Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест

 • Be the first to comment

12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. 1. Когато правим характеристика на географска област използваме определена последователност, за да:  разкрием най-характерното за нея;  да направим определени изводи. В каква последователност правихме характеристика на географските области, които вече изучихме? Попълнете стъпките в УТ, стр.14, упр.1
 2. 2. В тази уводна част на характеристиката на областта посочваме:  географското положение на областта в страната;  географското положение на областта спрямо останалите обекти или известни географски обекти. Дайте пример.
 3. 3. Тук посочваме:  най-характерното за природата на областта: - равнинни и планински части; - сезоните; - водите; - почвите; - растителния и животинския свят; - подземни богатства. Дайте пример.
 4. 4. Отбелязваме още:  най-важните природни забележителности;  редките и застрашените от изчезване растения и животни;  наличието на национални или природни паркове, резервати или други защитени природни обекти. Дайте пример.
 5. 5. Като имаме предвид природните особености на областта, посочваме:  какви култури се отглеждат;  какви селскостопански животни са характерни за областта;  развива ли се индустриалната дейност и кои са по-големите промишлени предприятия; Дайте пример.
 6. 6. Посочваме още:  кои природни, културни и исторически забележителности позволяват развитието на туризма;  кои видове транспорт имат значение за областта;  кое отличава трудовата дейност на хората на областта от тази на хората в другите области на страната. Дайте пример.
 7. 7. В тази заключителна част се прави:  кратка характеристика на най-големите селища в областта, като се посочват: - разположение; - интересни факти от тяхната история; - индустрия; - културно наследство; - природни забележителности и др.  посочват се по-малки селища в областта. Дайте пример.
 8. 8. Полезно е да знаете, че понятието географска област се използва в различни случаи. Понякога с него се отделя природна област, а в други случаи – административна област.
 9. 9.  Границите на административните области се определят със закон от Народното събрание.  Основни административни единици в България са областите и общините.
 10. 10.  У нас има 28 области и 264 общини.  Всяка област се управлява от областен управител, а общината – от кмет. Това поделяне подпомага развитието на стопанството и управлението на страната.
 11. 11. 1. Попълни: Живея в Република България. Нейната територия се дели на ____ 28 административни области. Аз живея в _________ Ловешка област. Всяка област се поделя на общини. Аз живея в община ________. Ловеч
 12. 12. 3. С помощта на картата на административните области на България определи колко области се намират в Северна и колко в Южна България. Северна България Враца Плевен Ловеч Русе Велико Търново Габрово Силистра Добрич Варна
 13. 13. 3. С помощта на картата на административните области на България определи колко области се намират в Северна и колко в Южна България. Южна България Враца Плевен Ловеч Русе Велико Търново Габрово Силистра Добрич Варна София Стара Загора Пловдив Смолян Сливен Хасково Бургас Ямбол
 14. 14. УЧЕБНА ТЕТРАДКА стр. 14/ упр. 2 УЧЕБНИК стр. 35/1, 2, 3, 4

×