Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MENAXHIMI I PROJEKTEVE P ërkufizimi i projektit, synimi dhe objektivat
Adoptuara nga Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 1992. 5-Phase Project Management: Definimi Definimi i Problemit Identifiki...
Fazat e Manaxhimit të Projektit Zhvillimi i Planit Përkufizimi i Projektit Lancimi i Planit (Projektit) Përfundimi i Pr...
Përkufizimi i Projektit Identifikimi i Supozimeve, Rreziqeve dhe Pengesave Faza e parë përgatitore e projektit është ...
<ul><li>Nevoja për përkufizimin e një projekti vie si rrjedhojë e një problemi apo situate (të brendshme , apo të jashtme)...
<ul><li>Për përkufizimin e problemit shtrohen pyetjet: </li></ul><ul><ul><li>Cili është problemi/mundësia? </li></ul></ul>...
<ul><li>Pas përgjigjeve në pyetjet e mëhershme, përkufizimi i problemit duhet të përmbajë: </li></ul><ul><ul><li>Një dekla...
<ul><li>Një projekt e ka një synim primarë: Ti jep një qëllim dhe drejtim projektit </li></ul><ul><ul><li>Definon rezult...
<ul><li>Një hartë udhërrëfyese për ekipin e projektit ( vëllimi dhe karakteri i tij) </li></ul><ul><li>Konkretizimi i syni...
<ul><li>Resurse nuk janë vetëm paratë </li></ul><ul><li>Resurset mund të jenë: </li></ul><ul><ul><li>Njerëzore (sa njerëz,...
<ul><li>Rreziku i mos-sigurimit të resurseve në kohën e caktuar </li></ul><ul><li>Problemet që mund të vonojnë përfundimi...
Emri i projektit Ndërtimi i objektit prodhues <ul><li>Paraqitja e problemit </li></ul><ul><ul><li>Meqenëse hapësira për zh...
Puna në Grupe
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij

5,700 views

Published on

Punim

Published in: Education
 • Be the first to comment

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij

 1. 1. MENAXHIMI I PROJEKTEVE P ërkufizimi i projektit, synimi dhe objektivat
 2. 2. Adoptuara nga Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 1992. 5-Phase Project Management: Definimi Definimi i Problemit Identifikimi i Synimit të Projektit Lista e Qëllimeve Përcaktimi i Resurseve Paraprake Identifikimi i Parakushteve dhe Rreziqeve Planifikimi Identifikimi i Aktiviteteve të Projektit Vlerësimi i Kohës dhe Kostos Rradhitja e Aktiviteteve Të Projektit Identifikimi i Aktiviteteve Kritike Përpilimi i Projekt Propozimit Organizimi Përcaktimi i Nevojave për Personel Rekrutimi i Menaxherit të Projektit Rekrutimi i Ekipit të Projektit Organizimi i Ekipit të Projektit Dhënja e Detyrave Kontrolla Përfundimi Pranimi i Projektit nga Porositësi Shpërndarja e Projektit Distribuimi i Dokumen- tacionit Përgaditja e Raportit Final Revizioni i Zbatimit Planifikimi Implementimi
 3. 3. Fazat e Manaxhimit të Projektit Zhvillimi i Planit Përkufizimi i Projektit Lancimi i Planit (Projektit) Përfundimi i Projekttit Monitorimi & Kontrolla
 4. 4. Përkufizimi i Projektit Identifikimi i Supozimeve, Rreziqeve dhe Pengesave Faza e parë përgatitore e projektit është një lloj pasqyrë për vendimmarrje, në bazë të të cilit bëhet plani më detal i projektit dhe për vlerësimin e suksesit në arritjen e qëllimeve të projektit
 5. 5. <ul><li>Nevoja për përkufizimin e një projekti vie si rrjedhojë e një problemi apo situate (të brendshme , apo të jashtme) e cila paraqet rrezik apo shansë për organizatën (p.sh produkti/shërbimi i ri, sistemi i ri i procesimit, zhvillimi i tregut të ri, etj) </li></ul><ul><li>Projektet për arritjen e këtyre mund të jenë të madhësive të ndryshme </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Për përkufizimin e problemit shtrohen pyetjet: </li></ul><ul><ul><li>Cili është problemi/mundësia? </li></ul></ul><ul><ul><li>Çka duhet të ndërmiret apo çka duhet të bëhet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kush është përgjegjës për projektin? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kur duhet të përfundoj projekti? </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Pas përgjigjeve në pyetjet e mëhershme, përkufizimi i problemit duhet të përmbajë: </li></ul><ul><ul><li>Një deklaratë e fakteve të cilën seicili nga palët e interesuara duhet ta pranoj si të vërtetë, dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Një përshkrim se për çfar arsye projekti duhet të realizohet </li></ul></ul><ul><ul><li>Qëndrimi (deklaratë) i qartë se çka duhet bërë </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezulatati pas përfundimit të projektit mund të matet </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Një projekt e ka një synim primarë: Ti jep një qëllim dhe drejtim projektit </li></ul><ul><ul><li>Definon rezultatin final dhe të priturat e tij </li></ul></ul><ul><ul><li>Deklaron, në terminologji të thjeshtë, se çka duhet të arrihet </li></ul></ul><ul><ul><li>Arritja e synimit do të thotë se është arritur gjendja e dëshiruar : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Problemi është zgjidhur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Munëdsia/shansa është shfrytëzuar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Është një pikë referuese për pyetjet në lidhje me objektivat dhe qëllimet e projektit </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraqet një udhërrëfyes për të gjitha objektivat dhe aktivitetet (që mos të dalin nga binarët) </li></ul></ul>Synimi i ptojektit
 9. 9. <ul><li>Një hartë udhërrëfyese për ekipin e projektit ( vëllimi dhe karakteri i tij) </li></ul><ul><li>Konkretizimi i synimeve në një bashkësi qëllimesh që ndërlidhen me aktivitete të caktuara - komponente të projektit </li></ul><ul><li>Objektivat e projektit duhe të jenë: </li></ul><ul><li>S pecifike: duke qenë specifik në përcaktimin dhe planifikimin e qëllimeve (shënjestrës) </li></ul><ul><li>M atshme: themeloni indikatorë të matshëm të progresit të projektit </li></ul><ul><li>A tributore: caktoni oblektivën të tillë që të mund ti delegohet dikujt. </li></ul><ul><li>R ealiste: formuloni atë që realisht mund të arrihet brenda kohës dhe resurseve të buxhetuara. </li></ul><ul><li>T ë lidhur me kohën: cakto se kur mund të realizohet një objektivë </li></ul>Objektivat e ptojektit
 10. 10. <ul><li>Resurse nuk janë vetëm paratë </li></ul><ul><li>Resurset mund të jenë: </li></ul><ul><ul><li>Njerëzore (sa njerëz, kush, kur dhe për sa kohë) </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiale (cilat paisje, kur dhe për sa kohë) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitali financiar (sa, prej ku dhe kur) </li></ul></ul><ul><li>Resurs tjetër mund të jetë edhe hapsira për zyre (hapsië për ju, stafin tuaj dhe përsonelin tjetër përcjellës) </li></ul>Përkufizimi paraprak i resurseve
 11. 11. <ul><li>Rreziku i mos-sigurimit të resurseve në kohën e caktuar </li></ul><ul><li>Problemet që mund të vonojnë përfundimin e projektit në kohë </li></ul><ul><li>Ndikimi i vonesave në buxhetin e projektit </li></ul><ul><li>Cilat parakushte duhet realisht të ndermerren për rregullimin e vonesave me qëllim të realizimit të objektivave? </li></ul><ul><li>Llojet e parakushteve dhe rreziqeve mund të jenë: </li></ul><ul><ul><li>Teknologjike </li></ul></ul><ul><ul><li>Klimatike </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpersonale </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturore </li></ul></ul><ul><ul><li>Politike </li></ul></ul>Identifikimi i parakushteve dhe rreziqeve
 12. 12. Emri i projektit Ndërtimi i objektit prodhues <ul><li>Paraqitja e problemit </li></ul><ul><ul><li>Meqenëse hapësira për zhvillimin e biznesit ne komunen “X” eshte e pamjaftueshme. Biznest veshtire qasen ne lokacione andaj eshte e nevojshme qe te lehtesohet qasje e bziensve duek zhvilluar infarstrukturen e nevojshme dhe duke promovuar forma tjera si parqet e bzinesit ku do të koncentroheshin shumë aktivitete të biznesit. </li></ul></ul><ul><li>Synimet / qellimet ( E strategjise) </li></ul><ul><ul><li>Nxitja e zhvillimit te bizneseve permes ofrimit te sherbimeve me te mira </li></ul></ul><ul><ul><li>Objektivi : </li></ul></ul><ul><ul><li>Lehtesimi i qasjes ne lakocionet e biznesit duke promovuar parkun e biznesit deri ne fund te vitit 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndërtimi i objektit ku do te vendoseshin 3-5 biznese te vogla dhe te mesme qe kryejne sherbime per komunitein e biznesit ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Punesimi i se paku 30 punetoreve ne vitin e pare te funksionimit </li></ul></ul>
 13. 13. Puna në Grupe

×