Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

vetcarpet.com VET HALICILIK

1,225 views

Published on

vetcarpet.com VET HALICILIK

www.groupvet.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

vetcarpet.com VET HALICILIK

 1. 3. İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEK HALICILIĞI HAKKINDA <ul><li>İpek böcekçiliği Bursa ve Bilecik pilot bölge olup Türkiye'nin muhtelif yörelerinde yapılmaktadır. İpek böceği nisan ayının ortasından sonra havaların ısınması ile ufak bir karınca başı büyüklüğündeki yumurtalarında çıkmaya başlarlar ve bunlar ilk önce yaprağın sütünü emer sonra yaprağı yemeye başlar. 35 günlük yeme süresinde 4 defa kav atarlar yani deri değiştirirler. Bu günlerde yem yemezler, beyaz renkli hayvanlar 35 günün sonunda sararmaya başlarlar ve ağızlarından sıvı salgılamaya başlarlar. Bu sıvı hava ile buluştuğu anda ipek ipliği olur ve kendini bu ipliğin içine hapsetmeye başlar. Bu kendini içine hapsettiği iplik yaklaşık 1000-1200 m uzunluğundadır. Bu sarma işi 12 gün sürer. 17. gününe kadar içinde iken ipek böceği buharla öldürülür. Eğer öldürülmezse ağzından çıkardığı salgıyla kozayı deler ve hantal bir kelebek olarak dışarı çıkar. Bu kelebek yüzlerce yumurta yumurtlar. Bu işlem seneye aynı şekilde devam eder. Üretilen bu kozadan iplik üretimi sene içinde işlenip halı ve kumaş yapılır. Bu kozaların 15-20 adedinden flatör ham ipek ipliği çırçır makinelerinde elde edilir. Bu ham ipeğin 36-40 telinden de Hereke kalınlığı bükülmek suretiyle lede edilir, boyanır ve halıda kullanılır. Yani 10x10 Hereke boyalı ipek ipliğinin bir telinde 700 kozanın işlevi vardır. Halıya ilmek atarken çift uç kullanılır ve her sırada ince ve kalın argaç kullanılır. Taban çözgüsü de ipekten yapılır. Önlü arkalı çift tele ilmek atılır. Yani 10x10 lu halının bir santimetrekaresinde görsel 14000 ile 15000 koza lifi (15000 adet ipek böceğinin ağzından çıkan uç) bulunmakta, göze gözükmeyen ince ve kalın argaç ve çözgülüğünde ise 8000 civarı uç bulunmaktadır. Kabataslak olarak 10x10 lu bir Hereke halısının bir santimetrekaresinde 24000 adet kozannın işlevi vardır. Halı dokumacılığı ise ülkenin muhtelif yörelerinde yün ve ipek olarak yapılır. Ananevi bir iştir. Hereke halısında bugüne kadar güzel şeyler yapılmıştır. Osmanlı döneminde Fabrikay-ı Hümayûnû dokuma fabrikası zaman içinde çok büyük yün ve ipek halıları saraylara dokuyup, padişahlarımız ve T.C. büyüklerimiz yurt dışına çıkışlarında nadide hediye olarak götürmüşlerdir. Bu güne kadar 6x6 Kayseri ipek halısı olup Hereke 10x10 ludan başlayıp 36x36 lıya kadar çıkılmıştır. Bunun 33x33 lüsüne kadar olanı kayıtlıdır. Hereke düğümü, düğümün karakteridir. 8x8 de Hereke de olabilir, düğüm halının karakteridir. Bu halılar desenlerini yaşanmış olaylardan, tarihi yapılardan, ressamların tablolarından, çiçek demetlerinden alır. Halının dil vardır, halı dokuyan kişinin duygularını ifade eder. </li></ul>
 2. 5. <ul><li>О ШЕЛКОПРЯДСТВЕ И ШЕЛКОВОМ КОВРОТКАЧЕСТВЕ </li></ul><ul><li>Шелкопрядством занимаются в основном в таких областях Турции, как Бурса и Биледжик, а также в других ее областях. Шелкопряды после середины апреля месяца, вместе с потеплением погоды, выходят из яиц, величиной с голову небольшого муравья, и в первую очередь они начинают высасывать сок листьев, затем кушают эти листья. В течение 35 дней, шелкопряды 4 раза меняют свою оболочку. В эти дни они не питаются, в конце 35 дня, шелкопряды белого цвета начинают желтеть и выделять изо рта жидкость. При соприкосновении этой жидкости с воздухом, образовываются шелковые нити и шелкопряды заточают себя в них. Длина нитей, в которых заточен шелкопряд, составляет 1000-1200 метров. Процесс заточения в нити длится 12 дней. До 17-го дня, пока шелкопряд находится в коконе, его убивают паром. Если же его не убивают, он выделяемой секрецией изо рта образует отверстие в коконе и выбираются наружу в виде бабочек.Эта бабочка откладывает сотни яиц. Весь этот процесс продолжится таким же образом и на следующий год. Из полученных и обработанных в течение года шелковых нитей, изготавливаются ковры и ткани. Из 15-20 штук коконов, в волокноотделителях изготавливается моток необработанных шелковых нитей. Из 36-40 нитей этого мотка, путем присоединения получают нити Хереке, красят и используют в изготовлении ковров. То есть, другими словами, в размере 10x10 мотке, в одной окрашенной ните Хереке используют 700 штук коконов. При закидывании петель, используют двойной конец и в каждой линии используется тонкая и широкая основа ковра. Изнаночная сторона ковра также изготавливается из шелковых нитей. Закидывается двойная петля спереди и сзади. То есть, в видимом одном квадратном сантиметре ковра размером 10х10, используется от 14000 до 15000 коконов ( нити, полученные из 15000 шелкопрядов), а в не видимой тонкой и широкой основе, около 8000 штук коконов. В одном квадратном сантиметре ковров Хереке, используется примерно 24000 штук коконов. Ковроткачеством из шерсти и шелка занимаются в различных областях страны. Это ремесло носит традиционный характер. До наших дней были изготовлены прекрасные ковры Хереке. Во время Османской Империи, фабрика Фабрика-и Химаюн изготовила очень много шерстяных и шелковых ковров для дворцов. Падишахи в свое время и главные люди Турецкой Республики, во время поездок в зарубежные страны брали с собой в качестве ценных подарков ковры Хереке. До наших дней, были изготовлены ковры Кайсери размером 6x6 , Хереке начиная от размера 10x10 до 36x36 . Из них зарегистрированы ковры, размером до 33х33. Характерная черта ковров Хереке - узлы Хереке. В ковре Хереке, размером 8х8, отличительной чертой является узел ковра. Орнаменты этих ковров берут основу из реальных событий из жизни, исторических сооружений, картин художников и из букетов цветов. У ковров есть язык, выражающий чувства ткача ковров. </li></ul>
 3. 6. <ul><li>About Silkwarm Breeding and Silk Carpet Production </li></ul><ul><li>By silkwarm breeding are engaged basically in such districts of Turkey, as Bursa and Bilecik, and also in its other districts. Silkworms after the middle of April, together with warming of weather, leave eggs of size about a head of a small ant, and first of all they start to exhaust juice of leaves, then eat these leaves. Within 35 days, silkworms 4 times change the tinder. These days they do not eat, in the end 35 days, silkworms of white color start to turn yellow and allocate a liquid from a mouth. At contact of this liquid with air, silk strings are made and silkworms imprison itself in them. The length of strings in which the silkworm is grinded, makes 1000-1200 meters. Process of an imprisonment in a string lasts 12 days. Till 17-th day while the silkworm is in a cocoon, it is killed by the steam. If it do not killed, it allocated secretion forms an aperture of a mouth in a cocoon and get out outside in the form of butterflies. This butterfly leave hundreds eggs. All this process will proceed in the same way next year. From the silk strings received and processed during the one year, carpets and fabrics are made. From 15-20 20 pieces of cocoons, threads in special machines are made. From 36-40 strings of it, by connection are received strings of Hereke, to paint and use in manufacturing carpets. That is, in other words, at a size of 10x10, in one painted string of Hereke 700 pieces of cocoons are used. At loops, the double end and in each line the thin and wide basis of a carpet is used. The seamy side of a carpet also is made of silk strings. The double loop in front and behind is used. That is, in visible one square centimeter of a carpet in the size 10x10, it is used from 14000 up to 15000 cocoons (the strings received from 15000 silkworms), and on invisible thin and wide basis, about 8000 pieces of cocoons. In one square centimeter of carpets Hereke, approximately 24000 pieces of cocoons is used. By carpet production from a wool and silks are engaged in various areas of the country. . This craft has traditional character. Up to now fine carpets Hereke have been made. During Ottoman empire, factory Fabrika-i Himayun has made many woolen and silk carpets for palaces. Padishahs in due time and the main people of Turkish Republic, during trips to foreign countries took with themselves the carpets of Hereke as costly presents. Up to now, carpets of Kayseri in the size 6x6, carpets of Hereke beginning from the size 10x10 up to 36x36 have been made. From these carpets, up to the size of 33x33 are registered. Characteristic feature of carpets Hereke - the units of Hereke. In carpet of Hereke of the size 8x8, distinctive feature is the unit of a carpet. Ornaments of these carpets take a basis from real events from a life, historical constructions, pictures of artists and from bouquets of flowers. Carpets have a language expressing feelings of the weaver of carpets. </li></ul>
 4. 7. Tarihine sahip çıkamayan geleceğini kucaklayamaz… <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 001 </li></ul><ul><li>The order code: VET Hereke 001 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 001 </li></ul>
 5. 8. Sizin için sevdikleriniz bizim için de siz özelsiniz. <ul><li>sipariş kodu: VET Hereke 002 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 002 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 002 </li></ul>
 6. 9. Tanışmamız belki bir tesadüf hizmetimiz elbet kalıcı olacaktır . <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 003 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 003 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 003 </li></ul>
 7. 10. Sanat ile tarihin emekle kucaklaştığı soyağacınızı sunuyoruz.
 8. 11. Hereke Halılarının Ayırt Edici Özellikleri Menşei: Hakiki Hereke halıları yalnızca Türkiye'de dokunur. Kalitesi: Hereke halıları dünyanın en iyi el dokuması halıları olarak bilinir. Bunun başlıca nedenleri, hakiki Hereke halıların %100 el yapımı olması ve düğüm niteliğiinin üstün olmasıdır. İmalat tekniği : Hereke halıları yalnızca Türk çift düğümleriyle dokunur. Hereke halı imalatında tezgahın hazırlanma biçimi dünyadaki diğer tekniklerden farklıdır. Malzeme: Hereke halı imalatında yalnızca Bursa’nın has ipeği kullanılır .
 9. 12. Hereke halıların karsılastırılması Osmanlı İmparatorluğu Çin'e kadar hiçbir zaman genişlememiş ve Çin'de asla bir Hereke Fabrika-i Hümayun'u açılmamıştır. Hereke halılarının Çin taklitleri hakiki Hereke halılarına asla benzemez. Bu taklitler aynı imalat tekniklerinden yararlanmadığı gibi, hakiki halılarda kullanılan malzemeleri de kullanmaz. En önemlisi de, Çin halılarının %100 el yapımı olduğunu Hereke Halıcılar Derneği garanti etmemektedir. Türk düğümü nedir? Halı imalatında kullanılan başlıca iki tip düğüm vardır : Gördes düğümü veya çifte düğüm olarak da bilinen Türk düğümü, ve Senneh düğümü veya tekli düğümü olarak da bilinen Acem düğümü bunlardan birkaç örnektir. Türk düğümü simetriktir. Halıdaki düğüm sırasını oluşturan düğümler iki bağımsız çözgü arasından geçirilir ve bu iki çözgüye bağlanır. Acem düğümüyse asimetriktir ve halıdaki düğüm sırasını oluşturan düğümler bir çözgü ipliğinin arkasından geçirilir ve çözgünün iki yanındaki uçlar boşta kalır.
 10. 13. Yüreğinizden geçenleri biz sevdiklerinize miras bırakıyoruz.
 11. 14. Yaşamınızdaki ayrıcalık için doğru seçimdesiniz
 12. 15. Maddiyattan maneviyata geçiş köprünüz için buradayız. <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 004 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 004 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 004 </li></ul>
 13. 16. Hayallerinizi ayağınızın altına sermeye hazırız . <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 005 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 005 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 005 </li></ul>
 14. 17. Modern yaşamınızda sanatın birleştiği yerdesiniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 006 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 006 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET hereke 006 </li></ul>
 15. 18. Anadolu’nun batıya kadar uzanan hikayesi <ul><li>Sipariş kodu: VET Hereke 007 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 007 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 007 </li></ul>
 16. 19. Özgürlüğünüzü her daim yaşatın <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 008 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 008 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 008 </li></ul>
 17. 20. Sizin için sevdikleriniz bizim için de siz özelsiniz. <ul><li>Sİipariş kodu:VET Hereke 009 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 009 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 009 </li></ul>
 18. 21. Sanat ile tarihin emekle kucaklaştığı soyağacınızı sunuyoruz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 010 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 010 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 010 </li></ul>
 19. 22. TÜRK HALI TARİHÇESİ <ul><li>Dokumacılığın başlangıç tarihi: 1843’te Sultan Abdülmecit tarafından Hereke’de yapılmıştır. </li></ul><ul><li>Fabrikanın kuruluşu: 1843 yılında Hereke Fabrika-i Humayun kurulmuş, 1844’de faaliyete geçmiştir </li></ul><ul><li>Halı dokunan merkezlerimiz: Hereke, Karabük, Niksar, Giresun, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri ve Yozgat </li></ul><ul><li>Halı isimleri: Çeşmibülbül, zümrüt-ü anka, çinilibahçe, bahardalı, kufili, lalezar, müzelik, güzelleme, yedidağın çiçeği, binbir çiçek, sultanahmet, asmalılale, saray kandili, bademli, zengin, laleli, eskilalezar, tebriz, ferhan, polonez, kırçiçeği, ince lalezar, erikdalı, bindallı, kafkas ve çinilibahçe. </li></ul>
 20. 23. Yüreğinizden geçenleri biz sevdiklerinize miras bırakıyoruz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 011 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 011 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 011 </li></ul>
 21. 24. Maddiyattan maneviyata geçiş köprünüz için buradayız <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 012 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 012 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 012 </li></ul>
 22. 25. Yaşam dilimlerinizi size özel sanata dökelim. <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 013 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 013 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 013 </li></ul>
 23. 26. . Özlemlerinizi özelleştirdiğiniz tek yetkin hizmettesiniz <ul><li>Sipariş kodu: VET Hereke 014 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 014 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 014 </li></ul>
 24. 27. Modern yaşamınızda sanatın birleştiği yerdesiniz <ul><li>Sipariş kodu: VET Hereke 015 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 015 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 015 </li></ul>
 25. 28. Sevdiklerinize sevginizi görselleştirin <ul><li>Sipariş kodu: VET Hereke 016 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 016 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 016 </li></ul>
 26. 29. Özgürlüğünüzü her daim yaşatın . <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 017 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 017 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 017 </li></ul>
 27. 30. Tarihine sahip çıkamayan geleceğini kucaklayamaz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 018 </li></ul><ul><li>The oreder code:VET Hereke 018 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 018 </li></ul>
 28. 31. Sizin için sevdikleriniz bizim için de siz özelsiniz . <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 019 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 019 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 019 </li></ul>
 29. 32. Tanışmamız belki bir tesadüf hizmetimiz elbet kalıcı olacaktır <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 020 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 020 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 020 </li></ul>
 30. 33. Sanat ile tarihin emekle kucaklaştığı soyağacınızı sunuyoruz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 021 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 021 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 021 </li></ul>
 31. 34. Yüreğinizden geçenleri biz sevdiklerinize miras bırakıyoruz . <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 022 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 022 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 022 </li></ul>
 32. 35. Yaşamınızdaki ayrıcalık için doğru seçimdesiniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 023 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 023 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 023 </li></ul>
 33. 36. Maddiyattan maneviyata geçiş köprünüz için buradayız <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 024 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 024 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 024 </li></ul>
 34. 37. Göreceli bir yaşamda en göreceli alternatifleriniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 025 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 025 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 025 </li></ul>
 35. 38. Yaşam dilimlerinizi size özel sanata dökelim <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 026 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 026 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 026 </li></ul>
 36. 39. Hayallerinizi ayağınızın altına sermeye hazırız <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 027 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 027 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 027 </li></ul>
 37. 40. Özlemlerinizi özelleştirdiğiniz tek yetkin hizmettesiniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 028 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 028 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 028 </li></ul>
 38. 41. . Modern yaşamınızda sanatın birleştiği yerdesiniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 029 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 029 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 029 </li></ul>
 39. 42. Sevdiklerinize sevginizi görselleştirin <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 030 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 030 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 030 </li></ul>
 40. 43. Anadolu’nun batıya kadar uzanan hikayesi <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 031 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 031 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 031 </li></ul>
 41. 44. Özgürlüğünüzü her daim yaşatın . <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 032 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 032 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 032 </li></ul>
 42. 45. Tarihine sahip çıkamayan geleceğini kucaklayamaz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 033 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 033 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 033 </li></ul>
 43. 46. Sizin için sevdikleriniz bizim için de siz özelsiniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 034 </li></ul><ul><li>The order code: VET Hereke 034 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 034 </li></ul>
 44. 47. Tanışmamız belki bir tesadüf hizmetimiz elbet kalıcı olacaktır <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 035 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 035 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 035 </li></ul>
 45. 48. Sanat ile tarihin emekle kucaklaştığı soyağacınızı sunuyoruz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 036 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 036 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 036 </li></ul>
 46. 49. Yüreğinizden geçenleri biz sevdiklerinize miras bırakıyoruz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 037 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 037 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 037 </li></ul>
 47. 50. Yaşamınızdaki ayrıcalık için doğru seçimdesiniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 038 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 038 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 038 </li></ul>
 48. 51. Maddiyattan maneviyata geçiş köprünüz için buradayız <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 039 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 039 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 039 </li></ul>
 49. 52. Göreceli bir yaşamda en göreceli alternatifleriniz <ul><li>Sipariş kodu:VET Hereke 040 </li></ul><ul><li>The order code:VET Hereke 040 </li></ul><ul><li>Prınımaem zakazı:VET Hereke 040 </li></ul>
 50. 53. VET HALICILIK OSMANLI CADDESİ 28. SOKAK 23 / 3 BALGAT ANKARA TEL 0312 285 49 09 FAX 0312 285 48 49 EMAİL [email_address]

×