Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест

5,788 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. 1. прозрачен газ без цвят без мирис СВОЙСТВА НА ВЪЗДУХА: има маса
 2. 2. Какво доказваме с показаните опити? 1 • • • • 4 2 3 Въздухът поддържа горенето. Издържа без въздух само няколко минути. Въздухът заема място. Издържа без въздух само няколко дни.
 3. 3. Попълнете пропуснатите думи в изреченията. Въздухът е ____________ _____. безцветен газ Растенията умират без въздух. _________ въздух За да гори, свещта се нуждае от ________. замърсява Димът от горските пожари ___________ въздуха. Замърсеният въздух е вреден за човешкото здраве. _____________ Движението на въздуха се нарича _______. вятър
 4. 4. без мирис без цвят СВОЙСТВА НА ВОДАТА: без вкус има маса
 5. 5. битови нужди /миене,готвене/ ХОРАТА ИЗПОЛЗВАТ ВОДАТА ЗА: за пиене
 6. 6. РАСТЕНИЯТА: После започват да изсъхват. Без вода растенията увяхват.
 7. 7. ЖИВОТНИТЕ:
 8. 8. Попълнете пропуснатите думи в изреченията. Солта се ____________ във вода. разтваря Замърсената вода съдържа вредни вещества ________ ___________. прозрачна Чистата вода е ____________ течност. форма Водата няма ________. Тя приема формата на ______, в който е налята. съда Течност, която има свойството да разтваря други вещества, се нарича ________________. разтворител
 9. 9. Кои са трите състояния на водата? Как се наричат процесите, при които ледът, водата и водните пари преминават от едно състояние в друго? твърдо /лед/ течно /вода/ газообразно /водни пари/
 10. 10.  Водата, която хората използват за пиене: а/ се взема направо от реките б/ се пречиства в пречиствателни станции в/ се взема направо от моретата  Въздухът е необходим за поддържане на процесите: а/ дишане б/ изпарение в/ горене
 11. 11.  НЕ СЕ нуждаят от въздух: а/ растенията и животните б/ хората и облаците в/ облаците и скалите  Въздухът се пречиства от: а/ хората б/ растенията в/ превозните средства
 12. 12.  В какво състояние се намира водата, която пием? а/ твърдо състояние б/ течно състояние в/ газообразно състояние  В какво състояние използваме водата за запазване на продукти за по - дълго време? а/ газообразно състояние б/ течно състояние в/ твърдо състояние
 13. 13.  Как се нарича постоянното движение на водата в природата? а/ дъжд б/ сняг в/ кръговрат  При кръговрата на водата в природата най-много вода се изпарява от: а/ растенията, животните и хората б/ почвите в/ океаните
 14. 14. 1. Решете кръстословицата. Всички думи са свързани с водата и валежите. 1 4 5 Д Ъ 2 3 Р К О В Р А Д Е Д Е 6 С Н Я
 15. 15. 3. Какво имаме предвид, когато казваме, че една чаша е празна? Наистина ли няма нищо в „празната“ чаша? Обяснете. Чашата е пълна с въздух. ______________________________ ______________________________ Казваме, че чашата е празна, ______________________________ защото чистият въздух е ______________________________ безцветен газ. Той е навсякъде ______________________________ около нас, но ние не можем да ______________________________ го видим и да го докоснем.
 16. 16. 4. Завършете описанията на трите състояния на водата с думите: лед, течна вода, водна пара. а/ Може да се чупи и реже. Това е _______. б/ При охлаждане се втечнява. Това е ____________. в/ Има постоянен обем, но няма постоянна форма. Това е ____________.
 17. 17. 5. Дайте три примера за замърсяване на въздуха.  Промишлените предприятия  Транспортни средства  Горене на дървесни маси за отопление  Горски пожари… Какво съдържа замърсеният въздух?
 18. 18.     Как можем да се предпазим, ако се намираме на място, където въздухът е силно замърсен? Редовно да проветряваме стаите. Да избягваме оживени кръстовища. В силно замърсена среда трябва да дишаме през марля, защото тя задържа праха и другите вредни вещества. Незабавно да напуснем това място. Чист въздух можем да дишаме в парковете и градинките, в планината. Там има много растения, които го пречистват.
 19. 19. 6. Изваждате от камерата на хладилника две кубчета лед и ги пускате в чаша с топла вода. а/ Какво става постепенно с леда? б/ Какво става с водата – нагрява ли се или се охлажда? в/ Защо външната стена на чашата се замъглява?
 20. 20. 7. Дайте три примера за замърсяване на водата.  Промишлените предприятия използват в производствата си чиста вода, а я изхвърлят замърсена с прах, разтворени газове и различни отпадъци.  Нефт и нефтопродукти.  Битови отпадъци.
 21. 21. Какво съдържа замърсената вода?  различни микроорганизми;  различни вредни разтворени вещества;  хлор;  нитрати… Избройте три свойства на чистата вода, които могат да се изменят при замърсяването к.  цвят;  вкус;  прозрачност.
 22. 22. 7. Довършете схемата, в която са дадени петте части на кръговрата на водата.Номерирайте ги в последователността, в която те стават в природата. 5 2 3 4
 23. 23. 1. На кое от изброените места въздухът е най-замърсен? а/ на оживените кръстовища в градовете б/ на плажа край морето в/ в планините 2. Кое от тези вещества НЕ СЕ разтваря във вода? а/ готварска сол б/ захар в/ пясък
 24. 24. 3. През пролетта във водите на р. Дунав плават парчета лед. Какво става с този лед? а/ Ледът се топи и се превръща във вода. б/ Ледът изцяло се изпарява и се превръща във водни пари. в/ Масата на ледените парчета постепенно нараства. 4. Водата може да се намира в 3 състояния: лед, течна вода и водни пари. В кое от тях нейните свойства са най-близки до свойствата на въздуха? а/ лед б/ течна вода в/ водни пари
 25. 25. 5. Какво става с водата в тази кофа? а/ Постепенно се превръща във водни пари. б/ Превръща се в лед. в/ Изчезва. 6. От какъв валеж са зърната върху тревата на тази снимка? а/ сняг б/ град в/ дъжд

×