Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Israk (B.M.) form 4

1,639 views

Published on

my presentation for B.M oral!!!!!!!!!

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Israk (B.M.) form 4

 1. 1. CERPEN ISRAK<br />
 2. 2. SINOPSIS<br />
 3. 3. CerpenIsrakmengisahkan Adam iaituanak tunggalWahmembawaisterinya,Hawadan anak-anaknya ,IsrakdanMikrajbercutidirumahnenekmerekadiKampungSayong ,Perak.Keadaanrumahkampung yang serbakekurangandarisegikemudahanasasmenyebabkanIsrakberasakurangsenang.Diamenghadapimasalahuntukmenyesuaikandiridengankehidupankampung. Sebaliknyaadikperempuannya, Mikrajsukaakansuasanadikampung.Merekaberduaseringbertikamlidahkeranaperbezaanpendapat . Israktidaksukatinggaldikampungkeranadiadibesarkandiluarnegara. Diatidakmenggemarimakanandanbuah-buahantempatanjuga.<br />TindakanIsrakmenimbulkanperasaankurangsenangkepadaMikraj.MikrajsakithatiakansikapIsrak yang seringmenghinadanmenggoresWah.HalinidemikiankeranaMikrajamatmenyayangiWahdanfahamakanperasaanneneknyaitu.MikrajkerapmempertikaikanperbuatanIsrakterhadapWah. MikrajmahusupayaIsrakmenyesuaikandiridengankehidupandikampung. PerbezaanpendapatinimenyebabkanberlakunyaperangmulutantaraIsrakdenganMikrajdanhampir-hampir terjadinyapergaduhan.Wahtidaksukamerekabertengkarsepertianjingdengan kucing.WahtelahmenasihatiIsrakdanMikraj .Wahmahusupayamerekaberbaik-baikwalaupunhatiWahterluka.<br />Padasesuatuhari,bekalan air paipdiKampungSayongterputus.Mikrajmenyuruhabangnyamandi air sungai sahaja .Malangnya ,ketikaIsrakmelaluirimbunansemak,diaterjatuhkedalamsungai. WahmenghulurkansebatangkayukepadaIsrak. Diajuga berusahasedayaupayauntukmenarikIsraknaikketebing. Akhirnya,Israkmulainsafdanberubah. PerubahansikapIsrakdapatdilihatapabiladiamulamemakaibajuMelayu ,danmakannasi ,sertamencarijeringdantempoyakuntukmakan<br />
 4. 4. TEMA<br />
 5. 5. Cerpeninimengutarakantematentangjatidiriremajakota yang kianterhakis.Israk yang dibesarkandiluarnegaratidakdapatmenyesuaikandiridengansuasanakampung. Keadaanrumahkampung yang serbakekurangandarisegikemudahanasasmenyebabkanIsraktidaksukatinggaldirumahneneknya,Wah.Diatidaksukaakanmakanandan buah-buahantempatanjuga<br />
 6. 6. PERSOALAN<br />
 7. 7. 1. Persoalanjatidiri-Israk yang dibesarkandi Perth Australia tidakmempunyaijatidiriketimuranakibatpersekitarandancaradiadibesarkan. Hal inibertentangandengansifatadiknyaMikraj yang lebihkukuhdanteguhjatidirinyadenganadatketimuran.<br /> 2. Persoalankasihsayangseorangnenekterhadapcucunya.-Wahseorangnenek yang menyayangicucunya, walaupuncucunyaamat ego danselalumelukakanhatinyanamunWahtetapsabar.HaliniterpancarapabilaWahmenyelamatkanIsrak yang hampirlemasdengantenagatuanya.<br /> 3. Persoalantanggungjawabbapaterhadapkeluarga.-Adam menjalankantanggungjawabnyakepadaanak-anak. Diamembiasakananak-anakdengankehidupankampungditempatdiadibesarkan agar anak-anaknyatidaksombongdanlupadirikeranabiasahidupmewahdibandar.<br />
 8. 8. PLOT<br />BINAAN PLOT<br />
 9. 9. 1. Permulaan<br /> Adam, SitiHawa, IsrakdanMikrajtelahpulangkerumahWahdiKampungSayong. Israkanakteruna Adam, kelihatankurangselesadengansuasanadikampungkeranaselamainidiadibesarkanolehdatuknyadi Perth Australia.<br />2. Perkembangan<br />Mikraj, adikkepadaIsrakseorangremaja yang mudahmenyesuaikandiridengankehidupandikampung. Israk pula ego denganstatusnyasebagaiorangbandardanbakalbergelarahlikorporat. PerselisihanpendapatantaraduaberadikinisemakinmemuncakapabilakelakuandantingkahlakuIsraksemakinketerlaluanterhadapWah. IsraktidakpatutmenyakitihatiWahkeranaWahlah yang menjaganyasejakberumursehari. PertikamanlidahantaraduaberadikituberlarutandantelahmenyebabkanWahmasukcampursertamenasihatikedua-duacucunya agar janganbertekakpasaldirinyalagi.<br />3. Klimaks<br />Padasesuatuhari,bekalan air paipdiKampungSayongterputus. Mikrajmenyuruhabangnyamandi air sungai. Israktelahterjatuhkedalamsungaidantelahdiselamatkanolehneneknya.<br />4. Peleraian<br />IsrakkeluardaribilikdenganberpakaianbajuMelayutelahmengejutkankeluarganya. Israkmulaimencedoknasidangulaimalahmencarijeringdantempoyak yang merupakanmakanan yang paling tidakdisukainya.<br />
 10. 10. TEKNIK PLOT<br />
 11. 11. 1. Teknik Dialog<br />“Abangtakmahupergikebun? Apakataabangpergisebelumabangmenjadiahlikorporatnanti,” rayuMikraj.“Takperlu!” Israkmenghayunkata-kata<br /> 2. TeknikImbasKembaliMikrajteringatakanperistiwa yang berlakupadaWahsemasamuda. KetikaWahmasihremaja , LebaiSalehpernahbertakhtadihatiWah. TetapiterpisahsetelahLebaiSalehmengajidiMesir………….Mikrajtersentakdaripadalamunan yang melangitketikaWahmengacannya<br /> 3. TeknikSaspensPembacatertanyatanyasamaadaWahberjayamenyelamatkanIsrak yang terjatuhkedalamsungaiatautidak<br />
 12. 12. WATAK DAN PERWATAKAN<br />
 13. 13. Israk1. Anaksulung Adam danSitiHawa.2. MerupakancucusulungWah.3. Ego dansombong - Israktidakselesatinggaldikampungdanmakanmakanankampung. seperti<br />petaidanjering.4. Degil – DiatidakmenghormatiWahsebagaineneknyawalaupundinasihatiolehMikraj.5. Insaf – Diasedarakankesalahannyasetelahdiajatuhkedalamsungaidandiselamatkanoleh<br />Wah.<br />Mikraj1. Anakkeduapasangan Adam danSitiHawa.2. AdikperempuanIsrakdancucukeduaWah.3. Berjiwaseni – diaberminatdalambidangsasteradanmengajakIsrakberkenalandenganalam.4. Penyayang - diaamatmenyayangiWah.5. Bertanggungjawab - Tidaksukaakantindakandansikapabangnya yang keterlaluanterhadap<br />neneknyaWah.<br />Wah1. Merupakanibukepada Adam dannenekkepadaIsrakdanMikraj.2. Sudahlanjutusiatetapimasihkuatdanbertenaga.3. Alimdantaatakan agama – diasentiasaberwuduk .4. Penyayang - diaamatmenyayangicucu-cucunya.5. Tabah - Wahmenjagaanaknyaseorangdirisetelahkematiansuaminya yang meninggaldunia<br />sebelumkelahirananakmereka.<br />
 14. 14. LATAR<br />
 15. 15. LatarMasa<br /> 1. Musim durian2. Padawaktupagi - Israkjatuhdisungaiketikahendakmandiakibatketiadaan air <br />paip3. Pada 4 Oktober – PegawaiMajlis Daerah datangkerumahWahuntukmembeli<br />rumahWahdengantujuanhendakdijadikanpusatpelancongan<br />Latartempat1. KampungSayongiaitutempattinggalWah.2. Sungai Perak iaitusungai yang terletakditepirumahWah. 3. RumahkayumilikWah.<br />LatarMasyarakat<br /> 1. Masyarakat yang menghormatiorangtua – MikrajamatmenghormatiWah<br /> 2. Masyarakatmuda yang sukarmenyesuaikandiridengansuasanakampung.Israktidakselesatinggaldikampungdanmakanmakanankampung. seperti<br />petaidanjering.<br /> 3. Masyarakat yang bertanggungjawabMikrajtidaksukaakantindakandansikapabangnya yang keterlaluanterhadap<br />neneknyaWah.<br />
 16. 16. GAYA BAHASA<br />
 17. 17. Simile-Diabagaikangunungberapipendam.(hal.133)-Abangnimacamperempuan.(hal.134)Peribahasa-bagaikancacingkepanasan(hal.134)-sudahterhantukbarutengadah(hal.134)-rendahdiri(hal.136)<br />Personifikasi-Daunpokokpisangmelambai-lambainyaseolah-olahmengejinya (hal.134)-Dawailangsirterputusdantalilangsirmenjilat lantaikayumerbauitu .(hal136)<br />
 18. 18. Sinkope-Akubukannakjadipetani (hal.139)-Israk,jamahlahbuah-buahan ,tudulu. Wahkutipsemata-matanakbagi kamu rasa.(hal.133)Metafora<br /> -Asapkemarahandilepaskansedikitdemi sedikit.(hal. 134)-Bara kata-kataIsrakitumemanaskanlagitelingaMikraj.(hal.134)-BomradangGhazadilepaskan (hal.139)<br />
 19. 19. NILAI<br />
 20. 20. 1. Nilaimenghormatiibubapa.Israkmenolakpelawaanayahnyauntukmakan durian bersama- <br />samakeluarganya2. Nilaiketabahan.Wahamattabahmembesarkananaknyatanpakehadiransuami.3. NilaikeprihatinanMikrajamatprihatinakanperasaanneneknya yang sentiasaterguris<br />denganperbuatandankata-kataabangnya yang seolah-olahmengejek<br />danmemperlekehkankehidupanmiskinneneknya.4. NilaikasihsayangWahamatmenyayangianakcucunya, sehinggasanggupmenggunakan<br />tenagatuanyauntukmenyelamatkancucunya yang jatuhkedalam<br />sungaiwalaupunIsrakselalumenyakitihatinya.<br />
 21. 21. PENGAJARAN<br />
 22. 22. 1. Kita mestilahmengetahuiasalusulkita agar kehidupankitaselaridengankehendak agama danmasyarakat.2. Kita haruslahsentiasabersyukurterhadapapa-apasahaja yang kitanikmatikeranaadaorang lain yang tidakbernasibbaiksepertikita.3. Kita mestilahberterimakasihterhadapapa-apabantuan yang telahditerima.<br />
 23. 23. TERIMA KASIH<br />

×