Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet - naturlig klimasårbarhet

445 views

Published on

Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet
Naturlig klimasårbarhet
Denne seksjonen tar opp naturlig klimasårbarhet og dekker følgende:
• • • •
Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på naturlige farer. Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på det innebygde miljøet. Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på økosystemtjenester og naturlige miljø. Den vil også utforske hvordan å identifisere økende virkninger av klimaendringene på det naturlige miljøet.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet - naturlig klimasårbarhet

 1. 1. Foto; Harald Vartdal/Fjordingen http://www.dagbladet.no/2011/12/30/nyheter/innenriks/klima/veret/ekstremver/19601159/Analysere klimasårbarhet: Klimatilpasning Naturlig klimasårbarhet
 2. 2. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhetNaturlig klimasårbarhetDenne seksjonen tar opp naturlig klimasårbarhet og dekker følgende:• Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på naturlige farer.• Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på det innebygde miljøet.• Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på økosystemtjenester og naturlige miljø.• Den vil også utforske hvordan å identifisere økende virkninger av klimaendringene på det naturlige miljøet. Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 3. 3. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Identifying the potential impacts of climate change on natural hazards Først må du identifisere typer naturlige farer som kan påvirke ditt område. Eksempler pa naturlige farer: • Geohazards -Steinsprang, -Søskred, -Jordskred, -Kvikkleireskred • Flom • Stormflo • Storm • Havstigning • Varmebølger • Tørke Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 4. 4. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Ressurser på geologiske farer: Eksempler fra Norge Nivå Type  informasjon Farer Geografisk  rekkevidde Begrensninger Nasjonal Historiske hendelser. Alle  geologiske   Alle  land Bare  hendelser  som  forårsaker   Kart og beskrivelser farer skader  på  gjenstaner  og/eller   www.skrednett.no/ menneskeliv Nasjonal Områder  i  faresonen Steinsprang   Alle  land Bare  risikoen  i  henhold  Al  dagens   www.skrednett.no/ www.ngu.no/kart/skrednett/? Snøskred klima.  Grov  Alordning  (basert  på   map=Snøskred – aktsomhetskart topografi,  delvis  med   feltundersøkelser,  ingen   registrering  av  beskyGelsesAltak). Nasjonal Områder  i  faresonen Kvikkleireskred Bare  regioner  med  enorme   Bare  områder  større  enn  10  dekar Risikovurderinger   marine  sedimenter Kart  og  beskrivelser http://www.ngu.no/kart/skrednett/? map=Kvikkleire - faresonekart Regional Områder  i  faresonen Snøskred Små  områder,  hovedsakelig   Bare  risikoen  i  henhold  Al  dagens   Kart  og  beskrivelser Steinsprang veiprosjekter klima? Lokal Nylige  hendelser Alle  geologiske   Områder  med  bebyggelse  og   Local  lay  knowledge farer infrastruktur  innenfor   komminene Lokal Områder  i  faresonen Alle  geologiske   Små  områder,  ad  hoc   Bare  risikoen  i  henhold  Al  dagens   Local  specialist   farer assessments klima? assessments Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 5. 5. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på naturlige farer Trinn 2: Identifiser hvordan klimaendringer kan påvirke de aktuelle naturlige farene -Evalueringer som krever ekspertkunnskap -I mange tilfeller gjør grunnleggende usikkerheter eller mangelen på data vurderinger vanskelig Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 6. 6. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Hvordan identifisere de mulige konsekvensene av klimaendringene på det innebygde miljøet Du trenger forskjellige vurderingsverktøy og opplysninger avhengig av om sårbarheten i det innebygde miljøet er avhengig av det meste på lokalisering eller på design   Naturlige  farer Gradvis  endring Plasseringsavhengig  sårbarhet •Stormflo HavsAgning •Flom •Snøskred •Steinsprang •Jordras Designavhengig  sårbarhet •Hetebølger •Økt  nedbør •Byflom •Økt  antall  fryse-­‐  og  Aneepisoder •Forlenget  vekstperiode Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 7. 7. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Hvordan identifisere mulige konsekvenser av klimaendringene på økosystemtjenester og naturlige miljø. • Naturmiljøet er særlig sårbart for virkningene av klimaendringer. • Naturmiljøet gir et bredt spekter av økosystemtjenester kritiske for menneskelig velferd: - proviantering (for eksempel mat og fiber), - regulering (for eksempel klimaendring og flom), - kulturelt (for eksempel gjenskapende og estetisk), - støttende (for eksempel jordsmonnutvikling) • Virkningene av klimaendringene på naturmiljøet er kompleks. • Virkningen av klimaendring utøver ytterligere press på det biologiske mangfoldet i kombinasjon med endring i arealbruk og arealforvaltning, overutnyttelse, forurensing osv. • Usikkerheter begrenser evnen vår til å prosjektere klimaendringens virkningen på tjenester for biologisk mangfoldighet og økosystem Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 8. 8. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Identifisere økende virkninger av klimaendringene på det naturlige miljøet. Hvorfor? • Naturmiljøet er utsatt for en rekke andre belastningsfaktorer i tillegg til klimaendringer: - Oppstykking av habitat, tap og konvertering er vanligvis de viktigste årsakene til tapet av biologisk mangfoldighet - Andre viktige grunner er overutnyttelse, angripende og fremmende arter og forurensing • Alternativene for å hjelpe det naturlige miljøet til å tilpasse seg klimaendringene er begrenset. • Å redusere andre belastningsfaktorer er et viktig tiltak for å forsterke motstandskraften for det biologiske mangfoldet til klimaendringene: -Usikkerheter begrenser vår evne til å prosjektere klimaendringens innvirkning på det biologiske mangfoldet og økosystemtjenester. Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 9. 9. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Identifisere økende virkninger av klimaendringene på det naturlige miljøet. Hvorden? • Vurdere gjeldende status og belastningsfaktor av habitater og arter. • Prøve å identifisere tendenser og muligheter som kan endre den nåværende belastningsfaktoren • Dette gjør at du kan identifisere - Sårbare biotoper/ habitater og arter • Mulige strategier og tiltak for å styrke motstandskraft i det naturlige miljøet til klimaendringer -fredning -gjenoppbygging -bærekraftige forvaltningsstrategier Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 10. 10. Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet: Naturlig klimasårbarhet Oppsummering: • Årsaks- og virkningsdiagram mellom klimaendringer og økt naturlige farer er ikke direkte. • Naturmiljøet er spesielt sårbart for klimaendringer • Robustheten av økosystemer avhenger av de økende virkningene av klimaendringer og andre menneskeskapte forstyrrelser. Klimatilpasning E. Heiberg & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs

×