Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drzavna matura iz_informatike

8,520 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drzavna matura iz_informatike

 1. 1. Državna matura iz informatikeu šk. god. 2011./12. Vesna Tomić, prof. Gimnazija A. G. Matoša Đakovo
 2. 2. Sadržaj Što se ispituje ispitom iz informatike? Od čega se sastoje ispitni materijali? Primjeri zadataka po područjima ispitivanja Način bodovanja ispita Pragovi prolaznosti u prethodne dvije godine Pitanja
 3. 3. ŠTO SE ISPITUJEISPITOM IZINFORMATIKE?
 4. 4. Vodič kroz ispite DMIspitom iz Informatike ispituju se znanjai kompetencije koje su učenici trebalisteći tijekom minimalno jedne godineobveznoga učenja Informatike i koje sutemeljene na programu Informatike zaopće, klasične ili jezične gimnazije.
 5. 5. Područja ispitivanja Osnove uporabe računala i primjenskih programa Građa i načela djelovanja računala Algoritamski način rješavanja problema i programiranje
 6. 6. Broj zadataka po područjuispitivanja UDIO BROJA BODOVAPODRUČJE ISPITIVANJA 2011. 2012.Osnove uporabe računala i 25% 8 20% 8primjenskih programaPoznavanje građe i načela 50% 16 40% 16djelovanja računalaRješavanje problema 25% 8 40% 12programiranjem Ukupno 32 36
 7. 7. Broj zadataka prema vrsti višestrukog izbora 20 (24) dopunjavanja 1 (6) kratkog odgovora 13 (2) produženog odgovora 2 (0)
 8. 8. Ispitni materijali tri dijela: ◦ ispitna knjižica ◦ list za odgovore ◦ knjižice s tablicama  tablica ASCII kodova  tablica za konverziju brojevnih sustava heksadekadski – binarni – dekadski  usporedne tablice pseudojezika s programskim jezicima Pascal, C/C++ i Python)
 9. 9. PRIMJERI PITANJA POPODRUČJIMAISPITIVANJA
 10. 10. 8 PITANJAOSNOVE UPORABERAČUNALA I PRIMJENSKIHPROGRAMA
 11. 11. ZADACI VIŠESTRUKOGIZBORA (6)
 12. 12. Točan odgovor: DPostotak riješenosti:90%
 13. 13. Točan odgovor: CPostotak riješenosti: 64%
 14. 14. Točan odgovor: APostotak riješenosti: 88%
 15. 15. Točan odgovor: APostotak riješenosti: 56%
 16. 16. Najveća brzina modema je56Kbps, 1Mb=1000Kb1000/56=17,85717,857*7=125Točan odgovor: C
 17. 17. Točan odgovor: C
 18. 18. Točan odgovor: A
 19. 19. Točan odgovor: C Postotakriješenosti: 56%
 20. 20. $A2 - mješovita adresa: kopiranjem se nemijenja adresa stupcaKopirana formula u E2: $A2*F1 =>6*4=24(C)28% točnih odgovora
 21. 21. Točan odgovor: APostotak riješenosti: 26%Najprije se računa zbroj raspona ćelijaA1 do B2 (9) => 9=9, uvjet je ispunjen iprikazuje se sadržaj ćelije C1, a to je 5
 22. 22. Točan odgovor: B
 23. 23. ZADACI KRATKOGAODGOVORA (2)
 24. 24. DNS
 25. 25. A1+A3=44<6=>B1*B3=24
 26. 26. 16 pitanjaPOZNAVANJE GRAĐE I NAČELAFUNKCIONIRANJARAČUNALA
 27. 27. ZADACI VIŠESTRUKOGIZBORA (9)
 28. 28. Točan odgovor: BPostotak riješenosti: 89%
 29. 29. Točan odgovor: C
 30. 30. Točan odgovor: DPostotak riješenosti: 39%
 31. 31. Točan odgovor: DPostotak riješenosti: 39%
 32. 32. Oktalno 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1Točan odgovor: D 2 0 1 0Postotak riješenosti: 52% 3 0 1 1 4 1 0 0 2504(8)=010101000100(2) 5 ? ? ?
 33. 33. Točan odgovor: CPostotak riješenosti: 62%
 34. 34. Točan odgovor: CPostotak riješenosti: 62%
 35. 35. Točan odgovor: APostotak riješenosti: 29%
 36. 36. Točan odgovor: CPostotak riješenosti: 62%
 37. 37. ZADACI KRATKOGODGOVORA (6)
 38. 38. nTočan odgovor: 2Postotak riješenosti: 9%Bez odgovora: 32% pristupnika
 39. 39. 218 ili 262144 1 znak = 1 B 256*1024 znakova
 40. 40. Rješenje: 224 1 znak = 2 B jedna stranica: 1600 * 2B 700 kB = 700*1024B=700 * 512 * 2B (700*512*2B)/(1600*2B)=7*32=22 4
 41. 41. Rješenje: 128x128 1 pixel = 2 B 32 kB = 32 * 1024 B = 32 * 512 * 2B 32*512=4*8*8*64 Rezolucija: 2*8*8=128x128
 42. 42. 10111,001
 43. 43. 411B0000
 44. 44. ZADATCIDOPUNJAVANJA (1)
 45. 45. 12 PITANJARJEŠAVANJEPROBLEMAPROGRAMIRANJEM
 46. 46. ZADACI VIŠESTRUKOGIZBORA (5)
 47. 47. Točan odgovor: CPostotak riješenosti: 61%
 48. 48. Točan odgovor: BPostotak riješenosti: 59%
 49. 49. Točan odgovor: CPostotak riješenosti: 88%
 50. 50. Točan odgovor: DPostotak riješenosti: 48%
 51. 51. Točan odgovor: DPostotak riješenosti: 88%
 52. 52. Prebrojava parne brojeve između 15 i52 kojima je prva znamenka neparna.To su: 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52Ima ih 9,Početna vrijednost varijable t=1 => t=10 Točan odgovor: B Postotak riješenosti: 88%
 53. 53. Prebrojava brojeve između100 i 200 za koje vrijedi da jezbroj kubova znamenkijednak broju.To vrijedi samo za broj 153Točan odgovor: BPostotak riješenosti: 51%
 54. 54. ZADACI KRATKOGAODGOVORA (5)
 55. 55. Rješenje: 1Postotak riješenosti:
 56. 56. 3>2 zamjena a i b a:=432, b:=153 2<5 3<5Rješenje: 432, 153, 385Postotak riješenosti: 27%Bez odgovora: 47%
 57. 57. Rješenje: 415267(broji koliko je znamenki u broju nveće ili jednako 3 i taj broj dodajepočetnoj vrijednosti broja n)
 58. 58. ZADACI PRODUŢENOGODGOVORA
 59. 59. Bodovanje Ukupno 3 boda ◦ unos prirodnog broja n i postavljanje petlje koja unosi n brojeva - 1 bod ◦ uvjet u naredbi grananja unutar petlje - 1 bod ◦ početna vrijednost za varijablu min te ispravan ispis rezultata - 1 bod U potpunosti točno riješenje zadatka u nekome od navedenih programskih jezika - 1 bod.
 60. 60. Algoritmi za zamjenu sadržaja dviju varijabli izračun srednje vrijednosti brojeva traženje najmanjega i najvećega među (učitanim) brojevima rad s prirodnim brojevima prebrojavanje prema zadanome kriteriju zbrajanje prema zadanome kriteriju pretraživanje prema zadanome kriteriju
 61. 61. Zamjena sadržaja dvijuvarijabli
 62. 62. Prebrojavanje prema zadanomkriteriju
 63. 63. Zbrajanje prema zadanomkriteriju
 64. 64. Izračun srednje vrijednostibrojeva
 65. 65. Traženje najvećega među učitanimbrojevima
 66. 66. Opis bodovanja na ispitu: Ukupni broj bodova je 40. Svaki točno označen odgovor u zadatcima višestrukoga izbora donosi 1 bod (20 bodova). U zadatcima kratkoga odgovora i dopunjavanja upisan točan odgovor donosi 1 bod (14 bodova) U zadatcima produženoga odgovora točan odgovor donosi 3 boda (6 bodova)
 67. 67. PRAGOVI PROLAZNOSTI UPRETHODNE DVIJEGODINE
 68. 68. 2009./10. 2010./11. Pristupilo 3017  Pristupio 3381 učenik učenika  Prolaznost 91,72% Prolaznost 96,71%  Najmanji broj Najmanji broj bodova: 0 bodova: 1  Najveći broj bodova: Najveći broj bodova: 32 32  Za ocjenu Za ocjenu ◦ dovoljan: 9 bodova ◦ dovoljan: 7 bodova (28%) (22%) ◦ dobar: 14 bodova ◦ dobar: 13 bodova (44%) (41%) ◦ vrlo dobar: 21 bodova ◦ vrlo dobar: 19 bodova (66%)
 69. 69. Dodatni materijali za vježbu http://www.mojamatura.net/informatika https://moodle.carnet.hr/course/view.p hp?id=363 ◦ Lozinka: učenik ili matura program Logisim http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/download.h tml upute prof. Milana Koraća http://ucitelji.hr
 70. 70. Hvala na pažnji i sretno na ispitu 

×