKRO FILTERVEIDET PER HAPJEN E BIZNESEVE TE CILAT SJELLIN PERFITIME:(Të gjitha emrimet janë supozime)Nr IDET PËR HAPJEN EMRIMI I LLOJI I VENDI KU E E NDERMARRJEVE NDERMARRJES VEPRIMTARISË USHTRON TE REJA VEPRIMTARIN1 Ideja per hapjen “DARDANIA” N.T.SH. Prishtinë2 Ideja per hapjen “AD&SA” N.N.P. F.Kosovë3 Ideja per hapjen “BESA” N.P.SH. Z.Industriale4 Ideja per hapjen “LIRIA” N.SH. Bresje5 Ideja per hapjen “KOSOVA” N.T.P. Periferi e Pr.6 Ideja per hapjen “EUROTERM- N.T.SH. Prishtinë INSTAL”7 Ideja per hapjen “A&S” N.P. F. Kosovë8 Ideja per hapjen “ ATLANTIKU” N.T. Prishtinë9 Ideja per hapjen “GRANITI” N.T.SH. Z.Industriale10 Ideja per hapjen “BLERTA” N.SH. F. KosovëN.T.SH “DARDANIA” eshte nje ndermarrje e re ne tregun konkurues e cila do te juofroj klientve sherbime tregtare dhe sherbyese.N.N.P “AD&SA” eshte ndermarrje ndertimore punuese e re ne tregun konkurues,e cila ofron sherbime per ndertime te vrazhdta dhe ndertime perfundimtare.N.P.SH ”BESA” kjo ndermarrje prodhuese dhe sherbyese e cila do te prodhoj pijefreskuese te ndryshme.N.SH “LIRIA” eshte ndermarrje sherbyese e cila do te merret me shitjen e materialevendertimore ne pergjithsi.N.T.P “KOSOVA” kjo ndermarrje do te kryej pune si shitje te paisjeve per amvisni dheofrim sherbime per montimin e tyre.N.T.SH “EUROTERM-INSTAL” kjo ndermarrje do te hapet e re e cila ofron sherbimeper SISTEMET E NGROHJEVE QENDRORE te objekteve dhe sherbime ne montimin epaisjeve te ofruara.N.P “A&S” kjo ndermarrje do te bej riciklimin e mbeturinave dhe sistemimin e tyre nebaz te kategoris se materialeve.N.T “ATLANTIKU” ndermarrja Atlantiku eshte ndermarrje e cila ju ofron klientvetransport per udhtim ne linja te gjata.N.T.SH. “ GRANITI” kjo ndermarrje e re e cila do te kryej sherbime te materialevendertimore te te gjitha llojeve te nderimit.N.SH.”BLERTA” eshte ndermarrje e re per e cila ofron sherbime per regjistrimin eautomjeteve dhe kontrollimeve teknike te gjitha kategorive. Punim shkencor 3
 4. 4. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010 Perzgjedhja e ideve per hapjen e bizneseve nga makrofilteret ne mikrofilter jane perzgjedhur tri kompani ne baze te analizes ne treg qe eshte bere: 1. Ndermarrjes sherbyese tregtare “EUROTERM-INSTAL” 2. Ndermarrjes tregtare punuese“KOSOVA” 3. Ndermarrjes sherbyese punuese “GRANITI” Me poshte kemi formuluar nje tabel me te dhenat me te nevojshme per ndermarrjet e zgjedhura si me profitabile ne treg te cilat do te sjellin perfitime te mira ne te ardhmen e afert. Paraqitja e filterve mikro ne filtrimin e ndermarrjes fituese ne baz te pikeve te paraqitur ne tabelen me poshte: Mikro Filteret – Ne perzgjedhjen e ndermarrjeve me profitabile.Ideja per Kerkesa Perso Pajisj Sherb Tota Konku Totali indermarrjen egzistuese neli et imet li renca korigjim itN.T.SH 4 5 5 3 17 2 15“EUROTERM-INSTAL”N.T.P 3 4 5 2 14 3 11“KOSOVA”N .P. T 3 5 3 4 15 2 13“GRANITI” Punim shkencor 4
 5. 5. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Duke u referuar ne paraqitjen grafike te tri kompanive ne Mikro filteret,ndermarrja fituese ne kete Mikro filter eshte zgjedhur Ndermarrja TregtareSherbyese “EUROTERM-INSTAL” e cila ka fituar me se shumti pike pasiqe kemi bere nje korigjim filtrimi ne mikrofilter te ndermarrjeve duke ubazuar ne tregun konkurent. Punim shkencor 5
 6. 6. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010NDERMARRJA TREGTARE SHERBYESE “ EUROTERM-INSTAL”HISTORIKU I NDERMARRJES 1. NËDREMARRJA 2. POZITA KONKURUESE – ANALIZA SWOT 3. VIZIONI DHE MISIONI I NDËRMARRJES 4. SYNIMET – OBJEKTIVAT 5. PAISJET – SHËRBIMET 6. SEGMENTIMI I TREGUT 7. ANALIZA E KONKURENCES 8. KONKURENCA NË TREGË 9. PLANI I MARKETINGUT 10. ASPEKTET TEKNOLOGJIKE DHE ORGANIZATIVE 11. BILANCI I GJENDJES 12. PASQYRA E TË ARDHURAVE 13. RRJEDHA E PARAS 14. TREGUESIT E SUKSESIT 15. RYZEMEJA E PLANIT TË BIZNESIT 16. ZBATIMI I PANIT TË BIZNESIT Punim shkencor 6
 7. 7. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010PËRMBAJTJAN.T.SH “EUROTERM-INSTAL” 1 Ndermarrja tregtare sherbyese “EUROTERM-INSTAL” eshte nje ndermarrje e re e cila ka per qellim ofrimin e sistemeve dhe paisjeve per ngrohjet qendrore, si ato ekonomike dhe ato industriale per klientet me cilsi, qmim dhe korrektsi ne nivel sa me te lart dhe te knaqshem. 2 Ndermarrja ne fjal posedon lokacion te mir dhe te paisur me paisje termo- instaluese dhe material percielles i cili lokacion gjendet ne periferi te Prishtines 3 Ndermarrja “EUROTERM-INSTAL” ka perparsi ne treg ne baz te analizes konkuruese qe eshte ber gjate hulumtimit te tregut pasi qe ne regjionin ton ka vetem disa konkurent te cilet gjendenj me lokacion ne Prishtine dhe nuk paraqet konkurenc te fort pasi qe kan nje sistem te punes me te vjetruar. 4 Ndermarrja jon ka nje qendrim te qart e cila do te jete nje ndermarrje profitabile ne afatin kohor prej dy ose tri vitesh, dhe pretendon ta ket tregun prej 60% mbas nje periudhe te shkurter te punes. 5 Sa i perket produkteve dhe sherbimeve qe i ofron do te jete shum e avancuar pasi qe ka nje staf te specializuarz dhe te kpmpletuar ne te gjitha profesionet e kerkuara, kurse produktet do ti ofroj ne baz te kerkeses se konsumatorve dhe te teknologjis se avancuar. 6 Analiz e konkurences se tregut eshte bere dhe nuk ka konkuren te mirfillt qe do ta kemi si konkurent te tanishem, por egziston mundsia e hyrjes se konkurentve te rinj ne te ardhmen e afert dhe te paraqesin konkurenc. 7 Plani i marketingur, ne do te perdorim metoden e marketingut per ti njoftuar konsumatoret per sherbimet tona, do ta qelim nje faqe interneti ku konsumatoret do ta ken mundsin ti shfletojn produktet dhe sherbimet tona. 1. Permes biznes kartave 2. Reklamimeve ne media dhe radio 3. Permes gazetave etj. 8 Ne aspektet organizative dhe teknologjike ndermarrja jon do te kete stafin profesional per profesione te kerkuara dhe do ta ket nje organizim ne baz te struktures organizative dhe do te posedoj teknologjin me te persosur te paisjeve. 9 Bilanci i gjendjes do ta percaktoj pasqyren financiare per nje periudh te caktuar te investimeve ne periudhen tri vjeqare te amortizimit te paisjeve te cilat do te amortizohen deri ne 35% dhe zhvlersimit te aseteve te prekshme, ndertesave te cilat do te zhvlersohen 25%. 10 Pasqyra e te ardhurave do te perfshin te hyrat nga shitjet ku gjate tri viteve te para do te kemi te hyra nga shitja dhe e sherbimeve 65%, te kostos se investimeve, ndersa kosto tjera si tatime, licenca dhe spenzime tjera 35%. 11 Rrjedha e paras do te pretendojm qe gjate tri viteve te para te fillimit te punes do ti permbushim obligimet ne kthimin e parave te investuara deri ne 75%. 12 Treguesit e suksesit do te jene te qarte pasi qe plani yni i biznesit do te ket nje perspektiv te mire ne treg dhe do te mirepritet nga konsumatoret dhe nga vete tregu, dhe kemi nje organizim te mire dhe nje strukturim operativ te kompletuar. Punim shkencor 7
 8. 8. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010ANALIZA SWOTNe kemi bërë edhe hulumtimin e tregut për analizën e veprimtaris ne ndermarrjentonë si:  Përparsitë  Dobësit  Mundësit dhe  Rreziqet PërparsitPerparsit e biznesit tone jane te shumta pasi qe ne vendin tone ka shume pak kompani tengjajsheme.Ne baz te analizes se tregut konkurues qe eshte bere ne regjionin ton ka vetem njekompani konkurente ne treg e cila e ushtron te njejten veprimtari.Perparsi e veqant eshte se ndermarrja jon ju ofron klientve te vet teknologjin me tepersosur ne kete fushe dhe me nje staf te organizuar i cili perbehet prej nje ekipe tekompletuar per destinacionin e kerkuar.Perparsi e jone eshte se shume shpejt mund te hyjme ne tregun konkurues pasi qe kemilokacionin e pershtatshem per kete veprimtari dhe posedon lokal te mjaftueshem.Lokali gjendet ne prriferin e Prishtines me lokacion te pershtatshem per veprimtarin.DobësitMe dobsit qe ne mund te perballemi jan mungesa e pervojes jo te madhe ne kete drejtimpasi qe eshte nje pervoj e re tek ne, gjithashtu posedojm nje teknologji mesatare dhemundet qe stafin teknik te jet me pak i motivar pasi qe kane nje pergjegjesi te redukuar.Dobesi e jona do te jete edhe sigurimi i paisjeve teknologjike te cilat do te importohennga jasht vendit pasi qe vendi yne nuk e prodhon nje product te tille.Paisjet do te importohen nga Gjermonia pasi qe ka nje teknologji te avansuar ,Si dobesi tjeter do te perballemi gjate fillimit te punes sidomos ne tre muajt e pare deri sate kemi klient te mirefillt.MundësitMundesin ma te mire e kemi nese punojm mire dhe bejm me te vertet pun si duhet,gjithashtu kemi mundesit te rrisim nivelin e konsumatorve dhe shitjen e produkteve teofruara per blerje.Mundsi tjeter kemi edhe sigurimin e paisjeve klimatizuese dhe materialeve perciellse pasiqe kemi bere marrveshje me furnitorin qe ta beje edhe transportin me te njejtin qmim tecaktuar ne paisjen per blerje. Punim shkencor 8
 9. 9. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Kemi edhe mundsin ta ndertojm nje infrastructure me standard Europjnane dhe tenenshkruajm marrveshje per kontraktimin e puneve perpos vendit ku ne jetojm edhe mevendet fqinje dhe me gjere, pasi qe posedojm nje teknologji te avansuar te paisjeve dhenje staf profesional.ReziqetRreziqet jane te shumta, kemi rreziqe nga konkurenca ne treg ne firmat egzistuese meveprimtari te ngjajshme dhe net e ardhmen e afert te hapen kompani te reja meveprimtari te ngjajshme te cilat do ta redukojn tregun.Rrezik tjeter mund te paraqitet edhe ngritja e taksave te medha nga niveli qeveritar.Egziston edhe rreziku ne mungesen e kontraktimit te puneve pasi qe vendi yne eshte njevend i varfer dhe me ekonomi te dobet.Rreziku eshte i pranishem ne qedo kohe por ne duhet te dime te ballafaqohemi merrezikun.Paraqitja, Skema – RRETHINA NDËRMARRËSEFaktorët e jashtëm / të brendshëm Punim shkencor 9
 10. 10. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Vizioni dhe misioniNdermarrja “EUROTERM-INSTAL” eshte nje ndermarrje e re e cila shum shpejt do tejete konkurente ne treg dhe do ta nxen nje vend te merituar ne tregun konkurues.Vizioni i ndermarrjes tone eshte i qart e cila ka per qellim maksimizimin e fitimit dhe tazen nje vend te merituar ne treg, te ket nje emer te mire me tregun dhe te klientet e saje.Kemi nje vizion ku pretendojm qe shum shpejt ta arrijm destinacionin e parapar ne treg,pasi qe kemi nje teknologji te avansuar dhe nje staf te sistemuar sipas profesioneve tecaktuara.Misioni i ndermarrjes tone eshte qe te kemi stafin e kerkuar dhe te trajnuar sipaskerkesave te klientve te cilet do te ju ofrojn sherbime sa me cilsore dhe me kualitet temire.Kemi sherbime te duhura qe do ti kerkojn klientet tane te cilat sherbime do ti realizojmshume shpejt pasi qe klientet te jen te gatshem te kerkoj produktet tona.SMARTNdermarrja e jone do te jete specifike ne konkurencen e tregut pasi qe nuk ka konkurencte madhe, dhe do te jet e veqant pasi qe ne posedojm nje teknologji dhe sherbime teavancuara.Do te jet e matshme gjate konkurences ne treg dhe gjate ofrimit te sherbimeve klientve tesaj te cilet do te jen te knaqur me sherbimet tona te ofruara.Ne do te arrijm objektivat tona ne kohen tri vjeqare sipas analizave te bera gjate hartimitte plani te biznesit, ku gjate kesaj kohe mendojm qe ta shlym borgjin e investuar deri75%.Sa i perket realitetit do te jemi shume realist ne treg dhe me konsumatorin ku ne nuk dote kemi ndryshime ne qmime gjate periudhes tri vjeqare ne perjashtim te ngritjes seprodukteve te prodhuesit.Do te jemi te perkufizuar ne afatin kohor sipas planit te parapar, ku do te jemi te perpiktne zbatimin e afatit kohor gjat iplementimit te produkteve si ato sherbyese dhe atotregtare. Punim shkencor 10
 11. 11. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010PAISJET DHE SHERBIMET E OFRUARA NGAKOMPANIJA JONENgrohje QëndroreInstalues i NGROHJES qendrore 1. Hyrje në lëmin e ngrohjes:- Të njoftohemi me rregullat e sigurisë dhe masat mbrojtëse,- Përdorimi i veglave dhe instrumenteve matëse,- Punët përgatitore: matja, prerja, shpimi, etj.- Ti zbatojmë standardet e sistemit.2. Vendosjen e gypave:- Leximi dhe interpretimi i planit instalues,- Kuotimi (matja dhe shënimi i pikave),- Punët muratore (hapja e vrimave dhe kanlave në mur),-Vendosja dhe montimi i gypave.3. Lidhja e gypave:- Lidhja e gypave të bakrit me gypa me fileta,- Lidhja e gypave të bakrit në mes veti,- Lidhja e gypave alumin plastikë.4. Montimi i paisjeve;- Montimi i radiatorëve,- Montimi i pompës (direkt dhe me bajpas),- Montimi i kaldajës,- Izolimi i gypave.5. Projekti përfundimtarë:- Skicimi i planit instalues për një pjesë banimi,- Montimi i instalimit komplet për një pjesë banimi (dhomë) oseobjekte industrial duke llogaritur shpenzimin e materialit dhe qmimin.SHËRBIMET TË CILAT I OFROJMË KLIENTËVE  Instalimi i nxemjes qendrore  Montimi i kalldajave me nafte  Montimi i kalldajave me gas  Kalldaja e kombinuar e nxemjes EKO-CK, EKO-CKS  Kaldaja e temperaturës së ulët nga çeliku i derdhur  BOJLER INOX; Nxemje+ Rrymë +Solar, etj. Punim shkencor 11
 12. 12. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010  Montimi i sisteme solare  Montimi i elektro kalldajave  Instalimi i sistemeve me gypa fleksibil Disa lloje të kalldajave: Kalldaj YTU, YTNA, YDV, YTLG, YTBS, YTEC. YTEK, YTEB Nje prezentim ne shperndarjen e sistemit te gypave fleksibil nen dysheme dhe me kuti shperndarse. Sistemi i nxehjes qendrore është një nga sistemet më komfortabile në treg. Kjo lloj ngrohje jep një ndjenjë komforti, me një temperaturë të barabartë në tërë dhomën tuaj. Ky është solucioni ideal për ngrohjen e dhomave në shtëpinë tuaj. Sistemet solare janë sistemet më efikase dhe ekonomike deri tash në treg. Kjo teknologji merret me akumulimin e energjisë diellore dhe transformimn e saj nëpër shtëpinë tuaj. Firma jonë kryën me sukses montimin si dhe mirëmbajtjen e këti sistemi solar Punim shkencor 12
 13. 13. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010 Punim shkencor 13
 14. 14. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Firma jonë është e specializuar në montimin dhe mirëmbajtjen e këti lloji sistemi ngrohje. Punim shkencor 14
 15. 15. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010LIDHJA E KOLEKTORVEDHOMA E SHPERNDARJES NË OBJEKTE INDUSTRIALE Punim shkencor 15
 16. 16. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Kolektoret e montuar Sistemi skematikShembulli i lidhjes elektrikeSa i perket sherbimeve ne ndermarrjen tone, klientve tone mund te ju ofrojm sherbimecilsore si ne blerjen e paisjeve tona ashtu edhe ne ofrimin e mundsis ne montimin epaisjeve termike shtepiake dhe ato industriale.Kemi stafë professional neperpilimin e projekteve ideore dhe kryesore-zbatuese,- Përpilimin e detyrave projektuese,- Revidues i projekteve ideore dhe kryesore,- Mbikëqyrës i montimeve dhe testimeve,- Stafë teknik të pergaditur. Punim shkencor 16
 17. 17. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010SEGMENTIMI I TREGUTFaktoret tjer qe duhet ti konsiderojm jane: – Shtrirja gjeografike – Rajoni – Ambienti – Sigurimi – LicencaShtrirja gjeografike ndermarrja jone ka nje pozit te mir gjeografike e cila namundson ne zhvillimin e veprimtaris.Rajoni eshte i popullarizum me banor ka nje numer te madhe banoresh dhe kan njetradit te mire per blerje.Ambienti eshte i pershtatshem per veprimtarin tone, ka kushtet e mundshme per tepunuar si zyre ku behen projektimet me teknologjin kompjuterike, puntori me paisjet sivegla te nevojshme per pune, magazin per magazionimin e paisjeve termoinstaluese dhematerialeve perciellse.Sigurimi ambienti eshte i siguruar ku posedojm paisje sigurie si nga zjarri ashtu edhenga ndoje vjedhje e mundshme.Licenca kompanija jone eshte e licencuar per veprimtarin te cilen e ushtron nga organetkompetente per lisencim, posedon lejen e nderteses te objektit ku vepron, ka edhe licencnga kompania prodhuese per shitjen dhe trajtimin e paisjeve Termoinstaluese.ANALIZA E KONKURENCESNe kemi ber hulumtimin e tregut dhe kemi ardhur ne perfundim se nje veprimtari te cilenne do ta ushtrojm do te kete perfitim pasi qe ne tregun egzistues nuk ka kompani seriozete cilat jan prezent ne tregun konkurues me ne.Konsumatorve ju kemi bere pyetje se nje veprimtari te cilen ne do ta ushtrojm si do tepritet nga ju, te cilet jane shprehur se eshte e nevojshme veprimtaria ne fjale pasi qe kamunges konkurente ne trege dhe do te jete e mireseardhur per ne (konsumatoret)Strategjia Konkuruese  Avantazhet konkuruese te ndermarrjes tone jane te medha pasi qe ne tregun konkurues nuk ka kompani te mirefillte te cilat ofrojn te njejtin sherbim qe e ofrojm ne.  Ne ju ofrojm benefite konsumatorve me qmime ne te mira.  Per kualitetin e paisjeve me garancion prej pese vitesh.  Kan nundesin ta bejn zhgjedhjen e paisjeve te cilat ne i ofrojm. Punim shkencor 17
 18. 18. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010  Sherbimin te cilin ne e ofrojm eshte i nivelit te lart dhe kualitativ.  E kemi piken e ofrimit te sherbimeve unike jo te ndryshuar.  Taktikat te cilat i përdornim për ta implementuar strategjin ton jan te nivelit te lart pasi qe ne posedojm nje staf profesional ne ofrimin e sherbimeve dhe paisje te kualitetit te mir.  Menyra qe ne mund ta zvoglojm koston gjat implementimit te nje kontrate eshte se ne do te perqendrohemi maksimalisht ne implementimin deri ne perfundimin e projektit duke fituar ne kohe, me materialet e cilsis se lart te cilat ne e posedojm dhe me precizitet te madhe ne pune.KONKURENCA NË TREGËKonkurenca e jone ne tregun egzistues eshte e paket pasi qe veprimtaria e jone per fateshte nje biznes i ri te ne dhe kushtet te cilat ne do te ju ofrojm klientve jane te nivelit telart si te paisjeve teknologjike ashtu edhe nga stafi profesional i ekipes ne dispozicion. Procesi për ta ofruar shërbimin ton eshte nje varg procesesh pasi qe prodhimet si paisjetklimatizuese nuk prodhohen ne vendin ton keshtu qe duhet te importohen nga vendetEvropiane te specializuuara ne keto pisje.Ne do te furnizohemi me materialer si paisjet Termoinstaluese ashtu edhe paisjetperciellse nga vendet e rajonit dhe Evropiane te cilat kan nje produkt te mire.KËRKIMET HULUMTUESE • JANË KËRKIME FILLESTARE QË SYNOJNË QARTËSIMIN DHE DEFINIMN E NATYRËS SË PROBLEMIT • NUK SIGUROJNË EVIDENCË PËRFUNDIMTARE • PARASHOHIN KËRKIME VIJUESEKËRKIMET PERSHKRUESE • PËRSHKRUAJNË KARAKTERISTIKAT E POPULLATES OSE TË FENOMENEVE • JAPIN NJOHURI PËR NATYRËN E PROBLEMITPLANI I MARKETINGUT Logo e kompanis - N.T.SH “EUROTERM-INSTAL”Ne do te perdorim metoden e marketingut per ti njoftuar konsumatoret persherbimet tona:  Do ta qelim nje Webfaqe ku konsumatoret do ta ken mundsin ti shfletojn produktet dhe sherbimet tona.  Permes biznes kartave.  Reklamimeve ne media dhe radio  Permes gazetave etj. Punim shkencor 18
 19. 19. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010 o Plani i marketingut gjate prezentimit te produkteve do te jet:  Produktin do ta prezentojm per kualitetin e tij.  Gjate prezentimit te produktit do ta prezentojm edhe qmimin e paisjes se ofruar.  Konsumatoret de te njoftohen edhe se ku munde ta gjejn produktin e ofruar nga kompanija jon.  Ne do ti inkurajojm qe produktin ton ta blejn permes promovimit te produktit duke prezentuar specifikimin e produktit dhe qmimin e produktit.Kuptimi i kerkimit marketingKM përfshin me shume se thjesht te pyeturit e konsumatorët individuale mbi atë seçfarë pëlqejnë dhe nuk pëlqejnë. Edhe pse vëzhgimet konsumatorë janë një mjet i rëndësishëm i kërkimit marketing,përdoren edhe metoda te tjera.Zgjedhja varet ne problemin qe do te zgjidhet.Çështja kryesore është qe kërkimi marketing është një aktivitet i përhapur i cilimund te marre forma te shumta sepse qëllimi kryesor i tij është te ndihmojemenaxheret te marrin vendime me te mira ne çdo prej fushave te tij te përgjegjësisë.Plani i marketingutKATËR PLANET E MARKETINGUT Punim shkencor 19
 20. 20. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010ASPEKTET TEKNOLOGJIKE DHE ORGANIZATIVEEmri i biznesit – SISTEMET E NGROHJEVE QENDROREPrezentimi i ekipit ne ndermarrje: 1. Menaxheri kryesor – Pronari 2. Financieri 3. Kontabilisti 4. Inzhinjeri i makineris 5. Inzhinjeri i elektronikes 6. Inzhinjeri i nderitmtaris 7. Mbikqyresi i punimeve 8. Udheheqsit e grupeve 9. Stafi teknikSTAFI I NDERMARRJES SIPAS SKEMES Punim shkencor 20
 21. 21. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010STAFI TEKNIK STAFI UDHEHEQES I NDERMARRJES  Menaxheri kryesor ose Pronari i ndermarrjes, eshte pergjegjes per ndermarrjen ne fjale, monitoron punimet, e ben financimin e ndermarrjes, udheheq punet kontraktuese.  Financieri- ben udheheqjen e financiaave te firmes, kujdeset per shpennzimet ne ndermarrje.  Kontabilisti - kujdeset per te hyrat dhe te dalat e firmes, udheheq bilancin e gjendjes se firmes.  Inxhinjeri i makineris - udheheq punet gjate punimeve ne drejtimin e makineris.  Inxhinjeri i elektronikes - udheheq punet ne pjesen e elektronikes dhe eshte pergjegjes per paisjet elektronike.  Inzhinjeri i ndertimtaris - projekton punet ne instalimet e paisjeve klimatizuese dhe eshte pergjegjes per projektet te cilat kerkohen.STAFI TEKNIK I NDERMARRJES  Mbikqyresi i punimeve eshte pergjegjes per mbikqyrjen e stafit punues ne ndermarrje dhe realizimin epunimeve.  Udheheqsit e grupeve e bejn monitorimin e stafit teknik ne teren dhe i kontrollojn gjate punimeve.  Stafi teknik I kryen punet te cilat kerkohen nga udheheqsi i grupit, ben punimin e puneve tendryshme te kerkuara. Punim shkencor 21
 22. 22. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010PARAQITJA SKEMATIKE E STAFIT TE NDERMARRJESNr Stafi i ndermarrjes Numri i Pune ne Ore Ore pune Paga personelit ndrrime pune gjate mujore ditore muajit1 Menaxheri - Pronari 1 Pa limit Pa limit2 Financieri 1 I pare 8 172 700.00 €3 Kontabilisti 1 I pare 8 172 600.00 €4 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 € makineris5 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 € elektroteknikes6 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 € ndertimtaris7 Mbikqyresi i 1 I pare / i 8 172 450.00 € punimeve dyte8 Udheheqsi i grupit 3 I pare / i 8 172 400.00 € dyte9 Stafi teknik 15 I pare / i 8 172 350.0 dyteKostoja e ProduktitKosto e produktit ne fillim te investimit do te jete e lart, pasi qe ne fillim kompaina ebene investimin e produkteve dhe mbasi ta implementoj projektin ne periudhemfinale asai i kthehet kosto e investuar se bashku me fitimin bruto.Ne sherbimet e produktit do te na kushtojn per njesi te ofruar te sherbimitmvarsisht nga projekti i ofruar, nese eshte projekti i madhe ateher edhe kostojaeshte e madhe, por ne fund te projektit puna do te shperblehet.Çmimi i shitjes dhe Bruto profitiProdukti i definuar i sherbimit tonPaisjet e ngrohjes qendrore me kapacitet15.000 m², me elemente perciellse do ti paraqesin:  Çmimi i shitjes së një njësie 50.000 €  Kosto e ofrimit të një njësie + 20.000 €  Bruto profiti për një njësi = 3.500 € Punim shkencor 22
 23. 23. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010BILANCI I GJENDJESBilanci i gjendjes ne ndermarrjen tone do te paraqitet si ne vijim:Kapitali i pronarve ka ardhur nga vete financimi i pronarve dhe nga kredit afatgjata tecilat jane marr nga bankat.Investimet e pronarve ne fillim kan qene prej 150,000 e dhe ne vazhdim kan filluarrritjet graduale ne investim por me intenzitet me te vogel.Asetet fikse toka e cila eshte ofruar nga partneri afarist i cili mjetet e veta i ka investuarne parcelen e tokes.Partneri i dyte ka investuar ne ndertimin e objekteve dhe lokacionve te nevojshmeMjetet e transportit per batrjen e paisjeve dhe materialeve per implementimin ekerkesave te konsumatorve.Pronari i tret afarist ka investiar ne mjete te gatshme financiare ( para te gatshme) neshumen prej 150,000 €.Viti Investimet e Asetet Paisjet Marrja e Obligimet Fitimi i Pronarve Fikse Kredis mbetur1 150,000 30,000 50,000 100,000 5,000 2,0002 50,000 25,000 5,000 5,000 2,5003 25,000 20,000 7,000 6,000 3,0004 20,000 18,000 8,000 5,000 4,0005 22,00 15,000 6,000 7,000 3,500PASQYRA E TË ARDHURAVETe ardhurat e firmes zakonisht i referohen te ardhurat nga shitja e paisjeve dhesherbimeve te ofruara per klientet.Viti Te ardhurat Shpenzimet e firmes Fitimi i mbetur nga shitja1 150,000 135,000 15,0002 180,000 150,000 25,0003 200,000 170,000 30,000Viti i pare eshte paraqitur me fitim te firmes perpos shpenzimeve dhe obligimeve qe kapasur firma ka rezulltu me fitim prej 15,000e .Viti i dyte gjithashtu ka pasur nje fitim te dukshum ne rritje te fitimit ne shumen prej25,000e .Edhe ne vitin e tret ka pasur nje intenzitet te dukshem te rritjes se fitimit i cila ka shkuarne rritje prej 30,000e. Punim shkencor 23
 24. 24. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010RRJEDHA E PARASParaja e gatsheme eshte e mjaftueshme per ti mbuluar shpenzimet e firmes si neshpenzimet:  Shpemzomet e shitjes  Shpenzimet e transportit  Shpenzimet e te ardhurave  Mirembajtjen e paisjeve  Shpenzimet administrativeViti Shpenzmet Shpenzime Shpenzimet e Mirembajtja Shpenzime Totali i e shitjeve transporti te ardhurave e paisjeve administrative shpenzimeve1 5,000 3,000 6,000 2,000 1,500 17,5002 3,500 3,000 6,000 2,000 1,800 16,3003 4,000 3,500 7,000 2,200 1,500 18,200TREGUESIT E SUKSESITTreguesit financiar kan treguar ne baz te paraqitjes se planit te biznesit se biznesi jonedo te kete performanc me te mire se ne vitin e kaluar.Biznesi jone do te ket profitabil me te madhe se profitabili i konkurences ne treg ne bazte analizave qe jane bere me heret.Gjithashtu ndermarrja jone do te ket mundsin e marrjes se krediteve ne banka pasi qe ika realizuar shlyrjen e borgjeve ne afatin e parapar dhe nuk ka pasur ngecje ne dhenjen emjeteve te kredis bankave.Sa i perket obligimeve te shtetit ka qene shum e kujdeseshme ne shlyrjen e obligimevesi te shtetit ashtu edhe te te ardhurave te punonjesve.Profitabiliteti – sa i perket profitabilitetit firma e jine eshte duke realizuar profit temjaftueshem per ti shlyer obligimet dhe nje pjes te profitit e mban edhe per aksionaret evete.Likuiditeti- gjithashtu firma jone eshte likuide pasi qe ka resurse financiare temjaftueshme per ti shlyer borgjet e saja.Efiqente- eshte efiqente pasi qe ka nje kontroll te mjaftueshem me kontrollimin e asetevete saj.Efikasiteti i investimeve- ndermarrja jone eshte shume efikase ne kthimin e investimevete cilat jane investuar, ku pret qe ne nje kohe te afert prej 5 viteve ti kthej te gjitha mjetete investuara pronarve te saje dhe te punoj me profitin e nxjerre. Punim shkencor 24
 25. 25. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010RYZEMEJA E PLANIT TË BIZNESITEMRI I BIZNESIT: NTSH “EUROTERM-INSTAL”Ndermarrja tregtare sherbyese “EUROTERM-INSTAL” eshte nje ndermarrje e re e cilaka per qellim ofrimin e sistemeve te ngrohjeve qendrore industriale per klientet me cilsi,qmim dhe korrektsi ne nivel sa me te lart.Ndermarrja jone posedon lokacion te mir dhe te paisur me material me standard dhematerial percielles per sistemin e ngrohjeve qendrore i cili lokacion gjendet ne periferi tePrishtines.Qëllimi i biznesit  Biznesi jon ka per qellim qe kompanija te jete fitimprurse.  Te kete kualitet ne ofrimin e sherbimeve.  Ta ket nje vizion te mirefillt per biznesin te cilin e ushtron.  Kompanija jone e ka qellimin qe pas nje viti te arrij te dominoj ne tregun konkurues dhe ta zgjeroj veprimtarin e saj duke ofruar edhe sherbime tjera.Kemi qëllime dhe ambicie tjera ne te ardhmen qete ju ofrojm konsumatorve produkte dhesherbime me cilsore dhe me qmime me te volitshme.Tregu/segmentimi/tregu cakShtrirja gjeografike ndermarrja jone ka nje pozit te mir gjeografike e cila na mundsonne zhvillimin e veprimtaris.Rajoni eshte popullarizum me banor ka nje numer te madh banoresh dhe kan nje tradit temire per blerje.Ambienti eshte i pershtatshem per veprimtarin tone, ka kushtet e mundeshme per tepunuar si zyre ku behen projektimet me teknologjin kompjuterike, puntori me paisjet sivegla te nevojshme per pune, magazin per magazionimin e paisjeve klimatizuese dhematerialeve perciellse.Sigurimi ambienti eshte i siguruar ku posedojm paisje siguruese si nga zjarri ashtu edhenga ndoje vjedhje e mundshme.Investimet e nevojshme, burimet e financimit,Sa i perket investimeve do te jen te mjaftueshme pasi qe ndermarrja jone perbehetprej tre pronarve te cilet kan investuar ne pozicione te ndryshme: Punim shkencor 25
 26. 26. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Ne investime te tokes dhe infrastruktures.Ne investime te ndertimit te objekteve dhe lokacionit te mjaftueshem eshte perkujdesurinvestitoti i dyte i cili ka realizuar qellimin e arritjes se lokacionit te mjaftuesem.Ne investimet ne asetet, mjetet dhe paisjet eshte bere nga investitori i tret i cili karealizuar investime te mjaftueshme per ta filluar biznesin.Rezultati financiar, cash flow dhe bruto e neto fitimi,Ndermarrja jone ka arit rrezulltate ne baz te analizes qe eshte bere per investimet nekonkurencen e tregut dhe ka arrit rezulltate me te mira ne krahasim me konkurentet netregun cak.Sa i perket paras se gatshme ndermarrja ka para te mjaftueshme per ti shlyer obligimet eveta nga shpenzimet dhe bankat per kredite.Edhe bruto e neto fitimi i ndermarrjes eshte treguar sa per fillim i mjaftueshem perrealizimin e obligimeve te firmes dhe ka pasur nje profit te mire.Treguesit kyç financiar, sidomos përfitimi nga investimet dhepërfitimi nga shitjet,Treguesit kyq financiar jan vete pronaret ose aksionaret e ndermarrjes te cilet kan vetefinancuar ne aktivizimin e ndermarrjes.Perfitimi nga investime eshte ne favor te ndermarrjes pasi qe ndermarrja jon ka perfituarnje treg te cilin nuk e ka pas me heret, gjithashtu edhe perfitimet nga shitja jan stabile dhete avansuara pasi qe ka pasur nje ngritje ne shitjet e paisjeve gjate kohes se fundit. ZBATIMI I PANIT TË BIZNESITPlani i biznesit do te filloj te zbatohet menjeher ne fillimin e ketij viti, pasi qe te behenpergaditjet e nevojshme te cilat jane te domosdorshme per fillimin e nje projekti:  Pergaditjet e lokacionit-nderteses  Pergaditjet e infrastruktures  Mjeteve transportuese  Dokumentacionit administratim  Licenca  Furnizimet me paisje te nevojshme  Materialet per treg  Stafit punues  Strukturimit te punonjsve  Marrveshjet tregtare Punim shkencor 26
 27. 27. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010Firma jonë merret me :- Instalimin dhe montimin e nxemjeve qendrore- Instalimin e te gjitha sistemet e nxemjeve qendroreNdërmarrja shërbyese EUROTERM-INSTAL është ndërmarrje e specializuar nëprojektimin dhe instalimin e ngrohjes qendrore të një cilësie të lartë, sipasstandardeve bashkëkohore dhe evropiane.Po ashtu tek EUROTERM-INSTAL ju mund të furnizoheni edhe me pajisje tëndryshme në fushën e termo instalimeve, ndërsa malli është i prodhuesve më tënjohur botërorë të elementeve përcjellëse, të cilat garantojnë siguri dheqëndrueshmëri.RËNDSIA E PLANIT TË BIZNESIT  Rëndësia e planit gjithëpërfshirës, të menduar nuk duhet të mbitheksohet.  Shum nvaret nga ajo si finacimi nga jasht, krediti nga furnitorët, menaxhimi i punëve dhe financave, promovimi dhe marketingu i biznesit te juaj, dhe nga arritjet e caqeve dhe objektivave.  Plani i biznesit është një domosdoshmëri.  Nëse një person dëshiron ta startoj një bizns të vogël dhe nuk mund ta përpunoj një plan biznesi atëherë ai apo ajo është në telashe," thot Robert Krummer i Ri, kryetari i First Business Bank në Los Anxhelos.  Plani biznesit mund të përpunohet te përdoret për një varg synimesh duke përfshirë:  Planifikim të brendshëm më të mirë, synimet e parashikimeve dhe kontrolit.  Të fitohen investimet për veprimet aktuale ose për zgjerimin e veprimeve.  Të fitohen fondet për nisjen e një ndërmarrje të re.  Të ndihmohet në shkarkimin apo nisjen e biznesit.  Të ndihmohet ne ristrukturimin ose riorganizimin e biznesit. Punim shkencor 27
 28. 28. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010 REKOMANDIM:Të gjithë ata të cilët e shfletojnë ose e lexojnë këtë punim munden tiperciellin komentet qoftë ato vlerësuese ose në intersë në Email:vetonsopjani@hotmail.com Punim shkencor 28

×