Israk (B.M.) form 4

1,596 views

Published on

my presentation for B.M oral!!!!!!!!!

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Israk (B.M.) form 4

 1. 1. CERPEN ISRAK<br />
 2. 2. SINOPSIS<br />
 3. 3. CerpenIsrakmengisahkan Adam iaituanak tunggalWahmembawaisterinya,Hawadan anak-anaknya ,IsrakdanMikrajbercutidirumahnenekmerekadiKampungSayong ,Perak.Keadaanrumahkampung yang serbakekurangandarisegikemudahanasasmenyebabkanIsrakberasakurangsenang.Diamenghadapimasalahuntukmenyesuaikandiridengankehidupankampung. Sebaliknyaadikperempuannya, Mikrajsukaakansuasanadikampung.Merekaberduaseringbertikamlidahkeranaperbezaanpendapat . Israktidaksukatinggaldikampungkeranadiadibesarkandiluarnegara. Diatidakmenggemarimakanandanbuah-buahantempatanjuga.<br />TindakanIsrakmenimbulkanperasaankurangsenangkepadaMikraj.MikrajsakithatiakansikapIsrak yang seringmenghinadanmenggoresWah.HalinidemikiankeranaMikrajamatmenyayangiWahdanfahamakanperasaanneneknyaitu.MikrajkerapmempertikaikanperbuatanIsrakterhadapWah. MikrajmahusupayaIsrakmenyesuaikandiridengankehidupandikampung. PerbezaanpendapatinimenyebabkanberlakunyaperangmulutantaraIsrakdenganMikrajdanhampir-hampir terjadinyapergaduhan.Wahtidaksukamerekabertengkarsepertianjingdengan kucing.WahtelahmenasihatiIsrakdanMikraj .Wahmahusupayamerekaberbaik-baikwalaupunhatiWahterluka.<br />Padasesuatuhari,bekalan air paipdiKampungSayongterputus.Mikrajmenyuruhabangnyamandi air sungai sahaja .Malangnya ,ketikaIsrakmelaluirimbunansemak,diaterjatuhkedalamsungai. WahmenghulurkansebatangkayukepadaIsrak. Diajuga berusahasedayaupayauntukmenarikIsraknaikketebing. Akhirnya,Israkmulainsafdanberubah. PerubahansikapIsrakdapatdilihatapabiladiamulamemakaibajuMelayu ,danmakannasi ,sertamencarijeringdantempoyakuntukmakan<br />
 4. 4. TEMA<br />
 5. 5. Cerpeninimengutarakantematentangjatidiriremajakota yang kianterhakis.Israk yang dibesarkandiluarnegaratidakdapatmenyesuaikandiridengansuasanakampung. Keadaanrumahkampung yang serbakekurangandarisegikemudahanasasmenyebabkanIsraktidaksukatinggaldirumahneneknya,Wah.Diatidaksukaakanmakanandan buah-buahantempatanjuga<br />
 6. 6. PERSOALAN<br />
 7. 7. 1. Persoalanjatidiri-Israk yang dibesarkandi Perth Australia tidakmempunyaijatidiriketimuranakibatpersekitarandancaradiadibesarkan. Hal inibertentangandengansifatadiknyaMikraj yang lebihkukuhdanteguhjatidirinyadenganadatketimuran.<br /> 2. Persoalankasihsayangseorangnenekterhadapcucunya.-Wahseorangnenek yang menyayangicucunya, walaupuncucunyaamat ego danselalumelukakanhatinyanamunWahtetapsabar.HaliniterpancarapabilaWahmenyelamatkanIsrak yang hampirlemasdengantenagatuanya.<br /> 3. Persoalantanggungjawabbapaterhadapkeluarga.-Adam menjalankantanggungjawabnyakepadaanak-anak. Diamembiasakananak-anakdengankehidupankampungditempatdiadibesarkan agar anak-anaknyatidaksombongdanlupadirikeranabiasahidupmewahdibandar.<br />
 8. 8. PLOT<br />BINAAN PLOT<br />
 9. 9. 1. Permulaan<br /> Adam, SitiHawa, IsrakdanMikrajtelahpulangkerumahWahdiKampungSayong. Israkanakteruna Adam, kelihatankurangselesadengansuasanadikampungkeranaselamainidiadibesarkanolehdatuknyadi Perth Australia.<br />2. Perkembangan<br />Mikraj, adikkepadaIsrakseorangremaja yang mudahmenyesuaikandiridengankehidupandikampung. Israk pula ego denganstatusnyasebagaiorangbandardanbakalbergelarahlikorporat. PerselisihanpendapatantaraduaberadikinisemakinmemuncakapabilakelakuandantingkahlakuIsraksemakinketerlaluanterhadapWah. IsraktidakpatutmenyakitihatiWahkeranaWahlah yang menjaganyasejakberumursehari. PertikamanlidahantaraduaberadikituberlarutandantelahmenyebabkanWahmasukcampursertamenasihatikedua-duacucunya agar janganbertekakpasaldirinyalagi.<br />3. Klimaks<br />Padasesuatuhari,bekalan air paipdiKampungSayongterputus. Mikrajmenyuruhabangnyamandi air sungai. Israktelahterjatuhkedalamsungaidantelahdiselamatkanolehneneknya.<br />4. Peleraian<br />IsrakkeluardaribilikdenganberpakaianbajuMelayutelahmengejutkankeluarganya. Israkmulaimencedoknasidangulaimalahmencarijeringdantempoyak yang merupakanmakanan yang paling tidakdisukainya.<br />
 10. 10. TEKNIK PLOT<br />
 11. 11. 1. Teknik Dialog<br />“Abangtakmahupergikebun? Apakataabangpergisebelumabangmenjadiahlikorporatnanti,” rayuMikraj.“Takperlu!” Israkmenghayunkata-kata<br /> 2. TeknikImbasKembaliMikrajteringatakanperistiwa yang berlakupadaWahsemasamuda. KetikaWahmasihremaja , LebaiSalehpernahbertakhtadihatiWah. TetapiterpisahsetelahLebaiSalehmengajidiMesir………….Mikrajtersentakdaripadalamunan yang melangitketikaWahmengacannya<br /> 3. TeknikSaspensPembacatertanyatanyasamaadaWahberjayamenyelamatkanIsrak yang terjatuhkedalamsungaiatautidak<br />
 12. 12. WATAK DAN PERWATAKAN<br />
 13. 13. Israk1. Anaksulung Adam danSitiHawa.2. MerupakancucusulungWah.3. Ego dansombong - Israktidakselesatinggaldikampungdanmakanmakanankampung. seperti<br />petaidanjering.4. Degil – DiatidakmenghormatiWahsebagaineneknyawalaupundinasihatiolehMikraj.5. Insaf – Diasedarakankesalahannyasetelahdiajatuhkedalamsungaidandiselamatkanoleh<br />Wah.<br />Mikraj1. Anakkeduapasangan Adam danSitiHawa.2. AdikperempuanIsrakdancucukeduaWah.3. Berjiwaseni – diaberminatdalambidangsasteradanmengajakIsrakberkenalandenganalam.4. Penyayang - diaamatmenyayangiWah.5. Bertanggungjawab - Tidaksukaakantindakandansikapabangnya yang keterlaluanterhadap<br />neneknyaWah.<br />Wah1. Merupakanibukepada Adam dannenekkepadaIsrakdanMikraj.2. Sudahlanjutusiatetapimasihkuatdanbertenaga.3. Alimdantaatakan agama – diasentiasaberwuduk .4. Penyayang - diaamatmenyayangicucu-cucunya.5. Tabah - Wahmenjagaanaknyaseorangdirisetelahkematiansuaminya yang meninggaldunia<br />sebelumkelahirananakmereka.<br />
 14. 14. LATAR<br />
 15. 15. LatarMasa<br /> 1. Musim durian2. Padawaktupagi - Israkjatuhdisungaiketikahendakmandiakibatketiadaan air <br />paip3. Pada 4 Oktober – PegawaiMajlis Daerah datangkerumahWahuntukmembeli<br />rumahWahdengantujuanhendakdijadikanpusatpelancongan<br />Latartempat1. KampungSayongiaitutempattinggalWah.2. Sungai Perak iaitusungai yang terletakditepirumahWah. 3. RumahkayumilikWah.<br />LatarMasyarakat<br /> 1. Masyarakat yang menghormatiorangtua – MikrajamatmenghormatiWah<br /> 2. Masyarakatmuda yang sukarmenyesuaikandiridengansuasanakampung.Israktidakselesatinggaldikampungdanmakanmakanankampung. seperti<br />petaidanjering.<br /> 3. Masyarakat yang bertanggungjawabMikrajtidaksukaakantindakandansikapabangnya yang keterlaluanterhadap<br />neneknyaWah.<br />
 16. 16. GAYA BAHASA<br />
 17. 17. Simile-Diabagaikangunungberapipendam.(hal.133)-Abangnimacamperempuan.(hal.134)Peribahasa-bagaikancacingkepanasan(hal.134)-sudahterhantukbarutengadah(hal.134)-rendahdiri(hal.136)<br />Personifikasi-Daunpokokpisangmelambai-lambainyaseolah-olahmengejinya (hal.134)-Dawailangsirterputusdantalilangsirmenjilat lantaikayumerbauitu .(hal136)<br />
 18. 18. Sinkope-Akubukannakjadipetani (hal.139)-Israk,jamahlahbuah-buahan ,tudulu. Wahkutipsemata-matanakbagi kamu rasa.(hal.133)Metafora<br /> -Asapkemarahandilepaskansedikitdemi sedikit.(hal. 134)-Bara kata-kataIsrakitumemanaskanlagitelingaMikraj.(hal.134)-BomradangGhazadilepaskan (hal.139)<br />
 19. 19. NILAI<br />
 20. 20. 1. Nilaimenghormatiibubapa.Israkmenolakpelawaanayahnyauntukmakan durian bersama- <br />samakeluarganya2. Nilaiketabahan.Wahamattabahmembesarkananaknyatanpakehadiransuami.3. NilaikeprihatinanMikrajamatprihatinakanperasaanneneknya yang sentiasaterguris<br />denganperbuatandankata-kataabangnya yang seolah-olahmengejek<br />danmemperlekehkankehidupanmiskinneneknya.4. NilaikasihsayangWahamatmenyayangianakcucunya, sehinggasanggupmenggunakan<br />tenagatuanyauntukmenyelamatkancucunya yang jatuhkedalam<br />sungaiwalaupunIsrakselalumenyakitihatinya.<br />
 21. 21. PENGAJARAN<br />
 22. 22. 1. Kita mestilahmengetahuiasalusulkita agar kehidupankitaselaridengankehendak agama danmasyarakat.2. Kita haruslahsentiasabersyukurterhadapapa-apasahaja yang kitanikmatikeranaadaorang lain yang tidakbernasibbaiksepertikita.3. Kita mestilahberterimakasihterhadapapa-apabantuan yang telahditerima.<br />
 23. 23. TERIMA KASIH<br />

×